Hotărârea nr. 297/2018

Hotãrârea nr. 297 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Străpungere strada laboratorului, în prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere reţele tehnico-edilitare”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.297

privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI, ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH.GR.CANTACUZINO, INCLUSIV DEVIERE REȚELE

TEHNICO-EDILITARE”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 108/31.07.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.7970/25.07.2018 la Direcția Tehnic - Investiții, sub nr. 47/30.07.2018 la Direcția Economică si sub nr. 1088/31.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI, ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO, INCLUSIV DEVIERE REȚELE TEHNICO-EDILITARE”;

Având în vedere avizul nr. 38/24.07.2018 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică, faza Studiu de Fezabilitate;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.07.2018;

In temeiul art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 42, alin. (1), lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. (4), lit. d și art. 115,- lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă documentația tehnică, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI, ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH.GR.CANTACUZINO,

INCLUSIV DEVIERE REȚELE TEHNICO-EDILITARE”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică. Juridic-Contencioș. Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ