Hotărârea nr. 296/2018

Hotãrârea nr. 296 privind actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând şi spaţii de parcare pentru moduri de transport auto şi biciclete (Zona Spital Judeţean) în municipiul Ploieşti”

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 296

privind actualizarea, revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 111/31.07.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 7968/25.07.2018 la Direcția Tehnic - Investiții sub nr. 45/30.07.2018 la Direcția Economică si sub nr. 1086/31.07.2018 la Direcția

5                                                 5                                                                                                                      9

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.07.2018;

Având in vedere:

prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizelor pe etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 183/28.05.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 - alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d, art. 45 - alin. 2, art. 115 - alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, actualizată și revizuită pentru proiectul de investiții “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art 2 Se aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 49.190.438,71 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 22.858.436,30 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 3.080.211,88 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Ploiești.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencîos, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.


Contrasemnează: SECRRTAIC/ Laurențiu DIȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

In zona de nord a municipiului Ploiești, la intersecția dintre strada Găgeni și Șoseaua Nordului, la adresa strada Găgeni nr.88A, există o platformă betonată, denumită impropriu .Autogara Găgeni”, unde parchează autocare și microbuze pentru curse extraorașenești spre localitățile limitrofe din zona de nord.

A

In cadrul acestui amplasament este prezent un trafic mare de călători, (conform studiului de trafic anexat, circa 17.0000 pasageri/ zi).

Biletele se achiziționează de la un chioșc amenajat pentru această activitate, sau de la șoferii autocarelor/microbuzelor, la momentul plecării în cursă.

Călătorii așteaptă plecarea în cursă pe platformă, sau lângă autocar/microbuz, fiind nevoiți să petreacă uneori chiar câteva ore în picioare, în aer liber.

Pe teren sunt amplasate două toalete ecologice.

Datorită faptului că în intersecție traficul auto este intens (conform studiului de trafic anexat, Cap.Caracterizarea sectorului de drum Șoseaua Nordului - Strada Găgeni și Strada Găgeni - Șoseaua Nordului) și a faptului că tramvaiele traversează platforma autogării, intrarea și ieșirea autocarelor/microbuzelor din cadrul autogării se desfășoară greoi, timpii de semaforizare sunt mari, de aprox.70 de secunde.

Necesitatea promovării investiției

în raport cu obiectivele municipiul Ploiești, asumate prin PMUD și SIDU, mobilitatea în zona intrării de nord în municipiul Ploiești prezintă următoarele disfuncționalităti majore:

•Nu există un nod de transfer modal, inclusiv o stație de așteptare capăt de linie, prin care să se efectueze în mod civilizat transferul între modurile de transfer urbane și cele extraurbane.

•In intersecția strada Găgeni cu Șoseaua Nordului traficul este intens, accesele și ieșirile din zona autogării se desfășoară cu greutate, datorită faptului că se subordonează celorlalți curenți de trafic de pe strada Găgeni și Șoseaua Nordului. Prin urmare, mijloacele de transport public înregistrează timpi de călătorie considerabili pe această porțiune.

•Nu există amenajări care să favorizeze utilizarea bicicletelor.

•Mijloacele de transport urban au o vechime însemnată, oferind de multe ori condiții de călătorie improprii.

•Nu există sisteme de asigurare a siguranței călătorilor.

•Nu există sisteme de informare a călătorilor.

•Călătorii care au drept destinație Spitalul Județean de Urgență Prahova au de parcurs o distanță destul de mare de la autogara rudimentară organizată la intersecția Găgeni - Șoseaua Nordului.

•Atât intrarea în municipiu cât și intersecția cu Șoseaua Nordului sunt defectuos organizate din punct de vedere al traficului, rezultând valori mari ale acestuia în perioadele de vârf si nu numai.

Aspectele enumerate mai sus descurajează cetățenii să utilizeze mijloacele de transport public, iar persoanele care au posibilitatea optează în general pentru utilizarea mijloacelor de transport private pentru a călători înspre municipiu, contribuind astfel la menținerea unui nivel ridicat al traficului în interiorul municipiului și al zonei de nord a acestuia.

Având în vedere că unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor de GES, generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de către toate statele membre, este necesar ca municipiul Ploiești să acționeze în acest sens, proiectul de investiții fiind printre primele din cele propuse ca prioritare prin PMUD și SIDU.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce în ce mai mare de cetățeni Bă utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo, etc.), în detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze este necesară implementarea unei serii de măsuri integrate, atât de natură tehnică, cât și financiară, la nivelul întregii zone funcționale, astfel:

•Asigurarea unor condiții decente de confort și siguranță a utilizatorilor sistemului de transport public.

•Asigurarea circulației în condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate și managementul traficului în scopul prioritizării circulației acestora.

•Asigurarea unor condiții de utilizare în siguranță a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora.

•Construcția de parcări tip park&ride la limita administrativă a municipiului. •Modificarea strategiei parcărilor, astfel încât să fie descurajată parcarea vehiculelor proprietate privată pe domeniul public, în principal în zona centrală.

Având în vedere politica europeană în materie de mobilitate urbană și sprijinul financiar alocat statelor membre, în vederea implementării de proiecte ce au ca efect scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat în România prin posibilitatea accesării de finanțări nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 4.1, municipiul are oportunitatea temporală a demarării imediate a unei serii de investiții în acest sector.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiectul de investiții are ca obiectiv general reducerea emisiilor de carbon generate de traficul motorizat în municipiul Ploiești.

Pentru realizarea obiectivului general, proiectul de investiții are în vedere atingerea următoarelor obiective specifice:

O.S.l: Creșterea calității și siguranței transportului public prin construirea terminalului multimodal și implementarea sistemului de management de trafic integrat cu sisteme de monitorizare, informare și e-ticketing.

O.S.2: Determinarea unui număr cât mai mare de călători să renunțe la modurile de transport motorizate, personale, în favoarea mijloacelor de transport public, sau a modurilor nemotorizate de deplasare, prin crearea de facilități park&ride, bike sharing și piste de biciclete.

O.S.3: Reglementarea circulației mijloacelor de transport rutiere și a circulațiilor velo și pietonale, în zona de nord a municipiului, prin reconfigurarea străzii Găgeni.

Particularități ale amplasamentului

Proiectul de investiții se va realiza în intravilanul Municipiului Ploiești, pe strada Găgeni, în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Prahova, la limita administrativă a municipiului, pe imobilul cu numărul cadastral 136182. Amplasamentul este o zonă importantă de tranzit rutier (intrarea în orașul Ploiești pe DJ 102 dinspre Centura de Nord Ploiești, respectiv DN 1), dar și pietonal, având

în vedere obiectivele socio-economice existente în zonă. în imediata apropiere a amplasamentului se află punctul de întoarcere al tramvaiului 102, cât și stații de troleibuz, autobuz, maxi-taxi si taxi.

De asemenea, se vor realiza lucrări punctuale asupra următoarelor imobile:

Nr crt

Denumire amplasament

Număr cadastral atribuit

Linie

1

Str.Găgeni

144104

102

2

Șos.Vestului tronson II

144232

102

3

Șos.Vestului tronson I

144242

102

4

Șos. Nordului

144241

102

5

Str.Domnișori tronson I

144231

102

6

DJ 102 - Str.Găgeni (intersecție cu Șos. Nordului)

144290

102

7

DJ 129 - Str.Mărășești (intersecție cu Șos. Vestului și Str.Libertății)

144273

102

8

DJ 156 - Str.Gh.Gr.Cantacuzino (intersecție cu Șos.Vestului)

144271

101

9

DJ 101 I - B-dul Republicii Tronson 1 (între Șos.Vestului și Piața Mihai Viteazul)

144282

102/101

10

DJ 102 - Str.Gh.Doja

144285

101

11

DJ 102 E - Str. Ștefan Greceanu

144280

101

12

DJ 139

144284

101

13

DJ 101 - B-dul Republicii tronson 2

144279

101

14

Parcare Șoseaua Vestului

144287

101

15

Piața Mihai Viteazul tronson 1

144289

101

16

Piața Mihai Viteazul tronson 2

144288

101

17

Piața Mihai Viteazul tronson 3

144281

101

18

Piața Mihai Viteazul tronson 4

144291

101

19

Piața Mihai Viteazul tronson 5

-1-442-74

101

20

Str.Nicolae Bălcescu

144276

101

21

Str. Ștefan Greceanu

144296

101

22

Str.George Coșbuc

144275

101

23

Str.Gh.Doja tronson 1

101

24

Str.Gh.Doja tronson 2

144283

101

25

Str.Democrației tronson 1

144265

101

Descrierea investiției

Terminalul multimodal va avea în componență următoarele elemente principale: •Stație capăt de linie pentru mijloacele de transport urban;

•Peroane de încărcare/descărcare pasageri pentru mijloacele de transport urban și interurban;

•Zone de așteptare pentru mijloacele de transport urban;

•Parcare biciclete;

•Parcare autoturisme tip „park&ride”.

•In scopul facilitării transferului intermodal de pasageri se va amenaja și zona cuprinsă între bucla de întoarcere a tramvaielor (traseele 101 și 102), pentru integrarea peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal.

•De asemenea, proiectul de investiții include și creerea unui dispecerat ce va gestiona funcționarea sistemului integrat de management al traficului. Acest sistem va include următoarele subsisteme:

 • - subsistemul de management al traficului pentru mijloacele de transport public;

 • - subsistemul de informare al călătorilor;

 • - subsistemul de monitorizare video;

 • - subsistemul de monitorizare a poziției mijloacelor de transport.

Din punct de vedere constructiv, prin proiectul de investiții se propun următoarele măsuri principale:

 • • Amenajarea de platforme rutiere pentru accese, zone de îmbarcare/debarcare parcări cu sistem rigid, cu îmbrăcăminte din beton;

 • • Amenajarea peroanelor de sosire/plecare cu sistem rigid cu îmbrăcăminte din beton;

 • • Extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tramvaiului și intrarea la spitalul județean cu sistem bituminos;

 • • Amenajarea trotuarelor și pistelor de biciclete cu sistem bituminos;

 • • Construcția clădirii stației capăt de linie. Aceasta va fi dezvoltată pe parter și etaj, pe structură mixtă din metal - beton armat, cu fațade mixte cărămidă - perete cortină, cu accese pe toate cele patru laturi;

 • • Realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al traficului și e-ticketing ce include hardware-ui și sofware-ul necesare;

 • • Instalarea de senzori de detecție a traficului, de module de comunicație cu elemente de semaforizare, de module de detecție a poziției în trafic;

 • • Instalarea panourilor de afișare electronice în stațiile de așteptare și în mijloacele TPU;

 • • Instalarea elementelor de e-ticketing în mijloacele TPU.

Din punct de vedere funcțional, proiectul de investiții are în vedere următoarele obiective:

 • • Asigurarea siguranței și transferului optim al fluxului de călători între TPU și TPEU;

 • • Asigurarea unei stații de așteptare pentru transferul călătorilor;

 • • Asigurarea fluxurilor mijloacelor TPU și TPEU în condiții de prioritate și reducere a situaților conflictuale de trafic;

 • • Asigurarea condițiilor de siguranță pentru modurile de transport nemotorizate spre/dinspre alte zone ale municipiului;

 • • Asigurarea unei zone de parcare tip park&ride;

 • • Asigurarea funcționării sistemului de management al traficului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și fără TVA, din care construcții - montaj (C+M) în conformitate cu devizul general

I VALOARE INVESTIȚIE

UM

Valoare

Valoare totală, inclusiv TVA

lei

49.190.438,71

C+M, inclusiv TVA

lei

22.858.436,30

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

2.139.186,84

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

941.025,04

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI II (INV), inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA

(-1 euro = 4,5744 lei)

lei

49.190.438,71

euro-

10.753.418,75

din care:

Construcții - montaj (C+M), inclusiv TVA

lei

22.858.436,30

euro

4.997.034,87

 • III EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

  Anul 2013-2017

  INV (lei cu TVA)

  927.018,14

  C+M (lei cu TVA)

  -

  Anul 2018

  INV (lei cu TVA)

  387.999,28

  C+M (lei cu TVA)

  -

  Anul 2019

  INV (lei cu TVA)

  9.451.629,20

  C+M (lei cu TVA)

  8.889.391,90

  Anul 2020

  INV (lei cu TVA)

  38.423.792,09

  C+M (lei cu TVA)

  13.969.044,40

 • IV DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 25 luni de la semnarea contractului de finanțare

 • V EȘALONARE CHELTUIELI

  Denumire indicator

  Total (lei inclusiv

  TVA)

  IMPLEMENTARE

  2013-2017

  2018

  2019

  2020

  TOTAL GENERAL

  49.190.438,71

  927.018,14

  387.999,28

  9.451.629,20

  38.423.792,09

  TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

  47.051.251,87

  16.948,90

  8.474,44

  8.802.472,64

  38.223.355,89

  din care contribuție beneficiar (2%)

  941.025,04

  338,98

  169,49

  176.049,45

  764.467,12

  TOTAL CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

  2.139.186,84

  910.069,24

  379.524,84

  649.156,57

  200.436,20