Hotărârea nr. 295/2018

Hotãrârea nr. 295 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploieşti – Sistem iluminat public şi clădiri publice – Sistem iluminat public municipiul Ploieşti traseu tramvai 101: B-dul Republicii – str. Gheorghe Doja – str. George Coşbuc – str. Ștefan Greceanu – str. Nicolae Bălcescu – str. Stefan cel Mare – str. Democraţiei – Gara de Sud”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC ȘI CLĂDIRI PUBLICE -SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVAI 101: B-DUL REPUBLICII - STR. GHEORGHE DOJA - STR.

GEORGE COȘBUC - STR. ȘTEFAN GRECEANU - STR. NICOLAE BĂLCESCU -STR. ȘTEFAN CEL MARE - STR. DEMOCRAȚIEI - GARA DE SUD”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 100/24.07.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic Investiții nr. 7713/20.07.2018, al Direcției Economice nr.25/20.07.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1013/24.07.2018, prin care se propune aprobarea valorilor indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate „Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public și clădiri publice - Sistem iluminat public Municipiul Ploiești traseu tramvai 101: b-dul Republicii - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare- str. Democrației - Gara de Sud”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.30/24.07.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020, art.l;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - art. 7, art. 8 și art. 10;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă valoarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public și clădiri publice - Sistem iluminat public Municipiul Ploiești traseu tramvai 101: b-dul Republicii - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu — str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare- str. Democrației -Gara de Sud”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 11.012.127,64 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 9.349.324,11 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă contribuția totală în proiect a Municipiului Ploiești în valoare de 593.184,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului - 380.552,84 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 212.631,49 lei, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U. A.T. Municipiul Poiești.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.                       I

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Nlicolae BOTEZ

Contrase


'SECRET LaWentiu


ANEXA NR. 2 la HCL NR. 2?]

LUCRĂRI DE INTERVEN

ție

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:                         v F

 • •   385 corpuri de iluminat de 250W's6diurh;-^Z

 • •   33 corpuri de iluminat de 70W sodium;

 • •   20 corpuri CFC 36W;

 • •   4 proiectoare de 400W;

 • •    418 console metalice.

Se vor demonta cele 20 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodemizate.

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED. Costul de investiție va fi mai mare deoarece presupune schimbarea tuturor corpurilor de iluminat existente, inclusiv a consolelor acestora.

Astfel se vor monta:

 • •  403 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  137 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  44 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •  20 de 60W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta 540 de console metalice.

S-a ales varianta montării de console duble pe un număr dintre stâlpii existenti fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari.

Se vor monta 64 stâlpi noi:

 • -  44 stâlpi de 4m;

 • -  20 stâlpi de 6m (pentru trecerile de pietoni).

Stâlpi noi

Stâlpi noi pentru iluminatul pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi (clasa II de protecție la șoc electric).

Alimentare energie

Avand in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat diți sțătiile’dcx ‘

. „             , i <-/              .....'’.ți      ’j

așteptare se vor monta panouri iotovolta[c^( h- '   ; V

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al gemuluide1 telegestiune va fi bazat pe una din aplicații^

Sourcc disponibile pe piața, fiind necesare doarjjo&urr pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 604 de module individuale de control a aparatelor de iluminat.

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Indicator

Valoare (la finalul implementării)

Consumul anual de energie primară (MWh/ an)

273,10

Consumul anual de energie/ km drum (MWh/ an)

64,76

Emisii anuale de CO2 după implementarea măsurii (Tone CO2)

80,68

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/ OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Indicator

Valoare

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone CO2/ an)

98,86

Scăderea consumului anual de energie MWh/an

327,37

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

11.012.127,64

C+M inclusiv TVA

Lei

9.349.324,11

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

380.552,84

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

212.631,49

DURATA ȘI EȘALONAREA INVESTIȚIEI


1 '■      :’X

Durata de realizare a investiției: 35 luni calendaristice perioad/dc implementare


Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,652 lei)

Lei

11.012.127,64

Euro

2’.367.181,35.'

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

9.349.324,11

Euro

2.009.742,93

J

y


£ ȘTI


Anul 2018

INV (Lei)

577.874,80

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

3.399.669,68

C+M (Lei)

2.875.559,44

Anul 2020

INV (Lei)

7.034.583,16

C+M (Lei)

6.473.764,67