Hotărârea nr. 294/2018

Hotãrârea nr. 294 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren din zonă unităţi industriale în zonă instituţii şi servicii”, Ploieşti, Șoseaua Vestului nr. 26

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 294 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII”, Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 26

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 88/17.07.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Sălceanu Claudia Oana, Botez George Sorin Niculae, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 305510/16.07.2018 prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L./S.C. EUROPROIECT S.R.L, a Planul Urbanistic Zonal "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII SI SERVICII” Sos. Vestului nr. 26;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1048/25.07.2018;

Văzând documentația Planului Urbanistic Zonal "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” Șos. Vestului nr. 26, întocmit de S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh. Bogdan Florin Georgescu;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 13.07.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 1069/28.08.2017, privind :

  • -  utilități urbane:

o aviz alimentare cu apă : nr. 322/28.09.2017

o aviz alimentare cu energie electrică - acord de principiu nr. 14344/25.10.2017

o aviz alimentare cu gaze naturale: nr. 311.965.533/05.10.2017

o energie termică : nr. C17 - 2920/10.10.2017

o aviz telefonie nr. 100/05/02/02/01/03/1605/06.10.2017

o Decizie mediu nr. 13053/30.10.2017

  • -   altele:

o Biroul Rutier: nr. 237315/04.07.2018

o Comisia de Circulație: nr. 1784/29.06.2018 și plan cu viza 05.07.2018 o Taxă aviz C.T.A.T.U. 400,0 lei chitanță seria 130534/ 445577/16.10.2017

o Taxă R.U.R. 1024,80 lei, nr. 10/01.02.2018

o Studiu geo și referat de verificare: da, cu adoptarea unor măsuri de proiectare și execuție

o Studiu de fundamentare privind organizarea circulației: da, întocmit de arhitectul documentației

s

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 029 din 10.07.2018, fără condiții, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 010/11.07.2018;

în baza capitolului I, art. 2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” Șos. Vestului nr. 26, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.

Contrași nează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-S »rin-Niculae BOTEZSECRETAR^

Laurențiu DLȚU