Hotărârea nr. 293/2018

Hotãrârea nr. 293 privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti cu modificările şi completările ulterioare, cu două spații cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Ploieşti, Piața 1 Decembrie 1918

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 293

privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu două spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 87/11.07.2018 a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 938/16.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.211/09.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 7/13.07.2018 la Direcția Economică privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu două spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 11.07.2018;

Luând în considerare documentațiile cadastrale transmise de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 41/28.02.2008 privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești”;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Ploiești a spațiului comercial - încăperea 5, Modul II - situat în Piața 1 Decembrie 1918.

  • (2) Aprobă modificarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr.41/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitor la imobilul cu numărul de inventar 1-1 SI 0245, în sensul că denumirea bunului este spațiul comercial — încăperea 2, Modul I.

  • (3) Aprobă completarea Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 6 - Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești, cu două poziții ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Imobilele prevăzute la art. 1 .(3) se identifică conform Releveuiui - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit de S.C. Theotop SRL.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

Contrasemnează:

SEC^ETAI^ iu D1TU 1 ’


Lauren


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sf >ri n-Niculae BOTEZ

Nr.crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

1.

Piața 1

Decembrie 1918

Spațiu comercial - (încăperea 2, Modul I), nr.inventar 1-1 SI 0245

6,53 mp suprafață utilă

7,58 mp suprafața construita

2.

Piața 1

Decembrie 1918

Spațiu comercial - (încăperea 5, Modul II)

6,56 mp suprafață utilă

7,97 mp suprafața construitaDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîrcă

A*)/

Sef Serviciu S.I.E.B. Gabriela Mîndruțiu

RELEVEU CI

SPATII COMERCIALE SI REFUGIU CALATORI

-------------gcij,! . 109

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

142.90 mp

Adresa imobilului

Piața 1 Decembrie 1918

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Ploiești, Jud. Prahova

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


MODUL 1MODUL 2


MUNICIPIUL PLOIEȘTII

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

1

SPAȚIU COMERCIAL

24.67

2

SPAȚIU COMERCIAL

6.53

3

SPAȚIU COMERCIAL

6.28

4

SPAȚIU COMERCIAL

6.52

5

SPAȚIU COMERCIAL

6.56

6

SPAȚIU DEPOZITARE

1.16

1

GRUP SANITAR

1.30

8

SPĂLĂTOR

1.78

9

SPAȚIU COMERCIAL

20.16

Suprafața Utila =

74.96

10

REFUGIU CALATORI

67.94

Suprafața Totala —

142.90

Suprafața Construita Totala=

154.00

Suprafața Construita MODUL 1=

42.10

Suprafața Construita S.C. CALLIOPE SRL (MODUL

34.52

Suprafața Construita MUNICIPIUL PLOIEȘTI (MODUL

738

Supi pifataConstrmtaAfODUI.2

4238

Suprafața Construita S.C.CALUOPESKL(MODUL2r

34.91

Suprafața Construita MUNICIPIUL PLOIEȘTI (MODUL îț=

7.97

Executant

Data

SCTHEOTOPSRL

Ing. Cojocea Georgiana-Ioneia

aprilie 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampila)