Hotărârea nr. 292/2018

Hotãrârea nr. 292 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie «Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte»

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 292


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

«Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 92/19.07.2018 a viceprimarului Municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul comun de specialitate nr. 7679/19.07.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 22/19.07.2018 al Direcției Economice și nr. 1061/26.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești nr. 31/24.07.2018;

urmare adresei Ministerului Sănătății nr. 33098/03.07.2018 înregistrată la Spitalul Municipal Ploiești cu nr. 5543/03.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu art. 7 din secțiunea III - studiu de fezabilitate din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Aprobă indicatorii tehnico-economici și Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală, fără T.V.A: 9.028.542,00 lei;

din care: C+M: 8.678.902,00 lei.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niiulae BOTEZ