Hotărârea nr. 291/2018

Hotãrârea nr. 291 privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploieşti şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Blejoi în vederea implementării de către Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O TÂRÂRE A NR. 291privind aprobarea Contractului de asociere intre Unitatea Ădministrativ-Teritorială Municipiul Ploiești și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna

Blejoi în vederea implementării de către Municipiul Ploiești a proiectului: „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești”- Cartier Albert

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 104/26.07.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și precum și Raportul de specialitate nr. 7473/16.07.2018 al Direcției Tehnic Investiții, Raportul de specialitate nr. 5/30.07.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 1081/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrațiv-Teritorială Municipiul Ploiești și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Blejoi în vederea implementării de către Municipiul Ploiești a proiectului: „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești”-Cartier Albert;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.07.2018 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.07.2018;

având în vedere adresa UAT Blejoi nr. 8052/26.06.2018;

luând în considerare prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Contractul de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Blejoi în vederea implementării de către Municipiul Ploiești a proiectului: „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești” - Cartier Albert, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze-Contractul de asociere prevăzut la art. 1.

Art. 3 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

tj 3 r     i ■ .

ft.-c

A’

' ' O

'V '.' •ANEXA NR. 1

La Hotărârea Consiliului Local nr. 291/31.07.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

CAP.I-PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Bd. Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, telefon 0244/516699, fax. 0244/513829, cod fiscal 2844855, reprezentat prin primar Adrian Florin Dobre, în calitate de asociat, și

COMUNA BLEJOI, cu sediul în sat Blejoi, nr. 1003, județul Prahova, tel./fax 0244/410660, reprezentată prin primar Adrian Dumitru, în calitate de asociat,

Având în vedere necesitatea implementării de către Municipiul Ploiești a proiectului: „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești”-Cartier Albert, intrucat investiția nu este posibila din punct de vedere tehnic decât pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești,.

Convin încheierea prezentul contract de asociere:

CAP.II.-OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art.2. Obiectul contractului constă în asocierea celor doua unitati administrativ teritoriale in vederea realizării obiectivului „Extindere rețele subterane în municipiul Ploiești”-Cartier Albert, strada Buda si aleea Ostrov.

Prezentul contract de asociere nu dă naștere la o nouă persoană juridică, motiv pentru care părțile subscriu în vederea realizării obiectului contractului.

Municipiul Ploiești va realiza obiectivul de investiții cu scopul de a asigura utilitățile cetățenilor municipiului Ploiești.

CAP.III.-DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract de asociere se încheie după aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local de către ambele părți contractante și produce efecte juridice de la data semnării, pe toata durata existenței construcției.

CAP.IV.-OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4. Părțile au următoarele obligații:

Art. 4.1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI:

  • - Să întocmească/realizeze documentația tehnică aferentă realizării investiției (documentații de urbanism, studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, detalii de execuție);

  • - Să realizeze lucrările de execuție constând în extinderea rețelei de canalizare în cartierul Albert-strada Buda, pe o lungime de 270 m cu realizarea racordurilor pentru cetateni si pe aleea Ostrov pe o lungime de 275 m cu realizarea racordurilor pentru cetateni, locuitori ai municipiului Ploiești.

  • - Să utilizeze terenul numai în scopul realizării activității prevăzute la art.2 si sa-1 aduca la forma inițiala la terminarea lucrărilor;

  • - Să ia masurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a obiectului contractului;

  • - Să realizeze pe cheltuiala sa toate lucrările ce fac obiectul prezentei asocieri din bugetul local;

  • - Cetățenii comunei Blejoi care vor dori să se racordeze la rețeaua de canalizare vor fi racordați în aceleași condiții ca cetățenii municipiului Ploiești.

Art. 4.2. COMUNA BLEJOI;

  • - Să ia toate măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a obiectului contractului;

  • - Comuna Blejoi va pune la dispoziția municipiului Ploiești culoarul de amplasare al rețelei de canalizare, identificat prin planul din anexa 1 la prezentul contract, in suprafața totala de 1280mp, pe toata durata de exploatare a investiției.

  • - Să predea pe baza de proces de predare-primire către celălalt asociat terenul aferent construcției, liber de sarcini;

  • - Să permită Municipiului Ploiești utilizarea necondiționată a terenului pe parcursul derulării lucrărilor.

Art.5. Toate investițiile efectuate de către Municipiul Ploiești, vor rămâne în proprietatea Municipiului Ploiești, iar Comuna Blejoi se obligă să permită Municipiului Ploiești utilizarea necondiționată a investiției, pe parcursul duratei de exploatare.

C AP. V.-ÎNCET ARE A CONTRACTULUI

Art.6. Contractul încetează:

-prin acordul scris al părților;

-când unul dintre asociați, prin nerespectarea obligațiilor asumate, aduce prejudicii celeilalte părți asociate;

Art.7. Prezentul contract se reziliază de drept, cu notificare prealabilă, în termen de 3 zile de la comunicarea acesteia, în cazul în care una dintre părțile asociate nu respectă clauzele contractuale esențiale, prevăzute la art. 4.1 sau 4.2.

CAP.VI.-RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8. Forța majoră apără de răspundere părțile în condițiile prevăzute de lege.

Art.9. Completarea prezentului contract se poate face prin anexe, iar modificarea se realizează prin voința părților, prin acte adiționale.

Art.10. Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 exemplare, azi..............,

câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                  COMUNA BLEJOI

Primar,                                         Primar,

Direcția Economică, Director Executiv

Direcția Tehnic-Investiții

Director Executiv

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte