Hotărârea nr. 290/2018

Hotãrârea nr. 290 privind aprobarea Studiului de oportunitate și stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 290 privind aprobarea Studiului de oportunitate și stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 103/26.07.2018 a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate comun nr. 380/26.07.2018 al Direcției Relații Internaționale și nr. 8025/26.07.2018 al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1080/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 26.07.2018

Având în vedere prevederile legislației în domeniu:

 • - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de aprobare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

 • - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările aduse de legea nr. 225/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 21/1996 a concurenței, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 140/2017 pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 396/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurentei nr. 21/1996;

 • - Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană;

în temeiul prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14 și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește modalitatea de gestiune a serviciului de transport public local din municipiul Ploiești ca fiind gestiune delegată prin atribuire directă.

Art. 3 Direcția Relații Internaționale și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sorin NiLulae BOTEZ n A \                 /