Hotărârea nr. 29/2018

Hotãrârea nr. 29 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 29


privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 35/15.02.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și ale învățământului particular și confesional acreditat, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/preșcolar, modificată și completată cu H.G.R. nr. 30/05.02.2018;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toti preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, modificată și completată cu H.G.R. nr. 959/28.12.2017;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă;

 • -  Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 - privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;

 • -  Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul 3470/07.03.2012;

 • -  Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 2910/31.01.2018 și nr. 2985/08.02.2018 privind „Limitele pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021”;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 -privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă bugetele pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „LL.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Colegiul Tehnic „Tonta Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 22

 • -  Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 23

 • -  Grădinița cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 24

 • -  Grădinița cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 25

 • -  Grădinița cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădinița step by step cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 27;

 • -  Grădinița step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 28

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 30

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 32

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 34

 • -  Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 41

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 42

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 43

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 44

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 45

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 46

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 47

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 48

 • -  Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 49

 • -  Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Profesională „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 54, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetele pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 a următoarelor instituții de învățământ particular și confesional acreditat:

 • -  Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 55;

 • -  Grădinița “Ariei”, conform Anexei nr. 56;

 • -  Grădinița “Ducky - Duck”, conform Anexei nr. 57;

 • -  Grădinița “Căsuța cu povești”, conform Anexei nr. 58;

 • -  Școala “Spectrum”, conform Anexei nr. 59, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 de către instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, în suma de 810,00 mii lei, pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare în anul 2018.

Art. 4 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018


Contrasemnează

SECRETAR^ Laurenț u DIȚ1

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea

bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021

A.

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolar, modificată și completată cu H.G.R. nr. 30/05.02.2018;

Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, modificata și completată cu H.G.R. nr. 959/28.12.2017;

Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă;

Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul 3470/07.03.2012;

Ordinului nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli...”

Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 2910/31.01.2018 și nr. 2985/08.02.2018, privind alocarea:

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru cheltuielile cu bunuri și servicii pentru unitățile învățământului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea^chcltiiiclij.or conform prevederilor Legii 248/2016 pentru unitățile învățământului-^tej^iVgrsitâr^ des,at;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea .cheltuielilorgf:.

copiilor/elevilor cu cerințe speciale din unitățile învățământului ffieuniversițaii de^ stat conform Legii 423/2016;                                          ~


- sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentrti^ .ffiânț^eă învățământului particular sau confesional acreditat;

s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021.

A

In anul 2018 din bugetul local s-a alocat învățământului preuniversitar de stat și învățământului particular și confesional acreditat, suma de 27.525,00 mii lei, un procent de 6,51 % din total buget local, pentru:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 1.080,00 mii lei;

 • -  bunuri și servicii - suma de 14.578,00 mii Iei reprezentând cheltuieli conform art. 104, alin. 2, lit. b)-d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, și suma de 2.850,00 mii lei pentru reparații curente, sumă gestionată de Direcția Tehnic-Investiții.

 • - transferuri către instituții publice - suma de 108,00 mii lei, sumă ce se acordă pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de întreținere a internatelor și cantinelor pentru elevi;

 • - alte transferuri - suma de 3.647,00 mii lei, ce se acordă pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat;

 • - la asistență socială - suma de 974,00 mii lei, din care: suma de 68,00 mii lei reprezentând ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi sportivi de la clasele vocaționale cu program sportiv conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privînd aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva, din cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești, suma de 50,00 mii lei pentru Centrul de Excelență, suma de 856,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și pentru respectarea prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 - privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, și suma de 10,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 - privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, sumă gestionată de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

3

 • - la alte cheltuieli - suma de 1.200,00 mii lei, reprezentând burse ce vor fi acordate conform Ordinului 5576/2011 privînd aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, modificat si completat cu Ordinul 3470/07.03.2012, respectiv: burse de ajutor social (boală, orfani și cu venituri mici), burse de performanță și burse de merit (olimpici naționali și internaționali) și suma de 1.091,00 mii lei reprezentând plata unor sume către Bugetul


stat va fi:


Venituri - în sumă de 8.315,00 mii lei, din care suma de 8.208,00 mii lei reprezintă venituri proprii si suma de 107,00 mii lei reprezintă transferuri pentru internate si cantine.

Cheltuieli - în sumă de 9.541,00 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 779,00 mii lei

 • -  bunuri și servicii - suma de 8.331,00 mii lei

 • -  cheltuieli de capital - suma de 431,00 mi lei

Deficit - în sumă de 1.226,00 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2017, excedentul se va utiliza pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și ale secțiunii de dezvoltare, conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (2) si (3).

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, proiectele bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.Adrian Florin DOB


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat,                      noze


Alexandru Paul Palaș


Gheorghe Simion ȘarbuGheorghe Andrei


Claudia Oana S iuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 35/ 15.02.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018

și estimări pentru anii 2019 - 2021

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 1/2011— Legea educației naționale;

Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolar, modificata si completata cu H.G.R. nr. 30/05.02.2018;

Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, modificată și completată cu H.G.R. nr. 959/28.12.2017;

Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masă, precum și Metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă;

Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul 3470/07.03.2012;

Hotărârii Guvernului nr. 536/2016, art. 4 - privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;

Ordinului nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelorzmetodologiee privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești p^^i^'suKîorm^k donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, ârțc| ^^Ațițlp publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obli^^d^șă^soî/ciț^} ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetuju^^^njturiâsi j cheltuieli...”                                             X/* luprț&L

Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale’ a Finanțelor Publice Ploiești nr. 2910/31.01.2018 și nr. 2985/08.02.2018 privind „Limitele pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021”, respectiv:

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru cheltuielile cu bunuri și servicii pentru unitățile învățământului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea

cheltuielilor  conform  prevederilor  Legii  248/2016  pentru  unitățile

învățământului preuniversitar de stat;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea

cheltuielilor copiilor/elevilor cu cerințe speciale din unitățile învățământului preuniversitar de stat conform Legii 423/2016;

 • -  sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021 .

Din bugetul local se va aloca în anul 2018:

Suma de 27.525,00 mii lei pentru învățământ, un procent de 6,51 % din total buget local2 respectiv:

 • - la cheltuieli de personal - suma de 1.080,00 mii lei, din care suma de 520,00 mii lei pentru transport cadre și suma de 560,00 mii lei pentru plata personalului nedidactic din unitățile învățământului preuniversitar de stat, conform H.C.L. nr. 84/25.02.2016 ’

 • - la bunuri și servicii - suma de 14.578,00 mii lei reprezentând cheltuieli conform art. 104, alin. 2, lit. b)-d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată și suma de 2.850,00 mii lei pentru reparații curente, sumă gestionată de Direcția Tehnic-Investiții. Acestea au fost calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolar, modificată și completată cu H.G.R. nr.

30/05.02.2018 și Decizia nr. 2985/08.02.2018 a Directorului General; al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.         *

 • - la transferuri - suma de 108,00 mii lei, sumă ce se acordă penir^finânțăresț

parțială a cheltuielilor de întreținere a internatelor și cantinelor pefftru elevi, ;,-  ,

 • - alte transferuri - suma de 3.647,00 mii lei, sumă ce se ^Mid^permxi^ / finanțarea învățământului particular sau confesional acreditâfr&;shbilită^/'

*                          X                                                                                      ; r ' G '- ** Q <

conform Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarca normeior' metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, modificată și completată cu H.G.R. nr. 959/28.12.2017;

 • - la asistență socială - suma de 974,00 mii lei, din care: suma de 68,00 mii lei reprezentând ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi sportivi de la clasele vocaționale cu program sportiv conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva, din cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești, suma de 50,00 mii lei pentru Centrul de Excelență, suma de 856,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și pentru respectarea prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 - privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, și suma de 10,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 - privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, sumă gestionată de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • - la alte cheltuieli - suma de 1.200,00 mii iei, reprezentând burse ce vor fi acordate conform Ordinului 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniverșitar de stat, modificat si completat cu Ordinul 3470/07.03.2012, respectiv: burse de ajutor social (boală, orfani și cu venituri mici), burse de performanță, burse de merit (olimpici naționali și întemaționali) și burse de studio, și suma de 1.091,00 mii lei reprezentând plata unor sume către Bugetul de Stat conform O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - active nefinanciare - suma de 1.987,00 mii lei, gestionată de Direcția Tehnic-Investiții;

Bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat va fi:

Venituri - în sumă de 8.316,00 mii lei, din care suma de 8.20OQmî;

---:       .   .      ...       ......   ....       . .â' «Lx.


z-’ ’ 4».                /|Z ’v

lei reprezintă venituri proprii si suma de 108,00 mii lei reprezintă transferuri^ pentru internate și cantine.                                   / s/ oȘJj? \ *V

Cheltuieli - în sumă de 9.512,00 mii lei, structurate astfel bel

/ȘL/

 • -  cheltuieli de personal - suma de 779,00 mii Iei

 • -  bunuri și servicii - suma de 8.301,00 mii lei

- cheltuieli de capital - suma de 431,00 mii lei

Deficit - în sumă de 1.051,00 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2017, excedentul se va utiliza pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și ale secțiunii de dezvoltare, conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (2) si (3).

Bugetele de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018 și estimări 2019 -2021 se prezintă astfel:

Centrul Județean de Excelență Prahova (anexa nr. 1)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 178,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal bunuri si servicii

3

asistență socială alte cheltuieli (burse)


 • - suma de 2,00 mii lei

 • - suma de 80,00 mii lei

 • - suma de 50,00 mii lei

 • - suma de 46,00 mii lei


sume aferente persoanelor cu handicap - suma de mii lei în anexa nr. 1 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 -2021


Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 635,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 16,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 521,00 mii lei

asistență socială      - suma de 5,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 23,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 70,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 488,00 mii lei, transferuri în sumă de 30,00 mii lei și suma de 513,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 45,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 443,00 mii lei;

active nefinanciare - suma de 25 mii lei.

Deficitul de 25,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la/' ' X finele anului 2017.

în anexa nr. 2 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Național „Al. I .Cuza” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul

2018, în sumă de 540,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 4,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 387,00 mii lei asistență socială - suma de 23,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 41,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 85,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 150,00 mii lei și suma de 100,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 100,00 mii lei.

în anexa nr. 3 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Național „I.L.CaragiaIe” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul

2018, în sumă de 896,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 18,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 656,00 mii lei

asistență socială      - suma de 15,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 97,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 110,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 301,00 mii lei, transferuri în sumă de 30,00 mii lei și suma de 324,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel: bunuri și servicii - suma de 301,00 mii lei;

active nefinanciare - suma de 23 mii lei.

Deficitul de 23,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 4 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Național „Jean Monnet” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul

2018, în sumă de 756,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 14,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 609,00 mii lei asistență socială - suma de 10,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 18,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 105,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri:-proprii

' “     '       ..... .^ț-de^oA

pentru anul 2018, Ia venituri în sumă de 302,00 mii lei și suți mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 11,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 301,00 mii lei.


|sl W.....

Deficitul de 10,00 mii lei, va fi acoperit de excedentuBfm^ștStfat^ finele anului 2017.                                                        :

în anexa nr. 5 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Național „Mihai Viteazul” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 838,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 8,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 614,00 mii lei

asistență socială      - suma de 68,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 104,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 44,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, Ia venituri în sumă de 110,00 mii lei și suma de 110,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 8,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 102,00 mii lei.

în anexa nr. 6 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Național „Nichita Stănescu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 475,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 10,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 367,00 mii lei

asistență socială      - suma de 6,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 29,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 63,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 130,00 mii lei și suma de 140,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 45,00 mii lei; bunuri și servicii - suma de 65,00 mii lei; active nefinanciare - suma de 30 mii lei.

Deficitul de 10,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

In anexa nr. 7 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul „Spiru Haret” (anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 701,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 15,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 595,00 mii lei

asistență socială      - suma de 8,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 31,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 52,00 mif Idfg. Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 423,00 mii lei și suma de 476,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 9,00 mii lei; bunuri și servicii - suma de 437,00 mii lei; active nefmanciare - suma de 30 mii lei.

Deficitul de 53,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 8 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 705,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 35,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 570,00 mii lei

asistență socială      - suma de 14,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 26,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 60,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 388,00 mii lei și suma de 477,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 56,00 mii lei; bunuri și servicii - suma de 397,00 mii lei; active nefinanciare - suma de 24 mii lei.

Deficitul de 89,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 9 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 571,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 11,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 462,00 mii lei

asistență socială      - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 17,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 77,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 427,00 mii lei, transferuri în sumă de 48,00 mii lei și suma de 444,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei;

bunuri și servicii     - suma de 404,00 mii lei;

active nefmanciare - suma de 19,00 mii lei.


....

Deficitul de 17,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat lâ finele anului 2017.

In anexa nr. 10 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 202^fi&.'vi--

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 11)

Bufetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local ne anul 2018, în sumă de 604,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 27,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 441,00 mii lei

asistență socială      - suma de 36,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 12,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 88,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 145,00 mii lei și suma de 145,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 62,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 83,00 mii lei.

în anexa nr. 11 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 104,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 11,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 93,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 280,00 mii lei și suma de 298,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 298,00 mii lei.

Deficitul de 18,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 12 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021.

Grădinița cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 95,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 91,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri in suma de 271,00 mii lei și în sumă de 282,00 mii lei la cheltuieli, respectiv bunuri și servicii, deficitul de 11,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 13 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021.

Grădinița cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 14)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul' 10calpe~ăn'uf X "      “A N

i. /


2018, în sumă de 195,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 48,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 136,00 mii lei

asistență socială      - suma de 11,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri-: proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 284,00 mii lei și suma de 308,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 308,00 mii lei.

Deficitul de 24,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 14 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 107,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 7,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 100,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 280,00 mii lei și suma de 300,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 300,00 mii lei.

Deficitul de 20,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 15 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 98,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 37,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 61,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 151,00 mii lei și suma de 190,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 190,00 mii lei.

Deficitul de 39,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 16 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 187,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 99,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 88,00 mii lei

5                                                                          "

Bufetul activității finanțate integral sau parțial din venituri* .pt^iri^X pentru anul 2018, la venituri în sumă de 185,00 mii lei și suma d& lei la cheltuieli, structurate astfel:                                                     )>=]

bunuri și servicii - suma de 190,00 mii lei.

Deficitul de 5,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat. M AX finele anului 2017.

în anexa nr. 17 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 ? *

Grădinița cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 18)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 82,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 18,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 64,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 122,00 mii lei și suma de 132,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 132,00 mii lei.

Deficitul de 10,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 18 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 19)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bufetul local pe anul 2018, în sumă de 73,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 62,00 mii lei

asistență socială      - suma de 7,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 144,00 mii lei și suma de 144,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 144,00 mii lei.

în anexa nr. 19 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 78,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 72,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 134,00 mii lei și suma de 144,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 144,00 mii lei.

Deficitul de 10,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 20 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetuPîo^fepe anul2018, în sumă de 146,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 53,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 93,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial devenituri Cproprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 397,00 mii lei și suihâde^^O.OO mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 420,00 mii lei.

Deficitul de 23,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 21 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 163,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 36,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 123,00 mii lei

asistență socială      - suma de 4,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 276,00 mii lei și suma de 280,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 280,00 mii lei.

Deficitul de 4,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 22 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 23)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 138,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 73,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 65,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 166,00 mii lei și suma de 190,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 190,00 mii lei.

Deficitul de 24,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 23 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina” (anexa nr. 24)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 151,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 143,00 mii lei

asistență socială      - suma de 5,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din^VeniSfi^roprii

arini 001 R la xz/ariî+iîvî în cnmo zlz, /1O1 OM mî, ld ni


pentru anul 2018, la venituri în sumă de 401.00 mii lei și s ija dF424j00 miî/ lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 421,00 mii lei.

Deficitul de 20,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 24 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (anexa nr. 25)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 193,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 113,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 80,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 210,00 mii lei și suma de 300,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 300,00 mii lei.

Deficitul de 90,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 25 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița cu program prelungit și program normal „Crai Nou” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 111,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 108,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 350,00 mii lei și suma de 367,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 367,00 mii lei.

Deficitul de 17,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 26 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădinița step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr. 27)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 91,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 89,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venitUr-f-broprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 218,00 mii lei și suma de 240,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:                              /sf/

bunuri si servicii - suma de 240,00 mii lei. > « •

Deficitul de 22,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul‘ înregistrat la finele anului 2017.                                                    2 '?   ,      . .<

In anexa nr. 27 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021

Grădinița step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 257,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 110,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 136,00 mii lei asistență socială - suma de 11,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 304,00 mii lei și suma de 330,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 330,00 mii lei.

Deficitul de 26,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 28 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Liceu) de Artă „Carmen Sylva” (anexa nr. 29)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 390,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 10,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 315,00 mii lei

asistență socială      - suma de 5,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 32,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 28,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 30,00 mii lei și suma de 59,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 46,00 mii lei;

active nefinanciare - suma de 8,00 mii lei.

Deficitul de 29,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 29 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „ Victor Slăvescu” (anexa nr. 30)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 497,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 19,00 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 397,00 mii lei

asistentă socială      - suma de 15,00 mii lei       /-•& ?             J

alte cheltuieli (burse) - suma de 31,00 mii lei ;p; *               J

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 35

Bugetul activității finanțate integral sau parțial dir? venituri <pr8pni pentru anul 2018, la venituri în sumă de 41,00 mii lei și suniâ^e^^M mii

lei la cheltuieli, structurate astfel: bunuri și servicii - suma de 49,00 mii lei.

Deficitul de 8,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 30 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .


Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 557,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 13.00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 425,00 mii lei

asistență socială      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 9,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 70,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 50,00 mii lei și suma de 150,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 150,00 mii lei.

Deficitul de 100,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 31 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” (anexa nr. 32)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 607,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 41,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 443,00 mii lei

asistență socială      - suma de 45,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 31,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 47,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 382,00 mii lei și suma de 382,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 268,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 114,00 mii lei.

în anexa nr. 32 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bi

-i-'f '         '-'Țz. O’-a

jgetul local pe anul'

2018. în sumă de 321,00 mii lei. structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 22.00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 273,00 mii lei

asistență socială      - suma de 21,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 5,00 mii lei

-A

XȚag-y

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 88,00 mii lei

Bufetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 2,00 mii lei și suma de 9,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 9,00 mii lei.

Deficitul de 7,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 33 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 326,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 12,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 286,00 mii lei

asistență socială      - suma de 4,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 7,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 17,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 165,00 mii lei și suma de 165,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 25,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 133,00 mii lei; sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 1,00 mii lei active nefinanciare - suma de 6,00 mii lei.

A

In anexa nr. 34 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Andrei Mureșanu” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 247,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 155,00 mii lei

asistență socială      - suma de 70,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 21,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 104,00 mii lei și suma de 104,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 73,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 31,00 mii lei.

în anexa nr. 35 sunt înscrise si estimările pentru anii 2019;*202F>

Școala gimnazială „Anton Pann” (anexa nr. 36)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul idcal pe ămllJ

• ~           • —...... --                  i         /v


2018, în sumă de 229,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 17,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 160,00 mii lei

asistență socială      - suma de 20,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 32,00 mii lei în anexa nr. 36 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Candiano Popescu” (anexa nr. 37)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 241,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 161,00 mii lei

asistență socială      - suma de 16,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 43,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 2,00 mii lei și suma de 1,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 1,00 mii lei.

în anexa nr. 37 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Elena Doamna” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 200,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 168,00 mii lei asistență socială - suma de 18,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 8,00 mii lei în anexa nr. 38 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „George Coșbuc” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 279,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 199,00 mii lei

asistență socială      - suma de 35,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 40,00 mii lei

în anexa nr. 39 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „George Emil Palade” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 486,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 401,00 mii lei

y S y "■ fr( M "Si


asistență socială      - suma de 21,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 25,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 36,00 mii dei J-


----------------j-----------------------r   „--------

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii^ pentru anul 2018, la venituri în sumă de 9,00 mii lei și suma de 12,00 miiâ^


la cheltuieli, structurate astfel: bunuri și servicii - suma de 12,00 mii lei.

Deficitul de 3,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 40 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Grigore Moisil” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 479,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 12,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 389,00 mii lei

asistență socială      - suma de 32,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 27,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 19,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 120,00 mii lei și suma de 152,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 74,00 mii lei;

bunuri și servicii - suma de 78,00 mii lei.

Deficitul de 32,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 41 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 42)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 403,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 326,00 mii lei

asistență socială      - suma de 30,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 42,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 132,00 mii lei și suma de 132,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 52,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 80,00 mii lei.

In anexa nr. 42 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 43)          > C®"   >

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local: pe ăridl^/Ax


2018, în sumă de 455,00 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 13,00 mii lei bunuri și servicii asistență socială alte cheltuieli (burse) - suma de 22,00 mii lei Bufetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii


 • - suma de 406,00 mii lei

 • - suma de 14,00 mii leipentru anul 2018, la venituri în sumă de 30,00 mii lei și suma de 30,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:


bunuri și servicii - suma de 30,00 mii lei.

în anexa nr. 43 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 44)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 162,00 mii lei, structurat astfel:

bunuri și servicii - suma de 124,00 mii lei asistență socială - suma de 27,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 11,00 mii lei

A

In anexa nr. 44 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Mihai Eminescu” (anexa nr. 45)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 331,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 258,00 mii lei

asistență socială      - suma de 45,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 24,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 20,00 mii lei și suma de 46,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 45,00 mii lei.

Active nefinanciare - suma de 1,00 mii lei

Deficitul de 26,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 45 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu” (anexa nr. 46)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 302,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2,00 mii lei bunuri și servicii - suma de 258,00 mii lei asistentă socială - suma de 22,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 20,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri propnfv. pentru anul 2018, la venituri în sumă de 16,00 mii lei și suma de 20,00 mii lei C


o"


la cheltuieli, structurate astfel:                                            r

bunuri și servicii - suma de 20,00 mii lei.            J

Deficitul de 4,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.                                               7^2......

In anexa nr. 46 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 202


3'


OVA


Școala gimnazială „Nicolae Iorga” (anexa nr. 47)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 379,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 9,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 310,00 mii lei

asistență socială      - suma de 33,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 19,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 8,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 151,00 mii lei și suma de 402,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 25,00 mii lei; bunuri și servicii      - suma de 158,00 mii lei;

active nefinanciare - suma de 219,00 mii lei.

Deficitul de 251,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

In anexa nr. 47 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 48)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 260,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 7,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 196,00 mii lei

asistență socială      - suma de 26,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 31,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 3,00 mii lei și suma de 3,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 3,00 mii lei.

în anexa nr. 48 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 49)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 535,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 35,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 368,00 mii lei

asistență socială      - suma de 72,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 27,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 33,00 miiMei-'^'Ș^

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din /Venituri?dpro^rii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 75,00 mii lei și suma-jde 80,00 mii,Ici la cheltuieli, structurate astfel:                                 *\q’\

bunuri și servicii - suma de 80,00 mii lei.             V».

Deficitul de 5,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul îhregi^af'la finele anului 2017.

în anexa nr. 49 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Radu Stanian” (anexa nr. 50)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 297,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 7,00 mii lei

bunuri și servicii     - suma de 222,00 mii lei

asistență socială      - suma de 22,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 42,00 mii lei

sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 4,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 13,00 mii Iei și suma de 14,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 14,00 mii lei.

Deficitul de 1,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 50 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Rareș Vodă” (anexa nr. 51)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 215,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 156,00 mii lei

asistență socială      - suma de 42,00 mii Iei

alte cheltuieli (burse) - suma de 13,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 3,00 mii lei și suma de 8,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 8,00 mii lei.

Deficitul de 5,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 51 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Sfânta Vineri” (anexa nr. 52)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 512,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 10,00 mii lei

bunuri și servicii - suma de 472,00 mii lei


asistentă socială - suma de 17,00 mii lei                          x

Școala gimnazială „Sfântul Vasile” (anexa nr. 53)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 603,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 440,00 mii lei

asistență socială      - suma de 18,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 100,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap - suma de 40,00 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 33,00 mii lei și suma de 68,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 22,00 mii lei;

active nefinanciare - 46,00 mii lei.

Deficitul de 35,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

în anexa nr. 53 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala gimnazială „Toma Caragiu” (anexa nr. 54)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 364,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 10,00 mii lei bunuri și servicii     - suma de 286,00 mii lei

asistență socială      - suma de 37,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 31,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri în sumă de 15,00 mii lei și suma de 21,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri și servicii - suma de 21,00 mii lei.

Deficitul de 6,00 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2017.

A

In anexa nr. 54 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Liceul Tehnologic UCECOM „Spira Haret” (anexa nr. 55)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 2.407,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 2.407,00 mii lei


Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare buget”- local ne arndlZ 2018, în sumă de 258,00 mii lei, structurat astfel:alte transferuri - suma de 258,00 mii lei

In anexa nr. 56 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 20£T.


Grădiniță cu program prelungit „Ducky-Duck” (anexa nr. 57)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 172,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 172,00 mii lei

în anexa nr. 57 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Grădiniță cu program prelungit „Căsuța cu Povești” (anexa nr. 58)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 348,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 348,00 mii lei

A

In anexa nr. 58 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Școala „Spectrum” (anexa nr. 59)

Bugetul cheltuielilor având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018, în sumă de 462,00 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 462,00 mii lei

A

In anexa nr. 59 sunt înscrise și estimările pentru anii 2019 - 2021 .

Fată de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

și a emis:

JkxB-


J            MlvJ,         J V

JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

743.10

178.00

161.00

162.00

164.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

743.10

178.00

161.00

162.00

164.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

743.10

178.00

161.00

162.00

164.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

420.86

2.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

344.33

2.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

138.81

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.Q1.Q3

Spor de vechime

44TFF04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

204.76

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.76

2.00

2.00

2.00

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

76.53

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

54.34

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.84

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17.88

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.55

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.92

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

Contribuții -la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

TITL

20.2

UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 7+20.30)

20

47.86

80.00

81.00

82.00

84.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

21.34

39.00

42.00

43.00

44.00

Furnituri de birou

20,01.01

4.96

7.00

10.00

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.78

1.00

1.00

1.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.86

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

7.00

7.00

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.74

20.00

20.00

21.00

22.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

^.2021

^Dezinfectant^-

20.04.04

y/.o''

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

18.02

24.00

24.00

24.00

Vs. 25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

•    t?

-■ 'Vv-*1 •. \

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

î

Alte obiecte de inventar

20.C5.30

18.02

24.00

24.00

\ 24 00

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8.50

10.00

10.00

< 10.00

•.lo.oo

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.10

1.00

1.00

i$.o

UV . 1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

8.40

9.00

9.00

9,00

C ."»:' 9.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

1.00

1.00

1.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20 30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

000

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30 03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

BUGET

ESTIMĂRI

Indicator

31.12.2017

2018

2019

2020

> 2021 ?■..

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

, i '-:"sî

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale :n situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contriDuția ae asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu centru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.C

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

151.55

50.00

40.00

40.00

40.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

151.55

50.00

40.00

40.00

40.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

122.83

46.00

40.00

40.00

40.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

122.83

46.00

40.00

40.00

40.00

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

Alte imprumuturi

80.30

J

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

B5.01

L

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale Și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea repara(iilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor nvestitii în sănătate

51.02.24


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

W21 U.

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

.=/.

■I

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

'i

Transferuri din veniturile proprii alo Ministerului Sănătăți către bugetele tocate centru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

.* •/<ZDEȚU

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociaia

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02,02

Cheltuieli neeligibile ”)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56,04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **J

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07,01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională ")

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **J

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala ’)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale——

71.01.03

Alte active fixe                            X.

71.01.30

IABIL SEF,


CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

PLOIEȘTI, STR. GHEORGHE DOJA NR. 98

CIF 34086147


Nr. 57/ 12.02.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE Privind bugetul de cheltuieli pentru anul 2018

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si cu H.G.R. NR. 30/25.01.2018 s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de cheltuieli al Centrului Județean de Excelenta Prahova pe anul 2018.

Pentru anul 2018 cheltuielile totale sunt în sumă de 178 mii lei.

La Titlul I „Cheltuieli de personal” s-a prevăzut suma de 2 mii lei avându-se în vedere transportul cadrelor didactice la si de la locul de munca și legislația în vigoare actualizata, precum si Organigrama Centrului Județean de Excelenta care cuprinde un număr de 11,30 norme, din care: 1 norma director, 0,5 norma administrator financiar, 1 norma secretar, 0,5 norma inginer de sistem si 8,30 norme cadre didactice de predare.

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 80 mii lei, din care:

- art. 20.01 "Bunuri și servicii”: 39,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou: 7 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b. materiale pentru curățenie: 1 mie lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet: 4 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • d. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional: 7 mii lei necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • e. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 20 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică).

- art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar”: 24 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare, mobiler de birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.


diverse concursuri;                                                 '77 / 7

t                                       xivJ \s               >,1* / • *7/

 • - art. 20.09- 'Materiale de laborator ’: 2 mii lei, pentru dotarea Iworatdâbelor^ de chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, etc.

 • - art.20.13-Pregatire profesionala: 4 mii lei pentru participarea si aBsSTvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, Cursuri de inspector Resurse Umane legate de Edusal, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

 • - art.20.14- Protecția muncii: 1 mie lei pentru servicii de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.

Titlul IX „Asistenta sociala” avand in vedere execuția anului 2017 necesarul pentru anul 2018 pentru acest titlu este in valoare de 152 mii lei, pentru acordarea de premii elevilor cu performante interne si internaționale. Suma repartizata pentru acest titlu este de 50 mii lei, urmând ca in funcție de execuția bugetara de venituri proprii a Consiliul Local al Primăriei Ploiești sa se ia in calcul acoperirea necesarului de 97 mii lei.

Titlul X „Alte cheltuieli” avand in vedere execuția anului 2017 necesarul pentru anul 2018 pentru acest titlu este in valoare de 123 mii lei, pentru organizarea taberei de pregătire pentru elevi si motivarea acestora pentru preformanta. Suma repartizata pentru acest titlu este de 46 mii lei, urmând ca in funcție de execuția bugetara de venituri proprii a Conisiliul Local al Primăriei Ploiești sa se ia in calcul acoperirea necesarului de 77 mii lei.


CONTABIL ȘEF, Busu Maria-Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

BUGET

ESTIMĂRI

indicator

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.933,00

635,00

619,00

632,00

644,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.933,00

635,00

619,00

632,00

644,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.933,00

635,00

619,00

632,00

644,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.322,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.308,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

3.641,00

Alte sporuri

10 01.06

27,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

621,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19,00

16,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

672,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

24,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

224,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

85,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

577,00

521,00

525,00

538,00

550,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

418,00

420,00

416,00

424,00

436,00

Furnituri de birou

20.01.01

34,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

31,00

32,00

32,00

32,00

32,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

184,00

185,00

186,00

191,00

195,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38,00

40,001

41,00

41,00

45,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

12,00

10,00

10,00

11,00

12,00

Piese de schimb

20.01.06

17,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23,00

24,00

24,00

25 Ool

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

33,00

30,00

30,00

31,00

33,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

46,00

46,00

40,00

40,00

40,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

| Dezinfectant!

20.04.04

5,00

5,00

5,00

5,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

77,00

50,00

55,00

60,00

60,00

Uniforme si echipament

20.05.01

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

20,00

10,00

15,00

15,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

47,00

30,00

30,00

35,00

35,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

Materiale de laborator

20.09

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

2,00

5,00

5,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Protecția muncii

20.14

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Alte cheltuieli

20.30

56,00

18,00

17,00

17,00

17,00

Reclama si publicitate

20.30.01

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

44,00

6,00

5,00

5,00

5,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2,00

5,00

5,00

5,00

5.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

A?

4’ I

2019©

2020'^

j ■2621

1

V.

/

'/»

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

32,00

93,00

89.Q0

Z     89.9(7

V 89,00

Burse

59.01

32,00

23,00

19,013

îtfebb

V" 19,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

7000

70 00

*4 70.00

70 00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

00

0,00

,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

Active fixe

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71 01 30


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,
COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

C.I.F. 2845508NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET 2018 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2019 - 2021

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de adresa nr. 15 / 12.02.2018 transmisă de Primăria Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi, prin care sunt repartizate sumele alocate din bugetul local pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021.

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2018 s-au avut în vedere realizările anului 2017 din execuția la 31.12. 2017 și modificările legislative de ultimă oră, atât pentru drepturile salariale cât și pentru bunuri și servicii.

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL

Pentru anul 2018 propunerea de buget la Titlul I, Cheltuieli de personal, este de 16 mii lei, sumă ce reprezintă transportul cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare de la domiciliu si pana la locul de munca.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2017 iar repartizarea s-a făcut conform sumelor alocate prin adresa nr. 15 / 12.02.2018 transmisă de Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi si a necesarului estimat de unitate, aceasta fiind de 521 mii lei, respectiv:

 • -  la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 35 mii lei a fost alocat in baza realizărilor anului 2017

 • -  la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 32 mii lei a fost alocat plecând de la realizările bugetului din 2017

 • -  la 20.01.03 ” încălzit, Iluminat si forța motrica” bugetul de 185 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile anului 2017

 • -  la alin.20.01.04 ”apă, canal, salubritate” bugetul de 40 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in anul 2017

 • -  la alin.20.01.05 ”carburanti si lubrefianti” bugetul de 10 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate in 2017

 • -  la alin.20.01.06 ”piese de schimb” bugetul de 18 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile estimate pentru 2018 privind necesarul de piese de schimb pentru calculatoare, utilaje, mașini și echipamente .

 • -  la 20.01.08 „Posta, telecomunicații, radio, tv, internet” bugetul de 24 mii lei reprezintă cheltuieli de telefonie și internet

  la 20.01.09 ”Materiale si prestări de servicii cu carăcter bugetul de 30 mii lei reprezintă materiale funcționai realizările anului 2017.


ia< ayâM^uâ^$aza r© i

la 20.01.30 ”alte bunuri și servicii pentru întreținere și furffețioîiare’* la acest alineat propunerea făcută reprezintă materiale pentWrEgfațâțli ale bunurilor din unitate, diverse servicii, lucrări de valori mrciț- necesare desfășurării activitatii: autorizații de funcționare, avize, semnătură electronica, etc., bugetul pe anul 2018 fiind de 46 mii lei

la 20.04.04 ”Dezinfectanți” bugetul prevăzut este de 5 mii lei, suma necesara pentru achiziția de materiale obligatorii de dezinfectare ce respectă prevederile din normele igienico-sanitare

la 20.05.01 ”uniforme și echipament” este prevăzută pentru anul 2018 suma de 10 mii lei, pentru echipamentul de protecție obligatoriu necesar în bucătărie, paza, pentru fochisti și la curățenie

la 20.05.03 ”lenjerie și accesorii de pat” este prevăzută pentru anul 2018 suma de 10 mii lei, pentru reîmprospătarea stocului de lenjerie și accesorii necesare dotării internatului cămin

la 20.05.30 ” Alte obiecte de inventar” bugetul este de 30 mii lei si cuprinde obiecte de inventar necesare unității pentru desfășurarea activității în toate sectoarele, conform solicitărilor.

la 20.06.01 ”deplasari interne, detasari, transferări” bugetul este de 3 mii lei pentru deplasările interne în interesul învățământului

la la 20.09 ” Materiale de laborator” bugetul este de 1 mii lei pentru material didactic de laborator, suma necesara unității noastre pentru instruirea elevilor de la școala profesionala,

la 20.11 ”cărți, publicații și materiale documentare” bugetul este de 5 mii lei, suma necesara completării fondului de carte al bibliotecii

la 20.10 ” Consultanta si expertiza” bugetul este de 2 mii lei, suma inițial estimata pentru servicii de avocat

la 20.13 "pregătire profesionala” bugetul este de 10 mii lei pentru anul 2018, raportat la cheltuielile anului 2017

la 20.14 ”protectia muncii” bugetul de 7 mii lei a fost propus in baza realizărilor din anul 2017 si se menține la nivelul acestuia.

 • -  la 20.30.01 "reclama și publicitate” bugetul este de 5 mii lei, suma alocată fiind pentru anunțurile de concurs, în eventualitatea că, la nivel de unitate, se vor vacanta posturi ce trebuiesc ocupate conform reglementărilor legale.

 • -  la 20.30.03 "prime de asigurare non viata” bugetul este de 7 mii lei, suma alocată fiind pentru cheltuieli efectuate cu asigurările RCA obligatorii pentru autovehiculele din dotare

- la 20.30.30 "alte cheltuieli cu bunuri si servicii” bugetul este de 6 mii lei

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

- la 57.02 „ajutoare sociale in numerar” unitatea de învățământ a alocat suma de 5 mii lei, conform adresei nr. 15 / 12.02.2018 transmisă de Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi, ținând cont și de ^^Î16/^ct^epn anul anterior și de dosarele depuse în anul școlar 2017/20 J 8 pep^r^optic li nevoi speciale; potrivit HG 423/16.06.2016, s-au avut iiS® ^dosarele înregistrate privind elevi cu nevoi speciale integrați în învățârnântu^^0asă

O N V

TITLUL X ALTE CHELTUIELI


 • -  La 59.01 „burse” unitatea de învățământ a alocat suma de 23 mii lei conform adresei nr. 15 / 12.02.2018 transmisă de Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi, ținând cont și de plățile efectuate în anul anterior și de dosarele depuse în anul școlar 2017/2018 pentru copii cu părinți cu venituri mici - 7 dosare, orfani - 16 dosare, copii cu certificate medicale pentru afecțiuni grave - 3 dosare, burse de merit - 13 dosare și burse de performanță - 1 dosar.

 • -  LA 59.40 ”Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate” bugetul este de 70 mii lei, pentru cheltuieli cu contribuția unității la fondul persoanelor cu handicap.


ADM.FINANCIAR,

Ec. AlexandreșGEkDorina


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI


Ane

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL/ SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 20^-20JDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

PROPU NERI 2018

«4^

201.9

2021

TOTAL VENITURI - din care:

450,38

488,00

527,00

536,00

545,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

450,38

488,00

527,00

536,00

545.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

38,00

48,00

48,00

48,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

53,20

41,00

45,00

46,00

47,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

131,38

144,00

147,00

150,00

153,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie si anexa

33.10.16

205,80

235,00

227,00

232,00

237,00

Varsaminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

60,00

30,00

60,00

60,00

60,00

VENITURILE SECȚIUNII DEZVOLTARE - total - din care

25,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare (+)

37.10.04

25,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

435,43

513,00

527,00

536,00

545,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

435,43

488,00

527,00

536,00

545,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

36,71

45,00

47,00

49,00

51,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

30,16

43,00

45,00

47,00

49,00

Salarii de baza

10.01.01

14,37

20,00

21,00

22,00

23,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

15,79

23,00

24,00

25,00

26,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6,55

2,00

2,00

2,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4.77

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,15

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,57

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,05

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angaja(i

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,01

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2,00

2,00

2,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

398,72

443,00

480,00

487,00

494,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

146,36

148,00

180,00

182,00

184,00

Furnituri de birou

20.01.01

1.07

5 00

5,00

500

5 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

4,00

4,00

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50,00

25,00

50,00

50,00

50,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

5,00

10,00

10,00

10,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5,00

5,00

5,00

5,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,82

16,00

16,00

16,00

16,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

69,84

72,00

74,00

76,00

78,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3,63

16,00

16,00

16,00

16,00

Reparații curente

20.02

16,00

16,00

16,00

16,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

131,54

144,00

147,00

150,00

153,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

131,54

144,00

147,00

150,00

153,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

31,00

31,00

31,00

31,00


. »x

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

PROPU NERI 2018

ESȚIMÂRI-------

Z V Z X

201^

'^20>

f      Z-

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

31.00

31?j)0

' 3i Q0

Uniforme si echipament

20.05.01

} A

Lenjerie si accesorii de pat

20,05.03

'■ Z'

vAV/

Alte obiecte ae inventar

20.05.30

30.00

31.00

31.00

x 3t,0ti

—JfcOO

fZ/

Deplasări, detasari, transferau (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.30

5.00

5.00

s. do

Deplasări interne, detașări, transferări

2o.oe.oi

ir-— ~ *

Deplasări în străinătate

20.06.02

3.30

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

85.73

93.00

95.00

97.00

99.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1.79

6 00

6.00

6.00

6.00

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, ; potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XAL TE CHEL TUIEU

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+65.01.08 la

55.01.10+55.01.12+65.01.13+55.01.15+65.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

25.00

Active fixe

71.01

0.00

25.00

26.00

27.00

2S.00

Construcții

71.01.01

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01,02

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

25.00

26.00

27.00

28.001


<TIAR DE CREDITE,

O


W s Jo

O;

J .«■ /COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” PLOJ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET 2018 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2019 - 2021, pentru bugetul finanțat din venituri proprii

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2018 s-au avut în vedere realizările anului 2016, execuția preliminată pentru anul 2017 și modificările legislative de ultimă oră.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de Scrisoarea cadru nr. 445785/08.11.2017 transmisă de Ministerul Finanțelor publice, prin care se detaliază metodologia de elaborare a proiectului de buget de 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 - 2021, în contextul macroeconomic.

Pentru estimarea veniturilor s-a tinut cont de realizările anului 2016, execuția preliminată pe anul 2017 și de obiectivele propuse pentru următoarea perioadă.

Pentru estimările 2019-2021 s-a aplicat media anuală a creșterii prețurilor de consum, astfel:

 • -  pentru anul 2018, o creștere de 3,1 % față de anul 2017

 • -  pentru anul 2019, o creștere de 2,3 % față de anul 2018

 • -  pentru anul 2020, o creștere de 2,2 % față de anul 2019

 • -  pentru anul 2021, o creștere de 2,0 % față de anul 2020

Propunerea noastră pentru anul 2018 este de a se realiza venituri totale de 518 mii lei, provenite din următoarele surse de venit:

 • -  31.10.05.30 "Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

9                                                                           9

publice” venituri realizate din închirieri de spații cu tarife reglementate prin HCL, în valoare de 38 mii lei

 • -  33.10.05 ”Taxe și alte venituri din învățămînt” venituri realizate din sumele încasate pentru practica pedagogică desfășurată de profesorii noștri ca urmare a contractului încheiat cu U.P.G. Ploiești, în valoare de 41 mii lei

 • -  33.10.14 "Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” venituri realizate din sumele încasate de la elevii cazați în internatul școlar pentru masa cantină, 12 lei/zi, venituri estimate la suma de 144 mii lei

 • -  33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” venituri realizate în cadrul Atelierului școală, din activitatea de producție patiserie și de comerț desfășurată cu personal calificat angajat, cu elevii, profesorii și maiștrii instructori îndumători, în valoare de 235 mii lei

37.10.03 "Vărsăminte din secțiunea funcționare pen^u/^finăihitareo' secțiunii de dezvoltare a bugetului local” s-a repartizat suma

din excedentul realizat în anii precedenti                      .

37.10.04 ” Vărsăminte din secțiunea de funcționare” suma de ^Ș^tiMei va fi folosită pentru achiziționarea de utilaje performante pentru dotarea cantinei școlare și a spălătoriei internatului școlar.

43.10.09 "Subvenții pentru instituții publice” reprezintă subvenția

acordată pentru cheltuielile cu utilitățile aferente internatului cantină, de 60 mii lei

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL - s-au avut în vedere creșterile salariale potrivit Legii 153/2017. Sumele din prevedere s-au obținut prin înmulțirea, sumelor plătite pentru luna noiembrie, aferente unui an financiar (12 luni) și o creștere de 25%. Fondul de solidaritate previzionat este calculat prin aplicarea procentului de 2,25% la prevederile anuale de la salarii de bază (10.01.01).

Pentru anul 2018 propunerea de buget la Titlul I, Cheltuieli de personal, este de 45 mii lei.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2016, estimările prognozate până la 31.12.2017 iar ca necesar propunem pentru anul 2018, ținând cont de procentul de creștere medie a prețurilor de consum de 3,1% față de anul 2017, suma de 535 mii lei, respectiv:

 • -  la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 5 mii lei a fost alocat in baza realizărilor anului 2017

 • -  la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 4 mii lei a fost alocat plecând de la realizările bugetului din 2017

 • -  la 20.01.03 încălzit, iluminat bugetul de 50 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate până la această dată și consumul estimat pe luna decembrie 2017 și sunt suportate din subvenția primită

 • -  la alin.20.01.04 apă, canal, salubritate bugetul de 10 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate până la această dată și consumul estimat pe luna decembrie 2017 și sunt suportate din subvenția primită

 • -  la alin.20.01.05 carburanți si lubrefianti bugetul de 5 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile preconizate a se realiza pentru încasarea de venituri din închirierea microbuzului școlar

9

 • -  la 20.01.08 „telefon, internet, telecomunicații” bugetul de 16 mii lei reprezintă cheltuieli de telefonie


bunurilor din unități, diverse servicii necesare desfășurării activitiițiiy'bugetul pe anul 2018 fiind de 16 mii lei

 • -  la 20.02. "Reparații curente” s-a prevăzut o sumă în cazul necesității unor lucrări ce nu suportă amânare, lucrări de maximă urgență, suma propusă fiind de 16 mii lei

 • -  la 20.03.01 "Hrana pentru oameni” bugetul de 144 mii lei a ținut cont de cheltuielile efectuate în anul precedent pentru pregătirea hranei elevilor cazați în internatul școlar. S-a tinut cont de numărul de înscriși în anul școlar

>                                                 3                                    9                                                                                                       9                                9

2017/2018 și de alocația de hrana de 12 lei pe zi pe elev.

 • -  la 20.05.30 "bunuri de natura obiectelor de inventar” bugetul este de 31 mii lei si cuprinde obiecte necesare unității pentru desfășurarea activității în toate sectoarele, cu preponderență activității atelierului școală, practicii elevilor.

 • -  la 20.06.02 "deplasări în străinătate” bugetul este de 5 mii lei pentru deplasările în interesul învățământului, pentru deplasările parteneriatelor aflate în derulare

 • -  la 20.09 "Materiale de laborator” sunt cheltuieli cu materia primă necesară activității de producție din cadrul atelierului școală, de 93 mii lei

 • -  la 20.11 "cărți, publicații și materiale documentare” bugetul este de 6 mii lei

TOTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

LA 71.01.30 „Alte active fixe" unitatea de învățământ a previzionat suma de 25.000 lei avand in vedere nevoia de a achiziționa mijloace fixe pentru desfasurarea activităților la intemat/cantina si pentru atelierul școala.
La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 39.142,59 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (lj „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar

Se propune ca din suma de 39.142,59 lei sa se constituie sursa de finanțare a cheltuielilor pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(l^l) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile lesii. o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUN.PLOIESTI


ANEXA 2 laJk:L 2


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.953,57

540,00

532,00

543,00

552,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.953,57

540,00

532,00

543,00

552,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.953,57

540,00

532,00

543,00

552,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

11

4.604,88

4,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.711,58

4,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

3.463,10

Alte sporuri

10.01.06

9,72

0,00

o.ool

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

236,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2,76

4,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

893,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

627,96

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17,94

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

193,95

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,99

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

46,46

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

314,99

387,00

390,00

401,00

410,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

250,88

325,00

328,00

339,00

348,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,92

15,00

15,00

15,001

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,80

10,00

10,00

10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

147,12

170,00

173,00

184,00

193,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,33

30,00

30,00

30,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14,11

30,00

30,00

30,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

3,13

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

53,47

60,00

60,00

60,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

27,70

15,00

15,00

15,00

15,00

]Alte obiecte de inventar

20.05.30

27,70

15,00

15,00

15,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

13,00

13,00

13,00

13,00

|Deplasari interne, detașări, transferări

20.0601

13,00

13,00

13,00

13,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,32

1,00

1,00

1,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Protecția muncii

20.14

1,59

3,00

3,00

3,00

3,00

Alte cheltuieli

20.30

34,50

15,00

15,00

15,00

15,00

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

34,50

15,00

15,00

15,00

15,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,83

23,00

23,00

23,00

23,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04}

57.02

4,83

23,00

23,00j

23,00

23,00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4,83

23,00

23,00

23,00

23,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

28,87

126,00

119,00

119,00

119,00

Burse

59.01

28,87

41,00

34,00

34,00

34,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

85,00

85.00

85,00

85,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010 COD FISCAL 2845389 TEL/FAX 0344/802071/0344802070
NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 astfel:

 • 2018 - 540,00 mii lei;

 • 2019 - 532,00 mii lei;

 • 2020 - 543,00 mii lei;

2021 - 552,00 mii lei;

2018

2019

2020

2021

- cheltuieli de personal - suma de

4,00

0,00

0,00

0,00

- bunuri si servicii      - suma de

387,00

390,00

401,00

410,00

- asistenta sociala      - suma de

23,00

23,00

23,00

23,00

- alte cheltuieli( burse) - suma de

126,00

119,00

119,00

119,00

La TITLUL 1 "CHELTUIELI DE PERSONAL"

(art.10) - suma de 4,00 mii lei, necesar pentru salarii, pentru transport la si de la locul de munca.

La TITLUL II "BUNURI SI SERVICII"

(art 20)- suma de 387,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a luat in calcul nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2017, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2018.

-Art.20.01 - Bunuri si servicii- suma de 325,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2017.

-art. 20.01.01 - Furnituri de birou 15,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri imprimate tipizate) pentru buna desfășurare a activitatii in timpul examenelor de admitere si funcționarea birourilor de contabilitate, secretariat, administrativ, biblioteca, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02 - Materiale pentru curățenie 10,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica 170,00 mii lei-cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electri; s-a avut ca baza preturile din anul 2017 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate 30,00 mii lei - contra valoarea'cbnăumulpi de apa si taxele pentru canal, meteo, salubritate, intretinere spatii verzi, avandvcaT)ăza. nivelul preturilor din anul 2017 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08 - Posta, telecomunicații 30,00 mii lei. tv, internet, servipi^'^B^Smur^itii bucla locala program de buget si execuție ch. Bugetare cu primăria. %\

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere 60,00 mii ^^h^Cțieti ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți penWintretinerea calculatoarelor, copiatoarelor, service intranet, incarcat si verificat stingatoare, ISCIR, taxa pentru evaluare externa a colegiului, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a instalaților sanitare, termice, electrice, pardoselelor, a mobilierului școlar, igienizare si alte lucrări necesare pentru întreținerea instituției in condiții bune de funcționare, montarea de usi intre casa scării si holurile scolii, menționat in pv. lasat de la inspectorii ISU pentru prevenirea incendiilor.

Art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de inventar 15,00 mii lei pentru achiziționarea de aparatura birotica pentru cabinetele școlare; banei si scaune pentru sălile de clasa; si a altor obiecte de inventar necesare in timpul anului.

Art.20.06- Deplasări interne, detasari, transferări 13,00 mii lei - cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, întruniri, etc.

Art.20.11- Cârti, publicații si materiale documentare, tribuna invatamantului 1,00 mii lei

Art.20.13- Pregătire profesionala 15,00 mii lei-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar.

Art.20.14 Protecția muncii, 3,00 mii lei.

Art.20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,00 mii lei, servicii de intretinere, si alte cheltuieli cu bunuri si servicii necesare pentru buna desfășurare a activitatii instituției.

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA (CQD-art.57.02.01) - 23,00 mii lei -copiii cu

CES

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse-art.59) -126,00 mii lei.

59.01 Burse 41,00 mii lei- acordate elevilor. In anul școlar 2018-2019-2020-2021 avem inscrisi 1096 elevi din care au dosare aprobate pentru burse in funcție de bugetul aprobat in anul 2017, astfel;

 • -  bursa de performanta 8 elevi x 100 lei x 9 luni = 7.200 lei;

 • -  bursa de merit 21 elevi x 100 lei x 9 luni = 18.900 lei;

 • -  de studiu 8 elevi x 50 lei x 9 luni = 3.600 lei;

 • -  bursa de ajutor social-venit mic - 2; orfan-12; boala-4; total 18 elevi x 50 lei x12 luni = 10.800 lei;

conform criteriilor de acordare impuse de ORD.M.F.P nr.5576/7.10.2011 actualizat. Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem multi elevi premianti la olimpiade internatinale, concursuri naționale.

59.40 Sume acordate persoanelor cu handicap neincadrate - 85,00 mii lei

cheltuieli privind contribuția persoanelor cu handicap neincadrate in câmpul muncii cf.hg .448/2006

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Hoabăn Marilena

JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N."ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

47,64

150,00

150,00

150,00

150,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

38655

47,64

150,00

150,00

150,00

150,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

24,67

90,00

90,00

90,00

90,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

0,68

60,00

60,00

60,00

60,00

Sume utilizate din excedent

40,15,01

22,29

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-60,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

60,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37,23

160,00

90,00

90,00

90,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

37,23

100,00

90,00

90,00

90,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37,23

100,00

90,00

90,00

90,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-H0.02H 0.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

37,23

100,00

90,00

90,00

90,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

37,00

37,00

37,00

37,001

Furnituri de birou

20.01.01

5 00

5 00

500

5 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5,00

5,00

5,00

5,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,00

2,00

2,00

2,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

20,00

20,00

20,00

Reparații curente

20.02

10,00

10,00

10,00

10,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

35,97

39,00

29,00

29,00

29,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05 30

35,97

39,00

29,00

29,00

29,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,26

5,00

5,00

5,00

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,26

5,00

5,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

>>

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

9,00

9,00

9,00

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0,00

0,00

0 00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

60,00

Active fixe

71.01

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

50,00

50,00

50,00

50,00

Alte active fixe

71.01.30

10,00

10,00

10,00

10,00

COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STR.TREI IERARHINR. 10 CODI00010 COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Prin prezenta, solicităm aprobarea Bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, la venituri cu suma de 150,00 mii lei și la cheltuieli 160,42 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii      - suma de 160,42 mii lei.

La cheltuieli este inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 in suma de 10,42 mii lei, suma înregistrată în contul de trezorerie 82 98.00.00, conform art.58 alin, (b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “se va utiliza, în baza hotărârii autorității deliberative, din excedent pentrui cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent”.

Alocările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2019-2021 sunt egale pentru fiecare an cu cele alocate pentru anul 2018.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este realizat din chiria unui chioșc alimentar în suprafață de 6 mp, și ocazional convenții de închiriere a sălii de sport pentru desfășurarea activităților sportive;

Pentru anul 2018, la venituri este de 150,00 mii lei, si la cheltuieli este de 150,00 mii lei, plus 10,42 mii lei din excedentul anului 2017 vor fi în total de 160,42 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 100,42 mii lei,

 • -  cheltuieli de capital - suma de 60,00 mii lei, conform anexei nr.2.
COLEGTUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Municipiul Ploiești, Județul Prahova COD FISCAL 2845389

TEL.FAX.0344/802070 Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010


AVIZAT,

5VA ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,/.


NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii"

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 10.415,35 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1/ „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar ”.

Se propune ca suma de 10.415,35 lei să fie utilizată pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat și completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


CONTABIL SEF,

EC. HOABAN MARILENA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

BUGET

'■ - , %

ESTIMĂRI

-

indicator

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.881,00

896,00

867,00

884,00

899,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.881,00

896,00

867,00

884,00

899,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.881,00

896,00

867,00

884,00

899,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.038,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.714,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

5.166 00

0 00

0 00

000

0 00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

729,00

656,00

649,00

666,00

681,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

639,00

633,00

635,00

651,00

666,00

Furnituri de birou

20.01.01

16,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

83,00

60,00

61,00

65,00

65,001

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

307,00

340,00

340,00

350,00

355,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42,00

55,00

55,00

56,00

56,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,00

24,00

25,00

26,00

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

57,00

52,00

52,00

52,00

52,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

112,00

90,00

90,00

90,00

100,00

Reparații curente

20.02

10,00

0 00

0.00

Ioool

0 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

10,00

10,00

10,oo1

10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

■w

1,00

1.00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

34,00

2,00

1,00

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0 00

0 00

OOOl

0 00

oool

Alte cheltuieli

20.30

23,00

8,00

0,00

0,00

0.00

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

23,00

8 00

0 00

000

000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,00

15,00

15,00

15,00

15 00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.00

15.00

15.00

15,00

15.00

J

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2 00

15.00

15.00

15.00

15 00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

112,00

207,00

203,00

203,00

203,00

Burse

59.01

112,00

97,00

81,00

81,00

81,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

110.00

122,00

122.00

122.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEFGRIGORE MARIACOLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

MUN.PLOIESTI


NOTA DE FUNDAMENTARE            ____

PRIVIND PROIECTUL DE BUGET AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUFETUL LOCAL PE ANUL 2018

Având in vedere adresa nr. 15/12.02.2018 a Serviciului- Buget -împrumuturi din cadrul Primărie Municipiului Ploiești,privind necesitatea intocmirii bugetului pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021,unitatea noastra a procedat la intocmirea si fundamentarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local.

In cadrul bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local suma totala alocata pentru anul 2018,aferenta unitatii noastre este de 896,00 mii lei,astfel:

*Cheltuieli de personal    =     18,00 mii lei

*Bunuri si servicii          =    766,00 mii lei

*Asistenta sociala          =     15,00 mii lei

*Alte cheltuieli(Burse)      =     97,00 mii lei

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”(art.lO)- suma de 18,00 mii lei

-art.lO.Ol.lS-alocatiipentru transportul = 18,00 mii lei

la si de la locul de munca

TITLUL IU’BUNURI SI SERVICII”(art 20)- suma de 766,00 mii lei.

Suma alocata,rezulta din fundamentarea costului standard aferent acestor cheltuieli,pe anul 2018,astfel:

-Art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 838.00 mii Zez,luandu-se ca baza de calcul anul 2017.

-mA.20.01.01-Furnituri de birou-13.00 mii Zez-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskete,cd-uri, imprimate ,tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate,secretariat,laboratoarelor de limbi străine,informatica,geografie,istorie,biologie,chimie si fizica.

-zm.20.01,02-Materialepentru curatenie-60,00 mi lei-cos\.a\ materialelor pentru curățenie,igienico-sanitare.

Unitatea noastra din strada Gh.Doja nr.98 si Anexa din strada Romana nr.57 se intind impreuna pe o suprafața totala de 15000 mp,suprafața care zilnic trebuie curatata si dezinfectată,in doua schimburi.

-art.20.01.03-Incalzit,iluminat si forța motrica-340.00 mii Zez-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric;s-a avut ca baza preturile din anul 2017.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-55,00mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru rampa,canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2017.

-art.20.01.08-Posta,telecomunicații,radio,tv,internet-24,00mii Zez-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet,tv,convorbiri telefonice.

-axt.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-52.00 mii lei

In cadrul unitatii noastre,pe parcursul unui an școlar intalnim diverse deteriorări la calorifere(in timpul iernii ,cand se da drumul la căldură si cedeaza la presiune),toalete fete-baieti,băilor de la internat,geamuri si pentru o buna funcționare se achiziționează altele.


achiziționarea de obiecte de inventar necesare desfășurării activitatii in bune conditiiL^’’^^

Xrt..20.06-Deplasari,detasari,transferuri 1.00 mii Zez-cheltuieli cu transportul personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe,întruniri.

i\xi.20.13-Pregatire profesionala-2.00 mii Zez-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar,pregătire profesionala.

Xr\..20,14-Protectia muncii-2.00 mii Zez-cheltuieli privind achiziționare de formulare necesare documentației de protecția muncii.

Xrt.20.30-Alte cheltuieli-8.00 mii lei-DvsiexsQ cheltuieli.

Menționam ca din totalul sumei de la Bunuri si servicii ,am alocat la ax\..59.40-Sume aferente persoaneleo cu handicap neincadrate-suma de 110,00 mii lei

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA(art.57.02.01) -suma de 15,00 mii lei- aferenta plătii burselor CES si cheltuielile cu transportul elevilor la competițiile școlare.

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI(Burse-art.59)-97,00 mii lei -cuprinde cheltuielile cu bursele acordate elevilor. La fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere numărul mare de elevi din cadrul unitatii noastre ce pot beneficia de bursa de performanta,merit, studiu si de ajutor social conform criteriilor de acordare .

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem foarte multi elevi premianti la olimpiade internaționale,concursuri naționale.

In anexa deasemenea sunt înscrise estimările pentru anii 2019-2022,unde a fost luata in calcul o creștere procentuala pentru fiecare an financiar

DIRECTOR

PROF.BAJENAEN VERONICA


CONTABIL SEF GRIGORE MARIA


JUDEȚUL: PRAHOVA instituția publica: COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUN.PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

BUGET

ESTIMĂRI

indicator

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

271,00

301,00

281,00

281,00

281,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

271,00

301,00

281,00

281,00

281,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

15,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Contribuția elevilor si studenților prin internate,cămine si cantine

33,10,14

195,00

250,00

260,00

260,00

260,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43 10.09

60,00

30,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

252,00

324,00

281,00

281,00

281,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

256,00

301,00

281,00

281,00

281,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

256,00

301,00

281,00

281,00

281,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

\8M

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

'/t--

Alocații pentru locuințe

10.01.16

io

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

"Șt,

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Vfo.bo

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

*%■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

256,00

301,00

281,00

281,00

281,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

86,00

59,00

29,00

29,00

29,00

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

49,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T ransport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01.09

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

169,00

215,00

225,00

225,00

225,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

169,00

215,00

225,00

225,00

225,00

Hrana pentru animale

20 03 02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20 04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant)

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,00

27,00

27,00

27,00

27,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12,00

12,00

12,00

12,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

| Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20 30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-4,00

23,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

23,00

Active fixe

71.01

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

23,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71,01,30

Plăti efectuate pentru anii anteriori

85.01

-4,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare

85.01.01

-4,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


PROF.BAJENARBCONTABIL SEF,

GRIGORE MARIA
COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


,Z'7¥«o*S z<^\  .-A

*7 z       ' ZA

3 (W»a> i

AVEȘg^Șfc^ />■'

ORDONATOR PRINC rPAL^GRl&ITl ■’N. /Ar. pbO^Țvx

DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018,estimam următoarele sume:

-Veniturile secțiunii de funcționare        =            301,00 mii lei

-Cheltuielile secțiunii de funcționare      =            324,00 mii lei

Menționam ca diferența dintre cele doua sume fiind excedentul anului precedent de 23,00 mii lei.

Veniturile aferente unitatii noastre in suma de 301,00 mii iei, provin din: -art.30.10.05-venituri din inchirieri                               20,00 mii lei

-ăA.33.10.05-taxe si alte venituri din invatamant-                1,00 mii lei

-art.33.10.14-contributia elevilor si studenților pt.internat,      250,00 mii lei

cămine si cantine

-art.43.10.09-Subventie de la bugetele locale pentru instituții publice

30,00 mii lei

La stabilirea acestor sume s-a avut in vedere incasarile anului precedent.

a TITLUL II”BUNURI SI SERVICII”(art 20)- estimam 324,00 mii lei, fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii,analizandu-se necesitatea,oportunitatea si eficacitatea flecarei cheltuieli,asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.In vederea vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2017,creșterea prognozata a acestora in anul 2018.

-xA.20.01-Bun uri si servicii-estimam suma de 59,00 mii Zez,luandu-se ca baza de calcul consumurile anului 2017

-xA.20.01.01-Fur nit uri de birou-4,00 mii Zez-costul rechizitelor de birou

-2Xt.20.01.02-Materialepentru curatenie-10,00 mii Zez-costul materialelor de curățenie necesare; -xA.20.01.02-lncalzit,iluminat si forța motrica-30,00 mii Zez-cheltuieli pentru plata incalzirii,a consumului de electricitate,a gazelor pentru prepararea hranei la cantina.

-2xt.20.01.09—Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-10,00 mii /er achiziționarea diverselor materiale necesare desfășurării in bune condiții a activitatii;

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre funcționează un internat de fete cu o capacitate de 110 locuri si cantina.

-2Xt.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-5,00 mii lei- alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

Art.20.03.01-Hrana pentru oameni-215,00 mii Zez-cheltuieli privind achiziționarea de hrana pentru elevele din internat.

Axt.20.05-Bunuri de natura obiectelor de internat-27.00 mii Zez-cheltuieli privind achiziționarea unor lenjerii si accesorii de pat pentru dotarea internatului ;procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc la cantina.

-La TITLUL XII -ACTIVE NEFINANCIARE -suma de 23,00 mii lei -art.71.01.02-Masini,echipamente si mijloace de transport- dotarea cantinei cu echipamente modeme,necesare preparaii hranei elevelor cazate in internat

In anexe deasemenea sunt inscrise si estimările pentru uramatorii ani,respe prevederile bugetare de la venituri si cheltuieli sunt egale.

2022,unde


DIRECTOR,

Prof.BAJENARU CARMEN VERON


CONTA GRlGO


.)
NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 22750,47 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (V „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționareși dezvoltare, după caz, la sfârșitulexercițiului bugetar

Se propune ca din suma de 22750,47 lei, suma de 22750,47 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art.20 din O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(l^l) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobt în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru <                             >ate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


CONTABIL,

Grigore MariaJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET- MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET

2018

V Z.                                  ■

\^X>tima^i^

20^

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,952.43

756.00

744.00

760.00

774.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6,952.43

756.00

744.00

760.00

774.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,952.43

756.00

744.00

760.00

774.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,448.28

14.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5,273.54

14.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

4,895.04

Alte sporuri

10.01.06

81.69

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

284.74

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.07

14.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,174.74

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

824 15

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

25.91

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

268.18

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.37

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

46.13

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

476.49

609.00

614.00

630.00

644.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

431.67

560.00

573.00

589.00

603.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.90

10.00

10.00

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.97

14.00

14.00

14.00

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

245.73

336.00

344.00

355.00

364.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65.55

70.00

75.00

80.00

85.00

Transport

20.01.07

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17.00

23.00

23.00

23.00

23.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.54

20.00

20.00

20.00

20.001

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

79.98

85.00

85.00

85.00

85.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

2.00

2.00

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

1.00

1.00

Dezinfectant!

20.04.04

1.00

1.00

1.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

17.54

27.00

27.00

27.00

27.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.59

2.00

2.00

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.95

25.00

25.00

25.00

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.16

3.00

3.00

3.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.16

3.00

3.00

3.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

1.00

1.00

1.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

1.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

1.80

2.00

2.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

1.57

3.00

3.00

3.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

21.75

8.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

21.75

8.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.85

10.00

10.00

10.00

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.85

10.00

10.00

10.00

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.85

10.00

10.00

10.00

10.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

21.81

123.00

120.00

120.00

120.00

Burse

59.01

21.81

18.00

15.00

15.00

15.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

105.00

105.00

105.00

105.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE.


DIRECTOR,

PROF. LUCIA IONESCUCONTABIL SEF,

EC. IULIANA POPESCU


COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET


BUGET PE ANlOoWf..

PENTRU ACTIVITATEA FINO^TA.D LA BUGETUL LOCAL ț

NOTA DE FUNDAMENTARE

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -14 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 609 MII LEI

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA -10 MII LEI

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - BURSE+FOND PT PERSOANE CU HANDICAP - 123 MII LEI

TOTAL BUGET 2018 - 756 MII LEI

La intocmirea fundamentării bugetului s-au avut în vedere:

* Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul:        - Ordonanța de urgență nr. 60/2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - urmare acesteia, unitatea plătește lunar fond pentru protecția persoanelor cu dizabilitati echivalentul a 5 salarii minime. Pentru anul 2018 impactul este de 105 000 lei;

 • - Eventualele creșteri de tarife precum si rata inflației.

 • - Concordanta cheltuielilor cu veniturile

 • - Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara

 • - Evoluția preturilor

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor

-Necesarul si planul de achiziții pe anul 2018

Număr elevi total

1605

Fond salarii/lună

5000001ei

Număr elevi bursieri

40

Cuantum bursă/ lună

2200 lei

Număr clădiri (internat, cantina, casa piticilor, clădire liceu, clădire consolidata, cabina portar, garaj, magazie, sala sport, centrala termica)

9

PENTRU ACTIVITATEA FIW^TADB^O LA BUGETUL LOCAL

Număr incaperi (clase, laboratoare, cabinete, camere internat, birouri, sala mese, sala preparatie hrana, magazii, sala sport, spălătorie, calcatorie, cabina portar, etc.)

112

Suprafața de curățenie

10956,25 mp

Norme de consum materiale de curățenie / luna

1000 lei

Norme de consum materiale de întreținere /

5000 lei

Consum mediu / lună en. Electrică(in lei)

3500 lei

Consum mediu / lună en. Termică(in lei)

18 000 lei

Consum mediu / lună apă - canal: (in lei)

5 000 lei

Consum de furnituri de birou/luna

1 500 lei

Consum de materiale scolare/luna(bureti, creta, marker, etc.)

500 lei

Contracte de service IT, imprimante, copiatoare, mentenanta sisteme audio-video;

3 000 lei

Servicii de telefonie, internet, telecomunicații

2 000 lei

Denumire indicator

Titlu

Articol

Alineat

Suma /mii LEI

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14

BUNURI SI SERVICII

20

609

Bunuri si servicii

20.01

560

Furnituri de birou

20.01.01

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

336

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70

Transport

20.01.07

2

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

85

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNETCOLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET


BUGET PE ANUL 2018
LA BUG

ETUL LOCAL   . o 5   »

Dezinfectanti

20.04

................

■            f                                 !

Materiale sanitare

20.04.02

i

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

27

Echipamente de lucru si protecție

20.05.01

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

Materiale de laborator

20.09

1

Cârti,publicații si material documentare

20.11

1

Consultanta si expertiza

20.12

2

Pregătire profesionala

20.13

2

Protecția muncii

20.14

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8

Ajutoare sociale - CES si transport elevi concursuri si olimpiade

57

02.01

00

10

ALTE CHELTUIELI

59

123

Burse

59.01

18

Fond handicap

59.40

i

105Administrator financiar,

Ec. Iuliana PopescuJUDEȚUL: PRAHOVA

COELGIUL NATIONAL JEAN MONNET

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

BUGET 2018

ESTIMĂRI

indicator

2017

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

251,00

302,00

328,00

328,00

328,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

251,00

302,00

328,00

328,00

328,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

25,35

37,00

38,00

38,00

38,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

39,55

45,00

50,00

50,00

50,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate cămine si cantine

33.10.14

186,10

220,00

240,00

240,00

240,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

318,73

312,00

328,00

328,00

328,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

318,73

312,00

328,00

328,00

328,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

318,73

312,00

328,00

328,00

328,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,02

11,00

7,00

7.00

7,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,28

5,00

6,00

6,00

6,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,28

5,00

6,00

6,00

6,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete Șî masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

L
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

2017

PROPUNERI

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.74

6.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.52

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.01

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.17

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.01

1.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.03

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

314.71

301.00

321.00

321.00

321.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

125.14

88.00

131.00

131.00

131.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.44

5.00

10.00

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.18

5.00

10.00

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

65.60

25.00

50.00

50.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

5.00

5.00

5.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

1.98

3.00

3.00

3.00

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.99

3.00,

3.00

3.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.36

2.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45.59

40.00

45.00

45.00

45.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

167.37

180.00

150.00

150.00

150.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

167.37

180.00

150.00

150.00

150.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

1.00

3.00

3.00

3.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

3.00

3.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

19.21

27.00

37.00

37 00

37.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

2.00

2.00

2 00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19.21

25.00

35.00

35 00

35.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.99

2.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.99

2.00

0.00

0.00

0.0&

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

1.00

0.00

000

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20 30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

(Sume datorate persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

/'e'v

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Z 0-

%


CONTABIL SEF


DIRECTOR, '

VAV'ir !ur-tWl -

PROF. LUCICA IONESCU \ *>, £ âi :ik- țfCOLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET

BUGET PE ANUL 2018 -VPS

NOTADEFUNDAMENTAREVENITURI: 301,49 mii lei 30.05.30 - ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI - 36,49 MII LEI

33.05.00 - TAXE SI ALTE VENITURI DIN INVATAMANT - 45,00 MII LEI

33.14.00 - CONTRIB. ELEVILOR PENTRU INTERNAT SI CANTINA - 220,00 MII LEI

CHELTUIELI:312 mii lei

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -11,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 301,00 MII LEI

Diferența dintre cheltuieli si venituri este de 10.51 mii lei si reprezintă excedent cumulat la 31.12.2017.

La întocmirea fundamentării proiectului de buget s-au avut în vedere:

*aprobarea de către ISJ a normelor aferente practicii pedagogice efectuate la UPG Ploiești;

* Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

*Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

*Legea nr. 2/2018- legea bugetului de stat pe anul 2018

La capitolul „Cheltuieli de personal”s-au luat in calcul:

 • - Orele efectuate in cadrul programului ECDL;

 • - Stabilirea contribuțiilor asupra salariilor.

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife .

 • - Cooncordanta cheltuielilor cu veniturile;

 • - Baza legala ce permite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitari din anul precedent;

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor;

-Numărul elevilor din internat si al celor care servesc masa la cantina scolii;

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET


-Tariful de masa si cazare aprobat in CA;


-Necesarul de materiale de curățenie si întreținere pentru cantina si inte

Număr norme - total

0,44

Număr persoane - total

8,5

Număr norme cadre didactice

0,44

Număr persoane - cadre didactice

6

Număr norme personal auxiliar

0,5

Număr persoane- personal auxiliar

2

Număr elevi cantina-intemat-scoala după scoala-total

200

Fond salarii/lună

3,5

Norme de consum materiale de curățenie / luna

1000 lei

Norme de consum materiale de întreținere /

1000 lei

Consum mediu / lună en. Electrică!in lei)

1500 lei

Consum mediu / lună en. Termicățin lei)

8 000 lei

Consum mediu / lună apă - canal: (in lei)

1 000 lei

Consum de furnituri de birou/luna

500 leiDenumire indicator

Titlu

Articol

Alineat

Suma /mii

CHELTUIELI DE

10

11

Cheltuieli salariate in bani

10.01

Fond aferent plătii cu

10.01.11

5

Contribuții angajator

10.03

6

BUNURI SI SERVICII

20

301

Bunuri si servicii

20.01

288

Furnituri de birou

20.01.01

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5

încălzit, Iluminat si forța

20.01.03

25

Apa, canal, salubritate

20.01.04

5

Transport

20.01.07

3

Posta, telecomunicații,

20.01.08

3

Materiale si prestări de

20.01.09

3

Alte bunuri si servicii

20.01.30

40

Hrana pentru oameni

20.03.01

180

Dezinfectanti

20.04

20.04.04

1

Bunuri de natura

20.05

27

Echipamente

20.05.01

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

Deplasări interne, detașări,

20.06.01

2

Consultanta si expertiza

20.12

2

Pregătire profesionala

20.13

1Administrator financiar,COLEGIUL NATIONAL „JEAN MONNET”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI CUI - 2845478

STR. NICOLAE IORGA , NR. 7

XV

XC


Bd


ORDONATOR PR1 NCI^L Dj C R EDÎTE,

* V I

NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului institutieifinantate din venituri proprii a fost de 10 514,60 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (lj „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționareși dezvoltare, după caz, la sfârșitulexercițiului bugetar ”,

Se propune ca din suma de 10 514,60 lei, suma de 10 514,60 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art.20 din O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobt în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este

în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMÂND

-

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,997.15

838.00

818.00

832.00

845.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7,997.15

838.00

818.00

832.00

845.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF-155SF+571-59)

01

7,997.15

838.00

818.00

832.00

845.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01H0.02H0.03)

10

7,058.04

8.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5,767.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10,01.01

5,211.62

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

10.96

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

529.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.03

8.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,291.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

927.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

296.58

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.67

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

805.80

614.00

619.00

633.00

646.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

534.67

452.00

457.00

462.00

469.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.09

8.00

8.00

8.00

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

41.51

40.00

40.00

40.00

40.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

251.96

240.00

245.00

250.00

257.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

126.46

72.00

72.00

72.00

72.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.49

12.00

12.00

12.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17.09

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75.07

70.00

70.00

70.00

70.00

Reparații curente

20.02

135.79

84.00

85.00

89.00

95.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

93.23

50.00

60.00

65.00

65.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

93.23

50.00

.60.00

65.00

65.00

Oeplasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.52

1.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.52

1.00

1.00

1.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.90

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

3.60

3.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

7.08

7.00

7.00

7.00

7.00

Protecția muncii

20.14

5.29

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte cheltuieli

20.30

23.72

10.00

2.00

2.00

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.97

2.00

2.00

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

21.75

8.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

48.95

68.00

68.00

68.00

68.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

48.95

68.00

68.00

68.00

68.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

48.95

68.00

68.00

68.00

68.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

84.36

148.00

131.00

131.00

131.00

Burse

59.01

84.36

104.00

87.00

87.00

87.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

44.00

44.00

44.00!

44.00

COL. NAT. „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTAREUrmare adresei nr. 15/12.02.2018 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2018 este de 838,00 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal - suma de

8,00 mii lei, respectiv :

8,00 mii Iei


- transport

bunuri si servicii

 • - suma de 658,00 mii lei, din care:

 • - suma aferenta pers.cu handicap neincadrate 44,00 mii -art.59.40

asistenta sociala - suma de 68,00 mii lei

Baza legala pentru cheltuielile efectuate cu elevii sportivi este H.G.nr. 1447/2007 si cheltuieli privind H.G. nr.536/2016 cu stimularea performantei școlare inalte din invatamantul preuniversitar.

- alte cheltuieli( burse) -suma de 104,00 mii lei

Baza legala pentru stabilirea burselor este Legea 1/2011, Ordinul 5576/2011.

Suma repartizata la acest capitol este insuficienta fata de suma solicitata prin proiectul de buget pentru anul 2018.

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2019-2021 se prezintă astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2019, suma este de 818,00 mii lei, din care:

 • - bunuri si servicii - suma de 663,00 mii lei, din care:

- suma aferenta pers.cu handicap neincadrate 44,00 mii -art.59.40

 • - asistenta sociala      - suma de    68,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de    87,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2020, suma este de 832,00 mii lei, din are:

 • - bunuri si servicii - suma de 677,00 mii lei, din care:

 • - suma aferenta pers.cu handicap neincadrate 44,00 mii -art.59.40

 • - asistenta sociala      - suma de 68,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 87,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, suma este de 845,00 mii lei, din care:

 • - bunuri si servicii     - suma de  690,00 mii lei, din care:

- suma aferenta pers.cu handicap neincadrate 44,00 mii -art.59.40

 • - asistenta sociala      - suma de   68,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de   87,00 mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Ec. Malacescu Mihaela

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COL.NAT.MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

79.83

110.00

120.00

124.00

130.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

79.83

110.00

120.00

124.00

130.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

41.40

60.00

65.00

67.00

70.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

38.43

50.00

55.00

57.00

60.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

62.83

110.00

120.00

124.00

130.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

62.83

110.00

120.00

124.00

130.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SP+55SF+57+59)

01

62.83

110.00

120.00

124.00

130.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.90

8.00

8.00

9.00

9.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

7.00

7.00

8.00

8.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4.00

7.00

7.00

8.00

8.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

-y'p''

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

s/

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

. < / ! (F7

Alocații pentru locuințe

10.01.16

sM i

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

‘ «4 \ i'1?’

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.90

1.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

57.93

102.00

112.00

115.00

121.00

Bunuri si servicii |cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

19.77

35.00

35.00

36.00

40.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17.09

32.00

35.00

36.00

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.68

3.00

Reparații curente

20.02

38.16

67.00

77.00

79.00

81.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20,03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

I0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

i'*"

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

-


X? •''i'DEȚV'

CDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,Malacescu Mihaela
COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” MUN.PLOIESTI

BD. INDEPENDENTEI NR.8 COD FISCAL - 2844324NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL M


DIN VENITURI PROPRil


Prin prezenta, solicităm aprobarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 care este in suma de 110,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 se prezintă la capitolul venituri in suma de 110,00 mii lei, astfel:

-venituri din inchirieri in suma de 60,00 mii lei;

-venituri taxe din invatamant in suma de 50,00 mii lei.

La capitolul cheltuieli pe anul 2018 prevederea in suma de 110,00 mii lei se prezintă structurata astfel:

-cheltuieli de personal in suma de 8,00 mii lei;

-bunuri si servicii in suma de 102,00 mii lei.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant, la următoarele articole :

-art.10- Cheltuieli de personal-estimam suma de 8,00 mii lei reprezentând cheltuieli de personal pentru achitarea examinatorului de la cursurile ECDL :

-art. 10.01-Cheltuieli salariale in bani- suma de 7,00 mii lei;

-art.10.03-Contributii- suma de 1,00 mii lei;

-art.20-Bunuri si servicii-estimam suma de 102,00 mii lei:

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -in suma de 32,00 mii lei reprezentând costul examenelor de utilizare a computerului (ECDL);

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii -in suma de 3,00 mii lei reprezentând alte cheltuieli cu materialele si prestări servicii executate cu terti;

-art.20.02-Reparatii curente estimam suma de 67,00 mii lei reprezentând cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru execuția de lucrări de reparații in școala (igienizări interioare si exterioare, reparații instalații sanitare, lucrări la canalizarea din școala, reparații instalații electrice, placare cu parchet).

La venituri proprii in anii 2019-2021 sumele estimate sunt următoarele:

 • -  in anul 2019 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 120 mii

 • -  in anul 2020 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 124 mii

 • -  in anul 2021 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 130 mii


CONTABIL SEF, Ec.Malaceșcu Mihaela

COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

fi

ORDONATOR PRINCIPAL DFCRE

* *'s..         *

NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 17296,33 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1; „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar

Se propune ca suma de 17296,33 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

DIRECTOR,

PROF. TAGA GABRIEL


CONTABIL SEF,

MALACESCU MIH AELA/

JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,523.00

475.00

463.00

473.00

481.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,523.00

475.00

463.00

473.00

481.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,523.00

475.00

463.00

473.00

481.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,149.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,375.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

3,126.00

Alte sporuri

10.01.06

9.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

8.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

224.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

10.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

774.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

546.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

176.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

335.00

367.00

364.00

374.00

382.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

253.00

295.00

293.00

300.00

308.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

25.00

20.00

20.00

23.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

10.00

10.00

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160.00

175.00

178.00

185.00

190.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

21.00

21.00

21.00

21.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

26.00

28.00

27.00

30.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

24.00

28.00

27.00

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8.00

7.00

10.00

10.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.00

7.00

10.00

10.00

10.00

Materiale de laborator

20.09

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

7.00

7.00

7 00

7.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

16.00

16.00

16.00

16.00

Protecția muncii

20.14

2.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte cheltuieli

20.30

33.00

5.00

2.00

2.00

2.00

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

33.00

5.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.00

6.001

6.00

6.00

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.00

6.00

6.00

6.00

6.00

| A utoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

6.00

6.00

6.00

6.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

34.00

92.00

93.00

93.00

93.00

Burse

59.01

34.00

29.00

24.00

24.00

24.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

63.00

69.00

69.00

69.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,
CONTABIL SEF,COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL PE ANUL 2018


Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/201 l-legea educației naționale,s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018, la nivelul sumei de 475,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa .

- Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 10,00 mii lei transport la si de la locul de munca-             10 ,00 mii lei

- Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 430,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2017, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2018.

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 295,00 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2017.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-25.00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica,pentu olimpiade si cercuri pedagogice.

-art.20.01.02-Materiale pentru curățenie-10,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 175.00 mii lei-cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2017 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-30.00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2017 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, intemet-21.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu carater funcțional-4.00 mii lei

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-30.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru intretinerea calculatoarelor,copiatoarelor,servicii de legatorie-arhiva;servicii de întreținere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de întreținere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de intemat-28.00 mii lei-cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de îngrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc :-bancute lemn sala de sport;


informatica;

- Videoproiectoare interactive - 4 bucăți art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-7.00 mii lei-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, întruniri, olimpiade,etc.

art.20.09 - materiale de laborator - 5,00 mii lei- pentru materiale de laborator fizica, chimie si biologie;

art.20.11 -cârti si publicații - 7.00 mii lei - cârti pentru biblioteca școlara si diverse publicații

art.20.13 - pregătire profesionala 16.00 mii lei - cursuri de perfecționare art.20.14 - protecția muncii - 4.00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-5.00 mii lei.

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 6 mii lei; 4,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa conform Legii 248/2015 si 2,00 mii lei pentru decontarea transportului la concursuri școlare.

TITLUL X “alte cheltuieli suma de 92,00 mii lei, astfel:

art. 59.01 - Burse - 29.00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor - 10 burse de merit, 5 burse de performanta, 10 burse de studiu, 7 burse de boala, 21 burse orfani, 10 burse venituri mici.

art. 59.40 -Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate = 63,00 mii lei. Pentru anul 2019 estimam suma de 463.00 mii lei astfel:

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 364,00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 6.00 mii

Titlul X “Alte cheltuieli suma de 93,00 mii lei, astfel:

Burse-art.59.01-24.00 mii lei

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate- art.59.40- 63,00 mii lei.

Pentru anul 2020 estimam suma de 473.00 mii lei astfel:

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 374,00 mii lei

Titlul IX Asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar) - 6 mii Titlul X “Alte cheltuieli suma de 93,00 mii lei, astfel:

Burse-art.59.01-24.00 mii lei

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate- art.59.40- 63,00 mii lei. Pentru anul 2021 estimam suma de 481.00 mii lei astfel:

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 372,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar) - 6.00 mii

Titlul X “Alte cheltuieli suma de 93,00 mii lei, astfel:

Burse-art.59.01-24.00 mii lei

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate- art.59.40- 63,00 mii lei.

DIRECTOR,

Prof. Argesanu Carmen

CONTABIL SEF, Ec.Mariu Vasilica


JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL NATIONAL" NICHITA STANESCU" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

68.87

130.00

160.00

160.00

160.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

68.87

130.00

160.00

160.00

160.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.05.30

17.68

60.00

80.00

80.00

80.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10 05

50.19

70.00

80.00

80.00

80.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-26.00

-30.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

26.00

30.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

101.01

140.00

160.00

160.00

160.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

53.91

110.00

160.00

160.00

160.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

53.91

110.00

160.00

160.00

160.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

32.14

45.00

45.00

45.00

45.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26.23

43.00

43.00

43.00

43.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

26.23

43.00

43.00

43.00

43.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

5.91

2.00

2.00

2.00

2.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4.15

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.36

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.22

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

21.77

65.00

115.00

115.00

115.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

17.95

23.00

44.00

44.00

44.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.92

3.00

3.00

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17.03

20.00

40.00

40.00

40.00

Reparații curente

20.02

20.00

9.00

9.00

9.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.32

14.00

55.00

55.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.32

14.00

55.00

55.00

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

2.00

1.00

1.00

1.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.001          MODENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1.50

3.00

3.00

3.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.50

3.00

3.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Surse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

47.10

30.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

47.10

30.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

47.10

30.00

Active fixe

71.01

47.10

30.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

17.21

Alte active fixe

71.01.30

29.89

30.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DBȚ^


COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011-legea educației naționale,s-a procedat la întocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul instituției finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 la venituri prevedem sa incasam suma de 130,00 mii lei, astfel:

 • -   Venituri din închirieri suma de 60,00 mii lei;

 • -  Venituri taxe din invatamant suma de 70,00 mii lei.

La cheltuieli pe anul 2018 avem suma de 140,00 mii lei.

Cheltuielile in structura pe anul 2018 se prezintă astfel:

 • -   cheltuieli de personal - suma de - 45,00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de - 65,00 mii lei; cheltuieli de capital -sumade - 30,00 mii lei.

Excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 in suma de 10.00 mii lei, se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare in anul 2018.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

-art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 24,00 mii lei.

-art.20.01.01-Furnituri de birou-3,00 mii lei-costul rechizitelor de birou(cre ioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante,diskette,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-20.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea rețelei de calculatoare, servicii de întreținere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de întreținere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

art.20.02- Reparații curente - 20,00 mii lei - reparat acoperiș si anvelopare baraca poarta, confecționat copertina intrare sala sport;


Calculatoare - pentru înlocuirea celor defecte in laboratoarele de informatic^ , fc - ** Material didactic;

art.20.09 - Materiale de laborator - 2.00 mii lei pentru dotarea laboratoarelor;

art.20.13 - Pregătire profesionala-3,00 mii lei; art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-3.00 mii lei.

La active fixe suma de 30,00 mii lei pentru procurarea de Licențe Windows 10 -22 bucăți

, licențe office 2016- 60 bucăți, necesare laboratoarelor de informatica;

La venituri proprii pe anii 2018-2020 la incasari si cheltuieli estimam suma de 160,00 mii lei.

DIRECTOR,

Prof. Argesanu Carmen

CONTABIL SEF, Ec.Marin Vu silica


COLEGIUL NATIONAL ” NICHITA STANESCU”

STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI

LISTA

obiectivelor de investiții- venituri proprii

Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

venituri

DE INVESTIȚII

proprii 2017

0

1

2

TOTAL GENERAL

30.00

Cap.65.10

. .........

INVATAMANT

din care:

A

Alte cheltuieli de investiții

30.00

1

Licențe Microsoft Office 2016 - 60 bucăți

13.50

2.00

Licențe Windows 10 - 22 bucăți

16.50

Director,


Prof.dr. Argesanu Carmen

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ORDONATOR PRINCIPAL/WClUDITE,


NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 29.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finantateintegral sau parțial din venituri proprii a fost de 10040,22 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (lj „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar

Se propune ca din suma de 10040,22 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobareaNormelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite a iinstituțiilo rpublice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bufetul aprobat înconditiile legii. o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este însărcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

DIRECTOR,


Prof.Dr.Argesanu CarmenCOLEGIUL NATIONAL „ NICHII’A ST ANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949

• PLOVNOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET LA REPARAȚII SI CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2018

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011 -legea educației naționale,s-a procedat Ia întocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, astfel:

La reparații am prevăzut suma de 20,00 mii lei care ne este necesara pentru reparații acoperiș si anvelopare termica baraca poarta si confecționat copertina intrare sala sport;

La cheltuieli de capital am prevăzut suma de 30,00 mii lei pentru achiziționarea a 22 licențe Windows 10 si 60 licențe office 2016, pentru a asigura condiții optime desfășurării activitatii didactice si a examenelor naționale de bacalaureat in laboratoarele de informatica.

DIRECTOR,

Prof. Argesanu Carmen

CONTABIL SEF,

Ec.Marin VasilicaJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


ANEXA 8


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMA^^ijJi?

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.376,96

701,00

686,00

700,00

712,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.327,21

701,00

686,00

700,00

712,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.327,21

701,00

686,00

700,00

712,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.664,20

15,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli saiariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

4.618,66

15,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.172,16

Alte sporuri

10.01.06

14,27

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

418,97

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13,26

15,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10,01,30

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.045,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

734,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22,48

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

239,48

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,63

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40,95

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

626,34

595,00

600,00

614,00

626,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

573,98

564,00

565,00

578,00

590,00

Furnituri de birou

20.01.01

11,95

12,00

12,00

12,00

12,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

405,54

420,00

420,00

425,00

425,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60,46

65,00

65,00

67,00

67,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24,70

30,00

30,00

32,00

32,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,99

5,00

6,00

6,00

6,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

54,34

20,00

20,00

24,00

36,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 <a 20.04.04)

20.04

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

19,54

10,00

14,00

15,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,06

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18,48

10,00

14,00

15,001

15,00

ieplasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,83

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,83

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

lateriale de laborator

20.09

ercetare-dezvoltare

20.10

arii, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

2,00

2,00

onsultanta si expertiza

20.12

regatire profesionala

20.13

3,03

5,00

5,00

5,00

5,00

rotectia muncii

20.14

2,28

4,00

4,00

4,00

4,00

Ite cheltuieli

20.30     |        25,68

5,00

5,00

5,00

5,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25,68

5,00

5,00

,5r00

5,00

O

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

/* 0,00

' MM

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

<>. 0.00

? '~7 p;oo'

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

fl .4’ w

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

VzkAM

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

X 4"'*0 .00

... o,oo

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

‘.i4V O 0,00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0, 00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 5

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,21

8,00

8,00

8,00

8.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4,21

I8,00

8,00

8,00

8,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

32,46

83,00

78,00

78,oo'

78,00

Burse

59.01

32,46

31,00

26,00

26,00

26,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

52,00

52,00

52,00

52,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

49,75

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

49,75

0,00

0,00

0,0(

,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

49,75

0,00

Active fixe

71.01

49,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

49,75

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI


STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGET PE ANUL 2018

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2018 este in suma de 701,00 mii lei defalcata astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 15,00 mii lei

- bunuri si servicii

- suma de 595,00 mii lei

- ajutoare sociale

- suma de     8,00 mii lei

 • - alte cheltuieli ( burse ) - suma de 31,00 mii lei

 • - alte cheltuieli- sume aferente persoanelor cu handicap naincadrate - suma de 52.00 mii lei

La cheltuieli de personal ni s-a alocat suma 15.00 mii lei reprezentând alocații pentru transportul la si de la locul de munca - suma calculate conform referatelor personalului didactic si didactic auxiliar cu suma estimate la transport pentru anul 2018

-alin.10.01.15 - alocații pentru transport la si de la locul de munca - 15,00 mii lei

La bunuri si servicii ni s-a alocat suma de 595.00 mii lei rezultata din fundamentarea costului standard solicitata de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, suma care acopera necesarul anului 2018.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2017 cat si creșterea prognozata a acestora si inflația in anul 2018.

-art.20.01- Bunuri si servicii- estimam suma de 564,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2017.

-20.01.01- Furnituri de birou-12,00 mii lei- costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

 • - 20.01.02- Materiale pentru curățenie-12,00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

 • - 20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica- 420,00 mii lei- cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2018 si creșterea prognozata a acestora.

-20.01.04- Apa,canal si salubritate-65,00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2016 si creșterea prognozata a acestora.

-20.01.08- Posta, telecomunicații, radio, tv, internet-30,00 mii lei- cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu carater funcțional- 5,00 mii lei

In cadrul unitatii noastre, pe parcursul unui an școlar intalnim diverse deteriorări la calorifere (m țimpul iernii , când se da drumul la căldură si cedeaza la presiune),toalete fete-baieti, băilor de la internat^aOs^ift școala, geamuri si pentru o buna funcționare se achiziționează altele.

-20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreținere- 20,00 mii lei- cheltuieli ce onoreagâ contracție pe ga re le avem încheiate cu diferite societăți pentru intretinerea calculatoarelor, copiatoarelor, se'^.i^\d^fegdl'0rie-g'hjva, servicii de întreținere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea^i^^.ndiildr/servicii' de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si'alin^^i^o^

art 20.04- dezinfectanti-2,00 mii lei - cheltuieli pentru achiziționarea de dezinfectanti pentru desfasurarea activitatii in cantina si cămin

art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de internat- 10,00 mii lei- cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de îngrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc, cat si scaune, banei, table școlare .

art.20.06- deplasări interne - 3,00 mii lei

art.20.11 - cârti,publicatiisi materiale documentare - 2.00 mii lei

art 20.13- pregătire profesionala - 5,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar

art 20.14- protecția muncii - 4,00 mii lei

20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 mii lei- cheltuieli privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

TITLUL IX "asistenta sociala - 8,00 mii lei - cuprinde hrana zilnica si materiale, îmbrăcăminte pentru copii cu nevoi speciale.

TITLUL X "alte cheltuieli (Burse-art.59)- 31,00 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor in procent de 80% din totalul calculat pe număr de elevicu dosare. Menționam ca lunar in cadrul unitatii noastre un număr de 58 elevi beneficiază de bursa, astfel:

 • - burse performanta = 2 elevi xlOO lei x8 luni = 1.600 lei

 • - bursa de merit = 15 elevi x 100 lei= 1500,00 lei x 81 uni =12.000,00 lei

 • - bursa sociala medicale = 14 elevi x 50 lei= 700leix 12 luni =8.400,00 lei

 • - bursa sociala orfani = 23 elevi x 50 lei = 1.150,00 Ieixl2 luni=13.800,00 lei

 • - bursa sociala venituri mici=4 elevi x 50lei = 200.00 lei xl2 luni = 2.400lei

  Total


  = 38.200 lei


- alte cheltuieli- sume aferente persoanelor cu handicap naincadrate - suma de 52.00 mii lei cf adresei 446116/11.12.2017

CONTABIL SEF,

LZ

Prof. SAf


DU MIHAI


Ec.lLIE ADELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

319,00

423,00

401,00

401,00

401,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

319,00

423,00

401,00

401,00

401,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

300530

18,30

25,00

30,00

30,00

25,00

Taxe si alte venituri in invatamant

330500

7,72

8,00

10,00

10,00

8,00

Contribuția elevilor si studenților pte internat si cantina

331400

246,86

340,00

256,00

246,00

258,00

alte venituri din prestări serviciisi alte activitati

335000

46,12

50,00

45,00

45,00

40,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

37.10.04

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

60,00

70,00

70,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

325,37

476,00

401,00

401,00

401,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

325,37

446,00

401,00

401,00

401,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

325,37

446,00

401,00

401,00

401,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,65

9,00

9,00

10,00

10,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5,42

8,00

8,00

9,00

9,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Z

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

£

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

5,42

8,00

8,00

9,00

9,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

VDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Indemnizații de detașare

10,01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,23

1,00

1,00

1,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,86

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,28

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10 03.04

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,05

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1,00

1,00

1,00

1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

318,72

437,00

392,00

391,00

391,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

96,87

135,00

114,00

108,00

109,00

Furnituri de birou

20.01.01

6,76

10,00

10.00

10 00

10J0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,79

10,00

10,00

10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25,66

60,00

40,00

40,00

40,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6,45

20,00

20,00

20,00

20,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,88

5,00

5,00

5,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,26

5,00

8,00

8,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

43,27

24,00

20,00

14,00

15,00

Reparații curente

20.02

40,00

25,00

40,001

40,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

196,53

220,00

220,00

220,00

220,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

196,53

220,00

220,00

220,00

220,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

2,00

1,00

1,00

1,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

2,00

1,00

1,00

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

22,57

23,00

20,00

13,00

10.Ș0

Uniforme si echipament

20.05.01

3,00

3,00

i;;

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12,63

10,00

10,00

5,00

*06

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9,94

10,00

10,00

5,00

5?W.

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

3,00

3,00

2,00

2,0ffDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

3,00

2,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,68

5,00

5,00

3,00

5,00

Protecția muncii

20.14

5,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

000

000

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1.27

3.00

3,00

3,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,47

1.00

1,00

1.00

1 00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bucetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,80

2,00

2,00

2 00

200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

30,00

Active fixe

71.01

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20,00

Alte active fixe

71.01.30

10,00
COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGET PE ANUL 2018

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 este in suma de 423,00 mii lei la venituri, sume utilizate din excedentul anului precedent in valoare de 53.31 mii lei si 476.00 mii lei la cheltuieli si se defalca astfel;

VENITURI total suma estimata a se incasa este de 423,00 mii lei astfel;

Venituri din concesiuni si închirieri - 25.00 mii lei

Taxe si alte veniruei din invatamant -  8.00 mii lei

Alte venituri din prestări servicii - 50,00 mii lei

Contribuția elevilor pentru internate si cantine - 340.00 mii lei

CHELTUIELI; total suma estimata a se cheltui in anul 2017 este in valoare de 476.00 mii lei astfel;

 • - CHELTUIELI DE PERSONAL - in suma de 9.00 mii lei

 • - BUNURI SI SERVICII - in suma de 437.00 mii lei

-art.20.01.01- Furnituri de birou-10.00 mii lei- costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie-10.00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica- 60.00 mii lei- cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2017 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate-20.00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2017 si creșterea prognozata a acestora.

- art.20.01.05 - combustibil - 1.00 mii lei -reprezintă c/valoarea combustibil pentru autoturismul din dotare

-art.20.01.08- Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 5,00 mii lei- cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu carater funcțional - 5,00 mii lei R O

c       ...........

S /x ' A \ In cadrul unitatii noastre, pe parcursul unui an școlar intalnim diverse dete^'rar^ calor’ifefev; (in timpul iernii, când se da drumul la căldură si cedeaza la presiune),toalete 1z^WaietCb| internat cat si din școala, geamuri si pentru o buna funcționare se achiziționează al^ls,-fe^


-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreținere- 24 mii lei- chelțp^t^g^t contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru intretinerea'ralcblâtoâ'reîor, copiatoarelor, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a băncilor școlare, procurarea de

materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

-art.20.02 - reparații curente -40.00 mii lei - cheltuieli ce sunt necesare pentru igienizarea si repararea camerelor de cămin , a cantinei, a grupurilor sanitare etc.

- art. 20.03.01 - hrana pentru oameni - in suma de 220.00 mii lei - alimente pentru elevii cazați in cămin.

art 20.04- dezinfectanti- 2,00 mii lei - cheltuieli pentru achiziționarea de dezinfectanti pentru desfasurarea activitatii in cantina si cămin

art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de internat- 23,00 mii lei- cheltuieli privind achiziționarea unor echipamente de lucru pentru personalul de îngrijire, procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc, cat si scaune , banei, table școlare .

art.20.06.01 - deplasări interne - 3.00 mii lei

art.20.11 Cârti,publicații -1,00 mii lei

art 20.13- pregătire profesionala - 5,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar

art 20.14- protecția muncii -5,00 mii lei

art.20.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 mii lei- cheltuieli privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii.


CONTABIL SEF,

EC.ILIE ADELA

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

AVIZAT,


ORDONATOR PRINCIPENOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 53.309,07 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (V „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar ",

Se propune ca suma de 53.309,07 lei sa fie utilizata pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. "


CONTABIL,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Colegiul Tehnic "Elie Radu'


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZAT

BUGET

indicator

31.12.2017

2018

2019

2020^

A2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,919.00

705.00

670.00

685.00

696.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,919.00

705.00

670.00

685.00

696.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,919.00

705.00

670.00

685.00

696.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,258.12

35.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,288.88

35.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

3,809.86

Alte sporuri

10.01.06

10.33

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

435.05

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

33.64

35.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

969.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

683.41

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.37

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

221.27

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.95

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36.24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

626.75

570.00

574.00

589.00

600.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

546.98

513.00

520.00

535.00

543.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.90

8.00

8.00

9.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28.00

25.00

25.00

26.001

28.00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

313.84

305.00

310.00

315.00

318.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63.19

l63.00

65.00

67.00

67.00

Piese de schimb

20.01.06

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.69

16.00

16.00

17.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.65

6.00

6.00

6.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

113.71

90.00

90.00

95.00

96.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

56.21

36.00

40.00

40.00

43.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

14.91

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

41.30

35.00

40.00

40 00

43.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.20

1.00

1.00

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

4.42

3.00

3.00

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

4.96

7.00

7.00

7.00

7.00

Alte cheltuieli

20.30

13.98

10.00

3.00

3.00

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13.98

10.00

3.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.08

14.00

14.00

14.00

14.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

57.02

4.08

14.00

14.00

14.00

14.00

Ajutoare sociale In numerar

57.02.01

4.08

14.00

14.00

14.00

14.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

30.05

86.00

82.00

82.00

82.00

Burse

59.01

30.05

26.00

22.00

22.00

22.00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

60.00

60.00

60.00

60.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,DIRECTOR

Ing. Miritescu AneCOLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2018 este de 705,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 35,00 mii lei, respectiv :

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca: 35,00 mii lei

 • - bunuri si servicii: suma de 630,00 mii lei

 • - asistenta sociala: suma de 14,00 mii lei

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 26,00 mii lei

La Titlul I “Cheltuieli de personal” — suma de 35,00 mii lei reprezintă alocații pentru transportul la si de la locul de munca pentru personalul didactic si didactic auxiliar conform Hotărârii de Guvern 569/2015.

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 630,00 mii lei, din care:

 • - art. 20.01 "Bunuri și servicii”: 513,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou'. 8,00 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox etc.

 • b. materiale pentru curățenie'. 25,00 mii lei, sumă necesară pentru procurarea de materiale de curățenie.

 • c. incalzit, iluminat si forța motrica'. 305,00 mii lei pentru plata utilităților;

 • d. apa, canal, salubritate'. 63,00 mii lei pentru plata utilităților;

 • e. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet'. 16,00 mii lei, sumă necesara pentru plata abonamentelor de internet, telefonie fixa si mobila;

 • f. materiale și prestări servicii cu caracter funcțional'. 6,00 mii lei, suma necesara plata diverselor materiale didactice;

 • g. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 90,00 mii lei, suma necesara pentru procurarea materialelor de întreținere necesare in cadrul unitatii si pentru cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți: servicii de paza, servicii de întreținere camera video, etc;

 • - art. 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”: 36,00 mii lei,

 • a. lenjerie si accesorii de paf. 1,00 mii lei, suma necesara pentru dotarea internatului;

 • b. alte obiecte de inventar: 35,00 mii lei, suma necesara pentru procurarea materialelor care se incadreaza la obiecte de inventar;

 • - art. 20.11 “Cârti si publicații”: 1,00 mii lei, suma necesara pentru dotarea bibliotecii;

 • - art. 20.13 “Pregătire profesionala”: 3,00 mii lei reprezentând cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar;

 • - art. 20.14 “Protecția muncii”: 7,00 mii lei, suma este necesara pentru serviciile medicale de medicina muncii;

 • - art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile”: 10,00 mii lei, cheltuieli privind alte servicii necesare unitatii.

-art 59.40 - “Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate”: 60,00 mii lei conform Ordonanței de urgenta 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr 448/2016 pivind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

La Titlul IX “ Ajutoare sociale” s-a prevăzut suma de 14,00 mii lei din care:

 • - art 57.02. “ Ajutoare sociale “: 14,00 mii lei pentru plata elevilor cu cerințe educaționale special integrați in invatamantul de masa conform Hotărârii nr. 564/2017 si Hotararea nr 904/2014

La Titlul X “Alte cheltuieli” s-a prevăzut suma de 26,00 mii lei din care:                     \ \**

-art. 59.01 “Burse”: 26,00 mii lei: suma este necesara pentru plata burselor de orfan, bojfe^ut&r: social, ■ merit si performanta acordate elevilor conform ordinului 5576/2011.                                    A2* -

/C/

Estimările privind alocațiile din bugetul local pentru perioada 2019-2021 se prezintă astfel:

 • 1. Pentru anul 2019 suma este de 670,00 mii lei, din care:

 • - bunuri si servicii: suma de 634,00 mii lei;

 • - asistenta sociala: suma de 14,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 22,00 mii lei.

 • 2. Pentru anul 2020 suma este de 685,00 mii lei, din care:

 • - bunuri si servicii: suma de 649,00 mii lei;

 • - asistenta sociala: suma de 14,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 22,00 mii lei.

 • 3. Pentru anul 2021 suma este de 696,00 mii lei, din care:

 • - bunuri si servicii: suma de 660,00 mii lei

 • - asistenta sociala: suma de 14,00 mii lei

 • - alte cheltuieli( burse): suma de 22,00 mii lei

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Radu Bogdan


Ing. Miritescu Ancuta

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Colegiul Tehnic "Elie Radu", Municipiul Ploiești


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRALĂ SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 S! ESTIMĂRI PE ANII              ,?/AL* __________ ' MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

336.18

388.00

391.00

391.00

391.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

336.18

364.00

391.00

391.00

391.00

Venituri din inchirieri

30,10,05

85.24

102.00

100.00

100.00

100.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

8.20

10.00

13.00

13.00

13.00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33,10,50

13.42

35.00

35.00

35.00

35.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate

33,10,14

229.02

240.00

242.00

242.00

242.00

Alte venituri

36,10,50

0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-24.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE DIN CARE:

24.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

37.10.04

24.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

302.22

477.00

391.00

391.00

391.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

302.22

453.00

391.00

391.00

391.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

302.22

453.00

391.00

391.00

391.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.52

56.00

52.00

52.00

52.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.03

49.00

50.00

50.00

50.00

Salarii de baza

10.01.01

11.03

17.00

17.00

17.00

17.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

30.00

33.00

33.00

33.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.49

7.00

2.00

2.00

2.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.74

1.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.06

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.58

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.02

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.09

1.00

Contribuția asiguratorie centru munca

10.03.07

2.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

288.70

397.00

339.00

339.00

339.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

61.93

67.00

58.00

58.00

58.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.15

9.00

9.00

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.41

9 00

9.00

9.00

9 00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.40

1.00

1.00

1.00

1.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

9.45

3.00

3.00

3.00

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.54

3.00

3.00

3.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.26

3.00

3.00

3.00

3.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

BUGET 2018

ESTIMĂRI

indicator

31.12.2017

2019

2020

2021

| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

27.72

39.00

30.00

30:SC

30.00

Reparații curente

20.02

3.68

40.00

<12®

. ,af 12.00

.12.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

200.04

230.00

/232.CI0

....... 232?00

232.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

200.04

230.00

■' 232.00

■<„..232.00

\ 232.00

Hrana pentru animale

20.03.02

i I

' A

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04}

20.04

0.00

0.00

I -   0.00

1 ■ 0.00

1 50.00

Medicamente

20.04.01

\ -' -V X

Materiale sanitare

20.04.02

/

Reactivi

20.04.03

*

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

21.92

40.00

24.00

24.00

24.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.92

40.00

24.00

24.00

24.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.13

3.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.13

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

1.00

1.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

5.00

3.00

3.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

3.00

3.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

4.00

3.00

3.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

24.00

0.00

0.00

O.OOi

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

24.00

Active fixe

71.01

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

18.00

Alte active fixe

71.01.30

I

_

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,DIRECTOR,

Ing. Miritescu Ancuta

NOTA DE FUNDAMENTARE


iL-<


PRIVIND DE BUGETUL AL ACTIVITĂȚII FIN A NT ATIv INTEGRAL


SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI

2019-2021

Având in vedere prevederile Legii cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,Legii 273/2006-legea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011- legea educației naționale ,s-a procedat la intocmirea proiectului de buget al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești pe anul 2018 si estimări 2019-2021 astfel:

Suma estimata pentru bupetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 este de , venituri de 388,00 mii lei, si cheltuieli de 477,00 mii lei.

Structura veniturilor se prezintă astfel:

 • -  venituri din închirieri - suma de 102,00 mii lei;

taxe si alte venituri din invatamant - suma de 10,00 mii lei;

 • -   alte venituri din prestări servicii si alte activitati: - suma de 35,00 mii lei

 • -   contribuția elevilor pentru internate,cămine si cantine - suma de 240,00 mii lei;

 • -   diverse venituri - suma de 1,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -   cheltuieli de personal - suma de 56,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii: - suma de 397,00 mii lei;

cheltuieli de capital - suma de 24,00 mii lei

Excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 in suma de 89400,46 lei, conform art.58 alin.(b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, „ se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent”.

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”(art.lO) - suma de 56,00 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de funcții întocmit de către unitatea noastra pentru anul școlar 2017-2018,aprobat de ISJ-Prahova, luandu-se in considerare salariile aferente lunii decembrie 2017 si prevederile legale privind modul de calcul pentru contribuțiile către bugetul statului. Deasemenea la estimarea cheltuielilor de

personal a fost luata in calcul si OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea,„Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

La TITLUL II "BUNURI SI SERVICII"(art 20) - sumă de 397,00 mifâei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandtt-Șe necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se cpnditii librmal/'de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor.,eheltuieli s-â avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2017, crestfefeă^piipgnâiata a acestora si inflația prognozata in anul 2018 si veniturile pe care le incaseaza unitatea noastră

 • 1. Art.20.01-Bunuri si servicii - suma de 67,00 mii lei

-alin.20.01.01- Furnituri de birou - 9,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, diskette, cd-uri imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, a laboratoarelor, etc.

-alin.20.01.02-Materiale pentru curățenie - 9,00 mii lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare necesare la cantina, internat si in școala.

-alin.20.01.05 - Carburanți si lubrefianti -1,00 mii lei- costul combustibilului necesar pentru mașina de tuns iarba.

 • - alin. 20.01.07 - Transport - 3,00 mii lei - cheltuieli cu transportul profesorilor la diferite competiții școlare

-alin.20.01.08-Posta, telecomunicații, radio, internet -3,00 mii lei- cheltuieli poștale (timbre si corespondenta)

 • - alin.20.01.09- Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 3,00 mii lei -cheltuieli cu diverse materialele necesare pentru desfasurarea activitatii școlare: cataloage, coperti cataloage, carnete,etc.

-alin.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere -39,00 mii lei-cheltuieli cu intretinerea unitatii școlare (diverse materiale de intretinere necesare pentru buna desfășurare a activitatii școlare) si cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți: servicii de paza, servicii de legatorie, servicii de intertinere a camerelor video, servicii intretinere programe informatice, etc ,

2. Art 20.02 - Reparații curente - suma de 40,00 mii lei - cheltuieli necesare pentru

Înlocuirea ferestrelor cu tamplarie termopan ia căminul de băieți.

3. Art 20.03 - Hrana - suma de 230,00 mii lei

- Alin. 20,03,01 - Hrana pentru oameni - 230,00 mii lei - cheltuieli necesare pentru procurarea alimentelor pentru copii care stau in cămin.

Zo

lL t:; i •'^*vi !l-o;

Art.20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar —suma <


4.


. _.....m ! >1

Art.20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar -suma de^\4(J,00'inii/lei-'' cheltuieli necesare pentru procurarea de material didactic (in cadruX^qyațoar^io/Me informatica achiziționarea de calculatoare, monitoare s.a.) care se incadfeâzaW obiecte de inventar precum si obiecte de uz gospodăresc pentru inlocuirea celor existente care sunt deteriorate si uzate ( in cadrul sălilor de clasa si laboratoarelor scaune pentru elevi, măsuțe precum si alte obiecte necesare a se achiziționa).

5. Art 20.05 - Deplasări, detasari, transferări - suma de 3,00 mii lei - cheltuieli necesari pentru deplasarea la trezorerie, primărie, etc.

6. Art 20.11 - Cârti si publicații - suma de 2,00 mii lei - cheltuieli necesare pentru dotarea bibliotecii.

 • 7. Art 20.12 - Consultanta si expertiza -suma de 5,00 mii lei - cheltuieli necesare pentru acordarea de sprijin in vederea organizării licitațiilor.

 • 8. Art.20.13 -Pregătire profesionala - suma de 3,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar,pregătire profesionala.

 • 9. Art.20.14 - Protecția muncii - suma de 3,00 mii lei - cheltuieli privind onorarea contractului privind serviciile medicale de medicina muncii, alte costuri conform legislației in vigoare privind protecția muncii.

10. Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -suma de 4,00 mii lei - diverse cheltuieli neprevăzute.

La TITLUL XII ” ACTIVE NEFINANCIARE”(art 71) - suma de 24,00 mii lei:

 • 1. Art.71.01 - Active fixe - suma de 24,00 mii lei:

 • -  alin. 71,01,02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport - 6,00 mii lei -cheltuieli necesare pentru achiziționarea unei mașini de curatat cartofi;

 • -   alin. 71,01,03- Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale - de 18,00 mii lei - cheltuieli necesare pentru achiziționarea unui copiator performant.

Estimările privind bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru perioada 2019-2021 se prezintă astfel:

1. pentru anul 2019, atat la venituri cat si la cheltuieli este 391,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 52,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 339,00 mii lei.

 • 2. pentru anul 2020, atat la venituri cat si la cheltuieli este 391,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 52,00 mii lei;                    *' <i

bunuri si servicii - suma de 339,00 mii lei.

 • 3. pentru anul 2021, atat la venituri cat si la cheltuieli este 391,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 52,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 339,00 mii lei.

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Radu Bogdan


Ing. Miritescu Ancuta

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC „ ELIE RADU ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR.SOS.VESTULUI NR. 22 TEL/FAX: 0244528269

e-mail :energetic_pl@hotmail.comLISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2018“

Director, ■ . .

Ing. Miritescu Ancuta


Administrator financiar,

Ec Radu Bogdan


mii lei

Nr crt

Denumirea investiției

Buc

Suma

1

Xerox

1

18

2

Mașina profesionala de curatat cartofi

1

6

Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești
NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 89400,46 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (V »Pe ce^e două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționareși dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor Ut. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționareși dezvoltare, după caz, la sfârșitulexercițiului bugetar

Se propune ca suma de 89400,46 lei sa fie utilizata pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat încondițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este însărcina acestora, prin care vor precizasuma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

DIRECTOR,

CONTABIL,

RADU BOGDAN


ING. MIRITESCU ANCUTA

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


ANEXA IO /<x //cl 29


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,871.60

571.00

561.00

573.00

583.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,871.61

571.00

561.00

573.00

583.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,871.60

571.00

561.00

573.00

583.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,311.44

11.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

4,315.85

11.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10 01.01

3,913.20

Alte sporuri

10.01.06

10.95

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

382.26

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

9.44

11.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

995.59

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

698.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

19.83

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

223.95

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.09

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

44.92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

541.06

462.00

483.00

495.00

505.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

461.941

413.00

434.00

446.00

456.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.94

7.00

7.00

7.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.44

15.00

15.00

15.00

15.00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

199.39

200.00

205.00

210.00

220.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

68.42

70.00

72.00

75.00

75.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23.32

20.00

20.00

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9.44

15.00

15.00

15.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

134.99

86.00

100.00

104.00

104.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

32.30

31.00

31.00

31.00

31.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

29.30

30.00

30.00

30.00

30.00I

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.16

2.00

2.00

2.00

2.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.16

2 00

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

1.86

2.00

2.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.33

3.00

3.00

3.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

41.47

11.00

11.00

11.00

11.00

| Reclama si publicitate

20.30.01

0.47

1.00

1.00

1.00

1.00n p m 11 iui i o f a i w n i r a t n □ 11 ne

Cod indicator

REALIZAT

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

41.00

10.00

10.00

10.00

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.25

4.00

4.001

4.00

4.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.25

4.00

4.00

4.00

4.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.25

4.00

4.00

4.00

4.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

18.85

94.00

74.00

74.00

74.00

Burse

59.01

'18.85

'17.00

14.00

14.00

14.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

77.00

60.00

i60.00

60.00


CONTABIL SEI


NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2019,2020,2021

Având in vedere prevederile Legii 273/2006-Iegea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.1/2011- legea educației naționale, Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,precum si a referatelor de specialitate întocmite de șefii de catedre si de compartimente,s-a procedat la întocmirea,fundamentarea si elaborarea proiectului de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local,al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu pe anul 2018, in suma de 571,00 mii lei.

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”(art.lO) - este alocata suma de 11,00 mii lei pentru transportul la si de la locul .de munca.

La TITLUL II "BUNURI SI SERVICII”(art 20) - este alocata suma de 462,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul execuției bugetare pe anul 2017, creșterea prognozata a preturilor si tarifelor pentru servicii si inflația prognozata in anul 2018.

-Art.20.01-Bunuri si servicii - este prevăzută suma de 413,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul execuția bugetara pentru anul 2017,după cum urmeaza:

-alin.20.01.01-Furnituri de birou -7,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,cd-uri imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate,secretariat,laboratoarelor                         de                         limbi

străine,informatica,geografie,istorie,biologie,chimie,fizica.

-alin.20.01.02-Materiale pentru curatenie-15,00 mii lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-a!in.20.01.03-Incalzit,iluminat si forța motrica-200,00 mii lei-cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric;s-a avut ca baza preturile din anul 2017.

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833                                              X °

-alin.20.01.04-Apa,canal si salubritate- 70,00 mii lei -contravah)area consuiriiîlui de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anuL20i7.TTx V"' *

■ oii (                i

-alin.20.01.08-Posta,telecomunicații,radio, internet-20,00 mii lțjr^eltiiielUțfriviiid plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-alin.20.01.09-Bunuri si servicii cu caracter functional-15,00 m%^i^heftuteli privind plata materialelor cu caracter functional:cataloage,alte formulare didactiee,inateriale pentru întreținerea laboratoarelor de informatica,chimie,fizica si tehnologie chimica.

-alin.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru întreținere -86,00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite socictati pentru întreținerea calculatoarelor,copiatoarelor, servicii de intretinere a rețelelor de calculatoare,servicii pentru furnizarea apei potabile la dozator,servicii de legatorie si amenajare-arhiva;servicii de intretinere a băncilor școlare ,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

Deasemenea in cadrul unitatii noastre, pe parcursul unui an școlar întâlnim diverse deteriorări la caloriferefin timpul iernii ,cand se da drumul la căldură si cedeaza la presiune), la toaletele de fete-baieti, la clase (geamuri, usi stricate), la sala de sport, revizii la toate instalațiile de gaze, apa, energie electrica, etc., si pentru o buna funcționare se achiziționează materiale necesare înlocuirii si reparării celor deteriorate.

Art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de inventar - 31,00 mii lei- cheltuieli necesare pentru procurarea de material didactic (in cadrul laboratoarelor de informatica achiziționarea de calculatoare unde este cazul, cartușe de imprimanta s.a.) care se incadreaza la obiecte de inventar precum si obiecte de uz gospodăresc pentru înlocuirea celor existente care sunt deteriorate si uzate ( in cadrul sălilor de clasa si laboratoarelor scaune pentru elevi, măsuțe precum si alte obiecte necesare a se achiziționa).

Art.20.06.01 deplasări interne 2,00 mii lei;

Art.20.13-Pregatire profesionala - 2,00 mii lei - cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar,pregătire profesionala.

Art.20.14- Protecția muncii -3,00 mii lei - cheltuieli privind onorarea contractului privind serviciile medicale de medicina muncii, achiziționarea fiselor necesare pentru protecția muncii, echipament privind protecția muncii si alte costuri conform legislației in vigoare privind protecția muncii.

Art.20.30.01- reclama si publicitate,suma de 1,00 mii lei necesara pentru publicarea anuntilor privind posturi vacante ;

Art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 10,00 mii lei - alte servicii de intretinere necesare intr-o instituție.

La TITLUL IX,57- ASISTENTA SOCIALA a fost prevăzută suma de 4,00 mii lei necesara pentru susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale;

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI art.59 - 94.00 mii lei,din care:

Art.59.01 burse - suma de 17,00 mii lei reprezintă c/val burselor acordate elevilor. La fundamentarea acestor cheltuieli, s-a avut in vedere numărul de elevi din cadrul unitatii noastre ce pot beneficia de bursa, stabilit conform Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

Art.59.40- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate,suma de 77,00 mii Iei.

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833

Pentru anii 2019,2020,2021 s-au estimat următoarele bugete:

An 2019 - 561,00 mii Iei

An 2020 -573,00 mii lei

An 2021 - 583,00 mii lei.


DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Ec.Voinea Dorina

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


Ave*#- /o


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

236.90

427.00

480.00

505.00

515.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

236.90

427.00

480.00

505.00

515.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

66.05

15.00

20.00

20.00

20.00

Contribuția elivilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

122.85

170.00

175.00

190.00

200.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

64.00

190.00

200.00

200.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

130.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-19.00

-6.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

19.00

6.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

48.00

48.00

95.00

95.00

95.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

337.83

444.00

480.00

505.00

515.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

337.83

425.00

480.00

505.00

515.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

337.83

425.00

480.00

505.00

515.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

29.16

21.00

46.00

47.00

47.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

23.81

15.00

45.00

46.00

46.00]

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

23.81

15.00

45.00

46.00

46.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10 01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

*
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

5.35

6.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3.76

1.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.08

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.24

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.05

1.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.22

1.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

308.67

404.00

434.00

458.00

468.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

160.03

142.00

206.00

215.00

215.00

Furnituri de birou

20.01.01

11.13

17.00

20.00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.16

2.00

3.00

4.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

61.13

35.00

65.00

67.00

68 00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

34.39

15.00

38.00

39.00

40.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

2.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.59

20.00

10.00

7.00

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

52.63

51.00

68.00

76.00

72.00

Reparații curente

20.02

9.81

20.00

20.00

20.001

20.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

102.05

140.00

160.00

170.00

180.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

102.05

140.00

160.00

170.00

180.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

36.78

102.00

40.00

45.00

45.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12.83

5.00

10.00

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

23.95

97.00

30.00

35.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

1J30

Deplasări în străinătate

20.06.02

,

A v-

Materiale de laborator

20.09

T7

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

i, -100

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

3.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

19.00

Active fixe

71.01

0.00

19.00

0.00

6.00

0.00

Construcții

71 01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

12.00

6.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7.00

Alte active fixe

71.01.30


CONTABIL SEFNOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI FINANȚAT DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2019,2020,2021

Având in vedere prevederile Legii 273/2006-legea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.1/2011- legea educației naționale, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si a referatelor de specialitate întocmite de șefii de catedre si de compartimente,s-a procedat la intocmirea,fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare venituri proprii ,al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu pe anul 2O18.S-a tinut cont si de necesitatea implementării proiectului Timken.

In cadrul activitatii finanțate din venituri proprii ne propunem pentru anul 2018 venituri in suma de 427,00 mii lei,după cum urmeaza:

 • -  Taxe din invatamant 15,00 mii lei;

 • -  Alte venituri din prestări servicii si alte activitati 64,00 mii lei;

 • -  Contribuția elevilor pentru cantina si cămin 170,00 mii lei;

Donații si sponsorizări 130,00 mii lei provenite din sponsorizare din partea Fundației Timken,încasata in data de 2.02.2018 cu o.p.nr.1/2.02.2018

Subvenții pentru cămine si cantine 48,00 mii lei.

Cheltuieli totale 444,00 mii lei,din care

Titlul 10 Cheltuieli de personal 21,00 mii lei;

 • -   Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii: 404,00 mii lei.

 • -  Pentru secțiunea de dezvoltare a fost prevăzută suma de 19,00 mii lei necesari pentru achiziția unei table interactive cu videoproiector,o balanța analitica,un refractometru ABBE si o etuva de laborator de 24 de litri necesare pentru dotarea laboratorului de chimie industriala,ca urmare a implementării proiectului Timken.

 • -  In cadrul proiectului Timken se dorește amenajarea si dotarea laboratorului de chimie industriala si a cabinetului de limbi moderne.

In cadrul Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii,detaliat bugetul se prezintă astfel: 20.01.01 furnituri de birou suma de 15,00 mii lei;

 • -  20.01.02 materiale de curățenie suma de 2,00 mii lei;

 • -  20.01.03 iluminat si forța motrica suma de 35,00 mii lei;

 • -  20.01.04 apa,canal si salubritate,suma de 15,00 mii lei;

 • -  20.01.08 posta,telecomunicații,radio,tv,suma de 2,00 mii lei;

20.01.09 materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional, 20,00 mii lei;

 • -  20.01.30 alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare,suma de 51,00 mii lei;

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR. 14                                       i X.

COD FISCAL 2843833                                      Za

20.02 reparații curente,suma de 20,00 mii lei necesari pentru re|^ratii si ameriâja


ea lin


pentru laboratorul de chimie industriala si cabinetul de limpiG^iaderne^arțfe cț implementarea proiectului Timken                                 ' U v

20.03.01 hrana suma de 140,00 mii lei;                                  T

20.05.03 lenjerie si accesorii de pat suma de 5,00 mii lei;

20.05.30 alte obiecte de inventar,suma de 97,00 mii lei necesara pentru mobilier si birotica pentru laboratorul de chimie industriala si cabinetul de limbi moderne,parte din implementarea proiectului Timken;

Pentru anii 2019,2020,2021 au fost prognozate următoarelor bugete:

An 2019 venituri si cheltuieli in suma de 480,00 mii lei,

-An 2020 venituri si cheltuieli in suma de 505,00 mii lei,

- An 2021 venituri si cheltuieli in suma de 515,00 mii lei.


CONTABIL SEF,

Ec.Voinea Dorina

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 16.873,98 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (1J „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;