Hotărârea nr. 289/2018

Hotãrârea nr. 289 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 289 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 105/27.07.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia precum și Raportul de specialitate nr. 42/26.07.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 1079/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local aferent semestrului I și rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții a bugetului local pe anul 2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și Notele de Fundamentare aferente listei obiectivelor de investiții, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2018 - titlul 55, 56, 58, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă dinprezenta^ hotărâre și Notei de Fundamentare care constituie Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă rectificarea listei evenimentelor - acțiuni culturale cuprinse în bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 6.1 și Anexei nr. 6.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și Nota de Fundamentare aferentă listei evenimentelor, conform Anexei nr. 6.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă contul de execuție aferent semestrului I al bugetului creditelor interne conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George SĂrin Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECREȚAR, Laurentiu DUT


l\

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

VENITURI^
SEM.I

■w

Influente

+/-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

BUGET

REALIZĂRI

29.06.2018

%/SEM

%/AN

BUGET Rectificat IULIE 2018

365.730,45

225.657,00

216.976,00

96,15

59,33

0,00

365.730,45

VENITURI - TOTAL

0001

365.730,45

225.657,00

216.976,00

96,15

59,33

0,00

365.730,45

VENITURI PROPRII

0101

283.747,00

184.896,00

177.879,00

96,20

62.69

0,00

283.747,00

I. VENITURI CURENTE

0002

362.052,00

224.565,00

213.865,00

95,24

59,07

0,00

362.052,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

205.185,00

197.967,00

96,48

61,18

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

91.362,00

91.297,00

99,93

59,91

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

89.086,00

89.015,00

99,92

60,20

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

260,00

189,00

72,69

21,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

260,00

189,00

72,69

21,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

88.826,00

88.826,00

100,00

60,44

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

88.189,00

88.189,00

100,00

60,42

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

637,00

637,00

100,00

63,70

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

564,00

848,00

150,35

76,74

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

564,00

848,00

150,35

76,74

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

564,00

848,00

150,35

76,74

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

59.815,00

56.345,00

94,20

74,66

0,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

59.815,00

56.345,00

94,20

74,66

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

49.005,00

45.759,00

93,38

75,79

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.800,00

12.350,00

89,49

79,27

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

35.205,00

33.409,00

94,90

74,57

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

8.510,00

8.457,00

99,38

69,93

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

3.250,00

3.471,00

106,80

86,78

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.250,00

4.970,00

94,67

61,56

- 8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

10,00

16,00

160,00

80,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

2.300,00

2.129,00

92,57

70,97

3.000,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICH

0010

95.734,00

54.008,00

50.325,00

93,18

52,57

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

39.671,00

36.938,00

93,11

47,17

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

29.359,00

26.626,00

90,69

46,24

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

8.532,00

8.532,00

100,00

49,86

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

1.780,00

1.780,00

100,00

49,28

3.612,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM.I

%/SEM

%/AN-

Influente

BUGET \ Rectificat \ IULIE 2018

BUGET

REALIZĂRI

29.06.2018

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

0,00

*4,00

-•         v.,

Taxe hoteliere

120207

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

S- 4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

66,00

51,00

77,27

50.00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

66,00

51,00

77,27

50,00

102,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURARE A DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

14.268,00

13.334,00

93,45

77,00

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

12.213,00

11.897,00

97,41

80,75

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

7.505,00

7.207,00

96,03

81,97

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

4.708,00

4.690,00

99,62

78,94

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.000,00

1.390,00

69,50

55,60

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

55,00

47,00

85,45

55,29

85,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

38.449,00

19.380.00

15.898,00

82,03

41,35

0,00

38.449,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

6.070,00

6.186,00

101,91

52,10

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

6.070,00

6.186,00

101,91

52,10

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.000,00

4.700,00

4.312,00

91,74

43,12

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.370,00

1.874,00

0,00

100,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.575,00

13.310,00

9.712,00

72,97

36,55

0,00

26.575,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

4.207,00

3.986,00

94,75

38,02

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

4.100,00

3.762,00

91,76

36,58

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

47,00

36,00

76,60

4138

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

65,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

60,00

123,00

205,00

106,96

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

10,00

20,00

200,00

100,00

0,00

20,00

Taxe extraiudiciare de timbru

340202

10,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

10,00

100,00

50,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

8.363,00

5.134,00

61,39

34,93

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14700,00

8.363,00

5.064,00

60,55

34,45

14.700,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

70,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

730,00

572,00

78,36

41,75

0,00

1.370,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

Varsaminte din-venituri le si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

400,00

355,00

88,75

47,33

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30,00

17,00

56,67

26,56

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

200,00

190,00

95,00

46,80

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360250

10,00

0,00

Alte venituri

360247

150,00

100,00

0,00i

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-703,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

703,00

0,00

0,00

1.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM.I

%/AN .

t

Influente

(' ......

BUGET ț Rectificat IULIE -.2618 — \

C-,,   \ a-

BUGET

REALIZĂRI

29.06.2018

%/SEM

Alte transferuri voluntare

370250

; ’                                           î

D. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

2,00

952,00

47.600,00

1904O.OO

0,00

>5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

2,00

952,00

47.600,00

19040,00

. 0,00

■ .'^1* *''£/

v<Ș,00

■ '< . V

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

951,00

V. >   0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

2,00

1,00

50,00

20,00

5,00

m. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.737,45

90,00

2.091,00

2.323,33

12035

0,00

1.737,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.737,45

90,00

91,00

101,11

5,24

0,00

1.737,45

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

2.000,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.582,45

90,00

91,00

101,11

5,75

0,00

1.582,45

A. De capital

0019

1.582,45

90,00

91,00

101,11

5,75

0,00

1.582,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0.00

0,00

0

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE

4302

155,00

0,00

0,00

0,00

155.00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.832,00

223.652,00

213.763,00

95,58

59,24

0,00

360.832,00

I. VENITURI CURENTE

0002

360.496,00

223.562,00

213.675,00

95,58

59,27

0,00

360.496,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,001

205.185,00

197.967,00

96,48

61,18

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

91.362,00

91.297,00

99,93

59,91

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

89.086,00

89.015,00

99,92

60,20

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

260,00

189,00

72,69

21,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

260,00

189,00

72,69

21,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

88.826,00

88.826,00

100,00

60,44

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145 968,00

88.189,00

88 189,00

100.00

60,42

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor hirab?

040204

1.000,00

637,00

637,00

100,00

63,70

1.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM.I

%/SEM

%/AN

. U

Influente +/-

■ ■■ X

BUGEȚ Rectificat IULIE 2018-

BUGET

REALIZĂRI

29.06.2018

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

564,00

848,00

150,35

\v

76,74

; 0,00

, *

I. î 05,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

564,00

848,00

150,35

76,74

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

564,00

848,00

150,35

76,74

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

59.815,00

56.346,00

94,20

74,66

0,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

59.815,00

56.346,00

94,20

74,66

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

49.005,00

45.759,00

93,38

75,79

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.800,00

12.350,00

89,49

79,27

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

35.205,00

33.409,00

94,90

74,57

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

8.510,00

8.458,00

99,39

69,94

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

3.250,00

3.472,00

106,83

86,80

4.000.00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.250,00

4.970,00

94,67

61,56

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

10,00

16,00

160,00

80,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

2.300,00

2.129,00

92,57

70,97

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

54.008,00

50.324,00

93,18

52,57

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

39.671,00

36.938,00

93,11

47,17

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A pir. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

29.359,00

26.626,00

90,69

46,24

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

8.532,00

8.532,00

100,00

49,86

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

1.780,00

1.780,00

100,00

49,28

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

3,00

2,00

66,67

50.00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

66,00

51,00

77,27

50,00l

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

66,00

51,00

77,27

50,001

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

14.268,00

13.333,00

93,45

76,99

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

12.213,00

11.896,00

97,40

80,74

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

7.505,00

7.206,00

96,02

81,96

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

4.708,00

4.690,00

99,62

78,94

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.000,00

1.390,00

69,50

55,60

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

55,00

47,00

85,45

55,29

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

36.893,00

18.377,00

15.708,00

85,48

42,58

0,00

36.893,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

6.070,00

6.186,00

101,91

52,10

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

6.070,00

6.186,00

101,91

52,10

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

4.700,00

4.312,00

91,741

43,12

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.370,00

1.874,00

136,79

100,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

25.019,00

12.307,00

9.522,00

77,37

38,06

0,00

25.019,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM.I

%/SEM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat IULIE 2018 ■ .4 j

BUGET

REALIZĂRI

29.06.2018

veninm din prestări de ser nai SI ALTE A CTIVITA TI

3302

10.485,00

4.207,00

3.986,00

94,75

38,02

0,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

4.100,00

3.762,00

91,76

36,58

;■ a ivf

<10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

47.00

36.00

76,60

41.38

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

65,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

60,00

123,00

205,00

106,96

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

10,00

20,00

200,00

100,00

0,00

20,00

1 Taxe extrajudiciare de timbru

340202

10,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

10,00

100,00

50,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

8.363,00

5.134,00

61,39

34,93

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

8 363,00

5.064,00

60,55

34,45

14.700,00

Penal itati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

70,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

430,00

382,00

88,84

46,93

0,00

814,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

400,00

355,00

88,75

47,33

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30,00

17,00

56,67

26,56

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

10,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-1.000,00

-703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-703,00

0,00

0,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

UI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,00

90,00

88,00

97,78

26,19

0,00

336,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,00

90,00

88,00

97,78

26,19

0,00

336,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

181,00

90,00

88,00

97,78

48,62

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

90,00

88,00

97,78

48,62

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

181,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale Centralelor de termoficare

420246

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

0,00

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM.l

%/SEM

7     /"

.? i .

fluente;

..A# /

7 .

BUGET Rectificat

BUGET

REALIZĂRI

29.06.2018

IUL1

[E 2018

Sume alocate din bugetul .ANCP1 pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

0,00

u./

c, 1      ' ,

< u ,o^X>

v' ' •' Ai ■■ -V-î ■ > ■.<.■ ' )

155,00

•o/

/

ex .

./

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

4.898,45

2.005,00

3.213.00

160,25

65,59

..oroo

4.898,45

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

1.003.00

190,00

18,94

12,21

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

1.003,00

190,00

18,94

12,21

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

1.003,00

190,00

18,94

12,21

0,00

1.556,00

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

300,00

190,00

63,33

34,17

0,00

556.00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

200.00

190,00

95,00

46,80

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

100,00

0,001

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

703,00

0,00

o,ooi

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

2,00

952,00

47.600,00

19040,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

2,00

952,00

47.600,00

19040,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

951,00

0,00

390203

5 00

2,00

1,00

50,00

20,00

5.00

IV. SUBVENȚII

0017

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

încasări din rambursări

4002

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

2.000,00

0,00

SUB VENT1I DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

A. De capital

0019

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0,00

0

1.401,45

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018CHELTUIELI

DENUMIREA LNDJCATORILOR

con

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

re.

In fluente+7-

O ■ •

ui fr

BUGEȚ Rectificat ,V IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

435.817.45     284.044.66      197.684,00                                           0.00      435.81X45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

435,817,45

284.044,66

197.684,00

69,60

45,36

0,00

■ ... 435.8}^

4 UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42.932,00

23.498,00

18.746,00

79,78

43,66

1.......... •

' ’ , : ‘ 42?>32.00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

13.430,00

11.998,00

89,34

42,85

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

3.880,00

2.670,00

68,81

69,01

3.869,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

195,00

195,00

77,00

39,49

39,49

195,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

3.846,00

3.332,00

86,64

46,25

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

33,00

0,00

0,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

1.109,00

52,00

4,69

2,19

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

52,00

52,00

52,00

100,00

100,00

52,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

456,00

430,00

94,30

67,08

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

100,00

85,00

85,00

42,50

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

451,00

56,52

56,52

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

-401,00

100,00

100,00

0,00

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.251,00

42.623,00

24.135,00

56,62

51,08

20.00

47.271.00

Bunuri si servicii (aleaeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,00

0,00

0,00

12,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționarei

51

3.185,00

1.674,00

1.674,00

100,00

52,56

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

1,00

10,00

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe ierambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

18,00

3,83

3,83

20,00

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

22.454,00

22.452,00

99,99

87,84

0,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

2.944,00

2.942,00

99,93

66,64

4.415,00

Rambursare credit BCR.

8.940,00

7.846,00

7.846,00

100,00

87,76

8.940,00

Rambursare credit B.R.D.

8.459,00

8.459,00

8.459,00

100,00

100,00

8.459,00

Rambursare credit C.E.C.

3.745,00

3.205,00

3.205,00

100,00

85,58

3.745,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

ketive nefinanciare

71

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Ictive nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in nul curent secțiunea de funcționare

85

-10,00

-10,00

-10,00

-10,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in nul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

4.550.00

4.550.00

100,00

75,02

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane i

20

■>

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

4.550,00

4.550,00

[00,00

6:065,90

pf /

r- s

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

9.980.00

8.627,00

86,44

■/'.                >• f.’ '

9,00

49.402.00

Protecție civila - total, din care:

585,00

272.00

22,00

8,09

Ol ,7b

il 0.00

585,00

Bunuri si servicii

20

45,00

32,00

26,00

81,25

W

<

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

4,00

1,00

0,00

0,0»

S'<!A,iOVA '

4,00

Active nefinanciare

71

540,00

240,00

0,00

0,00

540,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

-4,00

-1,00

-4,00

400,00

100,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

9.708.00

8.605.00

88,64

45,73

0,00

18.817,00

Cheltuieli de personal

10

17 965,00

9.176,00

8.234,00

89,73

45,83

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

532,00

371,00

69,74

48,50

765,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

87,00

1NVATAMINT

6502

27.673,00

17.757,66

10.656,00

60,01

38,51

160,00

27.833.00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

792,66

453.00

57,15

41,94

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

354,00

217,00

61,30

41,73

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

400,00

314,66

236,00

75,00

59,00

400,00

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160,00

124,00

0,00

(W

160,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din

Legea educației naționale nr. 1/2011

20

14.578,00

10.163,00

7.165,00

70,50

49,15

975,70

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

1.092,00

367,00

33,61

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare >

51

107,00

54,00

52,00

96,30

48,60

107,00

finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin, 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

1.824,00

1.461,00

80,10

40,06

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent!

55

110,38

110,38

0,00

0,00

110,38

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

974,00

719,00

417,00

58,00

42,81

96,00

1.070,00

Stimulent educațional legea 248/2015|ASSC)

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.200,00

848,00

575,00

67,81

47,92

-96,00

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

645,00

275,00

42,64

25,21

-815,70

275,30

Active nefinanciare

71

2.136,00

1.610,00

1,00

0,06

0,05

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-110,38

-110,38

-110,00

99,66

99,66

-110,38

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

17.975,00

10.538,00

4.835,00

45,88

26,90

10.00

17.985,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

5.157,00

3.755,00

72,81

36,80

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

57,00

7,00

12,28

6,54

15,30

122,30

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

57,00

7,00

12,28

6,54

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

15,30

15,30

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.363,00

965,00

70,80

58,99

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

363,00

309,00

85,12

65,74

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.000,00

656,00

65,60

56,26

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

30,00

25,00

83,33

41,67

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

22,00

20,00

90,91

66,67

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

15,00

0,69

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

15,00

0,78

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

1.744,00

48,00

2,75

1,27

10,00

3.784,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

Active nefinanciare primărie

3.774,00

1.744,00

0,00

0,00

10,00

3.784,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,30

-15,30

Plăti efectuate in an ii.precedenti si recuperate in imul^SitifF^uuaneâ1deîde£Voltafe^^

85

li ?

71 Io,oo

Ș V

V ' ‘ • i                     •

CUI TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.637,00

33.269,00

26.089,00

78,42

46p89

.‘20,00

Z >SST$57,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

3.540,00

2.017,00

1.236,00

61,28

34,92

Ca    0,00

3.540,oo

Iluminat ornamental

1.300,00

300,00

275,00

91,67

21,15

1.300.00

Spectacole artificii

40,00

40,00

19,00

47,50

47,50

A'      40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

488,00

327,00

67,01

65,40

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.189,00

615,00

51,72

36,18

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

8,00

8,00

0,00

0,00

2,50

10.50

Susținerea cultelor

59

400,00

22,00

117,00

531,82

29,25

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

100,00

0,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

25.502,00

23.425,00

91,86

52,52

0,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.566,00

673,00

673,00

100,00

42,98

1.566,00

Teatrul "Tonta Caragiu"

12.585,00

6.596,00

6.266,00

95,00

49,79

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

5.329,00

4.924,00

92,40

48,06

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

7.679,00

7.482,00

97,43

69,93

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

5.225,00

4.080,00

78,09

42,90

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

4.348,00

1.011,00

23,25

18,16

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu”

726,00

476,00

476,00

100,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

90,00

90,00

100,00

15,25

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

782,00

7,00

0,90

0,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

438,00

14,60

14,60

3.000,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.280,00

308,00

24,06

23,25

30,82

1.355,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-8,00

-8,00

-8,00

100,00

100,00

-2,50

-10,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

-10,82

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.996,00

42.996,00

35.294,00

82,09

46,44

96,00

76.092,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.272,00

15.617,00

14.373,00

92,03

47,48

0,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

6.525,00

6.148,00

94,22

47,84

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.493,00

4.851,00

88,31

46,72

0,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

376,00

333,00

88,56

45,31

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

2.601,00

2.515,00

96,69

49,03

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

622.00

526,00

84,57

44,88

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.373,00

3.674,00

2.135,00

58,11

39,74

4.00

5.377,00

Reparații crese

150,00

5,00

0,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

128,00

77,00

60,16

30,20

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

1.745,00

703,00

40,29

31,81

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.688,00

1.178,00

980,00

83.19

58,06

4,00

1.692,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

295,00

159,00

53,90

29,50

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

261,00

216,00

82,76

46,06

469.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

428,00

274,00

259,00

94,53

60,51

-4,00

424,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

185,00

181,00

97,84

72,40

250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

25,00

25,00

100,00

50,00

50,00

c) Cantina sociala

10,00

6,00

3,00

50,00

30,00

-4,00

6,00

d) Centrul Crese

108,00

53,00

46,00

86,79

42,59

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

5,00

4,00

80,00

40,00

10,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul î’loiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare „oca! a”

58

3,00

3,00

1,00

33,33

33,33

89,00

92,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

%/SEM

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent 1

55

15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

22.835.00

18.524,00

81,12

47,12

0.00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540.00

12.750,00

11.536,00

90:48

1.         47.01

0,00

24.540.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

2.300,00

0,00

l < °’?°

fh &

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

0,00

< o < >..

-

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

75,00

3,00

4,00

'>$‘200,

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

4.303,00

86,06

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

2.710,00

2.682,00

98,97

51,64

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

610,00

593,00

17.00

2,87

2,79

7.00

617,00*

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

0,00

0,00

7,00

27,00

Active nefinanciare cresa

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

17,00

15,74

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00

0,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

0,00

17,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

-15,00

100,00

100,00

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZl. PUBLICA

7002

39.011,45

21.566,00

18.935,00

87,80

48,54

-508.89

38.502,56

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.356,00

6.008,00

94,52

46,67

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

13.740.00

12.824,00

93,33

62,78

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.378,00

832,00

60,38

34,96

2.380,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

12.362,00

11.992,00

97,01

66,45

0,00

18.047,00

Iluminat public

5.000,00

3.200,00

3.132,00

97,88

62,64

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

47,00

15,00

31,91

31,91

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

230,00

46,00

46,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de SC. Sevicii de Gospodărire Urbana SRL.

12.500,00

8.615,00

8.615,00

100,00

68,92

12.500,00

Alte transferuri curente interne

55

36,00

25,00

0,00

0,00

-18,30

17,70

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

60,00

43,00

71,67

33,08

130,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.897,45

1.176,00

118,00

10,03

2,41

-478,89

4.418,56

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

234,00

15,00

6,41

2,19

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

37,00

37,00

0,00

0,00

0,00

37,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-36,00

-25,00

-36,00

144,00

100,00

-11,70

-47,70

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

-37,00

-37,00

100,00

100,00

0,00

-37,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.326,00

ÎS. 493,00

12.656,00

68,44

36,87

-13.11

34.312.89

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

16.381.00

12.478,00

76,17

38,76

-130,00

32.064,00

Salubritate - total din care:

30.047,00

14.802,00

11.134,00

75,22

37,06

0,00

30.047,00

Salubritate cai publice si-dezapezire

25.047,00

—12.073,00

9.928,00

82,zj

39,64

25.047,00

Dezinsectie. dezinfectie. deratizare

3.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

198,00

90,00

40,33

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare

1.009,00

1.009,00

1.008,00

99,90

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.125,00

1.065,00

94,67

77,23

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

638,00

324,00

279,00

86,11

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.242,00

308,00

13,74

13,62

119,51

2.381,51

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

-130,00

100,00

100,00

-130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. 1

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

_

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871,00

8.871,00

8.410,00

94,80

'94.80

0.00

8.871,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din care'

40

8.411,00

8.411,00

8.410.00

99,99

X- 99,99

0,01

__8.4H.00

Subvenție Oi.i i.zvi 7-ji.u3.zuis, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

6.999,00

99,99

| ',99.99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

1.411,00

100,00

X-oo.oo

1.411,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

460,00

TRANSPORTURI

8402

60.678,00

49.903,00

24.751,00

49,60

40,79

216,00

60.894,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.706,00

12.281,00

3.837,00

31,24

28,00

0,00

13.706.00

Reparații curente străzi

10.000,00

9.800,00

3.331,00

33,99

33,31

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc.)

2.300,00

1.075,00

506,00

47,07

22,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

1.406,00

1.406,00

0,00

0,00

0,00

1.406,00

Subvenții/ gratuitati (S C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

26.578,00

21.678,00

21.662,00

99,93

81,50

26.578,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

26,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

17.350,00

658,00

3,79

3,02

190,00

21.990,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.406,00

-1.406,00

-1.406,00

100,00

100,00

-1.406,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

367.832,00

230.154,66

194.699,00

84,59

52,93

0,00

367.832.00

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

39.761,00

21.558,00

18.243,00

84,62

45,88

0.00

39.761,00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

13.430,00

11.998,00

89,34

42,85

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.869,00

3.880,00

2.670,00

68,81

69,01

3.869,00

Alte transferuri curente interne

195,00

195,00

77,00

39,49

39,49

195,00

Cheltuieli estimate ct, 1/2002-RaSP

7.205,00

3.846,00

3.332,00

86,64

46,25

7.205,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

52,00

52,00

52,00

100,00

100,00

52,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

456,00

430,00

94,30

67,08

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

100,00

85,00

85,00

42,50

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

-401,00

100,00

100,00

-401,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

28.746.00

24.118,00

24.116,00

99,99

83,89

0,00

28.746,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

12,00

0,00

0,00

12,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1.674,00

1.674,00

100,00

52,56

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

22.454,00

22.452,00

99,99

87,84

0.00

25 559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

2.944,00

2.942,00

99,93

66,64

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

8.940,00

7.846,00

7.846,00

100,00

87,76

8.940,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

%/SEM

Rambursare credit B.R.D.

8.459,00

8.459,00

8.459,00

100,00

100,00

8.459,00

Rambursare credit C.E.C.

3.745,00

3.205,00

3.205,00

100,00

85.58

3.745,00

Rambursare credit EXIM

0,00

’ •'’z

l'\        0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in aBul curent secțiunea

85

-10,01)

-inOC

19 00

Zy

-io,do

f J

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

4.550,00

4.550,00

100,00

02

. 0-00

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

. ....

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

4.550,00

4.550,00

100,00

w

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

9. 740.00

8.627,00

88,57

45,95

0,00

18.775.00

Protecție civila - total. din care:

45,00

32,00

22,00

68,75

48,89

0,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

32,00

26,00

81,25

57,78

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

4,00

1,00

0,00

0,00

4,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-1,00

-4,00

400,00

100,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.730.00

9.708,00

8.605,00

88,64

45,94'

0.00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965 00

9.176,00

8.234,00

89,73

45,83

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765 00|

532,00

371,00

69,74

48,50

765,00

1NVATAMINT

6502

25.537,00

16.147,66

10.655,00

65,98

41,72

160,00

25.697,00

Cheltuieli de personal din care:

10

1.080,00

792,66

453,00

57,15l

41,94

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

354,00

217,00

61,30

41,73

520,00

bl salarii HCL 84/2016

400,00

314,66

236,00

75,00

59,00

400,00

c) salarii Centrul de Excelenta

160,00

124,00

<W

0,00

160,00

Bunuri si servicii

20

14.578,00

10.163,00

7.165,00

70,50

49,15

975,70

15.553,70

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

1.092,00

367,00

33,61

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

54,00

52,00

96,30

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

1.824,00

1.461,00

80,10

40,06

3.647.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

110,38

110,38

0,00

0,00

110,38

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa)

57

974,00

719,00

417,00

58,00

42,81

96,00

1.070,00

Stimulent educațional leeea 248/2015 ASSC

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10.00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

848,00

575,00

67,81

47,92

-96,00

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

645,00

275,00

42,64

25,21

-815,70

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-110,38

-110,38

-110,00

99,66

99,66

-110,38

SANATATE

6602

12.036,00

6.629,00

4.772.00

71,99

39,65

0,00

12.036,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

5.157,00

3.755,00

72,81

36,80

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107.00

57,00

7,00

12,28

6,54

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

57,00

7,00

12,28

6,54

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

15,30

15,30

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,U0

1.363,00

965,00

70,80

58,99

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

363,00

309,00

85,12

65,74

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.000,00

656,00

65,60

56,26

1.166,00

\sistenta sociala (Centrul de transfuzie 1

57

60 00

30,00

25,00

83,33

41,67

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap îeincadrate

59.40

30,00

22,00

20,00

90,91

66,67

30,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in inul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-15,30

-15,30

lULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

48.746,00

27.641,00

24.770,00

89,61

50,81

0.00

48.746,00

lunuri si servicii -total, din care:

20

3.548,00

2.022,00

1.236,00

61,13

34,84

0.00

3.548,00

luminat ornamental

1.300,00

300,00

275,00

91,67

21,15

1.300.00

ipectacole artificii

40,00

40,00

19,00

47,50

47,50

40,00

lunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500.00

488,00

327,00

67,01

65,40

500,00

ictiuni culturale

1.700,00

1.189,00

615,00

51,72

36,18

1.700,00

ilte transferuri curente interne

55

8,00

5,00

0,00

0,00

2,50

10,50

ustinerea cultelor

59

400,00

62,00

57,00

91,94

14,25

400,001

ustinerea cultelor-catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

60,00

60,00

100,00

30,00

200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

25.502,00

23.425,00

91,86

52,52

0.00

„ î

44.606,00

Casa de Cultura

1.566,00

673,00

673,00

100,00

42>8

0,00

1 566,00

Teatrul "Tonta Caraem".

6:596,00

67266,00

95,00

49,79

. -12.585,00

Filarmonica 'Paul Constantinescu"

10.245,00

5.329,00

4.924,00

92,40

48,06

10:245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

7.679,00

7.482,00

97,43

>69,93

.,“10,700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

5.225,00

4.080,00

78,09

'42,90

'Q $.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-8,00

-5,00

-8,00

160,00

"v

iOQ-OO

' • ' - .<2,50

....

-10,50

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.383,00

42.400.00

35.276.00

83,20

46,80

75.383,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

30.272,00

15.617,00

14.373,00

92,03

47,48

0,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

6.525,00

6.148,00

94,22

47,84

12.852.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.493,00

4.851,00

88,31

46,72

0,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociaia

735,00

376,00

333,00

88,56

45,31

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

2.601,00

2.515,00

96,69

49,03

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

622,00

526,00

84,57

44,88

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.373,00

3.674,00

2.135,00

58,11

39,74

4,00

5.377,00

Reparații crese

150,001

5,00

0,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

128,00

77,00

60,16

30,20

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

1.745,00

703,00

40,29

31,81

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.688,00

1 178,00

980,00

83,19

58,06

4,00

1.692,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

295,00

159,00

53,90

29,50

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

261,00

216.00

82,76

46,06

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunitarii, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

274,00

259,00

94,53

60,51

-4,00

424,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

185,00

181,00

97,84

72,40

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

25,00

25,00

100,00

50,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

6,00

3,00

50,00

30,00

-4,00

6,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

53 00

46,00

86,79

42,59

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

5,00

4,00

80,00

40,00

10,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

22.835,00

18.524.00

81,12

47,12

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

12.750,00

11 536,00

90,48

47,01

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

2.300,00

0,00

0,00

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

75,00

3,00

4,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

4.303,00

86,06

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

2.710,00

2.682,00

98,97

51,64

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

-15,00

100,00

100,00

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.430,00

20.156,00

18.839,00

93,47

56,35

-30.00

33.400.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.356,00

6.008,00

94,52

46,67

12.873,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

20.427,00

13.740,00

12.824,00

93,33

62,78

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.378,00

832,00

60,38

34,96

2.380,00

îunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

12.362.00

11.992,00

97,01

66,45

0,00

18.000.00

luminat public

5.000,00

3.200,00

3.132,00

97,88

62,64

5.000,00

ntretinere ceasuri publice

47,00

47,00

15,00

31,91

31,91

paradi curente fond imobiliar

500,00

500,00

230,00

46,00

46,00

500,00

’restari servicii: amenajare si mentenanta spatii ■erzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice xecutate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana I.R.L.

12.500,00

8.615,00

8.615,00

100,00

68,92

12.500,00

lunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume lati efectuate in anul precedent si recuperate in anul urent

55

36,00

36,00

0,00

0,00

-18,30

17,70

urne aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

60,00

43,00

71,67

33,08

130,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

’/o/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

%/SEM

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-36,00

-36,00

-36,00

100,00

N    -ii,70

-47,70

''

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32.064,00

16.251,00

12.348,00

75.9J

<3'8,51

• -AAOțOO

31.934,00

Bunuri gbsșrvisn tCr&l-uîii câic:

32.194,00

16.381,00

12.478,00

76,17

« ,l '.38,76

?■' uj -130,DO

32.064,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

14.802,00

11.134,00

75,22

‘-ț    37,06

f-V. W)0

f     30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

12.073,00

9.928,00

82,23

«■\   3,9 64

■     . -7

,'A.  .

25.047.00

Dezinsectie dezinfectie. deratizare.

3.500,00

1.500.00

0,00

0,00

\ o;oo

i >ZZv,J

<v t4

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

198,00

90,00

o

.....

i

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

1.008,00

99,90

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.125,00

1.065,00

94,67

77,23

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

638,00

324,00

279,00

86,11

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

-130,00

100,00

100,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

8.411,00

8.410,00

99,99

99,99

0,00

8.411,00

Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

8.411,00

8.410,00

99,99

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

6.999,00

99,99

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

1.411,00

100,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

38.878,00

32.553,00

24.093,00

74,01

61,97

0,00

38.878.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.706.00

12.281,00

3.837,00

31,24

28,00

0,00

13.706,00

Reparații curente străzi

10.000,00

9.800,00

3.331,00

33,99

33,31

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum enereie electrica semafoare etc.)

2.300,00

1.075,00

506,00

47,07

22,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

1.406,00

1.406,00

0,00

0,00

0,00

1.406,00

Subvenții/ gratuitati (S C. Transport Calatori

Express S A.)

40

26.578,00

21.678,00

21.662,00

99,93

81,50

26.578,00

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.406,00

-1.406,00

-1.406,00

100,00

100,00

-1.406,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.985,45

53.890,00

2.985,00

5,54

4,39

0,00

67.985,45

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EX TERNE

5102

3.171.00

1.940,00

503,00

25,93

15,86

3.171.00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

33,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate, prin ESE

58

2.373,00

- 1.109,00

52,00

4,69

2,19

2.373,00

Active nefmanciare

71

798,00

798,00

451,00

56,52

56,52

79800

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.505,00

18.505.00

19,00

0,10

0,10

20.00

18.525,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

18,00

3,83

3,83

20,00

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

1,00

10,00

10,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

\clive nefinanciare

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in inul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

MOINE PUBLICA SI SIGURANȚA VATIONALA

6102

627,00

240.00

0.00

0,00

0,00

0,00

627,00

tetive nefmanciare - total, din care:

71

627,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,001

627,00

ketive nefinanciare Politie Locala

87,00

0,00

0,00

0,00

87,00

ketive nefinanciare Protecția civila

540,00

240,00

0,00

0,00

540,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

243/27.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IULIE 2018

BUGET

execuție la

29.06.2018

invatamant

6502

2.136.00

1.610,00

1,00

0,06

0,05

-0,00

2.136.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active.nefmanciare

71

2.1-36,-00

1.610.90

1.00

0,06

0.05

3.126,00

Fiaiî ofeciuaic ni unii pieueuenii’sirecuperate în anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

8 5

V ' '

0,00

V- - <

...

SĂNĂTATE

6602

5.939.00

3.909,00

63,00

1,61

K06

A.    10,00

5.949,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

15,00

0,69

0,69

6-0'7 A

---0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

15,00

0,78

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

1.744,00

48.00

2,75

1,27

10,00

3.784,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

1.744,00

48,00

2,75

1,27

10,00

3.784,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

6.891,00

5.628,00

1.319,00

23,44

19,14

20,00

6.911,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.280,00

308,00

24,06

23,25

30,82

1.355.82

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

4.348,00

1.011,00

23,25

18,16

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

476,00

476,00

100,00

65,56

726,001

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

90,00

90,00

100,001

15,25

590,00

Casa de Cultura

0,00

0.00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

782,00

7,00

0,90

0,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

438,00

14,60

14,60

3.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

-10,82

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

613,00

596,00

18,00

3,02

2,94

96.00

709,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

1,00

33,33

33,33

89,00

92,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

610,00

593,00

17,00

2,87

2,79

7,00

617,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

0,00

0,00

7,00

27.00

Active nefinanciare cresa

17,00

0,00

SDIV/0!

0,00

17,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

17,00

15,74

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00

0,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.581.45

1.410,00

96,00

6,81

1,72

-478,89

5.102,56

Active nefinanciare Primărie

71

4.897 45

1.176,00

108,00

9,18

2,21

-478,89

4.418,56

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

37,00

37,00

0,00

0,00

0,00

37,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

234,00

25,00

10,68

3,65

684,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

-37,00

-37,00

100,00

100,00

0,00

-37,00

/'ROTEC™ MEDIULUI

7402

2.262,00

2.242,00

308,00

13,74

13,62

116,89

2.378,89

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.242,00

308,00

13,74

13,62

119,51

2.381,51

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

-2,62

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

0,00

0,00

<w

460,00

TRANSPORTURI

8402

21.800.00

17.350,00

658,00

3,79

3,02

216,00

22.016,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

26,00

26,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

17.350,00

658,00

3,79

3,02

190,00

21.990,00

1VIUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA’ TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2


VIZAT, PRIMAR


Z. [[fi ^^,^/^^^dnanPk.rinDOBR^'


Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 5MU LEI

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FI15ANTATDIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 OTALGHEL't UIELI

28L86iiș:

:-38.03.7^2:

35.486.17

.Alî.oo :

: 3531:7.08:

-:L435,54

1.1:50,00

37.W2.62

Cap.5L02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

:798.0'0J

::798.<ML;

io.» :

•':W: ?:

\ 0,00 '

:798.00:

0,00

o.bo

: W.ob : :

\lk Htchhiv.u Jv imc-lUn

(i.00

0,00

o,oo

0,00

1

Dotări informatica

0,00

576,00

576,00

0,00

0,00

0,00

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția dc Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

83,00

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Ziicle Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

:<::25jOoL ::

fjb.oOA

MU

: : 25,00

: : 0,0b. .

0,00.

:.: tsm -:::

0,00

25.00

0.00

0.00

25.00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL.'.       -. ,/T.'                             ■/::/.W'Tii" ii: <7              V

. . .540,00- :.

540.00.

0.00

w.

o. otr ■

: 540,00 ::

: 0,00 :.

. o.oo:

•<: 540,00 ::

B

Lucrări noi

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

v ■........

).'!')

240.00

•Mit)

0.00

240.1

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

SF sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situării de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

„văfW

A^®,00--.

85,00

4

Achiziție 5 cofretc(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate dc la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

!■'- ©/ ■

10,00 fi

V ;.V

Jr "■?)

? îo,oo

■ ?.

35,00,Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

Cap.65.02.71.01

IN VAT AMANT

101: \1. .

: iO;95:7,ftO :

K

Lucrări noi

10.957.00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rare? Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+F.xecutie 1

7.114,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „ Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

16

F.xtindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

18

Extindere/reabilitarc/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

2

ET, DALI, PT Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul

local       i

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

■■2.I35.87:-:

>><0,00:7$

> < 0.00: :

■:2.135,8?:

4HW :

Ot)::

:>:2:.i:3ă;87><:

527,77

527,77

0,00

0,00

0,00

527,77

0,00

0,00

527,77

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

11,82

11,82

0,00

0,00

0,00

11,82

0,00

0,00

11,82

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

30,20

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00*7

n.oo

0,00

'' -s r„

•/ 3 ■■

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

• 0,00 ■

0,00

„18,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

v- o-oo <

0,00

30,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

VojQoZ

0,00

40,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extinderc/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala S fanta Vineri

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

B

I tic rari noi

0.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

1

PUZ Spital Municipal

0,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de exccutat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populației

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul loca)

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

<;2i;7;74,p0/

: 1.(Wii;0ir

tOM>

■<2;784;0(U:

: 0.00'

l.OOli.W

<:338W:::

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

11:00—

. 50,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00/<

'. ‘3.5g0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,0'0^

1.000,00

3.5oo;oo

t Jr -

< ..

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

6,00/

0,00.

50,00,/

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00/

.0,00

" -i 40,Qp

80,00

80,00

0,00

0,00

-32,00

48,00

0 oo^c

4ș,bb

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,06""

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

■Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

0,00

Cap.67.02.7L01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TQTAUc

. 8.419,08 <

A

Lucrări in continuare

767,48

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+exccutie)

767,48

B

Lucrări noi

7.651,60

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

4

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

5

Amenajare locuri de joaca ( proiectare+ execuție)

0,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recrcere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modcmizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

0,00 j

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

:<:0.0p:: :

ilw:

:2(>,oo...

1.345,00

::.:0,O0::

. l.545.0i> :

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

707,00

707,00

0,00

0,00

0,00

707,00

0,00

0,00

707,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

' MO

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

z-o,oo i-V

~.45,00\

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

//■■■

0,00

'1

■ir

0,00

20,00’

"■ t 1 i , ■

' y-y. '

BLOO? '

::

: iilio :

Jtjilijx

■:< :27;oiu/

0,00

■ bjlfl ;

27.1H)    :

.Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC A

TOTAL

<:2LO:7:l:;(iO<

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

2

RTF. Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans, 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

B

Lucrări noi

2.268,62

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executic)

0,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Ixical de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANI,, str. Cosminele nr. 1 IA

0,00

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

8

DAI.I-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

0,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

I10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20,00

20,00

0,00

0,00

7,00

27,00

0,00

0,00

27,00

d»Q‘7-2Î4‘-’-

X     Oft

■noti ■ ■■

1.561,45

160,00

1.401,45

0,00

0,00

160,00

1.401,45

0,00

1.561,45

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

0,00

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

1.804.00

1.804.00

0,00

0.00

-462.00

1,342,00

0.00

0.00

1.342,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

762,00

762,00

0,00

0,00

-62,00

700,00

0,00

0,00

700,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

-400,00

600,00

0,00

0,00

600,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

,<J.

450,00

450,00

0,00

0,00

-260,20

155,71

34,09

0,00

189,80

61,00

61,00

0,00

0,00

-22,69

38,31

0,00

0,00

38,31

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

MC

■; w

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

w

1,01)

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

; 0,00

68,00 :

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

■■

> .0 ,0 0

. w

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Co.oo-‘

10,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Mgfc

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

oM

^s,66

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

îNr, crt.

i             DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

13

SF Parc Industrial

0,00

14

SF/DAL1 Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploissti-Citadela Viitorului

0,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiești (Acord Cadru)

0,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

20

ET/DALI Rest de cxcutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

22

Documentații tehnice (PAI)) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

23

Documentații tehnice clădiri str.Cosminele nr.l 1A

0,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

27

ET,DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 străzi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, StT.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu.                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

3

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150,00

150,00

0,00

0,00

-20,00

130,00

0,00

0,00

130,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

50,00

50,00

0,00

0,00

200,00

250,00

0,00

0,00

250,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

150,00

1,00

150,00

0,00

0.00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

67,00

67,00

0,00

0,00

0,00

67,00

0,00

0,00

67,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

148,00

148,00

0,00

0,00

0,00

148,00

0,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2.262,00 :

2.262,00

: :: fl;00: : : :

6,00

.iifâO.:-

.2.378189:

n.oo :

■: O.«1 ■:■:

■::2378.89

1.173,00

1.173,00

0,00

0,00

55,00

1.228,00

0,00

0,00

1.228,00

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

5,00

5,00

0,00

0,00

25,00

30,00

0,00

', 0,00

30,00 j

987,00

987,00

0,00

0,00

30,00

1.017,00

0,00

0,06 41

r""

1.017,00 1

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

B

Lucrări noi

0,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str.I.aboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

2

ET/SF/DALl-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

3

ET/SF/DALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

7

Registru spatii verzi

0,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energic regenerabila (ELENA)

0,00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

i141-

din care

1

Strategie locala de alimentare cu energic termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

A

Lucrări in continuare

3.564,25

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa 11 (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet,

Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungirc, Feroviarilor)

3.230,25

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantcij-proicctare+executie

334,00

B

Lucrări noi

58.551,33

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

77,00

77,00

0,00

0,00

70,00

147,00

0,00

0,00

147.00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

57,00

57,00

0,00

0,00

50,00

107,00

0,00

0,00

107,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00 !

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

l.b ,

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

70,00

70,00

0,00

0,00

-8,11

61,89

0,00

0,00

61,89

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

:'<:460;00:«:

310,00

: 0,00 /

.'i.sojwr

310.00

<■ 0-,0.(»<:

150.00

460.011:

330,00

180,00

0,00

150,00

0,00

180,00

0,00

150,00

330,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

<0 ?

2L8OO.30::

<2:1.800,30':

'<<:0,00'<:-<

<O4W1 J.:

::tw,oo<

11.990,30:

: : :0.00 :

: 21.990.30 :

170,00

170,00

0,00

0,00

-15,10

154,90

0,00-

.'0,00.

154,90;

70,00

70,00

0,00

0,00

-15,10

54,90

0.00....'

ș 0.00

754,90

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

<0,00

" i0o,oo'7

9.811,30

9.811,30

0,00

0,00

-5,00

9.806,30

0,00

i v.aw>.30

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

ftr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5

Poduri parau Dambu

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

3.945,06

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

15

Modernizare str. Inului Etapa II

297,29

16

Modernizare str.Iazului

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleca Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare-t execuție)

170,93

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectatei execuție)

4.828,00

20

Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-J

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00 ,

200,00

500,00

500,00

0,00

0,00

600,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

6.059,00

6.059,00

0,00

0,00

-3.318,00

2.741,00

0,00

0,00=?;

- 2.741,00

14,60

14,60

0,00

0,00

0,00

14,60

0,00 ..

Î/W :

14,60 V

■" -

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00 1

s

"’i

' 0,00

60,00 /Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zone Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

8

DAI.I Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa 11 (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei,

Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

13

PT i-DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energici, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

297,70

297,70

0,00

0,00

0,00

297,70

0,00

0,00

297,70

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.718,00

2.718,00

0,00

0,00

2.718,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

313,00

313,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

0,00

313,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0.00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

9.700,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,10

1,10

0,00

0,00

1,10

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1,00

1,00

0,00

0,00

90,00

91,00

0,00

0,00

91,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

35,00

36,00

0,00

~ -'36,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 k

:?J0,00

5 7     V vr -i

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,0^>

[ vW; 1

1,00 r?'

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

V

0,00 \

./ i         ' ’ '

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Kr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

19

DALIPT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

24

DALI, PT+DF. Modernizare strada Moldovei

0,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Btavu

0,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de ges tiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

38

SF Piste biciclete

0,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic catrc zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

42

SF-Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

BUGET LOCAL Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

dc la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

14,00

15,00

0,00

0,00

15,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1,00

1,00

0,00

0,00

18,00

19,00

0,00

0,00

19,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

424,00

133,00

133,00

0,00

0,00

0,00

133,00

0,00

0,00

133,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00/

u

X

•. r • •

0,00

vX

i,oo;\

A

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

■ 0,00

20,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

o.oîrt

.0,00

■ 5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

o,ooV

_ - 5.00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

- ‘ .1,0"

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,6®**

50,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

4 Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 5

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

48

DAU, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

52,00

49

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE


BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA _____

NOTA DE FUNDAMENTARE - Buget local 2018 -RECTIFICARE 5

Capitolul 68.02-71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

 • C. Alte cheltuieli de investiții

1. SF Extindere capacitate cazare cămin batrani

Având in vedere ca după finalizarea căminului de batrani amplasat in str. Cosminele nr. 11A , aflat in administrarea A.S.S.C. Ploiești, s-a constatat un număr mare de solicitări de cazare in acesi edificiu, este necesara realizarea unei construcții in vecinătatea celei existente care sa permită asigurarea condițiilor de cazare pentru un număr mai mare de beneficiari.

In urma estimărilor contractului de servicii privind realizarea unui studiu de fezabilitate prin care sa se fundamenteze soluțiile tehnice si costurile aferente investiției, propunem alocarea sumei de 7.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 27.000 lei.

Capitolul 70.02-71,01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B. Lucrări noi

4. Proiecte pentru efîcientizare energetica blocuri locuințe;

Având in vedere ca cererile de finanțare sunt in evaluare la ADR sud Muntenia, iar procedurile de achiziție a contractului de lucrări nu au fost demarate, propunem diminuarea sumei cu 62.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 700.000 lei.

5. Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

Deoarece pana la aceasta data Studiul de Fezabilitate nu a fost inca finalizat, propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 400.000 lei.

Suma prevăzută in buget este de 600.000 lei.

C. Alte cheltuieli de investiții.

11. PUZ Parcelare teren T36 - A459 str. Ghighiului Ploiești

Pentru dezvoltarea activităților recreative si extinderea zonelor <ie fecuinie *^'e str. Ghighiului se probune realizarea unei parcelari a trenului detinuLiip aceasta z’orîâ de municipalitate.                                                             vv=ș\                '

In urma estimărilor contractului de servicii incheiat, propunem ^pupitareadiif^igetul local a sumei de 20.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 130.000 lei.

15. SF Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

In acest sens a fost identificat terenul din str. Lucernei nr. 1 iar in anul 2014 a fost elaborata documentația “Plan Urbanistic Zonal str. Lucernei”, aprobat prin H.C.L. nr. 235/26.06.2014.

Conform prevederilor urbanistice pe terenul cu suprafața de 32.535 mp se pot realiza apoximativ 200 locuințe cu un regim de inaltime maxim P+l.

Pentru continuarea acțiunilor de realizare a obiectivului, in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, se vor realiza următoarele etape de intocmire a documentațiilor tehnico economice : studiul de fezabilitate, P.A.C., P.T., D.E.

Pentru demararea contractului de servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate prin care a fost emis ordin de incepere , propunem alocarea din bugetul local a sumei de 200.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 250.000,00 lei.

27. ET ,DALI extindere clădire (sediu RASP)

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii propunem alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 20.000,00 lei.

28. Documentație tehnica/rest de executat “RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății”

Pentru intocmirea documentației tehnice, privind restul de executat, propunem alocarea din bugetul local a sumei de 36.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 36.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 2.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești       Timpului, C?f^ilor,

Arcușului, Brates, Ghe. Asachi,Șoimului, Progresului, Suceava, Valea. Alb a, Bahluiului, Augustin Laurian) - AT                                7

Municipiul Ploiești a avut in derulare contractul subsecvent nr?>16088^1^08.2016 incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct împex SRL pentru proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare pe străzile str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Ghe. Asachi.

Lucrările sunt finalizate si recepționate.

Mai sunt de efectuat plăti pentru serviciile asistenta tehnica.

Propunem alocarea sumei de 25.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 30.000,00 lei.

3.Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui, str.Feroviarilor)

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanalizate. Pe străzile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, încălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE -2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele. In acest an ne propunem realizarea rețelelor pe Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui.

Pentru executarea acestor lucrări s-a incheiat contractul nr. 22900/19.10.2017 in baza Acordul cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Pentru plata serviciilor de proiectare si a lucrărilor ce vor fi executate propunem alocarea sumei de 30.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.017.000 lei.

 • B. Lucrări noi

2. Extindere rețele canalizare Etapa II (sens giratoriu str. Ștrandului, str. Inului, deviere rețele str. Laboratorului, Str.Miciurin, Str.Elena Doamna-(inclusiv racorduri)

Municipiul Ploiești isi propune realizarea unui sens giratoriu pe str. Ștrandului, realizarea unei legaturi intre B-dul Republicii si str. Ghe. Gr. Cantacuzino, la limita orașului pentru sporirea conectivității ceea ce va conduce la o redistribuire a traficului și fluidizarea — circulației.

Pentru execuția lucrărilor conform normativelor in vigoare, este necesara devierea rețelelor existente in zona.

Pentru plata lucrărilor ce vor fi executate propunem alocarea sumei de 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 107.000 lei.

4.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

Pentru finalizarea sistemului de canalizare, soluția fiind realizarea stațiilor de pompare, propunem alocarea sumei de 20.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 20.000 lei.

 • C.Alte cheltuieli de investiții

5. SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

«a-1                              *"

topografice si elaborarea studiului de fezabilitate pe străzi din Municipiul'Pfoiesti care nu suntMunicipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele. In acest sens Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr. 21211/29.09.2017 cu SC Yda Proiect Consulting avand ..ca /obiect studii canalizate.

j|O C;

Contractul fiind finalizat, propunem diminuarea sumei 8.110 lei.        -

Suma totala prevăzută in buget: 61.890 lei.


DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA 1AMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi Cartier Eroilor, etapa II, străzile: Mecet, Intrarea Istrița, Dorului, Crazna, Cărvunarilor, Jepilor, Intrarea Daliei, Feroviarilor, Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (tronson cuprins între strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel și strada Cercului), Făinari. La aceasta data sunt finalizate si decontate lucrările pe toate străzile menționate mai sus, cu excepția străzii Fainari.

întrucât lucrările pe străzile străzile: Mecet, Intrarea Istrița, Dorului, Crazna, Cărvunarilor, Jepilor, Intrarea Daliei, Feroviarilor, Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (tronson cuprins între strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel și strada Cercului), Făinari au fost finalizate si recepționate, propunem redistribuirea sumei de 15.100 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare si suplimentarea alocației la Cap. C - Alte cheltuieli de investiții cu suma de 100 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.A - Lucrări in continuare'. 70.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 54.900 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 1.100 lei, inclusiv TVA

B- Lucrări noi

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Vaslui, Verii

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.305/31.08.2015 (strada Vaslui), H.C.L.nr.306/31.08.2015 (strada Verii).

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate pe străzile Vaslui si Verii, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de^santier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții; propunem suplime^iarța alocației bugetare cu suma de 600.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi ^expeutie)? .

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PȚTDE, propuneai suplimentarea alocației bugetare cu suma de 18.000 lei, inclusiv TVAp^ap-C fy'-' cheltuieli de investita.                                                                    '

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 500.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.100.000 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 19.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor; Modernizare străzi Cartier Rafov, etapa II, străzile : Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului; Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol, strada Cerbului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 3.318.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 6.059.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 2.741.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Elena Doamna

Strada Elena Doamna este situată în centrul municipiului Ploiești, zona unde circulația rutieră este foarte intensă, inclusiv transport călători, fiind o stradă de tranzit între zona centrală și cartierele municipiului.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a intenționat realizarea lucrărilor de reparații curente și întreținere a străzii Elena Doamna, insă după decopertarea stratului de mixtură asfaltică în grosime de 5-7 cm, s-a constatat că sub stratul de uzură există zone cu stratul de bază neuniform, format din: calupuri de piatră cubică, mixturi asfaltice, beton de ciment și balast, aflate într-o stare avansată de degradare ce necesită realizarea unui sistem rutier nou (fundație și suprastructură).

De asemenea, în urma frezării stratului de mixtură asfaltică s-a constatat că bordurile mari ce delimitează carosabilul sunt îngropate în asfaltul turnat pe trotuar.

Pentru reconfigurarea tramei stradale, preluarea apelor pluviale de cătreigurile de scurgere existente, este necesar să se execute lucrări cu o grosime de miniriî'20 \cm (diferența de cota de la gurile de scurgere).                                       \ vl

Având in vedere cele menționate a fost emisa Autorizația de Construire, in regim de urgenta, nr. 332/16.07.2018 in vederea executării lucrărilor de modernizări^ strada, astfel incat propunem introducerea unei noi poziții bugetare la Cap.B ■-■Luciânnoi si alocarea sumei de 2.718.000 lei, inclusiv TVA, iar pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem introducerea unei poziții noi la Cap. C -Alte cheltuieli de investiții si alocarea sumei de 52.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 0 lei,

Buget rectificat: 2.718.000 lei, inclusiv TVA Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0 lei.

Buget rectificat: 52.000 lei, inclusiv TVA

C- Alte cheltuieli de investiții

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 90.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 91.000 lei, inclusiv TVA

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii - 1.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 35.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 36.000 lei, inclusiv TVA

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele D.A.L.I., PT+DE, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 14.000 lei, inclusiv TV^^^^C^- Alte cheltuieli de investiții. Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei^â'îpșiV/TVA. ^ Buget rectificat: 15.000 lei, inclusiv TVA

ț o j?*'

Asistenta tehnica aferenta proiectului ''Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

Pentru decontarea serviciului de asistenta tehnica aferenta proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov), propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0 lei. Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAIAMANDI

//

SEF SERVICU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, MIHAIL NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


Nr      Z^oKOlff


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2018


d

zz //a      /^8_Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

B. Lucrări noi

2. Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (proiectare+executie)

Se modifica denumirea obiectivului de investiție din Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (PAC+Executie) in Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie).

3. Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul "-Aripa de Nord (proiectare+executie)

Se modifica denumirea obiectivului de investiție din Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (PAC+Executie) in Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie).

14. Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

Se modifica denumirea obiectivului de investiție din Reamenajare imobil str. Elena Doamna in Reamenajare imobil str. Elena Doamna (proiectare+executia).

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2. ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

Municipiul Ploiești a organizat achiziția directa online conform dispozițiilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si ale art.43, alin.(l) si (3) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea-contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea contractului de servicii intocmire E.T., D.A.L.I., P.T. - Reamenajare imobil str. Elena Doamna, achiziție la care nu s-a prezentat niciun ofertant.

Astfel, avand in vedere ca in conformitate cu art. 212 alin.(l) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice a fost anulata, deoarece, pana la data limita, nu s-a postat in SEAP nicio oferta, propunem ca in prima etapa, sa se realizeze documentațiile - ET, DALI - Reamenajare imobil str. Elena Doamna.

Astfel, suma alocata in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 va fi 30,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

C. Alte cheltuieli                                             /   .-"SC"-

3. E.T., Documentație tehnica rest de executat - Spital Municipal Ploiești, etapa a Il-a (Schuller)                                          ij.,-.       ZzjH

Pentru anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor^ intocmire a expertizei tehnice si a documentației tehnice rest de execut^'In pentru plata documentațiilor s-a alocat suma de 80,00 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate cu 32,00 mii lei si distribuirea acestora către alte obiective de investiții.

5. Studiu de impact asupra stării de sanatate a populației

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 14284/10.07.2018, conducerea Spitalului Municipal Ploiești, aduce la cunoștința faptul ca pentru zona in care se va construi Laboratorul de Radioterapie cu Energii înalte, trebuie elaborat studiul de impact asupra stării de sanatate a populației din zona, de către Institutul National de Sanatate Publica. Astfel, vor fi elaborate breviarele de calcul al ecranelor de protecție la radiații ionizante pentru echipamentele de radioterapie ce urmeaza a fi instalate in acest laborator. Breviarele vor fi calculate de un expert in fizica nucleara.

Astfel, suma alocata in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018 pentru demararea procedurii de achiziție a a studiului de impact asupra stării de sanatate a populației este de 12,00 mii lei, redistribuita de la obiectivul obiectivul E.T., Documentație tehnica rest de executat-Spital Municipal Ploiești, etapa a Il-a (Schuller)

 • 6. Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a”

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate la incediu si protecție civila a fost modificata, conform OMAI nr. 129/2016, pentru obținerea avizului din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban cantacuzino”, pentru cerința de securitate la incendiu, este necesar intocmirea scenariului de securitate la incendiu.

Documentația - Scenariul de Securitate la Incendiu se va intocmi pentru întregul corp "A" din cadrul Spitalului Municipal (Schuller) - Consolidare si refunctionalizare Corp "A", conform noilor reglementari O.M.A.I. nr.129/2016.

Astfel, suma alocata in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018 pentru demararea procedurii de achiziție a documentației scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a" este 30,00 mii lei redistribuita de la obiectivul obiectivul E.T., Documentație tehnica rest de executat-Spital Municipal Ploiești, etapa a Il-a (Schuller).

CAP. 67.02.71.01. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

B. Lucrări noi

5. Amenajare locuri de joaca (proiectare si execuție)

Se modifica denumirea obiectivului de investiție din Modernizare locuri de joaca (proiectare si execuție) in Amenajare locuri de joaca (proeictare si execuție).

Cap. 70.02 .71.01 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. Alte cheltuieli de investiții                                                            \

Studiu istorico-arhitectural pentru Ansamblul de construcții mm strada Ion 4

Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)                                         V             / 7

Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga nr.15 face parte, din domeniul privat al Municipiului Ploiești, iar de mai bine de 40 ani isi desfasoara activitațe^^iștiiplastici din județul Prahova, reuniți in Uniunea Artiștilor Plastici.

Având in vedere activitatea desfasurata in imobilul din str. Ion Creanga, se impune elaborarea unui studiu istorico-arhitectural.

Astfel, se propune alocarea in anul 2018 a sumei de 30,00 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru achiziția studiului istorico-arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

SPITALUL MUNICIPAL

PLOIEȘTI

Nr:.^^Z.,./Data£2^^


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr: 59, Tel. 0244523904 , Tel / Fax 0244596272

Cod fiscal 2844227, e-maii: spii^chuiler@yahap.cpni. sc'nullerpi@yahna com

PLOIEȘTI


Către Primăria Municipiului Ploiești,

Direcția Tehnic Investiții

In vederea elaborării studiului de impact asupra stării de sanatate a populației din zona in care se va construi Laboratorul de Radioterapie cu Energii înalte, de caitre Institutul National de Sanatate Publica, trebuie elaborate breviarele de calcul al ecranelor de protecție la radiații ionizante pentru cele patru echipamente de radioterapie ce urmeaza a fi instalate in acest laborator. Aceste breviare pot fi calculate de un expert in, fizica nucleara (servicii privind siguranța nucleara). Atașez in acest sens, referatul doamnei dr. Crivat Manuela, medic primar radioterapie.

Cp stima,

Manager, .MihăeTă'lordanescu

X                                                                    / .       ■-b < ;

ia PICOTI, Str. Ana Ipatsscu Nr. 59, Tei, 0244/523904, Tei/Rax 0244/596216^

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezorp&loiesti .   .

I

!

Nr/jX? / Dato?X (9620/$


VIZAT ORDONATOR DE CREDITE

VIZAT C.F.P.P,


REFFERAT DE NEtjEST^

Va rugam sa aprobați pentru sectia/compartiiitentul_________

din cadrul instituției, următoarele produse/servicii/lucrari:

Nr.

Crt

Denumire produs/serviciu/lucrare

IJM

j Cantitate

Valoare

Destinație

TSS..^

Rv (H

-fr IV

i ti 4-

tfd 0

reJ

.T\-~

£*U M.

L

■X-,

S'

Tifl-eiF

: At ... J

W>,

o.te A.

. Ag^ȚTfet

pix

cW-M

• .5P

Rfo_______i

VFK.         vv-ÎY -f

? u/f

Ov'

E*-...  - .

.                 ț-0 T

A-

UAOU

u^rc-

I

feZEc/

cg-

!

w-u.

l.......                       ...o..

rrc

Ț/FPi

frț

3 IR

? V f

.•>

r. 0 Kv <

v ' <A 1

%-xcJ

(H ^rP.Cr-

Al

A JH i

‘i*-’------- —<■—...r~

i

....... ■ ’.....■ - ■

__

———'

------- — •


Ni IN k-tiWÎ I VM IU (fe

IMiuiniiV Idsiborarcn brrvinre cultul ccrahc <lc prolcelicla tadiufn pe-pi, cchipxtiicnlc rndiîrlcrapii

( '(■»■<! ( l'V OKI I A I IM) 9 Servicii privind sip.iiranla nițelcaca

I )r ,t ) iuiv Servicii 1 xpcrl l'i/ica Medicala domeniul Radmlcr apa P.Lifroif r In c\ Lirelor de calicul al cri anelor de proiectiv la i adiat i> ioni/ari fi pcnfr u ‘ î echipamente de radioterapie pe bir/.a datelor (clinice disponibili iri act r.ia ■ ?z ■ In ci tare necesare pentru elaborarea Studiului de impact asupra -tarii tb r popnlatiei din /linii .solicitat de DSI’,1 l’icl (Uliii I2(MM) lei

Meiiliomiin c;i aceasta suma reprezintă prețul (olul la licifclleia r, (o rna v, a rid r f ? scutire TVA ennlorm ;tr(. 152 din ( udul I*iscal.


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

Zj CF 7.     B’o ^75 / 7


/.<■ '

APROBAT. X

Primar,       ,

Adrian Florin DOBRE*


NOTA DE FUNDAMENTARE


Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 147/25.04.2018 a fost aprobata lista cu unitățile de cult care beneficiază de sprijin financiar in anul 2018 din bugetul Municipiului Ploiești.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 13877/04.07.2018 Protoieria Ploiești Nord solicita modificarea listei in sensul ca:

S suma de 10.000 lei alocata Parohiei „Sf. Ilie” va fi redirectionata către Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”;

S din suma de 15.000 lei alocata Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”:

 • - suma de 10.000 lei va fi redirectionata către Parohia „Antonie cel Mare”;

 • - suma de 5.000 lei va fi redirectionata către Parohia „Sf. Nicolae Vechi”.

Prin urmare, suma aprobata de Consiliul Local pentru sprijinirea unităților de cult din municipiu in anul 2018 ramane neschimbata.

Având in vedere cele prezentate, atașat lista cu unitățile de cult care beneficiază de sprijin financiar in anul 2018.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Anexa

Unitatea de cult

Lucrări pentru care se solicită sprijin financiar

Suma Lei

I.

Parohia "Romano-Catolică"

> reparații interioare și exterioare la biserică, la casa parohială și la casa tineretului cu program spiritual și social-educativ din incinta bisericii, oratoriul Sfântul Anton de Padova.

30.000

II.

Parohia "Sfanțul Ioan" (Catedrala Sf. Ioan)

> continuarea lucrărilor de construire la sfântul lăcaș.

200.000

Protoieria Ploiești Sud

III.

Parohia "Dumitru Apostol"

 • > construirea turlei;

 • > executarea acoperișului pe întreg corp al bisericii și turlei;

 • > executarea tencuielilor exterioare și interioare;

 • > montarea ferestrelor și ușilor.

15.000

Parohia "înălțarea Domnului" Eroilor

 • > reabilitarea gardului bisericii;

 • > realizarea unui ansamblu statuar dedicat Sf. Ștefan cel Mare

15.000

Parohia "Sfânta Filofteia"

 • > continuarea lucrărilor de racordare la gaze naturale;

 • > repararea acoperișului bisericii;

 • > schimbarea tablei.

15.000

Parohia "Sfântul Gheorghe Vechi"

 • > reparații la absida altarului;

 • > subzidire și un sistem de hidroizolație pentru a stopa ridicarea igrasiei;

 • > restaurarea catapetesme i;

 • > ridicarea unui edificiu pentru lumânări.

15.000

Parohia "Sfinții împărați

Constantin și Elena"

 • > reparații exterioare la pereți și turle biserică;

 • > înlocuire uși interioare biserică;

 • > înlocuire gard curtea bisericii partea de est;

 • > înlocuit ferestre turle biserică;

 • > montare burlane de coborâre apă pluvială la biserică; >_pay_aje curte_și perețLcasă parohială;

 • > reparații magazie casă parohială.

15.000

Parohia "Sfântul Haralambie"

 • > executarea unui gard împrejmuitor la terenul pe care se află imobilele parohiale;

 • > refacerea și zugrăvirea exteriorului bisericii și a unor imoble parohiale;

 • > executarea unor ferestre termopan la clopotniță și imobile parohiale.

15.000

Parohia "Sfântul Sava"

 • > lucrări de consolidare la biserică;

 • > lucrări la clopotniță.

15.000

j

I j Parohia "Sfinții Trei Ierarhi"


 • > continuarea lucrărilor la șarpantă și învelire cu tablă de ; ! cupru;

j> șape interioare și pardoseli;

 • > realizarea scării principale de acces în biserică

l> instalații electrice și căldură;

|> tencuieli exterioare șivopsea decorativă.


Parohia

i "Sfânta Treime"


i

i> executarea și montarea icoanelor din mozaic Ia paraclis >montarea pardoselilor din granit în paraclis;

 • > schimbarea acoperișului la casa parohială - sediul bibliotecii, structura de lemn și tablă Lindab;

 • > montarea instalațiilor de apă și sanitare în clădirea destinată activităților cultural-religioaseși sociale ale parohiei.


(Parohia

("Sfântul Vasile" I


 • > construirea unui paraclis (capelă) în curtea bisericii;

 • > restaurarea catapetesmei;

!> restaurarea picturii din interiorul bisericii;

,> schimbarea ușilor de la intrarea în biserică cu unele din lemn;

 • > pavarea cu piatră cubică din granit împrejurul bisericii și centrului administrativ;

|> schimbarea băncuțelor din curtea și parcul bisericii.Protoieria Ploiești Nord

IV.

Parohia "Acoperământul Maicii Domnului"

l

> continuarea lucrărilor la biserica parohială

45.000

Parohia

"Maica Precista"

> reparații biserică, restaurare pictură, capelă mortuară

15.000

Parohia

I "Nașterea Domnului și

> continuarea lucrărilor de pictură, tâmplărie

15.000

j Sfântul Apostol Andrei"

Parohia

> continuarea lucrărilor la centrul social-pastoral, reparații

1 nnn

"Sfântul Gheorghe Nou"

biserică și tâmplărie biserică

1 D«WU

i

> refacere acoperiș pridvor, capelă mortuară și camera

i Parohia

centralei;

(

"Sfântul Spiridon"

> vopsit învelitoarea bisericii;

15.000

> schimbat centrala termică.

Parohia

> capela mortuară;                                         1

i s nnn

"Sfânta Vineri"

> centru social-pastoral.

1

Parohia

"Sfinții Voievozi"

> schimbat înveiitoare cupru.

15.000

I

Parohia

!

"Buna Vestire"

> sistem de încălzire prin pardoseală.

13.000

Parohia

"Sf. Antonie cel Mare"

> construcții și instalații                                        1

20.000’

Parohia

1

1

"Sfântul Nicolae Vechi"

> lucrări de pictură

5.000’DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Director Executiv,

Mihaela IAM ANDI

F

Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUNA/sio/

r

M- gog /^4. <5,1. ^>/<f


Ai .

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE 13877

. CaU

i i' ■ Cm & ua_gM-v


Lte X^VXW     <h^ i^A

■Sy& x        UĂ-ctUA i'U'i'A «xZt^

MvcX^uÎM          {A CWf/e-'A1-d.      ■Zwu/ AA&A CUbU


'^■xA H CL


|vf


e-oa-cT


 • 1. M &c X TaatCk. <^- D^} 'l^-i

C& kt                 Ua4Â<Â<^ ^IoaIajl A^WM

l/i\ Zs-C         JâTzZuX               ^Uca cm                    J'lĂ.Xuc*. J/fl

oA (\^ (A h^CtA   [C> , s>cQ M K<                   $h ^7-1x4. 6xZ AAt-O. _> Jooo ce/-^

JÂoA , Rx<Z. /< .           GZ/cZuL J)ANEXA NR.,} /L4 /■C2.


■     ? r*


de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente” cu valoarC’929000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism ” Ion Mincu” București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și S.C. MINA-M COM S.R.L. în calitate de prestator, Actul adițional nr. 1/2016 la contract, înregistrat cu nr. 15175/05.08.2016

și conform notei de fundamentare /08.10.2013 pentru plata avizelor și consultării populației, vă comunicăm următoarele :

2018

Pentru proiectant PUG se prevede plata etapei nr. 2 din contract cu suma de 139500 lei fără TVA

La această sumă se adaugă cheltuieli posibile pentru avize și consultarea populației, de 20000 lei fără TVA

Deci, suma totală pentru 2018 PUG= 139500 lei + 20000 lei = 159500 lei fără TVA Din care : buget de stat = 28649 lei

buget local = 130851 lei

2019

Pentru proiectant PUG se prevede plata a două etape (nr. 3, 4) din contract cu suma de 139500 lei + 74400 lei = 213900 lei fără TVA

La această sumă se adaugă cheltuieli posibile pentru avize și consultarea populației, de 5000 lei fără TVA

Deci, suma totală pentru 2018 PUG= 213900 lei + 5000 lei = 218900 Iei fără TVA

POZIȚIA 2

Pentru consultanță contract nr. 24573/30.12.2014 Asistență tehnică de specialitate “Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente” cu valoare 70000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Biroul Individual de Arhitectură Traian Luncan Andrei, reprezentat prin d-1 dr.arh.Luncan Traian Andrei, reprezentant legal, vă comunicăm următoarele:

2018

Se prevede plata a 2 etape din contract (nr.l, 2) cu suma de 16100 lei + 16100 lei = 32200 lei fără TVA

2019

- Se prevede plata a două etape din contract (nr.3, 4) cu suma de 14000 iei + 4900 lei = 18900 lei fără TVA

ARHITECT ȘEF,                          DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

arh. Cristina HERȚIA
întocmit,

05.07.2018

ing. Mihaela Constantinescu

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

ANEXA NR. 3 <4- c-z. zț? /

Nr. crt.

Obiectul contractului/acc rdului-cadru

Valoare lei

Valoare lei

Valoare     lei

fără TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

fara TVA

cu TVA

buget local

buget de stat

buget local

20

18

2019

1

”Actualizare si revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești,

Regulament Local de Urbanism aferent,Elaborarea Strategie de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si                            Plan

de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente ”

130851

155713

28649

34092

218900

260491

2

Consultanță pentru Asistență tehnică de specialitate "Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente ”

32200

38318

18900

f '22491

întocmit


ARHITECT ȘEF, arh. Cristina HERȚIA

7

05,0^ .2#


DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Rita parcela NEAGU

ing. MiharfaTConstantinescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXA NR. 3


VI ZAT, PRIMAR, Adrian Florn DOBRr.LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2018 - titlul 55, 56, 58


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale

Influente +/-

Prevederi finale 2018

w,

Ir*',

Prevederi ‘ 2020 >

0

1

2

3

4

,5^

. 6

TOTAL CHELTUIELI ................. -----................

AUTORITAT1 PUBLICE

TOTAL

2.846,00

2.373,00

135,00

0,00

2.981,00

2.373,00

L488,55

1.488,55

933,24

’’

933,24

stinsare;.....................................................................................................................................

Cap. 51,02-55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ZEBRA

0J)0

0,00

0,00

0.00

0.00

2

CIVITAS SUMP-up

0.00

U.00

0,00

0.00

0.00

3

ECCENTRIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4

FLOW

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

5

NATUR

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2017 si cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 51.02-58

2.373,00

0,00

2.373,00

1.488,55

933,24

1

ZEBRA

898,62

0,00

898,62

395,25

59,76

2

CIVITAS SUMP-up

23,26

0,00

23,26

0,00

0,00

3

ECCENTRIC

23,26

0,00

23,26

0,00

0,00

4

FLOW

23,26

0,00

23,2

0,00

0,00

5

NATUR

46,52

0,00

46,5

0,00

0.00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

23,26

0,00

23,2

23,26

23,26

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2017 si cheltuieli neeligibile

334,82

0,00

334,82

0,00

0,00

8

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

85,37

0,00

85,37

131,50

0,00

9

DARE TO START!

850,39

0,00

850,39

850,22

850,22

10

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE

64,24

0,00

64,24

88,32

0,00

Cap.54.02-56

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

470,00

20,00

490,00

0,00

0.00

din care:

A

Lucrări in continuare

445,00

20,00

465,00

0,00

0,00

1

Centru de excelenta pentru tineri Întreprinzători

445,00

20,00

465,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investirii

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

1

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

Cap.68.02-58

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPH

TOTAL

3,00

89,00

92,00

0,00

0,00

din care:

A

Lucrări in continuare

3,00

89,00

92,00

0,00

0,00

i

O 9 SANSA!

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

89,00

89,00

0,00

0,00

Cap.84.02.56

TRANSPORTURI

TOTAL

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

din care;

A

Lucrări in continuare

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, naterial rulant, elemente de semnalizare si automatizare -etapa I

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

MIHAELA IAMANDIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România

 • I. Pentru implementarea proiectului obiectivului de investiții “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata București Brașov)” a fost necesară incheierea contractului de prestări servicii nr. 1763/26.01.2016 intre Municipiul Ploiești, in calitate de Achizitor si SC IOVIDIA COM SRL BRAȘOV, in calitate de Prestator, contract care a avut ca obiect prestarea serviciilor de elaborare documentație tehnica pentru lucrarea de “Desființare a trecerii la nivel de la km 63+015 peste liniile I, II, III, IV si V din statia CF Ploiești Vest” .

Serviciile au constat in:

 • 1. Servicii de intocmire documentație tehnica (PT, DE, CS)

 • 2. Servicii de verificare documentație tehnica de către verificator atestat;

 • 3. Servicii de intocmire Carte Tehnica a lucrărilor;

 • 4. Servicii de asistenta tehnica pe parcursul execuției lucrărilor

Documentația tehnica (PT, DE, CS) a fost întocmită si verificata de verificator de proiecte pentru lucrări de:

 • a) Demontare instalație bariera automata de trecere (BAT);

 • b) Relocare cabluri telecomunicații;

 • c) Demontare trecere la nivel - demontare dale

Prețul contractului sus menționat este de 18.300 lei fara TVA, din care: prețul platibil către SC IOVIDIA COM SRL BRAȘOV pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe parcursul execuției lucrărilor, este de 915 lei fara TVA (conform oferta anexa la contractual 1763/26.01.2016).

Conform documentației tehnice predate de SC IOVIDIA COM SRLgBBSVSOV, in anul 2016 s-au executat lucrările de “Demontare instalație bariera automata de trecere (BAT)” si “Relocare cabluri comunicații”.                       V

Conform contract de prestări servicii nr. 1763/26.01.2016, prestatorii' SCtlOVÎDIA COM SRL BRAȘOV a asigurat servicii de asistenta tehnica pe parcursul execuției acestor lucrări, dar nu a solicitat plata acestor servicii de asistenta tehnica pe parcursul lucrărilor deoarece conform contractului nr. 1763/26.01.2016 era obligat sa presteze servicii de asistenta tehnica si pentru lucrările de “Demonatre trecere la nivel -demontare dale”.

Pana la recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata București Brașov)”, lucrările de “Demonatre trecere la nivel - demontare dale” nu au mai fost executate.

In data de 26.03.2018, prestatorul SC IOVIDIA COM SRL BRAȘOV a solicitat prin factura fiscala cu       seria BV COM nr. 14 plata serviciilor de asistenta tehnica pe

parcursul execuției lucrărilor pentru lucrările de “Demontare instalație bariera automata de trecere” si “Relocare cabluri comunicații” in valoare de 610 lei + TVA.

Prin adresa nr. 115406 (24952)/29.09.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a notificat Municipiul Ploiești în legătură cu faptul că în cadrul cererii de rambursare nr. 11 (finală) nu a fost reținută suma de 39.266,36 lei, urmând ca aceasta să fie returnată de Municipiul Ploiești. La data de

 • 27.12.2017 Municipiul Ploiești a restituit suma de 39.266,36 lei prin ordinal de plată nr. 169SD. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a formulat cererea de chemare în judecată nr. 57856/23.05.2018 prin care solicită obligarea Municipiului Ploiești la plata majorărilor de întârziere aferente sumei de 39.266,36 lei, conform art. 14 alin. 13) din Contractul de finanțare nr. 3929/11.11.2013, respectiv pentru perioada

 • 14.10.2017 (data expirării termenului pentru restituirea debitului) și 27.12.2017 (data achitării). Suma aferentă majorărilor de întârziere este:

74 zile X 39.266,36 lei X 0,1% = 2.905,71 lei.

Ca urmare, este necesara alocarea sumei de 4 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești - capitolul 84.02.50/56.01.03 - Transporturi la obiectivul de investiții “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata București Brașov)” pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor de asistenta tehnica pentru lucrările de sus menționate, prestate de SC IOVIDIA COM SRL BRAȘOV.

II. Pentru obiectivul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I” COD SMIS 40252 este necesara includerea in buget a sumei

de 22,00 mii lei aferenta serviciilor prestate de către SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL pe perioada de garanție a lucrărilor (perioada de notificare a defectelor), conforihj Contractului de Prestări Servicii nr. 021181/13.12.2013. Precizam ca ac^^feg^țifdtațjse derulează pe o perioada de 60 de luni Începând cu semnarea procesului verbaf de ^ recepție la terminarea lucrărilor, respectiv 13.10.2015.

A

m. In cadrul proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, prin sentința civilă nr. 2969/12.12.2017 și conform Deciziei Civile nr. 2446/08.06.2018 pentru Municipiul Ploiești s-a instituit obligația achitării sumei de 19.621,59 lei către S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. reprezentând contravaloare servicii de asistență tehnică și accesorii. Ca urmare, prevederea aferentă obiectivului de investiții ” Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori” se va majora cu 20,00 mii lei, de la 445,00 mii lei la 465,00 mii lei.

A

IV. In cadrul proiectului "Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara” în dosarul nr. 2071/105/2018 Tribunalul Prahova a hotărât obligarea Municipiului Ploiești la achitarea către S.C. INSCONS S.R.L. a sumei de 61.882,80 lei reprezentând debit și a sumei de 26.362,07 lei reprezentând penalități de întârziere. Ca urmare, în lista obiectivelor finanțate prin fonduri europene se va introduce poziția "Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara” cu suma de 89,00 mii lei.

Sumele alocate proiectelor cu finanțare externa nerambursabila se modifica după cum urmeaza:

A. Programul Operațional Regional 2014-2020

Denumire

Prevedere 2018 -mii lei

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mina

28,58

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

27,60

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in Municipiul Ploiești

8,55

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

11,82

Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Alexandru loan Cuza

30,20

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

13,02

Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri de locuințe

1.000,00

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzin in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal

294,60

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport\    .

public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

,1.000,00

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

297,70

TOTAL GENERAL

2.712,07

B. Programul Operațional Capitol Uman 2014-2020

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

"DARE TO START!"

17,42

832,97

850,39

17,00

833,22

850,22

17,00

833,22

850,22

"0 9 SANSA!"

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

20,42

832,97

853,39

17,00

833,22

850,22

17,00

833,22

850,22

C. Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

1,71

83,66

85,37

2,63

128,87

131,50

0,00

0,00

0,00

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE

64,24

0,00

64,24

0,00

88,32

88,32

0,00

0,00

0,00

TOTAL

65,95

83,66

149,61

2,63

217,19

219,82

0,00

0,00

0,00

D. Proiecte finanțate din alte surse de finanțare

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contri butie locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

ZEBRA

0,00

898,62

898,62

0,00

395,25

395,25

0,00

59,76

59,76

CIVITAS SUMP-up

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IFLOW

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NATUR

6,98

39,54

46,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLUBUL DE LA STRASBOURG

11,63

11,63

23,26

11,63

11,63

23,26

11,63

11,63

23,26

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

334,82

0,00

334,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

353,43

1.019,57

1.373,00

11,63

406,88

418,51

11,63

71,39

83,02

E. Proiecte finanțate prin POR 2007 - 2013

Titlu proiect

Surse de finanțare 2018

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

465,00

0,00

445,00

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

25,00

0,00

25,00

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

89,00

0,00

89,00

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu

I ucra ri viza nd ca leacleTu la re, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

22,00

0,00

22,00

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

4,00

0,00

4,00

Total

605,00

0,00

605,00Având in vedere cele expuse mai sus, sumele alocate pentru proiectele eugopene in anul 2018, conform rectificării, se vor modifica pe total, astfel:               '


Contribuții PMP: creștere cu 135,00 mii lei, de la 3.621,87 mii lei la 3.756,87 mii lei Contribuții UE: 1.936,20 mii lei

Total: creștere cu 135,00 mii lei, de la 5.558,07 mii lei la 5.693,07 mii lei Prevedere cap. 84.02.56: creștere cu 26,00 mii lei, de la 0 la 26,00 mii lei

Prevedere cap. 54.02.56: creștere cu 20,00 mii lei, de la 470,00 mii lei la 490,00 mii lei Prevedere cap. 68.02.56: creștere cu 89.00 mii lei, de la 0,00 la 89,00 mii lei.

In mod corespunzător, suma cuprinsă în Lista obiectivelor de investiții 2018 va fi diminuată cu 135,00 mii lei.

Direcția Tehnic - Investiții, Director Executiv

Mihaela Irina IAMANDI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 1769/23.07.2018''            Aprobat,


Primar


Cont 67.02.20

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2018


Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

BUGET APROBAT

CONFORM H.C.L.

NR. 151/30.05.2018

Influențe +/-

Buget rectificat

1

Trim. I

Sărbători de iama

2016-2017

31 decembrie

2017-1 ian

2017

Bugetul reprezintă: Acțiunile organizate în cadrul Târgului de Crăciun - plata concert Regal, Concertul de Revelion

218,025

-1,997

216,028

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu

5,000

0.00

5,000

3

Trim. I

Festivalul

Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XlX-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei(CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” - 2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute

15,000

-967

• * ' /l;

r:       -ț

14,033

4

Trim I

Muzica Unesște

Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a doua ediții a concursului Internațional de Vioară - Muzica unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorariiu jurio și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute

67,000

3921.00

70,921

5

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXII-a

14-15 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

Festival organizat in parteneriat cu

Palatul Copiilor

5,000

-8

4,992

6

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine

31 mai- 4 iunie

Premii oferite câștigătorilor

50,000

-7,000

43,000

7

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu - ediția a IX-a parteneri at cu Colegiul Virgil Madgearu

20 aprilie

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

8

Trim. II

"Zilele Dreptului Internațional Umanitar” - ediția a IV-a

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

1,500

-1,050

450

9

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VI

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor

2,500

0.00

2,500

R/ Rit tl

V \ i__. "/

^2-

10

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

3,000

0.00

3,000

11

Trim. II

Zilele Orașului

Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute

50,000

-48,572

1,428

12

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

260,000

-37,004

222,996

13

Trim II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

1-Jun

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova

2,000

0.00

/c

2,000

14

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1-Jun

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5,000

1791.00

6,791

15

Trim H

Proiect educațional Oameni și Locuri, ediția a Vl-a -Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

6,000

-1,980

4,020

16

Trim. II

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

1-Jun

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

50,000

-4,000

46,000

17

Trim II

Concurs 100 de ani dc la Marea Unire la sc. L.A.

Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

4,000

0.00

4,000

18

Trim. II-IH

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

20,000

0.00

20,000

19

Trim III

Road Grand Tour

2-3 iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Va. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii

8,000

-7,700

300

20

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc -ediția a Il-a

iulie - august

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, intreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, prezentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție

370,000

0.00

370,000

21

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie -septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

10,000

0.00

10,000

22

Trim HI

Copilărie în pași de dans - ediția a X-a Parteneriat cu Palatul Copiilor

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,000

0.00

12,000

23

Trim. HI

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si

iulie-august

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, cu domiciliul în Ploiești.

10,000

4000.00

14,000

24

Trim n-III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii -Parteneriat cu Palatul Copiilor

aprilie -octombrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

O

*

iS |

25

Trim. III

Festivalul interetnic din România

26 - 28 sept.

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

100,000

0.00

100,000

26

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; Premii pt. cuplurile care au împlinit 50 ani căsătorie și centenari; Alte acțiuni organizate pentru pensionari.

150,000

0.00

150,000

27

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0.00

10,000

28

Trim. IV

”0 viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” -ed. a Vl-a, proiect CT Toma Socolescu

26 noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

29

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul a artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, premii la Concursul de interpretare "Marțian Negrea" și premii pentru proiectul Anotimpurile Ploiestiului

15,000

0.00

15,000

fi <

-. ■ \

30

Trim. IV

Sărbători de iarnă

2018-2019

1-31 decembrie 2018

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute

125,975

0.00

125,975

31

Trim. IV

Concurs Paul Constantinescu

15 decembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cărți)

0

0.00

0

32

Trim.II-IV

Activități cultural-sportive

Pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

25,000

-20,000

5,000

33

Trim I - IV

România 100

pe parcursul anului

Evenimente organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, alte tipărituri, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

25,000

120566.00

145,566

34

Trim I - IV

România 2019

pe parcursul anului

Evenimente organizate în contextul procesului de pregătire a viitoarei Președenții a Consiliului Uniunii Europene: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0.00

5,000

35

Trim I-IV

Centrul de informare turistică

pe parcursul anului

Organizarea în parteneriat cu UPG si Asociațiile de Turism de Prahova a unui centru de informare turistică în municipiul Ploiești. Bugetul reprezintă amenajarea unui sediu, materiale promotionale, pamteriale de prezentare a centrului turistic si a municipiului Ploiești, pliante, borușri, alte tipărituri, cheltuieli neprevăzute, etc..

5,000

0.00

5,000

36

Trim I-IV

Proiecte culturale cu Orașul Hâncești -Republica Moldova

pe parcursul anului

bugetul reprezintă susținerea unor proiecte culturale, achiziția de fond de carte pentru bibliotecile din ORAȘUL Hâncești

5,000

0.00

5,000

37

Trim IV

Ploiești, capitala verde a industriei si tehnologiei" Ploiești - Citadela Viitorului, Ploiești -Smart City"

septembrie -decembrie

Bugetul reprezintă suținerea financiară a evenimentului (cazare, masa, transport, materiale de promovare, etc.)

50,000

0.00

50,000

TOTAL

1,700,000

0

1,700,000

fysext <?■


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vizat

Primar, Adrian Florin DobreDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 65.03.01

Nr. 1769 bis/23.07.2018

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2018

Nr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

BUGET APROBAT CF. H.C.L. 151/30.05.2018

1NFL. +/-

BUGET

RECTIFICAT

1

Trim III

Primul ghiozdan

august - sept.

Banii reprezintă contravaloarea pachetelor cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, acordate copiilor înscriși în clasa I la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, în anul școlar 2018-2019

0

160,000

160,000

0

160,000

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

-HCX A/6 2*2

.4^'^, A •Ss-

.. z 'AX /■


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr.-“1774723707:201^“


Având în vedere acțiunile propuse spre desfășurare pentru cea de-a doua jumătate a anului 2018, considerăm necesare următoarele:

 • 1. Redistribuirea sumei de 120.566 lei în contul 67.02.20;

2. Alocarea sumei de 160.000 lei în contul 65.03.01,
 • 1. Suma de 120.566 Iei, din contul 67.02.20, va fi redistribuită la evenimentul România 100 (Centenar România), conform rectificării bugetare nr. 1769/23.07.2018.

 • 2. Suma de 160.000 lei, ce va fi alocată în contul 65.03.01, reprezintă contravaloarea pachetelor cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” (ghiozdane plus pachete rechizite), acordate copiilor înscriși în clasa I la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, în anul școlar 2018-2019, conform rectificării bugetare nr. 1769 bis/23.07.2018.

A

In acest sens, anexăm rectificările bugetare nr. 1769/23.07.2018, respectiv nr. 1769 bis/23.07.2018.


întocmit, Raluca Adam

Anexa


z# <z Afe.

Vizat                                1

Primar

Adrian Florin DobreDENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET 2018

/ 1/ FȘ total 30.06.20^

TQT AL. CHELTUIELI

51.194.719,73

2.732.532,73

Cap. 70.07 .71.01

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

0,00

TOTAL.-.-

10.841.130,00

2.010.511,89

din care

0,00

Lucrări in continuare

7.841.130,00

2.010.511,89

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

7.841.130,00

2.010.511,89

Lucrări noi

3.000.000,00

0,00

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

3.000.000,00

0,00

Cap.74.02.71.01

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

0,00

TOTAL:

32.142.169,73

722.020,84

din care

0,00

Lucrări in continuare

32.142.169,73

722.020,84

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

3.100.000,00

658.856,42

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

1.600.000,00

3.335,24

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Faricilor, Astra

2.643.622,63

2.251,54

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

2.000.000,00

2.674,59

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

16.000.000,00

0,00

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1.798.547,10

54.903,05

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

5.000;000,00

0,00

Cap.84.02.71.01

0,00

TRANSPORTURI

0,00

8.211.420,00

0,00

din care

0,00

Lucrări noi

8.211.420,00

0,00

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

8.211.420,00

0,00
Director Executiv

Nicoleta Cratibnoiu