Hotărârea nr. 288/2018

Hotãrârea nr. 288 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 288

privind^aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 91/19.07.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Sălceanu Claudia Oana și Raportul de specialitate nr. 9735/11.07.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5/13.07.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 1074/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 19.07.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.19, alin(2) si art.20, lit.c;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr. 1 pentru „Cantina de ajutor social” și conform Anexei nr. 2 pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.                           ,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

’                 V          i ’                 ’

George Sorirt Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR,

Laurenhu DITU


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.15.02 CANTINA SOCIALA


ANEXA NR.1

A )V /

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETOLLOCAL” ■

PROPUS SPRE RECTIFICARE                                          Z ,

îi c<            mu lec —

’i'i IV.t VX I         "-w _J

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

30.06.2018

PREVEDER ETRIM. I SI

II

BUGET 2018 1

APROBAT PRIN\ HCL 243/ 27.06.2018

’ = • •

Influente

< . . ’■ \ +/-..

•* ? ■■

f.

. - . r< - 1

bugEt^

PROPUSȘPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,316.00

1,660.00

2,533.00

0.00

2,533.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,313.00

1,554.00

2,433.00

0.00

2,433.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,313.00

1,554.00

2,433.00

0.00

2,433.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

333.00

376.00

735.00

0.00

735.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

316.00

353.00

705.00

0.00

705.00

| Salarii de baza

10.01,01

316.00

353.00

705.00

0.00

705.00

Contribuții

10.03

17.00

23.00

30.00

0.00

30.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.00

7.00

7.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03 03

2.00

3.00

3.00

0.00

3.00

uomriDUiii ae asigurari pâniru              munca si poii

10.03.04

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

rnmg ae asigurare ae viața plaiue ae angâjaidl' P'etiîru .□LOfEatâlî

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10 03.06

3.00

3.00

3.00

0.00

3.00

Contrubuti asiguratorie de munca

10.03.07

6.00

8.00

15.00

0.00

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

980.00

1,178.00

1,688.00

4.00

1,692.00

Bunuri si servicii

20.01

93.00

150.00

210.00

4.00

214.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

30.00

40.00

50.00

0.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

6.00

6.00

4.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

5.00

5.00

5.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

54.00

85.00

135.00

-5.001

130.00

Reparații curente

20.02

0.00

31.00

31.00

0.00

31.00

Hrana

20.03

887.00

950.00

1,400.00

0.00

1,400.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

887.00

950.00

1,400.00

0.00

1,400.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05 30

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

Deplasări, detasarl, transferări

20.06

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

Protecția muncii

20.14

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

Alte cheltuilei

59

3.00

6.00

10.00

-4.00

6.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

3.00

6.00

10.00

-4.00

6.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE__

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

Active fixe

71.01

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

85.00

85.00

0.00

85.00

DIRECTOR GEfJER^t*^

4^ Nr.1 < X? ADMINISTRATA £

EDVinui OR —


DINU ION


Nr. 1


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


■ SERVICIILOR

5 SOCIALE

P COMUNITARE VADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA NR. 2

LA      z$

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUTIF LA DATA DE

30.06.2018

PREVEDERE TRIM Isi II

ALOCAT

H.C.L. 243 / 27^06.2018

i' ' •• : i

INFLUENTE

+7- C

■'PROPUNERE ^RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,261.00

10,338.00

18,202.00

"o.oo

18,202.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8,261.00

9,973.00

17,837.00

0.00

17,837.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,261.00

9,973.00

17,837.00

0.00

17,837.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,851.00

5,493.00

10,383.00

0.00

10,383.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

4,615.00

5,231.00

10,011.00

0.00

10,011.00

Salarii de baza

10.01.01

4,593.00

5,206.00

9,961.00

0.00

9,961.00

Alte sporuri

10.01.06

22.00

25.00

50.00

0.00

50.00

Contribuții

10.03

236.00

262.00

372.00

0.00

372.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

103.00

103.00

0.00

103.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

4.00

4.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

34.00

34.00

0.00

34.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

8.00

8.00

0.00

8.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

88.00

112.00

222.00

0 00

222.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

703.00

1,745.00

2,210.00

0.00

2,210.00

Bunuri si servicii

20.01

636.00

1,041.00

1,356.00

-6.00

1.350.00

Furnituri de birou

20.01.01

19.00

40.00

40.00

0.00

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

15.00

15.00

0.00

15.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

296 00

376.00

476.00

50.00

526.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

25.00

25.00

0.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

9.00

15.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31.00

40.00

40.00

20.00

60.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

30.00

30.00

0.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

257.00

500.00

710.00

-76.00

634.00

Reparații curente

20.02

6.00

200.00

300.00

0.00

300.00

Hrana

20.03

26.00

30.00

40.00

5.00

45.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

26.00

30.00

40.00

5 00

45.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

10.00

55.00

55.00

0.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

35.00

35.00

0.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2.00

260.00

290.00

0.00

290.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2 00

260.00

290.00

0.00

290.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

11.00

106.00

116.00

0.00

116.00

Protecția muncii

20.14

1.00

10.00

10.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

11.00

43.00

43.00

1.00

44.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

2.00

2.00

1.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20 30.03

10 00

40.00

40.00

0.00

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,682.00

2,710.00

5,194.00

0.00

5,194.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2,682.00

2,710.00

5,194.00

0.00

5,194.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

10.00

10.00

0.00

10.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2,677.00

2,700.00

5,184.00

0.00

5 184.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

25.00

25.00

50.00

0.00

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

25.00

25.00

50.00

0.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

365.00

0.00

365.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

365.00

365.00

0.00

365.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

365.00

365.00

I 00

365.00

Active fixe

71.01

0.00

365.00

365.00

0.00

365.00

Construcții                          ZuA*    'AA

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport /Ar    Nr. 1    'AX

71 01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp^raT^, umCTD 1TIA C\

71.01.03

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

Alte active fixe------------------------S^Ucuie.lU OR -

71.01.30

0.00

310.00

310.00

0.00

310.00

DIRECTOR GENE


ION DAN/Dl