Hotărârea nr. 287/2018

Hotãrârea nr. 287 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE A -Nn 287


privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 95/23.07.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 727/19.07.2018 al Centrului Creșă Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 26/20.07.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții -Publice, Contracte nr. 1055/25.07.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 4, art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDINTE 1)E ȘEDINȚĂ George Solnin Niitulae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR^/ Laurentjib DITU


ulae BOTEZ


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localmiHW

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 243 / 27.06.2018

Prevedere

Realizat

«Influente

Prevederi/ . cpnfcȚrm/ rectificare

semestrul 1

la

30.06.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,724.00

2,915.00

2,777.15

'olOO

5y724i0P

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,707.00

2,915.00

2,777.15

0.00

5,707.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5,707.00

2,915.00

2,777.15

0.00

5,707.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,130.00

2,601.00

2,514.66

0.00

5,130.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4,954.00

2,481.00

2,399.27

0.00

4,954.00

Salarii de baza

10.01.01

4,535.00

2,270.00

2,190.33

4,535.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

374.00

188.00

187.63

374.00

Alte sporuri

10.01.06

8.00

4.00

2.84

-1.00

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

37.00

19.00

18.47

1.00

38.00

Contribuții

10.03

176.00

120.00

115.39

0.00

176.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

49.00

49.00

48.27

49.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

2.00

1.52

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

16.00

16.00

15.80

16.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

0.49

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

3.00

2.58

3.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

105.00

49.00

46.73

105.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

469.00

261.00

216.44

3.00

472.00

Bunuri si servicii

20.01

350.00

194.00

170.89

-11.00

339.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

1.00

0.15

-2.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

79.00

40.00

38.91

79.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

173.00

115.00

103.09

173.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

32.00

15.00

11.45

32.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

4.00

4.00

1.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

7.00

6.44

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40.00

12.00

6.85

-10.00

30.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

14.00

4.00

3.97

0.00

14.00

Medicamente

20.04.01

5.00

0.00

0.00

5.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

0.00

0.00

1.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

8.00

4.00

3.97

8.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

80.00

51.00

34.26

8.00

88.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8.00

8.00

0.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

72.00

43.00

34.26

8.00

80.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5.00

2.00

0.13

5.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

2.00

0.13

5.00

10.00

Deplasări Tn străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

7.00

1.00

7.00|


Prevedere

Prevedere

Realizat

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

conform

H.C.L. 2431

27.06.2018

semestrul I

la

30.06.2018

influente (+/.)

/

Prevederi

corif^rjn reSSficare

*

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

w

5 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

L

Tichet» cadou

20.27

7^   'J? ’

Alte cheltuieli

20.30

9.00

9.00

7.19

0.00

' Voo

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

2.00

0.40

, . . 2~.0or

Protocol si reprezentare

20.30.02

/ rfl.OO

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

■ r 0.00

Chirii

20.30.04

- 400-

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

7.00

6.79

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

108.00

53.00

46.05

-3.00

105.00

Burse

59.01

C.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

108.00

53.00

46.05

-3.00

105.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.00

0.00

0.00

17.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17.00

0.00

0.00

17.00

Active fixe

71.01

17.00

0.00

0.00

17.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

17.00

0.00

0.00

17.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Fodor Angelica


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL ,

Dinca Cristina