Hotărârea nr. 286/2018

Hotãrârea nr. 286 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 286


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 90/19.07.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 4442/06.07.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11/13.07.2018 al Direcției Economice și nr. 1073/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții - Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

în temeiul art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin(4) lit (a) și art. 45 alin(2) lit(a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform anexei 2A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.JUDEȚUL; PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială; Consiliul Local Ploiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 |


B U G E T U L PE ANUL 2018 rrupunere ue recirricare
Sirbu S Stanei u lonesc


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL

nr. 151/2018

Buget semestru

Buget realizat

Influiente

urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

35214

21468

15468

-TIS

35075

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

25

14

15

1D

35

Venituri din proprietate [cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

25

14

15

10

35

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

25

14

15

10

35

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.1C.C5.3C

25

14

ÎS

I0

35

Venituri din dobanzijcod31.10.03)

31.10

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

21469

11929

8708

-149

21320

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10. 21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50}

33.10

20000

10460

8708

-149

19851

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.1017

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

17790

9335

7727

0

17790

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2000

1023

866

-225

1775

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

30

16

4

6

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

180

86

111

70

250

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

1469

1469

0

0

1469

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

1469

1469

0

0

1469

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului locaf(cu semnul minus)

37.10.03

-1469

-1469

0

0

-1469

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

1469

0

0

1469

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13720

9525

6743

0

13720

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

13720

9525

6743

0

13720

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

470

363

309

0

470

Subvenții din bugetele (ocale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

250

250

0

0

250

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

13000

8912

6434

0

13000

TOTAL CHELTU1EU (SECȚIUNEA DE FUNCȚTONAREtSECpUNEA DE DEZVOLTARE)

44706

27836

14133

-139

44649

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7»*B5)

36093

21392

14066

-139

35954

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36093

21392

14066

-139

35954

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

26494

16434

11616

0

26494

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

25280

15459

10763

0

25280

!

Salarii ds-baza

10.01.01

1578b

8517

6705

15785

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri i-rentru condiții de munca

10.01.05

3700

2995

1669

3700

Alte sporuri

10.01.06

2200,

1570

1054

2200

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

468

468

0

468

Fond pentru posturi ocupate arin cumul

10.01 10

Fond aferent clătii cu ora

10.01.11

1700

1100

836

1700

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3

2

1

3

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de 1a locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10.01.17

1159

610

359

1159

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

265

197

139

265

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

443

443

371

0

443

Tichete de masa‘.i

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

443

443

371

0

443

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL

nr. 151/2018

Buget semestru

Buget realizat

întărite

xBVC]iri

urma rectificării

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

771

532

482

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

201

201

192

201

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7

7

6

'.Gî- '

7

Contribuții de asigurări Sutiaîe de bariatate

in 03.03

SE

65

83

- ' 65

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

4

4

4

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

ij .0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13

13

11

-G-13

Fond de solidaritate

10.03.07

481

242

206

481

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9389

4853

2400

-82

9307

Bunuri si servicii |cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2914

1710

1202

6

2920

Furnituri de birou

20.01.01

60

32

13

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200

102

82

200

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450

265

199

450

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

82

42

130

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

14

10

7

6

20

Piese de schimb

20.01.06

100

50

5

100

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60

32

24

60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1300

777

542

1300

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600

360

288

600

Reparații curente

20.02

250

100

0

250

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

200

162

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

200

162

400

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4357

2111

937

0

4357

Medicamente

20.04.01

2357

1106

367

2357

Materiale sanitare

20.04.02

800

403

198

800

Reactivi

20.04,03

1000

500

305

1000

Dezinfectant!

20,04.04

200

102

67

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1130

569

42

-88

1042

Uniforme si echipament

20.05.01

80

40

80

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

25

13

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1000

504

29

-88

912

Deplasări, detasari transferări țcod 20.06.01+20.06.021

20.06

100

30

1

0

100

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100

30

1

100

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

6

1

10

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50

20

2

50

Proiecția muncii

20.14

30

15

8

30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20]

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

148

92

45

0

148

Reclama si publicitate

20.30,01

8

4

3

8

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

70

36

22

70

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

52

20

70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

210

105

50

-57

153

Burse

59.01

70

35

13

-57

13

A utoare pentru daune provocate de calanvtăVte naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

70

37

0

140

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL

nr. 151/2018

Buget semestru

Buget realizat

mii lei

Influiepte

<bQ Z' -Urma reptlfi Gajii /S'

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

* î“ ■

- / o

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

.oal

Ajte imprumu&ri

80 30

’H ÎLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE [cod 81.01+81.02)

81

0

'Zjz'o

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01,02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Xv^

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

X

'J L

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.051

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

oj

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+7&+85)

8895

6444

67

0

tlRGA uotin

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8695

6444

67

0

8695

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

8695

6444

67

0

8695

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

8695

6444

67

0

8695

Construcții

71.01.01

250

250

0

250

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6251

4000

67

-22

6229

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

425

425

22

447

Alte active fixe

71.01.30

1769

1769

0

1769

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

I Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

S2.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII - 2018


Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 6976 mii lei

-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare aprobata prin HCL 25/2018

Infiuiente

(+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

I.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

6251

-22

6229

1.

Achiziție aparatura medicala Laborator Balneofizioterapie

 • a) Aparat electroterapie 4 poli-1 buc

 • b) Aparat de fizioterapie cu șocuri ESWT-1 buc

40

56

0

0

40

56

2.

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

 • a) Aparat pentru stimularea nervilor periferici în anestezia plexala cu dispozitiv pt. cartografierea percutana a nervilor-1 buc

 • b) Aparat pentru managementul căilor aeriene (aparat pentru stimularea tușei)-1 buc

 • c) Lampă pentru fototerapie- 1 buc

 • d) Aparat pentru monitorizarea blocului neuromuscular-1 buc

 • e) Analizor automat de coagulare tip “point of care”

10

40

20

25

0

0

0

0

0

20

10

40

20

25

20

3.

Achiziție aparatura medicala ORL

a) Sistem chirurgical de coblație -1 buc

60

0

60

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Laparoscop -1 buc

 • b) Lampă scialitică sala de operații -lbuc

 • c) Bisturiu cu radiofrecventa-1 buc

 • d) Lupă chirurgicală cu sursa lumină led-2buc

 • e) Ghilotină pentru ortopedie-lbuc

 • f)  Masă de chirurgie-1 buc

 • g) Stație de sterilizare-lbuc

 • h) Cistoscop-1 buc

 • i)  Extensie masa operație radiotransparenta

 • j)  Fixator extern compatibil RMN

450

60

45

30

50

70

550

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

12

450

60

45

30

50

70

550

60

9

12

5\-

Achiziție aparatură medicală~Oftalniologie

 • a) Ecograf oculat Tip A si Tip B -1 buc

 • b) Trusă de schiascopic-1 buc

 • c) Autorefractometru pediatric-1 buc

 • d) Stereotest FLY si LANG-1 buc

60

6

30

4

V-fir Si

;!e-! V.Q-

(W VA <

W H 6 jb /30

6.

Achiziție aparatură medicală ~Dermatologie

 • a) Dermatoscop -1 buc

 • b) Masă de operație -1 buc

30

45

'^(T

0

v*

30

45

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie ambulator

a) Lampă scialitică cu picior -1 buc

10

0

10

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală

a) Computer tomograf -1 buc

4500

-68

4432

9.

Achiziție echipamente-Farmacie

Balanța farmaceutica de precizie -1 buc

0

5

5

II.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

425

22

447

1.

Achiziție paturi spital copii cu pat insoțitor- 30 buc

100

0

100

2.

Achiziție paturi spital- 70 buc

300

0

300

3.

Achiziție scaun recoltare analize laborator-1 buc

10

0

10

4.

Achiziție masa inox pentru recepția probelor in laboratorul de analize medicale -1 buc

5

0

5

5.

Achiziție masă inox pentru blocul alimentar-2 buc

10

0

10

6.

Achiziție usa plumbata pentru laboratorul de radiologie si imagistica medicala-1 buc

0

8

8

7.

Achiziție panou plumbat mobil pentru laboratorul de radiologie si imagistica medicala-2 buc

0

14

14

III.

71.01.30- Alte active fixe

300

0

300

1.

Extindere sistem detecție si semnalizare incendiu

150

0

150

2.

Extindere laborator radiologie și imagistică medicală și bloc operator

150

0

150

Total investiții sursa de finanțare -excedent

6976

o

6976


Director Financiar Contabil Ec. Petre Victoria X