Hotărârea nr. 285/2018

Hotãrârea nr. 285 privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 285

privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat,

pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 93/19.07.2018 a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Staicu Zoia, Raportul de specialitate nr. 3/12.07.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 1069/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, art. 14, alin. 4, art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 104, alin. (53), (54) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 12, alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/29.03.2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, art. 1 (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2018 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 8 -=^--ColegmLTehnic^,Elie-Radui,reonf&rm-AnexeiEnrr9

 • -  Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 13

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 14

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 15

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 16

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 17

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 18

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 21

 • -  Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 22

 • -  Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 23

 • -  Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018.

PREȘEDINTE\)E ȘEDINȚĂ

George SorinrNiculae BOTEZ

Contrasemnează SECRETAR,


\ Laurent


JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA


ANEXAI


BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

—Cod indicator

“BUGET aprobat cf HCL 243/27.06.2018

"Influente (+/-)

2018 rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

338.00

o.oc

338.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

338.00

o.oc

338.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

338.00

o.oc

338.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

162.00

0.00

162.00

Cheltuieli sa la riale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

159.00

0.00

159.00

Salarii de baza

10.01.01

54.00

0.00

54.00

Saterit-de-merit

10 01 02

0.00

0.00

0.00

Indemnizație de conducere

10 01 03

0.00

0.00

0.00

Spor de vechime

10 01 04

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

103.00

0.00

103.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

nizatii de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

K. -ații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.00

0.00

3.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

Contribuția asiquratorie pentru munca

10.03.07

3.00

0.00

3.00

Contribuții la Fendul-de-garantarc a creanțelor salariale

10 03 07

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

80.00

0.00

80.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

36.00

0.00

36.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

0.00

4.00

'-‘riale pentru curățenie

20.01.02

1.00

0.00

1.00

t, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Ăpa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

0.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

0.00

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

0.00

20.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

riiană pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24.00

0.00

24.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

AJte obiecte de inventar

20.05.30

24.00

0.00

24.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13.00

0.00

13.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.00

0.00

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

9.00

0.00

9.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.00

2.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL 243/27.06.2018

Influente (+/-)

BUGET

2018 rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

50.00

46.00

96.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

50.00

46.00

96.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate centru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

59

46.00

-40.00

0.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate

59.40

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

46.00

-46.00

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

oool

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe {cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne [cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

p-^bursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITL

7/ PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00

Plat

< ,tuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00'

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cod

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri crentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în wnentă în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de sfat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Cheltuieli neeiigibile **)

56.01.03

Prog

rame din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene**)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

CENTRUL JUDEȚEAN DEEXCELENTA PRAHOVA

PLOIEȘTI,/STR^GHEORGHE DOJA NR. 98

CIF 34086147


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si cu H.G.R. NR. 30/25.01.2018 s-a procedat la întocmirea, fundamentarea, elaborarea și rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Județean de Excelență Prahova pe anul 2018.

Pentru anul 2018 cheltuielile totale sunt în sumă de 338 mii lei, buget inițial aprobat cu HCL nr.29/16.02.2018 si rectificat prin HCL nr.243/27.06.2018.

La Titlul I „Cheltuieli de personal” s-a prevăzut suma de 162 mii avându-se în vedere statul de funcții, transportul cadrelor didactice la și de la locul de munca și legislația în vigoare, precum si majorările prevăzute de OUG 20/2016, actualizările legii 284/ 2010 precum si Organigrama Centrului Județean de Excelenta care cuprinde un număr de 11,30 norme, din care: 1 norma director, 0,5 norma administrator financiar, 1 norma secretar, 0,5 norma inginer de sistem si 8,30 nonne cadre didactice de predare.

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 80 mii lei, din care:

- art. 20.01 "Bunuri și servicii”: 36,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou'. 4 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b. materiale pentru curățenie'. 1 mie lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet'. 4 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • d. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional: 7 mii lei necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • e. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 20 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică).

 • - art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar"": 24 mii lei necesar?f''pentru

achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare,mobilâr de birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.                                      ®x''

 • - art. 20.06 - ‘Deplasară: 13 mii lei, pentru deplasări in tara si străinătate la diverse concursuri;

 • - art. 20.09- 'Materiale de laborator’-. 2 mii lei, pentru dotarea laboratoarelor de chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, etc.

 • - art.20.13-Pregatire profesionala: 4 mii lei pentru participarea si absolvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, Cursuri de inspector Resurse Umane legate de Edusal, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

- art.20.14- Protecția muncii: 1 mie lei pentru servicii de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.

Titlul IX „Asistenta sociala” avand in vedere execuția anului 2017 necesarul pentru anul 2018 pentru acest titlu este in valoare de 152 mii lei, pentru acordarea de premii elevilor cu performante interne si internaționale. Suma repartizata pentru acest titlu este de 50 mii lei, urmând ca aceasta suma sa se majoreze cu 46 mii lei, ajungandu-se la 96 mii lei, prin diminuarea Titlului X „Alte cheltuieli”cu 46 mii lei.

DIRECTOR,

Lica Elena DanielaJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508

BUGETUL PE ANUL 2018

sursa de finanțare: bugetul localmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.

243/ 27.06.2018

Prevere sem.l

Realizat

30.06.2018

Influente (+/-)

Prevederi conf. Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

635.00

416.00

302.59

0.00

635.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

635.00

416.00

302.59

0.00

635.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

635.00

416.00

302.59

0.00

635.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16.00

9.00

6.94

0.00

16.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16.00

9.00

6.94

0.00

16.00

IAlocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16.00

9.00

6.94

0.00

16.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

521.00

348.00

262.05

50.80

571.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

420.00

310.00

248.30

30.00

450.00

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

23.00

15.41

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

14.00

11.32

32.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

185.00

170.00

146.50

5.00

190.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

30.00

24.78

40.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

5.00

0.20

10.00

Piese de schimb

20.01.06

18.00

10.00

4.95

18.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.00

11.00

9.35

24.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30.00

16.00

9.61

5.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

46.00

31.00

26.18

20.00

66.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

2.00

1.43

0.00

5.00

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

2.00

1.43

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

50.00

5.00

3.49

20.80

70.80

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

5.00

3.49

20.80

50.80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

2.00

0.78

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

2.00

0.78

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

1.00

0.00

0.00

1.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

4.24

0.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

5.00

2.89

10.00

Protecția muncii

20.14

7.00

4.00

0.10

7.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3oJ

20.30

18.00

13.00

0.82

0.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

3.00

0.34

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7.00

4.00

0.48

7.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

6.00

0.00

6.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.

243/ 27.06.2018

Prevere

sem.l

H^lSt

A

fu

'^vederi

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TiTEUL VÎ-UNtfURrDE REZERVA (cod 50:04)

50

0.00

W

PvX00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

K 0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

"o.oo

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.00

3.00

1.95

0.00

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.00

3.00

1.95

0.00

5.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

3.00

1.95

0.00

5.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

93.00

56.00

31.65

-50.80

42.20

Burse

59.01

23.00

14.00

12.45

0.00

23.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70.00

42.00

19.20

-50.80

19.20

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

o'oo

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.001

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

_

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL


DIRECTOR ,
Prof. Lupu Simona

Ec. Alexandrescu Dorina
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU", M

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Tel. 024 e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com; site:

Nr. 15 din 0¥'%£>tâ


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Conform adresei nr. 191 / 11.07.2018, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume la „Bunuri si servicii” pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 porivind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard per elev, modificata si completata cu H.G.R. nr. 30/05.02.2018 si sume la articolul 59.40 - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.

Avand in vedere prevederile art.12, alin. (10) din O.U.G. nr.25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, este necesara diminuarea art. 59.40 cu sumele neutilizate de 50,80 mii lei si majorarea titlului 20 - bunuri si servicii cu suma de 50,80 mii lei.

Pe total rectificarea este zero si consta in redistribuirrea in bugetul aprobat prin HCL 243/27.06.2018 a sumei de 50,80 mii lei la Titlul II “Bunuri si servicii” de la titlul 59 “Alte cheltuieli” valoarea de 635 mii lei ramanand neschimbata, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.

DIRECTOR,


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Prof. Lupu Siniona


Ec. Alexandrescu,Dolina

JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. ALEXANDRU 1OAN CUZA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget aprobat conform H.C.L.29 din 16.02.2018

PREVEDERE SEM. I

realizat ia 30.06 2018

■-t--

Influente (+/-)

> -

prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

540,00

405,00

181,80

0,00

540,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

540,00

405,00

181,80

0,00

540,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

540,00

405,00

181,80

0,00

540,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.C

10

4,00

4,00

1,53

0,00

4,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.3C

10.01

4,00

4,00

1,53

0,00

4,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4,00

4,00

1,53

0,00

4,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

387,00

286,00

153,93

77,00

464,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

325,00

233,00

139,70

58,00

383,00

Furnituri de birou

20.01.01

15 00

8,00

1,61

0,00

1500

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

6,00

0,00

0,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

120,00

97,97

30,00

200,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

25,00

7,62

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

22,00

6,77

0,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

7,00

2,50

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60,00

45,00

23,23

28,00

88,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.

20.05

15,00

15,00

12,20

15,00

30,00]

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

15,00

12,20

15,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13,00

10,00

0,03

0,00

13,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

10,00

0,03

0,00

13,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

15,00

9,00

1,00

0,00

15,00

Protecția muncii

20.14

3.00

3,00

0.00

2,00

5,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20

20.30

1500

15 00

0,00

000

15.00

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

15.00

7.67

0,00

15.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

23,00

20,00

4,32

0,00

23,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

23,00

20,00

4,32

0,00

23,00

I Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

23.00

20,00

4,32

0,00

23,00

lITLlJL X AL1E CHELTUIAU (CO&

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30J

59

126,00

95,00

22,02

-77,00

49,00

Burse

59.01

41,00

35,00

14,04

0,00

41,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

85,00

60,00

7,98

•77,00

8.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrir

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n      ----------

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iriiprUrnuiun pentru uisuiuin si servicii puulILe sau aTTUVllHU

80.03

Alte imprumuturi

80.30

“l

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00CONTABIL SEF,
COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IO AN CUZA”

Municipiul Ploiești, Județul Prahova COD FISCAL 2845389

TEL.FAX.0344/802070 Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PENTRU RECTIFICARE CREDITE

Bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 29/16.02.2018 în valoare de 540,00 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal 4,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 387,00 mii lei

 • -  Asistență socială 23,00 mii Iei

 • -  Alte cheltuieli 126,00 mii lei

 • -  Active nefinanciare 0,00 mii lei

Având in vedere:

• Adresa nr.191/11.07.2018 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și necesitățile privind execuția la data de 30.06.2018 se diminuează art.59.40 și majorează titlul 20 -bunuri și servicii cu suma de 77,00 mii lei astfel:

 • -  Cheltuieli de personal 4,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 464,00 mii lei

 • -  Asistență socială 23,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 49,00 mii lei

 • -  Active nefinanciare 0,00 mii lei.


CONTABIL ȘEF,

Ec. Hoabăn Marilena


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.H CL243/ 27.06.2018

Realizat la

30.06.2018

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevedere

SEM.I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIOiNARE+SECȚIUNEA DE

T.ADC1

896,00

608,00

457,43

0,00

896,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

896,00

608,00

457,43

0,00

896,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

896,00

608,00

457,43

0,00

896,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18,00

16,00

12,32

0,00

18,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

18,00

16 00

12,32

0.00

18,00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18,00

16.00

12.32

0.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

70 27+20 301

20

656,00

436,00

347,75

82,10

738,10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

633,00

419,00

339,23

56,10

689,10

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

6,00

5,00

6.00

18,00

Materiale pentru curățenie

20 01 02

60,00

25.00

18,47

10.00

70,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

340,00

290,00

230,12

0,00

340,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55,00

28,00

26,25

0,00

55,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24,00

14,00

12,72

0,00

24,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

52,00

14,00

9,77

15,00

67,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

90.00

42,00

36,90

25,10

115,10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10,00

5,00

0,00

10,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

5,00

0,00

10,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

1,00

0,61

2,Ou

3,00

|Deplasari interne, detașări, transferări

12(106 01

1,00

1,00

0,61

2,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

0,40

12,00

14,00

Protecția muncii

20.14

2,00

1,00

0,00

2,00

4,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

8,00

8,00

7,51

0,00

8,00

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8,00

8,00

7.51

0,00

8,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15,00

9,00

6,71

0,00

15,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15,00

9,00

6,71

0,00

15,00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

9,00

6,71

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

207,00

147,00

90,65

-82,10

124,90

Burse

59.01

97,00

97,00

62,80

0,00

97,00

[Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

110,00

50.00

27,85

-82.10

27,90

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

171.01

0.00

0,00

0.00

0,00

oW

[Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.H

CL243/

27.06.2018

Realizat la

30.06.2018

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevedere

SEM.I

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR ,


PROF.BAJENARU CARMEN
CONTABIL SEF,

GRIGORE MARIA

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

MU

Nr..


NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 au fost aprobate sume la Titlul II- Bunuri si Servicii si Titlul IX-Alte cheltuieli si anume articolul 59.40-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate,in cadrul bugetelor de venituri si cheltuieli aferente unităților de invatamant preuniversitar de stat,din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale.

Având in vedere prevederile art.l2,alin(10) din O.U.G nr.25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative,precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal bugetare,este necesara diminuarea art.59.40 si majorarea titlului 20-Bunuri si servicii cu sumele neutilizate.

In cadrul bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local,aferent unitatii noastre ,a fost diminuat art.59.40 cu suma de 82.10 mii lei si majorat Titlul 20-Bunuri si servicii cu suma de 82.10 mii lei,conform anexei nr.l,anexata.

DIRECTOR

PROF.BAJENARU CARMEN VERONICA io

CONTABIL SEF GRIGORE MARIAJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET- MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018
SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

n £ N U. M ».» E A ! N ? ! C * T O R I L O R


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)


Salarii de baza

Alte sporuri____________________________

Fond aferent plătii cu ora

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

I Contribuții de asigurări sociale de stat

ntributii de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate____________________________

Transport_______

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02?


Hrana pentru oameni Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


iteriale sanitare

,uezinfectanti_________________ ____

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate


Materiale de laborator-----


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta siexpertiza

Pregătire profesionala____________

Protecția muncii____

Alte cheltuieli

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii_________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57,02.04)

| Ajutoare sociale in numerar_____________

TITLUL X ALTE CHELTUIELIBurse

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateCod indicator
10.01.01

10.01.06

10.01.11

10.01.15


10.02


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.0620.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.02

20.04.04


20.05

20.05.01

20.05.30

20.06__

20.06.01

20.06.02


20.09

20.11

20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.30

 • 20.30.30

57

57,02__

57.02.01

59


5L°1

59.40


BUGET 2018 cf

--HCL

243/27.06.2018


EC. IULIANA


656.00


656.00


656.00


14,00

14.00


14.00

0.00


0.00


509.00


460.00

10.00

14.00

266.00

40,00

2.00

23.00

20.00

85.00


0.00


2.00

1.00

1.00


27.00

2.00

25.00

3.00

3.00


1.00

1.00

2.00

200

3.00

8.00

8.00

10.00

10.00

10.00

123.00


18.00

105.00
REALIZAT

30.06.2018


INFLUENTE RECTIFICA T302.65


0.005.55

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


656.00


656.00


656.00


14.00

14.00


14.00

0.00

0.00


248.27


237.87

2.86

2.71

173.13

25.52


8.24

5.97

19.44


0.00


0.00


1.66


1.66

0.94

0.94


0.55


7.25

7.25

8.77

8.77

8.77 40.06


11.56

28.50


76.50


41.50

1.50


35.00

5.00


0.00


0.00


35.00


35.00

0.00


0.00

0.00

0.00


-76.50


-76.50


CONTABIL SEF,

POPESCU


585.50


501.50

11.50

14.00

301.00,

45.00 2.00

23.00

20.00

85.00


0.00

0.00

0.00

2.00

1.00

1.00


62.00

2.00

60.00

3.00

3.00

0.00


1.00

1.00

2.00

2.00

3.00

8.00

8.00 10.00 10.00

10.00

 • 46.50

18.00

 • 28.50


Colegiul National „Jean Monnet” Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018


Având in vedere;

H.G.R. nr. 30/05.02.2018 de modificare a normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Prevederile art.12 alin.(10) din OUG nr. 25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare;

In urma analizei plăților efectuate la 30.06.2018 si estimării plăților de efectuat in perioada 01.07.2018-31.12.2018;

Adresa nr. 191/11.07.2018 a Direcției Economice -Primăria Ploiești;

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National “Jean Monnet" ,aprobat prin HCL 243/27.06.2018, in suma de 656,00mii lei, din care:

 • -  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -14,00 mii lei

 • -  TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - 509,00 mii lei

 • -  TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE - 10,00 mii lei

 • -  TITLUL X =- ALTE CHELTUIELI - 123,00 mii lei

-Se diminuează cu suma de 76,50 mii lei la TITLUL X - ALTE CHELTUIELI, de la 123,00 mii lei la 28,50 mii lei, conform ANEXEI.

-Se majOreaza cu suma de 76,50 mii lei la TITLUL II -CHELTUIELI MATERIALE, de la 509,00 mii lei la 585,50 mii lei, conform ANEXEI

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - se diminuează cu suma de 76,50 mii Iei, conform ANEXEI, astfel:

59.40.00- sume pt pers cu handicap neincadrate - se diminuează cu suma de 76,50 mii lei

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - se majoreaza cu suma de 76,50 mii lei, conform ANEXEI, astfel:

 • -  20.01.01 - furnituri birou - se majoreaza cu suma de 1,50 mii lei

 • -  20.01.03 - incalzit, iluminta, forța motrice - se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei

 • -  20.01.04 - apa canal salubritate - se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei

 • -  20.05.30 - alte obiecte de invenatr - se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei

  DIRECTOR,     >;■

  PROF. IONESCU LUCIA


  CONTABIL SEF,


  EC. POPE;


  IULIANA


  JUDEȚUL: PRAHOVA

  COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTIBUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 243/ 27.06.2018

Prevedere sem.l

Realizat la 30.06.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

838.00

605.00

495.34

0.00

838.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

838.00

605.00

495.34

0.00

838.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

838.00

605.00

495.34

0.00

838.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

8.00

6.00

3.34

0.00

8.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 ♦

10.01

8.00

6.00

3.34

0.00

8.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

6.00

3.34

0.00

8.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu toiosita de saiariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

614.00

457.00

387.10

X ¥■ /* 31.90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30

20.01

452.00

319.00

273.97

f & '-25®&

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

8.00

6.21

4 0C

fw l-.il.oo

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40.00

20.00

19.98

Cr \ fStio

■^x^vfeo.oo

incafzit, iluminat si torta motrice

2u 01. U3

240.OU

185.00

165.82

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

35.00

22.89

W

32.10

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

3.00

2.00

1.74

-1.20

1.80

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

7.00

5.61

0.00

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

10.00

7.00

6.59

5.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.00

55.00

45.13

10.00

80.00

Reparații curente

20.02

84.00

84.00

73.90

56.00

140.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2C

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

40.00

26.00

17.17

0.00

40.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

26.00

17.17

0.00

40.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0:

20.06

1.00

1.00

0.64

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.64

0.64

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

3.00

3.00

0.10

-1.30

1.70

Pregătire profesionala

20.13

17.00

10.00

9.70

0.00

17.00

Protecția muncii

20.14

5.00

5.00

3.42

3.00

8.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

I    pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru au

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (

20.24

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor e

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ir

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.;

20.30

10.00

9.00

8.20

-0.70

9.30

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

1.00

0.95

0.00

2.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituție

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

8.00

7.25

/or?0

' />, ■■

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

'^o.loa

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

'0:00

u OO

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

w

TITI III VI TPAMSFFPl IPIIMTPF 1 IMIT ATI Al F

51

0.00

0.00

0.00

O.Otf

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

68.00

48.00

29.52

0.00

68.00

Ajutoare sociale

57.02

68.00

48.00

29.52

0.00

68.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

68.00

48.00

29.52

0.00

68.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5

59

148.00

94.00

75.38

-31.90

116.10

Burse

59.01

104.00

70.00

63.30

0.00

104.00

Sume af.pers.cu handicap neincadrate

59.40

44.00

24.00

12.08

-31.90

12.10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+t

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII P^CEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.1

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

~“T

IrvL.

UL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comercia

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plătiefeetuafe i n ani i precedenti si rec uperate in an ui

85;01—

- .........- - • - --

...

i

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a adresei nr. 191/11.07.2018 primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de -in suma de


Bugetul aprobat in suma de 838,00 mii lei, compus din: Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Ajutoare sociale(ch.sportivi)

8,00 mii lei; 614,00 mii lei;

68,00 mii lei;

148,00 mii lei, propunem a se majora cu suma


Alte cheltuieli (burse+handicap) de 31,90 mii lei la titlul II-,, Bunuri si servicii” si a se diminua cu aceeași suma de 31,90 mii lei la titlul X-„ Alte cheltuieli”, astfel rectificarea consta in:

 • -  majorarea la furnituri de birou cu suma de 4,00 mii lei

 • -  majorarea la materiale de curățenie cu suma de 15,00 mii lei diminuarea la incalzit,iluminat si forța motrica cu suma de 20,00 mii lei diminuarea la apa,canal si salubritate cu suma de 37,90 mii lei diminuarea la piese de schimb cu suma de 1,20 mii lei

majorarea la materiale si prestări de servicii cu caract.functional cu suma de 5,00 mii lei majorarea la alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare cu suma de 10,00 mii lei majorarea la reparații curente cu suma de 56,00 mii lei diminuarea la consultanta si expertiza cu suma de 1,30 mii lei majorarea la protecția muncii cu suma de 3,00 mii lei diminuarea la alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 0,70 mii lei diminuarea la sume af.pers.cu handicap incadrate cu suma de 31,90 mii lei.

In urma rectificării de credite rezulta un buget in suma de 838,00 mii lei, compus din:


Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Ajutoare sociale(ch.sportivi)

Alte cheltuieli (burse+handicap)


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


8,00 mii lei; 645,90 mii lei; 68,00 mii lei; 116,10 mii lei.


DIRECTOR,


Prof. Taga GabrielADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescu Mihaela r

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L.29/16. 02.2018

Preveder

Realizat

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

semestru

11

la

30.06.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

475.00

305.00

184.75

0.00

475.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

475.00

305.00

184.75

0.00

475.00

CHELTUIELI CURENTE

01

475.00

305.00

184.75

0.00

475.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.00

6.00

5.22

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

10.00

6.00

5.22

0.00

10.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

10.00

6.00

5.22

10.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Contribuții

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

367.00

237.00

139.82

41.50

408.50

Bunuri si servicii

20.01

295.00

198.00

137.32

37.50

332.50

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

11.00

6.36

25.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

3.00

0.67

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175.00

131.00

92.02

16.50

191.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

22.00

17.78

10.00

40.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.00

13.00

10.47

5.00

26.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

4.00

2.00

0.63

1.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30 00

16.00

9.39

5.00

35.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

28.00

21.00

0.00

0.00

28.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28.00

21.00

28.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

7.00

3.00

1.25

3.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7.00

3.00

1.25

3.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

5.00

5.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00


Preveder

Realizat

*......■■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

conform

H.C.L.29/16.

02.2018

semestru

11

la

30.06.2018

Inouerra țffi * i z

1 '

..   11- T •

Prevederi

.cdtrfOrt^J rectrwv

.'7 ..Ac.   2'.

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

Z.'- • ',^'.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

16.00

8.00

0.85

Protecția muncii

20.14

4.00

2.00

1.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

5.00

5.00

0.40

0.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.001

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

'Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5,00

5.00

0.40

0.00

5.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6.00

4.00

3.37

0.00

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

6,00

4.00

3.37

0.00

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

4.00

3.37

6.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

92.00

58.00

36.34

-41.50

50.50

Burse

59.01

29.00

23.00

14.89

29.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

63.00

35.00

21.45

-41.50

21.50

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ADMINISTRATOR FINANCIAR,COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

S-TRAT)A-NWLBEi;NRT3

PRAHOVA

CF. 2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2018

AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

Având in vedere adresa nr. 191/11.07.2018 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești prin care se diminuează prevederile bugetare anuale la art.59.40 " sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate " si majorareatitlului 20 " bunuri si servcii " cu sumele neutilizate. In urma efectuării unei execuții preliminare asupra bugetului pe anul 2018, supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018, prezentata detaliat in anexa I .

In urma calculelor , s-a avut in vedere necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018 la sursa de finanțare bugetul local la nivel de capitol si articol de cheltuieli, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre ,

Prezenta rectificare consta in :

- diminuarea cu suma de la 41,50 mii lei la art.59.40 " sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate", bugetul rectificat ajungând la suma de 21,50 mii lei;

La bunuri si servicii prezenta rectificare consta majorarea cu suma de 41,50 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 16,50 mii lei la "Încălzit , iluminat si forța motrica", bugetul rectificat ajungând la suma de 191,50 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 10,00 mii lei la "Apa, canal, salubritate", bugetul rectificat ajungând la suma de 40,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 5,00 mii lei la "Posta, telecomunicații, radio, tv, internet", bugetul rectificat ajungând la suma de 26,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 1,00 mii iei la "Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional", bugetul rectificat ajungând la suma de 5,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 5,00 mii lei la "Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare", bugetul rectificat ajungând la suma de 35,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 3,00 mii iei ia "Deplasări, delăsări, transferări", bugetul rectificat ajungând la suma de 10,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 1,00 mii lei la "Protecția muncii", bugetul rectificat ajungând la suma de 5,00 mii lei;

DIRECTOR

Prof.Dr.CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018


sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL

nr.29/

16.02.2018

realizat

30.06.2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

701

391 48

0

701

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

701

391.48

0

701

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

701

391.48

0

701

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15

6.15

0

15

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15

6.15

0

15

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15

6.15

15

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

595

348.5

35.1

630.1

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

564

334.4

22.1

586.1

Furnituri de birou

20.01.01

12

4.6

0

12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12

3.49

0

12

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

420

270.9

0

420

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65

27.81

0

65

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30

15.23

0

30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

0.96

0

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20

11.41

22.1

42.1

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

0.85

0

2

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

2

0.85

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10

1.67

5

15

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10

1.67

5

15

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3

0

0

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

0

0

3

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2

0

0

2

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

3

1.2

0

3
Protecția muncii

20.14

4

3.9

3

ffo -7:1

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

7

6.48

5

pi 112

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7

6.48

5

."T1'12 7:7-

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)  ..

57

8

4.1

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.1

59

83

32.73

-35.1

■r

burse

59.01

31

15.84

0

2     ’ '■•-“•ies.

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

52

16.89

-35.1

16.9

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pt

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

ITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana AdelaCOLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI „ PRAHOVA

CF.2844677


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA BUNURI SI SERVICII

PE ANUL 2018

Conform adresa dvs nr.191/11.07.2018 va transmitem diminuarea art.59.40-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate cu valoarea de 35,10 mii lei si majorarea art.2O- bunuri si servicii cu valoarea de 35,10 mii lei.

Având in vedere prevederile art.12, alin 10 din OUG NR.25/29.03.2018 privind modifcarea si completarea unor acTe normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal bugetare, este necesara diminuarea art.59.40- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate cu valoarea de 35,10 mii lei devenind 16.90 mii lei. Diminuarea se efectuează conform anexei 1.

La bunuri si servicii suma alocat inițial este de 595.00 mii lei care se majoreaza cu 35.10 mii lei devenind 630.10 mii lei .Majorarea se efectuează conform anexei 1, astfel:

art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - se majoreaza cu suma de 22.10 mii lei devenind 42.10 mii lei fiind necesari pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale si servicii pentru igienizare săli clasa in școala.

art 20.05.30- alte obiecte de inventar -se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei devenind 15.00 mii lei fiind necesar achiziționare de banei si scaune pentru clase cat si table.

art 20.14- protecția muncii -se majoreaza cu suma de 3,00 mii lei devenind 7.00 mii lei fiind necesari pentru servicii medicale.

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei devenind 12.00 mii lei fiind necesari pentru plata taxa ARACIP.JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Colegiul Tehnic "Elie Radu'


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018

Prevedere

SEMI

Realizat

30,06,2018

Influent e +/-

r

BUGfe^ c

RECTIFIC*

AT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

705,00

524,00

341,20

0,00

705,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

705,00

524,00

341,20

0,00

705,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF+S5SF+57+S9)

01

705,00

524,00

341,20

0,00

705,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

35.00

21,00

19,80

0,00

35,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

35,00

21,00

19,80

0,00

35,00

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

35,00

21,00

19,80

35,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

570,00

442,00

281,80

40,90

610,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

513,00

399,00

267,90

27,90

540,90

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

4,00

1,00

1,00

9,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25,00

13,00

9,98

6,00

31,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

305,00

276,00

190,46

-10,00

295,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63,00

36,00

23,86

-3,00

60,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

10,00

6,87

2,00

18,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6,00

3,00

1,24

2,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,00

57,00

34,49

29,90

119,90

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

36,00

27,00

13,40

20,00

56,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1,00

1,00

1,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35,00

26,00

13,40

20,00

55,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

2,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

2,00

0,50

3,00

Protecția muncii

20.14

7,00

3,00

7,00

Alte cheltuieli

20.30

10,00

10,00

0,00

-9,00

1,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

10,00

-9,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14,00

8,00

2,49

0,00

14,00

.jutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

14 00

8.00

2,49

0,00

14,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14,00

8,00

2,49

14,00

TITLULX ALTE CHELTUIELI

59

86,001

53,00

37,11

-40,90

45,10

Burse

59.01

26,00

20,00

18,09

26,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate             159.40

60,00

33.00

19.02

-40,90

19,10


ORDONATOR T

Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTAREConform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 29/16.02.2018 prin care s-au aprobat sume la “bunuri si servicii” instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr 72/2013 privind apobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev, modificata si completata cu H.G.R. nr 30/05.02.2018 si urmare a adresei nr 191/11.07.2018 a Primăriei Municipiului Ploiești - Direcția Economica, avand in vedere prevederile art. 12, alin. (10) din O.U.G. 25/29.03.2018 privind modificarea unor acte normative ,este necesarea diminuarea art. 59.40 si majorarea titlului 20 - bunuri si servicii cu sumele neutilizate conform anexei:

 • 1. La Titlul II - Bunuri si servicii - prevederea in suma de 570,00 mii lei se majoreaza cu suma de 40,90 mii lei ajungând la 610,90 mii lei respectiv:

 • - Art. 20.01 - Bunuri si servicii - prevederea in suma de 513,00 mii lei se majoreaza cu suma de 27,90 mii lei, ajungând la 540,90 mii lei;

 • - Art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea in suma de 36,00 mii iei se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei, ajungând la 56,00 mii lei;

-Art. 20.11 - Cârti si publicații - prevederea in suma de 1,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei, ajungând la 3,00 mii lei;

 • - Art. 20.30 - Alte cheltuieli - prevederea in suma de 10,00 mii lei se micșorează cu suma de 9,00 mii lei, ajungând la 1,00 mii lei.

 • 2. La Titlul X - Alte cheltuilei - prevederea in suma de 86,00 mii lei se micșorează cu suma de 40,90 mii lei ajungând la 45,10 mii lei respectiv:

 • - Art.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - prevederea in suma de 60,00 mii lei se micșorează cu suma de 40,90 mii lei, ajungând la 19,10 mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR

Radu Bogdan

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


BUGET PE ANUL 2018
SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE CONFORM HCL 243/27.06.2018

PREVEDERE SEM.I

REALIZAT LA 30.06.2018

INFLUENT

E(+/-)

PREVEDERI CONFORM RECTIFICAR E

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

546.00

386.00

292.37

0.00

546.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

546.00

386.00

292.37

0.00

546.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

546.00

386.00

292.37

0.00

546.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.00

8.00

5.85

0.00

11.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.00

8.00

5.85

11.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.00

8.00

5.85

11.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

437.00

336.00

264.88

64.20

501.20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

388.00

307.00

242.43

63.20

451.20

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

3.00

0.43

3.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

4.00

1.54

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175.00

157.00

121.18

12.20

187.20

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

59.00

56.28

40.00

110.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

13.00

10.84

3.00

23.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

5.00

4.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

86.00

66.00

48.16

5.00

91.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

31.00

23.00

20.27

0.00

31.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

0.00

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

23.00

20.27

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

1.00

0.89

0.00

2.0C

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

1.00

0.89

2.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.00

0.75

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

11.00

4.00

0.54

1.00

12.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

0.54

1.00

2.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE CONFORM HCL 243/27.06.2018

PREVEDERE SEM.I

REALIZAT LA 30.06.2018

IN. .JENT

E(+/-)

PREVEDERI CONFORM RECTIFICAR E

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

3.00

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

0.00

4.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

94.00

42.00

21.64

-64.20

29.8C

Burse

59.01

17.00

9.00

8.85

17.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

77.00

33.00

12.79

-64.20

12.80


CONTABIL SEF,
COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI AVÂND CA SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Având în vedere:

prevederile Legii 273/2006-Iegea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

plățile realizate la data de 30.06.2018;

adresa nr.191/11.07.2018 de la Direcția Economica a Primăriei Ploiești,

am procedat la întocmirea,fundamentarea si elaborarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu pe anul 2018.

Aceasta rectificare consta in diminuarea art.59,40 cu suma de 64,20 mii lei și majorarea la Titlul 20 Bunuri si servicii cu aceeași sumă.Această rectificare este reflectată în anexa 1.

Bugetul cuprinde următoarele prevederi:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL suma de 11,00 mii lei;

TITLUL II "BUNURI SI SERVICII”(art 20) - este alocata suma de 501,20 mii lei;

S-a procedat la majorarea cu 64,20 de mii lei,astfel:

la art.20.01.01 - furnituri de birou, a fost majorată prevederea cu suma de 3,00 mii lei;

la art.20.01.03 - încălzit,iluminat,forță motrică prevederea a fost majorată cu suma de 12,20 mii lei;

la art.20.01.04 - apă,canal,salubritate prevedrea inițială a fost mărită cu suma de 40,00 mii lei;

la art.20.01.08 - poștă,telecomunicații,radio tv,internet a fost majorată prevedrea bugetară cu suma de 3,00 mii lei;

Ia art.20.01.30 - alte bunuri și servicii prevederea inițială a fost majortă cu suma de 5,00 mii de lei;

- la art.20.30.01 - reclamă și publicitate a fost majorată prevederea cu 1,00 mii Iei.

La TITLUL IX,57- ASISTENTA SOCIALA a fost prevăzută suma de 4,00 mii lei necesară pentru susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale;

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI art.59 - prevedrea a fost diminuată cu suma de 64.20 mii Iei,ajungând la valoarea de 29,80 mii lei,astfel:

Art.59.01 burse - suma de 17,00 mii lei reprezintă c/val burselor acordate elevilor. Art.59.40- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate,suma de 12,80 mii lei.


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf.HCL 147/25.04.2018

BUGET SEM.I

2018

REALIZAT

30.06.2018

INFLUENT E

BUGET RECTIFICAT 2018

TOTAL VENITURI - din care:

430.00

323.00

281.45

20.00

450.00

VENITURILE SECȚIUNII E FUNCȚIONARE - total - din care:

430.00

323.00

281.45

20.00

450.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

15.00

8.00

3.63

15.00

Contribuția elivilor si studenților pentru internate,carnine si cantine

33.10.14

170.00

102.00

55.66

170.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

64.00

45.00

55.96

20.00

84.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

133.00

133.00

132.20

133.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-19.00

-19.00

-6.49

-10.00

-29.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

19.00

19.00

6.49

10.00

29.00

Sume utilizate din excedentul anilor precedenti

16.87

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

48.00

35.00

34.00

48.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARĂ

447.00

340.00

204.94

20.00

467.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 1+80+81+84)

428.00

321.00

198.45

10.00

438.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

428.00

321.00

198.45

10.00

438.00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

! I

10

21.00

14.00

2.37

0.00

21.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

|l 0.01.30)

10.01

15.00

8.00

2.25

0.00

15.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

15.00

8.00

2.25

15.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf.HCL 147/25.04.2018

BUGET SEM.i

2018

REALIZAT

30.06.2018

INFLUENT

E

BUGET RECTIFICAT 2018

|Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.00

6.00

0.12

0.00

6.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

1.00

0.05

1.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

1.00

0.02

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

1.00

0.05

1.00

Contribuția asiquratorie pentru munca

10.03.07

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

404.00

304.00

193.88

10.00

414.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

142.00

109.00

83.80

22.00

164.00

Furnituri de birou

20.01.01

17.00

10.00

0.46

-3.00

14.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

1.60

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

35.00

35.00

34.00

35.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

10.00

15.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

10.00

8.82

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

51.00

40.00

38.92

25.00

76.00

Reparații curente

20.02

20.00

20.00

12.97

4.00

24.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

140.00

85.00

52.21

-22.00

118.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

140.00

85.00

52.21

-22.00

118.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20.05.03+20.05.30)

20.05

102.00

90.00

44.90

6.00

108.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

5.00

5.00

11.00

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

97.00

85.00

39.90

-5.00

92.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018

cf.HCL

147/25.04.2018

BUGET SEki.i

2018

REALIZAT

30.06.2018

INFLUENT E

BUGET RECTIFICAT 2018

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilcr

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilcr interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.00

3.00

2.20

3.00

|Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

3.00

2.20

3.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

19.00

19.00

6.49

10.00

29.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.00

19.00

6.49

10.00

29.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.00

19.00

6.49

10.00

29.00

Active fixe

71.01

19.00

19.00

6.49

10.00

29.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

12.00

12.00

-12.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7.00

7.00

6.49

22.00

29.00

Alte active fixe

71.01.30


CONTABIL SEF
COLEGIUL TEHNIC"LAZĂR EDELEANU"

STR.B-dul Petrolului, NR.14, PLOIEȘTI

LISTA

obiectiveloFde investiții- venituri proprii


Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

venituri

DE INVESTIȚII

proprii

2018

0

1

2

TOTAL GENERAL

29.00

Cap.65.10

INVATAMANT

TOTAL

din care:

29.00

A

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

29.00

1

Tabla interactiva+videoproiector

7.00

2.00

Mese laborator,6 bucăți

22.00


Contabil sef, Voinea Dorina


COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI FINANȚAT DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

Având in vedere prevederile Legii 273/2006-legea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.1/2011- legea educației naționale, am procedat la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent activitatii de autofinanțare.

Am procedat la majorarea veniturilor cu suma de 20,00 mii lei datorita incasarilor realizate din cazari ocazionale .

Astfel incat veniturile pe care ni le propunem vor fi rectificate cu suma de 20,00 mii lei,ajungând la valoarea de 450,00 mii lei,după cum urmeaza:

Taxe din invatamant 15,00 mii lei;

 • -  Alte venituri din prestări servicii si alte activitati 84,00 mii lei;

 • -  Contribuția elevilor pentru cantina si cămin 170,00 mii lei;

 • -  Donații si sponsorizări 133,00 mii lei;

 • -  Subvenții pentru cămine si cantine 48,00 mii lei.

Cheltuieli totale se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei atangand nivelul sumei de 467,00 mii lei,din care:

 • -  Titlul 10 Cheltuieli de personal 21,00 mii lei;

 • -  Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii se mărește cu suma de 10,00 mii de lei,ajungând la suma de 414,00 mii lei;

 • -  Titlul 57 Asistenta sociala suma de 3,00 mii lei.

 • -  Titlul 71 Cheltuieli de capital se majoreaza cu suma de 10,00 mii de lei,atingând nivelul sumei de 29,00 mii de lei.

Aceasta rectificare este reflectata in Anexa 2.


CONTABIL SEF,

Ec.Voinea Dorina


JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU PLOIEȘTI


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018-hcl 243/27.06.

2018

PREVED RE

tcerctz AT

«3 A AA A

--

influente (+/■ )

Prevederi rectificate

SEMI

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

604.00

331.00

257.00

0.00

604.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

604.00

331.00

257.00

0.00

604.00

CHELTUIELI CURENTE

01

27.00

16.00

12.00

0.00

604.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27.00

16.00

12.00

0.00

27.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

27.00

16.00

12.00

0.00

27.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

27.00

16.00

12.00

0.00

27.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

441.00

242.00

205.00

73.70

514.70

Bunuri si servicii

20.01

387.00

225.00

194.00

29.70

416.70

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

3.00

3.00

0.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

3.00

3.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

202.00

147.00

126.00

202.00

Apa,.canal si salubritate

20.01.04

48.00

24.00

18.00

48.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.00

13.00

12.00

24.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

10.00

8.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.00

25.00

24.00

29.70

99.70

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

I0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

20.00

3.00

1.00

10.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

3.00

1.00

10.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5.00

4.00

2.00

14.00

19.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

4.00

2.00

14.00

19.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

2.00

1.00

6.00

Protecția muncii

20.14

I6?00

0.00

6.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm;

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24,01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018-hcl 243/27.06.

2018

PREVED RE

SEMI

TCEMCTE

AT

i on nc o

Influente (+/• ) f

S

' RțgQd^i' rectificate

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

foî

; //5/.;woi

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

-■ //l->0:03’

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20 25-----

renrPTontarea inforec<»ir'^țtstu!a:;-p3trivK-c!>sp3î.iyHu.-ieț|die~

4*^-. v' '■ .r.

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

13.00

8.00

7.00

20.00

"'y -i-.3iJ.oU

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13.00

8.00

7.00

20.00

33.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

36.00

20.00

18.00

0.00

36.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

36.00

20.00

18.00

36.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

36.00

20.00

18.00

36.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

....

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100.00

53.00

22.00

•73.70

26.30

Burse

59.01

12.00

8.00

8.00

0.00

12.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrimina

59.30

0.00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

88.00

45.00

14.00

-73.70

14.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+

81.01

0.00

Rambursări de credite exlerne contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

J

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018-hcl 243/Î27.06.

2018

PREVED RE

HTTMLIZ. AT on   n

Influente (+.<-) / * f T

^r^vede/i-’

rectificate

SENI I

Active fixe

71.01

0.00

‘i @0

.roDo

Construcții

71.01.01

ik1 l-l. U rL.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7.1.01 02

\® ?

7170TOo=

Mohiiier:-apataturăzbirotiCă;și:3!tc:active corporale

Alte active fixe

71.01.30

TIT LU L

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR ,COLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La suma de 88,00 mii lei aferenta titlului 59.40, se diminuează cu 74,00 mii lei ajugand astfel la nivelul sumei de 14,00 mii lei, conform Anexei nr.l anexata.

Mii lei

TITLUL

ART.

HCL

243/27.06.2018

INFLUENTE +/-

TOTAL BUGET RECTIFICAT

10

27,00

27,00

20

441,00

+73.70

514.70

57

36.00

36.00

59.01

12.00

12.00

59.40

88,00

-73.70

14.30

TOTAL:

604,00

0,00

604,00 '


CONTABIL SEF, Bocrescu Nicoleta


JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21 PLOIEȘTI

BJIGET PE ANUL 2018 - sursa de finanțare bugetul local


ANEXA /Z

mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

243/27.06.2018

Prevederi SEM.I

Realizat la 30.06.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

95.00

82.00

53.14

-7.30

87.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

95.00

82.00

53.14

-7.30

87.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

95.00

82.00

53.14

-7.30

87.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

I i

10

4.00

4.00

1.77

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

4.00

1.77

0.00

4.00

Alocații pentru transportul la si.de la locul de munca

10.01 15

4.00

4.00

1.77

0.00

4.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

91.00

78.00

51.37

-7.30

83.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 l<

20.01.09+20.01.30)

20.01

79.00

67.00

44.59

-7.00

72.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

0.70

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

5.00

1.75

-1.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motric;

20.01.03

51.00

45.00

32.21

-4.00

47.00

Apa, canal si salubritate

I

20.01.04

7.00

5.00

3.36

-1.00

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tj/, internet

20.01.08

5.00

4.00

2.48

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii! cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru înt

reținere si funcționare

20.01.30

8.00

7.00

4.09

-1.00

7.00

Medicamente si materiale sanitare

(cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

2.00

0.75

-0.30

1.70

| Dezinfectant!

20.04.04

2.00

2.00

0.75

-0.30

1.70

Bunuri de natura obiectelor de in

yentar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3.00

3.00

2.94

0.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

3.00

2.94

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

1.38

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

4.00

3.00

1.71

0.00

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

-■ ■■ ■'   ‘•‘‘■L'.sX-

20.30.01

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00


ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

PROF. TOBA MIHAELACONTABIL,

EC. VOICU MARIANA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 21 PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform H.C.L. nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2018-2019, unitatea noastra avea ca structura Grădiniță cu program normal nr. 8 Ploiești ,aceasta fiind arondata in anulscolar mai sus menționat, ca structura Gradintei cu program prelungit nr.35 Ploiești

Având in vedere cele de mai sus, in baza adresei nr. 192/ 11.07.2018 emisa de Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Economica, Serviciul Buget, împrumuturi, bugetul unitatii noastre se diminuează cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de 7,30 mii lei după cum urmeaza :

bugetul local aprobat inițial prin H.C.L.69/29.03.2018 se micșorează cu suma de 7.30 mii lei, asfel:

o Tilul P’Cheltuieli de personal „ =    4.00 mii lei

o Titlul II „Bunuri si servicii”, =    83.70 mii lei

ajungând la suma de 87.70 mii lei, conform anexei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Ec. Voicu Mariana


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI

CUI: 29170933

2018

sarsam finanțareg etuflocai

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Buget aprobat conf. HCL nr. 243/ 29.06.2018

Prevederi Sem.l

Realizat

30.06.2018

Influente (+/■)

Prevederi conf. Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

106.00

82.00

69.16

7.30

113.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

106.00

82.00

69.16

7.30

113.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

106.00

82.00

69.16

7.30

113.30

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.00

3.00

1.12

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

3.00

1.12

0.00

4.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4.00

3.00

1.12

0.00

4.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.0(

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

95.00

75.00

64.42

7.30

102.30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

87.00

70.00

62.92

7.30

94.30

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.00

0.97

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

2.00

2.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

47.00

43.00

41.90

1.00

48.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

6.00

4.15

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

8.00

5.62

0.30

9.30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.00

2.00

1.04,

2.00

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

8.00

7.24

4.00

15.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

o.oc

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

2.00

0.24

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.00

2.00

0.24

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20

20.05

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Uniforme si echipament

20 0— Oi

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00


Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

;}o£o

Consultanta si expertiza

20.12

w

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.00

0.90

0.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

0.36

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09

20.30

0.00

0.00

OT

Reclama si publicitate

2n.an.n+.

0.00-

Pretase!-sh epr e» nare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

o.oo1

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7.00

4.00

3.62

0.00

7.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

7.00

4.00

3.62

0.00

7.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7.00

4.00

3.62

0.00

7.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

__

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

FI

_

TLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

z


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR, Prof. Parlea Rodica Mioara

CONTABIL SEGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

PLOIEȘTI, STR. MARAMUREȘ NR. 27 CE. 29170933

Nr.        din


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Conform adresei nr. 193 / 11.07.2018, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume la „Bunuri si servicii” pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 porivind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard per elev, modificata si completata cu H.G.R. nr. 30/05.02.2018.

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2018-2019, prin care Grădiniță cu Program Normal nr.8 este arondata ca structura Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35, se majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de 7,30 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 243/29.06.2018 in suma de 106,00 mii lei cu 7,30 mii lei la Titlul II “Bunuri si servicii”, ajungând astfel la nivelul sumei de 113,30 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul iocai Propunere rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata r

BUGET CF. HCL 243

/27.06.2018

INFLUENT

E+/_

BUGET RECTIFIC AT

PREVEDE RE SEM.I

REALIZAT

30.06.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

390.00

350.00

197.62

0.00

390.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

390.00

350.00

197.62

0.00

390.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

390.00

350.00

197.62

0.00

390.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.0.

10

10.00

8.00

5.80

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30

10.01

10.00

8.00

5.80

0.00

10.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

8.00

5.80

10.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

315.00

159.97

15.90

330.90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

282.00

150.91

6.90

288.90

Furnituri de birou

20.01.01 i

4.00

3.00

0.11

1.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

5.00

2.00

1.00

7.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

189.00

180.00

118.06

1.90

190.90

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26.00

20.00

11.46

2.00

28.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

10.00

6 39

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9.00

7.00

2.51

1.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34.00

25.00

10.38

34.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01  |

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET CF. HCL 243 /27.06.2018

INFLUENT

E+/_

BUGET rectific

*AT

' £

PREVEDE RE SEM.I

REALIZAT

30.06.2018

Materiale sanitare

20.04.02

W 0 00

Reactivi

20.04.03

000

Dezinfectant!

20.04.04

.L.0.00

Bunurrde natura obiectelor de inventar“(câa 20:0'5:OT+2b.05.(

20.05

3.00

3.00

0.03

o.oc

■ V; ipv

Uniforme si echipament

20.05.01

0.0c

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

3.00

0.03

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4.00

3.00

0.00

1.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.00

3.00

1.00

5.00

Depiasari în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

0.09

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

5.00

2.30

4.00

10.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

0.00

1.00

5.00

i Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru a

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati p

I20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20.24

20.24

000

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20..

20.30

15.00

15.00

I6.64

3.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

15.00

6.64

3.00

18.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0 00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.00

5.00

2.10

5.00

TITL

UL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

60.00

56.00

29.75

-15.90

44.10

Burse

59.01

32.00

30.00

17.67

32.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadr

59.40

28.00

26.00

12.08

-15.90

12.10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0 00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 243 /27.06.2018

^<6 rarcTfric *AT ' /' ’ c.    *.

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDE RE SEM.I

REALIZAT

30.06.2018

INFLUENT

E+/_

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.03

£ 0.00

Construcții

71.01.01

0.00

r'l o.op;

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

PfÂo.Oo

Mobilier, sosratura tiirat'Cg si alte active comoraie

71 ni ns

n AH

9.-9-0-

Alte active fixe

71.01.30

\\/0.'oQ

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

COLEGIUL DE ARTA „CARMEN SYLVA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr. 191/11.07.2018 si conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume la “bunuri si servicii” instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru deteminarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat,care se asigura din bugetul de stat,din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard per elev,modificata si completata cu HGR nr.30/05.02.2018 si sume la articolul 59.40 -sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.

Conform prevederilor art.l2,alin. 10 din OUG nr.25/29.03.2018. privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare,este necesara diminuarea art.59.40 si majorarea Titlului 20-“Bunuri si servicii” cu sumele neutilizate,astfel Titlul 20 se majoreaza cu suma de 15.90 lei,iar Titlul XI “Alte cheltuieli”,art.59.40 se diminuează cu suma de 15.90 mii lei,după cum urmeaza:

 • •  Titlul I „Cheltuieli de personal”- conform prevederii inițiale de 10.00 mii lei.

 • •  Titlul II „Bunuri si servicii”- prevederea inițiala de de 315,00 mii lei,se majoreaza cu suma de 15.90 mii lei,prevederea rectificată fiind de 330.90 mii lei.astfel: .

-furnituri de birou-20.01.01-5,00 mii lei;

-materiale de curatenie-20.01.02-7,00 mii lei;

-incalzit,iluminat si forța motrica-20.01.03-190,90 mii lei; -apa,canal,salubritate-20.01.04-28,00 mii lei;

-posta,telecomunicații,radio,tv,intemet-20.01.08-14,00 mii lei; -materiale si prestări servicii cu caracter functional-20.01.09-10,00 mii lei; -alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare-20.01.30-34,00 mii lei; -alte obiecte de inventar-20.05.30-3,00 mii lei;

-deplasări inteme,detasari,transferari-20.01.06-5,00 mii lei; -cârti,publicații si materiale documentare-20.11-1,00 mii lei; -pregătire profesionala-20.13-10,00 mii lei;

-protecția muncii-20.14-5,00 mii lei;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-20.30.30-18,00 mii lei.

• Titlul IX „Asistenta sociala”- conform prevederii inițiale de 5,00 mii lei.CONTABIL SEF,

Ec. Cristache Manuela

OMAa,


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHN. ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU

CUI 11065838BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018


AVAND CA SURSA BUGETUL LOCALmii lei

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 151/30.05.

2018

PREVEDERE SEM I

REALIZAT

30.06.2018

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

497.00

287.00

192.91

0.00

497.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

497.00

287.00

192.91

0.00

497.00

7/1

-LTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+

01

497.00

287.00

192.91

0.00

497.00

rLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.

10

19.00

9.00

6.83

0.00

19.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.C

10.01

19.00

9.00

6.83

0.00

19.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara uni

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

'^-1

Alocații pentru transportul la si de la locul de mi

10.01.15

19.00

9.00

6.83

19.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si famili

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

----7T v

/far/

- r. A

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

397.00

235.00

153.77

* ! \

23.60

, ■

^.JA42^

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

290.00

164.00

119.04

»

313.60

Furnituri de birou

20.01.01

33.00

19.00

17.78

V-8Q

40 00

Materiale- pentru curățenie

20 01.02

15 00

8.00

4 91

,’hgvk, 1500

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

92.00

60.00

42.85

92.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

24.00

14.00

8.21

24.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

8.00

6.64

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

69.00

33.00

24.96

16.60

85.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcții

20.01.30

42.00

22.00

13.69

42.00

Reparații curente

20.02

20.00

20.00

20.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

r

^icamente si materiale sanitare (cod 20.04.0

20.04

4.00

2.00

1.06

0.00

4.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

2.00

1.06

4.00|

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2

20.05

55.00

30.00

26.36

0.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

53.00

28.00

26.36

53.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+21

20.06

2.00

1.00

0.57

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

1.00

0.57

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

3.00

0.00

4.00

r

nsultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

3.00

2.23

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

11.00

6.00

1.61

11.00

Muniție, furnituri si armament de natura activele

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al;

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații per

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheti

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumutul

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumutul

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

Ac

rr          ----

•'<0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

6.00

6.00

2.90

/*0.00

~ ’<■ -.....i . 6X)0

Reclama si publicitate

20.30.01

jf ' u c-

V M w

Protocol si reprezentare

20.30.02

B <3 v*--

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

W0

• < -3 .J2

Chirii

20.3u.04

••••„'Aho

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

■'>'0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului ins

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

6.00

2.90

0.00

6.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01 + 5

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

7.00

5.30

0.00

15.00

|Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

7.00

5.30

0.00

15.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

5   1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

66.00

36.00

27.01

-23.60

42.40

Burse

59.01

31.00

18.00

15.61

0.00

31.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neinca

59.40

35.00

18.00

11.40

-23.60

11.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL rilDFMT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate ii

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

R 4 -4. R R j. R C j. 7 A j. Q A \

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (c^d 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

0.00

0.00

C.

JLTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpori

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

n nn

w. w

n nn v. w

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

I

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților corn

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL

CURENT__________________________

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate i?


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEVASTIAN NICOLETACONTABIL SEF,

BURDUCEL LETITIA
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU”


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a notificării primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

BUGETUL LOCAL

Bugetul aprobat in suma de 497 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal

- in suma de

19 mii lei;

Bunuri si servicii

- in suma de

397 mii lei;

Asistenta sociala

- in suma de

15 mii lei;

- in suma de


Alte cheltuieli

- Burse


66 mii lei;

31 mii lei


Sume af. pers, cu hand. neincadrate 35 mii lei

Propunem majorarea la titlul 20 Bunuri si servicii cu suma de 23.60 mii lei după cum urmeaza: majorarea la furnituri de birou cu suma de                           -      7 mii lei

majorarea la mat. si prest serv, cu carcacter funct. cu suma de        -     16.6 mii lei

Propunem diminuarea la titlul 59 Alte cheltuieli cu suma de 23.60 mii lei după cum urmeaza: Diminuarea la sume af. pers, cu handicap neincadrare cu 23.60 mii lei

In urma rectificării s-a majorat la titlul 20 cu suma de 23.60 mii lei, s-a diminuat la titlul 59 cu suma de 23.60 mii lei rezulta următorul buget in suma de 497 mii Iei, compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii

Asistenta sociala

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


Alte cheltuieli               - in suma de

 • -  Burse

 • -  Sume af.pers. cu hand. Neincadrate

  19 mii lei;

  420.6 mii lei;

  15 mii lei;

  • 42.4 mii lei;

  31 mii lei

  • 11.4 mii leiADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Burducel Letitia


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


anexa/6


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf. HCL nr. 29/ 16.02.2018

Prevedere sem 1

Realizat la

30.06.2018

InfluttVre

jA e^nfbrfnî^’’

I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

557.00

401.00

279.85

o.oS

S.7 .'^sKâo

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+841

557.00

401.00

279.85

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

557.00

401.00

279.85

0.00

557.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

9.00

4.19

0.00

13.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

9.00

4.19

0.00

13.00,

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SajafiPde-mefit

40.01:02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spor de vechime

10 01 Ori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

9.00

4.19

0.00

13.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la tocul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

s {Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

Contribuții de asiourari sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

000

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 2O.27+2G.3O)

20

425.00

310.00

234.82

41.00

466.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

411.00

305.00

234.23

26.00

437.00

' I Furnituri de birou

20.01.01

5.00

1.00

0.75

0.00

5.00

i Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

1.00

0.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

251.00

220.00

179.02

0.00

251.00

Aps, canal si salubritate

20.01.04

22.00

15.00

9.78

0.00

22.00 i

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

20.00

17.54

10.00

35.00

(Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

2,00;

0.21

0.00

3.00

I

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100.00

46.00

26.93

16.00

116.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

o.obj

ms

dicaniente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00)

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|—

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pezînfectăriti

20 04,04

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5.00

1.00

0.59

15.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00,

0.00

0.00

0.00i

0.00

|Alie obiecte de inventar

20.05.30

5.00

1.00

I0.591

15.00

20.00

'Deplasări, detasarl transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Declasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00;

Pregătire profesionala

20.13

4.00

2.00

o.ool

0.00

4.001

Protecția muncii

20.14

4.00

1.00

0.00

0.00

4.00)L

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

ț j Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

S

! Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

jpjjoo

!

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

le <n.po

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLAT3 EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plafi feferfuate in anii precedent! si recuperate In anul curent

86.01__

0.00

000

0.00

0.00

OSS;

r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

C.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

: Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

i i

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI Si RECUPERATE IN

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plafi efectuate in anfi precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n — “


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. hfianoîe Mihaela


DIRECTOR, Prof. Nicuiae Anca
NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Buget local

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa; de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 29/16.02.2018 si este in valoare de 557,00 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal           13,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii 425^>0Tnii lei

 • -  Asistenta sociala               40,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli                   79,00 mii lei

Avand in vedere:

 • •  Adresa nr.191/11.07.2018 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi

 • •  Prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

JUDEȚUL: PRAHOVA


ANEXA


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


Buget de cheltuieli pe anul 2018 avand ca sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2018

Prevede re SEM

Realiza t

30.06.2 018

influen te +/-

Final rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

607,00

397,00

263,95    0,OC

607,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

607,00

397,00

263,95

0,00

607,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

607,00

397,00

263,95

0,00

607,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

41,00

30,00

21,35

0,00

41,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

41,00

30,00

21,35

0,00

41,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

41,00

30,00

21,35

0,00

41,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0 00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

443,00

277,00

184,44

35,60

478,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Iaz20.01.09+20;01.30)

20.01

397J30

254,00

167,82

5,60

402,60

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

7,00

2,59

0,00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

7,00

1,44

0,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200,00

153,00

108,25

5,60

205,60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

85,00

60,00

38,21

0,00

85,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

7,00

4,78

0,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

4,00

2,35

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52,00

16,00

10,20

0,00

52,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2018

Prevede re SEM 1

Realiza t 30.06.2 018

influen te +/-/

i

il

Z-

r"'

Materiale sanitare

20.04.02

>00

Reactivi

20.04.03

\ 7'0,00

•DeziiîfeCtâfiti ■

.0 no

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

8,00

6,93

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

"CQ0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

8,00

6,93

20,00

50,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

5,00

4,00

0,00

0,00

5,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

4,69

5,00

10,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00,

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0 00

000

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

45,00

30,00

22,65

0,00

45,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

Kn oij-KO nojjm       <Qi-ra 4^0       n/îu-gfl       qai-----------------

59

78,00

60,00

35,51

-35,60

42,40

Burse

59.01—

—31t00

—25,00

24,13

----31,00 -

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

47,00

35,00

11,38

-35,60

11,40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2018

Prevede re SEM I

Realiza t

30.06.2 018

z

influ/rt te

/ FiM;: -

■ rectificat

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

Ac

__

SECȚIUNEA DE DEZVOL TA«F (cod 51+.55+56+70+84)

•O.

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Prezenta rectificare este impusa conform adresei nr.191/17/07/2018 de diminuarea prevederilor bugetare la art.59.40 „sume aferente persoanelor cu handicap” cu suma de 35.60 mii lei si majorarea titlului II Cheltuieli cu bunurile si serviciile” cu suma de 35.60mii lei,

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018 este de 607,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal -suma de 41.00mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de 443,00 mii lei

 • - asistenta sociala      - suma de 45,00 mii lei

 • - alte cheltuieli( burse) - suma de 31,00 mii lei

-alte cheltuieli -sume fond handicap -suma de 47,00mii lei

Bunetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 382,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 268,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 114,00 mii lei;

Prevederile bugetare la art.59.40 „sume aferente persoanelor cu handicap” cu suma de 35.60 mii lei si majorarea titlului II Cheltuieli cu bunurile si serviciile” cu suma de 35.60mii lei, astfel bugetul pentru anul 2018 este de 607,00mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 41,00 mii lei,

 • - bunuri si servicii - suma de 478.60 mii lei;

 • - asistenta sociala - suma de 45,00 mii lei

 • - alte cheltuieli( burse) - suma de 31,00 mii lei

-alte cheltuieli -sume fond handicap -suma de 11.40mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 382,00 mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Ghita Carmen-Silviana


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 Mai" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare-: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 243 27.06.2018

Prevedere semestrul 1

EXECUȚIE

30.06.2018

-

influente (+/-)

H  -

Propunere buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

347.00

339.00

277.89

0.00

347.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

347.00

339.00

277.89

0.00

347.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

347.00

339.00

277.89

0.00

347.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.00

7.00

3.82

0.00

12.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

12.00

7.00

3.82

0.00

12.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Or- -jplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FL Je premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

O.OOl

O.OOl

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

7.001

3.82

o.oo1

12.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.001

0.00

o.oo'

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tontributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

Co-'-ibutn de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

~ 0.00

0.00

0.00

0.00

C    șutii de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 i 20.27+20.30)

20

307.00

307.00

254.48

4.80

311.80

unuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

299.00

299.00

250.55

4.80

303.80

Furnituri de birou

cn n-t n-t

•n np

2:00

0.74

0.00

2.00

Z-. WLJ

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

225.00

225.00

199.84

0.00

225.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.00

46.00

33.14

2.00

48.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

6.00

4.03

0.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11.00

11.00

8.58

2.80

13.80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.00

9.00

4.22

0.00

9.00

iparatii curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tdicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

O.OOl

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

o.oo|

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 243 27.06.2018

Prevedere semestrul I

EXECUȚIE

30.06.2018

Influente^

"Propunere

rectificat J rx'l ■ *

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20.05.03+20.05.30

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

O.Qfl.

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

!. * 0.00

>. 0 ./3P

Lenjerie si accesorii de pat

20.05,03

0.00

0.00

0.00

'c * •0.00’

Alte obiecte de inventar

9n n 9n

n r\.O

u.uu

u.uu

\ •. t.r.u.u

..'

Deplasai i, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

1.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.00

000

------- 1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

0.35

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

1.00

1.00

0.21

0.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

Finan'     acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.001

0.00

~ o.oo1

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2‘

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

o.oo'

o.ool

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3(1

20.30

5.00

5.00

3.37

0.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20 30.07

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

4.00

3.37

0.00

4.00

r/TLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TTLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TTLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TTLUI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ITLUi. ,1 ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

4.00

3.00

2.59

0.00

4.00

jutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

3.00

2.59

0.00

4.00

ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

24.00

22.00

17.00

-4.80

19.20

urse

59.01

7.00

5.00

4.81

0.00

7.00

urne aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

17.00

17.00

12.19

-4.80

12.20

PERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'TLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 1 ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

at

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE od 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

EN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

HCL 243

27.06.2018

Prevedere semestrul I

EXECUȚIE

30.06.2018

Influent^

rectificat -

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

o.ool

0.00

S <3.00

'fQ.OO

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

0.00

fi iâ.OO

11, .     . - p 00

b

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

Oqo

,v <.• ..>'b.0UȚ1

V

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0 00

0,00

0.00

Active financiare feed 72.01.Si)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

t,;wC

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

' 0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE NANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR ,

Prof. Neacsu Camelia
Ec. Stoica FlorinaLICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.16

COD FISCAL 2843884

Nr. 1709/16. 07.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Conform adresei 191/11.07.2018 si avand in vedere prevederile art.12 alin (10) din O.U.G. 25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative repartizarea sumei de 4.80 mii lei prin diminuarea titlului 59 nu modifica valoarea bugetului.

Avand in vedere art.14, alin4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

S prevederea la titlul X „Alte cheltuieli” in suma de 24 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL nr.31/16.02.2018 se diminuează cu suma de 4.80 mii lei

S preveederea la titlul II „Bunuri si servicii” in suma de 307 mii lei se majoreaza cu suma de 4.80 mii lei.

Pe total rectificarea bugetara nu modifica valoarea ultimului bugetului aprobat prin HCL nr.243/27.06.2018 in suma de 347 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note .

DIRECTOR,

Prof. Neacsu Camelia


CONTABIL SEF,

Ec. Stoica Florina
JUDEȚUL PRAHOVA


ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018 - sursa de finanțare bugetul tocai
PROPUNERE RECTIFICARE

D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET APROBAT

HCL 29/

16.02.2018

PREVEDERE SEM.I

REALIZAT

la 30.06.2018

INFLUENTE

(+/-)

PREVEDERI

CONFORM RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

486,00

267,00

140,97

0,00

486,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

486,00

267,00

140,97

0,00

486,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5t

01

486,00

267,00

140,97

0,00

486,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

3,00

3,00

2,05

0,00

3,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1C

10.01

3,00

3,00

2,05

0,00

3,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3,00

3,00

2,05

0,00

3,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+1

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0 00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0 00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0 00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 la 20.10+20.18 la 20.27+20.30)

20

401,00

217,00

114,08

32,90

433,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

313,00

191,00

108,31

22,90

335,90

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

2,00

.0,71

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

9,00

6,74

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200,00

131,00

85,83

10,00

210,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

15,00

6,24

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

6,00

3,66

10,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,00

11,00

0,48

2,90

22,90

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35,00

17,00

4,65

10,00

45,00

Reparații curente

20.02

0,00

000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0 00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.0

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20,04.03

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+

20.05

60,00

16,00

4,31

10,00

70,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

16,00

4,31

10.00

70,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

3,00

0,00

0,00

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06.01

4,00

3,00

0,00

4,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET APROBAT

HCL 29/

16.02.2018

PREVEDERE SEM.I

REALIZAT

la 30.06.2018

INFLUENTE

(+/’)

PREVEDERI

A/.-

CO^FQRM

Klu

| Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

^,oa

Cercetare-dezvoitare

20.10

o do

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

7,00

5,00

1,01

7,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

0,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pe

20.15

0,00

0 00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalei

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program Inundat!) pentru auto

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente imprumuturllor (co

20.24

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.

20.30

12,00

2,00

0,45

0,00

12,00

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12,00

2,00

0,45

12,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21,00

12,00

6,43

0,00

21,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04j

57.02

21,00

12,00

6,43

0,00]

21,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21,00

12,00

6,43

0,00

21,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.

59

61,00

35,00

18,41

-32,90

28,10

Burse

59.01

25,00

20,00

15,37

0,00

25,00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

36,00

15,00

3,04)

-32,90

3,10

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul ci

85.01

0,00

I

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

0,001

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71,02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

I      ---------

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

I

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul ci

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,       CONTABIL SEF,

DIRECTOR, .

PROF. TUDOR MII

ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE EMIL PALADE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ALEEA GODEANU, NR.4


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr. 191/11.07.2018, a Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, art.12, alin. (10) din O.U.G. nr.25/29.03.2018 bugetul Scolii Gimnaziale „George Emil Palade”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 29/16.02.2018 in suma de 486,00 mii Iei se rectifica prin diminuarea art.59.40 cu suma 32.90 mii lei si majorarea titlului 20 „Bunuri si servicii „cu suma neutilizata in valoare de 32,90 mii lei, după cum este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, GHIORLAN CONSTANTA


GHIORLAN CONSTANTA


JUDEȚUL. PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" PLOIE

Aleea Laurilor nr.2A

CIF 2845117W .W/x <V* A/?


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare; bugetul loca!

Cod indicator

Buget aprobat HCL243/2 7.06.2018

Influente (+/-)

MW'

owi p rectffrGate S

JENUMIREA INDICATORILOR

prevedere sem1

realizat 30.06.20 18

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

479.00

296.00

207.26

0.00

479.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

479.00

296.00

207.26

0.00

479.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+

01

479.00

296.00

207.26

0.00

479.00

TITLUL I CHELTUICL. UF PERSONAL (cod 10.01+10.02+11

10

12.00

8.00

7.59

0.00

12.00

Cheltuieli salariate in oani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.

10.01

12.00

8.00

7.59

0.00

12.00

Salarii de oaza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

x

0.00

Fond oe premi'

10.01.08

X

0.00

Prima de vacante

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin curnui

10.01.10

0.00

Fond aferent p’teH cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de deiegare

10.01.13     i

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

8.00

7.59

12.00

Alocații pentru locuințe

10.C1.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

110.01.30

0.00

Cheltuieli striate te natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.0210.02

0.00

_

Tichete de masa ‘ >

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

‘10.02.03

0.00

Locuința de serv:.;*j folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si cte In locul de munca

l

10.02.05

0.00

Tichete ce vacai?.a

'10.02.06

0.00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

’i

10.03

0.00

0.00

Contribuții de as.gjrari sociale de stat

110.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de somai

j

10.03.02      ;

0.00

Contribuții de asig urări sociale de sanatate

10.03.03     |

0 00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

"0.03.04      ■

I

0.00

Prime de asiguram ne viață plătite de angajator pentru

10.C3.05     ’

I

0.00

Contribuții peiT.ru -Thuudii si indemnizații

!

'0.03.06     i

i

0.00

TITLUL II BUNURI S! SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.1 •' la 20.“'-20.30)

I

i

29

389.00'

235.00'

161.96*

75.70

404.10

Bunuri si servicii (r.c.d 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

: 20.01 |

354.00

218.00,

153.44

15.10,

369.10

i Furnituri de birou

-20.01.01

7.00'

3.00

2.25'

3.00

10.00

Materiale pentru curățenie

•20.01.02 i

11.00;

3.00

2.42)

2.00

13.00

_

încălzit, Iluminat s, torta metrica

120.01.03

171.00

136.001

91.26,

5.10,

176.10

|Apa, cafisi! si saiuurdaie

-20.01.04      [

42.00)

20.00)

14.51,

42.00

Carburanți si hib Tteteî

20.01.05

i

I

0,0.0.

Piese ce schimb

;20.0l.06     (

0.00

T ranspert

j20.01.07     [

30.00)

19.00

14.22;

2.00

32.00

_

°osta, telecomun-cetii radio, tv, internet

j20.01.08

21.00)

10.001

9.02

1.00

22.00

I

Materiale si presari te servicii cu caracter funcțional

j 20.01.09      F

2.00)

2 00|

1.12!

2.00

4.00

I

Alte bunuri si se'-T -i pentru întreținere si funcționare

teC".30

70.00)

25.00

18.64’

0.00

70.00

Reparații curente

{20.02

î

i           0.00

Hran

a (cod 20.03.01+20.C3.02)

-20.03         ■

0.00 ■

_

I

0.00

i

Hrana pentru camen;

i

'0.03.01       t

-

0.00

Hrana pentru inirr-ato

,20.03.02     !

!

i

0.00

Medicamente si matei laie sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04 20.04

0.00-

1

i

0.00

î Medicamente

‘20.C4.01

0.00

Buget

,7

prevederi' ’ confomV' rectificate / |r

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat HCL243/2 7.06.2018

prevedere sem1

realizat 30.06.20

18

Influente (+/-)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0 ffiT

0 t)?T

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

w

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

ffisa

■Actiw-fk©- (eoâ 71 ,-ef .-et-fa TI .1H.03*T1.01.30)

71.0T

0 00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

[ Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAflEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curen

85.01ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MO1SIL” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza adresei nr 191 / II .07.2018 emisa de Direcția Economica , Municipiul Ploiești u respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, se vor face următoarele modificări:

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 29/06.02.2018. rectificat prin HCL nr.243/ 27.06.2018 in suma de 479.00 mii lei se majoreaza la titlul 11 BUNURI SI SERVICII cu suma de 15,10 mii lei, si se dimimueaza cu suma de 15,10 mii Iei la TITLUL X ALTE CHELTUIELI astfel:

 • - art. 59.40 se diminuează cu suma de 15,10 mii lei;

 • - art. 20.01.01 se majoreaza cu suma 3,00 mii lei;

 • - art. 20.01.02 se majoreaza cu suma 2,00 mii lei;

 • - art. 20.01.03 se majoreaza cu suma 5.10 mii lei;

-art. 20.01.07 se majoreaza cu suma 2,00 mii lei

-art. 20.01.08 se majoreaza cu suma 1,00 mii lei;

-art. 20.01.09 se majoreaza cu suma 2,00 mii lei;

Director,

Prof. Marcu Anda


Adm. financiar,

Ec. Constantin VeneraJUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 243/ 27.06.2018

Prevedere SEM I

Realizat la

30.06.2018

Infftietite

+/-"~

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

379,00

272,00

181,43

o,oc

379,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

379,00

272,00

181,43

0,00

379,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

379,00

272,00

181,43

0,00

379,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9,00

7,00

4,01

0,00

9,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9,00

7,00

4,01

0,00

9,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Salarii de merit

40704t02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

9,00

7,00

4,01

9,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

^10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

'G'OHtriDUiFi pe asiguram pentru adtăaenie titJ FHUnua 51E5CMI

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

310,00

217,00

142,90

6,20

316,20

Bunuri si servicii (cod 20:01.01 la 20:01:09+20:01.30)

20.01

258;00

200,00

136,04

6,20

264,20

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

2,00

0.72

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,00

4,00

3,94

9,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

160,00

128,00

88,82

160,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

18,00

13,62

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

4,00

1,81

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

1,00

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45,00

43,00

27,13

6,20

51,20

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 243/ 27.06.2018

Prevedere SEM I

Realizat la

30.06.2018

Influe^e

fi

■ Q M 4

Buget -rectificat.

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

ik.

Reactivi

20.04.03

0,00

2004.04

0,00

C'CZ.!! StKUlC!! îl!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

30,00

7,00

3,81

0,00

30-00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

7,00

3,81

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

4,00

1,08

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

4,00

1,08

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

3,00

1,30

6,00

Protecția muncii

20.14

2.00

1,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 l

20.24

I0 00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0^

20.30

3.00

2,00

0,67,

0,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

2,00

0.67

3,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

lliLULVI 1 RANSFERURI IN 1RE UNI TA HALE A UMINTSTRA Hfc7

PURI ICF Tr.nriS1fi1l

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

33,00

27,00

21,78

33,00

A'utoare sociale in numerar

57.02.01

33 00

27 00

21 78

33 00

Alutoare sociale in natura

57,02.02

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

m

TITLULXALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

27,00

21,00

12,74

-6,20

20,80

Burse

59.01

19,00

14,00

10,99

19,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

8,00

7,00

1,75

-6,20

1,80

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 243/ 27.06.2018

Prevedere SEM I

Realizat la 30.06.2018

Influente

fin #

«5 O S-

|uget4‘ : rectificat

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

£- i

,.S. •

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71,03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL ,


EC. NITESCU MIRELA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MINERVA, NR. 4, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: școala nicolaeiorga@yahoo.comNOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr. 191/11.07.2018,prevederea la TITLUL II - BUNURI SI SERVICII in suma de 310 mii lei se majoreaza cu 6,2 mii lei ajungând la suma de 316,2 mii lei după cum urmeaza:

-Prevederea pentru art . 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare in suma de 45 mii lei se majoreaza la 51, 20 mii lei

In același timp, prevederea la TITLU X - ALTE CHELTUIELI in suma de 27 mii lei se diminuează cu 6,2 mii lei ajungând la suma de 20,8 mii lei după cum urmeaza:

- Prevederea art. 59.40.00 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate in suma de 8 mii lei se diminuează cu 6.2 mii lei ajungând la 1.8 mii lei.


CONTABIL SEF

MIRELA NITESCU


JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE " PLOIEȘTI


=.—BUGET PE. ANUL 2018 - sursa de finanțare

bugetul local
PROPUNERE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET APROBAT HCL 243/ 29.06.2018

PREVEDERE

SEM.I

REALIZAT

la 30.06.2018

INFLUENT

<+/•)

E PREVEDERI

CONFORM

RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

510.0C

341,0C

192.65

0.0(

510.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

510.0C

341.0C

192.65

O.OC

510.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5

01

510.0C

341.0C

192.65

o.oc

510.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

10.00

9.00

5.58

o.oc

10.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

8.99

7.99

5.13

o.oc

8.99

Salarii de baza

10.01.01

3.99

3.99

3.92

3.99

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

4.00

1.21

0.00

5.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+1

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.01

1.01

0.45

0.00

1.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.28

0.28

0.28

0.28

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.01

0.01

0.01

0.01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.10

0.10

0.10

0.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

0.01

0.01

0.01

0.01

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.02

0.02

0.02

0.02

Contribuția asiguratorie pentru muncai

10.03.07

0.59

0.59

0.05

0.59

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

368.00

240.00

142.84

27.80

395.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

338.00

219.00

140.111

16.80

354.80

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

6.00

2.59

1.80

8.80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

9.00

3.25

4.00

15.00

încălzit, liuminat si forța motrica

20.01.03

224.00

144.00

100.27

224.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

30.00

18.42

50.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

12.00

8.31

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

3.00

0.63

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23.00

15.00

6.64

11.00

34.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.0

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

20.05

20.00

15.00

0.00

11.00

31.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05,03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

15.00

11.00

31.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET APROBAT HCL 243/ 29.06.2018

PREVEDERE SEM.I

REALIZAT

la 30.06.201E

INFLUENTE . <+'-)

PREVEDERI

e &.■ f /rș R?      ’<•

CONFORM RECTIFICARE

| Deplasări în străinătate

20.06.02

' 0.00

Materiale de laborator

20.09

0.0$

1 Cercetare-dezvoltare

20.10

0 00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

o.oc

0.00.

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

2.0C

0.5C

3.00

Protecția muncii

20.14

4.00

1.00

0.00

I

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe p

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animale

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru auto

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (co

20.24

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.

20.30

3.00

3.00

2.23

0.00

3.00

(Alte cheltuieli cu. bunuri si servicii

20.30.30

3.00

3.00

2.23

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

72.00

52.00

24.80

0.00

72.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

72.00

52.00

24.80

0.00

72.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

72.00

52.00

24.80

0.00

72.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.

59

60.00

40.00

19.43

-27.80

32.20

Burse

59.01

27.00

20.00

14.27

0,00

27.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

33.00

20.00

5.16

-27.80

5.20

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul ct

85.01

0.00

!

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0.00

0.00

0.00

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NA JIEZVOLTARE

T5

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

14

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul ci

Î5.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

PROF. DRAGOMICONTABIL SEF

STOICESCU ELENAȘCOALA GIMNAZIALA „PROFESOR NICOLAE

SIMACHE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MALU ROȘU, NR.102NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr. 191/11.07.2018, a Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, art.12, alin. (10) din O.U.G. nr.25/29.03.2018 bugetul Scolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 243/29.06.2018 in suma de 510,00 mii lei se rectifica prin diminuarea art.59.40 cu suma 27,80 mii lei si majorarea titlului 20 „Bunuri si servicii „cu suma neutilizata in valoare de 27,80 mii lei, după cum este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 avand ca sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conform HCL 243/27.06.2018

Prevedere sem I

Realizat la 30.06.2018

Influefrtd (+/-)

rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

297.00

220.00

157.15

0.00

297.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

297.00

220.00

157.15

0.00

297.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

297.00

220.00

157.15

0.00

297.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.00

5.00

4.72

0.00

7.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

7.00

5.00

4.72

0.00

7.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

5.00

4.72

7.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

222.00

162.00

120.42

4.00

226.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

179.00

122.00

93.61

0.00

179.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

1.32

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

109.00

80.00

70.36

109.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.00

9.00

5.78

17.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

8.00

7.43

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

31.00

17.00

8.72

31.00

Reparații curente

20.02

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0;

20.05

35.00

35.00

26.81

4.00

39.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

35.00

35.00

26.81

4.00

39.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări