Hotărârea nr. 284/2018

Hotãrârea nr. 284 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reţea canalizare parc”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 284privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PARC”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 61/10.07.2018 a domnului Viceprimar Mihai Cristian Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 6027/10.07.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Rețea de canalizare parc”;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37/25.07.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1046/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul comisiei tehnico-economică nr. 35/30.07.2018 de avizare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, favorabil fără condiții, precum și de raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

în temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „REȚEA DE CANALIZARE PARC” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

Contrase SEC" LaurenPREȘEDINTE IDE ȘEDINȚĂ, George-Șorm-Nliculae BOTEZ


ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL^ "T

Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod postai: 107028 CUI: 30408070 RC: J29/1053/2012 Tel: +40727542076;

E-mail: ied facilities solutions(a>vahoo.com

CONTRACT NR. 5727/2017


REȚEA DE CANALIZARE PARC

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;

COLECTIV DE ELABORARE


Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN


Membrii în colectivul de elaborare:

ing. Eduard ARGATU

CUPRINS

A. PIESE SCRISE1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE

 • 1.1.   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 1.2.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

 • 1.3.   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

 • 1.4.   ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI

DE INVESTIȚII

 • 2.1.   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

 • 2.2.   CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.3.   ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE Șl IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

 • 2.4.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI

 • 2.5.   OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 3.    IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

 • 3.1.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • 3.2.  SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE

 • 3.3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 3.4.   COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.5.  STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA DE IMPORTANȚĂ

A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.6.   GRAFIC DE REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 4.    ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMICE

PROPUSE..

 • 4.1.   IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.   SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM

 • 4.3.   SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.4.   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.5.   ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

 • 4.6.   ANALIZA FINANCIARA

 • 4.7.   ANALIZA DE RISC

 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMAN^f^'3^^29

 • 5.1   COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNiC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR^;................. 2S

 • 5.2  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE.......................................................

 • 5.3   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI ^BJECȚiyULUi DE

INVESTIȚII

5.3.1 .VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚI

 • 5.3.2.     INDICATORI DE IMPACT

 • 5.3.3.     INDICATORI CANTITATIVI (TEHNICO-ECONOMICI)

 • 5.3.4.     DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.4.   NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 6.   URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

IMPLEMENTARE

ANEXA 1- DEVIZ GENERAL

ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR

ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT;

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE CU PROIECT;

 • 3. PROFIL LONGITUDINAL;

CONTRACT NR. 5727/2017


A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 Denumirea obiectivului de investiții: Rețea canalizare parc.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești

 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutions@yahoo.com

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, face parte din acele investiții ce intra in strategia Consiliului local Ploiești de a dezvolta infrastructura Parcului Memorial Constantin Stere, obiectiv care deține un potențial imens de dezvoltare economica a zonei.

In incinta parcului se afla un număr considerabil de comercianti si servicii de agrement carora le trebuie asigurata infrastructura de care au nevoie in scopul dezvoltării economice durabile a zonei.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are in preocupările sale strategii bine definite cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, este un domeniu cu o suprafața de peste 100 ha, teren intravilan ce aparține domeniului public in care sunt integrate Gradina zoologica, Gradina botanica, Lac de agrement si de pescuit, Muzeul istoric „CONSTANTIN STERE” astfel ca asa cum am spus este imperios necesara dezvoltarea infrastructurii in zona.

In prezent, in parc exista un sistem de canalizare, care colectează apele uzate menajere, ce deversează intr-o statie de epurare existenta care deservește Gradina zoologica, sediu de birouri, dar care lipsește in zona destinata comerciantilor si serviciilor de agrement din zona parcului.

In timp zona comerciantilor s-a extins astfel ca necesitatea canalizării reprezintă o prioritate.

Realizarea unei rețele de canalizare menajera centralizata pentru parc, constituie un pas important in dezvoltarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii

-----------

performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta ă celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediuluLșj-! protejarea resurselor deapă.                                                            ;      ■ >.

Realizarea canalizării pentru apa menajera contribuie fara indoiala la ridicarea ștandardului serviciului public către populație si creaza premise pentru investiții noi de dezvoltareze^hprțiică a zonei.

In parc, in prezent, funcționează un număr de 35 de agenti economici, din care aproximativ 15 sunt restaurante, ceilalți sunt comercianti de obiecte si de servicii de agrement.

La realizarea investiției trebuie avut in vedere aspectele precizate mai sus la care se adauga dinamica persoanelor ce frecventează locurile amintite, inclusiv Gradina Zoologica inegrata tot in incinta parcului.

 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru Rețea canalizare parc.

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei zone depinde în mare măsură de nivelul dotărilor edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării în condiții optime a activităților de comerț și agrement precum și de atragere de noi potențiali investitori si consumatori, care sa aduca venituri care care vor contribuii la dezvoltarea economica a zonei si in consecința la creșterea bugetului local din taxe si impozite datorate de agenții economici.

Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, deține un potențial imens de dezvoltare economica, avand o poziționare avantajoasa, este mărginit de DN 1B, drumul național care leaga municipiul Ploiești de municipiul Buzău, spatii adecvate de agrement (teren sportiv, locuri de joaca, lac natural in care se poate pescui, dar oferă si plimbări de agrement), teatru de vara in aer liber, Gradina zoologica, Gradina botanica. Toate aceste obiective integrate in parc constitue un potențial real de dezvoltare economico-socială in zona menționata.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiții rezultă din necesitatea de a transforma Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modern, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin creșterea numărului de plătitori de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt aspect care vine in susținerea investiției deloc de neglijat il reprezintă alinierea obiectivului la cerințele legislative de mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului. In concluva avea o contribuție neta la dezvoltarea zonei studiate.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Realizarea investiției propuse reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

De asemenea aceasta investiție creaza premisele dezvoltării durabile a zonei, contribuie intr-o mara măsură la transformarea Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” intr-un loc de recreere modem, cu multiple posibiltati de atracție pentru un public de toate vârstele, intr-un loc educațional cultural unde se pot organiza activitati educaționale si culturale, diverse, mai ales ca exista un teatru de vara in aer liber, precum si intr-un loc de atracție a unor investiții private in urma


carora sa se obțină venituri la bugetul local al orașului Ploiești prin de taxe si impozite precum si prin crearea de noi locuri de munca.

Un alt obiectiv deloc de neglijat. 11 reprezintă alinierea par mediu, respectiv OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Concluzii:

Proiectul este necesar datorita nevoilor si dificultăților funcționale majore cu care se confrunta Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” in scopul atingerii responsabilităților tehnice si funcționale reglementate legislativ;


Proiectul contribuie intr-o măsură semnificativa la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunei Bucov, prin dezvoltarea potențialului economic detinut de Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”;

- Obiectul proiectului se incadrează in tipul de acțiuni sprijinite de consiliile locale;

Proiectul se desfățoară in conformitate cu cerințele de amplasare și cu cerințele de conformare din Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism;

La elaborarea proiectului investiției propuse se vor respecta reglementările naționale și europene privind mediul:

 • •   O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • •   Studiul de fezabilitate s-a intocmit in conformitate cu conținutul cadru și metodologia prevăzută de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șiconținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțatedin fonduri publice

In concluzie, realizarea obiectivului propus reprezintă o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a acestora precum și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • •   Rețeaua de canalizare a parcului „CONSTANTIN STERE”, ce face obiectul investiției propuse este situata in partea de Sud - Est a acestuia si se intinde, pe o lungime de aproximativ 578 m.

 • •   Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia este integrata si Gradina Zoologica este situat în partea de nord-est a municipiul Ploiești, pe malul stâng alrâului Teieajen.Terenui aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se invecineaza la sud-est cu comuna Bucov si este mărginit de drumul național DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, la vest cu pârâul Teleajan, iar la nord cu localitatea Pleasa. Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor și Bucovelul.

 • •   Clima este de tip temperat continental cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C. Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică a Câmpiei Române.

 • •     Pe teritoriul comunei nu sunt prezente obiective poluante si nici nu^Șd/desfiasbaiă activitati poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse concentrate de la suprafață'..,, Singura contaminare a solului poate proveni din folosirea unor îngrășăminte clnimjce sau,

insa cu efect local si de scurta durata. Zona in care este amplasat „Parcul Memorial Constantin/ Stere” nu este intens industrializata si nu sunt surse tehnologice permanente. de poluare/,ijh apropiere.                                                            ZHîrZ/șZ

L1

 • •   Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronzjT dacică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorani constituie un sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea, descoperirile arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

3.1.1. Studiu Geotehnic

In urma Studiuli Geotehnic executat conform cerințelor legale (Legea 10/1995 - Calitatea in Construcții si Normativul NP074-2007 - întocmirea si verificarea documentațiilor geotehnice), care stabilește condițiile de fundare au rezultat următoarele aspecte:

Descrierea litologica:

Aspectul general al terenului este plat si orizontal. Pentru identificarea condițiilor litologice si geotehnice au fost executate doua sondaje de cercetare si au evidențiat următoarele:

0.00 - 0,60 m - sol vegetal brun cafeniu;

0,60 - 2,00 m - nisip mare cu pietriș ( grohotiș);

2.00 - 6.00 m - mama brun cafenie cu lentil de ballast;

Apa nu a fost interceptata pana la adancimea sondata;

In urma observațiilor din teren si a analizei datelor obținute la execuția forajelor de studiu si a analizelor de laborator din probe recoltate, conform normativ NP074-2014 pentru amplasamentul studiat se poate concluziona ca acesta se incadreaza la categoria de risc geotehnic moderat.

In perimetrul cercetat zona Parc Memorial Constantin Stere nu s-au identificat fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea terenului

 • •   Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta importanta, este un obiectiv redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru acesta s-a făcut studiu topografic

 • •   Terenul in amplasamentul prezentat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu este afectat de eroziuni si alunecări de teren active).

 • •   Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct devedere seismic de următorii parametrii:

 • -   accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colț Tc = 1,6 s.

 • -  Adancimea de ingheț, conform STAS 6054/77, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

 • •   Obiectivul de investiții propus nu presupune construcții de rezistenta, este un obiectiv redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru acesta s-a făcut studiu topografic.

 • 3.2. Scenariile tehnico-economice identificate

Propunerile prezentului proiect se -_voc materializa-in—realizarea—unoi-?. iucrăn ■ șpecjfice proiectului avand următoarele scopuri:                                                         jP |

 • - colectarea apelor uzate menajere de la toti agenții economici si grupuri'e Sanitareexiste$W;

 • - epurarea apelor uzate menajere si evacuarea unei ape curate ^pj-eonforfiîită^/cu NTPA001/2005;

 • - pe termen scurt si mediu realizarea unei infrastructuri de baza pentru parc;

 • - pe termen lung creșterea atractivității parcului, care poate devenii un punct important de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor învecinate prin creșterea veniturilor aduse la buget si continuarea modernizării din surse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra vizitatorilor si asupra mediului.

Descrierea scenariilor

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra mediului este imens.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

• creșterea permanenta a cantitatilor de ape uzate generate din activitatile economico-sociale;

 • •  accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • Pierderea permanenta a unui număr insemnat de vizitatori;

 • • Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere in parc, care sa colecteze apele uzate provenite din multiplele activitati prestate in perimetrul parcului.

Rețeaua de canalizare este obiectul tehnologic din sistemul de canalizare, cu rol de colectare și evacuare a apei uzate sau/și meteorice în afara aglomerării în condițiile de siguranță pentru sănătatea utilizatorilor și mediului.

Rețeaua de canalizare propusa consta in:

 • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent si punciual final la statia de epurare existent, rețea în procedeu unitar; toate apele colectate sunt evacuate printro singură rețea;

 • - racorduri individuale ale comerciantilor si grupurilor sanitare existente cu posibilitate de extindere;

 • - legaturi canalizare la statia de epurare existenta.

La alcătuirea rețelei de canalizare, respectiv pentru configurarea rețelei s-a luat în considerație:

 • a) Trama stradală a parcului;

 • b) Situația topografică a amplasamentului pentru asigurarea curgerii gravitaționale;

 • c) Poziția stației de epurare și a receptorului;

 • d) Asigurarea evacuării apei pe drumul cel mai scurt;

 • e) Abordarea punctuală a zonelor critice: depresiuni, contrapante, subtraversări;; X \

 • - colectarea apelor uzate menajere de la toti agenții economici si grupurile sanitare existente

 • - epurarea apelor uzate-menajere si evacuarea unei ape curate\yinrconformitaie''QLi NTPA001/2005;

 • - pe termen scurt si mediu realizarea unei infrastructuri de baza pentru parc;

 • - pe termen lung creșterea atractivității parcului, care poate devenii un punct important de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor invecinate prin creșterea veniturilor aduse la buget si continuarea modernizării din surse proprii;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra vizitatorilor si asupra mediului.

Scenariu! recomandat de către eiaborator este scenariul nr.2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile legislative, asigura condițiile pentru emiterea autorizației de mediu. Materialele recomandate in cadrul soluției alese sunt de calitate superioara, asigura rezistenta ridicata in timp conductelor de polietilena de inalta densitate, grad 0 de infiltrații, asigura condiții optime de funcționare, asigura condiții de protejare a mediului inconjurator.

In cadrul analizei efectuate, factorii cu influență majoră au fost:

 • - factorul tehnico - economic, potrivit căruia au rezultat posibilități de realizare a obiectivelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu cheltuieli minime, astfel incat suma cheltuielilor de investiție, a cheltuielilor de amortizare și a celor de exploatare să fie minime;

 • - factorul juridic, potrivit căruia suprafețele ocupate temporar pentru realizarea investiției si ulterior permanent aparțin domeniului public;

 • - factorul de optimizare prin realizarea unui sistem centralizat de epurare a apelor uzate rezultate din activitati si servicii practicate in Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”.

3.3. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • • Ordinul 195/2005 - privind Protecția mediului;

 • • Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 107/1996 a apelor;

 • • Directiva 85/337/CE;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, care transpun integral prevederile Directivei nr.97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind

epurarea

apelor uzate urbane

 • • NP 133/2013” Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”

 • • STAS 10617 - 2 /1984 „Țevi din polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni” ;

 • • SR 1846/1-2006 „Canalizări exterioare,, Prescripții de proiectare.Partea 1 Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare’ ’

 • • STAS 2448 /1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.” ;

 • • STAS 2308- 81 “ Capace și rame pentru cămine de vizitare” ;

 • • STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri” ;

  CONTRACT NR. 5727/2017

  x x? ■

  • • Legea 107/96 “Legea apelor” ;                                   ff ș/

  • • Legea 137/95 “Legea mediului” ;                                                     *

  ___Hotărârea Guvernului nr. 188/2002,- cu : modificările rși: completările . ulterioare care transpun,

  integral prevederile Directivei nr.97/271/CEE (NTPA 001, NTPA 002) privind epur/țe^ apălor ,u2ate urbane.                                                                                " •' fyoi,*


Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991-fâ^ificătă și completatăulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

 • •  obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F;

 • •   intocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție;

 • •  intocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire;

 • •  obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

 • •  obținerea Autorizației de Construire.

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, atestat conformnormelor legale in vigoare.

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 -1995 privind calitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

In conformitate cu prevederile legale, cele trei părți implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul și constructorul se vor ingriji de intocmirea Cărții Tehnice a construcției.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Punerea in practică a scenariului 2, cel recomandat presupune realizarea unei rețele de canalizare menajera in parc, care va trebui sa satisfaca nevoile pentru un flux de vizitatori ai parcului aproximat conform datelor deținute lai un număr mediu estimat de 24000 persoane/an, si 35 de agenti economici.

Rețea de canalizare parc:

La proiectarea rețelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții conform STAS 12.400/1,2 - 88, privind:

 • • stabilitate și rezistență la solicitări statice și dinamice;

 • • siguranță la utilizare;

 • • etanșeitate;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare a rețelei s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului față de materialul conductei;

 • • condiții climatice;

 • • grad de poluare.

Pentru respectarea acestor factori s-au iuat o serie de măsuri constructive:

 • • respectarea adâncimii de ingheț, la pozare;

 • • subtraversări de alei pietonale protejate;

 • • semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulație intensă.

Rețeaua de canalizare menajeră proiectata funcționează după procedeul unitar colectează și transportă prin aceeași rețea de canalizare toate apele de canalizare: menajere, publice, meteorice, de suprafață și de drenaj. Procedeul unitar are avantajul că necesită o singură rețea de canale,costuri de operare mai reduse

Traseul conductei colector a fost ales astfel incat să respecte următoarele condiții:

CONTRACT NR. 5727/2017

 • • să treacă cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mat multe puncte de

consum;                                                                      f- f 7 '

 • • să rezulte un număr cat mai redus de intersecții cu drumuri;• .   •    j... j

 • • să asigure, pe cat posibil, curgerea gravitațională a efluentului u'zațșpre.punbtel^e descărcare;

Rețeaua de canalizare proiectata in parc se va realiza din tuburi PVC SN8.Drfe300 mm cu o lungime totala de aproximativ 557,20 m.

La dimensionarea rețelei de canalizare, s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • • asigurarea capacitatii de transport a rețelei de canalizare;

 • • stabilirea traseului rețelei de canalizare in funcție de configurația terenului, de adâncimea de îngheț, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

 • • asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzătoare care sa prevină depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întreținere;

 • • transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se producă efecte daunatoare asupra solului si subsolului, riscuri pentru sanatatea publica;

Rețeaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cât posibil curgerea gravitaționala, având în vedere următoarele avantaje:

 • • siguranța maxima în exploatare;

 • • costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de evacuare;

 • • apa colectata este evacuata direct, fara timpi de staționare.

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de inghețde 0,9m, conform STAS 6054-77.

Fundul tranșeei trebuie să respecte panta minimă de 1%o impusă de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitațională se cauta realizarea unei pante cat mai apropiată de o paralelă cu panta terenului, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obține un minim de lucrări de terasamente și se utilizează in mod optim diferența de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime să se realizeze viteza de autocurățire de 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depășească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei.

Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut in funcție de debitul transportat, condiționând un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secțiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in funcție de debitul uzat total și panta de curgere a colectorului.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

Q = A ■ k ■ R%T/a, în care:

Q =debitul de calcul al tronsonului [m3/s];

A = aria secțiunii de curgere [m2J;

k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;

R = raza hidraulică a secțiunii de curgere [m];

I = panta radierului canalului.

Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare

să conțină:


 • • materii în suspensie în cantități și dimensiuni care pot constitui erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

 • • diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;

 • • suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 • • păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;

 • • substanțele care, singure sau in amestec cu alte substanțe conținute in apa din rețeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereții canale-lor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;

 • • substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizareși echipamentele și conductele din stația de epurare a apelor uzate;

 • • substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului și stației de epurare a apelor uzate sau care impreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilena;

 • • substanțe toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

 • • substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

 • -   metalele grele și compușii lor; compușii organici halogenați; compușii organici cu fosfor sau cu staniu;

 • -   agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide și substanțele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 • -  substanțele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril,hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;

substanțele radioactive, inclusiv reziduurile;

 • -  substanțe care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar in condițiile diluării realizate in rețeauade canalizare și in stația de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culoriiapei receptorului natural;

 • -   substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

 • -  substanțe organice greu biodegradabile.

Cămine de vizitare:                                                / £./

Căminele de vizitare se amplaseaza pe rețelele de canalizare,conform STAS 3051-68.

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canalizare care permit accesulja canalein scopul controlării și intreținerii stării acestora, respectiv pentru curățirea canalelor și evacuarea depunerilorsau pentru controlul calitativ și cantitativ al apelor.                  X

Pe traseul rețelelor de canalizare menajera, se vor prevedea un număr total'de 14 cămine devizitare in aliniamente la distanța medie de 50 m, cămine de vizitare realizate din tuburi de beton cu Dn 1000mm conform STAS 2448-82, inaltimea Hc=1000 mm și capace carosabile.

Conform STAS 2448-82, la rețelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare seamplasează in punctele caracteristice și anume:

 • - in aliniamente, la distanțe de max. 60 m;

 • - in punctele de schimbare a diametrelor;

 • - in punctele de schimbare a pantelor;

 • - in punctele de schimbare a direcției;

 • - in punctele de descărcare in alte canale colectoare.

Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN1917.2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediulunei mufe de incastrare din PVC inglobate la turnare, care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare.

Suprafața exterioară a “piesei de acces la cămin” (sablată exterior) face priză cu betonul, iar intresuprafețele interioare ale piesei și tubului, etanșeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigurăși o deviație de 3° de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fiein același plan cu peretele interior al căminului, iar depășirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Subtraversari si supratraversari intalnite pe traseul rețelei de canalizare menajera

In cadrul lucrărilor de canalizare din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 4 subtraversari ale aleelor pietonale din parc si o supratraversare a unui parau.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de canalizare PVC cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ40,0 m.

Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiatde 90°,dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținandcont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a încercat evitarea realizării.

Statia de epurare

Epurarea apelor uzate menajere colectate de la consumatorii din parc, se va realiza prin intermediul stației de epurare existente tip mecano-biologic cu un debit maxim de 50 mc/zi. Amplasamentul statie de epurare existenta, este situat in spatele Grădinii Zoo, in partea de Vest.

Statia de epurare, trebuie sa asigure evacuarea unei ape epurate ai^c^’ei'păr^ețri calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001/2005, conform HG 352/^00Șv:cu priviri la condițiile de evacuare a apelor uzate epurate in emisari naturali.             f .^7  ,

./eda

/O /


i'


Statia de epurare de tip mecano-biologica este proiectata pe principO$io|pgic ce ari baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.

3.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de investiții (INV), cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai obiectivului de investiții sunt de 546.600 lei;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004,pentru clasa 1.8.14 alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8 o durata de 24-36 de ani.

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 30 de ani. Se obține valoare lunara amortizare de 1518 lei.

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață de amortizare a investiției publice de 30ani vor fi de 1.434.000lei.

3.5. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță alucrărilor este D.

Pentru obiectivul de investiții propus, s-a efectuat studiu topografic materializat in planuri de incadrare in zona, plan de situație cu cote, atașat la prezentul studiu de fezabilitate.

3.6. Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de maxim 4 luni conform graficului prezentat.

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •   productivitatea medie in construcții similare;

 • •  numărul mediu de personal angajat.

  GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE

  Nr.

  Etape

  luni

  crt.

  1

  2

  3

  4

  1

  Obținerea de avize, acorduri

  X

  X

  2

  Proiectare si engineering

  X

  X

  3

  Comisioane, taxe si cote legale

  X

  X

  X

  X

  4

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

  5

  Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

  X

  X

  X

  6

  Consultanta

  X

  X

  X

  7

  Asistenta tehnica

  X

  X

  X

 • 4. ANALIZA SCENARII


 • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

• INVESTIȚIA: „ Rețea canalizare parc "

Obiectivul general al investiției propuse este acela de amenajare a unei rețele de canalizare, care sa creeze condiții mai bune de viata pentru agenții economici, implicit pentru populație, un confort de sanatate corespunzător, un mediu adecvat pentru relaxarea populației vizitatoare si incadreaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Proiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa satisfaca toate cerințele legislative menționate si care sa indeplineasca condițiile de protejare, sanatate si confort ale agentilor economici si populației vizitatoare din Parcul „CONSTANTIN STERE”, Bucov

In prezent, in parc, nu exista un sistem de colectare a apelor uzate menajere centralizat, apele uzate, ce provin in principal de la comercianti, fiind deversate in lacul de agrement din parc si in panza freatica.

Realizarea unei rețele de canalizare menajera pentru parc, constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de bază din Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, reprezentând pentru Administrația parcului, o țintă importantă in scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta a celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul populației, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Canalizarea pentru apa menajera duce la ridicarea standardului de viață a populației prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei. Pentru aceasta, s-a creat posibilitatea reală de racordare a instituțiilor și agenților economici la rețeaua de canalizare proiectată.

Scenariul 1

1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor este mare ( continuarea practici actuale de deversarea a apelor uzate in mediului înconjurător).

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

 • • creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de trai in parc.

Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare menajera in parc, compus din:

 • - colectoare gravitatioanle de canalizare menajera ;

 • - racorduri individuale la canalizarea proiectata;

 • - legarea canalizării menajere la statia de epurare existenta.

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu,rezistenta in timp a conductelor de polietilena de inalta densitate,


grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese, asigura condiții dptjrne de sanatate, asigura condiții de protejare a mediului înconjurător.

 • 4.2. Sîtu^ăTJtnr^tțnbr ^i analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in Parcul „CONSTANTIN următoarea situație existentă a utilităților:

• Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si nu este un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.

Nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera.

Este in desfășurare si achiziția lucrărilor de alimentare cu apa a Parcului si de rețea de canalizare. Prin implementarea proiectelor se vor crea condiții de introducerea a apelor uzate intr-un sistem de canalizare pentru toti consumatorii din Parcul „CONSTANTIN STERE” . Apele uzate vor fi epurate in statii de epurare existente si altele noi.

 • • Gaz metan

In zona studiată există rețele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentați consumatorii existenți. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

 • • Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență.

 • • Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

A.ln etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura cu ajutorul cisternelor. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune.

B. In etapa de exploatare

La execuția și, respectiv, la exploatarea obiectivului analizat, energie electrica necesara la alimentarea cu apa este asigurata in condițiile existente

 • 4.3. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra factorilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatațirea condițiilor de viata a consumatorilor, ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțări viitoare si atragerea unor posibili investitori.

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația existenta asupra solului, mediului, microclimatului, etc.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de mediu, cat și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

  • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private.

  £ v .--............'

  b. Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realiza realizare, in faza de operare;

  rea investițieiînfazadq

Realizarea unei rețele de canalizare menajere si racordarea acesteia la stafia de epufiâjb existenta, se va constitui in mijloace fixe in proprietatea si exploatarea Primăriei Ploieșți' si.Ș/or fi gestionate in contextul economic al acesteia.

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției sunt necesare un număr de aproximativ 8 persoane:

 • -   muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (decopertari, săpături, terasamente, nivelări) si aducerea acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

 • -   muncitori specializați - pentru asamblare si instalare echipamente si instalații tehnologice. Personal implicat in faza de operare

Realizarea investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare noi locuri de munca;

Costurile întreținerii in bune condiții a investiției vor fi prevăzute in bugetele anuale ale Consiliului Local Ploiești.

c. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul inconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - intreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (tuburi PVC, material lemnos,

betoane, piatră......etc ).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maximum 3 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat îngrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu poate cauza disfuncționalități insemnate in operațiunile cotidiene ale parcului. Aceste aspecte se vor înregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcție și un management a! proiectului potrivit, inclusiv notificarea, in timp util, a factorilor responsabili cu parcul.

Sursele de poluare a mediului identificate in faza de execuție a lucrărilor de construcții prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • • praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisajului;

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • • utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

CONTRACT NR. 5727/2017

Ar \

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;                 x

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, in cazul irkcare a fost' afectat prin-lucrările-de construcții_(ex.-stabilizarea^solului-replantarea^vegetației in zonele cu lucrări, inlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din^urict de -vedele al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de

 • • pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului inconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță in exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția impotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte:

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit... etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

Surse cfe poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente realizării canalizare menajera ce fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de:

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;

 • • substanțe toxice periculoase.

 • 4.4. Analiza opțiunilor

Prezentarea cadrului de anaiiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Analiza cost-eficienta are ca scopestimarea impactului socio-economic al proiectului de investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției.

Alternativele luate in calcul sunt următoarele:

 • a.   alternativa fara proiect - situația actuala;

 • b.   alternativa cu proiect;

/ v-..--.....• /■

Investiția de capital                                                  A

Pentru realizarea investiției din punct de vedere tehnic s-a propus ca racordarea canalizării la statia de epurate existenta si realizarea acesteia, sa se faea din material&jde calitate,cepa^qe va asigura o durata de viata de minim 30 de ani.                            X -

Investiția in valoare totala de 546.600 lei, contribuie pe termen scurt la dre^ț^âa^câlitatii vieții consumatorilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va' conduce la realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțare;

Realizarea proiectului presupune următoarele categorii de cheltuieli, conform Deviz

general:

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

 • d. alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanța de Urgenta nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, in acest proiect fiind aplicabile doua categorii de contracte de achiziție publica (de lucrări si de servicii).

 • 4.5. Analiza economico financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza financiara si efectuarea analizei economice, privita din doua perspective:

 • - aspectul economic, in care se urmărește adminisrtrarea cu eficienta maxima a resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interacțiunea cu alti factori;

 • - aspectul socio- economic, accentul fiind pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de intretinere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani, care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Anul 2018 este considerat anul de incepere a derulării proiectului, fiind preconizat ca an de incepere a proiectului, iar anul 2017 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obținere de avize si acorduri).

Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron intrucat se pot cuantifica mai bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare recomandata este de 5 %, pentru Romania.

După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si documentațiile tehnice pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor. Execuția lucrărilor de costructie sunt estimate pentru anul 2018, intreg proiectul avand o durata de implementare de 3 luni.

Varianta I Alternativa fara proiect

Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la disconfort, impactul negativ asupra modului de viață al agentilor economici si vizitatorilor fiind mare ( continuarea practici actuale de deversarea a apelor uzate in mediului inconjurator).

Din acest punct de vedere investiția se justifica fara indoiala. De asemenease Jinjite^a dezvoltarea spațiala si economica a Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE’J; fiind vorba 'de4 ti? //" ■• '' ■ •jk’ i! j m, zona cu potențial maior de extindere si dezvoltare.                             -        !

Veniturile actuale fara investiție provin din vanzarea biletelor către ^ițștbfr^iijjiarul mediu/ an este de aproximativ 24000 persoane

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:

In varianta fara proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, reparații de intretinere si piese de schimb.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

0

0

0

materiale de tratare

0

0

0

energie electrica

Okw

0

0

intretinere, piese de schimb

0

0

0

Total

0

Varianta I Alternativa fara proiect.

In situația actuala parcul nu are rețea de canalizare menajera, prin urmare nu exista nici venituri sau beneficii. Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la disconfort a consumatorilor din parc. De asemenea limitează in continuare dezvoltarea spațiala si economica a parcului, fiind vorba de zone cu potențial major de extindere si dezvoltare.

Varianta cu proiect aduce beneficii insemnate parcului. Pe de alta parte realizarea investiției ar duce la valorificarea turistica a zonei, infiintarea de activitati economice noi si dezvoltarea celor existente.

Varianta //Alternativa cu proiect

Costuri operaționale la nivelul anul 2017:

In varianta cu proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forța de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, costurile de reparații de intretinere si piese de schimb nu exista deoarece prin investiție, materialele utilizate sunt garantate minim 30 de ani.

Costuri operaționale/ an

Unitati

valoare/unitate/an

total

forța de munca

1

17400

17400

materiale de tratare

1

5000

5000

energie electrica

SOOOkw

5400

5400

intretinere, piese de schimb

1

20000

20000

Total

47800

In situația cu proiect, vom compara evoluția fluxurilor de venituri in aceleași condiții de unitati consumate, respectiv număr mediu de persoaane si același preț/ unitate.

Veniturile cu investiție provin din:

 • - vanzarea biletelor de parcare către vizitatori (numărul mediu/an este de aproximativ 24000 persoane);

 • - vanzarea biletelor Gradina Zoo:

 • - vanzarea biletelor de pescuit sportiv, pe lacul de agrement din incinta parcului;

- mc de apa canalizare menajera, utilizați de către agenții economici/"’ / .r 1 " astfel ca s-a realizat o medie a costului pe bilet, care se reflecta in următorul tabel:


An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

FlUX.   .

venituri;:

2017

47800

24000

3.8

91200

43400

2018

48612.6

24000

3.8

91200

42587.4

2019

49439.01

24000

3.8

91200

41761.0

2020

50427.79

24000

3.8

91200

40772.21

2021

51436.35

24000

3.8

91200

39763.65

2022

52465.08

24000

3.8

91200

38734.92

2023

53514.38

24000

3.8

91200

37685.62

2024

54584.67

24000

3.8

91200

36615.33

2025

55676.36

24000

3.8

91200

35523.64

2026

56789.89

24000

4.75

114000

57210.11

2027

57925.68

24000

4.75

114000

56074.32

2028

59084.20

24000

4.75

114000

54915.80

2029

60265.88

24000

4.75

114000

53734.12

2030

61471.20

24000

4.75

114000

52528.80

2031

62700.62

24000

4.75

114000

51299.38

2032

63954.64

24000

4.75

114000

50045.36

2033

65233.73

24000

4.75

114000

48766.27

2034

66538.40

24000

4.75

114000

47461.60

2035

67869.17

24000

4.75

114000

46130.83

2036

69226.56

24000

4.75

114000

44773.44

2037

70611.09

24000

4.75

114000

43388.91

2038

72023.31

24000

4.75

114000

41976.69

2039

73463.77

24000

4.75

114000

40536.23

2040

74933.05

24000

4.75

114000

39066.95

2041

76431.71

24000

4.75

114000

37568.29

2042

77960.35

24000

4.75

114000

36039.65

2043

79519.55

24000

4.75

114000

34480.45

2044

81109.94

24000

4.75

114000

32890.06

2u45

uz. i yjZ.

24000

4.75

-114000

31267.66

2046

84386.78

24000

4.75

114000

29613.22


Se poate observa ca in varianta cu proiect investiția generează fluxuri de venituri pozitive, menținând aceleași tarife raportate la inflație, si același număr de consumatori, deși investiția va creste considerabil atractivitatea parcului si deci numărul mediu de unitati consumate.

Analiza cu factori perturbatori

Vom analiza investiția in varianta propusa cu proiect, analizand fluxurile de venituri in raport cu evoluția numărului de consumatori, prin urmare evoluția veniturilor fiind principalul factor cu influente majore asupra investiției, vom avea următoarea situație:

A . Varianta pesimista cu scăderea populației, respectiv a consumatorilor cu 1 %/an.


Varianta II


An

Venituri

(4

Flux venitțfrf \

"Cușiuvr intretinere

uimais consumate

preț/ unitate

2017

47800.0

24000

3.8

91200

\ *'

4340CT

2018

48612.6

23760

3.8

90288

41675.40

2019

49439.0

23522.4

3.8

89385.12

39946.11

2020

50427.8

23287.18

3.8

88491.27

38063.47

2021

51436.4

23054.30

3.8

87606.36

36170.01

2022

52465.1

22823.76

3.8

86730.29

34265.22

2023

53514.4

22595.52

3.8

85862.99

32348.61

2024

54584.7

22369.57

3.8

85004.36

30419.69

2025

55676.4

22145.87

3.8

84154.32

28477.96

2026

56789.9

21924.41

4.75

104140.97

47351.08

2027

57925.7

21705.17

4.75

103099.56

45173.87

2028

59084.2

21488.12

4.75

102068.56

42984.36

2029

60265.9

21273.24

4.75

101047.88

40781.99

2030

61471.2

21060.50

4.75

100037.40

38566.20

2031

62700.6

20849.90

4.75

99037.02

36336.40

2032

63954.6

20641.40

4.75

98046.65

34092.02

2033

65233.7

20434.99

4.75

97066.19

31832.46

2034

66538.4

20230.64

4.75

96095.52

29557.12

2035

67869.2

20028.33

4.75

95134.57

27265.40

2036

69226.6

19828.05

4.75

94183.22

24956.67

2037

70611.1

19629.77

4.75

93241.39

22630.30

2038

72023.3

19433.47

4.75

92308.98

20285.67

2039

73463.8

19239.13

4.75

91385.89

17922.11

2040

74933.0

19046.74

4.75

90472.03

15538.98

2041

76431.7

18856.28

4.75

89567.31

13135.60

2042

77960.3

18667.71

4.75

88671.63

10711.29

2043

79519.6

18481.04

4.75

87784.92

8265.37

2044

81109.9

18296.23

4.75

86907.07

5797.13

2045

82732.1

18113.26

4.75

86038.00

3305.86

2046

84386.8

17932.13

4.75

85177.62

790.83Se poate observa ca investiția pastreaza fluxuri pozitive chiar la o scădere a consumului cu 1 % pe an, pe intreaga perioada de 30 de ani, deși situația prognozata este de creștere a consumurilor, investiția facand sa creasca atractivitatea parcului sa devină un obiectiv de mare atracție pentru populație, prin urmare consumurile cresc, crescând astfel veniturile.


In varianta cu proiect scăderea populației cu 1%, respectiv a consumatorilor nu produce fluxuri negative ale veniturilor pe a intreaga perioada de referința de 30 de ani.


'....."

B. Varianta optimista cu creșterea populației respectiv a consumatorilor cu 1 %/ an ■

Varianta H

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Preț/ unitate

Venituri

Flux venituri

2017

47800

24000

3.8

91200

43400

2018

48612.6

24240

3.8

92112

43499.4

2019

49439

24482.4

3.8

93033.12

43594.11

2020

50427.8

24727.22

3.8

93963.45

43535.66

2021

51436.4

24974.5

3.8

94903.09

43466.74

2022

52465.1

25224.24

3.8

95852.12

43387.04

2023

53514.4

25476.48

3.8

96810.64

43296.26

2024

54584.7

25731.25

3.8

97778.74

43194.08

2025

55676.4

25988.56

3.8

98756.53

43080.17

2026

56789.9

26248.45

4.75

124680.1

67890.23

2027

57925.7

26510.93

4.75

125926.9

68001.24

2028

59084.2

26776.04

4.75

127186.2

68101.99

2029

60265.9

27043.8

4.75

128458.1

68192.17

2030

61471.2

27314.24

4.75

129742.6

68271.43

2031

62700.6

27587.38

4.75

131040.1

68339.44

2032

63954.6

27863.25

4.75

132350.5

68395.82

2033

65233.7

28141.89

4.75

133674

68440.24

2034

66538.4

28423.31

4.75

135010.7

68472.3

2035

67869.2

28707.54

4.75

136360.8

68491.64

2036

69226.6

28994.61

4.75

137724.4

68497.86

2037

70611.1

29284.56

4.75

139101.7

68490.58

2038

72023.3

29577.41

4.75

140492.7

68469.37

2039

73463.8

29873.18

4.75

141897.6

68433.83

2040

74933

30171.91

4.75

143316.6

68383.53

2041

76431.7

30473.63

4.75

144749.7

68318.04

2042

77960.3

30778.37

4.75

146197.2

68236.9

2043

79519.6

31086.15

4.75

147659.2

68139.67

2044-

81109.9

31397.01-

4.75

149135.8

68025.87

2045

82732.1

31710.98

4.75

150627.2

67895.03

2046

84386.8

32028.09

4.75

152133.4

67746.66

Aceasta situație fiind cea mai favorabila arata menținerea pozitiva a fluxurilor de venituri, cresc seminficativ veniturile si deci implicit si fluxul de numerar.

4.6. Analiza financiara

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea definitiva a proiectului. Rata rentabilității proiectului exprima randamentul global al proiectului si facilitează analiza variantelor de proiect propuse sub aspect tehnic.

/* /"'r.......

Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste yn^tode S6 baie^zâ pe valoarea in timp a banilor investiți, considerând ca o unitate monetara ar£¥asțazi o ^loș^el diferita fata de cea de peste un an sau o perioada îndelungata de timp.         ^\.          v

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul urmatorubrvparanțefrii: venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezintă surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0.

VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investiției necesare, de aceea pot exista situații când proiecte cu același VNA pot necesita sume de investiții diferite

Formula de calcul VNA:

D          D

VNA = I Vt/ (1+i)‘ -1 (l,+Ct)/ (1+i)‘

t=1               t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect, pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte beneficii socio-economice din care putem aminti următoare:

 • - beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale din aria in care este amplasat parcul, datorita creșterii atractivitatii zonei si creșterii numărului de vizitatori;

 • - dezvoltarea socio-economica locala;

 • - imbunatatirea factorilor de mediu;

 • - creșterea atractivitatii zonei;

 • - valorificarea eficienta a potențialului economic, si turistic pe care il are Parcul Memorial "CONSTANTIN STERE”;

A. Valoarea actualizata neta

Pentru calcularea valorii nete actualizate vom cuantifica veniturile generate de investiție incepand cu anul 2018, an in care ar putea deveni funcționala investiția, avand in vedere ca perioada de implementare este de 3 luni.

De asemenea vom lua in calcul si beneficiile generate la bugetul local din crestearea bazei impozabile, prin crestrerea atractivitatii zonei, infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice, si prognozam o creștere a veniturilor la bugetul local.

Valoarea neta de actualizare a investiției:                                                 \

Pentru investiția de fata vom analiza evoluția investiției pe o perioada de 30 de ani, perioada '•< recorhăndSta pentru un astfel’ de ODiectivna^o^taThFTctuâiizăre derlTWrVomr iuâ; in calcdf^' cheltuielile cu investiția inclusiv intretinerea si veniturile realizate. Vom lua in calcul veniturile medii generate de o medie de vizitatori de 24000 persoane/an.                          v          .; ■ ■ > ‘

An

cost investiție

cheltuieli de exploatare

total

total venituri

Flux venituri

VNA

5%

1

546,600.00

0

546600

0

-546600

-520571.43

2

47800

47800

91200

43400

39365.08

3

47800

47800

91200

43400

37490.55

4

47800

47800

91200

43400

35705.29

5

47800

47800

91200

43400

34005.04

6

47800

47800

91200

43400

32385.75

7

47800

47800

91200

43400

30843.57

8

47800

47800

91200

43400

29374.83

9

47800

47800

91200

43400

27976.03

10

47800

47800

91200

43400

26643.84

11

47800

47800

91200

43400

25375.08

12

47800

47800

91200

43400

24166.74

13

47800

47800

91200

43400

23015.95

14

47800

47800

91200

43400

21919.95

15

47800

47800

91200

43400

20876.14

16

47800

47800

91200

43400

19882.04

17

47800

47800

91200

43400

18935.28

18

47800

47800

91200

43400

18033.60

19

47800

47800

91200

43400

17174.85

20

47800

47800

91200

43400

16357.00

21

47800

47800

91200

43400

15578.10

22

47800

47800

91200

43400

14836.28

23

47800

47800

91200

43400

14129.79

24

47800

47800

91200

43400-

13456.95

25

47800

47800

91200

43400

12816.14

26

47800

47800

91200

43400

12205.85

27

47800

47800

91200

43400

11624.62

28

47800

47800

91200

43400

11071.06

29

47800

47800

91200

43400

10543.87

30

47800

47800

91200

43400

10041.78

105,259.61 lei

CONTRACT NR. 572,7/2017


/

s-,

In varianta fara actualizare, la o rata de actualizare de 5 % pentru un orizorîț rani^VNA— 1 G5,259.S44ei. VNA >0 arata ca investiția este rentabHa 5 4.

B. Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

••'y/

Aceasta metoda este cea mai folosita pentru aprecierea viabilității financiare a wui pfoiect. RIRF reprezintă acea rata de actualizare pentru care VNA = 0.

D          D

ZVt/U+O’-ZGt+Ctl/d+D^o

t=i              t=i

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investiție

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Daca vom alege un orizont de timp de 30 de ani si vom determina rata de actualizare a investiției pentru care VNA = 0, obținem

An

Flux venituri

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

7,00%

6,755%

6,744%

6,743%

5,735%,^/

,.;.6:725%

1

-546600

-510841.12

-512013.49

-512066.25

-512071.05

-516952.76

-512157.41

2

43400

37907.24

38081.43

38089.28

38090.00

38819.70

38102.84

3

43400

35427.33

35671.80

35682.83

35683.83

36714.15

35701.89

4

43400

33109.65

33414.64

33428.42

33429.67

34722.79

33452.23

5

43400

30943.60

31300.31

31316.44

31317.91

32839.45

31344.32

6

43400

28919.25

29319.76

29337.89

29339.54

31058.26

29369.24

7

43400

27027.34

27464.53

27484.35

27486.15

29373.68

27518.62

8

43400

25259.20

25726.69

25747.91

25749.84

27780.47

25784.60

9

43400

23606.72

24098.82

24121.18

24123.21

26273.67

24159.85

10

43400

22062.36

22573.95

22597.22

22599.34

24848.61

22637.48

11

43400

20619.03

21145.56

21169.55

21171.73

23500.83

21211.04

12

43400

19270.12

19807.56

19832.07

19834.30

22226.16

19874.48

13

43400

18009.46

18554.22

18579.10

18581.36

21020.63

18622.14

14

43400

16831.27

17380.19

17405.28

17407.57

19880.48

17448.71

15

43400

15730.16

16280.45

16305.63

16307.92

18802.18

16349.23

16

43400

14701.08

15250.29

15275.46

15277.75

17782.36

15319.02

17

43400

13739.33

14285.32

14310.36

14312.64

16817.86

14353.74

18

43400

12840.49

13381.40

13406.25

13408.51

15905.67

13449.27

19

43400

12000.46

12534.69

12559.25

12561.49

15042.95

12601.80

20

43400

11215.38

11741.54

11765.77

11767.97

14227.03

11807.73

21

43400

10481.67

10998.59

11022.42

11024.58

13455.37

11063.70

22

43400

9795.95

10302.65

10326.03

10328.16

12725.56

10366.55

23

43400

9155.09

9650.74

9673.64

9675.72

12035.33

9713.33

24

43400

8556.16

9040.08

9062.47

9064.50

11382.54

9101.27

25

43400

7996.41

8468.06

8489.91

8491.90

10765.16

8527.77

26

43400

7473.28

7932.24

7953.52

7955.46

10181.26

7990.42

27

43400

6984.38

7430.32

7451.02

7452.91

9629.04

7486.92

28

43400

6527.46

6960.16

6980.27

6982.11

9106.77

7015.15

29

43400

6100.43

6519.75

6539.27

6541.04

8612.82

6573.11

30

43400

5701.33

6107.21

6126.12

6127.84

8145.67

6158.92

-12,849.41

-590.45 lei

-27.30 lei

23.95 lei

56,723.75 lei

948.04 lei

Rata interna de rentabilitate interna este situata intre 6,744 si 6,743%, pentru care VNA este 0. Pentru o rata de rentabilitate de 6,743%, VNA = 23,95 lei, pentru un orizont de timp de 30 de ani. Pentru o rata de rentabilitate >7% VNA are valori negative. RIR>5,5.

VAN>0, RIR>5% și B/C>1

Beneficii si costuri economice si sociale cuantificabile si non-cuantificabile:

Pentru acest proiect, beneficiile anticipate sunt:

-venituri acumulate din prestarea unui serviciu public de calitate;

-beneficii propagate prin creșterea confortului consumatorilor; -asigurarea unui serviciu public de calitate, generat de proiect; -dezvoltarea socio-economica locala;

-imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;


4.7. Analiza de risc

Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

Nr. crt

Risc / Sursa de risc tehnic existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de reducere Efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

Intirzierea lucrărilor

80

50

Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

In implementare

Da

2

Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului 40

20

Condiții de garanție impuse contractual

In

implementare

Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc / Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine 5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare 10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

3

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Da


c. Evaluarea riscurilor instituționale

Nr.

Risc / Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

Strategie de Reducereefecte negative

Perioadă>de?. aparitiejn;‘-cadrul" proiectului

contactual (Da/Nu)

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora ;

Perioada de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirziri 10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea începerii lucrărilor 20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu


5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHN1CO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, alsustenabilității și riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care aliniaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  asigura condiții optime de viata si sanatate a consumatorilor;

 • •   asigura condiții de protejare a mediului inconjurator;

 • •   grad 0 de infiltrații rezultat prin folosirea materialelor alese;

 • •  pe termen scurt si mediu crește calitatea de viață a consumatorilor, iar pe termen lung crește atractivitatea parcului ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțare;

 • •  realizează un impact pozitiv asupra vizitatorilor prin creșterea gradului de confort, de curățenie, dar si asupra mediului.

 • •  alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu.

Scenariul 1, respectiv păstrarea situației existente, fără realizarea investiției, in condițiile actuale de respectare a condițiilor de mediu nu poate fi luat in considerare deoarece s-ar incalca aceste cerințe si ar duce la imposibilitatea obținerii autorizației de mediu.

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum:

 • • creșterea permanenta a cantitatilor de apa uzata generata din activitatile economico-sociale;

 • • accentuarea poluării mediului, in special a solului si subsolului;

 • • degradarea condițiilor de trai in parc.

  Toate acestea pot duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației fm^âi9-^ntnj\ parc, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 ^r^lB ^oțeml&rieA

  ’ 1


2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;


-I--------------r             .                                            :        ---- __            ->..7/      s?J

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabiW^țea jConsjliului_• Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiestb&^cdm£iqp|^G din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

5.2 Soluțiile tehnice adoptate

Soluțiile tehnice adoptate pentru punerea in practică a scenariului 2 propus, in scopul realizării canalizării menajere in parc consta in :

Rețea de canalizare parc:

La proiectarea rețelei de canalizare s-a avut în vedere asigurarea exigențelor de performanță în construcții conform STAS 12.400/1,2 - 88, privind:

 • • stabilitate și rezistență la solicitări statice și dinamice;

 • • siguranță la utilizare;

 • • etanșeitate;

 • • siguranță la foc;

Pentru siguranța in exploatare a rețelei s-a ținut cont de:

 • • agresivitatea solului față de materialul conductei;

 • • condiții climatice;

 • • grad de poluare.

împotriva acestor factori s-au luat o serie de măsuri, de prevederi:

 • • respectarea adâncimii de ingheț, la pozare;

 • • subtraversări de alei pietonale protejate;

 • • semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulație intensă.

Rețeaua de canalizare menajeră proiectata funcționează ca o canalizare inchisă, in sistem separativ, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul colectoarelor.

Traseul colectoarelor a fost ales astfel incat să respecte următoarele condiții:

 • • să treacă cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;

 • • să rezulte un număr cat mai redus de intersecții cu drumuri;

 • • să asigure, pe cat posibil, curgerea gravitațională a efluentului uzat spre punctele de descărcare;

 • • să se creeze posibilitatea de preluare de către colectorul principal, a debitelor uzate transportate de colectoarele secundare.

Rețeaua de canalizare proiectata in parc se va realiza din tuburi PVC SN8 D 160 mm cu o lungime totala de aproximativ 577,20 m.

La stabilirea traseului rețelei de canalizare, s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • • asigurarea capacitatii de transport a rețelei de canalizare;

 • • stabilirea traseului rețelei de canalizare tinându-se cont de configurația terenului, de adâncimea de îngheț, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

 • • asigurarea pantelor astfel încât sa se asigure viteze corespunzătoare care sa prevină depunerile de materii solide pe radier, diminuând astfel costurile ulterioare de întreținere ale căminelor de vizitare;

Z * ,••■>.

•: *.*   /          vx k a \

 • • transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se producă efecte daunatoare asupra; mediului înconjurător, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul iCare lucrează. *

Rețeaua, de. canalizare s-a realizat urmarindu-sa pe cât posibil cur&rea gxavițațibmia având în vedere următoarele avantaje:

 • • asigura siguranța maxima în exploatare;

 • • costurile de exploatare sunt mai reduse decât cele ale sistemelor speciale de evă'caăfe;

 • • apa colectata este evacuata direct, fara timpi de staționare.

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de ingheț prevăzută conform STAS 6054-77.

Fundul tranșeei trebuie să respecte panta minimă de 1%o impusă de NP133-2013.

Realizarea contactului intre baza tubului și patul de fundare se face pe o suprafață corespunzătoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitațională s-a căutat realizarea unei pante cat mai apropiată de o paralelă cu panta terenului, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obține un minim de lucrări de terasamente și se utilizează in mod optim diferența de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime să se realizeze viteza de autocurățire de 0,7 m/s, iar la debite maxime să nu se depășească viteza maximă admisă de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei in dreptul conductei și 15 cm deasupra ei.

Dimensionarea conductelor de canalizare s-a făcut in funcție de debitul transportat, condiționând un grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin secțiunea de capăt a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in funcție de debitul uzat total și panta de curgere a colectorului.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

Q = A k R%-IVz, în care:

Q = debitul de calcul al tronsonului [m3/sj;

A = aria secțiunii de curgere [m2J;

k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC;

R = raza hidraulică a secțiunii de curgere [m];

I = panta radierului canalului.

Pentru dimensionare se consideră debitul uzat orar maxim provenit din utilizarea apei

pe tipuri de consum ( public si agenți economici tip restaurante, terase...etc):

Quz.or,max= a £N *q ,*KZ.*KO*10'2* 24'1 (m3/h)

unde:

a - coeficient de reducere sau de creștere a debitului; reducerea este dată de apele utilizate pentru stropit, spălat; creșterea este dată de activitățile economice care utilizează alte surse de apă; valorile curente pot fi cuprinse între 0,9 - 1,05;

Ni- nr. de utilizatori pe categorii de consum;

qi - necesarul specific de apă potabilă (l/om,zi), conform SR 1343-1:2006;

kzi,i - coeficient de variație a consumului zilnic de apă conform valorilor din SR 1343 -1:2006; kor,i - coeficient de variație orară a consumului de apă, conform SR 1343-1:2006;

10’3,24'1 - coeficienți de transformare;

Xo M ,

Pentru calcul dimensionare debit uzat maxim s-a considerat un debit* s&eetfic.,, rrtaxim qimaxim=30l/pers,zi, conform SR 1343-1:2006;


Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare menajer să conțină:

• materii în suspensie în cantități și dimensiuni care pot constitui uft/f^taîu^c^r de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normafâTXum sunt materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

 • • diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;

 • • suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 • • păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;

 • • substanțele care, singure sau in amestec cu alte substanțe conținute in apa din rețeaua de canalizare, coagulează, existând riscul depunerii lor pe pereții canale-lor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;

 • • substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care este realizată rețeaua de canalizareși echipamentele și conductele din stația de epurare a apelor uzate;

 • • substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalului și stației de epurare a apelor uzate sau care impreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;

 • • substanțe toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

 • • substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

metalele grele și compușii lor;

compușii organici halogenați;

compușii organici cu fosfor sau cu staniu;

 • -   agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide și substanțele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 • -  substanțele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;

 • -   substanțele radioactive, inclusiv reziduurile;

 • -  substanțe care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar in condițiile diluării realizate in rețeaua de canalizare și in stația de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

- substanțe organice greu biodegradabile.

CONTRACT NR. 5727/2017

Cămine de vizitare:                                                *

Căminele de vizitare se amplaseaza pe rețelele de canalizare,conform SȚAS?'305i-68.

Căminele de vizitare sunt construcții accesorii ale rețelei de canalizare care'permit accesul ia canale in scopul controlării și întreținerii stării acestora, respectiv pentru curățirea’ canalelor și evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ și cantitativ ăl apelor.                       ,

Pe traseul rețelelor de canalizare menajera, se vor prevedea un număr total de* 14 cămine de vizitare in aliniamente la distanța medie de 50 m, cămine de vizitare realizate din tuburi de beton cu Dn 1000 mm conform STAS 2448-82, prevăzute cu capace carosabile.

Conform STAS 2448-82, la rețelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare se amplasează in punctele caracteristice și anume:

 • - in aliniamente, la distanțe de max. 60 m;

 • - in punctele de schimbare a diametrelor;

 • - in punctele de schimbare a pantelor;

 • - in punctele de schimbare a direcției;

 • - in punctele de descărcare in alte canale colectoare.

Căminele de vizitare, de intersecție si de schimbare de direcție se vor executa conform SR EN 1917:2003/AC 2008. Racordarea tubului PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei mufe de incastrare din PVC inglobate la turnare, care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare.

Suprafața exterioară a “piesei de acces la cămin” (sablată exterior) face priză cu betonul, iar intre suprafețele interioare ale piesei și tubului, etanșeitatea se asigură cu inel de cauciuc.

Această piesă asigurași o deviație de 3° de la ax. La montare, capătul interior al piesei trebuie să fie in același plan cu peretele interior al căminului, iar depășirea să fie permisă doar la capătul exterior.

Subtraversari si supratraversari intalnite pe traseul rețelei de canalizare menajera In cadrul lucrărilor de canalizare din Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, vor fi realizate 4 subtraversari ale aleelor pietonale din parc si o supratraversare a unui parau.

Traversările se vor executa prin foraj orizontal cu protejarea conductei de canalizare PVC cu un tub de protecție din otel, montat pe toata lungimea traversării.

Montarea tubului de protecție se va face la o adâncime astfel incat sa se realizeze o acoperire egala cu adancima de fundare fata de nivelul aleilor la generatoarea superioara a tubului de protecție din otel.

Lungimea totala a forajelor orizontale de subtraversare alei va fi de aproximativ 40,0 m.

Odata cu execuția forajelor se vor monta si tuburile de protecție. Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. Unghiul de intersecție intre axa conductei și axa căii de comunicație trebuie să fie cat mai apropiat de 90°,dar nu mai mic de 60°.

Stabilirea secțiunilor de subtraversare s-a făcut in funcție de configurația rețelei de canalizare, ținând cont de posibilitatea realizării lucrărilor necesare execuției subtraversării. S-a incercat evitarea realizării.

Statia de epurare

Epurarea apelor uzate menajere colectate de la consumatorii din parc, se va realiza prin intermediul stației de epurare existente tip mecano-biologic cu un debit maxim de 50 mc/zi.

Amplasamentul statie de epurare existenta, este situat in spatele Grădinii Zoo, in partea de Vest.

Statia de epurare, trebuie sa asigure evacuarea unei ape epurate ai cărei parametri calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la condițiile de evacuare a apelor uzate epurate in emisari naturali.

 • 5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții^

V

 • 5.3.1. Valoarea totală a obiectului de investiți!, cu TVA este /dș •'648;0>.tî^O’Tei, respectiv,546.600,00 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 480,^00,50 lei cu ȚVA, respectiv403.950,00 lei fără TVA,în conformitate cu Devizul general anexat; -'S?'.L


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

38.600,00

7.334,00

45.934,00

2.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

74.470,00

14.149,30

88.619,30

3.

Cheltuieli pentru investiția de bază

379.350,00

72.076,50

451.426,50

4.

Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

54.180,00

8.512,00

62.692,00

TOTAL GENERAL

546.600,00

102.071,80

648.671,80

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.

Construcții și instalații

287.200,00

54.568,00

341.768,00

2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

72.850,00

13.841,50

86.691,50

3.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.300,00

1.007,00

6.307,00

4

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

38.600,00

7.334,00

45.934,00

TOTAL C + M

403.950,00

76.750,50

480.700,50

5.3.2.  Indicatori de impact

 • - Creșterea veniturilor la bugetul local;

V = Vn/ Vn-1

 • - Creșterea numărului de vizitatori;

P = Pn/ Po n - anul "n"

0 - anul implementării;

5.3.3.  Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrările ce vor fi realizate:

 • - terasamente;

 • - număr m. rețea de canalizare;

 • - număr cămine vane realizate;

 • - subtraversari si supratraversari.

  —......

  < " • s


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

_

Nr.

Stadiul fizic

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Lei

Valoare

Lei-

1.

Terasamente

mc

800

45

360QO

2.

Instalații canalizare +camine

-

557

575,78

320709,46

3.

Subtraversari+supratraversari

m

40

566

22640

TOTAL

379350

T.V.A. 19%

72.076,50

TOTAL Cap. 4

451.426,50

5.3.4.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 4 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

 • 5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata din bugetul local al primăriei Ploiești.

6.  URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

PentruCertificatul de urbanism a fost depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare

A.Durata de realizare

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 4 luni calendaristice, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achiziții de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și detalii de execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile avizatoare și realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de construcții, precum și realizarea activităților necesare recepției finale.

Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrastructura parcului;

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metodă consacrată in construcții.

Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de 3 luni. Perioada exactă de derulare a investiției, respectiv data de incepere a lucrărilor, se va stabili in funcție de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data inceperii execuției și de graficul prezentat de constructor. Durata maximă de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru reali^fe^ij^eștiții


 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare£ș|

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor,

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmeaz^Ț

1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul Lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

- proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier

Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiete de sarcini tehnice

Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, intocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 zile calendaristice);

Se recomandă incredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.

> organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării constructorului; această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

 • • elaborarea documentației de atribuire:

 • • fișa de date a achiziției;

 • • caietul de sarcini.

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire a contractului de execuție;

 • • derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate in această etapă va conține toate clauzele necesare; astfel incat lucrarea să se execute la termen și de calitate. Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrărilor; se recomandă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin METODA DRUMULUI CRITIC (metodă consacrată in activitatea de construcții).

2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va derula pe o perioadă de 4 luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

 • a) realizare traseului canalizare menajera;

 • b) realizare racorduri de canalizare, cuprinzând lansarea conductelor de canalizare, cămine de vizitare, subtraversar, supratraversari;

 • c) terasamente

........"4

Ordinul de incepere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele^

5/ V


 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);                                        1 ' \         ?' z

 • - proiectul tehnic șî oetăiiTEe ce execuție.                                            \      <’„i:' 5 >

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șantÎQCj auțdrizaf^.., conform legislației in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor deachiziții publice;

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuția lucrărilor atestați in condițiile legislației in vigoare.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentația tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 4 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele:

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.


ANEXA 1

LJtvsZ GEmEkal obiectivul de investiții

REȚEA CANALIZARE PARC


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

38,600.00

7,334.00

45,934.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

38,600.00

7,334.00

45,934.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,950.00

750.50

4,700.50

3.1.1. Studii de teren

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

\2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

62,130.00

11,804.70

73,934.70

3.5.1. Temă de proiectare

1,430.00

271.70

1,701.70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12080

2,295.20

14,375.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,720.00

896.80

5,616.80

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

40,900.00

7,771.00

48,671.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

//               ■ -                         ■

3.7

Consultanță

0.00

// A/

Z' .0.00

< <0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

HccO.oo

, do6i

3.7.2.'Auditul fi nanei ar

0.00

3.8

Asistență tehnică

7,970.00

1,514.30

,9,484.30

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0 0Q

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

7,970.00

1,514.30

9,484.30

Total capitol 3

74,470.00

14,149.30

88,619.30

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

262.050,00

49.789,50

311.839,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27.300,00

5.187,00

32.487,00

73

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

90.000,00

17.100,00

107.100,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

379,350.00

72.076,50

451.426,50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,380.00

0.00

9,380.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,460.00

0.00

2,460.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,460.00

0.00

2,460.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,460.00

0.00

2,460.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constru i re/desf i i nța re

2,000.00

0.00

2,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

39,500.00

7,505.00

47,005.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

54,180.00

8,512.00

62,692.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2 1

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

546,600.00

102,071.80

648,671.80

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

403,950.00

76,750.50

480,700.50

-

ANEXA 2


DEVIZ FINANCIAR


. L O

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului


DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

38,600.00

7,334.00

45,934.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

38,600.00

7,334.00

45,934.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2.1

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

3.1

Studii

3,950,00

750.50

4r700.50

3.1.1. Studii de teren

2,450.00

465.50

2,915.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

1,500.00

285.00

1,785.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

420.00

79.80

499.80

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

62,130.00

11,804.70

73,934.70

3.5.1. Temă de proiectare

1,430.00

©1271.70

1,701.70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

\ . \ 0.00

0.00

3.5;3^StudradeT^abitttâte/dBCuTTlenHrție deWizaTe-ălucfănfSf intervenții și deviz general

12080

2,29520

14,375.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,720.00

896.80

5,616.80

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

40,900.00

7,771.00

48,671.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7,970.00

1,514.30

9,484.30

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

7,970.00

1,514.30

9,484.30

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3

74,470.00

14,149.30

88,619.30

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

4.1

Construcții și instalații

262.050,00

49.789,50

311.839,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27.300,00

5.187,00

32.487,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

90.000,00

17.100,00

107.100,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

379,350.0

72,076.5

451,426.5

'■ &,r                    ’■ *"* v

Nr. crt.

Specificație

wioare fără TVA

-.■/Vâlcțaner •fculW -1'1 .'!

lei

5.1

Organizare de șantier

5,300.00

1,00^00-

*<307.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5,300.00

1,007.00

6,307.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,380.00

0.00

9,380.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,460.00

0.00

2,460.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,460.00

0.00

2,460.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,460.00

0.00

2,460.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

39,500.00

7,505.00

47,005.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 5

54,180.00

8,512.00

62,692.00

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr. crt.

Specificație

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

ANEXA 2 DEVIZ PE OBIECT

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4 . Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. *

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

36000

6840

42840,00

4.1.2.

subtraversari

22.640

4301,6

26941,60

4.1.3.

Arhitectură

0

0

0,00

4.1.4.

Instalații

203.410

38647,9

242057,90

TOTAL 1 subcap. 4.1.

262.050

6840

268.890

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27.300,00

5187

32.487

TOTAL II subcap 4.2.

27.300,00

5187

32.487

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

90.000,00

17100

107.100

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

90.000

17100

107.100

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

379.350,00

72076,5

451.427

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE


AVIZ

Nr. 35/30.07.2018


 • 1. Denumire proiect; SF - “Rețea de canalizare Parc”

 • 2. Proiectant - SC ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

 • 3. Beneficiar-Administrația Prcului Memorial Constantin Stere Ploiești

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

 • •  Se propune realizarea unui sistem individual de canalizare care sa colecteze apele uzate provenite din activitatile desfășurate in perimetrul parcului Constantin Stere.

 • •  Rețeaua de canalizare propusa:

 • •  - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent si punctul final la statia de epurare;

 • •  - Racorduri individuale ale comerciantilor si grupurilor sanitare excistente cu posibilitate de extindere;

 • •  - Legătură canalizare la statia de epurare existenta, in spatele grădinii Zoo, in partea de Vest

 • •  Val. totala inv. = 546.600,00 lei fara TVA din care C+M = 403.950,00 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 30.07.2018 se acorda :