Hotărârea nr. 283/2018

Hotãrârea nr. 283 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Canal apã Zoo”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 283

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

„CANAL APĂ ZOO”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 62/10.07.2018 a domnului Viceprimar Mihai Cristian Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 6026/10.07.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „ Canal apă zoo

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38/25.07.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1045/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei tehnico-economică nr. 36/30.07.2018 de avizare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, favorabil fără condiții, precum și de raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.4 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „ CANAL APĂ ZOO” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘE George-y si
ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


Sediul social: Localitatea: Stoenesti Nr: 328 Județul: Prahova Cod postal:107028

j ■)

CUI: 30408070 RC:J29/1053/2012 Tel:+40727542.076: E-mail: ied facilities solutions@vahoo.com


CONTRACT NR. 5720/2017


privind investiția

CANAL APA ZOO

BENEFICIAR: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”,

AMPLASAMENT: Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Ploiești, jud. Prahova;

COLECTIV DE ELABORARE

Sef proiect: ing. Dragos HATEGAN^j_ Membrii în colectivul de elaborare:

ing. Ileana HATEGAN

ing. Bogdan TAVARU

CUPRINS

A. PIESE SCRISE • 1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

J

 • 1.2.   ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

 • 1.3.   ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

 • 1.4.   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

5

 • 1.5.   ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

 • 2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1.   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE Șl FINANCIARE

 • 2.2.   CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

 • 2.3.   ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE Șl IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

 • 2.4.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI

 • 2.5.   OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI...........

 • 3.    IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

DE INVESTIȚII

 • 3.1.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • 3.2. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE

 • 3.3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 3.4.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.5.  STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA

DE IMPORTANTĂ A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.6.   GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

>

 • 4.    ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI

TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE

 • 4.1.   IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.   SITUAȚIA UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

 • 4.3.   SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

»

 • 4.4.   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.5.  ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

  4.6.

  5.


  5.1


  5.2


  ANALIZA DE RISC.............................................................................W

  V- .. •_ >; / SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC OPTIMĂ, RECOMĂNpÂ^ñ^o^17 COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT '

  DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII

  SI RISCURILOR.............................

  SOLUȚIILE TEHNICE ADOPTATE


  • 17

  • 18


5.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

J

5.3.1.INDICATORI MAXIMALI. VALOAREA TOTALĂ A OBIECTULUI DE INVESTIȚI..........

 • 5.3.2. INDICATORI CANTITATIVI

 • 5.3.3.DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

J

 • 5.4. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

? 1

 • 6.   URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

 • 7.   IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

J

 • 7.1. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI

IMPLEMENTARE

ANEXA 1- DEVIZ GENERAL......................................................................................................


22


ANEXA 2- DEVIZ FINANCIAR................................................................................................... 25

ANEXA 3 -DEVIZ PE OBIECT................................................................................................... 28

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ SITUAȚIA EXISTENTA.......................................fila 1/2 si 2/2

 • 2. 3. PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ SITUAȚIE PROIECTATA................................fila 1/2 si 2/2

 • 3. PLAN PROFIL LONGITUDINAL................................................................................

  fila 1/1


A. PIESE SCRISE


1. INFORMAȚI! GENERALEPRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 Denumirea obiectivului de investiții: CANAL APA ZOO

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Local Ploiești

 • 1.3. Beneficiarul investiției: Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • 1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ICD Facilities Solutions SRL

Loc. Stoenesti, jud. PRAHOVA

led facilities solutions@yahoo.com

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate vine in întâmpinarea nevoii reale de colectare a apelor pluviale in scopul protejării la inundații a platformei grădinii zoologice inclusiv alei pietonale.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții se afla in responsabilitatea Consiliului Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea zonala, respectiv Parcul Memorial CONSTANTIN STERE in care este integrata si Gradina Zoologica.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării faunei sălbatice si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

In acest sens grădinile zoologice trebuie sa asigure printre altele, condiții de adapostire a animalelor care sa corespunda cerințelor biologice si menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv si curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinara si alimentara.

 • 2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate

Proiectul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate nu a avut studiu de prefezabilitate.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

In prezent exista un canal natural de pamant cu latimea de aproximativ 2,5m, care traversează gradina zoologica si prin intermediul caruia se colectează apele pluviale si meteo pentru a evita inundarea platformei destinata grădinii zoologice. Canalul este plin de vegetație, colmatat, cu malurile erodate si in continua degradare. Apele uzate se scurg direct in pamant, fara a fi posibil respectarea condițiilor de mediu conform legislației in vigoare.

Zoo Ploiești a fost înființata in urma cu peste 30 de ani si este administrata de Consiliul local al municipiului. Gradina ocupa, in prezent, 16 hectare din cele peste 100 ale Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”.

Efectivul de animale include atat specii locale, cat si exotice, dintre care se evidențiază cangurii rapizi de talie mica si lamele Alpaca, singurele exemplare din Romania. Gradina Zoologica Bucov adăpostește, in total, circa 250 de animale din aproximativ 50 de specii, cateva^ntr^l^^nd^B cale de dispariție. In interiorul sau. vizitatorii pot admira animale carnivore, pașari si pești. Printre animatele Zoo Ploiești se numără lei, jaguari, ursi carpatini, j^^pajatbri, cerbi carpatini, căprioare, țapi, ponei Shetland, watussi (vaci africane), porci de â'p3,Maimuțe pavian, macaci berber, iguane verzi, chinchille, dihori, cat si o mulțime de păsări, cum sunt gâștele cu obraji albi, ibisii, ratele exotice (o prezenta rara pe teritoriul României), fazanul argintiu, fazanul auriu si multe altele.

Gradina Zoologica in timp s-a imbogatit cu o diversitate de păsări si de animale de apa astfel ca amenajările existente nu mai corespund ca spațiu si condiții, nu mai sunt suficiente, cele existente sunt foarte învechite, iar conviețuirea speciilor ridica multe probleme la fel si curatarea, respectiv igienizarea lacurilor.

Fata de cele prezentate mai ales din considerentul ca majoritatea speciilor de animale prezentate, trăiesc direct pe pamant, se impune amenajarea canalului pentru colectarea surplusului de apa in vederea evitării inundațiilor platformei zoologice.

 • 2.4. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru Canal apa zoo.

Investiția care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate vine in întâmpinarea nevoii reale de colectare a apelor pluviale in scopul protejării platformei grădinii zoologice contra inundațiilor inclusiv a aleilor pietonale.

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții va fi asigurata din bugetul Consiliului Local Ploiești.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării faunei sălbatice si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

In acest sens grădinile zoologice trebuie sa asigure printre altele, condiții de viata animalelor care sa corespunda cerințelor biologice si menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv si curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinara si alimentara.

In acest sens se are in vedere legislația care vizeaza apele pluviale si meteo, respectiv Legea nr.241/22.06.2006- Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Ordinul ANRSCnr. 88/20.03. 2007- Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Ordinul ANRSCnr. 90/20.03. 2007 - Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, SR 1846/2 - 2006 Determinarea debitelor de apă meteorică evacuată prin canalizare. Precum si prevederile ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Realizarea obiectivului de investiții propus, prin amenajarea canalului de apa contribuie la creșterea condițiilor de viata pentru animalele care populează Gradina zoologica, un confort de sanatate corespunzător, un mediu adecvat pentru viata păsărilor si animalelor care le populează si incadreaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Prin amenajarea canalului de apa se rezolva in același timp colectarea apelor pluviale pentru a se evita inundarea platformei grădinii zoologice, dar si îndeplinirea condițiilor de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

^7   *"*.....—

CONTRACT NR. 5720/2017,In concluzie, realizarea obiectivului propus reprezintă o țintă importantă Urt^popul.ațihgșțiM , performanței serviciului public către vizitatori, atragerea in număr cat mai mare a^ace^țora prgcpr^ î și respectarea responsabilităților cu privire la sănătatea și confortul animalelor, respegWișigțiraMă mediului și protejarea resurselor de apă.                                                 '

Asa cum precizează cartea Zoos „într-o lume în care mediul natural se restrânge, iar zonele urbane se extind, grădina zoologică a devenit locul cel mai la îndemână în care pot fi observate și admirate animale sălbatice11,

Totodată, o vizită la grădina zoologică ne poate spori cunoașterea, admirația si respectul față de animale și ne poate conștientiza de importanta si fragilitatea existenței lor pe planetă.

O gradina zoologica moderna trebuie sa conțină un număr optim de exemplare din fiecare specie si un număr mare de specii. Gradina zoologica trebuie sa atinga următoarele scopuri: recreere, educație, cercetare si conservare.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a.    Amplasamentul canalului colector de apa ce face obiectul investiției propuse se intinde, pe o lungime de 220m, fiind situat in Gradina Zoologica, integrata in Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE”, situat pe Drumul National DN 1, Km 11+535, localitatea Bucov, jud. Prahova.

 • b.   Parcul memorial „CONSTANTIN STERE”, in incinta caruia se afla Gradina Zoologica este situat în partea de nord-est a municipiul Ploiești, pe malul stâng al râului Teleajen. Terenul aparține comunei Bucov, este intravilan si se afla in administrarea Consiliului local Prahova.

Se invecineaza la sud-est cu comuna Bucov si este mărginit de drumul națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, la vest cu pârâul Teleajan, iar la nord cu localitatea Pleasa. Din punct de vedere hidrologic, in zona sunt trei ape curgătoare: Teleajenul, lazul Morilor și Bucovelul.

 • c.    Clima este de tip temperat continental, cu ierni de durată, reci, cu veri secetoase. Media anuală a precipitațiilor este de 640mm/m2. Precipitațiile sunt frecvente, în general, primăvara și la începutul verii. Temperatura medie anuală, pe raza comunei Bucov este de + 10 C, iar media temperaturii iarna, este de -2 C. Relieful in zona de amplasament este de ses fiind amplasat in partea central-nordică a Câmpiei Române.

 • d.    Pe teritoriul comunei nu sunt prezente obiective poluante si nici nu se desfasoara activitati poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse concentrate de la suprafața. Singura contaminare a solului poate proveni din folosirea unor ingrasaminte chimice sau ierbicide, insa cu efect local si de scurta durata. Zona in care este amplasata Gradina zoologica nu este industrializata si nu sunt surse de poluare in apropiere.

 • e.   Din punct de vedere istoric comuna Bucov este o așezare tracică (bronz), dacică (Latene) și străromânească (sec V-VII d.Hr.) de la fosta Fermă 11 Chițorani constituie un sit important pentru atestarea continuității viețuirii pe Valea Oriei. De asemenea, descoperirile arheologice din punctele Rotari, Ghespari și Tioca, aflate între lunca Teleajenului și pârâul Bucovel au stabilit că cele trei așezări își încep existența în sec al Vlll-lea și durează până spre sfârșitul veacului al X-lea, conținând "numeroase elemente de o pregnantă tradiție autohtonă daco-romană, care, în ciuda contactelor cu alte populații, s-au păstrat de-a lungul veacurilor, constituind baza culturii materiale vechi romanești" (M. Comsa, Cultura materială).

Gradina zoologica fiind situata in Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE” are in apropiere Aleea statuilor si Muzeul memorial „CONSTANTIN STERE” ( 1900).

f. Obiectivul de investiții propus nu presupune cons!redus, se incadreaza la clasa de importanta D si pentru acesta s-a făcut stui^u t^b^fic ^"

• Terenul in amplasamentul prezentat nu pune probleme din punct de vedere^listabilitatii generale (nu este afectat de eroziuni si alunecări de teren active).

 • g. Conform Normativului P100-1/2013, zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct devedere seismic de următorii parametrii:

- accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,35g cm/s2 pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, perioadă de colț Tc = 1,6 s.

 • h. Adâncimea de ingheț, conform STAS 6054/77, este de 0,8....0,90 m de la CTN.

 • 3.2. Scenariile tehnico-economice identificate

Propunerile prezentului proiect se vor materializa in realizarea unor lucrări specifice proiectului avand următoarele scopuri:

 • - pe termen scurt si mediu creșterea calității vieții specciilor de animale care populează Gradina Zoologica, alinierea la cerințele legislative de mediu si zoo;

 • - pe termen lung creșterea atractivității grădinii zoologice, care poate devenii un punct de atracție pentru mii de vizitatori si poate contribuii la dezvoltarea urbana a orașului si la continuarea modernizării din resurse proprii in contextul mai multor proiecte de dezvoltare ale zonei;

 • - realizarea unui impact pozitiv asupra vizitatorilor si asupra mediului.

Descrierea scenariilor

In acest sens au fost luate in considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1

1. Păstrarea situației existente, fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra solului si al animalelor este foarte mare. Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum:

 • • punerea in pericol a vieții animalelor prin creșterea riscului la inundații in perioadele cu ploi abundente, care vor duce in final la poluarea mediului si la pierderea autorizației de mediu pentru Gradina zoologica;

 • • degradarea continua a aspectului zonal, incalcarea responsabilităților prevăzute in Legea

191/2002-Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările și

completările ulterioare. Legea 205/2004 privind bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Legea 9/2008 privind modificarea Legii 205/2004 cu privire la bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare, precum si OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu,

Scenariul 2

Se propune:

Amenajarea canalului prin executarea următoarelor lucrări:

 • -   Curatarea, decopertarea canalului existent pana la stratul stabil;

 • -   Toaletarea vegetației si taluzarea malurilor;

 • -   betonarea albiei canalului si crearea unui aspect arhitectural potrivit pentru o gradina zoologica moderna, astfel fiind create noi capacitati de preluare a apelor pluviale si micșorarea in consecința a riscului la inundații;

CONTRACT NR. 5720/2017

8 & '

• Traseul canalului prezintă o zona ce poate fi amenajata corespunzător, pentru a crșa ' condiții bune de existenta păsărilor de.ana.                                         ...

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, aces‘a.fiind cel căre alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii conâittile-rpentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate, asigura condiții de protecție pentru animale.

Scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul 3.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •   Asigura o funcționare corespunzătoare a grădinii zoologice in concordanta cu cerințele legislative specifice si de mediu ;

 • •  Asigura condiții de viata si fara risc de inundații ale animalelor;

 • •   Realizează un impact pozitiv asupra aspectului arhitectural al grădinii zoologice si astfel contribuie la creșterea gradului de vizitare, a gradului de curățenie, dar si asupra facorilor de mediu.

 • 3.3. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce privește conținutul cadru al documentației cat și specificațiile tehnice de proiectare și executare a lucrării. Prin respectarea conținutului cadru al Studiului de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul este asigurat că i se pun la dispoziție toate informațiile necesare luării unor decizii corecte, in derularea investiției.

Elaborarea soluțiilor de realizare a obiectivelor proiectate atat in prezentul studiu precum și la fazele următoare de proiectare, se va face cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice in vigoare:

 • •   OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • •  Legea 191/2002-Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările și completările ulterioare.

 • •   Legea 205/2004 privind bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

 • •   Legea 9/2008 privind modificarea Legii 205/2004 cu privire la bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • •  Directiva 85/337/CE;

 • •   Directiva 97/11/CE;

 • •  NP 133/2013 - "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”

 • •  • SR 1846/1-2006 "Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare”

 • •  STAS 2448 /1982 „Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.”;

 • •   STAS 2308- 81 “ Capace și rame pentru cămine de vizitare”;

 • •   STAS 9824-5/1975 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale și cabluri”;

 • •  • Legea 107/96 “Legea apelor”;

 • •  • Legea 137/95 “Legea mediului”;

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

CONTRACT NR • •  obținerea Certificatului de Urbanism la faza S. F;

 • •   întocmirea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuțî®jș\,

 • •  intocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației^onștrufre;^/7

 • •   obținerea avizelor și acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanisnjj?y,AJ*v0

 • •  obținerea Autorizației de Construire.

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, atestat conform normelor legale in vigoare.

La executarea și predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 -1995 privind calitatea in construcții și H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

3.3.1. Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmează.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D.

Punerea in practică a scenariului 2 propus, prin amenajarea canalului natural existent, consta in :

> Lucrări de suprafața:

 • - Curatarea, decopertarea canalului natural existent pana la stratul stabil pe toata lungimea acestuia;

 • - Toaletarea vegetației existente si defrișarea in zonele in care aceasta deteriorează malurile si albia canalului;

 • - taluzarea , curatarea, compactarea albiei canalului, pregătirea pentru faza de betonare;

 • - betonarea albiei canalului si crearea unui aspect arhitectural adecvat peisajului din gradina zoologica, astfel fiind create noi capacitati de preluare a apelor pluviale;

 • - Betonul folosit va fi tip B 150 (08/10; BC10) indicat pentru lucrări de pardoseala, armat cu armatura din plasa de sarma si prevăzut cu rosturi de dilatare;

• Traseul canalului prezintă o zona ce poate fi amenajata corespunzător pentru a crea condiții de existenta mai bune pentru păsările de apa.

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției:

f

• costurile totale estimate pentru realizarea obiectivului de investiții (INV), cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare si a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai obiectivului de investiții sunt de 323.161,00 lei;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Durata normata de viata a obiectivului de investiții conform HG. 2139/2004 grupa 1 subgrupa 1.8, clasa 1.8.15. - alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8 o durata de 24-36 de ani.

Calculul de amortizare se face prin metoda liniara care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare pe toată durata de viață a mijlocului fix;

Durata normala de funcționare este de 30 de ani. Se obține valoare lunara amortizare de 897,66 lei

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice de 30ani vor fi 18000lei

  3.5.


Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a ;

construcțiilor                                                              \ -î. 7' ,

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente priviftd/calițatfeă in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor): categoria de importanță a lucrărilor este D, redusa.

Pentru obiectivul de investiții propus, s-a efectuat studiu topografic materializat in planuri de incadrare in zona, plan de situație cu cote, atașat la prezentul studiu de fezabilitate.

3.6. Grafic orientativ de realizare a investiției

Se estimează ca investiția va fi realizata intr-o perioada de maxim 3 luni conform graficului prezentat.

Durata maxima de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • •  numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • •  productivitatea medie in construcții similare;

 • • numărul mediu de personal angajat.

  GRAFIC DE REALIZARE INVESTIȚIE

  Nr. crt.

  Etape

  luni

  1

  2

  3

  1

  Obținerea de avize, acorduri

  X

  X

  2

  Proiectare si engineering

  X

  X

  3

  Comisioane, taxe si cote legale

  X

  X

  X

  4

  Asistenta tehnica

  X

  X

  5

  Pregătire șantier, execuție lucrări construcții si montaj

  X

  X

  6

  Consultanta

  X

  X

  7

  Asistenta tehnica

  X

  X

4.     ANALIZA SCENARII

 • 4.1.     Identificarea investiției si definirea obiectivelor

• INVESTIȚIA: „ Canal de apa"

Obiectivul general al investiției propuse este acela de a satisface necesitățile privind responsabilitățile administrării prevăzute in Legea 191/2002-Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările și completările ulterioare. Legea 205/2004 privind bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Legea 9/2008 privind modificarea Legii 205/2004 cu privire la bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare, precum si OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Proiectul vizeaza implementarea unor soluții avantajoase, care sa satisfaca toate cerințele legislative menționate si care sa îndeplinească condițiile de protejare, sanatate si confort ale animalelor din Gradina Zoologica din Parcul „CONSTANTIN STERE”, Bucov

In prezent exista un canal de pamant cu lungimea de 220m, cu o lățime variind intre 1,5m-3,0m, adanc de 0,5m, destinat colectării apelor pluviale si a surplusului de apa de pe platforma Grădinii Zoologice. Canalul existent este plin de vegetație, colmatat si cu malurile erodate, avand un aspect nepotrivit in cadrul arhitectural al grădinii zoo. Acesta in situația existenta nu satisface colectarea apelor pluviale de care Gradina Zoologica are nevoie.

(          Uj

Aspectul este necorespunzator, este nefunctional si are un impact negativ asupra arhitecturii__

grădinii zoologice.

' ..............

in aceste condiții realizarea investiției propuse se justifica si va crea cori^itiVtîu^^lipsite de risc de inundații pentru animalele ce populează platforma Grădinii Zoologice, ^^efevTntegrat in Parcul Memorial „CONSTANTIN STERE”, contribuind astfel la creșterea atractivitatii si la alinierea acesteia la prevederile legislative.

Scenariul 1.

1. Fără realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existentă, s-a constatat că deși costul de investiție este zero, riscul de inundare al animalelor este foarte mare. Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative precum: deteriorarea completa a canalului existent, poluarea mediului si in final va fi un facor negativ la obținerea autorizației de mediu pentru Gradina zoologica;

Creșterea riscului de inundare a platformei Grădinii zoologice duce la pierderea de specii protejate, incalcarea responsabilităților prevăzute in Legea 191/2002-Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările și completările ulterioare. Legea 205/2004 privind bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Legea 9/2008 privind modificarea Legii 205/2004 cu privire la bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare, precum si OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ,

Scenariul 2

Cu realizarea investiției:

> Lucrări de suprafața:

 • - Curățirea, decopertarea canalului natural existent pana la stratul stabil pe toata lungimea acestuia de 220m;

 • - Toaletarea si taluzarea pereților marginali;

 • - betonarea albiei canalului si crearea unui aspect arhitectural potrivit pentru o gradina zoologica moderna, astfel fiind create noi capacitati de preluare a apelor pluviale mai ales in anotimpurile ploioase

 • - Betonul folosit va fi tip B 150 (C8/10; BC10) indicat pentru lucrări de pardoseala, armat cu armatura din plasa de sarma si prevăzut cu rosturi de dilatare;

• Traseul canalului prezintă o zona ce poate fi amenajata corespunzător pentru existenta păsărilor de apa.

Scenariul recomandat este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care alinieaza obiectivul la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate, asigura condiții de protecție si siguranța pentru animalele care populează Gradina Zoologica.

Scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •  Reducerea riscului de inundataii a platformei Grădinii zoologice;

 • •   Realizează un impact pozitiv asupra vizitatorilor prin creșterea aspectului arhitectural al Grădinii Zoologice, dar si asupra mediului.

 • •  Contribuie la alinierea Grădinii Zoologice la prevederile ordinului 1798/2007 creșterea gradului de protecție in vederea asigurării bunăstării animalelor, respecta cerințele de mediu si ale legii grădinilor zoologice, asigura reautorizarea acesteia.

yy S ,1

Din analiza efectuata cu privire ia cele doua scenarii se poate trage clar concluzia ca scdnariufe-2.| este cel care atinge integral scopul investiției.                                    'Ț

4.2rSituația utilftățilof și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Analiza stadiului actual al infrastructurii in Parcul „CONSTANTIN STERE”,in care este integrata si Gradina Zoologica a evidențiat următoarea situație existentă a utilităților:

 • • Apa potabilă

In prezent alimentarea cu apa se face din puțuri forate si nu este un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.

Nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera.

Este in desfășurare achiziția lucrărilor de alimentare cu apa a Parcului si de rețea de canalizare. Prin implementarea proiectelor se vor crea condiții de introducere a apelor uzate intr-un sistem de canalizare centralizat pentru toti consumatorii din Parcul „CONSTANTIN STERE” . Apele uzate vor fi epurate in statii de epurare existente si altele noi.

 • • Gaz metan

In zona studiată există rețele de alimentare cu gaz metan, din care sunt alimentați consumatorii existenți. Pentru execuția lucrărilor proiectate nu este necesară asigurarea acestei utilități.

 • • Telefonie

In zona studiată, există rețele de telefonie amplasate pe stâlpii rețelelor electrice, in condiții tehnice de coexistență.

 • • Energie electrică și iluminat public

Asigurarea lor este deservită de o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, racordată in posturile de transformare existente in zonă.

Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune la consumatori, este de tip aerian, realizată pe stâlpi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente.

A. In etapa de execuție a lucrărilor:

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara lucrărilor de construcție, se va asigura cu ajutorul cisternelor. In ceea ce privește consumul de energie electrică, in general pentru executarea lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, insă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branșamente la rețeaua de joasă tensiune.

B. In etapa de exploatare

La execuția și, respectiv la exploatarea obiectivului analizat, nu sunt necesare utilitati .

 • 4.3. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

f

 • a. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

După executarea lucrărilor proiectate vor aparea influențe favorabile asupra factorilor de mediu, iar din punct de vedere economico social, in stransa legătură cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatațirea condițiilor de viata a animalelor care populează Gradina zoologica, se va creste atractivitatea către public, ceea ce va conduce la realizarea de venituri mal mari pentru auto finanțări viitoare

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare fața de situația existenta asupra solului, microclimatului, peisajului, dar si din punct de vedere arhitectural.

Realizarea obiectivului nu afecteaza obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de mediu, cat și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

 • • creșterea calității vieții pentru animale;

 • • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private.

 • b. Estimarea privind forța de muncă ocupată prin realizarea im^tiiiei: ini de realizare, în faza de operare;                                     oȘ\

'W

...............

Personal implicat in faza de execuție

In faza de execuție pentru realizarea investiției sunt necesare un număr de Aproximativ 8 persoane:

• muncitori construcții - pentru amenajarea terenului (decopertari, săpături, terasamente, nivelări) si aducerea acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrărilor de construcții specifice proiectului;

• Personal implicat in faza de operare

Realizarea investiției presupune folosirea forței de munca existenta, nefiind necesare noi locuri de munca;

Costurile întreținerii in bune condiții a investiției vor fi prevăzute in bugetele anuale ale Consiliului Local Ploiești.

 • c. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor prevăzute in prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul înconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe in factorii de mediu.

 • - întreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate in concordanță cu normele europene sau romanești, in vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (material lemnos, betoane,

piatră......etc.).

Pe perioada execuției se vor avea in vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor de maximum 3 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat ingrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita numai la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții. Dar lucrările fiind de capacitate redusa, acest fapt nu poate cauza disfuncționalități insemnate in operațiunile cotidiene ale grădinii zoologice. Aceste aspecte se vor înregistra pe termen scurt și pot fi cu ușurință contracarate sau prevenite prin metode adecvate de construcție și un management al proiectului potrivit, inclusiv notificarea, in timp util, a factorilor responsabili cu gradina zoologica.

Sursele de poluare a mediului identificate in faza de execuție a lucrărilor de construcții prevăzute in prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • • praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • • zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • • perturbarea temporară a peisajului;

 • • deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse in prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • • utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • • organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cat mai redusă;

 • • efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, in cazul in care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației in zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • • stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase.din punct de vedere? al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor de: ^nsfrucțit;;

 • • pentru evitarea poluării aerului eu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se

recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;               '<         ;

 • • in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra: mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță in exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția impotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele propuse pentru realizarea investiției sunt produse in U.E., avand caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscandu-se parametrii de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele aspecte:

 • • analiza pentru perioada de execuție cat și pentru perioada de exploatare;

 • • se au in vedere toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit...etc.;

 • • se are in vedere, in baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu.

Lucrările aferente amenajării canalului de apa ce fac obiectul prezentei documentații nu reprezintă și nu produc surse de:

 • • poluare a apelor;

 • • poluare a aerului;

 • • zgomot și vibrații;

 • • radiații;

 • • poluare a solului și subsolului;

 • • poluare a ecosistemelor terestre și acvatice;

 • • poluarea așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

 • • deșeuri de orice natura;

 • • substanțe toxice periculoase.

 • 4.4. Analiza opțiunilor

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

J

Analiza cost-beneficiu are ca scop estimarea impactului socio-economic al proiectului de investiție public propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției.

Alternativele luate in calcul sunt următoarele:

 • a.   alternativa fara proiect - situația actuala;

 • b.  alternativa cu proiect;

Investiția de capital

Pentru realizarea investiției din punct de vedere tehnic s-a propus ca amenajarea canalului de apa sa se faca din materiale de calitate, ceea ce va asigura o durata de viata de 30 de ani..

Investiția in valoare totala de 323.161,00 lei, contribuie pe termen scurt si mediu la reducerea riscului de inundații a platformei Grădinii Zoologice, a riscului de pierdere de specii de

Zoologice ceea c£:va Conduse orii de chettuietb cohfofm Weviz


animale protejate, iar pe termen lung crește atractivitatea Grădinii realizarea de venituri mai mari pentru auto finanțare;

la


Realizarea proiectului presupune următoarele categ general:

 • a. cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • c. cheltuieli pentru realizarea investiției de baza

 • d. alte cletuieli (organizare de șantier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizițiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanța de Urgenta nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice.

 • 4.5. Analiza economico financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza financiara si efectuarea analizei economice, privita din doua perspective:

 • - aspectul economic, in care se urmărește adminisrtrarea cu eficienta maxima a resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interacțiunea cu alti factori;

 • - aspectul socio- economic, accentul fiind pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizării alternativelor propuse se vor pune in balanța costurile de realizare a investiției asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de întreținere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani, care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

După cum se poate constata din prezentare si analiza investiției, aceasta nu aduce beneficii, nefiind un obiectiv in urma caruia sa se obțină venituri.

Anul 2018 este considerat anul de începere a derulării proiectului, fiind preconizat ca an de începere a proiectului, iar anul 2017 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obținere de avize si acorduri).

După studiu de fezabilitate se va elabora proiectul tehnic si documentațiile tehnice pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor. Execuția lucrărilor de costructie sunt estimate pentru aniul 2017, intreg proiectul avand o durata de implementare de 3 luni.

Pentru investiția ce face obiectul prezentului studiu nu se poate face o cuantificare monetara a veniturilor ce ar rezulta in urma realizării investiției, aceasta nefiind o componenta, care sa aduca venituri directe in urma realizării acestuia. Acesta este un obiectiv care in contextul general contribuie la îndeplinirea condițiilor obligatorii legislative pentru funcționarea in condiții normale si fara risc a Grădinii Zoologice si pentru creșterea atractivitatii acesteia către populație, aspect arhitectural al arealului in care este integrat.

Realizarea aceastei investiții aduce in prim plan efectele pozitive privind autorizarea Grădinii Zoologice si îndeplinirea condițiilor de mediu, respectiv a responsabilităților ce revin Administrației Gradiniiprevazute in Legea 191/2002-Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările și completările ulterioare. Legea 205/2004 privind bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Legea 9/2008 privind modificarea Legii 205/2004 cu privire la bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare, precum si OUG 195/2005 privind protecția mediului si a Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu ;

Lucrările proiectate introduc efecte pozitive suplimentare asupra soli^i^ rhicroclimatului/ peisajului, dar si din punct de vedere arhitectural.                                    '■/*>.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilohi^mpdiu, cat și din punct de vedere economic și social:

 • • va scadea gradul de poluare al apelor de suprafața si subterana;

 • • va crea un impact pozitiv asupra solului;

 • • creșterea calității vieții pentru animale care trăiesc pe platforma grădinii zoologice;

 • • creșterea atractivității zonei pentru noi investiții private

4.6. Analiza de risc

 • c. Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

  Nr. crt

  Risc / Sursa de risc tehnic existenta

  Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

  Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

  Strategie de reducere Efecte negative

  Perioada de apariție in cadrul proiectului

  Risc acoperit contactual (Da/Nu)

  1

  Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

  Intirzierea lucrărilor

  80

  50

  Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere (propunere 250 Ron/ zi)

  In implementare

  Da

  *

  2

  Calitatea necorespunz atoare a lucrărilor executate

  Lucrările trebuie reluate, durabilitate scăzută a proiectului

  40

  20

  Condiții de garanție impuse contractual

  In implementare

  Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr. crt

Risc / Sursa de risc financiar existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100) %

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de apariție in cadrul proiectului

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Fluctuații de preț la materiale

Scăderea calitatii lucrărilor, alegerea materialelor mai ieftine

5

5

Impunerea standardelor de calitate

Perioada execuției lucrărilor

Nu

2

Fluctuații la cursul valutar pe perioada implementării

Redimensionarea bugetului, forțarea de economii pe alte linii bugetare

10

10

Creșterea cotei de finanțare

Perioada achizițiilor

Da

Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultăți privind finanțarea proiectului, 10

5

Evidențierea contribuției in buget;

Perioada de implementare

Da


c. Evaluarea riscurilor instituționale

&r.

Risc/ Sursa de risc instituțional existenta

Impactul potențial negativ (min.0-max.100) %

Probabilitate de apariție (min.0-max.100)%

Strategie de Reducere efecte negative

Perioada de âpafație in -• cadrul ă proiectului '

Risc acoperit contactual (Da/Nu)

1

Intirzieri in obținerea autorizațiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare, 10

5

Atribuirea de responsabilități legat de avize si acorduri; Solicitarea in timp util a acestora;

Perioada de implementare

Da

2

Lipsa ofertantilor la licitații

Reluarea licitațiilor, intirziri

10

40

Invitații la toate firmele din zona

Perioada de achiziții

Nu

3

Contestații in urma selecțiilor

Intirzierea începerii lucrărilor

20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de Evaluare obiective

Perioada de achiziții

Nu


5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul nr. 2, acesta fiind cel care contribuie la alinierea Grădinii Zoologice la prevederile ordinului 1798/2007, astfel se pot indeplinii condițiile pentru emiterea autorizației de mediu, asigura condiții optime de viata si sanatate, asigura condiții de protecție pentru animalele care o populează.

In concluzie scenariul tehnico-economic prin care obiectivul proiectului poate fi atins este scenariul

 • 2.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

 • •   Reducerea riscului de inundataii a platformei Grădinii zoologice;

 • •   Realizează un impact pozitiv asupra vizitatorilor prin creșterea aspectului arhitectural al Grădinii Zoologice, dar si asupra mediului.

 • •  Contribuie la alinierea Grădinii Zoologice la prevederile ordinului 1798/2007 creșterea gradului de protecție in vederea asigurării bunăstării animalelor, respecta cerințele de mediu si ale legii grădinilor zoologice, asigura reautorizarea acesteia.

Din analiza efectuata cu privire la cele doua scenarii se poate trage clar concluzia ca scenariul 2 este cel care atinge integral scopul investiției

Finanțarea necesara pentru realizarea acestei investiții este asigurata de Consiliului Local Ploiești, care are strategii cu privire la dezvoltarea urbana a orașului Ploiești si a comunelor din vecinătate.

România trebuie sa respecte acquis comunitar in domeniul protejării faunei sălbatice si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, ca stat membru al Uniunii Europene.

In acest sens grădinile zoologice trebuie sa asigure printre altele, condiții de adapostire a animalelor care sa corespunda cerințelor biologice si menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv si curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinara si alimentara.

4>-l

STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT NR/5720/2017-Ca

1                       a

5.2

Soluțiile tehnice adoptate

I O CU      .

r-, /         ,

■■■■ ' ■■■-

.Soluțiile tehnice adoptate pentru punerea in practică a scenariului 2'Cf5rppijs, ih.scppul * amenajării canalului de colectare ape pluviale consta in :                               ‘

> Lucrări de suprafața:

 • - Curatarea, decopertarea canalului natural existent pana la stratul stabil pe toata lungimea acestuia de 220m, conform plan de situație;

 • - Toaletarea si defrișarea vegetației de pe canalul existent;

 • - tasare, nivelare si taluzarea malurilor;

 • - Betonarea albiei canalului si crearea unui aspect arhitectural potrivit pentru o Gradina Zoologica moderna, astfel fiind create noi capacitati de preluare a apelor pluviale, micșorând * riscul la inundații al platformei Grădinii zoologice.

 • - Amenajarea canalului avand in vedere panta de curgere si elemente de dilatatie

 • - Betonul folosit va fi tip B 150 (C8/10; BC10) indicat pentru lucrări de pardoseala, armat cu armatura din plasa de sarma si prevăzut cu rosturi de dilatare;

 • - Canalul finisat va avea o arhitectura adecvata peisajului;

• Traseul canalului prezintă o zona ce va fi amenajata corespunzător pentru a mari spațiul destinat existentei păsărilor de apa.

5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

5.3.1. Indicatori maximali. Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA este de 376.543,78 lei, respectiv, 323.161,00 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 290.186,02 lei cu TVA, respectiv 243.853,80lei fără TVA, în conformitate cu Devizul general anexat pe total capitole;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

26.400,00

5.016,00

31.416,00

2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

47.731,00

9.429,89

59.060,89

4

Cheltuieli pentru investiția de bază

213.190,00

40.506,10

253.696,10

5.

Alte cheltuieli inclusiv organizare șantier, comisioane, cote, taxe pentru acorduri, avize

35.840,00

5.168,00

41.008,00

6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

323.161,00

60.119,99

385.180,99

1.

Construcții și instalații

213.190,00

40.506,10

253.696,10

2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

3.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26.400,00

5.016,00

31.416,00

TOTAL C + M

243.853,80

46.332,22

290.186,02

5.3.2. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi ta lucrările ce vor fi realizate:

- defrișare, toaletare vegetație, nivelare ;


- terasament;

- lucrări de pregătire in vederea betonarii albiei;

- betonare albie canal

- număr m. Cana! de apa realizați;

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE )

Nr. crt.

Lucrări Stadiul fizic

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Lei

Valoare I

Lei

1.

Toaletarea si defrișarea vegetației

m

220

25

5500

I

2.

Terasamente

mc

880

28

24640

3.

Construcție Canal betonat +amenajare lac păsări de apa

mc

400

435,125

174050

4

Arhitectura

1

9000

9000

TOTAL

213.190,00

T.V.A. 19%

40.506,10

TOTAL CU TVA

253.696,10

5.3.3. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 3 luni conform Grafic realizare investiție, prezentat in subcap. 3.6

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări.

5.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea investiției publice este asigurata de Primăriei Ploiești din bugrtul local.

6.  URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE

Pentru Certificatul de urbanism a fost depusa documentația necesara în vederea obținerii tuturor avizelor necesare si ulterior a autorizației de construire

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții si implementare

A. Durata de realizare

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 3 luni calendaristice, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziții publice, de servicii de proiectare și achiziții de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic și detalii de

execuție, documentații de obținere a avizelor și acordurilor și depunerea la instituțiile;avizât6are;și/ realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea acestora, ela^râVea?dpcumanta^i tehnice pentru obținerea autorizației de construire), efectuarea lucrărilor de constrjjbțij;!?precyiri^și realizarea activităților necesare recepției finale.

Eșalonarea investiției are la bază următoarele considerente:

 • - prioritățile stabilite de Consiliul Local cu privire la investiții in infrastructura grădinii zoo;

 • - condiționarea tehnologică a operațiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metodă consacrată in construcții.

Lucrările de construcții propriu-zise se vor putea executa intr-o perioadă de 2 luni. Perioada exactă de derulare a investiției, respectiv data de incepere a lucrărilor, se va stabili in funcție de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data începerii execuției și de graficul prezentat de constructor. Durata maximă de realizare a investiției s-a determinat in funcție de următoarele elemente:

 • - numărul maxim de ore medii convenționale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investiției;

 • - productivitatea medie in construcții pentru categoriile de lucrări similare;

 • - numărul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrărilor.

B. Etapele principale

Principalele etape de realizare a investiției pot fi eșalonate după cum urmează:

1. Etapa pregătitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat că au fost deja parcurse y fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului și de selectare (conform legislației achizițiilor publice) a prestatorului serviciilor de proiectare necesare promovării investiției, precum și obținerea Certificatului de Urbanism pentru investiția proiectată. Astfel, se consideră că mai sunt de parcurs următoarele faze ale etapei pregătitoare:

 • >  elaborarea tuturor documentațiilor tehnico - economice și obținerea autorizației de construire in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, modificată și completată ulterior. Această etapă implică sarcini speciale pentru Beneficiarul Lucrării, care trebuie să cunoască configurația unei astfel de documentații complete:

 • >  proiectul tehnic și detaliile de execuție necesare pentru realizarea lucrărilor in șantier:

 • - Parte scrisă:

 • - memoriu general;

 • - liste de cantitati;

 • - caiete de sarcini tehnice

 • - Parte desenată.

 • • documentațiile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și depunerea acestora la avizatori;

 • • solicitarea avizelor și acordurilor necesare investiției, impuse prin Certificatul de Urbanism;

 • • documentația tehnică de autorizare a construirii, întocmită in conformitate cu cerințele de formă și conținut impuse prin Legea 50/1991, modificată și completată ulterior.

Realizarea acestei etape presupune o perioadă de timp de aproximativ 2 luni (60 zile calendaristice);

Se recomandă încredințarea lucrărilor de pregătire a documentațiilor unei firme specializate care să rezolve toate componentele necesare derulării investiției in termen util.

 • >    organizarea procedurii de achiziție publică in vederea selectării constructorului; această etapă se va derula prin grija Beneficiarului, care va sigura:

• elaborarea documentației de atribuire:

 • - fișa de date a achiziției;

 • - caietul de sarcini.

 • • derularea procedurii de achiziție;

 • • stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;

 • • asigurarea infrastructurii necesare desfășurării procesului de atribuire a contractului de execuție;

 • • derularea corespunzătoare a corespondenței legale cu ofertanții, asigurarea cadrului in vederea soluționării unor eventuale contestații, semnarea contractului de execuție.

CONTRACT

CONTRACTUL DE EXECUȚIE - rezultatul activității desfășurate ;1H aceastăzetajjă’ va conține toate clauzele necesare, astfel.. 4ncat- lucrarea să se execute ia t^^erifșj :ye ‘ceptțter Contractul va avea ca anexă importantă GRAFICUL DE EXECUȚIE a lucrurilor; ;sezrec6^indă solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin METODA DRUMUCUI^Cfeițf^d’hetodă consacrată in activitatea de construcții).

 • 2. Etapa execuției și decontării lucrărilor de construcții, se va derula pe o perioadă de 4 luni, și va cuprinde următoarele obiecte de construcție, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează:

 • a) realizare compartimentare lacuri in bazine separate;

 • b) realizare racorduri de canalizare, cuprinzând : introducerea conductelor de canalizare, cămine de vizitare, subtraversari;

 • c) realizare adăposturi pentru păsări si animale de apa;

 • d) realizare sistem contra evadării păsărilor.

Ordinul de incepere a execuției eliberat de BENEFICIAR și avand la bază următoarele:

 • - autorizația de construire;

 • - contractul de execuție (cu toate anexele);

 • - proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de șantier, autorizat conform legislației in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziții publice;

CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuția lucrărilor atestați in condițiile legislației in vigoare.

Lucrările se vor derula in conformitate cu graficul de execuție și cu documentația tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizației; controlul calității lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR - piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant și Inspectoratul de Stat in Construcții - pe faze și in baza unor documente speciale prevăzute de legislația in vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza in același timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Durata de execuție a lucrărilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea medie a muncii pentru lucrările de construcții necesare pentru realizarea investiției, ținând cont (așa cum s-a mai precizat) de posibilitatea execuției in paralel a diferitelor categorii de lucrări. Graficul de implementare a proiectului și de realizare a lucrărilor fundamentate in actualul studiu este de 3 luni conform Grafic realizare investiție, subcap. 3.6

3. Etapa recepției lucrărilor:

Lucrările se recepționează și se decontează lunar în baza situațiilor de lucrări întocmite de executant, conform devizului ofertă. Suplimentarea sau renunțarea la unele articole de lucrări din devizul ofertă se va efectua în condițiile legislației în vigoare.

Recepția finală va avea în vedere următoarele:

 • - referatul proiectantului;

 • - cartea tehnică a construcției;

 • - procesele verbale de recepții preliminare;

 • - alte documente și informații.


ANEXA 1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CANAL APA ZOO

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

26.400,00

5.016,00

31.416,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

26.400,00

5.016,00

31.416,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare o

biectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.1. Studii de teren

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.900,00

551,00

3.451,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

27.880,00

5.297,20

33.177,20

3.5.1. Temă de proiectare

1.430,00

271,70

1.701,70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8050

1.529,50

9.579,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea bținerii avizelor / acordurilor /autorizațiilor

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.400,00

266,00

1.666,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

12.500,00

2.375,00

14.875,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.800,00

532,00

3.332,00: -tO ' ©

... ■ , <■' !

3.7

Consultanță

1.100,00

570,00

i>:^570,cb

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.000,00

- C*

570,00

.....,'&$oo

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.601,00

2.014,19

12.615,19

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.800,00

342,00

2.142,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.200,00

418,00

2.618,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

Total capitol 3

45.393,80

8.985,82

56.279,62

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

213.190,00

40.506,10

253.696,10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

213.190,00

40.506,10

253.696,10

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.779,14

0,00

3.779,14

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.065,95

0,00

1.065,95

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

213,19

0,00

213,19

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.500,00

0,00

2.500,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute - 8%din (1.1+1.2+ 2+3+4)

22.100,00

4.199,00

26.299,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

30.142,94

5.009,12

35.152,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

i

6.1

Pregătirea personajului de exploatare

- 0,00

o,ou

o;oo

0.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

■ '.;o,bo

Total capitol 6

0,00

0,00

- 0,00

TOTAL GENERAL

315.126,74

59.517,04

376.543,78

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

243.853,80

46.332,22

290.186,02

Nr. crt.

SPECIFICAȚIE

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea uti obiectivului de investiții

ităților necesare

2.1

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

SPECIFICATE

Valoare fără TVA

— TVA

Valoare cu

lei

lei

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică1^

3.1

Studii

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.1. Studii de teren

2.450,00

465,50

2.915,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.900,00

551,00

3.451,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

27.880,00

5.297,20

33.177,20

3.5.1. Temă de proiectare

1.430,00

271,70

1.701,70

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8050

1.529,50

9.579,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.400,00

266,00

1.666,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

12.500,00

2.375,00

14.875,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.800,00

532,00

3.332,00

3.7

Consultanță

1.100,00

570,00

3.570,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.601,00

2.014,19

12.615,19

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.800,00

342,00

2.142,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.200,00

418,00

2.618,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

TOTAL DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 3

45.393,00

8.985,82

56.279,62

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bazâ     .!•

; ’ •         ’               - 6TF -

Construcții și instalații

213.190.00

40.S06/I0

253.696,10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

oM

-5- o,oo

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4

213.190,00

40.506,10

253.696,10

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4.263,80

810,12

5.073,92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.779,14

0,00

3.779,14

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.065,95

0,00

1.065,95

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

213,19

0,00

213,19

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.500,00

0,00

2.500,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute - 8%din (1.1+1.2+ 2+3+4)

22.100,00

4.199,00

26.299,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 5

30.142,94

5.009,12

35.152,06

DEV

IZ FINANCIAR CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

ANEXA 3

DEVIZ PE OE

CANAL ZOC

JIECT

A -      ■

Vi 4

- ■ v jZ

Nr.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor

Valoare

TVA 19%

Valoare cu

crt

de cheltuieli

(fără TVA)

TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

cap.4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

30140,00

5726,6

35866,60

4.1.2.

construcții: Rezistență (fundații, structură de rezistentă)

174.050,00

33069,5

207119,50

4.1.3.

Arhitectură

9.000

1710

10710,00

4.1.4.

Instalații

0

0

0,00

TOTAL 1 subcap. 4.1.

213.190

40506,1

253.696

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0

0

Total II subcap. 4.2.

0,00

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,00

0

0

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

r4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

213.190,00

40506,1

253.696


ANEXA 2 DEVIZ FINANCIAR CANAL APA ZOO

Nr. crt.

SPECIFICAȚIE

Valoare fără TVA

o -r-u * X>.

TVA^,

Valbăre/cu

'vr^ȚVA

lei

lei

Tei

1

2

3

4

5

DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1     Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

26.400 00

5.016,00

31.416,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 1

26.400,00

5.016,00

31.416,00


ZOftA STUDIATA?
163.406


: 163.462

\163.ÎW' '


•163.344         ,

i 163.714 ț'? 183.628^3.306

162.939


-162.938163.307
62.206


LEGENDA


’ Stâlp metalic


Beneficiar

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE'

Finanțator

Consiliul Local Ploiești;

Prestator

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


/ Cămin canalizare existenta


Gard de plasa l voliera

Gard metalic

Taluz / margine canal


Titlul Prefectului:

CANAL APA ZOO


Denumire Planșa:

PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC

SITUAȚIA EXISTENTA


Pagina

Faza

i Scara

■ Nr. desen

Data

1/2

SF

1:206

i 0C2

August

2017

Localizare:

Parcul memorial Constantin Stere - Gradina Zoologica, Com. Bucov. jud. Prahova■ 38684/}
LEGENDA
Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

FinariUilcr,

Consiliul Local Ploiești;


S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL


Titlul Proiectului:

CANAL APA ZOO

Pugr»

F*ia       Henri      Nr de*oir

fJlIGI

i!>

cp         1 7fW        fl

A«.guM .•fi»?

tdutâsin

Parrnl îr-wmnnal l>yiijtar|l|n 91«t - Gtadfcui c«m Btirxw. |ud PrrfrrșS


Denumire Planșa;


PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC SITUAȚIA EXISTENTA

163.462


163.860


3BCT2O

LEGENDA


£ Lampadar


Slaip metalic


Fanltma


Cămin canalizare existenta


..-162538


\ 163; ^04.UJJJJ HJ.U-U.il 1. mm.irnxfrf.il i:


Propunere - tatuz betonat si uniformizatAdministrația Parcului Memorial .CONSTANTIN STERE"


PLAN PE SUPORT TOPOGRAFIC SITUAȚIA PROPUSA•' 163.210


legenda


Lampadar


<< Stâlp metalic

d Fantana

sae -'«m

Gs«1 metalic

•" 163.103


f 163.064


" 163.133


’■' 163,114"3W


163.248


163.049163.561163.015


’* 162.862


CANALAPA2oO


Denumire p/sn33.Data

-'i/jliJiJ

W’T


l oșafliai».

^entm ...

Cw* Btcoy M Dr)^*^j£B,ij9«e.
Linie ax albie existenta - linia neagra

Linie ax albie proiectata - linia roșie

Beneficiar.

Administrația Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE"

Finanțator

Consiliul Local Ploiești;

Prestator:

S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

Titlul Proiectului!

CANAL APA ZOO


Denumire Planșa:

PROFIL LONGITUDINAL CANAL ZOO


Pagina ' Faza


1/1           SF


Scara Nr. desen Data Localizare:

1:1000                   August           Parcul memorial Constantin Stere - Gradina Zoologica,

1:100        005        2017                         Com. Bucov, jud. Prahova


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE


AVIZ

Nr. 36/30.07.2018


 • 1. Denumire proiect; “ SF- Canal apa zoo ”

 • 2. Proiectant - SC ICD FACILITIES SOLUTIONS SRL

3. Beneficiar - Administrația Prcului Memorial Constantin Stere Ploiești

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Se propune scenariul II, prin realizarea lucrărilor de betonare a albiei canalului existent pentru marirea capacitatii de preluare a apelor pluviale si reducerea riscului de inundații.

L = 220 m, situat in Gradina Zoologica din parcul Constantin Stere, pentru păsările de apa.

Val. totala inv. = 315.126,74 lei fara TVA din care C+M = 243.853,80 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 30.07.2018 se acorda :