Hotărârea nr. 282/2018

Hotãrârea nr. 282 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi domnul Pricopie Ştefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                     f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI j

HOTĂRÂREA NR. 282 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 80/10.07.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate nr. 941/16.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Public, Contracte, nr. 13/16.07.2018 al Direcției Economice și nr. 220/1/10.07.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia;

Luând în considerare raportul din data de 16.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere solicitările domnului Pricopie Ștefan și doamnei Pricopie Marcela-Olimpia, înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 4103/16.05.2016 și nr. 17151/06.09.2016;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în baza art. 548 pct.(4), art. 550 pct.(l) și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2)-lit. c), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l însușește raportul de evaluare nr. 93/21.05.2018, revizuit în data de 29.06.2018, întocmit de către S.C.OPIN1ON S.R.L, pentru suprafața de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu nr. 15A, bl. 121 B, sc.A, ap.l, parter, în suprafață de 3,85 m.p. care constituie Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Stabilește valoarea redevenței suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu nr. 15A, bl. 121 B, sc. A, ap.l, parter, în suprafață de 3,85 m.p., la suma de 23,65 lei/lună.

Art.3 Aprobă încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia, pentru folosința suprafeței de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu nr.l5A, bl. 121 B, sc. A, ap.l, parter în suprafață de 3,85 m.p., identificată conform planului de situație, care constituie Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Durata contractului de superficie este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • b) Domnul Pricopie Ștefăhzșf;cbamna"Pricopie"MarcelasGlimpia^ui’achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de 23,65 lei/Iună;

 • c) Contractul de superficie, ce are ca obiect suprafața de teren sus menționată, să fie perfectat la un notar public autorizat, în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri;

 • d) Domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia să obțină autorizația de construire în termenul prevăzut în Certificatul de urbanism nr. 437/26.04.2018;

 • e) Domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de superficie.

Art.4 Aprobă ca suma stabilită conform art.3 lit. b) să se achite de către domnul Pricopie Ștefan și doamna Pricopie Marcela-Olimpia pe toată durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018Contras nează:


SECF TAR,

Laureni DLȚ1SC OPINION SRL


Revizuit 29.06.2018


AFERENT BALCON, PLOIEȘTI,

STR. ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU,


NR.15A,BL.121B,AP.2, JUD.


PRAHOVA, NR.CAD. 142108,

SUPRAFAȚĂ DE 3,85 MP


CĂTRE,Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren aferent balcon situat în Ploiești, Str.Enăchiță Văcărescu, nr.l5A,bl.l21B, ap.l, județul Prahova, nr.cad. 142108, suprafața : 4 mp. Conform adresei nr. 12495 / 19.06.2018 prezentul raport revizuit înlocuiește raportul inițial nr. 93/21.05.2018, care devenind nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnatei nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:
Capitolul 1

 • 1.1. Certificarea evaluatorului

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul TI

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului................................................................................................................................ 5

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării..........................................................................................................................................5

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de titilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE'


SC OPINION SRLCapitolul I
 • l.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrai raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.


 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  Teren aferent balcon, Nr. Cad. 142108, suprafață de 3.85 mp.

  LOCALIZARE

  Ploiețti, Str. Enăchiță Văcărescu, nr,15A, bl,121B, ap.l

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 243/28.07.2016 și HCL nr.363/31.10.2017 privind modificarea articolului 2 al HC1 243/28.07.2016

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea redevenței

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  19.04.2018

  DATA EVALUĂRII

  23.04.2018

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.6563 LEI/EURO

  VALOAREA REDEVENȚEI

  1.32 euro/mp/luna echivalent 6.15 lei/mp/luna

  5,08 euro/Iuna (echivalent 23.65 lei/luna)

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II
 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. Grigore Pleșoianu, nr.26,Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551,prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

 • 2.4. Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este stabilirea redevenței pentru terenul aferent balconului.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Propritetatea imobiliară de evaluat, teren intravilan aferent balcon, este situat în Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu, nr.l5A, B1.121B, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 4 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 111296/06.12.2017 furnizat de către client si 3.85 mp conform Planului de amplasamnet si delimitare a imobilului. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. In urma a inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon.

Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.


9


9 Serviciu! i

Juduieanșcoala Gimnazială Profesa Nicuias SFig.I Imobil subiect, Str.EnSclu|fiVSc&rescu, nr, ISA? Ploiești - Vedere saielil


SC OPINION SRLPotrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică'stTegimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleași prevederi legale le găsim reiterate si în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului său trei atribute, si anume posesia, folosința si dispoziția. Există si excepții când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse din conținutul juridic al dreptului său, alcătuind un alt drept real principal constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului. In acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de uz, dreptul de abitatie si dreptul de servitute si ele pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată.

Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil prevede ca dispozițiile privind dreptul de superficie sunt aplicabile numai pentru constituirea acestui dezmembramant ulterior intrării in vigoare a noului Cod civil. Astfel, superficia a fost reglementata prin noul Cod civil (Legea nr.287/2009 pusa in aplicare prin legea nr.71/2011) in Cartea a III a, Titlul III, intitulat ”Dezmembraminte ale dreptului de proprietate, art.693-702.

Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosină, suprapunându-se două drepturi de proprietate: dreptul de proprietate al superficialului asupra construcțiilor, plantațiilor sau altor lucrări si dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană.

Dreptul de superficie prezintă minatoarele caractere juridice: în primul rând, este un drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafață de teren . Un alt caracter juridic al superficiei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în sensul că atata timp cât dureaza construcția, plantația sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, iar atunci când este constituit prin act juridic, se poate constitui pe o durată determinată de cel mult 99 de ani.

Prin stabilirea, in reglementarea actuala a unui termen maxim de 99 de ani pentru existenta dreptului de superficie, se creeaza o limita temporara pana la care operează suspendarea dreptului de a invoca ascensiunea imobiliara de către proprietarul terenului. Aceasta limita poate fi extinsa, prin reinnoirea dreptului de superficie cu o noua perioada ce nu poate depăși 99 de ani. Aceasta presupune ca, in cazul constituirii superficiei prin act juridic, este necesar sa se precizeze ce se intampla cu construcția, plantația ori lucrarea, la incetarea superficiei prin ajungerea la termen. In caz contrar, se vor aplica dispozițiile privind ascensiunea cu obligația de a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului (art. 699 alin. 1 C. civ.)

întinderea exercitării dreptului de superficie este determinata de actul constitutiv. De regula, in lipsaCu privire la caracterul si natura sa, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu gratuit sau cu titlu oneros asa cura rezultă din dispozițiile art. 697 Noul Cod Civil. Prin acest articol leguitorul a dorit sa ofere o reglementare a modalității de calcul a prețului datorat de superficiar in ipoteza in care dreptul acestuia de superficie a fost constituit prin act juridic cu titlu oneros iar părțile nu au prevăzut modalitatea de plata.

în conformitate cu prevederile alin (1) art. 697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • •  abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • •  tipul activului care este evaluat;

 • •  starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

 • •  orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specific

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piață. Conform SEV 100 valoarea de piață este definite astfel:

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • > ”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

 • > ”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării,

cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ”piața”;

 • > ”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”după un marketing adecvat14 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de data evaluării-,

 • > ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă,despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la dala evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

 • > ”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

In conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularii fdrept$^

datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă^&ând șeanra'defehira terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte^Ctferirde^determinare a contravalorii folosiutei.                                                                    ■ r )

______,______ J_______....... ....... □ .

China. Când se evalueaza fie un drept de propnetate afectat de locatiune, fie^ărp-drept creat de contractul de închiriere, este necesar sa se ia in considerare chiria contractuala iar in cazul in care aceasta este neobișnuita, chiria de piața.

Chiria de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi închiriata la data evaluării, intre un locator hotarat si un locatar hotarat, cu clauze de închiriere adecvate, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.

Comentariile prezentate pentru definiția similara a valorii de piața din SEV 100 Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piața. In particular, suma estimate exclude o chirie majorata sau micșorată de clauze, contraprestatii sau facilitați speciale. "Clauzele de chirie adecvata” sunt clauzele convenite in mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliara, ladata evaluării, intre participantii la piața. O valoare a chiriei de piața ar trebui sa fie prezentata numai in corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Chiria contractuala reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixa sau variabila pe durata contractului de închiriere. Frecventa plătii chiriei si baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate in contractul de închiriere si trebuie sa fie identificate si înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum si obligațiile locatarului.

Un tip de valoare (baza de evaluare) arata principiile fundamentale de cuantificare a unei valori.

Aceste principii pot sa fie diferite in funcție de scopul evaluării. Un tip de valoare nu reprezintă o precizare a metodei utilizate si nici o descriere a condiției unui activ sau unor active când se vând.

Valoarea de piața este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit si analizat in SEV 100 "Cadrul general”. Acest standard prezintă definițiile si analizeaza si alte tipuri de valoare. Acestea sunt incluse in trei categorii principale.

Prima categorie reflecta beneficiile pe care o entitate le obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifica pentru aceasta entitate. Deși, in anumite situații, valoarea specifica pentru acea entitate ar putea fi identica cu suma care ar putea fi obtinuta din vanzarea activului, aceasta valoare reflecta beneficiile incasabile din deținerea activului si ca urmare, nu presupune in mod necesar un schimb ipotetic. Din aceasta categorie face parte valoarea de investiție sau subiectiva. Diferentele dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea lui de piața exprima motivația intrării pe piața a cumpărătorilor sau vânzătorilor.

A doua categorie reprezintă prețul care, in mod rezonabil, ar fi convenit intre doua parti anumite, care tranzactioneaza im activ. Deși părțile ar putea sa fie independente si ar putea sa negocieze in condiții nepărtinitoare, activul nu este in mod necesar expus pe piața larga iar prețul convenit ar putea sa reflecte mai degrabă avantajele (sau dezavantajele) specifice ale proprietății pentru părțile implicate decât piața in ansamblul ei. Din aceasta categorie fac parte valoarea justa, valoarea speciala si valoarea sinergiei.

O a treia categorie este valoarea determinata conform unei definiții prezentata intr-un statut sau intr-un contract.

In prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de piață a obiectivului.

IF

SC OPINION SRL • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la oare evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de oficial practicat de B.N.R. la data de 23.04.2018 este : 1€ = 4.6563 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 19.04.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 111296/06.12.2017.

 • - Hotărârea 243/28.07.2016 CL Ploiești

 • -  Hotătârea 363/31.10.2017 CL Ploiești privind modificarea articolului doi al Hotărârii 243/28.07.2016

 • - Plan de amplasament și delimitare imobilului

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

„ _ RO

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascund Se bunurilor dare ar avea  ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma mei o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperireiai lor; 7'

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, n^făcâudu-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -   Terenul a fost evaluat ca fiind liber;

Prin adresa nr 42/20.04.2018 s-a solicitat clientului furnizarea Certificatului de urbanism

pentru a confirma aspectele necesare in analiza CMBU. Pana in prezent clientul nu a furnizat documentația solicitata. In concluzie, evaluarea s-a efectuat in lipsa Certificatului de urbanism, in ipoteza in care terenul este construibil suportând construcție de tip rezidențial.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform Hotătârii Consiliului

Local Ploiești nr. 243/28.07.2016 și Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.363/31.10.2017 privind

V mAA; fin^^omeniului

’/ î < W

'WMWonn


modificarea articolului 2 al HC1 243/28.07.2016 fiimizate de către client.. Terenul^  privat. Conform extrasului de CF nr. 111296/06.12.2017 nu există sarcini intabulate, ' c menit

3.2. istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în doi HCL 243/28.07.2016 șiHCl 363/31.10.2017.


 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentni închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare începând cu 2018, creșterea PIB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.


sc opinion srl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 J fi                                      J \    **• i

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migrat iei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Chij-Napbca. Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau-înființarea.••pîi^fijrouri in afara Capitalei.                                                                                        < ■ / ■ : ■,Cj?

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si' care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra Îmbunătățirii situației orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul Online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la închirieri terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 8 proprietăți oferite spre închiriere, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 1 euro/mp și 5 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 2 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

■*#

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 • - pe suprafața terenului este edificat un balcon

 • - utilitățile sunt complete (apa, canalizare, energie electrică, gaz).

Descrierea _ proprâtății _ este _ realizată—folosind— informațiile furnizate b, de către reprez

:lj- 1


Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.


3.6. Date privind impoziteleV \

i              L'itfpA vt- '■

’w Â

'"■o/

VA


Impozitul pe teren este de aproximativ 10 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

 • □     suprafața redusă a terenului care nu îl recomandă pentru altă utilizare

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

Prerogativele specifice dreptului de superficie operează, cu privire la teren, în limitele materiale și juridice ale proprietății asupra construcțiilor aparținând superficiarului. Ca atare, nu pot fi restrânse exclusiv la terenul de sub construcții, ci trebuie recunoscute în modalitatea care permite exercițiul firesc și deplin al exercitării atributelor dreptului de proprietate asupra construcțiilor și al utilizării eficiente al acestora.

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului de superficie /Reprezintă echivalentul folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut. Ca atare, criteriul de; determinare al prețului

* I '** *•          ' ' r                                   ■ ”

superficiei nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație,,care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului. Stabilirea într-un asemenea"cuantum oorittâvine conținutului raportului juridic de drept substanțial creat între părți în virtutea dreptului de'superficieyîhtrucât despăgubirile excesive acordate nu ar reprezenta echivalentul dreptului de folosință al terenului, drept cu caracter temporar, pe durata existenței construcțiilor, ci al însuși dreptului de proprietate asupra terenului, pe care, însă, titularul dreptului de superficie nu l-a dobândit de la proprietar.

Prezentul raport de evaluare a proprietății imobiliare are ca scop estimarea valorii constituirii dreptului de superficie asupra a unui teren in suprafața de 4 mp, aflat sub balconul unui apartament situat in mun.Ploiesti, str.Enăchiță Văcărescu, nr. 15A, nr cad. 142108. in conformitate cu prevederile lin (1) art.697 din Noul Cod Civil.

Dreptul de folosința, de regula aparține proprietarului bunului si caracterizează dreptul de proprietate, deoarece folosința, alaturi de posesie si dispoziție formează „continutul/substanta” dreptului de proprietate.

De regula, lipsa de folosința se evalueze, ținând cont de prețul chiriilor (cedării de folosința) pentru imobile similare.

Considerații privind modul de estimare a redeventei

Raportul de evaluare urmărește exprimarea valorilor de piața ale chiriilor. De menționat ca orice cheltuieli de administrare suportate de către Consiliul local se considera incluse in aceste cotatii.

Tehnicile de estimare a chiriilor potențiale, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Metoda comparației directe utilizează procesul in care estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietari similare si comparând apoi aceste proprietari cu cea de evaluat.

Metoda este recomandata când exista date suficiente si relativ sigure, privind tranzacțiile sau ofertele de spatiii similare in zona. Prin aceasta metoda, preturile/ofertele si informațiile referitoare la spatii similare/comparabile sunt analizate, comparate si corectate in funcție de asemanari sau diferențieri.

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piața a unei proprietari este in relație directa cu preturile unor proprietari competitive si comparabile.

Pentru estimarea valorii de piață, evaluatorul trebuie să colecteze, să compare și să ajusteze datele obținute pentru a putea ajunge la concluzii relevante privind nivelul chiriei de piață adecvată pentru proprietatea evaluată.

Chiriile aferente unor proprietăți comparabile pot reprezenta o bază pentru estimarea chiriei de piață pentru o proprietate, în cazul în care au fost preluate de la proprietățile similare comparabile cu subiectul evaluat. Evaluatorul ajusteaza chiriile comparabile in funcție de anumite elemente care pot influenta nivelul acestora. Astfel, criterii de comparație uzual utilizate (preț/mp) au fost supuse analizei prin prisma alternativelor existente pe piață, într-un interval considerat corespunzător la utilizarea impusă.

Elementele de comparație pentru analiza chiriei sunt:

J drepturile în proprietatea evaluată,

4*F

SC OPÎNÎON SRL

Z

Z

Z amplasamentul proprietății),

Z

proprietății)

Z

Z


condițiile de închiriere,

conjunctura pieței (pentru a determina o potențială ajustare în funcție dekt^dițiile de piațș^u/ , localizare (stabilitatea amplasamentului sau tendințele în atitudir^l^^i^âS’-Tâțl'Cde

caracteristici fizice ( dimensiunea, starea tehnica, funcționalitatea generală'“șT"âotarea destinația proprietății, utilizare

componente nonimobiliare.

Cantitatea de date necesare depinde de complexitatea procesului de evaluare, de disponibilitatea datelor comparabile și de măsura în care modelul rezultat din ajustarea chiriilor analizate este asemănător cu modelul chiriilor pentru subiectul analizat.

Din punct de vedere al comparabilității cu imobile similare pe piața specifică se constată existent unor închirieri/concesionări „la piață”.

Elementele de comparative cele mai variabile, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, adica suprafața si forma, lungimea la fațada, topografia, localizarea si vederea. Este intelept sa se coreleze rezultatele a doua sau mai multe comparații. Daca preturile s-au schimbat rapid in ultimii ani, comparabilele trebuie selectate cat mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie sa aleaga intre tranzacții cu proprietari din apropiere dar care au avut loc cu o perioada de timp înainte de data evaluării si intre tranzacții recente dar pentru spatii localizate la distanta; de obicei evaluarea se va baza pe tranzacțiile recente.

In general, suprafața este un element de comparație mai puțin important decât data si localizarea. Evaluatorul va putea lua in considerare si preturile de oferta (nenegociate), deși acestea simt mai puțin credibile si in mod obligatoriu trebuiesc corectate (preturile din ofertele de vanzare sunt mai mari, iar cele din ofertele de cumpărare sunt mai mici decât preturile negociate). Informațiile directe se pot obține din discuțiile cu părțile implicate in tranzacții: vânzători, cumpărători, avocati si agenti imobiliari. Toate ajustările trebuie prezentate in raportul de evaluare, intr-o forma logica si ușor de inteles. Marimea ajustărilor variaza in fiecare caz si sunt exprimate in mod absolut - in moneda, sau relativ - in procente.

Mențiuni speciale:

S Negocierea. In situația in care sunt disponibile sau se utilizează numai informații privind ofertele de vanzare, acestea trebuiesc corectate cu marjele de negociere specific fiecărei situării in parte. Evaluatorul obține aceste informații, apeland de obicei la participantii neutrii in tranzacție.

Ajustările operate se refera in principal la următoarele elemente:

J Localizarea. Ajustările pe motivul localizării se fac atunci când caracteristicile de amplasare ale proprietarilor comparabile diferă fata de cele ale proprietății evaluate. Diferentele prea mari impun eliminarea din rândul proprietarilor comparabile. Ajustările se exprima fie in mod absolut, fie procentual si reflecta creșterea sau descreșterea in valoare a unei proprietari, datorate amplasării intr-o anumita zona. Terenul in cauza poate fi situat: favorabil, similar sau defavorabil, aplicandu-se ajustările corespunzătoare de la caz la caz. S-au efectuat ajustări de localizare comparabilelor situate in zone mai îndepărtate de zona centrala

SC OPINON SUL


9 Hm


JJ Distribuția prețului,in2Informații


Proprietatea evaluata


Preț chirie (€/luna)

Preț chirie |€/mp/luna)

Zile piața

Suprafața teren (mp)            4


Front strana l


Ari de piața analizata (8 proprietăți)

medi e

minsm

maxim

1.050

326

67.500

2.00

1.00

5.00

622

124

2.164

735

200

13.500

0

0

0


Utîlîtati generale

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 3.85 mp. Accesul la imobil, din str. Enăchiță Văcărescu se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Enăchiță Văcărescu, nr,15A.

în incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare: în mod specific, la momentul inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenurilor sunt următoarele

...

S Caracteristicile fizice. Diferența intre caracteristicile fizice ale prop^tatfitiMsi proprietatea evaluate, necesita analiza comparative si ajustare. S-au ava^in v^eȘB piftie^^lnile terenului (suprafața). Au fost efectuate ajustări pentru suprafața si drum de ăcd^,             Z

Z Utilizarea. Evaluatorul trebuie sa evidențieze orice diferența intre utilizarea e.'iișț^t sa$f©di| niăi buna utilizare a unei proprietari imobiliare comparabile si utilizarea proprietarii evăltiaîe'-S-lu aplicat

ajustări negative cu privire la condițiile de inchiriere, avand in vedere utilizarea limitata a terenurilor analizate (ocupate de clădiri cu o anumita utilizare) fata de comparabile (multiple destinații comerciale).

Valoarea chiriilor este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravila

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Str. Enachita Vacarescu.

Nr15A, bl.121B

ultracentral-halele centrale

Intersecția Bd București cu Bd Petrolului

zona Casa Oscar DN1B

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

3,85

243

1.000

6.000

data inspecției

19.04.2018

nov.2017

apr. 18

apr. 18

pret/mp-oferta

?

1,85

1,20

1,50

front stradal

1,45

14

33

8

valoare oferta

?

450

1200

9000

id anunț

7747

X3VQ13001

"4959894

contact

729219900

732.223.300

730182892

ag.imob.

ag.imob.

pers fizica

Grila de comparații si estimarea prețului chiriei este prezentata in tabelul următor:

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

3,85

243

1.000

6.000

Preț (oferta/INCHIRIERE) (EURO/mp)

1,85

1,20

1,50

■*#

SC OPINlON SRL

Date disponibile

Oferta

Oferta:

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-0,09

-0,06

; -0,08

Preț corectat (EURO/mp)

1,76

1,14

: J^1;43

Motivare corecție

Ca urmare a d o ajustare neg disponibilitatea de negociere, datelor secunc obținute de la c

scutiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat ativa de 5%, in funcție de vechimea ofertelor si de negociere a ofertantilor, reprezentând marja Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei lare rezultând in urma prelucrării informațiilor fertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,76

1,14

1,43

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,76

1,14

1,43

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de inchiriere

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,76

1,14

1,43

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli ulterioare inchirierii

prezent

prezent

prezent

prezent

Ajustare (EURO)

0

0

0

Ajustare (%)

0%

0%

Preț ajustat (EURO)

1,76

1,14

1,43

Motivare ajustare

nu este cazul

Condiții de piața

aprilie 2018

nov.2017

aprilie 2018

aprilie 2018

Ajustare (%)

1%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,02

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

1,78

1,14

1,43

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare de 1% comparabilei A deoarece anunțul este mai vechi. Ajustarea a rezultat in urma actualizării preturilor conform Institutului National de Statistica (indicele IPC)

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Str. Enachita Vacarescu.

Nr 15A, bl.121B

ultracentral-halele centrale

Intersecția Bd București cu Bd Petrolului

zona Casa Oscar DN1B


Ajustare (%)

-36%

■ff

45%

Ajustare (EURO/mp)

-0,64

Ago

0,64.

Motivare ajustare

s-au realizat ajustări comparabilelor A sifc^.tuate la zope^ diferite ale orehilu!, fata de subiect.            a .rezultat* ca2

diferența intre comp A si comp B           Vi

Drum acces

asfaltat-strada

asfaltat-strada

asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

nu s-au realizat ajustări

Utilități

apa, energie electrica, canalizare, gaze

apa, energie electrica, gaze, canalizare la limita

apa, energie electrica, canalizare la limita

apa .energie electrica, gaze la limita

Ajustare (%)

0%

20%

20%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,23

0,29

Motivație ajustare

S-au realizat ajustări pozitive comparabilelor B (lipsa gaze) si C (lipsa canalizare), Ajustarea s-a realizat in urma analizei de piața a datelor secundare.

Suprafața

3,85

243

1.000

6.000

Ajustare (%)

0%

6%J

24%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,07

0,35

Motivație ajustare

s-au realizat aji mari. Valoare a diferența de su

jstari comparaibilelor B si C cu suprafețe mai

justare A-C=1.78-1.43=0.35 euro/mp pentru 0 arafata de 5750 euro

Deschidere (ml)

1,45

14

33

8

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Motivație ajustare

nu s-au realizat ajustări

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

6,oo

0,00

Motivație ajustare

Utilizare

restrictiva

multipla

multipla

multipla

r

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 055 lr i |* j                    i:

Ajustare (%)

-10%

\ \10%

Ajustare (EURO/mp)

-0,18

-0;11.

?©,14

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări de -10% pentru fiecar^^mft^^je’cu utilizarerihultiplă; făta de subiect;cd utilizăre slnfetreficientiaia.

Ajustarea a rezultat in urma analizei de piața a datelor secundare.

Regim de inaltime zonal

P+4

P+2

P+2

P+2

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-0,82

0,18

1,13

Preț ajustat (EURO/mp)

0,96

1,32

2,55

Ajustare totală netă (EURO)

-0,80

0,18

1,13

Ajustare totală netă (%)

-43%

15%

75%

Ajustare totală brută (EURO)

0,83

0,41

1,41

Ajustare totală brută (%)

45,04%

34,33%

94,27%

Suprafața teren (mp)

3,85

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

1,32

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

5,08

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

B

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a redevenței este de 1.32 euro/mp/luna. echivalent 6.15 lei/mp/luna.

Valoarea redevenței pentru terenul cu nr. cadastral 142108 este de 5.08 euro/luna, echivalent 23.65 lei/ luna.

Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finala asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1. Abordarea prin piață:

Valoare de redevență teren = 1.32 euro/mp echivalent 6.15 lei/mp

Valoarea de redevență teren nr.cad.142108 -3.85 mp = 5.08 euro echivalent 23.65 lei / luna

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:


ilui^ste metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară iitil^areă-siineEiît; fioua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă. ' z z<>va o


 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte; '

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

- Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 21.05.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizaț, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei


w

SCOPINION SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


ANEXE

w*

ĂNf.PI

x»« r. a. ” a# r-M

Must» W *T». MțflBițr


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 142108 Ploiești


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Enachita Vacarescu, Nr. ISA, Bl. 121B, Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

142108

4

Teren neimprejmult;

Teren intravilan neimprejmuit

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

80137 / 26/08/2016

Act Administrativ nr. Hotararea nr. 243, din 28/07/2016 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;               l

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala Ll/1

Al

I 1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI (DOMENIU PRIVAT)

111296 / 06/12/2017

Act Administrativ nr. 363, din 31/10/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

■se noteaza actualizarea informațiilor cadastrale in sensul ca adresa

B2 'actuala a imobilului este "mun.Ploiesti, str.Enachita Vacarescu nr.l5A, ibl,121B, sc.A, Jud.Prahova 11

Al

C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Teren


Nr cadastral


Suprafața (mp)*


142108


esfe deten


Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren intravilan neimprejmuit


de pr


DETALII LINIARE IMOBIL
Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

Teren intravilan neimprejmuit

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

1.456

2

3

2.639

3

4

1.456

4

1

2.64


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciar birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către nota------------------------------------------------------------------------- jblic ;a iScț^br juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar jntprma'țiile pirezenț.ș.țe sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                    ■ !<■■■-"? /o 7


_____u>^_» *—•=■=-•■ ...                                                              u^^O;-pentrufg&tyiciUl de

S a achitat tariful de 60 ROM, -Chitanța interna m.462980/21-12-2017 tri sum publicitate imobiliară cu codul nr. 262.


Data soluționării.

Asistent Registrator,

17-01-2018

MARIA-ALEXANDRA OPREA

Data eliberării,

Zo_-

//

(parafa și se nnătura)


pa. -- fa s. semnătura)


1aian. ‘’-r?ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MU A i C 1I I ULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 363 privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 243/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea iti “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor

Consiliul Local al muntcipinhi Ploiești:

Văzând Expunerea ce mof/c " domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionvț, DmguUa Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul Je specialitate nr. 146/06.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea art.2 al Hotărârii nr.243/28.07.2016 a Consiliului L . cal el municipiului Ploiești privind includerea in ‘Inventarul bunurilor care alcătuiesc uuneniul privat al municipiului Ploiești ” a unor terenuri aferente balcoanelor :

Potrivit prevederilor art. 553, alin, 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniulu', Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 20.09.2017;

în temeiul art 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, ci modificările și completările ulterioare,

OTĂRAȘTE:

Art.1. (l)Aprobă modificarea îrt. 2 al Hotărârii nr. 243/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor, în sensul precizării adresei poștale corecte:" imobil situat in Ploiești, str. Enachita Vacarescu, nr.15 A, bloc 121B, sc.A, ap.I, parter", în loc de : "imobil situat in Ploiești, str. Enachita Vacarescu, nr.15, bloc 121B, sc.A, ap.I, parter".

(2)Aprobă înlocuirea u'ar.ului Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.243/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Pioksti privind includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al ;.n::-icipvului Ploiești’’ a unor terenuri aferente balcoanelor, cu planul Anexă ce constLuie parte integrantă din prezenta hotărâre.

A      A

.2016 a Consiliului Local;al bunurilor ; care alcătuire;/


Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 243/28.07 municipiului Ploiești privind includerea în “Inventarul domeniul privat al municipiului Ploiești ” rămân neschimbate.         1 ’ ' ; L

Art3.Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sbrin^Nîculae BOTEZ

Contrasemnează, SECRETAR, Laurențiu DIȚUî total:


Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1: 200                    z,c

’ art? ? 1 i nrjrav 1 lan r- ri • ■. r re; m ui 1


CUOR!> K’UI«


382913.0® j     57S6J5.50S

3&2912.M8 I     5786J 6.920


578617.563


578616.151


382913,000 ,     578615 JOS

ȘH»Wateta<âla măsurata. S=3 85 mExcculanî Pr A Aj «IAN COJOCARI J


Confirm execuiirieă masuri l orii îs teren, enremuduura iuta>-.*inan documcșUUti >mfejhalc u eofespunilcnt^ aar^jtS       imieu din teren


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 243

z-


la proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor cafealcătuiesc '' \\ domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor ? V

Consiliul Local al municipiului Ploiești:                                    i

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Danescu Ștefan,’.Stancih^ Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae,' Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor;

Potrivit prevederilor art 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.07.2016;

în baza prevederilor art 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.l la prezenta hotărâre, în suprafață de 3 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Cumpătului, nr.6, bloc 12H, sc. A, ap.2, parter;

Art. 2. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.2 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.85 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu, nr.15, bloc 121B, sc.A, ap.l, parter;

Art.3. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.3 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.19 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Malu Roșu, nr.l20, bloc 1 IC, sc.A, ap.3, parter;

Art.4. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.4 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.35 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Baraoltuiui,nr.l5, bloc 48, sc.B, ap.29, parter;                                                 f

Art5. Aprobă includerea în “Inventam] bunurilor care alcătuiesc-domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenurilor identificate în planurile Vanexă nr.5 și nr.6,f / la prezenta hotărâre, în suprafață de 8 mp (4 mp+ 4 mp), aferente balconelor situate in/ Ploiești, str. Domnișori, nr.18, bloc 6F, ap.l, parter;                     \

Art 6. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederiie prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

imobiliare.ro


Ploiești, teren ca vizibilitate maxima.

Ploiești, zona B-dul București

1.200 EUR,

Comision: standard5a|veazăAdaugă notițe


Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:


1000 mp

33 m


Tip teren;

Clasificare teren;

Construcție pe teren:


construcții


intravilan


Nu


Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Curent

Curent trifazic

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate

Alte detalii

Teren 1000 mp, situat la intersecția B-dului București cu B~dul Petrolului, forma patrata, doua fronturi stradale, doua accese, vizibilitate excelenta. Potrivit pentru activitati care nu necesita construcții.

Detalii de contact


Sună la

0732.223.300

Alte telefoane:

0732.223.300

0244.513.882 (fax)

Găsește mai multe anunțuri: Imobiliare Ploiești, Terenuri construcții in zona S-dul București, Ploiești

Sus

* Prahova * Țărțkyrcni > Tstemut > Livada > De fficlltnrrî» Teren Intravilan jonn Repre.'ent.Tt’J fiteraedez Hoies i

Teren intravilan zona Reprezentata Mercedez Ploiești

Tantareni, Prahova

1,5 EUR /luna                                           actualizat in urrna cu 4 zile

Contactează utilizatorul

0730182892

0730182892


«31              9 Harta


Distribuite pe

Adăugă la favorite fii Listează la imprimanta (2- Export in pdf

Alte detalii

:»> 4rwî             4959684

Valabil: de h


11.04.2018


Pana la


10.08.2018


daSsifled_2O239154


extern


Detalii


Raporțeaza anunț fals


Juoet

Prahova

Adresa

DN1B

Localitatea

Tantareni

De închiriat

Preț chirie

1,5 EUR

Terenuri

Preț «RON)

7 RON

Livada

Front stradal

8nr

Suprafața terenului

S.OOOrrt7Descriere

Se închiriază pe termen lung. tei*» liitra'.'dun fiOOtl m& te ieiyreii din Ploiești DN1B la 1000 m de Reprezentata Mercedez Benz. Utilitati la poarta dar si pe teren . Ideal depozite, market, stafie carburanți, parc auto etc.

Specificații


t^iilirezro


Alte caracteristici:


Lățime drum acces: 8

Destinație: Comercial. Rezidențial

Alte caracteristici: Acces auto La sosea, Oportunități de investiție, Tgeh împrejmuit


Acces:

Amenajare străzi: Asfaltate, Iluminat stradal, Meamenajate


Utilitati:


Utilitati Generale: Apa. Curent, Gaz, Utilitati in zona


Contactează

Nume*

Email*


y Trimite o copie pe adresa mea de e-mail


Telefon *

i________

Text


y “Sunt de acord ca datele personale furnizate, sa fie utilizate in procesarea observațiilor mele si sa fie transmiseofertantului''


Alte anunțuri interesante pentru dvs. pe romimo.roTeren intravilan

Strei nicu, ...


SCHIMB 1ȘOO „■


Teren Pleasa, Prahova


Teren intravilan f49D mp in .,.


Contacț | Ajutor | ELegulLtig-Uțiteta portalului | Grupul Russmedia | Srtemao

Bestblke.ro - Anunțuri moto

Publi24.ro- Anunțuri gratuite


ReFinoeRfw)

REAL ESTATE FINDER


7747
închiriere teren ,ultracentral, Ploiești

-1 dormitoare,

 • • Zona:       Ultracentral Ploiești

 • • Reper;      Hale


243mp:     suprafața teren

PREȚ: 35,000 EUR

 • • Utilitati: Apa, Canalizare, Curent, Gaz

 • • Distanta utilitati: La 10


Alte informațiiREFINDER PLOIEȘTI: închiriere teren, ultracentral, Ploiești, in suprafața de 243 mp, avand deschiderea stradala de 14 ml la 1 front..Localizare: in apropiere de Halele centrale. Id intern: REF350307419. Chirie: 450E/luna


Alte poze


Contact: Telefon: Email:


Paula Marin

0729219900

paula.marin@refinder.ro


Refinder
Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1: 200

NUMĂRUL CADASTRAL


CARTEA FUNCIARA NR.


Nr. parcela

Categorie dc folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

3.85

L J

TOTAL

1

3.85


iMun Ploicsii, str. Euach.ua Vacarescu, rcr.l5A_ Bl. 12 !B,scA,’ftd. Prahova

'< -■< ■ •


A D V E REFERITOARE LA TERENMcnfwui


Teren intravilan neimprejmuit


BALCON- Nu face obiectul lucrării


NR

CRT

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]     |

1

I

1

382913.000

578615.508

2

2

382912.648

578616.920

i‘ 3

3

382915.207

578617.563

4

4

382915.561

573616.151

1

3

382913.000

578615.508

S u r- aia totala măsurata S-3,1


Executant: PFA ADRIAN COJOCARU


Confirm cxecu-țaȚea măsurătorilor la teren, corectitudinea           docipaeștatfei:.cadastrale si

coresponderita'acektp^cu reyj-roaiea din teren