Hotărârea nr. 281/2018

Hotãrârea nr. 281 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 281

privind încheierea unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 79/10.07.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 942/16.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 219/1/10.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 14/16.07.2018 la Direcția Economică, privind aprobarea încheierii unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica;

Luând în considerare procesul verbal și raportul din data de 16.05.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere solicitarea domnului Beldiman Stelian înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 19952/2017;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în baza art. 548 alin. (4), art. 550 alin. (1) și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2)-lit. c), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l însușește raportul de evaluare nr. 116/14.11.2017, întocmit de către S.C. OPINION S.R.L, pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Baraoltului nr. 15, bl. 48, sc. B, ap.29, în suprafață totală de 3,35 m2, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Stabilește valoarea redevenței terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Baraoltului nr. 15, bl. 48, sc. B, ap.29, în suprafață totală de 3,35 m2, la suma de 23,99 lei/lună;

Art.3 Aprobă încheierea unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica, pentru folosința terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Baraoltului nr. 15, bl. 48, ap.29, în suprafață totală de 3,35 m2, identificat conform planului de situație care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Durata contractului de superficie este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • b) Domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica va achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de 23,99 lei/lună;

 • c) Contractul de superficie ce are ca obiect terenul sus-menționat să fie perfectat la un notar public autorizat, în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri;

 • d) Domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica să obțină autorizația de construire în termenul prevăzut în Certificatul de urbanism nr. 1277/15.11.2016;

 • e) Domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de superficie.

Art.4 Aprobă ca suma stabilită conform art.3 lit. b) să se achite de către domnul Beldiman Stelian și doamna Beldiman Viorica pe toată durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sdrin-Nitulae BOTEZ

Contrasemnează: secretar/ Laurehi iuDJll
STABILIRE REDEVENTĂ TEREN r

AFERENT BALCON, PLOIEȘTI, STR.

BARAOLTULUI NR.15, BL.48, SC.B,

AP.29, PARTER, JUD. PRAHOVA,

NR.CAD. 142175, SUPRAFAȚĂ DE

Municipiul Ploiești

Nr. Raport

116/14.11.2017


3.35 MP

CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017 avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren aferent balcon, situat în Ploiești, Str Baraoltului nr.15, bl.48, sc.B, ap.29, județul Prahova, nr.cad. 142175, suprafața: 3.35 mp.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnatei nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR

2017.

Opinion SRL Expert evaluator:

 • 7.7. Certificarea evaluatorului..........................................,

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport...........................................................................2.2 Identificarea evaluatorului......................................................................................................................5

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății.............................................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia............................................................................................................8

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

2.70. Amploarea investigației.

2.7 7. Natura și sursa informațiilor utilizate

2.72. Ipoteze și ipoteze speciale................................................................................................................. 11 2.7 3. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare.................................................................................. 11 2.14. Confirmarea conformității cu SEP

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.7. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente..

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele....................................................................................................................... 14

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor.....................................................................................................................22

ANEXE

Capitolul I

 • l.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de luciu ale ANEVAR

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Gândurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă răci o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:

v

SC OPÎNION SRL • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  TEREN aferent balcon, NR.CAD 142175, SUPRAFAȚĂ DE 3.35 MP,

  LOCALIZARE

  PLOIEȘTI, STR. BARAOLTULUI NR.15, JUD PRAHOVA

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 243/28.07.2016

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea redevenței

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  13.11.2017

  DATA EVALUĂRII

  14.11.2017

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.6495 LEI/EURO

  VALOAREA REDEVENȚEI

  134 euro/mp/hma echivalent 7.16 lei/mp/luna

  5.16 euro/luna (echivalent 2399 la/hina)

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.VA.

Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare fi a tipului de raport


Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291Z2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Marilena Delia Udroiu nr. Leg. 16903. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24849/13.11.2017.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

25. Scopul evaluării

Scopul evaluării este stabilirea redevenței pentru terenul aferent balconului.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietățile imobiliare de evaluat, teren intravilan, sunt situate în Ploiești, str. Baraoltului, nr. 15, bl. 48, sc. B, parter, ap. 29, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 3.35 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 9992/09.02.2017 furnizai de către client Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. In urma a inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon.

Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Fig. 1 Imobil subiect, Str. Baraoltului nr.15, Ploiești - Vedere satelit

27. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 243Z28.07.2016. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleași prevederi legale le găsim reiterate si în art 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului său trei atribute, si anume posesia, folosința si dispoziția. Există si excepții când unele dintre atributele recunoscute de lege

W

SC OPINION SRL


proprietarului sunt desprinse din conținutul juridic al dreptului său alcătuind un alt constituit on recunoscut în favoarea alta persoane, drept independent, opozabil/ttituror, inclusiv proprietarului. în acest mod se realizează ceea ce nuntim dezmembrăntintele dreptului de pioprietate■■■;. CP'v Dezmembrâmmtele dreptului de proprie taie sunt, dreptul de superficie, dreptul de uz.drdptulde abitatie si dreptul de servitute si ele pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil prevede ca dispozițiile privind dreptul de superficie sunt aplicabile numai pentru constituirea acestui dezmembramant ulterior intrării in vigoare a noului Cod civil. Astfel, superfîcia a fost reglementata prin noul Cod civil (Legea nr.287/2009 pusa in aplicare prin legea nr.71/2011) in Cartea a III a, Titlul III, intitulat ”Dezmembrantinte ale dreptului de proprietate, art.693-702.

Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superfîcia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosină, suprapunându-se două drepturi de proprietate: dreptul de proprietate al superfidarului asupra construcțiilor, plantațiilor sau altor lucrări si dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană

Dreptul de superficie prezintă următoarele caractere juridice: în primul rând, este un drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafață de teren . (Jh alt caracter juridic al superfîciei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în sensul că atata timp cât dureaza construcția, plantația sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, iar atunci când este constituit prin act juridic, se poate constitui pe o durată determinată de cel mult 99 de ani.

Prin stabilirea, in reglementarea actuala a unui termen maxim de 99 de ani pentru existenta dreptului de superficie, se creeaza o limita temporara pana la care operează suspendarea dreptului de a invoca ascensiunea imobiliara de către proprietarul terenului. Aceasta limita poate fi extinsa, prin reînnoirea dreptului de superficie cu o noua perioada ce nu poate depăși 99 de ani. Aceasta presupune ca, in cazul constituirii superficiei prin act juridic, este necesar sa se precizeze ce se întâmpla cu construcția, plantația ori lucrarea, la încetarea superfîciei prin ajungerea la termen, fii caz contrar, se vor aplica dispozițiile privind ascensiunea cu obligația de a plăti valoarea de circulație a acesteia de Ia data expirării termenului (art.699 alin.l C. civ.)

întinderea exercitării dreptului de superficie este detantinata de actul constitutiv. De regula, in lipsa unor stipulații contrare, exercitarea dreptului este delimitată de suprafața de teren pe care urmeaza sa se construiască si de cea necesara exploatării construcției edificate (art.695 alin.1 C. civ).

Prevederi speciale privesc interdicția modificării construcției de către titularul dreptului de superficie,acesta avand obligația, in cazul reconstruirii, sa respecte forma inițiala In cazul nerespectarii, proprietarul terenului poale sa ceara, in termen de 3 ani, încetarea superfîciei sau repunerea in situația anterioara

Cu privire la caracterul si natura sa, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu gratuit sau cu titlu oneros asa cum rezultă din dispozițiile art. 697 Noul Cod Civil. Prin acest articol legurtorul a dorit sa ofere o reglementare a modalitatu de calcul a prețului datorat de superficiar in ipoteza in care dreptul acestuia de superficie a fost constituit prin act juridic cu titlu oneros iar părțile nu au prevăzut modalitatea de plata

în conformitate cu prevederile alin (1) art.697din Noul Cod Civil titularul drqrtului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de


natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, determinare a contravalorii folosinței

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu simt disponibile altor cumpărători din piață Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de Către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute in definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât^ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, mei decis să cumpere la mice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu ede ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața


liberă, după un marketing adecvat oricare ar fi acel preț Circumstanțele faptice ale fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar i

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă Ia o tranza ie care are Ioc între deosebita sau specială, de exempîu, mtre compania mamă și companiile sucursale chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piaț Tranzacția Ia valoarea de piață se presupune că are Ioc între părți fără o legătură între ele, în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de partiapanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționai fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile Ia data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

în conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.

Chiria Când se evalueaza fie un drept de proprietate afectat de locatiune, fie un drept creat de contractul de inchiriae, este necesar sa se ia in considerare chiria contractuala iar in cazul in care aceasta este neobișnuita, chiria de piața.

Chiria de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi închinata la data evaluării, intre un locator hotarat si un locatar hotaral, cu clauze de închiriere adecvate, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care partite au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere.

Comentariile prezentate pentru definiția similara a valorii de piața din SEV 100 Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piața, hi particular, suma estimate exclude o chirie majorata sau micșorată de clauze, contraprestatii sau facilitat! speciale. ”Clauzele de chine adecvata sunt clauzele convenite in mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliara, ladata evaluării, intre participantii la piața O valoare a chiriei de piața ar trebui sa fie prezentata numai in corelație cu clauzele principale de inchiriere care au fost asumate.

China contractuala reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de         curent;

Ea poate fi fixa sau variabila pe durata contractului de mchiriere. Frecventa plătii chiriei si baza ' calculării variațiilor acesteia sunt stipulate in contractul de închiriere si trebuie sa fie identificate si intelese pentrii a putea stiibffi beneficiile totale ce revin locatorului, precum si obligatiile locatarului ^ /           / ? /

Un tip de valoare (baza de evaluare) arata principiile fundamentale de cuantificare ă tmei'valori.

Aceste principii pot sa fie diferite in funcție de scopul evaluării. Un tip de valoarenu-'repreztnta^^ precizare a metodei utilizate si nici o descriere a condiției unui activ sau unor active când se vând. t;

Valoarea de piața este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit si analizat in SEV 100 "Cadrul general”. Acest standard prezintă definițiile si analizeaza si alte tipuri de valoare. Acestea sunt incluse in trei categorii principale.

Prima categorie reflecta beneficiile pe care o entitate le obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifica pentru aceasta entitate. Deși, in anumite situării, valoarea specifica pentru acea entitate ar putea fi identica cu suma care ar putea fi obtinuta din vanzarea activului, aceasta valoare reflecta beneficiile incasabile din deținerea activului si ca urmare, nu presupune in mod necesar un schimb ipotetic. Din aceasta categorie face parte valoarea de investiție sau subiectiva Diferentele dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea lui de piața exprima motivația intrării pe piața a cumpărătorilor sau vânzătorilor.

A doua categorie reprezintă prețul care, in mod rezonabil, ar fi convenit intre doua parii anumite, care tranzactioneaza un activ. Deși părțile ar putea sa fie independente si ar putea sa negocieze in condiții nepărtinitoare, activul nu este in mod necesar expus pe piața larga iar prețui convenit ar putea sa reflecte mai degrabă avantajele (sau dezavantajele) specifice ale proprietarii pentru părțile implicate decât piața in ansamblul ei. Din aceasta categorie fac parte valoarea justa, valoarea speciala si valoarea sinergiei.

O a treia categorie este valoarea determinata conform unei definirii prezentata intr-un statut sau intr-im contract.

In prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de piață a obiecti vului

2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 14.11.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 14.11.2017 este: 1€ = 4.6495 Iei.

2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 13.11.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul rpprpzentaninlin Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționata în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.


Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse. Informații generale:

 • -  Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - încheiere și Extras CF 9992/09.02.2017.

 • - Hotărârea 243/28.07.2016 CL Ploiești inclusiv Anexe.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu Ii se acordă garanții de acuratețe;

 • -  Terenul a fost evaluat ca fond liber

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

. ...

•—\ .....■ — . \ "V \

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care J să poată face uz de el).                                                                                   î'


 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 243/28.07.2016, respectiv Extras de carte funciară nr. 9992 din 09.02.2017 emis de OCPI Prahova, furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 9992/09 02.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 243/28.07.2016.

 • 3.3. Date despre aria de piața

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor, toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de aceiași tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, iritr-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constanță pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se aflăîntr-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestre al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. In ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ

ir

SC OPINION SRLbirouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu


jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe: segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35^în<<®l de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de «editare coroborat cu apdtft^/drpșputv al bmcilorșrinv^titeîîlofimâî peatre ptKxfctse"d& calitate ridicată ritrfac decât să înciorajezenoiîirîtiveștipis'“

••'o


în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.


Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la închirieri terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 9 proprietăți oferite spre închiriere, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat uti lizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 0,1 euro/rrș> și 5 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 1 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

„   . ..        ArâdeBiatasnaifflawiȘprcpnetatî;

Proprietatea

informații

tct ti tvci

ev? luata

medie

•n'rjrn

maxim

Preț chirie (C-lunal

659

273

Preț chirie X-mp. Iun?:

5.03

Zile piața

5

1.35-

Suprafața teren >p;

927

23A33

FrenrstwtSsî

30

-*

Utilitari generale

-

-


■■■■

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pesite-urile !%■ f specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun felfiind preluaie în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori.          an fosi "<F

calculate folosind diverae-metod% conform raționamentului profesional. Studiuhde^iațăbîceardă să: bferePfr imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale dare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 3.35 mp. Accesul din str. Baraoltului se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Baraoltului nr. 15.

în incinta terenurilor au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare:

La momentul inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenurilor sunt următoarele:

 • - terenul nu este împrejmuit.

 • - utilitățile existente la limita proprietății, sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 10 Iei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizarea terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare—elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit


CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii: -permisibilă legal,

 • - posibila fizic;

 • - fezabiiă fîiiăttciai,

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

A

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

□ poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii utilizarea actuală de teren rezidențial-bloc de apartamente.

suprafața redusă exclude altă utilizare decât cea curentă (industrială sau comercială)

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

Prerogativele specifice dreptului de superficie operează, cu privire la teren, în limitele materiale și juridice ale proprietății asupra construcțiilor aparținând superficialului. Ca atare, nu pot fi restrânse exclusiv la terenul de sub construcții, d trebuie recunoscute în modalitatea care permite exercițiul firesc și deplin al exercitării atributelor dreptului de proprietate asupra construcțiilor și al utilizării eficiente al acestora.

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului de superficie reprezintă echivalentul folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut Ca atare, criteriul de determinare al prețului superficiei nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație, care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului. Stabilirea într-un asemenea cuantum contravine conținutului raportului juridic de drept substanțial creat între părți în virtutea dreptului de superficie, întrucât despăgubirile excesive acordate nu ar reprezenta echivalentul dreptului de folosință al terenului, drept cu caracter temporar, pe durata existenței construcțiilor, d al însuși dreptului de proprietate asupra terenului, pe care, însă, titularul dreptului de superficie nu l-a dobândit de la proprietar.

Prezentul raport de evaluare a proprietății imobiliare are ca scop estimarea valorii constituirii dreptului de superfide asupra a unui teren in suprafața de 3 nț situat sub balconul unui apartament, situat in mun Ploiesti, str.Baraoltului nr.I5,bl.48, sc.B, ap.29, nr.cad. 142175, in conformitate cu prevederile lin (1) art.697 din Noul Cod Civil.

Dreptul de folosința, de regula aparține proprietarului bunului s caracterizează dreptul de proprietate, deoarece folosința, alaturi de posesie si dispoziție formează „continutul/substanta’' dreptului de proprietate.

De regula, lipsa de folosința se evalueze, ținând cont de prețul chiriilor (cedării de folosința) pentru imobile similare.

Considerații privind modul de estimare a redeventei

Raportul de evaluare urmărește exprimarea valorilor de piața ale chiriilor. De menționat ca orice cheltuieli de administrare suportate de către Consiliul local se considera incluse in aceste cotatii.

Tehnicile de estimare a chiriilor potențiale, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

SC CPÎNIOM SRL


Comparația directa.


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A R. nr. 0551 rJ w e- >.•/.

v.'i Vv. ’    •

te


4.2.1. Comparația directă


Metoda comparația directe utilizează procesul in care estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietari similare si comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat.

Metoda este recomandata când exista date suficiente si relativ sigure, privind tranzacțiile sau ofertele de spatiii similare in zona Prin aceasta metoda, preturile/ofertele si informațiile referitoare la spatii similare/comparabile sunt analizate, comparate si corectate in funcție de asemanari sau diferențieri

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piața a unei proprietari este in relație directa cu preturile unor proprietari competitive si comparabile.

Pentru estimarea valorii de piață, evaluatorul trebuie să colecteze, să compare și să ajusteze datele obținute pentru a putea ajunge la concluzii relevante privind nivelul chiriei de piață adecvată pentru proprietatea evaluată

Chiriile aferente unor proprietăți comparabile pot reprezenta o bază pentru estimarea chiriei de piață pentru o proprietate, în cazul în care au fost preluate de la proprietățile similare comparabile cu subiectul evaluat. Evaluatorul ajusteaza chiriile comparabile m funcție de anumite elemente care pot influenta nivelul acestora Astfel, cnterii de comparație uzual utilizate (prcț/mp) au fost supuse analizei prin prisma alternativelor existente pe piață, într-un interval considerat corespunzător la utilizarea impusă

Au fost identificate următoarele proprietari comparabile oferite spre închiriere:

StKsa

Suprafața

Localizarea

Descriere

Preț oferta

httDs://wv\ vv.titirez.ro/inchirieri-terenuri-

construcții/ploiesti/bereasca/teren-constructii-de-inchiriat-

5000 mp

Zona de Est, Bereasca, Ia IOOn    de

DN1B

Teren industrial intravilan, front stradal

25.73 mp,

0.1 curo/mp

galaxy-imob-grup-dO 17

https://wvv\v. titirez.ro.inchirieri-terenuri-constructii/ploiesti'alberi'teren-consiructii-de-inchiriat-galaxv-imob-grup-9q6z

50000 mp

Zona Albert

Teren industrial, intravilan, situate la 2 km de Centura de Vest, Împrejmuit

0.3 euro/mp

hltn7/\\\\w. multecnse.ro/inchiriere-teren-.heorghe-doia-

ploiesti-prahova i 13241456

470 nq»

Ste-GLDqja

Teren intravilan, deschidere

20mp, cadastru    si

intabulam, toate utilitățile.

1.91 euro/mp

http:/Avww. multecase.ro/inchiriere-teren-ploiesti-prahova i13108798—

3800 mp

Puieaarii BureW

Teren intravilan, 2 deschideri, toate utilitățile

5 euro/mp

hitns 7Awvvv.romimo.ro/Default.aspx? Action=AdPrintView&A d=4633322

1000 mp

Bd București

Teren intravilan, front stradal 33m, utiHtati la limita

1.2 euro/mp

http.//wv w.refinder.ro; tipărește 1 asp ?id=7747&lid=l 1

243 nsp

Ultracentral, langa halele

Teren intravilan

450 euro/luna

Ofertele considerate neadecvate din punct de vedere al localizării, utilizării si caracteristicilor fizice nu au fost incluse in studiu.

Au fost selectate ca si comparabile:

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

GHDOJA

Est, str Ștrandului, langa târgul auto

Bddîucuresti

ultracentral-halele centrale

suprafața

457

970

1000

243

pret/mp-oferta

1.97

0.59

1.20

1.85

front stradal

20

32

33

14

valoare oferta

900

543

1200

450Elementele de comparație pentru analiza chiriei sunt:

J drepturile în proprietatea evaluată,

J condițiile de închiriere,

J conjunctura pieței (pentru a determina o potențială ajustare în funcție de condițiile de piață),

J localizare (stabilitatea amplasamentului sau tendințele în atitudinile pieței față de amplasamentul proprietății),

J caracteristici fizice ( dimensiunea, starea tehnica, funcționalitatea generală și dotarea proprietății),

J destinația proprietății, utilizare

J componente nonimobiliare.

Cantitatea de date necesare depinde de complexitatea procesului de evaluare, de disponibilitatea datelor comparabile și de măsura în care modelul rezultat din ajustarea chiriilor analizate este asemănător cu modelul chiriilor pentru subiectul analizat.

Din punct de vedere al comparabilității cu imobile similare pe piața specifică se constată existent unor închirieri/concesionări Ja piață”

Elementele de comparative cele mai variabile, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, adica suprafața si forma, lungimea la fațada, topografia, localizarea si vederea Este intelept sa se coreleze rezultatele adoua sau mai multe comparații. Daca preturile s-au schimbat rapid in ultimii ani, comparabilele trebuie selectate cat mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie sa aleaga intre tranzacții cu proprietari din apropiere dar care au avut Ioc cu o perioada de timp inainte de data evaluării si intre tranzacții recente dar pentru spatii localizate la distanta; de obicei evaluarea se va baza pe tranzacțiile recente.

In general, suprafața este un element de comparație mai puțin important decât data si localizarea. Evaluatorul va putea lua in considerare si preturile de oferta (nenegociate), deși acestea sunt mai

//<>-• //* /


sc cpinion srl     Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V. A R. nr. 0551 ți-puțin credibile si in mod obligatoriu trebuiesc corectate (preturile din ofertele de vanzarp sunt mai mari, iar cele din ofertele de cumpărare sunt mai mici decât preturile negociate). Informațiile directe se pot obține din discuțiile cu părțile implicate in tranzacții: vânzători, cumpărători, avocati si agenti imobiliari Toate ajustările trebuie prezentate in raportul de evaluare, intr-o forma logica si ușor de înțeles. Mărimea ajustărilor variaza in fiecare caz si sunt exprimate in mod absolut - in moneda, sau relativ - in procente.

Mențiuni speciale:

S Negocierea. In situația in care sunt disponibile sau se utilizează numai informații privind ofertele de vanzare, acestea trebuiesc corectate cu marjele de negociere specific fiecărei situații in parte. Evaluatorul obține aceste informații, apeland de obicei la participantii neutrii in tranzacție.

Ajustările operate se refera in principal la următoarele elemente:

S Localizarea Ajustările pe motivul localizării se fac atunci când caracteristicile de amplasare ale proprietarilor comparabile diferă fata de cele ale proprietarii evaluate. Diferentele prea mari impun eliminarea din rândul proprietarilor comparabile. Ajustările se exprima fie in mod absolut, fie procentual si reflecta creșterea sau descreșterea in valoare a unei proprietăți, datorate amplasării intr-o anumita zona. Terenul in cauza poate fi situat: favorabil, similar sau defavorabil, aplicandu-se ajustările corespunzătoare de la caz la caz. S-au efectuat ajustări de localizare comparabilelor situate in zone mai îndepărtate de zona centrala

J Caracteristicile fizice. Diferența mire caracteristicile fizice ale proprietarilor comparabile si proprietatea evaluate, necesita analiza comparative si ajustare. S-au avut in vedere dimensiunile terenului (suprafața). Au fost efectuate ajustări pentru suprafața si drum de acces.

•/ Utilizarea. Evaluatorul trebuie sa evidențieze orice diferența intre utilizarea existent sau cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare comparabile si utilizarea proprietarii evaluate. S-au aplicat ajustări negative cu privire la condițiile de închiriere, avand in vedere utilizarea limitata a terenurilor analizate (ocupate de clădiri cu o anumita utilizare) fata de comparabile (multiple destinații comerciale).

Valoarea chiriilor este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

C

D

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren irtravfan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

4

AMPLASAMENT

baraortutui nr.15

Gh.Dofa

Est, str Ștrandului, ianga târgui auto -

Bd.Bucurest!

utracentral-li' halele      '<

------ *

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

— persoana fizica

suprafața

3.35

457

970

1000

243

data inspecției

13.11.2017

nov.2017

nov.2O17

nov.2017

nov.2017

pret/mp-oferta

?

1.97

0.59

1.20

1.85

front stradal

3.5

20

32

33

14

valoare oferta

?

900

543

1200

450

id anunț

13241456

1895560

4633322

7747

contact

730545555

727958764

732223300

729219900

pers fizica

ag.imob.

agimob.

ag imobiliaraGrila de comparații si estimarea prețului chiriei este prezentata in tabelul următor:

ABORDARE PRIM PtATA METOOA COMPARAȚILOR DE PtATA (TStEN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

c

D

Suprafața teren (mp)

3.35

457

970

1,000

243

Preț (oferta/INCHIRlERE) (EUROfmp)

1.91

0.59

1.20

1.85

Date disponibile

nov.2017

nov.2017

nov.2017

nov.2017

Marja negociere (K)

-5%

-5%

-5K

-5%

Marja negociere (EU ROZ mp)

-0.10

-0.03

-0.06

-0.09

Preț corectat (EURO/mp)

2

1

1

2

Motivare corecție

Ca urmare a riscutSor avute cu proprietarSagent», am aplicat o ajustare negativa de 5%, in fonctie de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantHor , reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informărilor obținute de ta ofertant) si agenti «mobriari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

DepSn

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EUROfmp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1.84

0.56

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare gustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normate

Normale

Normale

Ajustare (%)

OK

OK

OK ___

0%

Ajustare (EUROfmp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EUROftnp)

1.81

0.56

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de închiriere

NepartMoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Ajustare (%)

OK

OK

OK

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1.81

0.56

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustam

Chettuiefi ulterioare închirierii

prezent

prezent

prezent

prezent

prezent

Ajustare (EURO)

0

0

0

0

Ajustare (%)

0%

0%

0%

V

sc ornați srî.

Preț ajustat (EURO)

1.M

0.56

1-14 Z.

1.76

Motivare ajustare

nu este cazul

■■

Condiții de piața

nov.2017

nov.2017

nov.2017

nov.2017 \

'J ;■    nov.2017

Ajustare (%)

0%

0%

0%

"M. / 0% -

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat (EURO/mp)

1.81

0.56

1.14

1.76

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietarii

Localizare

baraottulii

nr.15

GHDoja

Est, str Ștrandului, langa târgul auto

Bd. București

ultracentral-halele centrale

Ajustare (%)

-35%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

-0.64

0.00

0.00

-0.62

Motivare ajustare

s-au realzat ajustau comparabilelor B si C situate Ea zone periferice ale orașului, fata de subiect si comparabilele A si D situate în zona centrala. Ajustarea - pretA-pretC/pret C - 56%

Drum acces

asfatat-strada

asfalt at-strada

asfaltat

Asfaltat

asfaltat

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivare ajustare

nu s-au realizat ajustări

Utilitati

uSfitatipe teren

utStatipe teren

ufittati la limita

utilitati pe teren

utilitati la

10m

Ajustare (%)

0%

0%

0%

28%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.50

0.00

0.50

Motivație ajustare

s-au realizat ajustat comparabilelor B si D cu utilitatite la Urnita, restul comparabilelor si subiectul avand utStatfe pe teren.Valoare ajustare = preț a-pret D= 1.81-1.76=0.5 euro/mp

Suprafața

3.35

457

970

1,000

243

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0.40

0.62

0.62

0.20

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări comparaibHelor B si C cu suprafețe mai mari. Valoare aji

1.14=0.62 euro/mp pentru o diferența de suprafața de 750 m

jstare=D-C=1.76-P

Deschidere (ml)

350

20

32

15

14

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

0.00

Motivație ajustare

nu s-au reaizat ajus

tari

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Ptan

Regulat, Plai

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00 V

].................... 0.00 \

Motivație ajustare

4° -

NC- V

Utilizare

restrictiva

multipla

multipla

----i s

*1

-/

Ajustare (%)

-20%

-20%

-20%

. s >  >20%

Ajustare (EURO/mp)

-0.36

-0.10

-0.22

0.00

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări de -20% pentru fiecare comparabile cu utSzare muRipla, fata de subiect, cu utilizare strict rezidențiala. Ajustarea a rezultat n urma analizei de piața

Regim de inattime zonal

P+4

P+4

P+1

P+4

P+4

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Motivație ajustare

Ajustare neta pentru caraeteritid specifice proprietății

■0.60

1.02

0.40

0.08

Preț ajustat (EUROfmp)

1.22

1.68

1.54

1.84

Ajustare totală netă (EURO)

-0.60

1.02

0.40

0.08

Ajustare totală netă (%)

-31%

173%

33%

5%

Ajustare totală brută (EURO)

1.40

1.22

0.84

1.32

Ajustare totală brută (%)

73.19%

206.78%

70.00%

71.09%

Suprafața teren (mp)

3.35

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

1.5*

EUROftnp

7.16

LEI

VALOARE ESTIMATA

5.16

EURO

23.99

LEI

* cea mai rraca ajustare totala bruta s-a efectuat pentru compara bila:

C

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a redevenței este de 1.54 euro/mp/lună, echivalent 7.16 lei/mp/hma.

Valoarea redevenței pentru terenul cu nr. cadastral 142175 este de 5.16 euro/luna, echivalent 23.99 lei/ luna.

Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1. Abordarea prin piață:

Valoare de redevență teren = 1.54 euro/mp echivalent 7.16 lei/mp

Valoarea de redevență teren nr.cad.142107 — 335 mp = 5.16 euro echivalent 23.99 Iei/ luna

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat Ia revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.


Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:               ^**7 '           p«tj

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în rigoare, nrnr a fost necesară utilizareaunei udoua

, </z ..........,

metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă                   ‘ i

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 14.11.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI, EI, EBM.


ANEXEROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor;

Potrivit prevederilor ari, 553, alin. 1 si ari. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consili ului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comeip, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.07.2016;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Artl, Aprobă includerea în “luvcntarul burmrilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești7’ a terenului identificat în planul anexă nr.l la prezentahotărâre, în suprafață de 3 mp, aferent balconului situat in Ploiești, șir. Cumpătului, nr.6, bloc 12H, sc.A. ap.2, parteri

A*i. 2. Aprobă includerea în“Inventarui bunurilor care alcătuiesc domeniul privat ăl municipiului Ploiești” a terenului idcntificat în planul anexă nr.2 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.85 mp, aferent balconului 3ituat in Ploiești, str. Enăchiță Văcarescu,nr.l 5, bloc       sc.A, ap. 1, parter;

Art.3. Aprobă includerea în *învCTtarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenuluiidentificat înplanul anexă nr.3 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.19 mp, aferent balconultii situat in Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 120, bloc î IC, sc.A, âp.3, parter;

Art.4. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat ăl municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.4 la prezenta hotărâre/^ în suprafață de 3.35 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Baraoltului, nr.15. bloc .. 48, sc.B, ap.29, parter;                                                   /"'C

Art.5. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenurilor identificateîn planurile aaeikâ nr.5 și nr.6 la prezenta hotărâre, în suprafață de 8 mp (4 mp+ 4 mp), aferente bakonfelor situate in Ploiești, str. Domnișori, nr.18, bloc 6F, ap. 1, parter;                              e; r . ■   /

Art. 6. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei' hotărâri.

Ar 1.7. Direcția Administrație Publică, Juridic -■ Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.


Nr.       .

... ./parciph,-...,,

Cgtegcrie'jtfe. ftiosinta

Suprafața

.,-...-ft^î •.

■Mențiuni:

......I......

......Cc

șss-:..

Inprejmuil fa VBiSt si    prin hmița canyenficnala, iar ia Nați și Est

prmoaicon vecin st calcan Diac.

rotai

3.35

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

. C?4 :

SeȘmatiă

Suprafața constraita lasol (mp.)

Mențiuni

T6t8>

SiipraȚaia ffîrect: S=S3i' mp.Registrator: ALMA POPOVlCi                                  Asistent: LUMINIȚA ENESCU

Asupra cererii introduse de BELDIMAN STEL1EAN domiciliat in Lpc. Ploiești, Str Unghiului, Nr. 29, Jud. Prahova privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.88389/22-09-2016 emis de OCPI PH

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul .avand codul 251P

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire ta:

 • - imobilul cu nr. cadastral 142175, înscris in cartea funciara 142175 UAT Ploiești avand proprietarii: MUNICIPIUL PLOIEȘTI in cota de 1/1 de sub B.I, ;

 • - se îndreaptă eroarea materiala strecurata in prezenta carte funciara in sensul ca suprafața imobilului este ie 3,35 mp si nu 3,00 mp asupra A.l sub B.2 din cartea funciara 142175 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica părților:

MunicipiulPloiești

Beidiman Steliean           .

*1 Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratoruksef

Data soluționării.                 Registrator,

10-02-2017                 ALMA POPOVlCi

/y■

foărafzsrserrmătij&!

Asistent Registrator,*) Cu excepția sitttațiiior prevăzute ia Ari. 62 alin, ți/ ddi Repu/ame/itul de evrdențe/e de cadastru și carte funciară, ăprșțiât wS Air. 700/2024.


Pagina Id/n 1
■ Carte Funciară Nr. 142175. Cdmanâ/OFăj/fagfc/toteslr

............ ';


________ ___ _ ...____._____

■«jfy EXTRAS DE CARTE FUNCIARA jT*      PENTRU INFORMARE

. Oficiul de cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA . / X:c;T Ș Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


TEREN Intravilan ■


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr Crt

Nr cadastral Nr,

Suprafața* (mp)

■ :. Observații / Referințe ■

U2.175

3 .         ; jereâirigjWîțiffeiMuiț; ..

.....' <ter-?r însupr^tatf&ăiăS :m. aferpiit baie nulj- .


B. Parteă II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi rea le ;


88339 / 22/09/2016


!Act Administrativ nr. 243. di'n 28/07/2016 emis Se Municipiul Ptoiestft

1 Intabulate, rept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

B/l .                                           ........... ...........' .2..'. ..... ,..........................ț. . .

[ 1], WUNiciHUL PLOIEȘTI, <~IF:2844855, {domeniu privat) __________


i

9992/09/02/2017


■ Act Administrativ fir. 88389, din 22/09/2016 emis de O€Pf Mfe ! 82 " ~

l - ........


? se indreapta eroarea materiala strecurata in prezenta carte funciara in

" sensul ca sucrafeta imobilului este de 3,35 mp si ftOyOjg fiip________L

. . .......C. Partea IIL SAWNI ..    /


1 înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

f NU SUNT ~~~~       - '  ~~~         


Referințe .


Al.


Al


Referințe


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 3- of/hj?


Carte Funciară Nr. 142175 Cornuna/Oraș/MuniCipiu: Ploiesli

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nrcadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

/7;-.

142175

teren in suprafață de 3.35 mp aferent balconului

“ Suprafața este c

in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMQRIL


t>ate referitoare la teren

Grt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața Imp?

■■ ■ Tarla : ■

Parcelă

Nr. topa

- ............. - .

Observații / Referințe

•1

curți 1 construcții■

.'.3- '

-

teren in suprafața de 3,35 mp aferent balconului

■Lungime -Segmente: ■ ■

1} Valorile lungimilor segmentelor suntobținutedin proiecție îuplan.

l- . Punct început

Punct sfârșit

Lungimesegment

■ ■■ <- (m)

1

■ 2

'■ LO

2

. - 3

3.35

.       . 3

4

1.0

4

• .... 1

3.35


Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șf sunt rotunjite la 10 centimetri. '*** Distanța dintre puncte este formatădîn segmente Cumulate ce sunt marmici decât valoarea 10 centimetri.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 2 din 3închiriere Teren Gheorghe Doja Ploiești ,90000 €


Cot®

Mșp. t fSS5sÂ^iS»Șiai«>J :


Teren in suprafața de 470 mp, deschidere 20 m|, cadastru si intabulare, toate utilitățile pe teren,unic proprietar, posibilitate închiriere 900 euro o / luna.

Caracteristici:

Preț închiriere: 90000 €

Contact:rn(jid
rnmimo.ro-05 03:2017

Ultimul preț solicitat: 550fUR4ut»                                                                 . 28.05 2015 (prima apariție)

0,5? EUR/jnp/luna

Caracteristici proprietate:

Tip teren:

Clasificare teren:

Suprafața teren:

Front stradal:

Utiiitatfc

Acces /amenajarestrăzi:

Utilizare;

Construcții

intravilan

927 mp


deschidere 18 metri,r.urent


Închiriez 972m patrăti,terenuleste situat pana in Targulauțape partea Sțanga,vis■$ vis deservite uIRIPSare J/i30.mai mul te «fețalp fotei!!!.&rtormMtteoMui43tfin Ghidyl țte:EVsițui>re'pEV5î«{Ș*anjișirdslețleSxjliiareA!*EyAft.201<S)Syahiatorul trebuie sa-seasiBirecaproarfetatitecamparaSitesuBtreafeȘaditapoi. (fi id.țnfflțatelsics.iucarațtBrișKclletmre. conforme cu înformatiiie scriptice. In raportul de evaSwre trebuiesase indfeș sursele <fcirf^.AjȘnclȚșsîȚ<fațede Kvițaef perji ruo «rtficareîndepereiertai. darețe ufllîzafe si ratlpnamaitulpe tțiiza aroraeraluatonițAșelecțaț prpprțțlatș? eoihfafahjte.

872^20-1-7
rooifmo.ro

dp-            Kwn&t**

W^roțuințam- * ■Pr3hpwa>-p.to.m!;f.>: terenuriȚ^.n.-intravifen >.peinchțHjat> Oe -inchiiii^tsșien

De închiriat teren in Ploiești, poziție excelenta

CrjnlacteHîa utilizatorul


.Plo^sștL FfștM^

I^GOEOR/tuna


actualizat in «rtna c«4 ziiîe;■ Orsîrîbulte pe I

<i ir. Artauga la favorite

4 # Listează. imprimanta

4 & Exportta pdf


Alte detalii

’Ced;șjnainș;

■VaBsbil;.<fe. fe:

Panș la

Ct«î «Kt

extern


-4^332?

M^X2Gt7-

,27.^51:7-

-,dwsr*<t8Beae4

Raportează aram fals


JlîCPț

: ț.pțâP!*âtea

Prahova,

Fțpieșți

•Adresa

SvtevanM București

:j T»p: vxxrJrsțcr

îteîDChiFjat

OhffȘfi-

iJșș^UR

< Categi.Dși

Terenuri

PrekKQN)

5.4S9ftp>3

? &&eatșgQft«

Teren Mlravifan

Frr:t»£șjRHM

.33 pi? :-

.; &țphșfcî&ț |ț?r«<h

u.hJi     uwDescriere

^n>r/l(MB^^iats».r^se<aiaȘHiMlp,'!BKaș^<M.B^i^fepj^iiw^p^(aș,<fci!oa.ftftrairtsțradafc:;.taa.

Contactează


Ș/2/2AÎT

Email’

Telefon*

Text


F    "S^ra <Șș șax$ ^ț„4ițțte^ pef*^n^t_Șjrniș^,.sa i>r 1.

;   «W^^irpfi^.șș^x^î^yaVfhȚ^^și&șiie   ;-

f    #sfî&f?HSâ 0feffâ'fih.iia7

!■ Trimite > ț_.


sv/AAWolfe/c/^fsțtirțwereA* <ț» h'K'-iburi-V, I’ ■


Teren de închiriat

PWWtt, Județ Prahova   $ AM^gatîtapfttGWo» UOaiW. 29 wtar&i"i2Ci7. tft-r»r*îUM.14<J03331Z


2 5OOJei


-fteCUmar»pfe-OI.X'


TereniM este sftwt je cerrtuw de est. j.RotwHiUMMăîig» târgui auto; 181» d<*Khfcfere

Aoaiia 5 m

■Ș$eM. vforwft^hf^ Wurc (4 cădere)

$ișîew flumin?1'» Ei)

CutfrttîVfiO

AViZSOH

MAI MULtCDp9U.il IA TEkEFONcf


Anw'vtidwipU tfrAWll(7i*.PVrt


A NE X.-\ NyR' 1 '• 3 5t,;.lff'Jcgulara e . rt "

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI?        " "

scara 1 : 500


A.

|      Nr.

Categorie de

Suprafața

Mențiuni

rarceia

folosința

(mp.)

1

1 Cc

3.35

Inprejmuit la Vest si Sud prin limita convenționala, iar la Nord si Est

T

pnn câicon vecin si calcan cioc.

Total

3.35

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita

K/TpntiHrti

1

la sol (mp.)

i

Total

]

i

1

Suprafața totala masurala a imobilului: S=3.35mp.                                         1

_

■Suprafața din act: S=3.35 mp.

Executării: DRAGOMIR TRAIAN


Confirm executarea măsurătorilor teren, corectitudinea intoerriirii ZT documentației cadastrale, si corespondenta acesteia cu reșfițât'eaRiîn teren


Semnătură si stampila


Data: decembrie 2014Confirm introducerea, imobilului in baza de date înregistrata si atribuirea numărului cadasțcefe^ss^.

j cu ofwS:1' fii1


eoni