Hotărârea nr. 28/2018

Hotãrârea nr. 28 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1

HOTĂRÂREA NR. 28


privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 106/06.02.2018 al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • - Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 -privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Aprobă bugetul de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform anexei nr. 2, care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă lista de investiții pe anul 2018 a Centrului Creșă Ploiești, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art.5. Ordonatorul principal de credite și Centrul Creșă Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018


Contrasemnează

SECRETAR/

LaurenffiikMTl

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


ANEXAI dâ- HQC

fa. Ml Soft


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 sursa de finanțare bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,075.82

5,724.00

5,707.00

5,707.00

5,707.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,075.82

5,707.00

5,707.00

5,707.00

5,707.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,075.82

5,707.00

5,707.00

5,707.00

5,707.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,595.05

5,130.00

5,130.00

5,130.00

5,130.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3,582.82

4,954.00

4,954.00

4,954.00

4,954.00

Salarii de baza

10.01.01

3,336.34

4,535.00

4,535.00

4,535.00

4,535.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

246.48

374.00

374.00

374.00

374.00

Alte sporuri

10.01.06

8.00

8.00

8.00

8.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

37.00

37.00

37.00

37.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

198.65

0.00

71.00

71.00

71.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

0.00

71.00

71.00

71.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

1 .ocuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02 06

198.65

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

813.58

176.00

105.00

105.00

105.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

569.87

49.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17.91

2.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

186.34

16.00

0.00

0.00

, H®0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.75

1.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ftentru concedii si indemnizații

10.03.06

33.71

3.00

0.00

0.00

zS ttOO

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

0.00

105.00

105.00

105.00

liZSi 405®:

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

480.77

469.00

469.00

469.00

469.011

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

349.21

364.00

365.00

365.00

Î6ș?opDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Furnituri de birou

20.01.01

1.78

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

78.55

79.00

80.00

80.00

80.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

176.66

180.00

180.00

180.00

180.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

31.00

33.00

33.00

33.00

33.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.74

8.00

8.00

8.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.90

15.00

15.00

15.00

15.001

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44.58

45.00

45.00

45.00

45.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1 Irana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare Icod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

12.52

14.00

14.00

14.00

14.00

Medicamente

20.04.01

3.89

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.70

1.00

1.00

1.00

1.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

7.93

8.00

8.00

8.00

8.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

54.37

69.00

67.00

68.00

68.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

2.00

3.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.50

5.00

7 00

8.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.87

64.00

58.00

57.00

57.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4.30

7.00

7.00

7.00

7.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4 30

7.00

7.00

7.00

7.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5.79

8.00

8.00

8.00

8.00

Protecția muncii

20.14

3.72

5.00

5.00

5.00

5.00

Studii si cercetări

20.16

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli Icod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.301

20.30

50.86

2.00

2.00

2.00

2.00

Reclama si publicitate

20.3001

1.17

2.00

2.00

2.00

î.tiff

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

l ondul Prescdintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buuetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

49.69

0.00

0.00

0.00

0 00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

1

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

0.00

108.00

108.00

108.00

108.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

108.00

108.00

108.00

108.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01 02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNII ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Titlul VIII Proiecte eu finanțare din Fonduri externe nerambursabilc (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|Rezervc de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1 DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

ANEXA 2  6 A Het


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

781.00

820.00

822.00

824.00

826.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

781.00

820.00

822.00

824.00

826.00

Alte venituri (contribuții hrana)

36.10.50

781.00

820.00

822.00

824.00

826.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE ncJum tadpi

778.95

850.00

852.00

854.00

856.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

778.95

850.00

852.00

854.00

856.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

778.95

850.00

852.00

854.00

856.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la lecui de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

■   7^-* ■'/ \° '

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

’                                                                  J

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiquratorie pentru munca

10.03.07

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

778.95

850.00

852.00

854.00

856.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

778.95

850.00

852.00

854.00

856.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

778.95

850.00

852.00

854.00

856 00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.06.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

Fodor Angelica
CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


Anexa nr.3 Z#

HOL fa. 0$/^


LISTA

Obiectivelor de investiții pentru Centrul Cresa Ploiești cu finanțare de la bugetul local

mii lei

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actual iz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET LOCAL

din care :

De la bugetul local

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 68.02-71

17,00

17,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL

17,00

17,00

din care :

C

Alte cheltuieli de investiții

17,00

17,00

1

Dotări- aparatura birotica si alte active corporale

17,00

17,00

2

3

DIRECTOR,


Fodor Angelica
ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ec. Dinca CristinaCENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11 PRAHOVA

Cod fiscal: 31619555


APROBAT^

Ordonator Principal de Credite'


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET PE ANUL 2018

SI ESTIMĂRI PE ANII 2019 -2021

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , Legea bugetului de stat pe anul 2018, s-a procedat la intocmirea si elaborarea bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, la nivelul sumei de 850,00 mii lei prezentat detaliat in anexa, precum si estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019-2021.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 se constituie la nivelul sumei de 850,00 mii lei, conform anexei, după cum urmeaza:

 • -  Excedentul rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 este in suma de 30,18 mii lei , suma înregistrata in contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiente ale secțiunii de funcționare in anul 2018.

 • -  Veniturile din contribuții hrana 36.10.50 sunt in suma de 820,00 mii lei

 • -   Cheltuielile in structura sunt in suma de 850,00 mii lei si se prezintă astfel:

- Art. 20.03.01 - bunuri si servicii - (hrana pentru oameni) - suma de 850,00 mii lei

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 852,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 852,00 mii lei;

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 854,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 854,00 mii lei;

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau^^^a^^^// venituri proprii pentru anul 2021, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in s^m§;3^îo£856,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 856,00 mii lei;


CONTABIL SEF,

Dinca Cristina

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11 PRAHOVA

CF : 31619555

AVIZAT,


• f

ORDONATOR PRINCIPAL DECREDITE 4 ■'/u.uu/y

„fio:. _

i. pN ■

NOTA

Privind excedentul sursei de finanțare „venituri proprii”

La data de 31.12.2017, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 30184,83 lei.

Conform prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, alin (V „pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar ”.

Se propune ca din suma de 30184,83 lei, suma de 30184,83 lei sa se constituie sursa pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare si dezvoltare, după caz, la sfârșitul execuiei bugetare.

Conform art. 20 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

DIRECTOR,                          CONTABIL,

Fodor Angelica-''-^                                Dinca Cristina

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


JUDEȚUL PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Centrului Cresa Ploiești, pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal , s-a procedat la intocmirea , fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ,avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Cresa Ploiești.

Bugetul de cheltuieli al Centrului Cresa Ploiești pe anul 2018 , avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 5604,00 mii lei, conform anexei, după cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de personal”- in suma de: - 5010,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de funcții intocmit de către unitatea noastra pentru anul 2018 si a numărului de posturi ocupate, luandu-se in considerare prevederile Legii nr. 153/2017, O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Titlul n „Bunuri si servicii” - in suma de : 469,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre, avandu-se in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru materiale si servicii, a evoluției indicatorilor macroeconomici pentru anul 2018 si estimările pentru anii 2019-2021

Titlul XI „Alte cheltuieli” - in suma de : 108,00 mii lei

 • -  Art. 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - in suma de - 108,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a afectuat in baza modificărilor aduse alin.(3),art. 78 din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, de către OUG nr. 60/2017, referitoare la plata către bugetul de stat a unei sume de către autoritatile si instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap.

Titlul XII „Active nefinanciare” - in suma de - 17,00 mii lei

 • -  Art. 71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale - in suma de - 17,00 mii lei.

Cheltuielile cu active fixe corporale (achiziția unui cuptor industrial) sunt necesare in vederea funcționarii in condiții normale a activitatii de preparare a hranei zilnice pentru copii.

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2019, sunt in suma de 5587,00 mii lei, si sunt prezentate detaliat in anexa 1

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2020, sunt in sum^ mii lei, si sunt prezentate detaliat in anexa

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, sunt in suma (t^-55 mii Ici, si sunt prezentate detaliat in anexa 1                                    ' • ''


;1s5S%bo

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proj rii pentru-anul 2018 se constituie la nivelul sumei de 850,00 mii lei, conform anexei, după cum urmeaza:

 • -  Excedentul rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 este in suma de 30,18 mii lei, suma înregistrata in contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiente ale secțiunii de funcționare in anul 2018.

Veniturile din contribuții hrana 36.10.50 sunt in suma de 820,00 mii lei

 • -  Cheltuieli curente 20.03.01(bunuri si servicii) sunt in suma de 850,00 mii lei si reprezintă hrana pentru oameni.

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 852,00 mii lei.

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 854,00 mii lei.

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 856,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate, supunem spre aprobare Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiești, pe anul 2018.


Comisia de buget finanțe, control,administrare domeniului public studii, strategii,

Alexandru Paul Palas

Gheorghe


Zoia Staicu

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


•<

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli^ avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiești, pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, H.C.L. nr. 252/28.07.2017 privind statul de funcții si a numărului de posturi aprobate si bugetate, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului , avand ca sursa de finanțare bugetul local , precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiești, pe anul 2018.

Bugetul de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 5604,00 mii lei conform anexei, după cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de personal”- in suma de: - 5010,00 mii lei

 • -  Cheltuieli salariale - in suma de

 • -  Contribuții - in suma de

- 4840,00 mii lei

-170,00 mii lei

Cheltuielile salariale reprezintă salarii brute care se compun din:

-salarii de baza - in suma de - 4431,00 mii lei

-sporuri - in suma de - 372,00 mii lei.

-alte drepturi salariale(CM CASS) - in suma de - 37,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de funcții intocmit de către unitatea noastra pentru anul 2018 si a numărului de posturi ocupate, luandu-se in considerare prevederile Legii nr. 153/2017, O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Titlul II „Bunuri si servicii” - in suma de : 469,00 mii lei

 • -  Art. 20.01 - Bunuri si servicii - in suma de - 364,00 mii lei

 • -  Art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare - in suma de - 14 ,00 mii lei

 • -  Art. 20.05. - Bunuri de natura obiectelor de inventar - in suma de - 69,00 mii lei.

 • -  Art. 20.06 - Deplasări, detasari,transferări - in suma de - 7,00 mii lei

 • -  Art. 20.13 - Pregătire profesionala - in suma de - 8,00 mii lei

 • -  Art. 20.14 - Protecția muncii - in suma de 5,00 mii lei

 • -  Art. 20.30 - Alte cheltuieli - in suma de - 2,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre, avandu-se in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru materiale si servicii, a evoluției indicatorilor macroeconomici pentru anul 2018 si estimările pentru anii 2019-2021

Titlul XI „Alte cheltuieli” - in suma de : 108,00 mii lei           s * 7=7/"-.

- Art. 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadpate^=''iîvspm^ de - 108,00 mii lei                                                          ’

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a afectuat in baza modificărilor aduse âlin.(3),ârt..78, din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor;cuMiandîcap/ republicata, cu modificările si completările ulterioare, de către OUG nr. 60/2017, referiț^ră la plata către bugetul de stat a unei sume de către autoritatile si instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap.

Titlul XII „Active nefinanciare” - in suma de -17,00 mii lei

- Art. 71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale - in suma de - 17,00 mii lei.

Cheltuielile cu active fixe corporale (dotare cuptor industrial) sunt necesare in vederea funcționarii in condiții normale a activitatii de preparare a hranei zilnice pentru copii.

Bufetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018 se constituie la nivelul sumei de 850,00 mii lei, conform anexei, după cum urmeaza:

 • -  Excedentul rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 este in suma de 30,18 mii lei , suma inregistrata in contul de trezorerie 401500, conform art. 58 alin (b) din legea nr 273/2006, folosit pentru acoperirea eventualelor deficiente ale secțiunii de funcționare in anul 2018.

Veniturile din contribuții hrana 36.10.50 sunt in suma de 820,00 mii lei

 • -  Cheltuieli curente sunt in suma de 850,00 mii lei

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- bunuri si servicii - Art.20.03.01 (hrana pentru oameni) - suma de 850,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2019-2021 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2019, suma este de 5587,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5010,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 469,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli - suma de 108,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2020, suma este de 5587,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5010,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 469,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli - suma de 108,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2021, suma este de 5587,00

mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5010,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 469,00 mii lei;

 • - alte cheltuieli - suma dc 108,00 mii lei


•p\ U.

-...c *7--

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral său parțial din venituri proprii pentru anul 2019, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 852,00 mii lei.

- Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 852,00 mii lei mii lei;

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 854,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 854,00 mii lei mii lei;

Estimările alocațiilor pentru bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021, atat la venituri cat si la cheltuieli sunt in suma de 856,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- hrana pentru oameni - 856,00 mii lei mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Centrului Cresa Ploiești, pe anul 2018.

DIRECTOR, Fodor AngelicăCOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

ec. Dinca Cristina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 24/ 15.02.2018


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Centrului Cresa Ploiești pe anul 2018

Bugetul de cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/03.01.2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Centrul Cresa Ploiești, in calitate de ordonator tertiar de credite, este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local, cheltuielile fiind structurat astfel:

cheltuieli de persoanl bunuri si servicii

alte cheltuieli cheltuieli de capital


5.010,00 mii lei 469,00 mii lei 108,00 mii lei 17.00 mii lei

TOTAL 5.604,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat'

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^ DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

‘V

A-


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Data:


lk PX, &