Hotărârea nr. 279/2018

Hotãrârea nr. 279 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploieşti şi trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi după caz, casării acestuia

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI fvTz XF]

J

1

HOTĂRÂREA NR. 279 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești și trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării acestuia

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 71/10.07.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 967/18.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 206/06.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 2/12.07.2018 la Direcția Economică privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești și trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării acestuia;

în conformitate cu Raportul din data de 27.06.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 3666/12.04.2018 transmisă de către Direcția Tehnic-Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1, art. 554, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a mijlocului fix cu nr. de inventar 1474 - Loc de joacă Sector Nord-Parc Mihai Viteazul (Parc Dendrologic).

Art. 2. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a mijlocului fix cu nr. de inventar 1474 - Loc de joacă Sector Nord-Parc Mihai Viteazul (Parc Dendrologic).

Art. 3. Aprobă scoaterea din funcțiune și după caz, valorificarea sau casarea mijlocului fix cu nr. de inventar 1474 ce se identifică conform prevederilor art.l.

Art. 4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic -Investiții și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Aehfzifir Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

Contrasein nează: SECRț'l

Laurentl


TAR, uDITJ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-$oririrNiculae BOTEZ