Hotărârea nr. 278/2018

Hotãrârea nr. 278 privind trecerea terenului cu numărul cadastral 131093, T13 CTD 194 din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova’’

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 278 privind trecerea terenului cu numărul cadastral 131093, T13 CTD 194 din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 70/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 939/16.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 210/06.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu privind trecerea terenului cu numărul cadastral 131093, T13 CTD 194 din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova ’

A

In conformitate cu Raportul din data de 04.07.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că terenul este înscris în Cartea Funciară numărul 131093 a U.A.T. Ploiești cu numărul cadastral 131093 și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, figurând în Anexa G, pag. 1006, poz. nr.147 „Rampa de Gunoi Teleajen”;

Luând în considerare Hotărârea nr. 72/29.05.2018 a Consiliului Județean Prahova prin care s-a aprobat „solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 41.171 mp , cu numărul cadastral 131093, TI3 CTD 194, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova ’

Având în vedere prevederile art.3 și art 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea terenului cu numărul cadastral 131093, TI3 CTD 194 în suprafață de 41.171 mp, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova, în vederea completării și dezvoltării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova ’

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

Contrasem


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

George-Sorbi-Niculae BOTEZ


SECR.

Laurent