Hotărârea nr. 277/2018

Hotãrârea nr. 277 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 240/27.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 277 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l al Hotărârii nr. 240/27.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 69/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1020/24.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 212/09.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 32/24.07.2018 la Direcția Economică, privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l al Hotărârii nr. 240/27.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

Având în vedere Hotărârea nr.240/27.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

în temeiul faptului că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziție distinctă în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 04.07.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 1 al Hotărârii nr. 240/27.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești, în sensul înscrierii corecte a poziției referitoare la str. Gheorghe Doja, ca fiind 220, în loc de 184, cum din eroare s-a tehnoredactat inițial.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii nr. 240/27.06.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești rămân neschimbate.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


PREȘEDINȚIA DE ȘEDINȚĂ,  George-Sț)rin-iyiiculae BOTEZ