Hotărârea nr. 276/2018

Hotãrârea nr. 276 privind modificarea poziţiei 1147, referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 76, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 276 privind modificarea poziției 1147, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local ai municipiului Pioiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 82/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 940/16.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 220/10.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 04.07.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că partea din imobilul situat în Ploiești str. Rudului nr. 76 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 1147 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1). Aprobă modificarea poziției 1147, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul teren situat în Ploiești str. Rudului nr. 76, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de S.C. Map Minerva S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Centraete v^aduec la eunoștmța eelor-interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contra      ază:

SEC      R, .

Laure     ȚU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOM) LOCATIV


TABEL


privind modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă
NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

1147

Str.

Rudului

nr. 76

Felea Otilia

Teren curte

76,02- indiviz din

262

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Zăinescu Iulia Letiția

Teren curte

69,90- indiviz din

262

Felea Otilia

Teren curte

116,10-indiviz din

262

Teren situat sub construcția CI

62,89 indiviz din terenul aflat sub construcție

Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAM; A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

262 mp

Mun. PLOIEȘTI, str. Ft'udului, nr. 76

- Intravilan.


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

Cc

262

Teren neokupat deconstwctii-domeniu privat al Î^ubi.Ploiești

Total

262

0. Data referitoare la construcții

Cod constr.

Destinate

Suprafața construita la sol |mp]

MenTani

C2

CL

65

Locuința S+P- profirivlar Zainescit iulia Letitia

Ct

CL

105

Lumintu-proprirta^Frlea Otilla

C3

CA

12

Constr.anexa ce nu face obiectul înscrierii

C4

CA

13

Consrr.anexa ce nu face obiectul înscrierii

Total

195

I                        Suprafața totala măsurată a wnobiukji -262m

tMINERVA S.R.L.

C.U. TAV6392177.: J 29/1420/2016

*          sat Ptoieștiori, nr. 801T

Vila PL 103 ■ Etaj 1, Birou 2, yv‘il«ninsrv3@gma^.cQfn..

ax: 0244/595321:


tarea măsurătorilor Uderen, □emirii docpmeritațijit cadastrale și ța acesteia £U reâfitrfqkșKn. teren Executant; Ing.PASCti*. Robita Mariana

Seria RO-R^ JtrTTS42 /

CategoriaA '   /


Data: IUNIE 2013


Ștampila BCPI
Confirm introducerea imobilului în baza d0 date Integrată $i atribuirea numărului cadastral