Hotărârea nr. 275/2018

Hotãrârea nr. 275 referitoare la completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu modificările şi completările ulterioare, cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str.Industriei, nr.102

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 275 referitoare la completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str.Industriei, nr.102

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 83/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 964/18.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.221/10.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 19/17.07.2018 la Direcția Economică, privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Industriei, nr. 102;

A.

In conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 04.07.2018;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local nr.267/29.11.2006 - alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești cu o nouă poziție și-anume cu imobilul situat în Ploiești, str. Industriei nr. 102, ce se identifică potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul prevăzut la art.l (1) se identifică conform Releveului și Planului de amplasament și delimitare întocmite de S.C. AERIAL CAD SOLUTIONS S.R.L. care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-lșiciilae BOTEZ



Contrasem nează: SECRETAR, Laurențiu DIȚU





Anexa nr.6 la H.C.L. nr.267/29.11.2006

Alte imobile proprietate privată a Municipiului Ploiești

Nr. crt.

Adresa imobil

Descriere imobil

Suprafață (m.p.)

Str. Industriei nr.l02

Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință - parte din construcția C1

Sconstruită: 118 m.p. Sutiia: 95,86 m.p. Proprietar Municipiul Ploiești

Teren aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință

401,04 m.p., suprafață indiviză din totalul de 576 m.p.

NOTA: CI are Scd=208,37 m.p. , Sc la sol 174 m.p. din care Municipiul Ploiești deține Sc=118 m.p. si S.C. VIVA SISTEM ELECTRIC S.R.L. deține Sc=56 m.p. . Municipiul Ploiești deține teren in suprafața de 401,04 m.p. indiviz din 576 m.p si S.C. VIVA SISTEM ELECTRIC S.R.L. deține teren in suprafața de 174,96 m.p. indiviz din 576 m.p..

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrcă



ȘEF SERVICIU S.C.,

Viorica .Pățrașcu y/

ȘEF SERVICIU S.I.B, Mădălin ^egoiță

ȘEF SERVICIU S.I.E.B,

Gabriela Mîndrutiu



RELEVEU CONSTRUCȚIE SCARA 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

576mp

Mun.Ploiesti,StrJndnstriei>Nr.l02judJ’rahova-iiitravîlan

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Cod unitate individuala (U)

CF individuala



Nr. incapsic

Denumire incapere

Suprafața utila (rop)

1

Camera

29.38

2

Hol

3.47

3

Camera

21.40

4

Camera

5.31

5

Camera

2.70

6

Camera

5.13

7

Camera

3.71

8

Camera

20.53

9

Camera

40.07

10

Camera

3.06

11

Camera

1.75

12

Camera

4.23

Suprafața utila=140.74mp          Suprafața desfasurata-208.37 mp

Supralaij svaștruita la sol=174 mp


RELEVEU BECI SCARA 1:200 Sc=34.37 mp

0.30




AERIÂL CAÎ$


5.53    Su=24.80 mp


4.51



Nr. cadastral


Cartea Funciara nr. |


Plan de amplasament si delimitare a imobilului ©

Scara 1: 500

Suprafața masurata (mp)


Adresa imobilului                 f-./-;

_____________----------:--4——-

Mun.Ploiesti.Str.Industriei.Nr. 102 judiPrahova-mtravihn


Nr, parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

576

Teren intravilan, parțial împrejmuit cu gard de plasa, lemn si limita construcție din care 174,96 mp (indiviz) proprietar SC VIVA SISTEM ELECTRIC SRL iar 401.04 nq) (indiviz) proprietar Municipiul Ploiești

Total

576mp

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

174

Spațiu -174 mp - parter, din care înscris in cartea funciara 56 m (S utila = 44.88mp), cu beci Sc=34.37 mp i.S utila = 24.80 mp), proprietar SC VIVA SISTEM ELECTRIC SRL, iar 118 mp (S utila = 95.86 mp) proprietar Municipiul Ploiești; Sdesfasurata=208.37 mp

Total

174 mp

Suprafața totala din masuraton=576mp

-                        Suprafața din act=576mr

Exect^țC ÂERIAL^Afrs'iOt-UTIONS Confi rnv'a$e cu tfrța.1 mas urătorii or la teren, corectitirțțmea intoanj&dc^gmenta'âe^cadastrale si corespbțdenta^acesKjaEPU realitatea din teren

II HtSKno.o«-20i7 ?! \.J.SemnatufS s&ștampița     /; 1

Data: Iunie 20TS-——’

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Stampila BCPI                     Data:.................................