Hotărârea nr. 274/2018

Hotãrârea nr. 274 privind includerea a două locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 274 privind includerea a două locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 81/10.07.2018 a consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Gabriel Constantin, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 204/06.07.2018, al Direcției Economice nr. 4/12.07.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 965/18.07.2018, privind includerea a două locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale și procesul verbal din 08.06.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor situate în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 52 și str. Mocanilor, nr.l, bl.52, scara A, et.3. ap. 15.

A

In conformitate cu Raportul din data de 26.06.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

A

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

în baza art. 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și art. 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în baza art. 1, alin. 2, art. 4 și art. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a doua unități locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unităților locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Aprobă modificarea corespunzătoare a poziției 971 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2006, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Aprobă radierea poziției nr. 608 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 3 (1) Aprobă repartizarea spațiilor cu destinația de locuință menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și a terenului aferent locuinței situat în Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 52, persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația, ca în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

/X                                                           ___

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor care urmează să fie emise.

Art. 5. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


BREȘE

George-Sțirinirtyiculae BOTEZ


ANEXA NR. 1 .

LA HCL NR. 2

TABEL

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari


DIRECTOR EXECUTIV, Carmenela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUCT, Amedeo Florin Tăbîrcăîntocmit:          V

Mariana Lică Nicoleta David .


NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Mihai Bravu, nr.52 (nr. inventar 1-1 SI 0100)

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 34.60 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 16.32 mp

Domeniu privat-poziția nr. 971, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006.

2.

Str. Mocanilor, nr. 1, bl. 52, sc.

A, et. III, ap. 15

(nr. inventar 1-2 S8 0112)

Locuință formată din 1 cameră în suprafață totală de 14.43 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 13.04 mp

Domeniu privat-poziția nr. 608, din Anexa nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006.


TABEL

privind modificarea poziției nr. 971, din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR Carmen


ECUTIV, Bucur


întocmit:       t.

Mariana LicăDIRECTOR EXECUTIV ADJUCT, Amedeo Florin TăbîrcăNR.

CRT.

ADRESA IMOBILULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA

MP

OBSERVAȚII

971

Mihai Bravu, nr.52

Balteanu Angelo

Nicolai

teren-curte

233,50

Mihai Sebastian

Florin

teren-curte

133,47

Marosi Viorica

teren-curte

182,04

Iliescu Virgil Paul

teren-curte

122,64

Alexandru Puiu

teren-curte

163,82

Sardaru Daniela

teren-curte

133,43

Muraru Silvia

Teren curte

22,10

Teren garaj

19,70

Haraidon

Pompiliu

Teren curte

39,06

Teren garaj

34,83

ANEXA NR. 3   ;

LA HCLNR. 2?3/>/£-

TABEL

privind repartizarea unor locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale și a terenului aferent locuinței situată in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.52

DIRECTOR

Carmen Daniela Bucur

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Alexandru Puiu- poziția 10 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

str. Mihai

Bravu, nr.52

Locuință formată   din 2

camere în suprafață totală de 34.60 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 16.32 mp

Domeniu public al municipiului

Ploiești

Teren-curte în suprafață de 163,82 mp cotă indiviză din 1084,59 mp

Domeniu privat al municipiului Ploiești

2.

Apostolescu Mariana Luiza Lizette - poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană, conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Str. Mocanilor, nr.l, bl.52, sc.A, etaj III, ap. 15

Locuința formată din 1 cameră în suprafață de 14.43 m.p. și dependințe în suprafață de 13.04 m.p.

Domeniu public al municipiului Ploiești

CUTIV,

întocmit:      pi

Mariana Lică

Nicoleta David v tzNc-~—