Hotărârea nr. 273/2018

Hotãrârea nr. 273 privind modificarea poziţiei 99, referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Pomilor nr. 4A, din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 273


privind modificarea poziției 99, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Pomilor nr. 4A, din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 72/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 947/17.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 218/10.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 99 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Pomilor nr. 4A) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Raportul din data 04.07.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură și Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada Pomilor nr. 4A, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 99 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea poziției 99, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Pomilor nr. 4A , din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul situat în strada Pomilor nr. 4A se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului care constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios. Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează


SECRETAR, Laurentiu DIȚ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI

RPjfX '-A

IA         z *1

ANEXA NR.1 LA IWlWS^&Z

TABEL

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 99 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Pomilor nr. 4A ) din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

99

Strada

Pomilor

Nr.4A

Construcție locuința

201 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca


Șef Serviciu Intabulări Bunuri, Mădălin Negoiță

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILlfLUI Scara 1:200                       Ti'

INTRAVILANNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

201 mp

Municipiul Ploiești, Str. Pomilor nr. 4A, Județul Prahova

Cartea Funciara nr.

| UAT     Municipiul Ploiești

A. Date referitoare La teren


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafatj

(mp)

Mențiuni

1

Cc

201

Teren intravilan impreimuit cu cârd de metal, plasa ;i beton.

Total


B.

Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol i.mpi

Mențiuni

Suprafața masurata a imobilului = 201 mp


CERTIFICAT          ,

fipecutareajmasu^atonlor la teren, ^mtooinmi dfDșb nențăției cadastrale s Inia aycBteisij$U realitatea din teren Nr.ro,4/O9>i’' ‘


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data;

Stampila BCPI••S23M