Hotărârea nr. 271/2018

Hotãrârea nr. 271 privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 12B situat în Ploieşti, str. Sabinelor, nr. 18

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 271


privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 12B situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 73/10.07.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 944/16.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

9                                    J                          Z                                                   2                    j                         7

Contracte, sub nr. 215/09.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 9/13.07.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 12B situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18;

în conformitate cu Raportul din data de 26.06.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură și Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 213/29.11.2005 privind repartizarea de locuințe pentru tinerii sub 35 de ani, conform căreia au fost incluse în Inventarul domeniului public al municipiului Ploiești un număr de 12 locuințe pentru tineri, prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 70/22.03.2006 privind actualizarea,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești”',

Imobilul are număr cadastral 137415 și este înscris în Cartea Funciară nr. 137415 aUAT Ploiești, conform încheierii nr. 51951 dată în dosarul 51951/13.06.2018.

In baza art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art. 138 și art. 140 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

a.                                                                                  _

IrrtenieiuLăftr36’alin; 2 litera c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă apartamentarea imobilului bloc de locuințe 12 B situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, compus din teren cu nr. cadastral 137415 și construcție cu nr. cadastral 137415 - CI, în 13 apartamente, conform foii colective și a releveelor (34 pagini), care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Foaia colectivă


ANEXA NR. 1.38 la regulament


Carte Funciară Colectivă Nr 137415/UAT Ploiești, jud. Prahova

Descrierea condominiului

Adresa construcției: Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B

Nr. Cadastral: 137415-C1

Suprafața teren: 206 mp


Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. apartament/spat iu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală*

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (Cpc)

Cotă parte teren aferent UI (Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita parti comune/apartament

Obs.

-

-

S

Adăpost ALA

34.26

4.85

9.98

49.40

10.54

P

Ap. 1

36.88

5.22

10.75

49.16

11.34

P

Ap. 2

56.62

8.02

16.52

73.97

17.43

El

Ap. 3

57.74

8.18

16.85

79.29

17.78

El

Ap. 4

57.11

8.09

16.67

79.29

17.58

E2

Ap. 5

57.45

8.14

16.77

79.29

17.69

E2

Ap. 6

57.89

8.20

16.89

79.29

17.82

E3

Ap. 7

57.53

8.15

16.79

79.29

17.71

E3

Ap. 8

57.83

8.19

16.87

79.29

17.80

F.4

Ap. 9

57.22

8.11

16.71

79.29

17.62

E4

Ap. 10

57.64

8.17

16.83

79.29

17.75

M

Ap. 11

58.30

8.26

17 02

79.29

17.95

M

Ap. 12

59.41

8.42

17.35

79.29

18.30

TOTAL

S+P+ 4E+M

-

705.88

100%

206.00

965.43

217.31


Descriere părți comune indivize


întocmit

(semnătură, ștampilă) Data...............


(Subsol tehnic, Hol intrare, uscătorie, casa scării, acoperiș, terenul construit și neconstruit, etc.)


Recepționat

(semnătură, parafa)


Suprafața utila de parti comune pe tot imobilul este de 161.73 mp si este compusa din: subsol cu suprafața de 83.94 mp, Parter (hol intrare, uscătorie si casa scării) 26.9'7 mp, casa scării etaj 1- 10.13 mp, casa scării etaj 2- 10.17 mp, casa scării etaj 3- 10.17, casa scării etaj 4- 10.17 mp si casa scării mansarda 10.18 mp.

Suprafața construita dejrarțicomune pe tot imobilulesle de217.31 mp si este compusa din: subsol cu suprafața de 109.34 mp, parter - 41.87 mp, etaj 1 - 13.22 mp 13.22 mp, etaj 3- 13--22Țmff;

RELEVEU ADAPOST ALA

Scara 1 : 100


ANEXA NR. 1.37 la regulament


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

137415

40.51 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, subsol


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


/WT'C/


Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața

1 mp

utilă

1

ADAPOST APARARE CIVILA

3.74

2

ADAPOST APARARE CIVILA

7.08

3

ADAPOST APARARE CIVILA

17.57

4

WC

1.45

5

WC

1.33

6

GRUP SANITAR

3.09

Suprafața Utilă =

34.26

7

IEȘIRE DE SIGURANȚA

6.25

Suprafața Totală =

40.51

Suprafața Construită =

49.40

/‘^Ț\ Executant                   xrăiUAR?

Data

/qQ^5'f'cM Q^\

ș    -fL- Ing^ojoceaC

U xlx0'0   o\’

CERTIFICAT

)VQP SRLauiorizabe pXț ^/o r^giana-^one^ R F

§ Nr. 1701/10.11.2014           nai

U            Wis>lS

—— — —— . ■■ -. -.Z-O v

■•A

£ i\ >1

Datajmasuratorii:

■FxP ■î'/

martie 2017

zT


!™t             -y

\V

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)
; Oficiul de Ca lastru si îyfidla^'fc^iî /fckJON DANct^X fe


’>z\


ANEXA NR. 1.37

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1: 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului           i'.T’T/A

137415

36.88 mp

Str. Sabinelor nr. 18 Bl. 12B, Eli P;Ap..-1C •• ?


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală
Nr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața utilă [mp]


2

3

5_

6


__HOL _

BAIE BUCĂTĂRIE CAMARA DEBARA CAMERA


4.08

4.74

6.36

1.54

1.26


Suprafața Utilă =

___ ______Suprafa Totală = _________Suprafața Construită = x^E^ecute L Executant “’Cx xp*

CERTIFICAT V\ /$ CER1!Z^TH^)TOPSRL J Irtg; Cojoceașrteoi'giana-Idhfei V scoaRO-B' ■U /    \2 -a < , TH&01

Reception^^______

clasaX


/r

rs

I fi

VB

\ ’B

_

\ u-, Cojocea


Nr. 1701/10.11.2014 n

0’

GeorUana-;18.90

36.88 Z?

36.88           .....-

. CS o-                -

\<,\


49.16


Data


- OFICl^

> 21 r> c>

E > O cn r~

•^2jis nu'’/


ov


Data măsurătorii: martie 2017

1)6 ta


Oficiul (ie Cadastru l ^WateMaraPiaMal ^ION DANIELA CONSILIER GR. 1


Nr.Cadastral al terenului 137415


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100


Suprafața

56.62 mp
Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, EtffPJAp. 2, ■';

Cârtea Funciară colectivă nr.

UAT

PloieștiV AVX.v/’’

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

i : u ■ -j • =â
Nr. încăpere


 • 1

 • 2

2

 • 4

 • 5

 • 6


Denumire încăpere


HOL

BUCĂTĂRIE CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE DEBARA


Suprafața Utilă =

Suprafața Totală =__

Suprafața Construită =


Executant _______

o

CERTIFICA ‘Î

cEriificS€ THE^TOF^RLde autori./re Ing. Coiocea Geliraiana-lonela .topiZARE CI Ța Senat-

Ig Nr. 1701/10V 1.2014jȚORI^ARERecepționat
Suprafața utilă [mp]
Data măsurătorii: martie 2017


Dat/

iul di Cadastfu si iiă^M^iPraiiova I ION DANIELA

CPA/S/L/ER GR. I j


Nr.Cadastral al terenului 137415


^jEaEtea-FuneiiarărGBleeti^aam^

Cod unitate individuală (U)


ANEXA NR. 1.37 la,regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100                        * z       ^z\

b) #/

-


62.93 mp


Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, L


CF individuală


z - H'-,Nr. încăpere


 • 1

 • 2

3_

 • 4

 • 5

 • 6


Denumire încăpere


___HOL

DEBARA BAIE DORMITOR CAMERA DE ZI BUCĂTĂRIE


Suprafața Utilă =


BALCON


Suprafața Totală = Suprafața Construită =


Ing. Cojocea Seria RO-B-F Nr- ’701/iO.Ji,2014/ana-IonelaDi'

M)1OR'z


Suprafața utilă [ mp ]


1 19

2.44

5.01

14.78

19.46

_8.16

57.74

5.19

62.93

79.29

DataData măsurătorii: martie 2017

40/ 1 3.IUM

Dată


018


k W de Cadastru si /lukifâte Imobiliara Piata /faJON DANIELA CONSILIER GR. I


RELEVEU APARTAMENTNr. încăpere


1

2

2

■4

 • 5

 • 6


Denumire încăpere


_ HOL

BUCĂTĂRIE CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE DEBARA


Suprafața Utilă =


BALCON


Suprafața utilă [mp]


81)4

8.21

21.23

12.21

4.95

2.47

57.11

5.39Suprafața Totală = Su11rafala Construită =


/t? CERTîE deautoi

_P „~.r.EOTOPSRL

htoRVZAt       «SI z-J □      ^eriaROx

Ing. Cojocpa Georgiana-Ionela


POTOP S.RL-.;


o

\-A Geoîgfana-1

■A Xr' r

X$47EGORIA°


Recepționat---------------AGfV2

62.50

__    79.29

Data

------------- '

\'2 %V

Data măsurătorii: marti^^UTp^-/*<ION DAN'eLA cons/m£5/S£— -------W/13II»


W// 13. IUN. 2018


Nr.

încăpereDenumire încăpere


HOL


DEBARA


BAIE


_____ DORMITOR ___________CAMERA DE ZI ___________BUCĂTĂRIE

Suprafața Utilă =


BALCON


Suprafața Totală = Suprafața Construită =


^ZcciteT^xExecutant !C"te lucroj


,D                              f '

f

> Georgiana-IoRela

Bjocea


•--

£


Suprafața utilă [mp]


7.96


2.40


4.99


krobfea Prahova

OM DANIELA


Nr.Cadastral al terenului


137415


Nr. încăpere

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6


Suprafața


62.84 m:


- Cartea Func-rar-ă^ggleetivă nr.

<x.Â-rr

x

CF individuală
Denumire încăpere 2 HOL

DEBARA BAIE DORMITOR CAMERA DE ZI BUCĂTĂRIE


Suprafața Utilă -


BALCON


Suprafața T otală =________________

Suprafața Construită =

țgriz/ke


/Z

/'sy

SRL na-Ionela fg Nr. 1701/1

Geor (/ onela


C.r.K

)E AU


Suprafața utilă

ImpJ          ___

8.27      ________

2.35  __________

4.93__

____14.77     _ _   18.91_________

8.30         ______

57.53

5-31

____62-84

____79-29

Data        i

vî- & ț        ț


-'7

,v r4l>Z Data măsurătorii: martfe^£?i?l


Vojocca.

. .y


(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)ANEXA NR. 1.37 L-rTcpilament

RELEVEU APARTAMENT          ' * R 4î >

Scara 1 :100                         ff       /XX _   ''P

<> ■

/ \

fr

/

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilulu/, 7?    țZ'M/.

137415

63.09 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B.||Ed7j, ApWZM/

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

RIoî^Sl^X D<c

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

---------------XA l 0^»Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

7.98

2

BUCĂTĂRIE

8.51

3

CAMERA DE ZI

19.24

4

DORMITOR

14.47

5

BAIE

5.12

6

DEBARA

2.51

Suprafa

a Utilă =

57.83

7

BALCON

5.26

Suprafața Totală =

63.09    7^

Suprafața Construită =

79.294X uX

Executant

/         1 C,/ ‘ \

Zr Cr„ V\ /?         Ă

/&               ‘A/*’      °£ ot/   4s\

î'cS^.glEt^W SRL

Ing. Cojocea Georsiana-Ionela fa

\To GeOr.„-    .     ’4                     *      //

i C V»           Z -

1 o. <          4?^»

Data măsurătorii: martie 2017

Recepționat

-Oata

iQjj-

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ti de Cadastru si Publicitate IniotJiara Halwi 1 flțJON DANIELA CONSILIER pR. I

W9T/ i 3.IUN. 20

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

7.80

2

DEBARA

2.36

3

BAIE

4.95

4

DORMITOR

14.84

5

CAMERA DE ZI

19.15

6

BUCĂTĂRIE

8.12

Suprafa

ta Utilă =

57.22

7

BALCON

5.29

Suprafața Totală =

62.51

Suprafața Construită =

79.29

Executant

L         ■ Data

A  cerTIficatSCȚWEOTOPSRL .  r J. %ț

Ing. Cojocea Georgiana-Ionela y

P     AUTORIZARE          <!     S'en'a Rl/li _p

1    <..          . m. ... îl              1701/1/21.2014 P-

<•<

- <2 lUț’

z<7

-M 5 O z1

\.s3'° o£*l

Data tulburătorii: martie 2017 .            4»7

tf/snayȘX

Recepționat

" f. J)ata

v                 v      .      ■    ■           —

Xft...,*3/ \*

(Nume, prcnurhe, funcție, semnătură, stampila)

oJON DANIELA   |

1 3.IUN. 2I

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

8.06

2

BUCĂTĂRIE

8.00

3

CAMERA DE ZI

19.04

4

DORMITOR

15.05

5

BAIE

5.04

6

DEBARA

2.45

Suprafa

a Utilă =

57.64

7

BALCON

5.28

Suprafața Totală =

G&X      62.92

Suprafața Construită =•            A    n'

79.29

Executant

"Aăi    Data

n-n-cvr C\

a otwtc®""- ^riâOTOPlSRE!zeV 4 w, Ing. Coj.K-ețj Georgiana-IoneM’/          X^?.na

-5   Nt. 1701'm.          rj Yi ^erf:

A             %s.c. n®TO f Jf

rwnfr

^TMa măsurătorii: martie 2017

W// 13JUN.2018

Recepționat

Data

WfuideC

i (Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Aștrii si PublidafZmotiifera Prahova] ON DANIELA    j

NS/LIER gr 7 j

ANEXA NR.

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


O                    ■ X r1

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

-----------------------—

Adresa imobilului n>s

137415

62.51 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B,.Eț^, Af’-'®'?/7Calica Fuiiuiaiă uuieuiivU nr.

UAT

Ploiești''' /       • p>

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

8.48

2

DEBARA

2.65

3

BAIE

5.61

4

DORMITOR

15.43

5

CAMERA DE ZI

17.85

6

BUCĂTĂRIE

8.28

Suprafa

a Utilă =

58.30

7

BALCON

5.29

Suprafața Totală =

63-59

Suprafața Construită =              /'L .

79.29

^vXExecutanKJ ^

r» *

Data

'<ț\

/t?   CERTIFICAT   <A

autorizarJșC THEt

„ . „ . Ing. Coiopeiipai

Seria RO-B-5 Nr.OSTo W S.C. THEOTOP S.R.L. .&/

Va               J?/

A' CERTî^Ey       si

/£ DEAlTrORldfilE c-A V lf|PSRIS(;ri;jI.^X_ corgiana-Ionela >. Jfi.20) 4 8 K

VB            /]        57

G cXu nt a //

s   o   \

\O    2 y> r

Ol Aj     1

x3

IXti;\iiiasuratorii: martie 2017

/

W/y 3.IUO18

\                              —- 7       .

Recepționat

Qâla

1

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

iul de Cadastru si PuBale Imobiliara Prahova |

ION DANIELA CONSILIER GR. 1 j


Nr.Cadastral al terenului


137415


Cartea-Funciară soleci-iT’ă nr-


Cod unitate individuală (U)


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Suprafața


64.69 mp


Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B,


7_T-A.ZP.

CF individuală
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

9.15

2

BUCĂTĂRIE

8.35

3

CAMERA DE ZI

18.12

4

DORMITOR

15.29

5

BAIE

5.54

6

DEBARA

2.96

Suprafa

a Utilă =

59.41

7

BALCON

5.28

Suprafața Totală =                .

64.69

Suprafața Construită =

79.29

Executant

Data

--~"x

Z     scTHăworskt..

Ing. Cojocea Georgiana-Ionela le     autorizare     yV     Seria .:/5\/

,        ,16 i      Nr. t70t/!<Ull2()l4   ș.|

*'ik/

Xz o,/

y^Oata măsurătorii: martie 2017

fâ/g// 3.IUN. 2018

Recepționat

[)a(a

(Nume, prgnujDii. Innctie, semnătură, stampila)

^Cadastru si PubliciWimM^w'-^ U|ON DANIELA oNSil IER GfL_Lj

RELEVEU ADAPOST ALA

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

137415

40.51 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, Subsol

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața l utilă [ mp 1!


ADAPOSTAP ARARE CIVILA ADAPOST AP ARARE CIVILA

3.74

7.08


ADAPOST AP ARARE CIVILA


17.57


WC


1.45

WC

1.33


GRUP SANITAR


3.09


SuprafațaUtilă =


IEȘIRE DE SIGURANȚA


Suprafața Totală =


__Suprafața Construită =

u ,^,L>4£xecutant

--------y

JU/ertihcat %\     /

l'/ autorizare 5A Jq SCTHEOTOPSRL \7 Si7()W.-S§i9Șea fș|orgi^ra-I°n^oR'^


l/Georgiaiva-lonela § .

„    —yt c i

Recepționat


(Nume, prenume, fimctie, semnătură, stampila)


34.26


6.25


40.51


49.40 Data


suratorii: martie 2017


ANEXA NR. 1.3

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 :100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului ’

<-ț -i t- - ‘

137415

36.88 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B. E

u rț. Ap.’ i


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești 'xx t ’ f ' •v

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

------------------;----‘-xl tNr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața utilă [mp]


2

3_ ± _5

6


Suprafața Utilă =


___HOL___ BAIE BUCĂTĂRIE CAMARA DEBARA


CAMERA


Slip rafata Totală =__

Su prafața Construită =


Executant


4.08      ________

4.74

6.36

1.54     __________

1.26 _______

18-90    ..y, '

36.88

36.88 71^7    . ’o'

Data«a CERTIFICAT

SC THEV'IOP SRLaut<«

Ing. Cojocea Georgiana-Ionela .•HorW1

O


rK£oioP s feece|[tipnatData măsurătorii: martie 2017nti «na-Ionela 7 +                  ijPjî

'\v' r-           e<?Z         .V.

\247EGORIA3-r

, funcție, semnătură, stampila)


W// 13.10018de Cw'îhj '5i

ION DANIELA | '.QNȘILlER GR. 2 JNr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului fltp’J1' \ L       ■

137415

56.62 mp

Str. Sabinelor nr. 18. Bl. 12B, EK’PCĂp. 2;'’ v '


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești '-.R l 0.5

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ n>P ]

1

HOL

7.97

2

BUCĂTĂRIE

7.97

3

CAMERA DE ZI

18.71

4

DORMITOR

14.53

5

BAIE

4.99

6

DEBARA

2.45

Suprafă

ia Utilă =

30.02    . ■'    , OFIC/

Suprafața Totală =

56.62 /^O<U6''^

Suprafața Construită =

73.97          ..M

-Executant

Data

CERTIFICAT     /v ..pRilFuMv’^

-SC4 HE()Tf)P SRL oE   / LA

ScIftgR Cojocea Gedțgiana-lQpela^\-y^

O Nr. 1701/10.11.2014 TT        „ o i Yo616 ||

Vă                    ».|fe Scr,a .rls.R.L-7

V* '■iS'h        '<

na

Data măsurătorii: martie 2017

Recepționat

Data

\V

isOWdeC (Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

idastru si Publicitate Imobiliara Prahova î ON DANIELA    ,

NSILIER GFf. I J


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 :100Nn încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

7.89

2

DEBARA

2.44

3

BAIE

5.01

4

DORMITOR

14.78

5

CAMERA DE ZI

19.46

6

BUCĂTĂRIE

8.16

Suprafa

a Utilă =

57.74

7

BALCON

5-19     ^<~AGfijb

Suprafața Totală =

62.93

Suprafața Construită -

79.29

/P"          Executant

Data        ,

crTIFICAT            A' CEIOTFI<G^y

/#  CE*1';'      VA    /> DEAUTOMZȘg

U        SC WW SRLSeria R     U

Ing. Cojocea Georgiana-Ioneia / - '

Data măsurătorii: marti(L2'0f7j?.)

decepționat

/KT                   f     ■

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)           /

u

--------wp3JDO'B


______

ANEXA NR. L37 laTegularf^epț RELEVEU APARTAMENT              C - '*>\


Scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

oc.

137415

62.50 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, Ef tlăApșȚ


. C ar-tea4iunsiară-seleeti^ă~m; -

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


>/

£/

arNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

8.04

2

BUCĂTĂRIE

8.21

3

CAMERA DE ZI

21.23

4

DORMITOR

12.21

5

BAIE

4.95

6

DEBARA

2-47

Suprafața Utilă =

57.11

7

BALCON

5-39

Suprafața Totală =

~62.50

Suprafața Construită =

79.29

Executant ' ”

Vv/s --IO4

Data

mg.Cojoee.ț;

’.O. A,      'Xo,    A

>TOP SRL )EtX eorgiana-loncla / .. -i

■.urolO'tlsRA-n/

Data măsurătorii: martie 2017

W// 13. IUN. 2011

Recepționat

Dalta

"V '     '' oV X\<      ~X

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

^Cadastru si Puritate Imobiliara Prahova ION DANIELA

CONSILIER GR. Țj|

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului * s"     x. 4

137415

62.74 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12

/• £ț?2, Ap. 5"•

=-

& Cartea 1 'unciară colectivă nr. —

S'A-f      !              P

bicști                   li

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

—i ‘ ‘4?   _______i--Tj


ANEXA NR. 1.37 la

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100Nr .Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului              '•:

137415

63.17 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, Et. 2^Ăpi 6 ■'■.S'


CarieaJE’.mciară cniarliw nr

LA:

Ploiești —  /   .''

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

X/ ."i . jNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp ]

1

HOL

8.31

2

BUCĂTĂRIE

8.40

3

CAMERA DE ZI

19.26

4

DORMITOR

14.41

5

BAIE

4.95

6

DEBARA

2.56

Suprafa

ta Utilă =

57-89             -

7

BALCON

5.28

Suprafața Totală =

63.17

Suprafața Construită =

Executant

Data

/-'<       - ,,           CV\

5t_ IHfclj Ing. Cojocea G Seri.-ROB-F

i o Nr. 17'35/KM 1.2014

‘A

vi rgiana-Ionela

S  Seria «O’0-1 J4 R.u..^

XZSflaj.

Data măsurătorii: martie 2017

W//1 3. IUN 2018

Recepționat

D^ta

V- ^!Kea J?/      CLAȘtiX r-—7

x,                            ȘOWdeC

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)           |

co

jcastru si Publicitate imobiliara Prahova i ON DANIELA jNSILIER GR. I j

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


ANEXA NR. 1.37Jj^cegulament

OK X a?''--y\

\

Ih |

,/w. ii

•ir


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

r

137415

62.84 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, |

J.-3. Ap.:'7 T


-CarteaEimeiară-cole&fe’ă-nr,

UAT

Cod unitate individuală (U)

CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

8.27

2

DEBARA

2.35

3

BAIE

4.93

4

DORMITOR

14.77

5

CAMERA DE ZI

18.91

6

BUCĂTĂRIE

8.30

Suprafa

a Utilă =

57.53

7

BALCON

5.31

Suprafața Totală =

62.84         ag7x7

Suprafața Construită =

79.29

Executant      ---—-

Data/^

/tf   CERT{vIr.T

SC THEOTOP SRt

\rt( ^gna-Icnefa         Sc"a .. „ ./2>P S.R-»- ț/

1 V—•       yj                          •*

Data măsurătorii: martie 2017^0

■<?js

Recepționai

Data

^GORl.-V^^^        CLAS£^^0fcM

''      h]$v

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

i Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova j -ION DANIELA    ;

ONSILIER &R. I

TWTM 201c..


ANEXA NR. 1.37la re:

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului r?.

137415

63.09 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B,Et.F3, Ap, 8


Cartea Funciară colectivă nr.

HAT .

Pinii? ști       ■            ’

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


-cyNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

7.98

2

BUCĂTĂRIE

8.51

3

CAMERA DE ZI

19.24

4

DORMITOR

14.47

5

BAIE

5.12

6

DEBARA

2.51

Suprafa

a Utilă =

57.83

7

BALCON

5.26

Suprafața Totală =

63.09

Suprafața Construită =

79.29 XÎ

- -Executant

Dataz;<>>V'!

A <*** X    -.S? A\

l       SC THEOTlIPSRL           ?\

Ing. Cojocea Geocgiana-Ionela —ț (

18     . oO-B-J Nr°616 Sli

U sc2:^oiop^-v-jZ i ^-l7“12r

? O £f SF              .<•

■ 5 a. «            . ?

Data măsurătorii: ÎMartieăOLT

Recep

.fionat                       -/---

. ■ .Pută : ■ r:

X* Cz.KGO?.'F^

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

—:  '>1! 51 rlKMWflw mwt          --

ION DANIELA    •

ONSILIER GR- La

IfCjig// 13.m 29U

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


137415Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă | mp ]

1

HOL

7.80

2

DEBARA

2.36

3

BAIE

4.95

4

DORMITOR

14.84

5

CAMERA DE ZI

19.15

6

BUCĂTĂRIE

8.12

Suprafa

ta Utilă =

57.22

7

BALCON

5.29

Suprafața Totală =

62.51

Suprafața Construită =

79.29

Executant X

Data

De*uto&\‘ w     OE         /«A?

SC THEOTfȚ SRLaU-to«^7

Inu. Cojocea Gem aiana-Ionela \

1? Sena

' // \>t

>  . 0hC/.  \

r

\ t©ata maiUtjiorii: martie 2017

\    «AS o/

4/'^’8n<l^*rsy

Recepționat

. .               . ' Data lL < 1 hi.,/

:                          Cl.AsN^T    jUUUlO

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ION DANIELA

ONSILIER GR. I |

IfW// 13.IUNW

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

8.06

2

BUCĂTĂRIE

8.00

3

CAMERA DE ZI

19.04

4

DORMITOR

15.05

5

BAIE

5.04

6

DEBARA

2.45

Suprafa

a Utilă =

57.64

7

BALCON

cțfox 5.28~

Suprafața Totală =

62.92

Suprafața Construită =

79.29

Executant

Data

■ff CERTIFICAT                          VÎ*

SC THEOT0PSRL

^-C.™EOTOPS.R.L.J/ 4  torti,X„l. 1/

'snaișlx

Data măsurătorii: martie 2017

W// 3JUN. 2018

Recepționat

Dața

X^.37TGO^^Z B

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)         St

wîde Cadastru si P^itatelS£p^

% ION DANIELA

S ! LJE R Qp jr I

Nr.Cadastral al terenului


137415


Cartea-Eunciară-Geleet-ivă-nF.-


ANEXA NR. 1.37 Ia regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1: 100

Suprafața

62.92 mp


M

•jf.                                         '

___________Adresa imobilului ’ ș         -

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, l?..4:,. ap 1(


-UAT


PionANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT             *A Â >v X

Scara 1:100                  //© “

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului /*  '

137415

63.59 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, maiJsiiRla,

X >.r-tea4ii mriaîă c electivă^ nr-

—---—------.

_

UAT-

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

V'

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

8.48

2

DEBARA

2.65

3

BAIE

5.61

4

DORMITOR

15.43

5

CAMERA DE ZI

17.85

6

BUCĂTĂRIE

8.28

Suprafa

a Utilă -

58.30

7

BALCON

5.29

Suprafața Totală =

: țW'   63.59

Suprafața Construită =

'biX^A\ 79.29

-- —Executant                  P

fo.Ț] Data

XF'             Ax

/& c£Rf'F'cA-T            CERTW^L   FriM7

Zj      SC THEOTCÎP SRL        /

  Ing. Cojocea Georg|ana-Ionela x''/"

Sc'iaRO2nPS0RL.lî                1]

VȘ       ..,1 .-TOPS.H'- / >o               /     V.    ; .

iz*/

,5 P^s^rfiasuralorii: martie 2017

W//1 3.IUO18

Recepționai

dA»

x?t\              ■♦x/                           T’-Y’

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

■Cadastru si PubWaMiii|'|fea Haiw | ION DANIELA    ț

^nsilier GR:Li

ANEXA NR. 137 l^reeuRfment

RELEVEU APARTAMENT        /C x"'"'"

Scara 1:100                         [[■* /' r“>-'ț“7'j \ *'

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului c-

137415

64.69 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B, mansarda, Ap. 12j'

Cartea Ftmciarăeoleetn’ăn-r.

UA-T

Ploiești     i             ■

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

9.15

2

BUCĂTĂRIE

8.35

3

CAMERA DE ZI

18.12

4

DORMITOR

15.29

5

BAIE

5.54

6

DEBARA

2.96

Suprafa

a Utilă =

59.41

7

BALCON

5.28

Suprafața Totală =

64.69

Suprafața Construită -            v

\     79.29

Executant

.j\     Data

Z   CERTlFtC^K^    *   e

/y CEKDHCAf   %\ /::■          r_ /

rdS’C THEOTOP SREUT0BZ’ț£jL W

Ing. Cojocea Georgiana-Ionela ■ 7 j  Nr. 1701/UV. 1-20W g. IU.   THEOlO^-R^y

...A, -Ionela #7 VL          1  .&/

5? * -M

-y

D.i'a măsurătorii: martie 2017

^//! 3.IM1t

Recepționat

Dat/

———'

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

1 <•

<Je Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova 5 , ION DANIELA

* consilier gr- J-A

RELEVEU CU PROPUNEREA DE APARTAMENT ARE

SUBSOL

Scara 1: 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

158.74 mp

Str, Sabinelor nr; 18, Bl. 12B


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală i U)

CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

{Suprafața utilă [mp]

adăpost ala

1

adapost ap arare civila

3.74

2

adăpost ap arare civila

7.08

3

adapost ap arare civila

17.57

4

WC

1.45

5

WC

1.33

6

grup sanitar

3.09

Suprafața Utilă =

34.26

7

ieșire de siguranța

6.25

Suprafața Totală =

40.51

Suprafața Construită =

49.40

suprafețe parti comune

8 1

SUBSOL TEHNIC

83.94

Suprafața Construită părți comune=

109.34

Suprafața Construită pe nivel=

158,74

Executant

Data

p 7 UTțS8J®§ocea^

I  /      njpr.0616

Îl Io      Scria RO-B-F      g-ț

I ț g Nc/1701/10-ik2014 fgj

Data m lișuratorii: martie 2017

\W^ Rețg

itiopat Georgiana -Ionela   8/

Data

t'

(Nume, prenume, funcție, semnai um,-stampila)

—A Z----\
RELEVEU CU PROPUNEREA DE APARTAMENT ARE

PARTER

Scara t : 100


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

165.00 mp

Str. Sabinelor nr. 1$, Bl. 12B


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală i U i

CF individuală


Nr.

Denumire

Stiprafața utilă

încăpere

încăpere

1 mp]

APARTAMENT 1

1

HOL

4.08

2

BAIE

4.74

3

BUCĂTĂRIE

6.36

4

DEBARA

1.26

5

CAMARA

1.54

6

CAMERA

18.90

Suprafața Utilă =

36.88

Suprafața Totală =

36.88

Suprafața Construită =

49.16

APARTAMENT 2

1

HOL

7.97

2

BUCĂTĂRIE

7.97

3

CAMERA DE ZI

18.71

4

DORMITOR

14.53

5

BAIE

4.99

6

DEBARA

2.45

Suprafața Utilă =*

56.62

Suprafața Totală =

56.62

Suprafața

Construită =

73.97

Suprafața Totală Apartamente =

93.50

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

7

HOL

7.06

8

CASA SCĂRII

14.55

9

USCATORIE

5.36

Suprafața Totală părți comune=

26.97

Suprafața Construită părți comune=

41.87

Suprafața Construită pe nivel"

165.00

Data

.       c;\            CERTIFICAT

DE AUTORIZARE ȚHtfeTOP SRIPEScrin RO-B-J Nr.O616 £


Ș.C. THf: I IȚl.iP SJLL


j1

A#


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

171,80 mp

Str. Sabinelor i®. 18, Bl. 12B

I


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

If Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

hiNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mpl

APARTAMENT 3

1

HOL

7.89

2

DEBARA

2.44

3

BAIE

5.01

4

DORMITOR

14.78

5

CAMERA DE ZI

19.46

6

BUCĂTĂRIE

8.16

Suprafa

ța Utilă =

57.74

7

BALCON

5.19

Suprafața Totală =

62.93

Suprafața Construită =

79.29

APARTAMENT 4

1

HOL

8.04

2

BUCĂTĂRIE

8.21

3

CAMERA DE ZI

21.23

4

DORMITOR

12.21

5

BAIE

4.95

6

DEBARA

2.47

Suprafa

a Utilă =

57.11

7

BALCON

5.39

Suprafața Totală =

62.50

Suprafața Construită —

79.29

Suprafața Totală Apartamente =

125.43

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

8                    CASA SCĂRII

10.13

Suprafața Construită părți comune=

13.22

Suprafața Construită pe nivel-

171.80

—---Executant

Data

; .          Ing. CojoceaK

>TOP SRt       „ %\

u^.io^:,cw

1                 Dt             i      /

1         AUTORIZARE          A

•  . T. • a-5onelReCf i/tio4it Seria RO-B-J Nr.Ub i ; |

"* c '              ,■ \ Q ț

'S      Oiiocca    <f/   V>S.C.THEOTOPS.R.L. y   .

■’X                 # V

lNwnexnW‘lh3Miinctic, semhlîjuapSta^il^ZNr.Cadastral al terenului

Sui 'rafata

Adresa imlobilului

171.80 mp

Str. Sabinelor nr. 18 Bl. 12B

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală 1141

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp 1

APARTAMENT 5

1

HOL

7.96

2

DEBARA

2.40

3

BAIE

4.99

4

DORMITOR

14.72

5

CAMERA DE ZI

19.14

6

BUCA! ARIE

8.24

Suprafa

a Utilă =

57.45

7

BALCON

5.29

Suprafața Totală —

62.74

Suprafața Construită =

79.29

APARTAMENT 6

1

HOL

8.31

2

BUCĂTĂRIE

8.40

3

CAMERA DE ZI

19.26

4

DORMITOR

14.41

5

BAIE

4.95

6

DEBARA

2.56

Suprafa

ța Utilă =

57.89

7

BALCON

5.28

Suprafața Totală =

63.17

Suprafața Construită =

79.29

Suprafața Totală Apartamente=

125.91

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

8

CASA SCĂRII

10.17

Suprafața Construită părți comune^

13.22

Suprafața Construită pe nR«l=

171.80

xA^vx,'c''^EvsFxecutant 7^.eOJ,e

^-15®

I CERTIFICAT //    L PE SCTffiS

[|Ma WWceaț § Sf.jia RO-BJ Nr.0616

y ramncM <•

rbrgiana^Jatrel® -B-V

Jg  h’r.J701M0rtL.W  j.

â     v A

/Data uușuratul n. martie 2017 \X

..

c. ■      ::3 / ■

Re.Vi.tiotiat    c ,;„t«         '

■rc;ț ( ••• Data; A*'

(Nume, prenume, funcție, semnaturarstampila)

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa inabilului

171.80 mp

Str. Sabinelor nr. 18, Bl. 12B


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă ( mp]

APARTAMENT 7

1

HOL

8.27

2

DEBARA

2.35

3

BAIE

4.93

4

DORMITOR

14.77

5

CAMERA DE ZI

18.91

6

BUCĂTĂRIE

8.30

Suprafa

ța Utilă =

57.53

7

BALCON

5.31

Suprafața Totală =

62.84

Suprafața Construită =

79.29

APARTAMENT 8

1

HOL

7.98

2

BUCĂTĂRIE

8.51

3

CAMERA DE ZI

19.24

4

DORMITOR

14.47

5

BAIE

5.12

6

DEBARA

2.51

Suprafa

a Utilă =

57.83

7

BALCON

5.26

Suprafața Totală =

63.09

Suprafața Construită =

79.29

Suprafața Totală Apartamente=

125.93

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

8

CASA SCĂRII

10.17

Suprafața Construită părți comune-

13.22

,. Suprafața Construită pe nivel=

171.80

' eTaecutant

«if i Data

/       ' SpTHâ

i

, .L-rA-l0"'11

Q^RteRflf'cM

i.inpiana-Ion61&              /A..

>       « Li

/li               -l/L,?

b .Data1 mas urătorii; ’iumt* 2017

.-o      Coj»«* R<ți«titiV*aT     ,  ,..p8.W- ] |;.C

f. .-J ’’    Dala    -..5

X'1 X V;

(Nume, prenume, funcție, semrta^ra£șțmnțWtk i      \V*

1          A

- ^/'

'l°îfeȘTl *   '
Nr. Cadastral al terenului

Suprafafa

Adresa imobilului

171.80 mp

Str. Sabinelor nr.; 18, Bl. 12B


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă I nip |

APARTAMENT 9

1

HOL

7.80

2

DEBARA

2.36

3

BAIE

4.95

4

DORMITOR

14.84

5

CAMERA DE ZI

19.15

6

BUCĂTĂRIE

8.12

Suprafa

a Utilă —

57.22

7

BALCON

5.29

Suprafața Totală -

62.51

Suprafața Construită ~

79.29

APARTAMENT 10

1

HOL

8.06

2

BUCĂTĂRIE

8.00

3

CAMERA DE ZI

19.04

4

DORMITOR

15.05

5

BAIE

5.04

6

DEBARA

2.45

Suprafa

a Utilă =

57.64

7

BALCON

5.28

Suprafața Totală =

62.92

Suprafața Construită =

79.29

Suprafața Totală Apartamente —

125.43

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

8                   CASA SCĂRII

10.17

Suprafața Construită părți comune3

13.22

Suprafața Construită pe nivel=

171.80

Data

7^7 cWt'F'cM        /•# can uic. i

./fi J,                                 D£AUTOi>!'v'î!j:-

['J ÎH5?eojoceaGeSfL'/®a-IoneJa-iatlOB F     ’L'.

1   (   • [to-B-JNt-0616 STl° N<.17ai/JflJ1.2tn4 §1

Martie 2017

V'        Recopî/mar.o                 ,

■ x • Data    X

(Nume, prenume, funcție, semnătură,

. fRELEVEU CU PROPUNEREA DE APARTAMENT ARE

MANSARDA

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

171.80 mp

Str. Sabinelor tir. 18 Bl. 12B

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală•1 i

CF individuală

Nr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere

încăpere

[mp]

APARTAMENT 11

HOL

8.48


DEBARA

_ BAIE_

DORMITOR


2.65CAMERA DE ZI


Suprafa


BUCĂTĂRIE

a Utilă «


BALCON


Suprafața Totală =

Suprafața Construită^


APARTAMENT 12


JIOL


BUCĂTĂRIE


CAMERA DE ZI


DORMITOR


BAIE


DEBARA


Suprafa


a Utilă =


BALCON


rafala Totală =


Suprafața Construită =


Suprafața Totală Apartamente—


5.61

15.43


17.85


8.28


58.30

5.29


63.59

79.29


9 15


8.35


18.12


15.29


5.54


2.96


59.41

5.28


64,69


79.29

128.28