Hotărârea nr. 270/2018

Hotãrârea nr. 270 privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuinţe M5 - M5A situat in Ploieşti, str. Lupeni, nr. 7-9, proprietatea municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 270


privind actualizarea datelor tehnice aie blocului de locuințe M5 - MS A situat in

Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, proprietatea municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 74/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 945/16.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 214/09.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 10/13.07.2018 la Direcția Economică, privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe M5 - M5A situat in Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, proprietatea municipiului Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data de 04.07.2018 al Comisiei nr. 2 -valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale;

Având în vedere că unitățile locative și boxele situate în Ploiești, str. Lupeni, Bl. M5 - M5A sunt proprietatea municipiului Ploiești în baza Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2004, nr. 232/2012 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/27.08.2013 și nr. 144/23.04.2015;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă înlocuirea Anexelor nr.l și 2 ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 144/23.04.2015 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local ale municipiului Ploiești nr. 133/2004 si nr.232/2012 referitoare la locuințele pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A cu Anexa (foaie colectiva, relevee pentru boxe, etaje și apartamente și spatii comune - parter și pod si planul de amplasament și delimitare) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.144/23.04.2015 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local ale municipiului Ploiești nr. 133/2004 si nr.232/2012 referitoare la locuințele pentru tineri situate în Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A rămân neschimbate.

Art.3 Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


\ /

PREȘEDINTE D^ ȘEDINȚă/1

BOTEZ l
.L ■ X

■ 7? X                I

Contrasemnează: X SECRETAR/ Lauren iu DITU


Foaia colectivă


Carte Funciară Colectivă Nr 135690/UAT Ploiești, Prahova


Descrierea condominiului

Adresa construcției: Str. Lupeni nr. 7-9, Bl. M5-M5A

Nr. Cadastral: 135690

Suprafața teren: 530.60


Nr.

tronson

Scara

TOTAL

Nivel

Nr. apartament/sp atiu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală *

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI

(Cpc)

Cotă parte teren aferent

UI

(Cpt)

Suprafața construita/ apartament

apartament

s

Boxa 1

9.13

0.58

3.06

12.46

3.67

s

Boxa 2

3.75

0.24

1.26

5.20

1.51

s

Boxa 3

4.22

0.27

1.41

6.84

1.70

s

Boxa 4

4.78

0.30

1.60

6.27

1.92

s

Boxa 5

4.93

0.31

1.65

6.53

1.98

s

Boxa 6

5.56

0.35

1.86

6.76

2.23

s

Boxa 7

5.97

0.38

2.00

8.96

2.40

s

Boxa 8

6.65

0.42

2.23

8.81

2.67

s

Boxa 9

6.09

0.38

2.04

8.29

2.45

s

Boxa 10

6.60

0.42

2.21

8.82

2.65

s

Boxa 11

7.64

0.48

2.56

11.00

3.07

s

Boxa 12

6.94

0.44

2.33

9.26

2.79

El

Ap.l

58.03

3.66

19.44

79.37

23.31

El

Ap.2

51.81

3.27

17.36

71.07

20.81

El

Ap.3

83.74

5.29

28.06

112.66

33.64

E2

Ap .4

57.72

3.64

19.34

79.37

23.19

E2

Ap. 5

51.96

3.28

17.41

71.07

20.87

E2

Ap.6

83.82

5.29

28.08

112.66

33.67

E3

Ap.7

58.51

3.69

19.60

79.37

23.50

E3

Ap. 8

52.12

3.29

17.46

71.07

20.94

E3

Ap.9

82.06

5.18

27.50

112.66

32.96

E4

Ap. 10

57.02

3.60

19.11

79.37

22.90

E4

Ap. 11

51.59

3.26

17.29

71.07

20.72

E4

Ap.12

82.42

5.20

27.62

112.66

33.11

S

Boxa 1

5.01

0.32

1.68

6.64

2.01

s

Boxa 2

4.71

0.30

1.58

6.09

1.89

s

Boxa 3

7.18

0.45

2.41

9.37

2.88

s

Boxa 4

6.63

0.42

2.22

8.73

2.66

s

Boxa 5

5.85

0.37

1.96

7.80

2.35

s

Boxa 6

3.14

0.20

1.05

4.36

1.26

s

Boxa 7

2.9

0.18

0.97

4.20

1.16

s

Boxa 8

3.16

0.20

1.06

4.35

1.27

s

Boxa 9

5.75

0.36

1.93

7.95

2.31

s

Boxa 10

4.70

0.30

1.57

6.27

1.89

s

Boxa 11

5.00

0.32

1.68

7.66

2.01

s

Boxa 12

4.21

0.27

1.41

6.34

1.69

El

Ap.l

60.41

3.81

20.24

84.82

24.27

El

Ap.2

52.36

3.31

17.54

70.12

21.03

El

Ap.3

61.33

3.87

20.55

80.29

24.64

E2

Ap.4

60.73

3.84

20.35

84.82

24.40

E2

Ap.5

51.92

3.28

17.40

70.12

20.86

E2

Ap.6

54.79

3.46

18.36

80.29

22.01

E3

Ap.7

61.29

3.87

20.54

84.82

24.62

E3

Ap. 8

51.93

3.28

17.40

70.12

20.86

E3

Ap.9

57.13

3.61

19.14

80.29

22.95

E4

Ap. 10

61.43

3.88

20.58

84.82

24.67

E4

Ap.ll

51.43

3.25

17.23

70.12

20.66

E4

Ap.12

57.51

3.63

19.27

80.29

23.10

S+P+4E

-

1583.56

100%

530.60 mp

2172.28 mp

636.11

subsol, casa scării parter,casa scării si uscatorie etaj l,casa scării si uscatorie et.2,casa scării si uscatorie et.3, casa scării si uscatorie et.4, casa scării si uscatorii în pod, scări +rampa spate bloc, scări fata bloc.


Descriere părți comune indivize

întocmit

(semnătură, ștampilă)

Data...............


Recepționat

(semnătură, parafă)"Suprafața construita de parti comune pe tot imobilul este de 636.11 mp si este compusa din: subsol cu suprafața de 255.04 mp, casa scării parter 65.89 mp, casa scării etaj 1- 38.43 mp, casa scării si uscatorie etaj 2-46.00 mp, casa scării si uscatorie etaj 3- 46.00 mp, casa scării si uscatorie etaj 4- 46.00 mp, casa scării si uscatorii în pod-110.10 mp, scări +rampa spate bloc 11.77 mp si scări fata bloc 16.88 mp.


-o

o

I

\ "ă

Bloc

Scara

Subsol

Supr. Utila (mp)

Cota indiviza %

Cota teren (mp)

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

M5-M5A

M5

Boxa 1

9.13

0.58

3.06

12.46

3.67

Boxa 2

3.75

0.24

1.26

5.20

1.51

Boxa 3

4.22

0.27

1.41

6.84

1.70

Boxa 4

4.78

0.30

1.60

6.27

1.92

Boxa 5

4.93

0.31

1.65

6.53

1.98

Boxa 6

5.56

0.35

1.86

6.76

2.23

Boxa 7

5.97

0.38

2.00

8.96

2.40

Boxa 8

6.65

0.42

2.23

8.81

2.67

Boxa 9

6.09

0.38

2.04

8.29

2.45

Boxa 10

6.60

0.42

2.21

8.82

2.65

Boxa 11

7.64

0.48

2.56

11.00

3.07

Boxa 12

6.94

0.44

2.33

9.26

2.79ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100.......

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

9.13 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5, subsol, boxa 1


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

ploiești: • shJL'?

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

- - u jjfr


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

BOXA

9.13

Suprafa

a Utilă =

9.13

Suprafața Totală =

9.13

Suprafața Construita =

12.46

—□Executant

Data

, T   ^<Z\

/■

□SC^HEOfOT SRL/f

Ing. Cojocea Georgiana-Ionela       /

aprilie 2018

j.______________________

h                                   06 1

VZ          ■ .--CEA . ,?7           Sera' /,      cț»L

Recepționat

Data

V'-Cfe ’’                                          \. /

w    -.>p jz      \K

TEGOg>-X           g r - ■- Z/

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampilăf—'

ANEXA N R. 1.37 la regulament

.*x\

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100

—Nr.Cadastral al terenului—

Adresa.- in iob i 1 u■ ii •                 ■

_

3.75 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5. subsol,boxa 2

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

BOXA

3.75

Suprafața Utilă =

3.75

Suprafața Totală =

3.75

Suprafața Construita Boxa=

5.20

Executant

Data

/£'   CERTIFICAT            //Ț

ff--               7 T li

Ing. Cojocea Ge^rgiana-Ionelac ^71 70 [j Sena RO-B-J Nr. 0616 jl            cOJOfeA      ^7

\% S.C. THEOTOP S.R.L. 0/          îEORGIAHI-IONELA . .7

aprilie 2018

Recepționat

Data

V:

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA                   ,

Scara 1 : 100

----------------------:-----------. MB !

Nr.Cadastral ai terenului

Suprafața

- •                        • • i           ”5? ■

M(»res.« isvînns li i|i!> .

■ - ;

4.22 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A. Sci M5, subs

31. boxa 3V •■•■         >\ /       f

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PlWESTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

X-.      i u L » c

hV i

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

4.22

Suprafa

a Utilă =

4.22

Suprafața Totală =

4.22

Suprafața Construita=

6.84

Executant

Data

Ăp   CERTIFICAT

AAd^HeOTO&SRl/F

COJOCEA     SJ \% 8,C.Th4tOPS.R.U i

mai 2018

Recepționat

Data

-      -.A     xc       «x

l a s

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR,, 1.37 la regulament

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100                           ) ' •

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului    ________

4.78 mp~

Strada-Eupcm m. 7-9, biuv M5-M5A, ’S’d. M5, sub

Soî;b6xă

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

pi.oii :s ir'

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

BOXA

4.78

Suprafa

a Utilă =

4.78

Suprafața Totală =

4.78

Suprafața Construita Boxa=

6.27

'-■.•'.'fțvcc utant

Data

Z?' CERI   ■           //  < >¥ ■ - V

//   A;, SC THEOTdf! SRL//   Auwlp-

Ing. Cojocea Georgiana-Iq^la      -T-C

S Seria RO-B-J -Nr. 06-16 - g      - - £ - Secta Bn. V            -

aprilie 2018

||

/______________________

Uj.. S.C. THEOTOP S.R.L. 4/     \?r      CO.Acf-.

Recepționat

Data

^x^țASA

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

4.93

Suprafața Utilă =

4.93

Suprafața Totală =

4.93

Suprafața Construita=

6.53

Executant

Data

/#              /A rCrPlcJ

SC THEOTOP SRL A     \iv/

Ing. Cojocea Georgiana-] onela       y/7*"

1 '*”«*,*     I 5                1

i           mai 2018

Recepționai                l.

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.37 lîi^iâameujt\

fâ £ sf

Nr.Cadastfal ai terenului

oiipralața

!                -     AdresaTmobihiTui

5.56 mp

1 Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5;VșulJsbl.boxa 6?

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

5.56

Suprafa

ta Utilă =

5.56

Suprafața Totală =

5.56

Suprafața' Coustruita=

6.76

ExecutauV

Data

” de          z'x’ g4 ; XX

M   autorizare             'XSr XX

Ser^:,TJJEOTQP SW

1/0- l

mai 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă ( mp ]

1

BOXA

5.97

Suprafa

a Utilă =

5.97

Suprafața Totală =

5.97

Suprafața Construita Boxa=

8.96

• - Executant

Data

SC THE0TOP Sftt       /

Ing. Coiocea Georgiana-Ioneln - /

|| Țî                   5 '■

- =/        7

aprilie 2018

Recepționat V?„               .*. /

Data

y       . y/

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

__4.93 mp


Stiada Lupeni nr. 7-9. bloc M5-M5. A


Cartea Funciară colectivă nr. Cod unitate individuală (U)


UAT


CF individuală
ANEXA NR. 1.37 la r^^fnir|nț


RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului     ’î° c'

/A.’

5.97mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5,'’suK

sol. boxă 7-


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individualăANEXA NR. 1.37,lă''regulameiitNr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

6.65 mp

Strada Lupeni nr.7-9, bloc M5-M5A. .Se. jyl5.\Wit

lsoI boxa 8 ,

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI''

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

BOXA

6.65

Suprafa

a Utilă =

6.65

Suprafața Totală =

6.65

Suprafața Construita=

8.81

___

Data

/<& S\/

// certam       /?- QjO?a  A

//    .SCȚHEO1^\SRI.   ,41zarE

Ing: Cojocea Georuiana-Ionela > ’

li SenaR^-jNr° T;                 d

mai 2018

Recepționat

Data

CLAS_AjX'Z^                  '

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

BOXA

6.09

Suprafa

ta Utilă =

6.09

Suprafața Totală =

6.09

Suprafața Construita=

8.29

Executant-

Data

*• SC TKKOTOP SRț^;, ,. ’   \

Ing. Cojocea țîeorgiana-Ionelar

\ i .se"3^          fi .               q

mai 2018

, ’VU             jrX .   ,                  /' F/

H^ceptionat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.37 Ia regulament


RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobiIului     ii H?       z

6.09 mp

Strada Eupmfnrr7=9ftttovW5-M5A7ScrM5;j?uhsc.j boxa^


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI'^;--—

Cod unitate individuală (U)

CF individualăANEXA NR. 1.37lapcgulament

ff'/ fe* '"z*

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

6.60 mp


____C <• r-i |QC:I

Adresa imobiluluiStrada. Lupeni nr.7- 9^ blee M5~M5A,Se. M3^jbs6I;tțbxa;I;0

'           '■-ii...'

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIESW A

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp 1

1

BOXA

6.60

Suprafa

a Utilă =

6.60

Suprafața Totală =

6.60

Suprafața Costruita Boxa=

8.82

Executant

Data

execut©

Z ’r               9? X.          />£’   GFpTÎFICAr /O\

/& certificat SG^HEOTOP SRL       /A

Inș. CojSpea Georgiana-Ionela   —Z â\

f'      SI    l«             \/     al

-SE 1  - - 1 tc Ce-ia.R£tB-r MrVbrM 8J -----

mai 2018

ț g Seria RO-B-J Nr. 0616

' 81

.r.l. Recepționat A

Data

. v                      -<^2tGoRiA?^s»r

(Nume. prenume, funcție, semnătură,'stampila)


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

7.64 mp

-Strada Lupeni nr 7-Q bloi'- M5=M5A, Sg. M5, s^itefil, boxa î i


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI* .

Cod unitate individuală (U)

CF individualăBoxa 11

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

(mp 1

1

BOXA

7.64

Suprafa

a Utilă =

7.64

Suprafața Totală =

7.64

Suprafața Construita=

11.00

Executant

Data

/>              A CERT@g> vA

SC THEOTOP SR1   autor

3er/s Ing. Cojocea Gl-orgianâ-Ionela ,,              |

S.        "J'e-            < ■      Is             /         f/

U ^0?>oCe.                s.c. -

aprilie 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

6.94

Suprafa

a Utilă =

6.94

Suprafața Totală =

6.94

Suprafața Construita=

9.26

Executant

Data

‘                   Z&«'   -- r *■ -A

Z?  CERTIFICAT              A

/$       Dt                       A >7Z/

SC THEOȚOP SR1.      cJ-—

Ing. Cojocea Georgiana-lonela      7

țs Ser;aKCS-..J                    /)       ___:.®

1

1

aprilie 2018

\A S.C. THEOTOP S.R.L. £

7   \V*»S^ j/

Re cep

donat

Data

Xzy            tfTZ

așa

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

$ R O 4fNr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului             77'^.■

6.94 mp

Stradaliipcni nr 7-9, hlacM5-M5A, Sc. MS, SkjbȘâlyȘexA;!^


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

ploiestK 1

Cod unitate individuală (U)

CF individualăBloc

Scara

Et.3

Supr. Utila (mp)

Cota indiviza

%

Cota teren (mp)

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

M5-M5A

M5

AP 7

58.51

3.69

19.60

79.37

23.50

AP 8

52.12

3.29

17.46

71.07

20.94

AP 9

82.06

5.18

27.50

112.66

32.96/r

*

o

%


<^ecute'wx

% X. n^M/HGAT V

DE Airrnni?Ar>^ =4


M AUTORIZARE

Seria RO,B-F 1 |

Nr-1701/10.11.2014

Georgiana-Ionela

<5^/

CERTl/tCAT

$

AUTOUIZARE


A z? I l§ Seria RO-B-J Nr.0616 S W S.c. THEOTOP S.R L. _$/ % H ■ #

C,Bloc

Scara

Et.4

Supr. Utila (mp)

Cota indiviza

%

Cota teren (mp)

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

M5-M5A

M5

AP 10

57.02

3.60

19.11

79.37

22.90

AP 11

51.59

3.26

17.29

71.07

20.72

AP 12

82.42

5.20

27.62

112.66

33.11RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


ANEXA NR. 1.37 la regulament


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului       î

64.10 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M|,

Et. 1, ap. 1


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEST

I

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

1Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă r     -|i!

l ,nI> 1

1

HOL

8.91 '

2

BUCĂTĂRIE

10.116

3

CAM ARA

1.83

4

DORMITOR

14.09,

5

DEBARA

0.5(1

6

BAIE

4.75

7

CAMERA DE ZI

17.79

Suprafața Utilă =

58.03

8

BALCON

4.44'

9

LOGGIE

1 63

Suprafat

a Totală =

64. li)

Suprafața Construita =

79.3fr

<^pisaete3^sFxecutaiit

Data

i

ZF

/*                                    «A

er's Tclua. Cojocea (icorgiana-Ionela^-—o5as 11 U „ C0,n       .?/  1 sena^V^RU %

mai 201,1

1

8

- Rece

)tionait\%.                ;‘'7

P?<

- T    E rr

V '-        .

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Ol

:

••• ,. ..            j      i

A

N.                 .z

.Nr.Cadastral al terenului


Cartea Funciară colectivă nr.


Cod unitate individuală (U)


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Suprafața


56.62 mp


Strada Lupeni nr, 7-9, bloc M5-M5A, Sc M5


UAT


CF individuală
Ap.2

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp ]

1

HOL

5.97

2

BAIE

4.45

3

DORMITOR

12.84

4

BUCĂTĂRIE

8.78

5

CAMARA

0.56

6

DEBARA

0.67

7

CAMERA DE ZI

18.54

Suprafața Utilă =

51.81

8

BALCON

4781

Suprafața Totală =

56.62

Suprafața Construita Ap. =

71.07

^-—77^77-^ Executant          '   T".,

Data

/A5'     OfeTȘL

A     °C>i'SC THgC

ing. Cojacfea <3

/A'

1TOP SRL Auro^/  l\

dorgiana-Ionela ■ _ h     i

j     IO c'ena RO-A-fX.gl

/     . )     9°JOCe1      §7

mai 2018

Re cep

tionat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


ANEXA NR. L37 la regulament


!

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

89.64 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Se. M5,'ÎEt. 1, ap, 3


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U )

CF individuală

l'i

i!


Nr. încăpere

Denumire încăpere

li i

Suprafața utilă l mp J

11 '

1

CAMERA DE ZI

17.01

2

WC

3.F3

3

DORMITOR

14Â9

4

DORMITOR

12.81

5

BUCĂTĂRIE

ioi

6

C AMARA

24

7

BAIE

4.1

8

DEBARA

o.i

it

9

HOL

17.2

J—

Suprafața Utilă =

83.7

t

10

LOGGIE

3.6-

11

BALCON

2.7

Suprafața Totală =

89.^4

Suprafața Construita=

112.66

Executant—

Dat

aii

-    %\        CERTIFICAT

/s              A\SC THEOTOP SRL   T\7

tu- îng. Q'ojocea Georgiana-Ionctu^C

U SeîS^OolOP5^’ §  11  Sana RO-B-F Nr. VOt/T

1      <7         .,.orCA r/

mai 2

118

«Z    Recepționat*' a g/

Datasa

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

T*'-.      ________ n •/

.'A« ’ Vz fovA ■'\;oz 7.

A I \

. El A

7^.-;-, -^yNr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

63.93 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5, E

1 2, ap. 4


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața i

1 mp]

1

HOL

8.65

2

BUCĂTĂRIE

10.11

3

CAM ARA

1.77

4

DORMITOR

14.22

5

DEBARA

0.51

6

BAIE

4.71

7

CAMERA DE ZI

17.75

Suprafața Utilă =

57.72

8

BALCON

4.40

9

LOGGIE

1.81

Suprafața Totală =

63.93

Suprafața Construita =

79.37

Executant

Data

CERT!F!CAT

DElng. Cojo^ea C

/l     autorizare

1 rc Seria RO-6-F Nr V.’   81

V                     ol

ii

mai 201f

Data :

GEORGIANA-IONELA //

ț Ntinie, prejmnie. funcție, scmnatufâȚsrampila)

*                         fț57.26 mp

Cartea Funciară colectivă nr.

Cod unitate individuală (U)


Strada. Lupeninr 7 Aș bîoc -MS-MSA, Sc.

UAT


CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.93

2

BAIE

4.39

3

DORMITOR

13.18

4

BUCĂTĂRIE

8.66

5

CAMARA

0.62

6

DEBARA

0.65

7

CAMERA DE ZI

18.53

Suprafața Utilă =

51.96

8

BALCON

5.30

Suprafața Totală =

57.26

Suprafața Construita =

71.07

Executant        ——

Data

~ERWGAț. rv,-

' :SC THEOTOP SRL     ȘT |

Ing. Cojoeea Geo rgiana-Ionela   Z'jj..

Si H  „ - or.£w0616 «

l i       RO-B-FNr. 1701 §- L Sena RO ■ 1        U

U                        £/ \%    ..           S.R.L. e>

mai 2018

Recepționat V '     /

Data

"...... J?/

(Nume, prenume' funcție, semnătură, stampila)


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

90.10 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc, M5, Et. 2, ap. 6


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLQIESTI

Cod unitate individuală (Ui

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă F W 1

1

CAMERA DE ZI

j.7.66

2

WC

3.04

3

DORMITOR

15.00

4

DORMITOR

12.65

5

BUCĂTĂRIE

10.82

6

C AMARA

2.34

7

BAIE

4.37

8

DEBARA

0.87

9

HOL

17.07

Suprafața Utilă =

83.82

10

LOGGIE

,3.73

11

BALCON

2.55

Suprafața Totală =

90.10

Suprafața Construita=

112.66

Executant

Data

/?          ,,c Ing. Cojocca Gcorgjana-IoneW   ' /

« A      IS    AUTORIZ^/v-i\

mai 2018

Recepționat

'\$t)ata

r                             5.C.ÎHtOIOPS.R.L. y

(Nume, prenume, funcție, scnhuitura, stampilap’

A"®"   ' x. .   \ A,

x. ?          <4 '<• /Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

64.70 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5 jEt. 3, ap. 7


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOffiSfi

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

li


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp|

ll.

1

HOL

8.74,1:

2

BUCĂTĂRIE

10.23

3

CAMARA

1.831

4

DORMITOR

14.44

5

DEBARA

0,5011

6

BAIE

4.77,1

7

CAMERA DE ZI

18.011

Suprafața Utilă =

58.51

8

BALCON

4.36

9

LOGGIE

1.83,1

Suprafața Totală =

64.70

Suprafața Construita=

79.37

Executant

Datai,!

4^ ceRTJF'ca    sbvTHE^TOP SRLfA!CAT

/,«     w'.roRiZAfThg. Cc^ceaSeorgiateloIfe'la^-yTSx

(Iîl li          4îl

mai 2018

JL

î         AAjw°°«l" ~   11

(Nume, prenume, funcție, semnatara,' stampila)

.. v\ ol /</


RELEVEL APARTAMENT

Scara 1:100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului US’

57,06 mp

Strada Lupeni iir. 7-9, bine M5-M5A. S.CM5, Et. Ș, ap. S

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI- v; 7

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

6.03

2

BAIE

4.41

3

DORMITOR

13.18

4

BUCĂTĂRIE

9.44

5

CAMARA

0.61

6

CAMERA DE ZI

18.45

Suprafa

a Utilă =

52.12

2 1

BALCON

4.94

Suprafața Totală =

57.06

Suprafața Construita=

71.07

Executant

Data

X^plsa^X

Z{?

^Irig^ojocea S

.2. o        t~/'& / .              c

TOP SRL / iorgiana-Ionela

|                 mi             8|

/ ll 'T)             fl

mai 2018

-’s Recep

tionat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului      1

88.12 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M

5, Et. 3, ap. 9


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

P


Nr. încăpere

Denumire încăpere

J 1

[ mp

1

a utilă

1

1

CAMERA DE ZI

.3

4

2

WC

3țO4

3

DORMITOR

14.31

4

DORMITOR

12

.7

5

5

BUCĂTĂRIE

id

4

4

6

CAMARA

2'

3:

ț

7

BAIE

4’

31

1

8

DEBARA

0

8'

7

9

HOL

1$95

Suprafața Utilă =

82

.06

10

LOGGIE

3

68

11

BALCON

2

38

Suprafața Totală =

88

.12

Suprafața Construita =

11

2.66

;Executant „——---

D

at

a

#        M    Jâ   ^IFicAt

4        #THE<OPSWoDRuP

$                 . .big. ț pjocca Georgiana-Ionela /'}

C                           S'l             Serba Rr-.     \/ ®l

® Sst'3^              Bl                            * S.I

/   /mai

jy.x-

2018

£/ Receptîplfjft«GIANA-IONFt A Z/

Dat

a

ct>eX

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

V;U '■<

If

:i

I,Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

63.24 mp

Strada Lupeni nr, 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5, Eț. 3, ap. 10


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp ];

1

HOL

8.55

2

BUCĂTĂRIE

10.23

3

C AMARA

1.56

4

DORMITOR

14.08

5

DEBARA

0.48

6

BAIE

4.62

7

CAMERA DE ZI

17.50

Suprafața Utilă =

57.02

8

BALCON

4.54

9

LOGGIE

1.68

Suprafața Totală =

63.24

Suprafața Construita=

79.37

Executant

Data

^C-ȚHEOTW SRL^

'R     Cojlgtea ^orgjșaOonda

/•■'      AUTORIZARE     %\7®‘    ’’

|jg                          ®JS               \ O'- / S2-I

mai 201

8

Recepționat             §/

\ 2-       CO.IQCEA                  "'L         ’         17/

\% GEORGIANA-IONELA //       c,C-

(Ntiine.prenttm'e, functie/sdmtialura.sțiiurjiila)

’O-. ■RELEVEU APARTAMENT


Ap. 11


Scara 1 : 100                      A

C? *

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului^ 57                  ț

56.38 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A. Sc. M5. Et. 4, ap. 11

Cartea Funciară colectivă nr

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp J

1

HOL

5.94

2

BAIE

4.41

3

DORMITOR

13.06

4

BUCĂTĂRIE

8.55

5

CAM ARA

0.59

6

DEBARA

0.62

7

CAMERA DE ZI

18.42

Suprafața Utilă =

51.59

8

BALCON

A-79

Suprafața Totală =

56.38

Suprafața Construita =

71.07

Executant

Data

/ <*««- %        A

/f            SC TlIEOTOP

|§           „ , IngjgCojo'^aa G,eorgiana-Ioneltt”/     g)

\l      -rUEOl'OP SKL‘ P /  \5-      r.       11701   &

\t, S.CAHEO _____J?/      , JOJOCI       W________

mai 2018

.A/feeceptionaTG v4-/qa/£. ?I

Data

CLASALX^                ;5>

------ \^G_ORiAP _ (Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 :100


ANEXA NR. 1.37 la regulament


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului 11)

88.22 mp

Strada Luperii nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. .'vi5, Et. 4, ap 12


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [|mp ]

1

CAMERA DE ZI

7.12

2

WC

J

193

3

DORMI ROR

5.40

4

DORMITOR

12.33

5

BUCĂTĂRIE

10.57

6

CAMARA

.29

7

BAIE

.39

8

HOL

1

7.39

Suprafața Utilă =

8

2.42

9

LOGGIE

ȘJ57

10

BALCON

&

'23

Suprafai

a Totală =

8

8.22

Suprafața Construita =

112.66

Executant

Data

______0^1

GFRȚ1FicM "aA, SC THEOTC

de       Ing. Cojocea Gudrgiana-IoneFa    TA

112018 și

Recepționat

lata

& GEo^—-a h

a AZ         'A S'C'          «V

' (Nuiiie, prenume, funcție, semnătură, stampilă!

V> ■? ' \ A


PARTER


BI.M5-M5A, Scara M5 SPATII COMUNE
Bloc

Scara

Subsol

Supr. Utila (mp)

Cota indiviza %

Cota teren (mp)

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

Boxa 1

5.01

0.32

1.68

6.64

2.01

Boxa 2

4.71

0.30

1.58

6.09

1.89

Boxa 3

7.18

0.45

2.41

9.37

2.88

Boxa 4

6.63

0.42

2.22

8.73

2.66

Boxa 5

5.85

0.37

1.96

7.80

2.35

M5-M5A

M5A

Boxa 6

3.14

0.20

1.05

4.36

1.26

Boxa 7

2.90

0.18

0.97

4.20

1.16

Boxa 8

3.16

0.20

1.06

4.35

1.27

Boxa 9

5.75

0.36

1.93

7.95

2.31

Boxa 10

4.70

0.30

1.57

6.27

1.89

Boxa 11

5.00

0.32

1.68

7.66

2.01

Boxa 12

4.21

0.27

1.41

6.34

1.69

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU BOXA

Scara 1: 100
......

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

—Adresa imobilului ;     ii   >„ /  /

5.01 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5A, subsol, .hpxaj

t'i

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIESSaS^-"

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

5.01

Suprafa

a Utilă =

5.01

Suprafața Totală =

5.01

Suprafața Construita=

6.64

a exea3E’XțCUtant          «a-^'TZecute

Data

ZXZX        r\   X\

// «RJHCAÎ x\   ZZ        %

A SCTJJEOTCA'SK^   wjTOW7>E

| se>i^^e^eofraînetiaRsvk0615 | ^„5.0J0CeA            vL 1C TH£OTiP SRL' P7

MAI 2018

Ret^ptțonat

Data

X?'        XX                   '^y

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100                                  ®rfc\

_____ ? ->

A/4rp*Qd imnKilnlni      .     /      ..               ..--4

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

.>^7       ' 7 â

4.71 mp

Strada Lupeni nr. 7-9. bloc M5-M5A, Sc IV

5 Subsol,. -boXțt’2 > ■

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PIOIFSȚI        A

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

4.71

Suprafața Utilă =

4.71

Suprafața Totală =

4.71

Suprafața Construita=

6.09

zJ'v«IE*ecutant

Data

certifică

/J   mjtoriz^thec

oeria flng. Cojocea G

| Sc™»ws.».c

_

TOP SRL    'WpZARE

er(rgiana-lonela        Nr. voi â

?/     \% _ . CoJpCEA     ®/

/           \ >. ‘'’EORG|-'MlA-IONE A .-■>/

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului           C     '

7.18 mp

Strada Lupeni nr. 7-9. bloc M5-M5A, Sc. M5A, subsol, bp^a 3“

iu.ao.i-,

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp]

1

BOXA

7.18

Suprafa

a Utilă =

7.18

Suprafața Totală =

7.18

Suprafața Construita=     „

9.37

TApcutant

Data

'% ff

Zs   ^j-țoiSe^HEOTW: SRp

Ing.CojoceaCcorgiana-lbneții.p. RO-fS^

^•16 |

O"

5.B.L. £

8/

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului A*

6.63 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. MS'Aț subsol, boxa 4

■ 1

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

ploiești '

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

O C A

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp ]

1

BOXA

6.63

Suprafa

ta Utilă =

6.63

Suprafața Totală =

6.63

.    Nupralata Construita=

8.73

Executant       , --.TexeatZ>^

Data

Zcr CERÎ'F,CA

f*       DE       t\     /b®

/$■    WTOKZARE    .A           C V'

SC THEOToP SRL

Seria ifng. Cojocea GcorgiaiiaTonela

W S.C.WEOΰPSKL-//   l| oena^

Vîx                         \?<     COJOl

X

(CAT

O I

/        ® I

<rfr. 1701 â HA    //

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului ,Ț    •

5.85 mp

Strada Lupeni nr . 7-9, bloc M5-M5A Sc«M5A subsol boxa 5

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI       x •’<

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

A A ’i .

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp I

1

BOXA

5.85

Suprafa

ta Utilă =

5.85

Suprafața Totală =

5.85

Suprafața Construita=

7.80

Executant

Data

)Ri<g'g6rHEOlT( )P SRL

ing. Ccjocea Georgiana-Ionela    J r 0616  &

Li_____           Șy hv -----M—

COJOCEA     0/   W     TufbcJpS.R.1-. 4?,/

GEORGIANA-IONELA .47     Vi S-v- ,n   ț

MAI 2018

Recepționat

Data

-—0 LAS A

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

3.14

Suprafața Utilă =

3.14

Suprafața Totală =

3.14

Suprafața Construita=

4.36

\ Executant

Data

J X <  ■ ■-m Z

SC 1 illiOTOP SRL       j “

Ing. Cojocea Georgiana-IonekC->Z

Z. <r rUCOTOP S.R.L. ?./       \        COjM-EA      i?/

SA-a/       \'L GEORGIANl-IONELA //

MAI 2018

. "(Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100-■ 'S'


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului                    A

2.90- mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Se. M5 A,$-ab

svl, boxa./'


A

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI   -— A

Cod unitate individuală (U)

CF individualăBoxa 7

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

BOXA

2.90

Suprafa

a Utilă =

2.90

Suprafața Totală =

2.90

Suprafața Construita= ----—

4.20

Executant Xp        /X

Data

S*       -.r           /■?   CĂf’’Xl9AT   "l\

SC THEOTOP SRL

Ing. Cnjoc,e$.GediLriana-I<fne&t■■dur. 061

*   Seria R5-BT HlrAVai   1$ f

\ U                       ff / \A S.C. THEOTOP S.R.L. S

cojocea    y?y

MAI 2018

Recepționat '\gy         yy

Data

AH/ -       r «1/            '■^J-i.ASA 'A'’

---

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr.Cadastral al terenului


Suprafața

3.14 mp


RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100___________Adresa imobiiuliflQ-g^ y~-v__;

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, s£^i5AÎ.subsol, boxa 6 1 -----r^î—<--: ~

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

\ PLOII-STI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

......zRELEVEU BOXA

Scara 1 : 100Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

--:----------:-----------•ffa -• '----------1 Adresa imobilului               :

3.16 mp

Strada Lupeni nr. 7 9, bloc M5-M5A, Se.- MoA, subsol, bbxa 8~

T’Ă'.       ~Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

V '\.o:
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

BOXA

3.16

Suprafa

ta Utilă =

3.16

Suprafața Totală =

3.16

.—Suprafața Construita=

4.35

^ecutant

Data

cERTI=ICAT         // CEPQm %

..................... ■'  06                      ....... ’...... A

A'JTORI?^THE( î IV )P ȘRL A-: r0R7jJ |       Ingi-Cojdd^â Geoi giana-Ionela           i

li Sena"                  \                   5/

W = r THEO'tOP S.R-l- «•/            cOJOqț-A     W

\% S-C'             .//    VA r.fORGim-IONELA .£/

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, ștampila)


RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața .

Adresa imobilului

3.75 mp

Strada : upeni hr. /-y. bloc M5-M5A, Sc. SSSA. Subsol, boxa 9Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

ploiești'

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp ]

1

BOXA

5.75

Suprafa

a Utilă =

5.75

Suprafața Totală =

5.75

Suprafața Construita=

7.95

acute ISș-JExecutant                '°Qr<S>X

Data

THE&ȚOP       au toRi. ■

Ing. Cojpcea G&firgiaM-Iog^RQ.B.j^jwfr-' %

V '"‘IZcw. , rl

MAI 2018

Recepționat

Data

^CLASA^

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1: 100Nr.Cadastral a! terenului

Suprafața

Adresa imobilului

4.70 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc; M5A, sudsoi, noxa 10 ■

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI, J/

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

~4<-.       C’ Zii.            '

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp 1

1

BOXA

4.70

Suprafața Utilă =

4.70

Suprafața Totală =

4.70

Suprafața Construita=

6.27

-Executant

Data

/P

£ O£-t A

Zf   MAofePEOlȘp SRL    A.u-row.       -A

Ing. Cojocea Geofdiana-Ionela    x/

|  Seria RO-B         H                         1

\l «CTHEOÎOPS.R.L. «./          COWA  Â y

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului        .5"                 ș,

_

5.00 mp

Strada i.upeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5A, Sțtbsdîjboxa ll^l!-

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

BOXA

5.00

Suprafa

ta Utilă =

5.00

Suprafața Totală =

5.00

Sex Suprafața Construita=

7.66

^Executant

Data

SC.ȚHEd'IOrSkL ,'UToS' L '"irig. Cojocea ^eorgiaMi-lGaelțsF0'®^^^ % geoSwonela^ %S-C,TH£07T'R'ț^

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.37. la-regulament

RELEVEU BOXA

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Supiaiâțâ

Adresa, itnobis.nhb     .

4.21 mp

Strada Lupeni nr. 7-9. bloc M5-M5A, Sc. M5 Al subsol, boxa 12

‘A. /, •'jr       ,w

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă I mp ]

1

BOXA

4.21

Suprafa

a Utilă =

4.21

Suprafața Totală =

4.21

Suprafața Construita=

6.34

execUs %]Ex£ cutant

Data

A cfiR-TWAT 'Ă                   'C\

Zr    **“                -x 7  *\

SC TIU OTOP SRL

Ser a Ing. C\yoce;r(>eorguina-Ionela B l' J 1'

V-5                          07 V’c        m iOClwA       £?. /

^S.C.THEOTOPS.R.L.^     g£org»NEL>^

MAI 2018

xk         Rjg^tionat            ...

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

CERF'f10^1 DE

/XUTOWZ'1'" . ro-B'J H Sena


Ay

A?

/#

I c'


WS.C.T


CERTIFIC, Vi DE AUTORIZARE


■[

o

&

%

x>

\C47EGOR^2,


Seria RO-B-F

Nr. 1701/10.11.2014


Gcorgiana-Ionei a CojoceaBloc

Scara

Et.l

Supr. Utila (mp)

Cota indiviza

%

Cota teren (mp)

Supr. Construita (mp)/ap

Supr. Constr. Parti comune (mp)/ap

M5-M5A

M5A

AP 1

60.41

3.81

20.24

84.82

24.27

AP 2

52.36

3.31

17.54

70.12

21.03

AP 3

61.33

3.87

20.55

80.29

24.64Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

67.20 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5A, Et. 1, ap 1


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă | mp]

1

HOL

8.85

2

BUCĂTĂRIE

10.40

3

C AMARA

1.97

4

DEBARA

0.50

5

DORMITOR

15.18

6

BAIE

5.23

7

CAMERA DE ZI

18.28

Suprafața Utilă =

60.41

8

BALCON

5.13

9

LOGGIE

1.66

Suprafața Totală =

67.20

Suprafața Construita=

84.82

Executant

Data

//'    ''‘cSCTHEOWSW cep^cF

Iti^Oojyfea Geoi^ianafîonel^iji^azXț^,

!| SenaRo.B..FNM701 |  |                    |

MAI 2018

. .-        Recepționat

Data     x

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila L

-G M.. v ,

W // /A

-------------------------vi»., ai—’r—z—*----


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

57.02 mp

Siiada Lupeni nr. 7 9, bloc M5-M5A, Sc.           ap /

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI '- ..

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

6.20

2

CAMERA DE ZI

18.91

3

BUCĂTĂRIE

8.75

4

CAMARA

0.56

5

DEBARA

0.56

6

DORMITOR

13.02

7

BAIE

4.36

Suprafața Utilă =

52.36

8

BALCON

4.66

Suprafața Totala

57.02

Suprafața Construita=

70.12

;—.^Executant

Data

f-W ,HCAT

C£pTt'cf''                                 . }•-          %\

Aș           THEOTOP SRL     -uaJ'.iz.are

Co|oc^<je<5giana7IonelaG^<yLf--.if 17oi |l

SeO®R° npS.P-V ff]             Cjmocea     «?/

\'.       .,.rot°      //          GEOR1IANA-IONELA 4V

MAI 2018

Recepționat

Data

cla2£x'z/Z

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

65.83 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5 A, et.1, ap 3


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața

l mp]

utilă

1

HOL+BUCATARIE

25.10

2

DORMITOR

13.75

BAIE

4.41

4

CAMERA DE ZI

18.07

Suprafața Utilă =

61.33

5

BALCON

4.50

Suprafața Totală =

65.83

Suprafața

Construita=

80.29

execute .Executant

Data

/^'' -CERTIFICAT         /    CERTlfe^LțA

J  autor SCTHEOWSRL

’ ?        Ing. Coiocea Cieorgiana-Ionela ''--4

ți'; Ser=R                   ; T            !-B-JNrIi616 &

VH.     COJOCEA               S.C. THEOTOPjS-.R L Jy

MAI 20

18

Rece

ptionat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

.7 ’ • -■O.

' -4

7Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

67.71 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5A, Et.2, ap. 4


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

il'


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața

[mp]

utilă

1

HOL

9.08

2

BUCĂTĂRIE

10.59

3

CAMARA

2.03

4

DEBARA

0.43

5

DORMITOR

15.05

6

BAIE

4.9S

7

CAMERA DE ZI

18.51

Suprafața Utilă =

60.71

r

8

BALCON

5.13

9

LOGGIE

L8<

Suprafața Totală =

67.71

Suprafața Construita=

84.8 £

1

xAaSîiwgljtant

Data

/£   CERTIFICAT                           A>\

/>     DE     V. /R Ml 'C'Gf

SC THEOTOP S.R,I. / /     A'

| Ing. Cojocea Georgiana-Ionel^....~h

V%. S.C. THEOTOP S.R.L. // \- /     .           5

\       MAI M

J

& v .. M i

18

Recepționai

<^:’Djit a ’'-a> %

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

(A '' f yr \ '' "

S.-..

■>

i V,''


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral ai tcrwiitiliii

Suprafața

Adresa imobilului l.-.

56.80 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc M5A, l't.2. ap. 5

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI :

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

'X '

■ XX î'     V

(y

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp 1

1

HOL

6.02

2

CAMERA DE ZI

18.83

3

BUCĂTĂRIE

8.76

4

CAMARA

0.56

5

DEBARA

0.65

6

DORMITOR

12.84

7

BAIE

4.26

Suprafața Utilă =

51.92

8

BALCON

4.88

Suprafața Totală =

56.80

Suprafața Construita=

70.12

Exec

511 ti n t                        o

Data

/?*        \ «W*  '

SCTHEQȚOPSȘl              '

; Ing. Cojocea Georgiana-'ionela JV O61S | țȚ                170î  't! Sena RO-Btw       §1

Z .                   s.C.THE0t0PS.R.L.^/

MAI 2018

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

65.29 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M.5A, Et.2, ap. 6


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

[mp |

1

HOL

9.96

2

CAMERA DE ZI

18.14

3

BAIE

4.47

4

BUCĂTĂRIE

8.54

5

DEBARA

0.43

6

DORMITOR

13.25

Suprafața Utilă =

54.79

7

LOGGIE

5.60

8

BALCON

4.90

Suprafața Totală =

65.29

Suprafața Construita=

80.29

Executant

Data

/f      ^THEOTOP SRL t ,,.^^

/e            Ing. Cofeitea Georgiana-Idneîa

[i                    1)1 Ser,a«O-B-FN, .-/ ?|

MAI 2018

z±S£L. -• •

U.          5np*J ' Wceptionatco.a .

g

<gy

XjNmne^prepmne, funcție, semnaturăLstmTipila)

o ;

AA '</ •</

V              .                   .t.\    z$‘
Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

68.12 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5 A, Sc. M5 A, Et.3, ap 7


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp]

1

HOL

8.93

2

BUCĂTĂRIE

10.77

3

CAMARA

2.04

4

DEBARA

0.48

5

DORMITOR

15.26

6

BAIE

5.30

7

CAMERA DE ZI

18.51

Suprafața Utilă =

61.29

8

BALCON

5.18

9

LOGGIE

1.65

Suprafața Totală =

68.12

Suprafața Construita=

84.82

Executant

Data

/Z certificat SCTIIEOTpPSRÎ.     ’ Cjv

...X. Irig. Cojocea (iZrgiaua-Iondâ     ZA.

/•S      AU 1 UKIzJVte                        gC

If Sena RO-B-F Nr. 1701 f)

MAI 2018.

/ . ...

Rece,

ptionat ;          J V SI

A     Data

w georgiana-ionela // u Cr th£oîop s-H'- £1

f-mune. prenume, funcție, semnătură, stampila i

...

vș$‘ XX

-


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului                $/|

—56.77mp-

=Strada=feupeni nr. 7 9, bloc M5 M5A, Sc; M5A,jEt>3pap- 8 XA

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

IH.()IESTI' 's >\ ° .x

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

5.95

2

CAMERA DE ZI

18.31

3

BUCĂTĂRIE

9.40

4

DEBARA

0.65

5

DORMITOR

13.25

6

BAIE

4.37

Suprafața Utilă =

51.93

7

BALCON

4.84

Suprafață Totala =

56.77

Suprafața Construita=

70.12

Executant

Data

Z/-            ZX /&   ’ cW.,,.

IS                               It              !     ■ S-l

,s    “scniEOTCpsâl Sena^>.061b |

Ing.âCojp9^a Ge^ngianaAtnel^ ZtyroP s.RA. ®7

\%    ^A-!OnEt   //                     3^Z

MAI 2018

Recepționat       ^clașa^

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, ștampila)


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

63.39 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M.5A, Et.3, ap. 9


Cartea Funciară colectivă nr

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mf <1

1

HOL

9.79

2

BUCĂTĂRIE

9.63

3

CAMARA

1.7'1

4

DEBARA

0.48

5

DORMITOR

13.09

6

BAIE

4.5'!

7

CAMERA DE ZI

17.83

Suprafața Utilă =

57.13

8

BALCON

4.60

9

LOGGIE

1.66

Suprafața Totală =

63.39

Suprafața Construita=

80.29

Executant

Data

/P     'cf8C          SîfeKVlU'

Cojocea

AT

LI

MAI 2918

SC"         R%<cepn<ftiat rWnăâ»

'Data     "X

V"’-’           -  Coiocea

XL,                         n /

(Nunie, prenume;Tunctie, semnătură, stampila)

p X.X' M

\ -. '■ ‘ , v .                  - \ f

XMfeX-X
Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

68.36 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5A. Et. 4, ap. 10


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală 1 UI

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața irtilă [ mp 1

1

HOL

9.16

2

BUCĂTĂRIE

10.37

3

CAMARA

2.02

4

DEBARA

0.48

5

DORMITOR

15.12

6

BAIE

5.11

7

CAMERA DE ZI

19.17

Suprafața Utilă =

61.43

8

BALCON

4.99

9

LOGGIE

1.94

Suprafața Totală =

68.36

Suprafața Construita^

84.82

Executant

Data

Zf      %HE(

k Ijg. Coj^ea C

I . .Lo-8-FNrA^ j /

WPSRL     .

Zeorgiana-lonela 'V7V.

/   autoriza^ y |\

3           Jc K

MAI 20118

OC8A Recci

ptioriăt

Data

(Nume, prentiine, functie/x^națura^startipila)

1' '
Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului pr.

-----

,9 'mdLLupeni r’--~7 9-.-F!ceA15


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

ploiești ; M y

Cod unitate individuală (U)

CF individuală
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

5.94

2

CAMERA DE ZI

18.21

3

BUCĂTĂRIE

8.64

4

CAM ARA

0.54

5

DEBARA

0.69

6

DORMITOR

13.05

7

BAIE

4.36

Suprafața Utilă =

51.43

8

BALCON

4.54

Suprafața Totală =

55.97

Suprafața Construita=

70.12

     Executant

Data

> ceT'cv   # CER^/ %

. ȘCTUIiOlOPSRI.

G, Ing. Clocea (ie^i^-Ionela            |

......cojoc^’70 // B S.c.theoto^.R.l.^/

MAI 2018

'o/vRftcep

țibnat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

64.00 mp

Strada Lupeni nr 7-9, bloc M5-M5A, Sc. M5Z

, Et.4, ap. 12


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIES1

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața

[mp]

itilă

1

HOL

9.88

2

BUCĂTĂRIE

9.51

3

CAMARA

1.59

4

DEBARA

0.47

5

DORMITOR

13.67

6

BAIE

4.60

7

CAMERA DE ZI

17.79

Suprafața Utilă =

57.51

8

BALCON

4.60

9

LOGGIE

1.89

Suprafața Totală =

64.00

Suprafața Construita=

80.29

Executant

Data

execute^.

/'              SC

A              y^jocea

MAI.201

/7 •?

8

• ’• \

Recepționat

/A~.J    Data

K'.....’■""%// «■“■'=■ SR1

Kg ■                        ■, s

-  ' ■ ; e, prenume, hmcțic, semnătură, stampila)

Bl

v\’    ■---•■    ■          ■

% \

w

■~ Vg. L '


PARTERBI.M5-M5A, Scara M5A SPATII COMUNE


Pod


POD


/Ș&-'Îțj..

ț&Qjin- r_             o> • /

\V

\o'


\^ORIAD


'a-' Wrtificat sa / OE yAUTORIZARia rO-B-J Nr.0616 j ^.S.C.THEOTOPSR.L.^ % ■ ■ xX CLASfO>^


/■ff

If

I ro

Seria

W S.C.

V*,ANEXA NR. 1.38 la regulament


Foaia colectivă


Carte Funciară Colectivă Nr 135690/UAT Ploiești, Prahova


Descrierea condominiului

Adresa construcției: Str. Lupeni nr. 7-9, Bl. M5-M5A

Nr. Cadastral: 135690

Suprafața teren: 530.60
Nivel

Nr. apartament/sp atiu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală +

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (Cpc)

Cotă parte teren aferent UI (Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita parti comune/ apartament

Obs.

s

Boxa 1

9.13

0.58

3.06

12.46

3.67

s

Boxa 2

3.75

0.24

1.26

5.20

1.51

s

Boxa 3

4.22

0.27

1.41

6.84

1.70

s

Boxa 4

4.78

0.30

1.60

6.27

1.92

s

Boxa 5

4.93

0.31

1.65

6.53

1.98

s

Boxa 6

5.56

0.35

1.86

6.76

2.23

s

Boxa 7

5.97

0.38

2.00

8.96

2.40

s

Boxa 8

6.65

0.42

2.23

8.81

2.67

s

Boxa 9

6.09

0.38

2.04

8.29

2.45

s

Boxa 10

6.60

0.42

2.21

8.82

2.65

s

Boxa 11

7.64

0.48

2.56

11.00

3.07

s

Boxa 12

6.94

0.44

2.33

9.26

2.79

El

Ap.l

58.03

3.66

19.44

79.37

23.31

El

Ap.2

51.81

3.27

17.36

71.07

20.81

El

Ap.3

83.74

5.29

28.06

112.66

33.64

E2

Ap.4

57.72

3.64

19.34

79.37

23.19

E2

Ap.5

51.96

3.28

17.41

71.07

20.87

E2

Ap.6

83.82

5.29

28.08

112.66

33.67

E3

Ap.7

58.51

3.69

19.60

79.37

23.50

E3

Ap.8

52.12

3.29

17.46

71.07

20.94

E3

Ap.9

82.06

5.18

27.50

112.66

32.96

E4

Ap. 10

57.02

3.60

19.11

79.37

22.90

E4

Ap. 11

51.59

3.26

17.29

71.07

20.72

E4

Ap. 12

82.42

5.20

27.62

112.66

33.11

S

Boxa 1

5.01

0.32

1.68

6.64

2.01

S

Boxa 2

4.71

0.30

1.58

6.09

1.89

S

Boxa 3

7.18

0.45

2.41

9.37

2.88

s

Boxa 4

6.63

0.42

2.22

8.73

2.66

s

Boxa 5

5.85

0.37

1.96

7.80

2.35

s

Boxa 6

3.14

0.20

1.05

4.36

1.26

s

Boxa 7

2.9

0.18

0.97

4.20

1.16

s

Boxa 8

3.16

0.20

1.06

4.35

1.27

s

Boxa 9

5.75

0.36

1.93

7.95

2.31

s

Boxa 10

4.70

0.30

1.57

6.27

1.89

s

Boxa 11

5.00

0.32

1.68

7.66

2.01

s

Boxa 12

4.21

0.27

1.41

6.34

1.69

El

Ap.l

60.41

3.81

20.24

84.82

24.27

El

Ap.2

52.36

3.31

17.54

70.12

21.03

El

Ap.3

61.33

3.87

20.55

80.29

24.64

E2

Ap.4

60.73

3.84

20.35

84.82

24.40

E2

Ap.5

51.92

3.28

17.40

70.12

20.86

E2-

Ap.6

54.79

3.46

18.36

80.29

22.01

E3

Ap.7

61.29

3.87

20.54

84.82

24.62

E3

Ap.8

51.93

3.28

17.40

70.12

20.86

E3

Ap.9

57.13

3.61

19.14

80.29

22.95

E4

Ap. 10

61.43

3.88

20.58

84.82

24.67

E4

Ap.ll

51.43

3.25

17.23

70.12

20.66

E4

Ap. 12

57.51

3.63

19.27

80.29

23.10

S+P+4E

1583.56

100%

530.60 mp

2172.28 mp

636.11

subsol, casa scării parter,casa scării si uscatorie etaj l,casa scării si uscatorie et.2,casa scării si uscatorie et.3, casa scării si uscatorie et.4, casa scării si uscatorii în pod, scări +rampa spate bloc, scări fata bloc,_____________

Recepționat _

(semnătură, parafa)Descriere părți comune indivize


întocmit

(semnătură, ștampilă) Data...............


Suprafața construita de parti comune pe tot imobilul este de 636.11 mp si este compusa din: subsol cu suprafața de 255.04 mp, casa scării parter 65.89 mp, casa scării etaj 1- 38.43 mp, casa scării si uscatorie etaj 2-46.00 mp, casa scării si uscatorie etaj 3- 46.00 mp, casa scării si uscatorie etaj 4- 46.00 mp, casa scării si uscatorii în pod-110.10 mp, scări +rampa spate bloc 11.77 mp si scări fata bloc 16.88 mp.ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

135690

677 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, B1.M5-M5A


Caiiea Funciară nr.

VidiEiea                   1             i ■ 1A ■ 1          i

Ploiești, Jud. PrahovaA. Date referitoarelateren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

---

Mențiuni

1

Cc

677

Teren intravilan neîmprejmuit.

Total

677

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

459-

Supr.const. subsol= 434 mp Supr. const. parter=459 mp Supr.const. et.l= 536.76 mp Supr.const. et.2=544.33 mp Supr.const. et.3=544.33 mp Supr.const. et.4=544.33 mp Supr. const. pod= 1 lO.lOmp

S.c. scari+rampa spate bloc-11.77 mp

S.c. scări fata bloc-16.88 mp

Total

459

Supr. totala const. desf. 3172.85 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului — 677 mp

Suprafața din act= 677 mp

InspectorIjntocmitîî^tâmentațit^ cnța acest^gu ^^eânâturagifșftasipifă ‘-7 ys&âta: iulie 2018 ’Mfc-\k , CLASA><


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa

Data...................


Ștampila BCPI


ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

135690

677 mp

Strada Lupeni nr. 7-9, B1.M5-M5A

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Ploiești, Jud. Prahova


L_____I


I______I


Etaj 1-Etaj 4


BLM6


ZJ 0 5

37


1.97m


7 P,atf- OR

1 2.02m 26