Hotărârea nr. 27/2018

Hotãrârea nr. 27 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 27


( privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre. a consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe si Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 2046/09.02.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 23/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 14.02.2018;

A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 -2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: buget pentru ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului” -tichete grădiniță conform Anexei nr. 1, buget „Servicii de sănătate publică” cabinete medicale școlare, conform Anexei nr. 2, buget pentru Alte instituții și acțiuni sanitare -transport donatori de sânge conform Anexei nr. 3, buget pentru Asistență acordată persoanelor în vârstă - cămin de bătrâni, conform Anexei nr. 4, buget Asistență socială în caz de invaliditate, conform Anexei nr. 5, buget Ajutoare pentru locuințe, conform Anexei nr. 6, buget Cantina de ajutor social, conform Anexei nr. 7, buget Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - activitatea proprie conform Anexei nr. 8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Listele de investiții pe anul 2018, pentru Căminul de bătrâni, conform Anexei nr. 9, pentru Cantina de ajutor social, conform Anexei nr. 10, pentru Activitate proprie, conform Anexei nr. 11, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 4: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5: Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘ1            DINȚĂ,

Georgf            BOTEZ

Contrasemnează SECRETAR^ Laurentiu DI I 1

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

20.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

20.00

CHELTUIELI CURENTE

01

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

20.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

20.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

20.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

20.00

20.00

10.00

20.00,

20.00

20.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

EXECUȚIE

PROPUNERI

Al OCAT Ml R

ESTIMĂRI

indicator

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,264.00

10,340.00

10,340.00

11,136.00

11,136.00

11,136.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6,245.00

10,340.00

10,340.00

11,136.00

11,136.00

11,136.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,245.00

10,340.00

10,340.00

11,136.00

11,136.00

11,136.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,057.00

10,203.00

10,203.00

10,999.00

10,999.00

10,999.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4,919.00

9,892.00

9,892.00

10,757.00

10,757.00

10,757.00

Salarii de baza

10.01.01

4,919.00

9,892.00

9,892.00

10,757.00

10,757.00

10,757.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

1,138.00

311.00

311.00

242.00

242.00

242.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

778.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

24.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

256 00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

73.00

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

0 00

209.00

209.00

242.00

242.00

242.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

163.00

107.00

107.00

107.00

107.00

107.00

Bunuri si servicii

20.01

26.00

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

65.00

65.00

65.00

65.00

65.00

65.00

Medicamente

20.04.01

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Materiale sanitare

20.04.02

36.00

35.00

35.00

35.00

35.00

y-'   35.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

/O’''o.op

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

'fo       5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

72.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

0.00

0.00

0.00

0;0P

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1.00

0.00

0.00

0.00

VM 000

Alte obiecte de inventar

20.05.30

63.00

10.00

10.00

10.00

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

25.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

25.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

L

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOfyGENERAL ,

DINU ION
Nr. 1 ”V jADMfNlSTRAȚIA'a

Iz SERVICIILOR 2 \O. SOCIALE C

COMUNITARE V


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

57.50

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

57.50

60.00

60.00

60.00

60.00

6'0.00

CHELTUIELI CURENTE

01

57.50

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

57.50

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

57.50

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

57.50

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINAJtrfoiU


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,169.00

1,829.00

1,829.00

1,705.00

1,705.00

1,705.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,164.00

1,721.00

1,721.00

1,705.00

1,705.00

1,705.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,164.00

1,721.00

1,721.00

1,705.00

1,705.00

1,705.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

833.00

1,172.00

1,172.00

1,156.00

1,156.00

1,156.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

681.00

1,130.00

1,130.00

1,130.00

1,130.00

1,130.00

Salarii de baza

10.01.01

663.00

1,101.00

1,101.00

1,101.00

1,101.00

1,101.00

Alte sporuri

10.01.06

18.00

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

Contribuții

10.03

152.00

42.00

42.00

26.00

26.00

26.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

108.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

35.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

0.00

24.00

24.00

26.00

26.00

26.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

326.00

539.00

539.00

539.00

539.00

539.00

Bunuri si servicii

20.01

121.00

283.00

283.00

283.00

283.00

283.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

61.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

18.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

.0.00

Hrana

20.03

104.00

145.00

145.00

145.00

145.00

,Z >145.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

104.00

145.00

145.00

145.00

145.00

ih: c 145:01}

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

c>; •

Medicamente si materiale sanitare

20.04

28.00

56.00

56.00

56.00

56.00

. < 56.00

Medicamente

20.04.01

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

W •» 1.00

Materiale sanitare

20.04.02

24.00

50.00

50.00

50.00

50.00

'V 5Q:00

Reactivi

20 04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

6.6b.

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI 2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

51.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

15.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

8.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

11.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

5.00

îo.oo

10?00l

10.00

10.001

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

5.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

78.00

78.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

ION DAN DINU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

32,336.00

38,857.00

38,857.00

38,675.00

38,675.00

38,675.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

32,336.00

38,857.00

38,857.00

38,675.00

38,675.00

38,675.00

CHELTUIELI CURENTE

01

32,336.00

38,857.00

38,857.00

38,675.00

38,675.00

38,675.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,219.00

12,852.00

12,852.00

12,670.00

12,670.00

12,670.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

9,155.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

| Salarii de baza

10.01.01

9,155.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

Contribuții

10.03

2,064.00

452.00

452.00

270.00

270.00

270.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,454.00

129.00

129.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

45.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

476.00

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

14.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

75.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

0.00

270.00

270.00

270.00

270.00

270.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

96.00

255.00

255.00

255.00

255.00

255.00

Bunuri si servicii

20.01

96.00

255.00

255.00

255.00

255.00

255.00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

96.00

255.00

255.00

255.00

255.00

255.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

20,841.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

20,841.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

20,841.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

180.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180

250

250

250

250

250

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

138.00

152.00

152.00

152.00

152.00

152.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

138.00

152.00

152.00

152.00

152.00

152.00

CHELTUIELI CURENTE

01

138.00

152.00

152.00

152.00

152.00

152.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Bunuri si servicii

20.01

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

|Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

136.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

136.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

136.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

EXECUȚIE

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,975.00

3,202.00

2,018.00

1,904.00

1,904.00

1,904.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,965.00

3,102.00

1,918.00

1,904.00

1,904.00

1,904.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,965.00

3,102.00

1,918.00

1,904.00

1,904.00

1,904.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

552.00

735.00

735.00

721.00

721.00

721.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

452.00

705.00

705.00

705.00

705.00

705.00

~1

Salarii de baza

10.01.01

452.00

705.00

705.00

705.00

705.00

705.00

Contribuții

10.03

100.00

30.00

30.00

16.00

16.00

16.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

71.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

23.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

0.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,410.00

2,357.00

1,173.00

1,173.00

1,173.00

1,173.00

Bunuri si servicii

20.01

212.00

272.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

9.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

49.00

55.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

12.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

8.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

8.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

119.00

170.00

85.00

85.00

85.00

.•85.00

Reparații curente

20.02

201.00

51.00

31.00

31.00

31.00

./'...•31.00

Hrana

20.03

1,952.00

1,980.00

950.00

950.00

950.00

4.950.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,952.00

1,980.00

950.00

950.00

950.00

• . 950 00

Hrana pentru animale

20.03.02

ii

..

Medicamente si materiale sanitare

20.04

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

\'70.00

Medicamente

20.04.01

1.00

0.00

0.00

0.00

V •.• '■-0 00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

>.£   <7000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

36.00

20.00

20.00

20.00

20.00

*" J-, 20-OP

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,SOClALc ccwwnM-


SEF SERVICIU FINAI


FLORENTINA TUT0IUR CONTABILITATE,DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Alte obiecte de inventar

20,05.30

36.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Pregătire profesionala

20.13

2.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

Protecția muncii

20.14

1.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

~1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SEFVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

ANEXA NR. 8


h tfcL 2%-j


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

EXECUȚIE

PROPUNERI

Al OHAT 201R

ESTIMĂRI

indicator

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14,513.00

19,120.00

17,757.00

17,256.00

17,255.00

17,256.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14,368.00

18,755.00

17,392.00

17,256.00

17,255.00

17,256.00

CHELTUIELI CURENTE

01

14,368.00

18,755.00

17,392.00

17,256.00

17,255.00

17,256.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,345.00

10,833.00

10,833.00

10,697.00

10,696.00

10,697.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

5,988.00

10,461.00

10,461.00

10,461.00

10,461.00

10,461.00

Salarii de baza

10.01.01

5,965.00

10,411.00

10,411.00

10,411.00

10,411.00

10,411.00

Alte sporuri

10.01.06

23.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Contribuții

10.03

1,357.00

372.00

372.00

236.00

235.00

236.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

947.00

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

30.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

311.00

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10 03.04

9.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

60.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

0.00

222.00

222.00

236.00

235.00

236.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,009.00

2,623.00

1,315.00

1,315.00

1,315.00

1,315.00

Bunuri si servicii

20.01

1,326.00

1,499.00

666.00

666.00

666.00

666.00

Furnituri de birou

20.01.01

41.00

45.00

20.00

20.00

20.00l

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30.00

35.00

15.00

15.00

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

594.00

692.00

276.00

276.00

276.00

276.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

29.00

35.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

19.00

25.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60.00

70.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

60.00

60.00

30.00

30.00

30.00

,.^.3Q.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

493.00

537.00

250.00

25000

250.00

250.00

Reparații curente

20.02

69.00

500.00

200.00

200.00

20Q.0.0

200.00

Hrana

20.03

51.00

60.00

30.00

30.00

'30.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

51.00

60.00

30.00

30.00

<30.00

' 30 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

179.00

40.00

25.00

25.00

'25.00

' 25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

7.00

15.00

10.00

10.00

10.00

■        10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

5.00

0.00

0.00

o.oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

172.00

20.00

15.00

15.00

15.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

2017

PROPUNERI

2018

ALOCAT 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Deplasări, detasari, transferări

20.06

234.00

320.00

260.00

260.00

260.00

260.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

234.00

320.00

260.00

260.00

260.00

260.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

90.00

116.00

106.00

106.00

106.00

106.00

Protecția muncii

20.14

24.00

20.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

36.00

46.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

4.00

5.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

32.00

40.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,985.00

5,249.00

5,194.00

5,194.00

5,194.00

5,194.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

57.02

4,985.00

5.249.00

5,194.00

5,194.00

5,194.00

5,194.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

137.00

30.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4,848.00

5,219.00

5,184.00

5,184.00

5,184.00

5,184.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

29.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

29.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

145.00

365.00

365.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

145.00

365.00

365.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

145.00

365.00

365.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

145.00

365.00

365.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

77.00

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONT


1LITATE,FLORENTINA TUTOIU
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 CĂMIN DE BATRANI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții ,, Cantitatea    Valoarea inițiala

M

0                                   î 2               3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

88,000

SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, ANTIEFRACTIE SI SIGURANȚA LA INCENDIU

1

60,000

MODUL PAZA

1

10,000

SISTEM DEGIVRARE

1

18,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

V. Investiție noua

TOTAL 5

20,000

ÎMPREJMUIRE GARD CĂMIN BATRANI

20,000

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

108,000


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, TUTOIU FLORENTINA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚIIAlte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 CANTINA SOCIALA

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții ,, Cantitatea    Valoarea inițiala

M

0                                   1       2               3


1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

15,000

STATII DE LUCRU

3

15,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

85,000

1. Arhitectura si rezistenta

85,000

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SOCIALA

1

65,000

REFACERE GARD

1

20,000

2. Branșamente utilitati

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

100,000

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

TUTOIU FLOR

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR. 11

LAHCL

VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE


PRIMAR, ADRIAN FLODIRECȚIA EC DIRECTOLISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli UI Cantitatea valoarea inițiala de Investiții                        M


0

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

365,000

STATII DE LUCRU

10

0

MULTIFUNCȚIONAL

1

5,000

SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, ANTIEFRACTIE SI SIGURANȚA LA INCENDIU

1

165,000

SISTEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINȚA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJĂRII SĂLII DE ȘEDINȚA PENTRU CONSILIUL LOCAL

1

145,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SOCIA

1

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

365,000

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, TUTOIU FLORENTINA,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pe anii 2019 - 2021 al ?. r , Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești                 v.

.....■ •

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/2002, avand ca princi^afbbiectiy.'^ asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sâtf-|âeâtâtii sociale.

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

 • - Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.3/2018;

 • - Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;

 • - Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata;

 • - Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001, actualizata;

 • - Legii nr.l 14/1996 privind locuințele, republicata,

 • - Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Ordin nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale școlare;

 • - Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea funcționarii ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activitatii mediatorilor sanitari;

 • - HG nr.l364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge;

 • - Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

 • - Legii nr.l7/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

 • - Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Avand in vedere cele de mai sus precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, s-a procedat la intocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2018, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege precum si pentru asigurarea desfășurării tuturor celorlalte activitati din cadrul instituției, se procedează la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al instituției, prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - bunuri si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților

persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, ind,<mmzâtiile;si salariile asistenților persoanelor cu handicap);                       /©

ga

■ Vo

suma/db

Z Z'zrPi


 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea acestor cheltuieli s-a considerat ca fiind necesară 73.580 mii lei, suma alocata este de 71.023 mii lei, astfel:                  '

- Anexa nr.l - Alte cheltuieli in domeniul invatamantuluii-h3Q îtffijlâi -stimularea participării in invatamantul preșcolar a copiilor defavorizați prin acordarea tichetelor pentru grădiniță- suma necesara 20 mii lei , suma alocata de la bugetul de stat 10 mii lei;

 • - Anexa nr.2 - Servicii de sanatate publica - 10.340 mii lei - servicii privind desfasurarea activitatii cabinetelor medicale școlare;

 • - Anexa nr.3 - Alte instituții si acțiuni sanitare - 60 mii lei - decontarea

transportului pentru donatorii de sânge;

 • - Anexa nr.4 - Asistenta acordata persoanelor in varsta - 1.829 mii lei -Întreținerea si funcționarea căminului de batrani;

 • - Anexa nr.5 - Asistenta sociala in caz de invalidități - suma necesara pentru plata drepturilor de personal ale asistenților personali si a indemnizațiilor pentru persoane cu handicap grav este de 38,857 mii lei;

 • - Anexa nr.6 - Ajutoare pentru locuințe - 152 mii lei - acordarea ajutoarelor sociale pentru incalzirea locuinței, din care de la bugetul de stat 102 mii lei si bugetul local 50 mii lei;

 • - Anexa nr.7 - Cantina de ajutor social - suma necesara pentru serviciile privind intretinerea si desfasurarea activitatii cantinei de ajutor social este de 3.202 mii lei, suma alocata 2.018 mii lei;

 • - Anexa nr.8 - Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale - suma necesara pentru serviciile privind intretinerea si desfasurarea activitatii proprii este de 19.120 mii lei, suma alocata 17.757 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


COMISIA BUGET, FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI TEGII SI PROGNOZE ALEXANDRU PAUL PALAS /’/ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITÂlâe^HS^^i“?TI

SOCIALE COMUNITARE

i „ PIAȚA EROILOR, NR. 1A LA -7 Z ÎNREGISTRARE

* ' " ~■ ■- ** • ■ . ■ ......■_ , — - ,

"u g fty. 7


RAPORT DE SPECIALITATE           -7-

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului-'ZZ '5 7 de cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019^2021 al/ \-Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ' ZZ M# O

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea^bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 si Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Pentru anul 2018, s-a estimat un necesar in suma de 73.580 mii lei si s -a alocat suma de 71.023 mii lei . La nivel de capitole bugetare, cheltuielile se prezintă astfel:

19


- mii lei -

C.F.

Denumire activitate desfășurată

Propunere

2018

Alocat

2018

Finanțare buget local

Finanțare buget stat

Finanța re DSP

65.02.50

Alte cheltuieli in domeniul învătământulu 9

i -tichete pentru grădiniță ANEXA

NR.1

20

10

0

10

0

66.02.08

Servicii de sănătate publică -cabinete medicale școlare ANEXA NR.2

10.340

10.340

92

0

10248

66.02.50

Alte instituții si acțiuni 5           9

sanitare -transport donatori de

sânge ANEXA

NR.3

60

60

60

0

0

68.02.04

Asistentă

9 acordată persoanelor în vârstă - cămin de bătrâni ANEXA

NR.4

1.829

1.829

1772

57

0

68.02.05.

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

ANEXA

NR.5

38.857

38.857

3886

34.971

0

68.02.10

Ajutoare pentru locuința -ajutor incîlzire locuințe ANEXA

NR.6

152

152

50

102

0

68.02.15.

02

Cantina de ajutor social ANEXA

NR.7

3.202

2.018

2.018

0

0

68.02.50

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei

9 sociale -activitatea proprie ANEXA

NR.8

19.120

17.757

17.583

0

174

TOTAL

73.580

71.023

25.461

35.140

10.422

ANEXA NR. 1- 65.02.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

FINANȚARE BUGET DE STAT

La art 57.02 - Ajutoare sociale/alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar-

Plata si distribuirea tichetelor sociale de grădiniță conform Legii nr.248/2016 privind stimularea participării in invațământul preșcolar a copiilor proveniți din familii

defavorizate, finanțarea stimulentului educațional acordat în cadrul unui program de interes național, se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa^e^y^area adăugată, alocate pentru bugetele locale. Pentru anul 2018 se estimează &-fiecesâr^e.

20 mii lei si s-a alocat suma de 10 mii lei.

Stimulentul educațional se acordă în cadrul unui program potrivit prevederilor art. 9 alin.(2) și alin.(5) din Legea as 292/2011, cu modificările ulterioare.

deiințeres.națion^-dstențeix ’

o/

ANEXA NR. 2 - 66.02.08 - SER VICII DE SANA TA TE PUBLICA

CABINETEMEDICALE

FINANȚARE BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

SI BUGETUL LOCAL

Pentru desfășurare a activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 10.340 mii lei, structurata astfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Organigrama prevede 129 de posturi dintre care 28 medici si 101 asistenți medicali care deservesc cabinetele medicale școlare.

Având in vedere:

 • - execuția bugetara la nivelul lunii decembrie 2017, pentru prima luna a anului este de 508 mii lei

 • - incepand cu 01.01.2018, se aplica prevederile art. 38 alin. 3 lit a din Legea nr. 153/2017, respectiv o creștere salariata de 25%, astfel cheltuielile totale cu salariile vor fi in valoare de :1.150 mii lei.(2 luni x 575 mii lei.) - Salariile de baza calculate pentru o luna sunt in suma de 500 mii lei, 1a care se adauga sporul de 15%, in cuantum de 75 mii lei.

 • - incepand cu 01.03.2018, in conformitate cu prevederile Legii 153/2017, articolul 38 litera“b”, se aplica salariile stabilite in grila de salarizare, respectiv in anexa II: a4, b4, c4.

Astfel, salariile de baza lunare calculate pe fiecare categorie de posturi, vor fi după cum urmeaza:

Medic primar : gradația 5-4 medici x 15.256 lei = 61 mii lei

gradația 3- 1 medic x 14.520 lei =   15 mii lei

Medic specialist: gradația 5-11 medici x 12.083 lei =133 mii lei

Medic:         gradația 5 - 7 medici x 7.813 lei = 55 mii lei

gradația 4 -  1 medic x 7.622 lei =    8 mii lei

gradația 3 -   1 medic x 7.436 lei = 7.50 mii lei

gradația 2 - 3 medici x 7.081 lei = 21.50 mii lei

Asistent medical(SS) : gradația 5 - 1 asistent x 5.142 mii lei = 5.15 mii lei

Asistent medical (SSD):gradația 5 -2 asistenți x 4.922 mii lei =10 mii lei

Asistent medical principal(PL): gradația 5 -49 asistenți x 4.859 mii lei = 240 mii lei Asistent medical principal(PL) : gradația 4-17 asistenți x 4.740 mii lei = 81 mii lei Asistent medical principal(PL): gradația 3-9 asistenți x 4.624 mii lei = 42 mii lei Asistent medical principal(PL) : gradația 2-3 asistenți x 4.403 mii lei = 14 mii lei

Asistent medical(PL): gradația 5-8 asistenți x 4.796 mii lei = 39 mii lei

Asistent medical(PL): gradația 4-2 asistenți x 4.679 mii lei = 9.50 mii lei 7

Asistent medical(PL): gradația 3 -5 asistenți x 4.564mii lei = 23 mii lei

Asistent medical(PL): gradația 2-3 asistenți x 4.346 mii lei = 13.50 mii lei .

Asistentmedical(PL): gradația 1-1 asistent x 4.139 mii lei =4.15 mii leL/© H \

Asistent medical(PL): baza - 1 asistent x 3.850 mii lei = 3.85 mii lei A /•;'---

'   c.:;        ~

« O! p;

' ■'= ți '

Total salarii de baza lunare = 786 mii leuâ\

- Spor pentru condiții deosebite de 15% , in conformitate cu O.M.S. 547/2010f--:,; anexa 3, litera B, punctul 3:                                              v

786 mii lei x 15% = 118 mii lei.

Ca urmare, estimam următoarele cheltuieli:

 • 1 luna x 508 mii lei            =508 mii lei

 • 2 lunix 575 mii lei          =1150 mii lei

91uni x ( 786 + 118 )mii lei =8136 mii lei.

Total cheltuielisalariale:        =9.794 mii lei

Contributi angajator 2.25%    =209 mii lei (rezulta din următorul calcul: ( 9794-

508) x 2.25 %)

Având in vedere execuția anului 2017 privind plata concediilor medicale, precum si eventualele promovări in grad/gradatie, propunem suplimentarea fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de 200 mii Iei.

Total cheltuieli de personal = 10.203 mii lei

A.CHELTUIELI DE PERSONAL

- pentru anul 2018, s-a estimat un necesar de 10.203 mii lei, din care:

 • I. Cheltuieli salariale in bani - 9.892 mii lei.

 • II. Contribuții - estimam un necesar pentru anul 2018, in suma de 311 mii lei, astfel:

pentru plata drepturi salariale decembrie 2017, in luna ianuarie 2018 -102 mii lei:         a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat - necesar 65 mii lei.

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj - necesar 3 mii lei.

 • c. Contribuții de asigurări sociale de sanatate - necesar 22 mii lei.

 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

- necesar 1 mii lei.

 • e. Contribuții pentru concedii si indemnizații - necesar 11 mii lei. pentru plata drepturi salariale incepand cu luna ianuarie 2018:

 • f. Contribuția asiguratorie de munca - 209 mii lei.

  2. BUNURI SI SERVICIIServiciul Cabinete Medicale Școlare este structurat in 68 de cabinete medicale'7 autorizate, cu personal medical angajat care asigura asistentd^Jn sd . a


preșcolarilor, școlarilor si studenților din municipiul Ploiești.                          ■

Pentru anul 2018 s-a estimat un necesar de 107 mii lei, astfel:

La art.20.01- Bunuri si servicii - necesar 32 mii lei, astfel:

- alin. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetara estimata

pentru anul 2018, este de 7 mii lei, pentru achiziționarea de accesorii de birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, rechizite, cartușe, plicuri, suporturi de memorie, CD-uri, necesare redactării, listării si păstrării documentelor specifice;

- alin.20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

- necesarul pentru anul 2018 este de 5 mii pentru achiziția de tipizate specifice activitatii, reparații instrumentar si a echipamentelor medicale;

- alin.20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere - s-a estimat

un necesar in suma de 20 mii lei, pentru contract ridicare deșeuri periculoase cu firma specializata, mentenanta aparatura si instrumentar medical, pentru alte cheltuieli administrative, diverse necesitați neprevăzute;

La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare - s-a estimat pentru anul 2018, un necesar de 65 mii lei, conform Ordin nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sanatate a preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sănătos, astfel:

 • - alin. 20.04.01- Medicamente - necesar 25 mii lei;

 • - alin. 20.04.02 - Materiale sanitare - necesar 35 mii lei;

 • - alin. 20.04.04 - Dezinfectând - necesar 5 mii lei.

La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, astfel:

 • - alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar - s-a estimat un ne,ce.sar,.de

10 mii lei, pentru instrumentar medical, canapele consultații, dulap medical, unâsuta^ pentru instrumentar, cantar medical;                                /gf

 • 3. ALTE CHELTUIELI                    zH

--------------------------------------------------- H                    'v--.

 • - alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neiîfqadț?at©--J'-s-a estimat un necesar de 30 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in instituție persoane cu handicap.

ANEXA NR. 3 - 66.02.50.50 - PLATA TRANSPORT DONA TORI

FINANȚARE BUGETUL LOCAL

In conformitate cu HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge:

 • - art. 11 litera c) care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună";

 • - art. 13 alin.3 "cheltuielile care rezultă din aplicarea celor de mai sus, se suportă din bugetele locale ale localităților în care instituțiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional își au sediul";

Art 57.02/alin.57.02.01 - s-a estimat ca fiind necesara, pentru anul 2018, suma de 60 mii lei.

ANEXA NR. 4- 68.02.04 - CĂMINUL DE BATRANI FINANȚARE BUGETUL LOCALSI BUGET STAT

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 1.829 mii lei, structurat astfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Execuția bugetara privind cheltuielile de personal pentru luna decembrie 2017 este de 87 mii lei, pentru un număr de 24 posturi.

Pentru personalul salarizat pe grila corespunzătoare asistentei sociale dinLegea nr.153/2017, conform articolului 38 litera a),salariile de baza se majofcaza cu-25°/o. (anexa II subcapitol 3 - asistenta sociala) - incepand cu 01.01.2018 (20fposturi) .^7 \

Pentru celelalte categorii de angajați din cadrul căminului de batrarii, ,fn > conformitate cu articolul 38 litera a) din legea 153/2017 se aplica preveddrilecFlCL 514/2017:

Vom avea o cheltuiala compusa din 759 mii lei. (Reprezintă 69 mii lei/luna x 11 luni)

La acestea se adauga execuția lunii decembrie 2017- 87 mii lei

Total            =846 mii lei

- Ore de noapte si sărbători legale lucrate de angajați

Luând in considerare execuția bugetara la nivelul lunii decembrie 2017, in cuantum de 15 mii lei, si aplicând o majorare de 25%, obținem următoarele cheltuieli estimative pentru anul 2018:

______11 luni x ( 15 mii + 25% )______= 209 mii lei.____________________________ Total ore de noapte si sărbători legale lucrate: = 209 mii lei.

Spor de condiții deosebite - 15%:       = 93 mii lei. (Reprezintă 68.5 mii

lei/luna x 15% x 9 luni in temeiul legii 153/2017 si O.M.S. 547/2010)

Contribuție angajator 2.25%:               = 24 mii lei.( 1024,5 mii lei x 2.25% )

Total cheltuieli de personal              =1172 mii lei

 • A. Cheltuieli salariale in bani - suma necesara 1.130 mii lei.

 • - salarii de baza - 1.101 mii lei;

 • - alte sporuri - 29 mii lei;

 • B. Contribuții -  42 mii lei, astfel:

pentru plata salarii luna decembrie 2017 - 18 mii lei:

 • a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat (15.8%) - necesar 12 mii lei.

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - necesar 1 mii lei.

 • c. Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - necesar 4 mii lei.

 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15% ) -necesar 1 mii lei.

pentru plata salarii incepand cu luna ianuarie 2018:

 • e. Contribuția asiguratorie de munca - necesar 24 mii lei.

 • 2. BUNURI SI SERVICI

  Bunuri si servicii - necesar pentru anul 2018 - 539 mii lei, alocat de<ă țbugetul<

  /V       •

  t ■                                 .                         » <

  de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata suma de/57 mii lei,

  structurat pe articole si alineate :

  La art. 20.01 Bunuri si servicii


i’t'e. /<■, ■         ‘

Având in vedere suprafața

.J..O.

bătrâni de aproximativ 1.300 mp, necesarul de materiale si consumul utilităților pentru anul 2018 - 283 mii lei, astfel:

- alin. 20.01.01 - Furnituri de birou- 7 mii lei lei necesari achiziționării

articolelor și accesorii de birou și de papetarie;

- alin. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 20 mii lei;

 • - alin. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica- 75 mii lei;

 • - alin. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - 20 mii lei;

 • - alin. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv internet- 6 mii lei;

 • - alin. 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu cu caracater funcțional - 5 mii lei;

 • - alin.20.01.30 - Alte bunuri si servicii - 150 mii lei - servicii sistem detecție si alarmare, sistem desfumare, verificare prize impamantare, revizie aer condiționat, servicii de spălătorie lenjerii și haine si de paza incepand cu luna aprilie 2018 - 720 ore x 16 lei x 8 luni aproximativ 95 mii lei;

La art. 20.03 - alin. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - 145 mii lei pentru un număr de 24 beneficiari si o alocație zilnica de 16,60 lei/ beneficiar;

La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare estimat suma de 56 mii lei

 • - alin.20.04.01 - Medicamente- lmii lei

 • - alin. 20.04.02 - Materiale sanitare - 50 mii lei - achiziția de aleze, pampers pentru batrani;

 • - alin.20.04.04 - Dezinfectând - 5 mii lei

La art.20.05 - Obiecte de inventar estimat suma de 25 mii lei

 • - alin 20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat - 10 mii lei -avand in vedere ca vor fi internate 24 de persoane, iar lenjeria se spala foarte des, aceasta se rupe sau se degradează.

- alin 20.05.30 - Alte obiecte de inventar- 15 mii lei - nec^s^op^ftt^

achiziția de diferitelor obiecte de inventar.                              i


La art 20.06 - Deplasări estimat suma de 10 mii lei

- alin. 20.06.01 - Deplasări interne, detasari, transferări - 10 mirlei

La art 20.13 - Cursuri de pregătire profesionala - 5 mii lei

La art 20.14 - Protecția muncii - 15 mii lei

 • 3. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in instituție persoane cu handicap.

 • 4. CHELTUIELI DE CAPITAL - 108 mii Iei

 • 1. Sistem integrat de control acces, antieffactie si siguranța la incendiu Cămin de batrani, str. Cosminelor, nr. 11A - 60.000 lei contract incheiat si neexecutata lucrarea

Având in vedere dispozițiile H.G. nr. 301/2012, completata prin H.G. nr. 1002/2015, prevederile Legii 333/2003 republicata, ca si Proiectul Sistemului Tehnic de Securitate Electronic avizat favorabil de către Inspectoratul Județean de Politie Prahova sub nr. 155.012/03.01.2017, se impune realizarea sistemului de alarmare impotriva efracției pentru imobilul situat in Str. Cosminelor nr. 1 IA;

 • 2. Modul de paza - 10 mii lei

 • 3. împrejmuire gard - 20 mii lei este necesara imprejmuirea celor aproximativ 200 m liniari din suprafața căminului de batrani.

 • 4. Sistem degivrare - 18 mii lei - contract incheiat si executata lucrarea.

ANEXA NR. 5- 68.02.05.02 - SALARII SI INDEMNIZAȚII PERSOANE CU HANDICAP

FINANȚARE BUGETUL DE STAT SI BUGET LOCAL

In conformitate cu prevederile OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal -bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene art. 40: „(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-13

teritoriale." si Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2910/31.01.2018 pentru plata drepturilor asistentului personal si a persoanei cu /h^dipăp''S^aui^loc sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.                          ) 'F J

In conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, republicata,’ privind protecția

A ..’ț j'Țfy

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru plata' salarii-asistenți personali si indemnizații plătite bolnavilor sau reprezentanților legali ai acestora , s-a estimat un necesar in suma de 38.857 mii lei, astfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Organigrama prevede un număr de 481 posturi.

In conformitate cu prevederile Legii nr.250/17 decembrie 2016, s-au stabilit 6 gradații, pentru aceasta grupa de personal.

Totodată, in conformitate cu prevederile art.l din HG 846/29.11.2017, salariul de baza minim va creste de la 1450 Iei la 1900 lei, incepand de la 01.01.2018.

De asemenea, in conformitate cu prevederile articolului 38(3) din legea 153/28.06.2017, incepand cu 01.01.2018, se majoreaza salariul de baza al acestui tip de personal cu 25%.

Coroborând prevederile acestor acte normative, se vor stabili cheltuielile cu salariile de baza la nivelul anului 2018, avand in vedere următoarele salarii de baza, stabilite după cum urmeaza:

-Gradația 0 : 45 angajați x 1,900 mii lei x 11 luni

= 940 mii lei

= 407 mii lei

=1392 mii lei

=1745 mii lei

=1957 mii lei

=4953 mii lei


-Gradația 1:19 angajați x 1,943 mii lei x 11 luni

-Gradația 2 : 62 angajați x 2,040 mii lei x 11 luni

-Gradația 3 : 74 angajați x 2,143 mii lei x 11 luni

-Gradația 4:81 angajați x 2,196 mii lei x 11 luni

-Gradația 5 : 200 angajați x 2,251 mii lei x 11 luni

TOTAL pentru 11 luni

= 11394 mii lei

Avand in vedere execuția lunii decembrie 2017

= 966 mii Iei

Rezulta un total cheltuieli de personal          =12 360 mii lei

Contribuția angajatorului de 2,25%   = 270 mii Iei.(l 1994 x 2.25%)

Având in vedere execuția anului 2017 privind plata concediilor medicale, « • • • «

precum si eventualele promovări in grad/gradatie, propunem suplimentarea-'fata "de

ț/ ț?~} t' total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de 200 mii lei.

Ca urmare r                      11 om-7 _       j_ a„_i -


a Deciziei nr. 2395/08.11.2017 a Curții de Apel Prahova, propunfm/ suplimentarea cu suma de 22 mii lei.

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL =12.852 mii lei

In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 lit b din Legea bugetului de stat si a art. 26 alin.2 si art. 40 alin.l din OUG 90/2017, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proporție de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit.

 • A. Salarii de baza - 12.400 mii lei;

 • B. Contribuții - 452 mii lei, astfel:

pentru plata lunii decembrie 2017 - 178 mii lei :

 • a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat - necesar 129 mii lei.

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj - necesar 4 mii lei.

 • c. Contribuții de asigurări sociale de sanatate - necesar 43 mii lei.

 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale -necesar 2 mii lei.

 • e. Contribuții pentru concedii si indemnizații - necesar 4 mii lei.

pentru plăti începând cu luna ianuarie 2018

 • f. Contribuția asiguratorie de munca : 270 mii lei.

 • 2. BUNURI SI SERVICII

Art.20.01 - Bunuri si servicii/alin.20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv. -prevederea bugetara este de 255 mii lei, întrucât in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, art.57, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor de asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională

„Poșta Română“ - S.A. si se calculează prin aplicarea unui


valorii sumelor plătite".

 • 3. ASISTENTA SOCIALA

- art.57.02 Ajutoare sociale /alin.57.02.01 - Ajutoare socialei

Indemnizații plătite bolnavilor sau reprezentanților bolnavilor cu handicap grav de

grad I si plata indemnizații concediu de odihna - necesar estimat 25.500 mii lei,

astfel:

Având in vedere numărul de indemnizații aflate in plata, precum si fluctuația de dosare de solicitare a indemnizației, estimam pentru anul 2018 un necesar in suma de 24.900 mii Iei, luând in calcul indemnizație neta de 1.162 lei si un număr estimat de 1.785 dosare.

 • 2. Referitor la perioada efectuării concediului de odihna de către asistentul personal Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, art.37, alin(3) "In situația in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizație echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea intr-un centru de tip respiro".

1162 lei x 481 asistenți personali = 560 mii lei;

 • 4. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 250 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in instituție persoane cu handicap.

ANEXA NR. 6 - 68.02,10 - AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI FINANȚARE BUGETUL DE STAT SI BUGET DE STAT

In conformitate cu Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 2910/31.01.2018 pentru plata ajutoarelor pentru incalzire locuințe s-au aloc sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in suma de 102 mii lei.

La art.57.02- Ajutoare sociale/alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar -Ajutoare de incalzire - acordate atat din bugetul local cat si din bugetul de stat, conform OG nr.27/2013 privind modificarea si completarea OUG nr.70/2011 -masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, HG nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, actualizata. In anul 2018, consideram ca pentru un număr de aproximativ de 750 beneficiari este necesara

r.;-                       i *

suma de 150 mii lei.                                                               -

La art. 20.01- Bunuri si servicii - alin.20.01.08 - Posta, telecomunicâtugfaaio, tv. - prevederea bugetara este de 2 mii Iei, intrucat in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, art.57, alin.l, " în anul 2018, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite".

ANEXA NR. 7- 68,02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL FINANȚARE BUGETUL LOCAL

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2018, s-a considerat un necesar in suma de 3.202 mii lei, suma alocata este de 2.018 mii lei, structurata astfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Organigrama prevede 16 posturi

Luam in calcul nivelul salariilor plătite in luna decembrie 2017, in cuantum de 53 mii lei si creșterea salariala ca urmare a aplicării Legii nr. 153/2017 si a HCL nr. 514/2017, estimam următoarele cheltuieli de personal:

-Execuția bugetara luna decembrie 2017    = 53 mii lei.

-Salarii stabilite                              = 627 mii lei.(57 mii lei x 11 luni)

Total        = 680 mii lei

Contribuție angajator 2.25%:               = 15 mii lei.= 627 mii lei x 2.25 %

Având in vedere execuția anului 2017 privind plata concediilor medicale, precum si eventualele promovări in grad / gradație, propunem suplimentare fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de 40 mii lei.

Total cheltuieli de personal                          = 735 mii iei

 • 1. Cheltuieli salariale in bani - suma estimata este de 705 mii lei

 • 2. Contribuții - 30 mii lei, astfel:

pentru plata salarii luna decembrie 2017- necesar 15 mii lei:

 • a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat - necesar 7 miLlei/,,

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj - necesar 1 mii Iei? < ' <1

 • c. Contribuții de asigurări sociale de sanatate - necesar 3 mii lei. <

■ ■'

 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

- necesar 1 mii lei.

 • e. Contribuții pentru concedii si indemnizații - necesar 3 mii lei. pentru plata salarii incepand cu luna ianuarie 2017 :

 • f. Contribuția asiguratorie de munca - 15 mii lei.

 • 2. BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii - necesar 2.357 mii lei, suma alocata 1.173 mii lei, astfel;

La art.20.01 - Bunuri si servicii - necesar 272 mii lei, alocat 145 mii lei:

 • - alin. 20.01.01- Furnituri de birou - 4 mii lei

 • - alin. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 5 mii lei

 • - alin. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - 35 mii lei

 • - alin. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - 6 mii lei

 • - alin.20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv internet - 5 mii lei

 • - alin. 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu cu caracater funcțional - 5 mii lei

 • - alin.20.01.30 - Alte bunuri si servicii - 85 mii lei - servicii verificare sistem stingere, centrala termica, aparate aer condiționat, prize impamantare, mentenanta platforma, servicii paza - creșterea tarifului de la aproximativ 9 lei/ ora la 16 lei / ora;

La art. 20.02 - Reparații curente - necesar 51 mii lei, alocat suma de 31 mii lei astfel:

a) Refacere capace vizitare (cămine apa, canalizare) - inca de la preluarea cantinei sociale in anul 2005, nu s-au mai realizat reparații sau inlocuiri ale capacelor căminelor de vizitare. La acest moment, sunt in stare avansata de deteriorare, ingreunand accesul asistatilor sociali, ai angajatilor , precum si a mașinilor de aprovizionare - 1 mii lei;

18

b) reparații la tamplaria de PVC (usi si ferestre) - 30 mii lei;

se renunța la execuția unui sistem de ventilație - 20

La art. 20.03 - Hrana - necesar 1.980 mii lei, alocat 950 mii lei astfel:

•SCS j           !Xu *• • ** y

 • - alin.20.03.01 - Hrana pentru oameni - prevederea btig^tara .estiniat^^

V-A X pentru anul 2018, este in suma de 1.980 mii lei, suma fiind fundamentata astfel:

'XX O C

450 beneficiari x 12 lei/ alocație beneficiar x 365 zile;

La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare - necesar 2 mii lei, alocat 0 mii lei, astfel:

 • - alin.20.04.01 - Medicamente - 1 mii lei;

 • - alin.20.04.02- Materiale sanitare - 1 mii lei;

La art. 20.05 - Obiecte de inventar - 20 mii lei;

 • - alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 20 mii lei - necesar pentru achiziția de lăzi frigorifice, mașina de tocat came, tăvi, oale etc.

La art. 20.06 - Deplasări

 • - alin.20.06.01 - Deplasări interne- 15 mii lei;

La art.20.13 - Cursuri de pregătire profesionala - 7 mii lei;

La art. 20.14 Protecția muncii - necesar 10 mii lei, alocat 5 mii lei.

 • 3. ALTE CHELTUIELI

 • - alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 10 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in instituție persoane cu handicap.

 • 4. CHELTUIELI DE CAPITAL

 • 1. Termosistem cantina sociala - pentru evitarea perpetuării mucegaiurilor la interiorul clădirii, este necesara realizarea unui termosistem care va creste totodată si coeficientul energetic al clădirii - 65 mii lei

 • 2. Refacere gard cantina sociala - datorita deteriorării acestuia si pentru protejarea bunurilor aflate in administrarea AS SC- 20 mii lei.

 • 3. Statii de lucru 3 buc. - 15 mii lei.

ANEXA NR. 8 - 68.02.50 - ACTIVITATEA PROPRIE

FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI MINISTERUL SANATATII

Pentru desfășurare a activitatii in anul 2018. s-a considerat un necâsârih-Siima de 19.120 mii lei, alocat 17757 mii lei, structurat astfel:


1. CHELTUIELI DE PERSONAL

A. APARAT PROPRIU                        C

La nivelul lunii decembrie 2017, execuția privind cheltuielile cu salariile este 786 mii Iei.

Având in vedere salariile prevăzute in HCL nr. 514/2017, precum si salariile personalului salarizat pe grila corespunzătoare asistentei sociale, vom avea salarii lunare in valoare toatala de 812 mii lei/luna.

Astfel, cheltuielile salariale vor fi:

786 mii lei/luna x 1 luna +812 mii lei/luna x 11 luni = 9.718 mii lei.

Propunem prevederea unui coeficient supraunitar de 5%, care sa acopere avansările in grad profesional, si/sau eventualele prime prevăzute la articolul 26 din legea 153/2017: 8.932 mii lei x 5% = 447 mii lei.

Ore efectuate noaptea si de sărbători legale de către angajați ai Serviciului de Situații de Urgenta, Administrativ si de asistenta sociala:

13 mii lei x 11 luni = 143 mii lei.

Contribuție angajator 2.25%:        = 215 mii lei.(9.522 x 2.25%)

Având in vedere execuția anului 2017 privind plata concediilor medicale, propunem suplimentare fata de total salarii calculate pentru anul 2018 cu suma de 136 mii lei. TOTAL A :                = 10.659 mii lei

B. MEDIATORII SANITARI- 5 posturi

In conformitate cu articolul 381it.”a” din Legea 153/2017 incepand cu 01.01.2018 se aplica o creștere salariala de 25% ,pentru cele 5 posturi aprobate.

Execuția bugetara la nivelul lunii decembrie fiind de 14 mii lei, vom avea pentru anul 2018, următoarele cheltuieli de personal:

 • I luna =14 mii lei.

 • II luni            = 156,50 mii lei (14.2 mii lei/lunax 11)

Cheltuieli cu salariile:          = 170 mii lei.

Contribuția angajatorului 2.25%: = 4 mii lei.(156,50 mii lei x 2.25%)

Total B       = 174 mii lei                           X-        x

___________________________________________/ X '- A

<U//Ax\X

TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE PERSONAL A+B = 10.83001 LeF ) *3

■■ . , .,■■■• ., *’ kt /£*

 • 1. Cheltuieli salariale in bani: - salarii de baza - 10.411 mii lei; \ A- ‘

7         ;/■? H-TTTj 'Ș’VȚ. Yz

’ f" ’

- alte sporuri - 50 mii lei.

 • 2. Contribuții - estimam un necesar in suma de 372 mii lei, astfel: pentru salariile lunii decembrie 2017- 150 mii lei

 • a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat (15.8%) - necesar 103 mii lei.

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - necesar 4 mii lei.

 • c. Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - necesar 34 mii lei.

 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - necesar 1 mii lei.

 • e. Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - necesar 8 mii lei. pentru salariile plătite incepand cu luna ianuarie 2018

 • f. contribuția asiguratorie de munca - 222 mii lei

 • 2. BUNURI SI SERVICII

Având in vedere :

 • - prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Piața Eroilor nr. IA, în administrarea instituției noastre;

 • - faptul ca instituția isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, după cum urmeaza:

 • 1. Imobilul situat in Piața Eroilor nr. 1A

 • 2. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari

 • 3. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8

 • 4. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere

 • 5. Blocurile de locuințe sociale,

pentru anul 2018, s-a estimat ca fiind necesare plăti in suma de 2.623 mii lei, alocat suma de 1.315 mii lei, astfel:

La art. 20.01 - Bunuri si servicii necesar 1.499 mii lei, alocat 666 mii lei, astfel:

 • - alin. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetara; necesara

/X"r* M a? ■ .....\ zv-estimata este de 45 mii lei, alocat 20 mii lei, pentru achiziționarea' rechizitefo'r, cartușelor si altor consumabile IT, produselor de papetarie, îjplicurilor ;vper)gi| corespondență necesare pentru desfasurarea activitatii serviciilor din cadrul A.S.SiG;

'VT® ir a

 • - alin.20.01.02 - Materiale pentru curățenie - prevederea bugetara estimata este de 35 mii lei, alocat 15 mii lei, pentru achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergentilor, necesare igienizării si dezinfectării tuturor sediilor instituției;

 • - alin. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - prevederea bugetara estimata pentru anul 2018, este de 692 mii lei, alocat 276 mii lei, cuprinde cheltuieli privind consumul de energie electrica, gaze naturale, respectiv energie termica pentru locațiile in care isi desfasoara activitatea serviciile din structura organizatorică a instituției (sediul Piața Eroilor nr. IA, Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Centrele de Recreere si Informare Cetateni).

 • - alin. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - prevederea bugetara estimata este de 35 mii lei, alocat 20 mii lei;

- alin. 20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - prevederea estimata este de 25 mii lei, alocat 15 mii lei - consumul de carburant este estimat pentru funcționarea celor sase autovehicule aflate in dotarea instituției noastre, respectiv pentru funcționarea si efectuarea de probe periodice pentru generatoarele din imobilul situat in Piața Eroilor nr. IA si efectuarea de probe periodice pentru generatoarele din dotare pentru acoperirea necesarului de energie electrica in caz de apariție a unor situații de urgenta la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, Cantina Sociala;

- alin. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - prevederea bugetara estimata este de 70 mii lei, alocat 40 mii lei: - servicii telefonie, cablu tv, internet furnizate de RCS&RDS, Romtelecom, Orange, UPC Romania, cheltuieli poștale pentru transmiterea dispozițiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea

locuinței, transmiterea corespondentei către benefeciarii de aiutoare>--eur.opene, corespondenta privind celelalte activitati;                              Z r

'?/ ■ -■.-'''Zvl \ Z

 • - alin. 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu carMeter functîoital

V'ț;1                  ,‘g .

prevederea bugetara estimata este de 60 mii lei, alocat 30 mii lei^^peceșăf'pehtfu

>.-s r--' 0.Z'

achiziționarea de tipizate si materiale de unica folosința.              '"MdLiX

 • - alin. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere, prevederea bugetara estimata este de 537 mii lei, alocat 250 mii lei - cheltuieli pentru întreținerea autovehiculelor (reparații auto), servicii mentenanta statii lucru si sisteme TVCI, refiluri cartușe, servicii profesionale de curățenie, servicii informatice de asistenta tehnica, cheltuieli privind asigurarea serviciilor de paza pentru punctele de lucru din Piața Eroilor nr. 1 A si Centrul Social pentru Persoane fara Adăpost, revizii si mentenante ascensoare, instalație desfumare, instalație incalzire, instalație hidranti interior si exteriori, instalație de detectare si alarmare incendiu, instalație de climatizare, instalație de sprinklere, instalație de stingere bucătărie, verificare prize pamant, serviciu intretinere grup electrogen , servicii verificare gaze, servicii legatorie absolut necesare si obligatorii pentru funcționarea in condiții de siguranța a imobilelor administrate.

La art. 20.02 - Reparații curente - prevederea estimata este de 500 mii lei, suma alocata 200 mii lei:

 • - Reparații hidroizolatie zona parter peste subsol sediul A.S.S.C. - 200 mii lei;

 • - Pentru funcționarea instalației de incalzire/racire sunt necesare o serie de raparatii

pentru funcționarea corespunzătoare a instalației. Reparații privind instalațiile de compresoare, chillere, vase de expansie, grup de pompare si altele - 150 mii lei;

 • - In funcționarea inelului exterior de hidranti s-a constatat o deficienta (posibil pori in

conducte), in neasigurarea presiunii necesare in rețea - 60 mii lei;

- neprevăzute - 90 mii lei.

La art. 20.03 - Hrana - suma necesar 60 mii lei, suma alocata 30 mii lei

- alin. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - prevederea bugetara estimata pentru anul 2018, este in suma de 60 mii lei, alocația zilnica de hrana pentru copii

centrului de zi preșcolari este 12 lei, suma fiind fundamentata astfel: centrul de zi pentru copii preșcolari: 24 copii x 12 lei/zi/pers x 210 zile = 60 mii lei;

La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea buget^j estimata este de 40 mii lei, suma alocata 25 mii lei, astfel:               ■

- alin. 20.05.01


z ■?.

s V Lhra,

■y O

uniforme si echipament - suma necesara 15 mii lei; suma alocata 10 mii lei necerar pentru achiziția echipamentului celor 12 angajați ai serviciului situații de urgenta prevazuti in organigrama;

 • - 20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat - necesar 5 mii lei, alocat 0 lei, pentru achiziția lenjeriilor la centru la Centrul social de urgenta;

 • - alin.20.05.30 - Alte obiecte de inventar - necesar 20 mii lei, alocat 15 mii lei

pentru achiziționarea de imprimante, fisete, mobilier si alte obiecte de inventar;

La art. 20.06 - Deplasări

- alin.20.06.01 - Deplasări, detasari, transferări - prevederea bugetara estimata de 320 mii lei, suma alocata 260 mii lei in vederea deplasării personalului in interes de serviciu pentru cursuri de perfecționare profesionala, conform HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligațiile personalului autoritatilor si instituțiilor publice pe perioada delegării si detașării în alte localitati, precum si în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.

La art. 20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare, prevederea bugetara estimata este de 2 mii lei, suma alocata 0 lei pentru achiziția de publicații de specialitate;

La art. 20.12 - Consultanta si expertiza, prevederea bugetara estimata este de 20 mii lei, pentru evaluare si analiza riscurilor la securitate fizica, dirigentie șantier sediu Piața Eroilor nr. 1, suma alocata 0 lei.

La art. 20.13 - Pregătire profesionala -prevederea bugetara estimata este de 116 mii lei, suma alocata 106 mii lei, necesara pentru cursurile de perfecționare ale personalului conform Lege nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicata, art.51, avand in vedere modificarea continua a legislației;

La art. 20.14 - Protecția muncii - suma necesara 20 mii lei, suma alocata 10 mii lei - avand in vedere cei 148 de salariati pe care îi are instituția si ip?cifn^^rii|ate cu Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si l|(^nr.

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;'$/ tv

■ -L.;.                  /

La art 20.30 - Alte cheltuieli - suma necesara pentru anul 2018 “esțeT^^^hii

L 0.5^ lei, suma alocata este de 18 mii lei, astfel:                                   7

 • - alin.20.30.01 - Reclama si publicitate - prevederea necesara pentru anul 2018 este in suma de 5 mii. lei, suma alocata este de 2 mii lei pentru anunțuri in ziare locale, naționale;

 • - alin.20.30.02 - Protocol - prevederea pentru anul 2018 este in suma de 1 mii lei;

 • - alin 20.30.03 - Prime de asigurări non-viata - prevederea necesara pentru anul 2018 este in suma de 40 mii lei, suma alocata este de 15 mii lei pentru încheierea asigurărilor autovehiculelor din dotarea instituției si a locuințelor sociale, pe care A.S.S.C. le are in administrare.

. 3. ASISTENTA SOCIALA

Pentru plata ajutoare de urgenta si legitimații călătorie pentru persoanele cu handicap si însoțitorii acestora, suma necesara estimata pentru anul 2018 este de 5.249 mii lei, suma alocata este de 5.194 mii lei, fundamentata astfel:

 • I.   La art.57.02 - Ajutoare sociale/alin.57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar -

pentru anul 2018 s-a estimat un necesar in suma 30 mii lei, suma alocata este de 10 mii lei necesara pentru plata ajutoare de urgenta acordate conform lege 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, acordate prin dispozie, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum si in caz de deces;

 • II.    II. La art.57.02 - Ajutoare sociale /alin.57.02.02 - Ajutoare sociale in natura - necesar estimat 5.219 mii lei, suma alocata 5.184 mii lei, reprezentând transport subvenționat pentru persoane cu handicap si însoțitorii lor, valoare legitimație 75 lei, conform HCL nr.235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești. Suma estimată^)^ifti?ăip\ număr mediu de 5.800 beneficiari, in conformitate cu Leg^®r.448oOQ6^| privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor^^ vKandităpi,

A/


--..j'    ,•.&*

republicata, art.23.

■ " = L G „<?• •

 • 4. ALTE CHELTUIELI

- alin.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - s-a estimat un necesar de 50 mii lei, pentru plata fond varsaminte neincadrare in instituție persoane cu handicap.

 • 5. CHELTUIELI DE CAPITAL

Pentru anul 2018, s-a considerat a fi necesara suma de 365 mii lei, la acest capitol, suma fundamentata astfel:

 • 1. Multifuncțional - pentru Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost necesar pentru multiplicarea unor documente, listare, scanare - 5 mii lei,

 • 2. Sistem integrat de control acces, antieffactie si siguranța la incendiu - 165 mii lei, pentru sediul din Piața Eroilor nr. IA, care va fi efectuat obligatoriu in conformitate cu avizul acordat de către IPJ Prahova si in concordanta cu cerințele din planul de paza, respectiv analiza de risc la securitate fizica efectuata anterior; acesta va cuprinde:

 • a) subsistem de alarma impotriva efracției - trebuie sa prezinte in mod obligatoriu detectori cu dubla tehnologie, detectori de soc si buton de panica in zona casieriei, centrala sistem de alarmare; va fi realizat cu contacte magnetice, detectori de prezenta in infrarosu, detectori de prezenta in dubla tehnologie ce vor fi insotiti de detectori cu funcții speciale (geam spart, soc, etc);

 • b) . subsistem de control acces si televiziune cu circuit inchis - trebuie sa prezinte in mod obligatoriu electromagneti si controler pentru blocarea accesului persoanelor neautorizate, ca si o unitate centrala care gestionează punctele de control, unitățile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor;

 • c). subsistem de supraveghere video - trebuie sa prezinte in mod^.obligatoriu supraveghere video pe caile de acces, holuri si alte zone cu risc/|Micat; <are im^ componenta camerele video, echipamentele de multiplexare si stocare; • prezintă posibilitatea de vizualizare a imaginii preluate.                            ■ ...

 • 3. Statii de lucru inclusiv sisteme de operare si licențe OFFICE-pentru inlocuirea celor defecte, care nu mai pot fi repuse in funcțiune sau pentru doatrea

compartimentelor nou create in cadrul instituției - 50 mii lei;

 • 4. Sistem electronic sala de conferința si voting Consiliul Local Ploiești -


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ELENA IORDACHE

Sd

SEF SERVICIU

JUIDIC, AUTORITATE TUTELARA, FINANCIAR CONTABILITATE,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 23 /15.02.2018


RAPORT DE SPECIALITATE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli p<


de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli p<

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloieiAdministrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral din bugetul local.

Totalul alocației bugetare pentru anul 2018 este in suma de 71.023,00 mii lei, din care:

Invatamant

Sanatate

 • - suma de

 • - suma de


10,00 mii lei;

10.400,00 mii lei;


Asigurări si asistenta sociala - suma de 60.613,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si

  a veniturilor bugetare posibil de incasat”.


precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

ECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE     ^

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Data: