Hotărârea nr. 269/2018

Hotãrârea nr. 269 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 269 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 75/10.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 948/17.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 213/09.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 1/12.07.2018 la Direcția Economică privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 04.07.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare documentațiile cadastrale transmise de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

Având în vedere că bunurile fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexele Al, G, F;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 123/29.04.2010 privind actualizarea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere-ContractuLde delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009;

Având în vedere prevederile art.28, alin. (5) și art.41, alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: -

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 361, referitoare la Piața 1 Decembrie 1918, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 26457 mp;

Art.2. Aprobă modificarea Anexei F la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 35, referitoare la Fântână Arteziană 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: Fântână Gara de Sud, Suprafața desfășurată = 871 mp, realizată din beton, placat cu travertin.

la poziția 23, referitoare la WC nr. 6 Gara de Sud, coloana 4 va avea următorul cuprins: Gara de Sud, Suprafață construită la sol = 90 m.p., Suprafața construită desfășurată = 90 mp.

Art.3.Aprobă modificarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, corespunzător prevederilor art.2 din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractuale rămânând neschimbate.

Art.4.(l) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 86, referitoare la grup exploatare depou, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită=190 mp parter cadre beton cu cărămidă',

la poziția 88, referitoare la gospodăria de apă depou, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =127 mp beton',

la poziția 89, referitoare la magazie materiale, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =345 mp parter cadre beton cu cărămidă',

la poziția 90, referitoare la stație spalare vopsire, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =469 mp parter cadre beton cu cărămidă',

la poziția 91, referitoare la decantor^platformă nămol, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =153 mp beton',

la poziția 92, referitoare la hala întreținere, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită=1206 mp parter cadre beton cu cărămidă',

la poziția 93, referitoare la post transformare depou, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =26 mp parter cadre beton cu cărămidă’,

la poziția 95, referitoare la punct termic de măsură, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =6 mp parter zidărie;

la poziția 97, referitoare la stație troleibuze, post transformare depou, coloana 3 va avea următorul cuprins: Depou troleibuze, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: str.Gheorghe GrigoreCantacuzino nr.283. Vecini:N-platforma parcare,E-Linie CF/platforma parcare, S-teren arabil, V-Coca-Cola Comp., Suprafața teren=34384 mp.

la poziția 100, referitoare la sediu central autobază, coloana 4 va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.88, Suprafața teren=55742 mp.

la poziția 101, referitoare la Clădire sediu administrativ corpul A, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =304 mp, regim de înălțime P+l, suprafața construită desfașurată=603 mp;

la poziția 102, referitoare la Clădire sediu administrativ corpul B, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața construită =976 mp, regim de înălțime Spartial+ P+l, suprafața construită desfășurată =2152 mp;

(2) Imobilele menționate la art. 4 alin.l se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare - Anexa nr.l și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr.l8579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător art. 4 din prezenta hotărâre.

Art.6 (1) Aprobă modificarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 123/29.04.2010 privind actualizarea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești” în sensul actualizării suprafeței de teren aferentă Pieței Sud care va fi de 1420 mp, compusa din:

  • - teren in suprafața de 495 mp - nr. cadastral 8789

  • - teren in suprafața de 48 mp - nr. cadastral 8814

-teren in suprafața de 877 mp

  • (2) Aprobă completarea Anexei F a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu o poziție nouă identificată în anexa nr.3 ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

  • (3) Imobilul teren in suprafața de 877 mp se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare, Anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 191/28.05.2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești nr.l4432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător art. 6 din prezenta hotărâre.

Art.8. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actele adiționale corespunzătoare la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S..C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, potrivit prevederilor contractuale.

Art.9. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.10. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și SC Hale și Piețe SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.ll. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZContrasem

SECRE

Laurentni

9 |


mează: TAILz ITHTJAnexa nr. 3 la H.C.L./ nr. I2t>^


Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”


Nr

crt

Cocul dȚ clasifi-

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

cai

e

1.

2.

!

3.

4.

6.

7.

8.

Teren aferent

Pieței Gara de

Sud

Teren in suprafața de 1420 mp, compus din :

  • - teren in suprafața de 495 mp -nr. cadastral 8789

  • - teren in suprafața de 48 mp - nr. cadastral 8814

-teren in suprafața de 877 mp

Nr. Inventar 1263

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

123/29.04.2018


Director^xecutiv,Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TabîrcăSef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mîndruțiu
ANEXA NR. 1.35 Ia regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

877 mp


Adresa. -imobilului fiara Gară de Sud

Cartea Funciară nr.


Unitatea Administrativ Teritorială 11 AT i Ploiești


A. Date referitoare Ia teren

Nr.     1 Categorie de

Parcelă | folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1       |      Cc

877

Teren intravilan neimprejmuit.

Total

877

B. Date referitoare la construcții

i

Destinația i Constr.

Suprafața

construită la sol     |                   Mențiuni

tmjri 1

Total

1

Suprafața totală măsurată a imobilului - 877 mp

Suprafața din act- 877 mp

Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa Data...................

\UTORIZARE