Hotărârea nr. 268/2018

Hotãrârea nr. 268 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 268


privind stabilirea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 60/09.07.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun nr. 766/02.07.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 1010/23.07.2018 al Direcțieie Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 și stabilirea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

A

In conformitate cu raportul din data de 04.07.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

A

In temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede că ,, semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru efîcientizarea acestei activități"',

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă programul de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a analizării stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2018.

Art. 2 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3- Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

D^d^TnPtmeștițastăzi,r31’iulie 2018


PRESEpiNTț DE ȘEDINȚĂ,  George-Sprin-^Jiculae BOTEZ

Contrasemnează:

SEC RETARD Laurențiu DlIlJ

I pVPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL APLICAREA LEGILOR

PROPRIETĂȚII

Programul de măsuri

pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol


ANEXA NR. 1 LA HCL^O'/M?


Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Informatică în vederea publicării pe pagina de internet a prevederilor legale specifice, a termenelor de înregistare în registrele agricole și a formularului tipizat al declarației privind înscrierea în registrul agricol și actele necesare.

Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registru.

Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol.

Semestrial se vor înainta adrese către Serviciul Pubic Finanțe Locale în vederea identificării persoanelor care figurează impuse cu terenuri agricole.

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOI     NCT,

Amedeo FI       >îrca
Șef Serviciu Aplicarea

Oana Latu


irea Legilor Proprietății, Liuirq Constantin,

întocmit: Despa Luminița