Hotărârea nr. 267/2018

Hotãrârea nr. 267 privind repartizarea unei locuințe sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 267


privind repartizarea unei locuințe sociale


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 50/03.07.2018 a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 8714/26.06.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1060/26.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 26.06.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. ( 6 ), lit. a ), pct. 17 și art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. lAprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 56.

Art. 2Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Soinin-Niculae BOTEZ