Hotărârea nr. 265/2018

Hotãrârea nr. 265 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


111/ ana,


privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 55/09.07.2018 a viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate nr. 4957/09.07.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 307/23.07.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Raportul de specialitate nr. 1054/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 36/25.07.2018 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 8 al Legii nr. 51/2006 actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice;

ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.12/06.07.2018;

având în vedere Decizia nr. 4/12.04.2018 a directorului Camerei de Conturi Prahova, prin care s-a dispus ca măsură “Supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a organigramei, prin înființarea compartimentului de audit public intern și organizarea concursului pentru încadrarea de personal cu atribuții de audit, conform art.a, art.b si art.f din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;

în baza prevederilor art.40 alin.l lit.a si lit.b din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin. 2 lit.„a” și lit.„d” și alin.6 lit.„a” din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.l -nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2018.

Art.2.începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.36/ 26.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, . “CaWe^^^duee^ffeâSfâSihț^eel^Mftteresați pr^enta- hotărâre.


nează
FUNCȚIA

1

1

DIRECTOR

S

2

1

DIRECTOR TEHNIC

S

BIROU DE AUDIT PUBLIC INTERN

3

1

SEF BIROU - AUDITOR INTERN

s

4

1

AUDITOR INTERN

s

BIROU JURIDIC - CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

5

1

SEF BIROU - CONSILIER JURIDIC

s

6

1

CONSILIER JURIDIC

s

7

2

CONSILIER JURIDIC

s

8

3

CONSILIER JURIDIC

s

9

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

10

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

iSERVICIU RESURSE UMANE SI SECRETARIAT

11

1

SEF SERVICIU - ECONOMIST

s

12

1

ECONOMIST

s

13

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

14

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

15

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROU ADMINISTRATIV SI DESERVIRE AUTO

16

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

17

1

ECONOMIST

s

18

2

REFERENT

M

19

3

ȘOFER

M

20

4

ȘOFER

M

21

5

ȘOFER

M

22

6

ȘOFER

M

23

7

ÎNGRIJITOR

G

24

8

ÎNGRIJITOR

G

COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE

25

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

26

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

27

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROU APA CANAL

28

1

SEF BIROU - INGINER

S

29

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

30

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

31

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

32

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

33

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - "STATIE DE EPURARE"

34

1

SEF BIROU - INGINER

s

35

1

INGINER

s

36

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

37

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

COMPARTIMENT EPURARE APE UZATE

38

1

MAISTRU

M

39

2

OPERATOR

G

40

3

OPERATOR

G

41

4

OPERATOR

G

42

5

OPERATOR

G

43

6

OPERATOR

G

44

7

OPERATOR

G

45

8

OPERATOR

G

46

9

OPERATOR

G

47

10

OPERATOR

G

48

11

OPERATOR

G

49

12

OPERATOR

G

50

13

OPERATOR

G

51

14

VIDANJOR

G

BIROU REȚELE CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

52

1

SEF BIROU - INGINER

S

53

1

INGINER

S

54

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

55

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

56

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S


NR.CRT.

FUNCȚIA

STUDII

BIROU SALUBRITATE SI VERIFICĂRI CAI PUBLICE

■ ■:

57

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

58

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S( ,  / ----

59

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

§          i'.iO

60

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

fc C5 f

61

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

62

5

INSPFCT-OR-DE,SP£c:aL!TAT.E

3 A :‘A.-

63

6

WSPECTOR DE SPECIALITATE

z>\

64

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s             ■

65

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s            /

66

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

67

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

68

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

69

12

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

70

13

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

71

14

REFERENT

M

72

15

REFERENT

M

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN

73

1

SEF BIROU - INGINER

S

74

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

75

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

76

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

77

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

78

5

REFERENT

M

BIROU MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN

79

1

SEF BIROU - INGINER

S

80

1

INGINER

S

81

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

82

3

ECONOMIST

S

83

4

ECONOMIST

s

BIROU ILUMINAT PUBLIC

84

1

SEF BIROU - INGINER

s

85

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

86

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

87

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

88

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

SERVICIU DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

89

1

SEF SERVICIU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

90

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

91

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

92

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

93

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

94

5

REFERENT

M

COMPARTIMENT ÎNCĂLZIRE URBANA

95

1

INGINER

s

96

2

INGINER

s

97

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

CONTABIL SEF

98

1

ECONOMIST

s

BIROU FINANCIAR

CONTABILITATE

99

1

SEF BIROU - ECONOMIST

s

100

1

ECONOMIST

s

101

2

ECONOMIST

s

102

3

ECONOMIST

s

103

4

ECONOMIST

s

104

5

CASIER

M

SERVICIU DISPECERAT SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

105

1

SEF SERVICIU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

106

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

107

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

108

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

109

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

110

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

111

O u

REFERENT

M

112

7

REFERENT

M

113

8

REFERENT

M

114

9

REFERENT

M

COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT

115

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

116

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

COMPARTIMENT INFORMATIZARE

117

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

118

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

RESPONSABIL SSM-SU

119

1    INSPECTOR DE SPECIALITATE

sCAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

ART.1. REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI (denumita in continuare R.A.S.P. Ploiești sau Regia), este unitate de interes local si funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare si este reprezentata de director.

ART.2. R.A.S.P. Ploiești a fost infiintata prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) si a fost reorganizata prin: Hotararea Consiliului Local nr. 13/1995, Hotararea nr. 65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin: Hotararea Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotararea Consiliului Local nr. 314/21.12.2007,

Hotararea Consiliului Local nr. 82/28.03.2008, Hotararea Consiliului Local nr. 179/28.05.2009,

Hotararea Consiliului Local nr. 371/24.11.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 78/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 156/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 504/19.12.2013,

Hotararea Consiliului Local nr. 135/23.04.2015, Hotararea Consiliului Local nr. 265/06.08.2015,

Hotararea Consiliului Local nr. 126/26.04.2016 si Hotararea Consiliului Local nr. 36/26.02.2018.

ART.3. R.A.S.P. Ploiești, cu sediul social in Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova are personalitate juridica in baza Certificatului de inregistrare cu seria B nr. 1547743 eliberat la data de 26 iunie 2008 de Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 29/378/1991 si cod unic de inregistrare RO 1343872.

ART.4. Unitățile bancare si conturile prin care isi derulează operațiunile economice Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sunt:

 • a) Trezoreria Ploiești:     - R031TREZ5215069XXX000714

- R004TREZ5215043XXX000269

 • b)  Banca Comerciala Ploiești:

 • -  R005RNCB0205044878000001

 • -  R005RNCB0205044878000195

 • -  R010RNCB0205044878000008

 • -  R077RNCB0205044878000063

 • -  R080RNCB0205044878000009

 • -  R095RNCB0205044878000030

 • c) Raiffeisen Bank Ploiești: - RO91RZBR0000060008924889

ART.5. Durata de funcționare a R.A.S.P. Ploiești este nelimitata.

ART.6. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - denumit in continuare R.O.F., se avizeaza de Consiliul de Administrație si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II _ OBIECTUL DE ACTIVITATE


nr. nr. nr. nr.


ART.7. Obiectul de activitate al R.A.S.P Ploiești a fost stabilit in conformitate cu prevederile Ho^ârâtji 6 Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, Hotararea Consiliului Local nr. 43/30.03.2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 161/29.09.2005 si ale Hotărârii Consiliului Loca! nr. 207/29.11.2005 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotărârii Consiliului Local 314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr. 82/ 28.03.2008, Hotărârii Consiliului Local 63/26.02.2010, Hotărârii Consiliului Local nr. 156/31.05.2011, Hotărârii Consiliului Local 415/22.11.2012, Hotărârii Consiliului Local nr. 265/06.08.2015 si a Hotărârii Consiliului Local 126/26.04.2016 avand la baza sarcinile ce revin autoritatilor publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala. Corespunzător acestor prevederi, RASP Ploiești, in baza contractului de prestări servicii incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește si monitorizează activitatile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat, transport public local, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului si asigura primirea, inregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise telefonic de cetateni, prin serviciul de specialitate.

R.A.S.P. Ploiești, ca împuternicit al Consiliului Local asigura monitorizarea programelor de investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat, respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

RASP Ploiești desfasoara si activitatea de vidanajare de la persoanele fizice si juridice din municipiul Ploiești si din zonele limitrofe.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești desfasoara următoarele activitati:

8411

Servicii de administrație publica generala (Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice)

3530 3700

 • 3811

 • 3812

 • 3821

 • 3822 3832 3900 4312

 • 4321

 • 4322 4329 4941 4520 4950 4669 6209 6399 7021 7120 7490

Furnizarea de abur si aer condiționat

Colectarea si epurarea apelor uzate

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Colectarea deșeurilor periculoase

Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitati si servicii de decontaminare

Lucrări de pregătire a terenului

Lucrări de instalații electrice

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

Alte lucrări de instalații pentru constuctii

Transporturi rutiere de mărfuri întreținerea si repararea autovehiculelor

Transporturi prin conducte

Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente

Alte activitati de servicii privind tehnologia informației

Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

Activitati de testări si analize tehnice

Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.


8121

8129

8219


8220

8299

8412


Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Reglementarea activitatilor organismelor care prestează servicii in donTerriul îngrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitatii sociale, exclusiv protecția sociala.

ART.8. Pentru realizarea acestor activitati Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești exercita următoarele atribuții:

A. Reglementare

 • a) face propuneri privind regulamentele de organizare si funcționare ale serviciilor publice de producere - transport - distribuție energie termica, de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa si de canalizare in vederea aprobării de către Consiliul Local;

 • b) pune in aplicare si urmărește respectarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor publice de către furnizori si utilizatori;

 • c) exercita in numele Consiliului Local si al Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciilor publice de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa, de canalizare, de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, administrare a domeniului public si privat, transport public local, monitorizarea activităților cu impact asupra mediului si asigura primirea, inregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise telefonic de cetateni, prin compartimentul de specialitate;

 • d) prezintă Primarului un raport anual detaliat privind starea sistemelor si calitatea serviciilor publice din municipiul Ploiești. Raportul cuprinde o descriere a sistemelor si a performantelor tehnico-economice ale activitatii pe parcursul anului incheiat, stadiul investițiilor, evoluția tarifelor si preturilor acestor servicii si o caracterizare a activitatii operatorilor sistemelor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, pentru aducerea la cunoștința Consiliului Local;

 • e) verifica documentațiile de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciilor publice de interes local, mai sus menționate, si prezintă Primarului si Consiliului Local rapoarte de specialitate in vederea aprobarii/avizarii lor conform prevederilor legale in vigoare;

 • f)  analizeaza si promovează programele anuale de eficientizare a serviciilor publice, mai sus menționate, propuse de operatori;

 • g) monitorizează, supraveghează si controlează modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele si regulamentele serviciilor;

 • h) urmărește organizarea, de către operatori, a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentele serviciilor publice;

 • i)  verifica documentele depuse de agenții economici, care transporta deșeuri pe teritoriul municipiului, in vederea notificării acestora;

 • j)  exercita activitatea de dispecerat la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești rezolvând operativ sesizările primite de la cetateni si agenti economici;

 • k) administrează, gestionează si asigura exploatarea stafiei de epurare ape uzate a Municipiului Ploiești, in condiții de eficienta si siguranța;

 • l)  administrează si monitorizează calitatea factorilor de mediu pentru obiectivul Rampa de deșeuri ecologice Teleajen a municipiului Ploiești.

B. Monitorizare, supraveghere si control privind activitatea desfasurata de operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice:

 • a) monitorizează, ca instituție subordonata Consiliului Local, implementarea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat,

  b)


  C)


  d)


  e)


  • f)

  • g)


  h)


  i)


  4 A

  ■ J? ; /A activitățile cu impact asupra mediului, administrare a domeniului public si priyâțjșî a acțivitatii/ \ de transport public local;                                                                               !p:

  monitorizează, supraveghează si controlează menținerea in exploatare normalâ^a întregului , sistem public de interes local, inclusiv realizarea de reparații_si intervenții Ja?âparitia^uhqK ° ' avarii, incidente sau defectiu rii;

  monitorizează, supraveghează si controlează asigurarea parametrilor utilităților puBfibe^în scopul realizării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

  monitorizează, împreuna cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei, realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, apa canal, salubrizare, iluminat public, administrarea domeniului public si privat si a activitatii de transport public local;

  asigura monitorizarea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte, reglementările legale in domeniu si prin licențe;

  organizează acțiuni de educare si conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului; monitorizează calitatea factorilor de mediu in municipiul Ploiești si postinchidere rampa Teleajen, precum si respectarea legislației de protecția mediului si prezintă Primarului informări asupra stării mediului din municipiu;

  monitorizează implementarea proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;

  raportează periodic către Primar modul in care operatorii se achita de obligații in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, in vederea informării Consiliului Local.


C. Prestator de servicii

 • a) asigura activitati de relații cu publicul privind; inregistrarea, investigarea, soluționarea sesizărilor cetățenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute; organizează programe de audiente cu persoane fizice si juridice, pune la dispoziție, in condițiile legii, informațiile de interes public privind domeniul specific de activitate;

 • b) realizează contorizarea individuala rezidențiala;

 • c)  realizează repartizarea lunara a costurilor si cantitatii de energie termica pentru incalzire la imobilele echipate cu repartitoare si robineti termostatati;

 • d) realizează repartizarea costurilor si cantitatilor pentru apa rece, apa rece pentru prepararea apei calde de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde;

 • e) monitorizează activitățile cu impact asupra mediului, gestionează intreaga baza de date privind deșeurile municipale, implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • f)  asigura activitati de vidanjare ale puțurilor absorbante pentru persoane fizice si juridice din municipiul Ploiești si din zonele limitrofe.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART. 9. R.A.S.P. Ploiești are la data prezentului regulament de organizare si funcționare un patrimoniu propriu in valoare 1.006.591,99 lei. Pentru desfasurarea activitatii Regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public in valoare de 23.700.073,88 lei cu terenuri in suprafața de 377.083 mp si bunuri apartinand domeniului privat in valoare de 6.666.616,56 lei cu o suprafața de teren de 32 mp, conform contractului de administrare nr.014729/12.08.2014 si a procesului verbal de predare primire din aceeași data.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA DE ORGANIZAREA R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART.10. Organigrama, statul de funcțiuni si numărul de personal ale R.A.S.P. Ploîfesti^ă 7 de către Consiliul de Administrație al Regiei si se aproba de către Consiliul Local'âVfȘAypipipiulțțiyz Ploiești, la propunerea Primarului.                                                       x./.. j.; l

ART.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești in relațiile cu tertii, se stabilesc de către Consiliul de Administrație al Regiei, conform propriului sau regulament.

ART.12. Structura organizatorica este formata din următoarele elemente componente:

 • a)     FUNCȚIA (POSTUL) - al cărei conținut este format din totalitatea sarcinilor de serviciu care sunt atribuite in sarcina unui salariat si care trebuie realizate de acesta.

 • b)    NORMA DE CONDUCERE - reprezintă numărul de salariati sau de compartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere si este reprezentata in organigrama Regiei.

 • c)     COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE, (la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt: servicii, birouri, compartimente), formate dintr-un număr de salariati subordonați unei autoritati unice (sef ierahic) si care sunt delimitate in organigrama.

 • d)    NIVELELE (TREPTELE) IERAHICE - la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt:

 • 1)     Consiliul de Administrație

 • 2)      Director

 • 3)     Director Tehnic

 • 4)     Contabil Sef

 • 5)     Responsabil securitatea și sănătatea muncii - situații de urgenta

(RSSM-SU)

 • 6)      Șefi servicii

 • 7)      Șefi birouri

 • 8)     Personal de execuție

 • e)    RELAȚIILE ORGANIZATORICE - sunt stabilite in cadrul structurii organizatorice descrisa in organigrama din ANEXA I.

 • f)    ANEXA II conține structura de personal.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA

ART.13. Conducerea R.A.S.P. Ploiești este asigurata de:

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B. DIRECTOR

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.14. Membrii Consiliului de Administrație au următoarele atribuții:

 • a) se numesc si sunt eliberați din funcție prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare pe o perioada de 4 ani;

 • b) Președintele Consiliului de Administrație este ales cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al Regiei;

 • c) isi pastreaza calitatea de angajați la instituția sau societatea de la care provin si toate drepturile si obligațiile derivând din calitatea de salariat la acea instituție;

 • d) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizație stabilita conform legii;

 • e) nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni care ii fac incompatibili cu aceasta calitate (ca

de exemplu: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, mărturie mincinoasa- . f \ delapidare, furt, inselaciune, dare sau luare de mita, s.a.);                                  '          }

 • f) sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Administrației.cei care,'.' /•> j personal ori soțul (soția), rudele sau afinii până la gradul a! doilea inclqșiV^sunt,'. în/ /X*/ același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu același prcfir^sgu?.'car^x^’^'se găsesc în același profil, sau cu care se găsesc în relații comerciale direcie.

societăți comerciale de același profil, cei care dețin calitatea de consilier administrația publică locală, deputat sau senator.

ART.15. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • 1.  Aprobă tactica si strategia activității de marketing.

 • 2.  Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Dispozițiile art. 144A1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 • 3.  Să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitatea sa de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator.

 • 4. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de administrație să elaboreze și să prezinte Consiliului Local Ploiești, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

 • 5. Completează sau revizuiește Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local;

 • 6.  Să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație.

 • 7.  Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa contractului de mandat.

 • 8.  Să transmită, la termenele solicitate, direcțiilor/compartimentelor de specialitate din Primăria municipiului Ploiești, raportări și informări cu privire la situația economico-financiară a mandatarului, situația realizării lunare a criteriilor de performanță, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora.

 • 9. Să aducă la cunoștința mandantului toate faptele și actele ce ar putea sa-l determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul.

 • 10. Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.109/ cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 11. Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.

 • 12. Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului de administrație.

 • 13. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.

 • 14. în termen de 90 de zile de ia data numirii sale, împreună cu ceilalați membrii ai Consiliului de Administrație, va adopta Codul de etică (politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia). Codul de etică va fi revizuit anual, dacă este cazul de auditul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

 • 15. Să transmită autorității publice tutelare, semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor.


 • 16. Asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare,- <eorgânizâre^a*

Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 17. Să selecteze, să numească și să revoce directorii, să evalueze activitate^/și să apr&beț

remunerația_acestora.la recomandarea-comitetului de nominalizare.. - - -

T8.=Să' participe ia" progrâmede dezvdltâre'prbfsMionălă "continuă,' în vederea desfășurării un^tî'''7 activități optime în cadrul consiliului de administrație.

 • 19. Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial, implementWe^$piî^îfcr contabile și realizarea planificării financiare.

 • 20. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară.

 • 21. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 22. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Regiei, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor Regiei.

 • 23. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Regiei cu respectarea prevederilor art. 56 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.

 • 24. Să implementeze Hotărârile Consiliului Local Ploiești în care se menționează că regia va duce la îndeplinire hotărârile adoptate, să informeze autoritatea publică tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației Regiei.

 • 25. Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, sa facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei.

 • 26. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile calendaristice, de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului.

 • 27. Numește reprezentanții în vederea negocierii si semnării contractului colectiv de muncă din partea conducerii regiei, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare și să aprobe forma finală a acestuia.

 • 28. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Regiei, potrivit legii.

 • 29. Să propună autorității publice tutelere, majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, inființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate.

 • 30. Să nu fie legați de Regie printr-un contract de muncă.

 • 31. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Regiei.

 • 32. Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Regiei.

 • 33. Sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu Regia.

 • 34. Să nu încheie acte juridice cu Regia, decât în condițiile stabilite de lege.

 • 35. Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului.

 • 36. Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

 • 37. Președintele Consiliului de Administrație se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare.

 • 38. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa autoritatea publică tutelară pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

 • 39. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tuteleră, asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu:

  • 39.1. persoanele prevăzute la art. 10 din contractul de mandat, dacă valoarea '

tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Regiei,,șau mai, rnare^.' \ ' de 10% din cifra de afaceri a Regiei potrivit ultimelor situații financiare auditațe;              >f-

 • 39.2. o altă societate ori cu autoritatea^publicăjutelara^acăJranzacția-ai^g^aloare^^— -^ifidifiaWI'SătfTO^OiHSW^tWiiâSțiîfWcfi^pap^ScFfi^enturîhTerFI W.’JUU euro. "

 • 40. Directorul/directorii supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție oîq'bâtegqfi^^ celor prevăzute la punctul 39. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Adrhîhistrăfie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

 • 41. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta autorității publice tutelere / Consiliului Local, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice incheiate, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Regiei.

 • 42. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Regiei. în acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în contractul de mandat.

 • 43. Administratorul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

 • 44. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat.

 • 45. Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

 • 46. Să îndeplinească alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Regiei.

 • 47. în cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința mandantului intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • 48. Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia cât și a Planului de management;

 • 49. Aprobă Planul de management întocmit de director și poate cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

 • 50. Analizează trimestrial, raportul întocmit de director cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;

 • 51. Publică pe pagina de internet a Regiei, prin grija președintelui Consiliului de Administrație următoarele documente și informații:

  hotărârile adoptate, în termen de 48 de ore de la data adunării; situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; raportările contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului; raportul auditorului independent;

  componența organelor de conducere ale regiei, CV-urile membrilor consiliului de administrație si aie directorilor sa, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului.

  • 52. Avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere.

  • 53. Propune și aprobă tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei și legislația în vigoare.


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

  • 54. Aprobă plata premierilor pentru personalul Regiei, in baza analizei situațieifreponpmicd- ^2

  financiare a Regiei și a Contractului Colectiv de Muncă al Regiei Autonr^'A'Xl'‘ Publice Ploiești în vigoare                                                        ..

  • 55. Analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile per'.car^'


t&deUBtifyisjil \ * ti!                      ' ț

_."!            l? i

I..VVM. w»«»t x<v* txzw* tt r     mv > : viv«: V<1 IIX. MiiiwtiVMiw y* piv^wiiv • « <«_«wțWT »•%-Jițf

considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate și sancțiunile aplicabile .celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora.

 • 56. Aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate dfe;C.QQși|iUK/' Local prin bugetul de venituri și cheltuieli.

 • 57. Avizează structura organizatorică a Regiei și o supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 58. Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei.

 • 59. Numește reprezentanții în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea conducerii regiei, conform legislației în vigoare.

 • 60. Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru.

 • 61. Aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului regiei.

 • 62. Aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico - edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli si urmărește modul de realizare al acestora.

 • 63. Aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare către Consiliul Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești.

 • 64. Avizează proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 65. Analizează lunar activitatea economico-financiară a Regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor, face propuneri, iar în situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local.

 • 66. Aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

 • 67. Avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local.

 • 68. Răspunde de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului Regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință.

 • 69. Elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl avizează și îl supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 70. îndeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

ART.16. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

ART.17. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite deîj \ directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle' funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință


i

........................................................................... / de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului fir^ncjia^șj- nicpq^ autorității publice tutelare.                                                                        ^3^

Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni rîu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia, in termen de 90 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.


B. DIRECTORUL

ART.18. Directorul Regiei este numit de Consiliul de Administrație cu care încheie contract de mandat. Eliberarea din funcție a directorului Regiei este de competenta Consiliului de Administrație.

ART.19. Directorul Regiei asigura conducerea, organizarea si funcționarea R.A.S.P. Ploiești cu eficienta maxima.

ART.20. Directorul Regiei are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura conducerea si continuitatea activitatii curente a Regiei, in limitele competentelor legale aprobate si a celor stabilite de Consiliul de Administrație, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 2.  angajeaza Regia in relațiile cu tertii;

 • 3. incheie sau desface contracte de munca pentru angajatii Regiei, selectează personalul cu calificarea necesara in vederea angajarii, semnează actele administrative emise de Regie, acorda recompense si stabilește sancțiuni, după caz;

 • 4.  stabilește sarcinile de lucru pentru serviciile/birourile/compartimentele funcționale care privesc realizarea obiectului de activitate al Regiei, urmărește permanent prin intermediul șefilor de servicii/birouri/compartimente funcționale realizarea acestora si ia masurile necesare pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • 5.  coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale si verifica permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente, pentru asigurarea optimului organizational;

 • 6.  răspunde de derularea in bune condiții si in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a tuturor activitatilor Regiei;

 • 7.  asigura respectarea cerințelor legale privind sanatatea si securitatea muncii, situațiile de urgenta, apararea impotriva incendiilor si protecția mediului, in activitatile desfășurate de Regie;

 • 8. organizează paza si urmărește asigurarea integrității bunurilor materiale ale Regiei si ia masurile legale pentru recuperarea oricăror prejudicii;

 • 9.  analizeaza si avizeaza propunerile de achiziționare de materii prime, materiale, utilaje etc, selectează ofertele împreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale de specialitate;

 • 10. dispune premierea personalului-Regiei in funcție de posibilitățile financiare ale acesteia, de fondurile de premiere aprobate de Consiliul de Administrație si de criteriile de premiere stabilite in Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca;

 • 11. propune Consiliului de Administrație masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatilor Regiei, inclusiv in ceea ce privește introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor;

 • 12. negociază, personal sau prin delegat, Contractul Colectiv de Munca si il semnează in numele Regiei;

 • 13. urmărește periodic pregătirea si perfecționarea personalului angajat in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatilor Regiei;


 • 14. stabilește politicile si obiectivele de dezvoltare a activitatii Regiei prin plafiif^țâri aț^tai^a V activitatilor care conduc la realizarea obiectivelor, cu termene si responsabilități peritru ducerea la îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progrese^njegistM^n scopul realizării obiectivelor si adecvării continue a strategiei de dezvoltare;

T5. analizeaza anual nscurîle care împiedică atingerea obiectivelor si elaborează an^țpl^iwf corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe"it)ăza rapoartelor si planurilor elaborate de șefii de servicii /birouri/ compartimente funcționale responsabili cu gestionarea riscurilor in desfasurarea activitatii;

 • 16. pe baza datelor culese si analizate de șefii de servicii/birouri/compartimente funcționale, analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor si pentru atenuarea manifestării riscurilor ce ar putea avea impact negativ asupra derulării activitatii;

 • 17. răspunde in fata Consiliului de administrație pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești situația economico-financiara a Regiei, informează asupra derulării activitatilor, prezintă toate situațiile si informațiile necesare din obiectul de activitate privind serviciile publice de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție produsa centralizat, alimentare cu apa si de canalizare, salubritate, iluminat public, protecția mediului, administrarea domeniului public si privat, transport public local;

 • 20. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, la termenul stabilit, bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei;

 • 21. verifica îndeplinirea recomandărilor si masurilor dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 22. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile anterioare proprii si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 23. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 24. ia masuri pentru efectuarea inventarierii bunurilor aflate in administrarea Regiei;

 • 25. răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate prin:

 • a)

 • b)

  comunicarea in cadrul organizației a importantei cerințelor legale si de reglementare; stabilirea politicii in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

  asigurarea faptului ca sunt stabilite si analizate obiectivele calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

  asigurarea planificării sistemelor de management implementate; conducerea analizelor efectuate de management;


  C)


 • d)

 • e)

 • 26. numește responsabilul cu protecția mediului si responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 27. răspunde de asigurarea planificării si integralității sistemelor de management implementate;

 • 28. răspunde de alocarea resurselor pentru realizarea planurilor de management si realocarea acestora in concordanta cu modificarea ierarhizării priorităților;

 • 29. răspunde de asigurarea ca cerințele cetățenilor sunt identificate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestora;

 • 30. răspunde de asigurarea ca politica in domeniul calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale :

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

  este adecvata fata de scopul organizației;

  include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor sl pentru imbunatatire continua; asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;

  este comunicata si înțeleasa in cadrul organizației si disponibila pârtilor interesate; este analizata pentru adecvarea ei continua;


■r, ®   47

7^ j..---"—

 • 31. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul./ organizației,,?',

responsabilitățile si autoritatile;                                                    ./ a/ M

 • 32. răspunde de asigurarea ca procesele stabilite in cadrul sistemelor de manațfemenfÂintegrșt -^"Si managenentul riscurilor;sunt jmplementatersÎjnentiBiîfe’ăoăfarm documentelor apiiSăbilie^Z7 »

 • 33. răspunde de asigurarea ca sunt stabilite in cadrul organizației procese .adecvate

cornunicare;                                                                            oX

 • 34. răspunde de protecția si promovarea intereselor Regiei printr-o politica de apropiere de organizații naționale sau internaționale in domeniile de activitate;

 • 35. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 36. in exercitarea atribuțiilor ce-i revin directorul regiei emite decizii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;

 • 37. coordonează activitatea de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de regie.

 • C. DIRECTORUL TEHNIC:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  fata de directorul Regiei.

ART.21. Directorul tehnic are următoarele atribuții:

 • 1.  angajeaza Regia cu tertii in toate relațiile contractuale care privesc serviciile publice din subordinea sa;

 • 2.  răspunde direct de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si asigura bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, alimentare cu energie termica produsa centralizat, salubritate, protecția mediului si monitorizare postinchidere rampa Teleajen, epurare ape uzate, contorizare si repartitoare costuri, administrarea domeniului public si privat, transport public local;

 • 3.  coordonează activitatea serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale din subordine si verifica permanent modul in care se duc la indeplinire atribuțiile si competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente din subordine, pentru asigurarea optimului organizational;

 • 4.  urmărește permanent derularea conforma cu cerințele legale si de reglementare a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si implicit a contractelor aferente serviciilor publice monitorizate de Regie, prin indrumare, verificare si aprobare a înregistrărilor elaborate de aceștia;

 • 5. răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate, in derularea propriei activitati;

 • 6.  propune spre analiza si aprobare Conducerii masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 7.  analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele obținute prin monitorizarea activitatii operatorilor serviciilor publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public, salubritate, protecția mediului si monitorizare postinchidere rampa Teleajen, epurare ape uzate, contorizare si repartitoare costuri alimentare cu-energie-termica produsa centralizat, administrarea domeniului public si privat, transport public local, precum si prin monitorizarea implementării proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, documentate prin rapoartele de activitate ale serviciilor/birourilor/compartimentelor din subordine si elaborează programe de activitate pentru imbunatatirea performantelor si reducerea șanselor de apariție a riscurilor, impreuna cu aceștia;

 • 8.  analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele monitorizării activitatii proprii serviciilor/birourilor/compartimentelor din subordine, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor, iar în situația în care masurile ii depasesc competentele, informează Directorul;

w/       'W * #

 • 9. analizeaza si avizeaza propunerile anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate £ din bugetul regiei sau din bugetul local) elaborate de șefii sâjjvî^ili^Șli^lloQ^ J compartimentelor din subordine, in vederea derulării optime a activitatii si^^^gramelpr’^r inveștitionate de a căror monitorizare este răspunzătoare Regia;

 • 10. verifica si propune spre aprobare Conducerii achiziționarea de materii prime/inatefrâle, utilaje etc, inclusiv specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire elaborate impreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din subordine;

 • 11. răspunde in fata Conducerii pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 12. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 13. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 15. răspunde de aplicarea, in activitatea proprie, a politicilor in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 17. asigura coordonarea derulării activitatii serviciilor /birourilor funcționale din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, in limitele competentelor aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 18. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in derularea activitatii de care este răspunzător;

 • 19. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 20. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor.

CAPITOLUL VI

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE :

A. BIROUL JURIDIC - CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei, directorul tehnic;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

ART.22. Biroul Juridic - Contencios Achiziții Publice si Contracte are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura asistența de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/ compartimentelor/serviciilor din cadrul Regiei;

 • 2.  asigura interpretarea si informarea unitara a dispozițiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei;

 • 3.  susțineJnteresele si apara drepturile Regiei, conform legii, în-fata instanțelelor de judeeată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;

 • 4.  reprezintă R.A.S.P. Ploiești, pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile proprii de activitate în fața instanțelor judecătorești, arbitrate, a altor organe jurisdicționale, organe ale puterii sau administrației de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, precum și în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejând drepturile și interesele Regiei, în condițiile legii;

 • 5.  avizează actele cu implicații juridice, din punct de vedere al legalității conținutului;

 • 6.  participă la pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii;

 • 7. răspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legătură cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;

 • 8.  prelucrează normele legale cu caracter normativ, la solicitarea conducerii;' sau șefilor ?, ș .■

compartimentelor/birourilor/serviciilor in scopul cunoașterii și corectei aplicări a acestora de către S salariații Regiei;                                                                       V/?/      ? .-/<’• ‘

 • 9.  semnalează eventualele deficiențe in aplicarea dispozițiilor legale constatate în\s activitatea.'./ desfasurata de Regie si propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiențe; ////•'•■

 • 10. urmărește, in măsură in care este sesizat, aplicarea corectă a legislației în activitatea RegleTși propune masurile corective în cazul în care se constată abateri;

 • 11. realizează orice lucrări cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;

 • 12. gestionează si pastreaza publicațiile de specialitate în domeniu (Monitorul Oficial, legislație, practică judiciară, literatură de specialitate etc.) repartizate;

 • 13. verifica indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite deciziile directorului regiei si hotărârile Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta;

 • 15. asigura confidențialitatea informațiilor juridice care au caracter secret, conform legii;

 • 16. intocmeste apararea cauzelor, întocmind in acest caz: intampinare, nota de probatorii, obiectiuni la rapoartele de expertiza, concluzii scrise. De asemenea, are obligația sa solicite documentele de la toate compartimentele regiei in timp util, sa conspecteze dosarele aflate in arhiva instanțelor si sa asigure evidenta acestora si a termenelor de judecata;

 • 17. declara si motivează caile de atac in termenele prevăzute de lege;

 • 18. intocmeste cereri de chemare in judecata, in baza referatului aprobat, înaintat de compartimentul de specialitate;

 • 19. colaborează la întocmirea proiectelor de hotarari, a regulamentelor, instrucțiunilor si altor acte cu caracter normativ elaborate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul Regiei;

 • 20. avizeaza deciziile de încadrare, acte adiționale, delegări, detasari, preavize, suspendarea contractelor de munca, incetarea contractelor de munca sau de reîncadrare a personalului precum si deciziile de sancționare;

 • 21. formulează răspunsuri cererilor pe linie de contencios administrativ;

 • 22. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • 23. elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice / anexa privind achizițiile publice - achiziții directe;

 • 24. asigura cadrul legal necesar pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și social si respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții, asa cum sunt definite in Lege (nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii);

 • 25. asigura eficienta utilizării fondurilor publice, respective folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publica;

 • 26. asigura evitarea apariției unor situații de natura sa determine existent unui conflict de interese si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt definite de actele normative;

 • 27. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • 28. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

 • 29. aplică și finalizează procedurile de atribuire in conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziții publice;

 • 30. realizează achizițiile directe si studii de piața;

 • 31. constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • 32. participa in comisiile de evaluare a ofertelor si atribuire a contractelor de achiziții publice;

 • 33. elaborează note justificative, conform cerințelor legale;

 • 34. respecta si indeplineste sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;


 • 35. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, document^te^pfin/f^poelaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe j ale ai ' riscuri, pe care le transmite directorului in vederea avizării.

B. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei, directorul tehnic;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

ART. 23. Biroul Audit Public Intern are următoarele atribuții:

 • 1. efectuează activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale societății sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

 • 2. urmărește stadiul de implementare la termenele prevăzute a recomandărilor stabilite in Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor;

 • 3. acorda consultanta si asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control si de guvernanta, contribuind la obținerea plusvalorii si oferind recomandări pentru imbunatatirea acestora;

 • 4. auditeaza, cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:

 • -  activitatile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de societate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externa;

 • -  plățile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fonduri comunitare;

 • -  administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • -  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților ad m i n istrat iv-teritoaria le;

 • -  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanța, precum si a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • -  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

 • -  sistemul de luare a deciziilor;

 • -  sistemele de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • -  sistemele informatice;

 • 5. elaborează norme metodologice adaptate la specificul activitatii regiei, care se inainteaza spre avizare Serviciului Auditare Interna din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

 • 6. elaborează Carta auditului intern, document care stabilește scopul si sfera de activitate a auditului intern, prezintă poziția biroului de audit public intern in cadrul regiei, prezintă drepturile si obligațiile auditorilor interni, autorizează accesul la date, informații si alte bunuri fizice, care sunt necesare pentru realizarea activitatii de audit intern;

 • 7. elaborează Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern (PAIC), program prin care se urmărește imbunatatirea activitatii de audit public intern si garantarea desfășurării auditului intern in conformitate cu normele si Codul privind conduita etica a auditorului intern;

 • 8. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

 • 9. informează UCAAPI si Serviciul Auditare Interna din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești despre recomandările neinsusite de către conducătorii structurilor auditate, Biroul de audit public intern transmite la UCAAPI si Serviciului Auditare Interna din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești sinteze ale recomandărilor neinsusite de către conducătorii structurilor auditate si consecințele neimplementarii acestora, insotite de documentația relevanta, in termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului respectiv;

 • 10. raportează periodic la UCAAPI, prin Serviciul Auditare Interna din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit;

 • 11. elaborează raportul anual al activitatii de audit public intern care prezintă modul de realizare a / obiectivelor biroului de audit public intern;

 • 12. Biroul de audit public intern transmite raportul anual privind activitatea de audrt> intern către , Serviciul Audițare Interna din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești pana la data tîe .15^ianuarie a-anului următor pentru anul încheiat;

 • 13. in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directoruluiWâîei si structurii de control intern abilitate. Iregularitățile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt rapoartate directorului si structurii de control abilitate in termen de 3 zile lucratoare de la constatare;

 • 14. auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, cu acordul directorului regiei care a aprobat misiunea, daca din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează ca, prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informtatii insuficiente, etc.);

 • 15. informează directorul cu privire la noutățile legislative sau modificarea legislației in vigoare din domeniul sau de activitate si propune masuri pentru aplicarea acestora;

 • 16. răspunde de gospodărirea eficienta a bunurilor încredințate, avand obligația de a refuza orice operație patrimoniala care contravine dispozițiilor legale.

 • C. SERVICIUL RESURSE UMANE SI SECRETARIAT

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei, directorul tehnic;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

 • •  are in subordine Biroul Administrativ si Deservire Auto

ART.24. Serviciul Resurse Umane si Secretariat are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura monitorizarea activitatilor de resurse umane, secretariat, administrativ (paza, curățenie, întreținere, protocol), registratura, curierat si deservire auto;

 • 2.   urmărește și asigura aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca pentru personalul din regie;

 • 3.   întocmește necesarul de buget in vederea derulării in condiții optime a activitatii serviciului;

 • 4.  asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigură secretariatul comisiilor de concurs;

 • 5.   participa la elaborarea structurii organizatorice a Regiei - organigrama și statul de funcții care vor fi înaintate spre semnare conducerii, avizare Consiliului de Administrație si ulterior spre aprobare Consiliului Local;

 • 6.  intocmeste contractele individuale de munca ale salariatilor si orice acte prin care se completează, modifica sau inceteaza acestea (decizii, acte adiționale, preavize, delegări, detasari, anexe, etc) si le înregistrează in Programul REVISAL;

 • 7.  intocmeste contractele de munca cu timp parțial si tine evidenta speciala prevăzută de lege a persoanelor angajate cu acest tip de contract de munca;

 • 8.  tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de personal prevăzute in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exemplu sporurile de salariu, zilele de concediu, etc);

 • 9.  elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancționare pentru personalul Regiei;

 • 10. înregistrează, in termen, actele prevăzute de lege la Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Munca Ploiești, Casa de Pensii sau Inspectoratul Teritorial de Munca Ploiești;

 • 11. intocmeste documentele necesare pensionarii personalului Regiei conform cerințelor legale in vigoare ;

 • 12. intocmeste diverse adeverințe;

 • 13. asigura întocmirea, completarea permanentă, pastrarea și evidența dosarelor personale si profesionale ale tuturor angajatilor regiei;

 • 14. verifica foile colective de prezenta ale salariatilor si intocmeste pontajul general - lunar;

15.


16.


17.


18.


19.


20.

21.

22.


23.


24.


25.


26.

27.


28.


29.


30.


 • 31.

 • 32.


 • 33.

 • 34.

 • 35.


36.


37.


38.


 • 39.

 • 40.


O asigura elaborarea fișelor postului pentru toate funcțiile din structura de personal, îi^c^ft^Jtate cb^ atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei, in colal^rarâ%c!â'?ș^Ji\!'^' serviciilor/birourilor/compartimentelor;                                            f(ocj              ] *j

acordă asistența de specialitate șefilor de birouri/servicii și salariaților Regiei pentru          erectă $

a legislației în vigoare, privind activitatea de resurse umane;        " ' ' “ "     \                   ■

elaborează documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salâriații/Regiei-supune aprobării Directorului și urmărește modul de efectuare sau reprogramare a acest<fr^R^&uflT primește, inregistreaza, tine evidenta declarațiilor de avere ale persoanelor care dețin funcții de conducere, asigura scanarea si transmiterea acestora către compertimentul Informatizare in vederea publicării pe site-ul instituției, asigurând totodată si transmiterea către Agenția Naționala de Integritate;

primește, inregistreaza, tine evidenta declarațiilor de interese ale persoanelor care dețin funcții de conducere, asigurând totodată si transmiterea către Agenția Naționala de Integritate; intocmeste si actualizeaza Registrul Declarațiilor de interese; intocmeste si actualizeaza Registrul Declarațiilor de avere;

intocmeste Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

solicită și centralizează, conform prevederilor legale in vigoare, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Regiei;

asigură aplicarea prevederilor legale in vigoare privind drepturile si obligațiile Regiei fata de salariatele gravide;

intocmeste documentația in vederea acordării concediului pentru creșterea copilului pana la varsta de 2 ani, pe baza solicitărilor personalului, conform prevedrilor legale in vigoare; intocmeste diverse situații statistice;

răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

răspunde de asigurarea menținerii integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

coordonează activitatea arhivarului, prin organizarea activitatii acestuia, in scopul protejării si păstrării documentelor predate la arhiva unitatii, întocmirea nomenclatorului arhivistic, verificarea și confirmarea acestuia de Arhivele Statului, verificarea și preluarea documentata a inregistrarilor de la compartimentele funcționale, asigurarea evidentei din depozitul de arhiva, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare specifice;

coordonează derularea activitatii de curierat, secretariat, inregistrarea si expedierea corespondentei in afara unitatii, prin posta sau direct prin curier, repartizarea documentelor interne si externe, comunicarea operativa cu toate compartimentele funcționale ale Regiei prin centrala telefonica, prin personal specializat;

asigura interfața intre mediul intern si cel extern; intampina persoanele romane sau străine (reprezentanți ai diferitelor instituții publice, colaboratori, reprezentanți ai societăților comerciale care vin in contact cu directorul Regiei, in interes de serviciu);

asigura activitatile de protocol in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerințele zilnice; recepționează, preia si transmite mesajele telefonice la timp, in mod corect și complet; preia corespondenta depusa la registratura, o prezintă directorului Regiei, o evidențiază in registrul evidenta si control documente (intrari-iesiri), o difuzează, cu confirmare de primire, personalului caruia i-a fost repartizata;

asigura expedierea corespondentei elaborate de personalul Regiei, in format electronic sau prin fax, după caz;

păstrează și utilizează ștampila nr. 1 a Regiei, conform prevederilor legale si de reglementare in vigoare;

asigura, după caz, tehnoredactarea si multiplicarea materialelor unor documente, la solicitarea directorului;

asigură arhivarea documentelor aferente activitatii de secretariat director;

asigura difuzarea, cu confirmare de primire, șefilor de birouri/servicii/compartimente din cadrul Regiei, atunci când este cazul, unele documente, la solicitarea directorului;


 • 41.

 • 42.

w

 • 44.

 • 45.

 • 46.

 • 47.

 • 48.

 • 49.

 • 50.


verifica documentele interne daca sunt evidențiate, codificate, semnate si stampilate înainte de a ( fi transmise;                                                                             '■ '4/    ’

asigura realizarea agendei directorului si a directorului tehnic constând in "programarea ședințelor, a diverselor intalniri;                                                       \. 4

âsigijm^efectuarea de rezervari perrtrcreventuatete depia^fate-directorutui;=

asigura înscrierea cetățenilor la audientele programate de director;                         11 4 U

identifica, preia si rezolva unele probleme care împiedica directorul sa-si valorifice la nPiaximfum competentele, timpul si energia;

asigura permanent controlul documentelor si înregistrărilor prin evidențiere in registre speciale ; asigura expedierea corespondentei elaboarate de personalul regiei prin posta ;

răspunde pentru integritatea corespondentei si a documentației predata/primita de catre/la RASP Ploiesti/Posta/Primarie/alte instituții;

acorda viza de certificare in privința realitatii, regularității si legalității;

monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare.

 • D. BIROUL ADMINISTRATIV SI DESERVIRE AUTO

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei, directorul tehnic

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Resurse Umane si Secretariat, directorului Regiei

ART. 25. Biroul Administrativ si Deservire Auto are următoarele atribuții:

 • 1. asigura planificarea, coordonarea si controlarea activitatii administrative (paza, curățenie, intretinere, protocol) si a celei privind deservirea auto;

 • 2. urmărește modul de organizare si derulare a activitatilor de asigurare a realizării suportului logistic necesar regiei, corespunzător cerințelor specifice activitatii administrative;

 • 3. asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executării reparațiilor din regie;

 • 4. monitorizează derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie termica, canalizare, paza, a contractelor cu caracter administrativ, asigura continuitatea prin masuri privind reparația si mentenanta instalațiilor, urmărește executarea lor si participa la recepții;

 • 5. întocmește si avizeaza planul de paza, precum si documentele aferente acestuia;

 • 6. participa la inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

 • 7. monitorizează (cantitativ si calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor funcționale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participarea la recepții;

 • 8. monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;

 • 9. asigura realizarea acțiunii de curățenie la sediul regiei si la statia de epurare prin personal specializat; urmărește, in permanenta, efectuarea curățeniei si igienizării spatiilor din incinta unitatii, inclusiv a grupurilor sanitare, etc.

 • 10. organizează activitatea de exploatare, intreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizează verificarea stării tehnice a acestora și remedierea deficiențelor constatate;

 • 11. tine evidenta consumului de combustibil, completează si eliberează foile de parcurs pe care le prezintă șefului de serviciu;

 • 12. Stabilește ordinea plecării in cursa in cazul in care exista mai multe solicitări simultane de deplasare a personalului in interes de serviciu cu acordul șefului de serviciu, director, director tehnic;

 • 13. tine evidenta valabilitatii permiselor pentru conducătorii auto, a inspecțiilor tehnice periodice (ITP), a rovinietelor si a asigurărilor auto, licenței de transport, a copiei conforme si a atestatului profesional al conducătorului auto;

  • 14.

  • 15.


  16.


  17.  18.

  19.


  20.


  21.


  22.


  • 23.

  • 24.


  25.


  26.


  27.


  28.


  • 29.

  • 30.


  acorda viza de certificare in privința realitatii, regularității si legalității; monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor pri interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare;

  icfermeaza -șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau de alta situație ned

  un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

  utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopulukp^ntruiCc^fes fost acordat;                                                                              6 L

  respecta cu strictete actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice;

  răspunde de cunoașterea instrucțiunilor de exploatare a autovehiculului deservit, elementele care ar putea produce defecțiuni, diagnosticarea defectelor, etc.

  exploatează in mod corect autovehiculul/autoutilitara si executa lucrările de întreținere specifice, astfel incat sa il mențină in stare de funcționare la un randament cat mai bun;

  respecta dispozițiile referitoare la întocmirea si pastrarea documentelor de lucru (foi de parcurs, bonuri valorice, acte ale autovehiculului) si transmiterea lor in timp util, șefului de serviciu;

  preia foile de parcurs pentru ziua in curs si predarea foilor din ziua precedenta, completate la toate rubricile (după cum indica formularul);

  efectuează ingrijiri zilnice a autoturismului;

  nu pleaca in cursa daca constata defectiuni/nereguli ale autoturismului si anunța imediat șeful de serviciu pentru remedierea acestora;

  asigura parcarea autoturismului la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

  comunica imediat șefului ierarhic - telefonic sau prin orice alt mijloc - despre orice eveniment de circulație in care este implicat;

  răspunde de preocuparea permanenta de îmbunătățire a cunoștințelor profesionale si legislative in domeniul transporturilor;

  executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina muncii;

  răspunde de utilizarea raționala a carburanților;

  informează șeful ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, despre accidentele de munca si/sau accidentele de mediu suferite de propria persoana sau de alti angajați.


 • E. COMPARTIMENT MARKETING SI COMUNICARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei, directorul tehnic

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei

Art.26. Compartimentul Marketing si Comunicare are următoarele atribuții:

 • 1. asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiilor privitoare la activitatea si imaginea Regiei si Stabilește canalele de comunicație cu mass-media;

 • 2. asigura si menține relațiile de comunicare dintre Regie și mass-media;

 • 3. stabilește portofoliul de informații din care le selectează pe cele relevante în relația cu mass-media, neîncălcând prevederile legii privind confidențialitatea;

 • 4. elaborează comunicate de presa, le supune aprobării directorului și le transmite mass-mediei, realizând astfel o imagine corectă asupra activității Regiei;

 • 5. formulează, propune spre aprobare și transmite „dreptul la replică” în cazul în care apar în mass-media aspecte nereale privind activitatea Regiei;

 • 6. organizează periodic, la solicitarea sau cu acordul conducerii, conferințe de presă tematice in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 7. monitorizează informațiile din mass-madia referitoare la imaginea Regiei;

 • 8. elaborează, creeaza sau selectează materiale scrise, video, foto, audio pentru Regie;

 • 9. prelucrează informații către jurnaliști, acționari, investitori, instituții publice si toate categoriile de public care fac parte din sfera de interes a Regiei;

i O JX VA ........

propui-ie'spre'analizarsi'aprobare'directorului,-oTi*de cate ori considera necesar,:njqsurrdev optimizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarâa^sifyâftjiJferS dificile);                                                                                                       ""

aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

coordonează modul de realizare si promovare a site-ului regiei;

identifica și anticipează nevoile cetățenilor;

crearea de valoare prin dezvoltarea de noi produse și servicii ce oferă suficiente beneficii regiei; asigura realizarea campaniilor de promovare a noilor produse / servicii;

urmărește rezultatele privind campaniile de promovare;

promovează produsele/serviciile (vidanjare, montare repartitoare costuri, repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica/incalzire, service repartitoare costuri, etc.) pe piață și în conștiința potențialilor clienti prin comunicarea cu aceștia;

19. informează clientii si a potențialii clienti despre activitatea organizației, direct sau prin intermediul mass-mediei (știri, comunicate, pliante, anunțuri);

stabilește obiectivele de marketing;

elaborează planul de marketing și planifica activitățile publicitare;

răspunde de implementarea planului de marketing stabilit la nivelul organizației; monitorizează modul de tratare a audientelor cetățenilor la conducerea Regiei:

 • a) primește cererile cetățenilor in vederea inscrierii acestora la audientele tinute de Conducerea Regiei;

 • b) realizează si comunica programările de audiente solicitantilor;

 • c) menține evidenta cererilor si a programărilor in “Registrul evidenta audiente pentru cetateni la conducerea Regiei”;

 • d) asigura evidenta tuturor persoanelor care solicita audiente la conducerea Regiei, oferind acestora datele necesare, in limita competentelor;

 • e) pregătește dosarul audientelor;

 • f) invita personal angajat specializat din cadrul Regiei la audiente (daca este cazul si la solicitarea conducerii);

 • g) urmărește soluționarea problemei in termen legal;

 • h) facilitează soluționarea problemelor.


10.


11.


12.


 • 13.

 • 14.

 • 15.

 • 16.

 • 17.

 • 18.


20.

21.

22.

23.


asigura scrierea și editarea de materiale pentru diferite categorii de public, cultivarea -și menținerea unor relații bune de colaborare cu mass-media, comunicarea orală^și^cieift^®/ indivizi și grupuri în cadrul întâlnirilor, prezentărilor sau altor tipuri de evenimente colecție/ organizarea de evenimente speciale (ex: conferințe_d.e_pr_e.să);                      '     - -y.^1


F. BIROUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare-.

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

ART.27. Biroul Apa Canal are următoarele atribuții:

 • 1.  monitorizează si verifica permanent respectarea prevederilor din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 2.  pune in aplicare, urmărește si verifica respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

 • 3.  verifica, din punct de vedere tehnic, când este necesar, documentația privind modificarea / ajustarea tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune;

 • 4.  exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, obiect al contractului de concesiune;


 • 5.  monitorizeza realizarea programului de investiții finanțate din documentației tehnico-economice transmise de operator si vi resursele alocate;

 • 6.  monitorizează si controlează periodic modul de realizare a prevazuti in licența operatorului si regulamentul serviciului publ canalizare;  indicatorilor^ ^•^șWrrriaht^^' ic de alimentare' • 7.  primește si analizeaza rapoartele tehnice si financiare, conform Contractului de concesiune, privind activitatea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare si propune masuri de imbunatatire;

 • 8.  urmărește permanent aplicarea si respectarea de către concesionar a obligațiilor stabilite prin contract si a cerințelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 9.  asigura participarea la ședințele din cadrul Comitetului de Coordonare, in calitate de invitat, împreuna cu conducerea Regiei;

 • 10. monitorizează si controlează permanent menținerea in exploatare normala a întregului sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni, documentate prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 11. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a obiectivelor noi rezultate din investițiile realizate de operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si casarea mijloacelor fixe inlocuite din Municipiul Ploiești, precum si la inventarierea mijloacelor fixe aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare si a terenurilor aferente transmise in administrarea operatorului;

 • 12. monitorizează implementarea proiectelor de investiții generate de contractul de concesiune privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Ploiești, si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populației, documentata prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 13. intocmeste documentația tehnica de specialitate in vederea realizării proiectelor de hotarare ale Consilului Local, în cadrul contractului de concesiune: ajustarea tarifelor, programul de investiții al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

 • 14. contribuie la formarea unui comportament civilizat al cetățenilor orientat către menținerea rețelelor de apa si de canalizare la nivelul de funcționare optim;

 • 15. primește (in regim controlat), analizeaza, verifica in teren (daca este cazul) si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, documentate prin note de constatare;

 • 16. monitorizează relația cu cetățenii prin centralizarea situației sesizărilor scrise si a audientelor;

 • 17. informează asupra masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurării alimentarii cu apa potabila a localității si canalizării;

 • 18. evalueaza periodic calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informațiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

 • 19. asigura acordarea vizei de certificare in privința realitatii, regularității si legalității;

 • 20. respecta si indeplineste sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

 • 21. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat - Sesizări siRelații -Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplica de masuri in vederea soluționării operative si monitorizează rezolvarea acestora de către factorii implicați;

G. BIROUL IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “STATIE DE EPURARE”

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

• cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei si cu direcțiile de specialitate din cadrul U.A.T.M. Ploiești;

b) Relații de subordonare:

• se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

Art28. Biroul Implementarea Proiectului „Static de Epurare” are următoarele atribuții:

 • I asîgura monitorizarea derulării activităților privind implementare a proiectului ,,statiâ>d^epurarp^^ sistemul de epurare a apelor uzate la parametrii cantitativi si calitativi, cat si a âctîvițațîLde vidanjare a puțurilor absorbante la persoane fizice si persoane juridice din municipiul Ploiești si zonele limitrofe, conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2. asigura colectarea, prelucrarea informațiilor și a datelor in vederea implementării proiectului;

 • 3. informează imediat șeful ierarhic, în scris, în legătură cu orice dificultate/problema întâmpinată pe parcursul implementării proiectului;

 • 4. asigura gestionarea investiției, monitorizarea proiectului, realizarea lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții;

 • 5. asigura convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea si/sau recepția lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • 6. participa la intalnirile de lucru organizate de UATM Ploiești in sensul derulării in condiții optime a investiției;

 • 7. participa la intocmirea documentelor privind decontarea cheltuielilor certificate pentru noua statie de epurare;

 • 8. urmărește elaborarea documentației autorizațiilor si a contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului stafiei de epurare existente, prin indrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate;

 • 9. furnizează datele tehnice necesare elaborării documentației privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru epurarea apelor uzate;

 • 10. asigura si urmărește permanent:

 • •  derularea activitatii de colectare si epurare a apelor uzate la statia de epurare existenta, documentata prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • •  respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului aferent stafiei de epurare existente si a Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești;

 • •  respectarea cerințelor de licențiere si autorizare;

 • •   monitorizarea derulării contractelor incheiate in scopul colectării și epurării apelor uzate si administrarea statiei de epurare existente;

 • •  organizarea, coordonarea si monitorizarea derulării activității în sistemul de epurare a apelor uzate la parametrii calitativi și cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • II  asigura si verifica respectarea Protocolului privind preluarea patrimoniului care formează statia d epurare existenta din patrimoniul concesionat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești operatorului, de către toate părțile implicate;

 • 12. asigura si verifica respectarea Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești in statia de epurare existenta, de către toate părțile implicate in cadrul acestei proceduri;

 • 13. asigura elaborarea documentațiilor necesare obtinerii/reactualizarii:

 • •   licenței de operare privind desfășurarea activității de colectare și tratare a apelor uzate,

 • •   autorizației de gospodărire a apelor,

 • •   autorizației de mediu,

cu sprijinul Biroului Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen (BPMMPRT);

 • 14. asigura elaborarea documentației de stabilire și ajustare a tarifelor de epurare a apelor uzate, supuse avizării ANRSC si aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, verifica incadrarea tarifelor aplicate in valorile aprobate, monitorizează si analizeaza evoluția acestora, cu sprijinul Contabilului Sef si Biroului Financiar - Contabilitate;

 • 15. asigura urmărirea derulării contractelor incheiate de Regie pentru funcționarea statiei de epurare existente si verifica respectarea cerințelor aferente acestora de către toate părțile implicate in cadrul acestei proceduri;

-Q O M

/* >.......—

/ a-/

 • 16. elaborează specificațiile tehnice aferente documentației de atribuire pentru Schi?i^§^7 x^l

materiale, utlilaje și instalații specifice in vederea asigurării proceselor d^^pIdai^ireMr | * mentenanță a stafiei de epuare existente prin Compartimentul Epurare Ape Uzate                  j

 • 17. asigura elaborarea și actualizarea Regulamentul de exploatare al stafiei de epurare dxi'sfeilfe/si

-verifica*apHearea-ac^urat^^t-retf®ompai1irnent0l‘EpOTare‘A^lîlzate;---

 • 18. elaborează programul anual de mentenanță a utilajelor și echipamentelor din stafia de.epură^-^ existenta, planificarea lucrărilor de curățare grătare, deznisipator și platforme de uscare a nămolului - prin Compartimentul Epurare Ape Uzate;

 • 19. monitorizează îndeplinirea responsabilităților stabilite prin Autorizația de gospodărire a apelor (in colaborare cu BPMMPRT si CEAU);

 • 20. asigura respectarea și îndeplinirea responsabilităților stabilite prin Autorizația de mediu (in colaborare cu BPMMPRT, Responsabilul cu Protecția Mediului-RPM si CEAU);

 • 21. urmărește și asigura controlul calitatii serviciului, prin aplicarea de măsuri de corecție ca urmare a verificărilor și rapoartelor de inspecție ale GNM, ANAR si APM privind funcționarea statiei de epurare existente (in colaborare cu RPM);

 • 22. organizează, asigura si verifica realizarea activitatii de vidanjare a puțurilor absorbante la persoanele fizice si juridice din municipiul Ploiești si in zonele limitrofe (in colaborare cu Biroul Administrativ si Deservire Auto si CEAU);

 • 23. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a obiectivelor noi rezultate din investițiile realizate de operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si casarea mijloacelor fixe înlocuite aferente statiei de epurare existente din Municipiul Ploiești;

 • 24. asigura acordarea vizei de certificare in privința realitatii, regularității si legalității;

 • 25. respecta si indeplineste sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

 • 26. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • H. COMPARTIMENT EPURARE APE UZATE

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează: Biroului Implementarea Proiectului „Stafie de Epurare”, directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

ART.29. Compartimentul Epurare Ape Uzate are următoarele atribuții:

 • I. asigura permanent derularea activitatii de exploatare a STEP in regim de continuitate si permanenta, funcționarea si întreținerea instalațiilor, construcțiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;

 • 2. elaborează, modifica si actualizeaza Regulamentul de exploatare al STEP si verifica aplicareacestuia;

 • 3.  asigura utilizarea raționala a utilităților si materialelor tehnologice necesare in derularea optima a activitatii;

 • 4.  asigura controlul si monitorizarea procesului de epurare a apeior uzate, documentat prin rapoarte supuse analizei si aprobării șefului ierarhic;

 • 5.  asigura intocmirea bazelor de date necesare monitorizării si gestionarii calitatii apei epurate;

 • 6.  organizează colectarea reziduurilor reținute de grătarele statiei si transportul lor la rampa ecologica a municipiului;

 • 7.  asigura depozitarea, evacuarea si valorificarea nămolului provenit din procesul de epurare;

 • 8.  monitorizează cantitativ deversările produselor rezultate din vidanjare;

 • 9.  asigura permanent derularea activitatii de vidanjare a puțurilor absorbante la persoanele fizice si juridice din municipiul Ploiești si in zonele limitrofe, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 10. asigura furnizarea datelor tehnice in vederea elaborării documentației de stabilire; T

vidanjare;                                                                             ț'~

 • 11. gestionează si urmărește rezolvarea situațiilor de criza, a incidentelor si a alertelor I^SȚEP^ ■-

 • 12. îndeplinește responsabititaffle stabiliter prin Autorizațiile de gospodărire a apelor si devmediy^~J

 • 13. asigura continuitatea procesului de epurare la parametrii calitativi si cantitativi confomlMeriW^ din actele de reglementare;


jzadarifului de.   1 "

«jcsi , MW

•Va.1 j,                     />,

IoQ-tcd- >£#>/

.d'V;

medii rn cei


 • 14. asigura condițiile necesare diminuării riscurilor de neindeplinire si urmărire, efectuării lucrărilor conform programului de mentenanta al echipamentelor din STEP si programului de intretinere utilaje;

 • 15. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora;

 • 16. asigura si menține spațiul aferent statiei de epurare existente, cat si al celei noi, intr-un mediu curat prin acțiuni de curățenie, vopsire, cosire, etc.

 • I. BIROUL REȚELE CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • • se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

ART.30. Biroul Rețele Contorizare si Repartitoare Costuri are următoarele atribuții:

 • 1.  urmărește, supraveghează si verifica modui in care operatorul respecta cerințele si clauzele contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești cu privire la exploatarea, întreținerea si funcționarea, in regim normal, a rețelelor de agent termic primar si secundar;

 • 2.  urmărește soluționarea, de către factorii implicați, a avariilor, incidentelor si defecțiunilor aparute la rețelele de agent termic primar si secundar ale municipiului Ploiești;

 • 3.  urmărește si asigura derularea contractelor de distribuție a echipamentelor si de licența pentru utilizarea software-ului încheiate cu S.C. ELSACO BRUNATA S.R.L. ;

 • 4.  urmărește si asigura derularea contractelor de prestări servicii cu asociațiile de proprietari privind :

 • a.  montajul si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire (repartitoare de costuri);

 • b.  repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica pentru incalzire ;

 • c.  citirea, transmiterea si receptionarea consumurilor de energie termica pentru incalzire prin transmisie de date radio ;

 • d.  serviciile de service practicate in vederea asigurării funcționarii la parametrii a repartitoarelor de costuri;

 • e.  participa in comisiile de inventariere periodica si recepție a bunurilor proprii ale Regiei si ale sistemului de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiești;

 • f.  colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • J. BIROUL SALUBRITATE SI VERIFICĂRI CAI PUBLICE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • • cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • • se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.


 • 7.

 • 8.


9.


10.B ART.31. Biroul Salubritate si Verificări Cai Publice are următoarele atribuții:

1. asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului public de salubri^arpisi j^tWțjplor ’>l de deratizare, dezinsectie, dezinfectie,, colectarea cadavreloride animale de^^îeniuLpubliQ^' / -armunicipiuiuiPioiestisi-predarea-acestoracatreunitatiiedeecarisajsauc^k&’fjhșfalatulI^d^-^ neutralizare, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

elaborează si propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale; du'pa^oâz, specificații tehnice pentru documentațiile de atribuire a gestiunilor delegate prin concesiune si cerințele de reglementare privind serviciul public de salubrizare si activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare; verifica documentele de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciului public de salubrizare si prezintă Consiliului Local rapoarte in vederea aprobarii/avizarii lor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

urmărește permanent respectarea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

urmărește realizarea indicatorilor de performanta din Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești.

asigura documentația necesara (informații, programe,etc) in numele municipiului Ploiești in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Deșeuri Prahova (A.D.I. PH) avand in vedere calitatea municipiului Ploiești de membru in aceasta;

propune si intocmeste strategii locale la nivelul activitatii de salubritate;

participa in cadrul comisiilor de licitații in domeniul de activitate specific, la nivelul municipiului Ploiești;

furnizează către autoritatea administrației publice locale, specificațiile tehnice necesare intocmirii caietelor de sarcini de către aceasta, prin direcțiile de specialitate;

intocmeste Rapoartele de specialitate necesare proiectelor de hotarare ce vor fi elaborate de către autoritatea administrației publice locale;


 • 11. urmărește permanent respectarea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 12. urmărește respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 13. exercita coordonarea, controlul si monitorizarea calitatii serviciului public de salubrizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

 • 14. asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorilor serviciului public de salubrizare;

 • 15. urmărește organizarea de către operatori a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul serviciului de salubrizare, in vederea indeplinirii acestora;

 • 16. analizeaza rapoartele transmise de operatori privind desfasurarea serviciului de salubrizare a municipiului, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin lucrări specifice;

 • 17. asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul salubrizării localităților;

 • 18. participa, impreuna cu reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, la inventarierea patrimoniului public aferent serviciului public de salubrizare;

 • 10. analizeaza rapoartele primite de la operatori privind indeplinirea planurilor de mentenanta si reparații conform prevederilor contractuale pentru bunurile din sistemul public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 11. monitorizează derularea programelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea serviciului public de salubrizare;

 • 12. eiaboreaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 13. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 14. monitorizează activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pe care le executa operatorul pe domeniul public, la unitățile de invatamant, spitale si spatii ALA;

 • 15. verifica respectarea graficului de execuție aprobat;

 • 16. verifica daca operatorul are asigurat numărul necesar de utilaje si personal calificați               ■

 • 17. verifica daca operatorul de salubritate a făcut anunțuri prin mass-media orivind programul de /

lucrLj;                                                                                          hS, ' •

 • 18. verifica, prin sistem GPS, daca operatorul a realizat traseele de lucru pe care trebuie sa le ..


Țiarcdrg^tiecare"ădtc5veliici3lrxir‘irfTOniwfrni rnc^rU execuției servrcrilbf'srpăna la j'inșiizarea^v acestora;

 • 19. verifica daca operatorul de salubritate a ridicat cadavrele de animale de pe domeniul public in termenul legal si in conformitate cu prevederile contractuale;

 • 20. asigura acordarea vizei de certificare in privința realitatii, regularității si legalității pe proiectele de operațiuni si pe facturi, in vederea efectuării plăților aferente serviciilor prestate de operatori.

K. BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

ART.32. Biroul Protecția Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen are următoarele atribuții:

 • 1.  coordonează si implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • 2.   monitorizează activitatile de colectare selectiva a deșeurilor, transportul si eliminarea lor. Deseurile gestionate sunt: ambalaje, echipamente electrice si electronice, uleiuri si grăsimi comestibile si deseurile de baterii si acumulatori;

 • 3.   emite autorizații privind colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabiie pe raza municipiului Ploiești;

 • 4.  emite avize de gestionare a deșeurilor provenind din lucrări de construcții si demolări;

 • 5.  gestionează baza de date privind deșeurile municipale care fac obiectul valorificării;

 • 6.  desfasoara acțiuni de conștientizare a populației privind aspecte legate de protecția mediului, cu ocazia unor evenimente de referința pentru protecția mediului;

 • 7.  participa saptamanal si ori de cate ori se impune la Comisia de Analiza Tehnica si Comitetul special constituit din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru emiterea acordurilor, avizelor si autorizațiilor de mediu pentru activitatile generatoare de impact asupra mediului din județ;

 • 8.   raportează periodic, conform prevederilor legale situația gestiunii deșeurilor si transmite periodic situații:

 • • anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Registrul Poluantilor Emisi si Transferați (E-PRTR), cu referire la Statia de Epurare municipala;

 • • anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova chestionarele "Generarea si gestionarea deșeurilor”;

 • •  lunar situația deșeurilor municipale si asimilabile care fac obiectul valorificării;

 • •  lunar informația de mediu;

 • 9.   initiaza întocmirea Harților strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești si participa la evaluarea nivelului acustic urban;

 • 10. coordonează întocmirea planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot rezultat din Hărțile strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești;

 • 11. adopta/propune strategii de aplicare a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot;

 • 12. participa la Comisia Județeană de implementare a Strategiei județene de gestionare a deșeurilor;

 • 13. colaborează la intocmirea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea si funcționarea pe termen mediu si lung a Serviciului de Salubrizare si de Gestionare a Deșeurilor din municipiul Ploiești;

 • 14. colaborează cu Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Integrare Europeana, la implementarea de proiecte privind protejarea/ conservarea mediului urban;


  15.  16.


elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (a$cale dih bugetul. T? regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor a progrămelorj * investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

intocmeșie șj/sau participa ia întocmirea documentațiilor in vederea obținerii

de reglementare:

 • -   modificarea/reactualizarea autorizației de mediu, pentru Centrul municipal ‘de colectare DEEE-uri, uleiuri si grăsimi comestibile si baterii portabile;

 • -   modificarea/reactualizarea autorizației de mediu si autorizației si avizului de gospodărire a apelor, pentru statia de epurare municipala;

  17.


 • -   modificarea/actualizarea autorizației de gospodărire a apelor pentru fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat;

  18.


monitorizează, pe baza datelor furnizate de ANP, conformarea calitatii apei distribuite in rețeaua municipala si respectarea cerințelor legale;

 • 19.

 • 20.


monitorizează, pe baza datelor furnizate de ANP, calitatea apelor uzate descărcate in rețeaua plublica de canalizare;

21.


monitorizează, pe baza datelor furnizate de APM Prahova calitatea aerului in municipiu; colaborează, impreuna cu Inspectoratul Școlar Prahova, la realizarea de acțiuni informativ -educative in școlile din municipiului Ploiești;

22.

23.


colaborează cu UATM Ploiești in realizarea proiectelor ce urmăresc participarea municipiului la acțiuni, programe, competiții in domeniul protecției mediului înconjurător;

initiaza sau participa la inițierea de hotarari de consilu local;

 • 24.

 • 25.

 • 26.


colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

asigura funcționarea conforma a centrului municipal de colectare DEEE; asigura informații de mediu publicului si agentilor economici interesați;

27.


monitorizează evoluția factorilor de mediu in contextul post-inchiderii fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen;

realizează si gestionează baza de date aferenta monitorizării factorilor de mediu respectiv: sistemul de monitorizare a apelor subterane;

 • -   sistemul de monitorizare a apelor de suprafața (Teleajen), sistemul de monitorizare a levigatului, sistemul de monitorizare a biogazului.

 • 28. urmareaste comportarea in timp a construcțiilor aferente fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen;

 • 29. monitorizează topografia depozitului și a datelor meteorologice conform cerințelor legale in vigoare;

 • 30. gestionează situația monitorizării precizata la pct. 26-29 si raportează factorilor competenti rezultatele acesteia;

 • 31. informează pe linie ierarhica despre eventualelor probleme aparute după ecologizarea fostului depozit de deșeuri municipal Teleajen si propune masuri pentru remedierea aspectelor neconforme;

 • 32. Responsabilul cu protecția mediului are următoarele atribuții, responsabilități, competente:

 • a) respectă condițiile din actele de reglementare obținute;

 • b) propune masuri de protejare a factorilor de mediu in condițiile prevderilor din actele de -reglementare obținute;

 • c) asistă persoanele imputernicite cu activități de verificare, inspecție și control in protecția mediului, punindu-le la dispoziție documentele solicitate de acestea și le facilitează controlul activității;

 • d) insoteste persoanele imputernicite pentru verificare, inspecție și control la statia de epurare, centrul de colectare DEEE si la fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat;

 • e) participa la realizarea, in totalitate și la termen a măsurilor impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activități de verificare, inspecție și control;

 • f) asigura documentele necesare in vederea gestionarii plăților pentru repararea prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

  g)colaboreaza cu Serviciul Apa Canal in gestionarea datelor privind calitatea efl'uentului stafiei


i \' de epurare și raportează la cererea autorității competente pentru protecția?' mediului saii ;

conform prevederilor actelor de reglementare, rezultatele monitorizării emisiilof poluante; < h)colaboreaza cu Serviciul Apa Canal la informarea autorităților competente, in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau de accident major; _


 • i) adopta masuri si/sau monitorizează lucrări de refacerea ecologică a terenurilor afedta^gQ^ impactul unor activitati poluante;

j) informează pe linie ierarhica asupra eventualelor probleme ce vizeaza mediul urban; kjparticipa in limita competentelor la elaborarea de planuri si programe locale de protejare a

mediului urban.

 • L. BIROUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

Art.33. Biroul Monitorizare Transport Public Urban are următoarele atribuții:

 • 1.  monitorizează dezvoltarea si promovarea calitatii si eficientei transportului public local de persoane, prin curse regulate, in scopul asigurării mobilității populației, in funcție de necesitățile acesteia si dezvoltarea economica a municipiului Ploiești;

 • 2.  urmărește ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze astfel incat sa se asigure executarea transportului public local de persoane in condițiile impuse de legislația in vigoare privind regularitatea, siguranța si confortul si protecția mediului pe intreaga durata a contractului de delegare a gestiunii;

 • 3.  urmărește modul in care operatorul realizează modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane;

 • 4.  analizeaza propunerile de modificare/ajustare a tarifelor la transportul public local de persoane si se asigura ca la fundamentarea acestora s-a avut in vedere calculul gradului de suportabilitate al populației conform legislației in vigoare, in vederea supunerii pentru aprobarea/respingerea UATM Ploiești privind modificarea acestora;

 • 5.   monitorizează respectarea planului de transport prin asigurarea de către operator a corelării mijloacelor de transport cu nivelul fluxurilor de calatori;

 • 6.   participa in comisiile de inventariere a bunurilor proprietate publica si privata care compun infrastructura tehnico-edilitara concesionata de către operator, conform dispoziției UATM Ploiești;

 • 7.   participa impreuna cu reprezentanții UATM Ploiești in comisiile de specialitate intrunite pentru stabilirea tarifelor, structurii rețelei de trasee, sau alte aspecte privind monitorizarea activitatii operatorului ținând cont de dezvoltarea economica a municipiului in concordanta cu cererile de transport si cu nivelul mobilității populației;

 • 8.  propune operatorului masuri pentru remedierea/inlaturarea eventualelor deficiente aparute in efectuarea serviciului delegat;

 • 9.  Biroul Monitorizare Transport Public Urban din cadrul R.A.S.P. Ploiești prin agenții sai constatatori (imputerniciti ai Primarului) are dreptul:

 • -  de a sancționa operatorul in cazul in care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-a obligat prin contractul de delegare a servicului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești.

 • -  de verificare a activitatii controlorilor de calatori ai operatorului de transport public local si a modului cum isi exercita aceștia atribuțiile, putând propune masuri conducerii UATM Ploiești atunci când se constata abateri disciplinare privind respectarea prevederilor legale in acest sens.

 • 10.  monitorizează nivelul indicatorilor de performanta semestriali si anuali ai operatorului stabiliți in contractul de delegare de gestiune si intocmesc rapoarte semestriale si anuale către UATM Ploiești;

 • 11.  verifica daca mijloacele de transport puse in circulație de către operator:


  • -  îndeplinesc cerințele stabilite prin legislația in vigoare;

  • -  sunt intretinute si reparate astfel incat sa fie adecvate scopului pe ca

  dispozitivele instalate sunt operaționale;                                       V1 p

  • -  respecta numărul minim de compostoare conform contractului de delegafe^g^stiupy,.

  • -  verifica daca operatorul -are -încheiate contracte de asigurări pentru calatpftt/bu^Brile

  transportate.                                                                             S*»*4-

  12. verifica si monitorizează respectarea de către operator a capacitatilor de transport si a programelor de circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;

  monitorizează sistemul aparatului de transport public local de persoane, realizat (dispecerat) si a modului de rezolvare a sesizărilor si reclamatiilor;

  verifica lunar realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si calculelor de decont emise de către operator, reprezentând contravaloarea subvențiilor acordate către cetateni pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, precum si a documentelor justificative ce au stat la baza întocmirii acestora;

  verifica respectarea de către operator a oricărei alte obligații conform contractului de delegare a gestiunii transportului public local de persoane in municipiul Ploiești.

  colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.


  13.


  14.


  15.


  16.


M. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează: directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

ART.34. Biroul Iluminat Public are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura permanent gestionarea si monitorizarea derulării Contractului de Delegare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura controlul calitatii si continuității serviciului de iluminat public de către operatori;

 • 3.  propune, spre aprobare, autoritatii administrației publice locale, programul anual de investiții al serviciului de iluminat public si urmărește realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual aprobat;

 • 4.  elaborează, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale regulamentul serviciului de iluminat public;

 • 5. elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire, privind delegarea, prin concesiune, a serviciului de iluminat public;

 • 6. gestionează, monitorizează si urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse in contractul de delegare a serviciului;

 • 7.  analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului, de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public si propune masuri pentru eliminarea aspectelor negative;

 • 8.  comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 9.  monitorizează implementarea proiectelor de investiții privind sistemul de iluminat public ;

 • 10. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime ă contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 11. monitorizează si controlează starea tehnica si modificările patrimoniului public al sistemului de iluminat public, conservarea si dezvoltarea patrimoniului public, inclusiv realizarea planului anual de intretinere si reparații, intervenții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

 • 12. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a sistemului de iluminat public;

 • 13. eliberează avizele de amplasament aferente rețelei de iluminat public;

 • 14. monitorizează contractul de furnizare energie electrica pentru alimentarea Sistemului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, (inclusiv efectuarea in fiecare luna a citirii contorilor de energie electrica impreuna cu reprezentanții SC Electrica);

 • 15. asigura monitorizarea contractului de prestări servicii pentru asistenta tehnicSP si service a ceasurilor publice;

 • 16. monitorizează modul de respectare a procedurii de lucru privind rețelele si cablurile neconforme amplasate pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești si aplica sancțiuni contravenționale in cazul

-nerespectariicerintelorlegalesidereglementare —                                    '       .

 • 17. planifica si monitorizează activitati de iluminat ornamental (periodic);

 • 18. planifica si monitorizează derularea contractelor de execuție a focurilor de artificii;

 • 19. asigura alimentarea cu energie electrica a instalațiilor necesare pentru manifestările care au loc la Sala Sporturilor, Parcul Nichita Stanescu, Statuia Mihai Viteazul, Parc Aurora Vest;

 • 20. creeaza, intretine si actualizeaza baza de date privind calitatea serviciilor (sesizări ale consumatorilor, abateri de la parametrii de lucru prestabiliți, abateri de facturare, etc) analiza cauzelor si formularea masurilor pentru eliminarea abaterilor;

  inclusiv


  Biroului proprii,


 • 21. desfasoara activitati de relații cu publicul si colaborează, permanent, cu reprezentanții Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii

constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 22. verificarea si certificarea (privind realitatea, legalitatea si regularitatea) lucrărilor supuse decontării si confirmarea incadrarii valorilor in sumele alocate.

N. SERVICIUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului si directorului tehnic din cadrul Regiei

 • •  are in subordine Compartimentul încălzire Urbana

Art.35. Serviciul Domeniul Public si Privat are următoarele atribuții:

 • 1. monitorizează si urmărește derularea contractuala a activitatilor edilitar - gospodărești delegate

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SA :

 • •  întreținere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiești;

 • •  asigurarea întreținerii si mentenantei spatiilor publice date in administrare (prin activitati de reparații curente);

 • •  realizarea programelor de investiții aprobate;

 • 2. asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 3. urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 4. exercita controlul si monitorizarea calitatii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in scopul asigurării exigentelor cetățenilor pe intreaga durata a delegării gestiunii;

 • 5. asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 6. analizeaza rapoartele transmise de operator privind desfasurarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin masuri specifice;

 • 7. asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul administrării domeniului public si privat de interes local;

 • 8. analizeaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 9. elaborează, în cursul verificărilor cantitative, calitative si valorice a serviciilor prestate si/sau lucrărilor executate, documentele aferente deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării ordonatorului de credite;

  /■ xx z\ '\4\

  • 10. asigura acordarea vizei de certificare in privința realitatii, regularității si legalității; /

  • 11. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice pgr^/idehtificâ^a j A

  sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu «reprezentantul * operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizata rezG^ârij onnofnre» Hes                                                                                           _X                  •/.

  LOV&>


  acestora de catre fac-torfi implicați:


  z.


  ■tb


O. COMPARTIMENTUL ÎNCĂLZIRE URBANA

Relații de colaborare si subordonare:

 • a)     Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b)     Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Domeniul Public si Privat, directorului si directorului

tehnic din cadrul Regiei

ART.36. Compartimentul încălzire Urbana are următoarele atribuții:

 • 1.  urmărește, supraveghează si verifica modul in care operatorul respecta cerințele si clauzele contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești cu privire la exploatarea, intretinerea si funcționarea, in regim normal a punctelor termice si centralelor termice, bunuri aferente patrimoniului Primăriei Municipiului Ploiești, in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;

 • 2.  participa, din punct de vedere tehnic, la elaborarea, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.E., la următoarele:

 • •  regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica ;

 • • caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;

 • 3.  verifica, ulterior aprobării de către autoritatea administrației publice locale, a programelor anuale de investiții a SACET si monitorizează periodic realizarea acestora cu privire la bunurile aferente patrimoniului Primăriei Municipiului Ploiești (puncte termice si centrale termice);

 • 4.  monitorizează, din punct de vedere tehnic, proiectele de investiții care privesc sistemul de producere si distribuție apartinand patrimoniul public al municipiului Ploiești (puncte termice si centrale termice) de alimentare cu energie termica, finanțate din fonduri publice si din fonduri proprii ale concesionarului;

 • 5.  comunica datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 6. elaborează si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;

 • 7.  verifica si analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica si informează Consiliul Local si conducerea municipiului Ploiești;

 • 8.  monitorizează valorile parametrilor energiei termice in punctele termice din municipiul Ploiești si consemnează valorile in fise de evidenta a funcționarii;

 • 9. verifica, evalueaza si analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind indicatorii de performanta ai serviciului si ai intregului sistem de alimentare cu energie termica si informează Consiliul Local si conducerea municipiului Ploiești;

 • 10. urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si funcționare a punctelor termice;

 • 11. verifica documentația de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica, a documentației pentru subvenția la energie termica, precum si a diferenței de recuperat, ca urmare a modificării prețului la combustibil si ajustare de tarif;

 • 12. colaborează permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

P. CONTABILUL-SEF

Relații de colaborare si subordonare

 • a)  Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale, cu directorul tehnic al Regiei

 • b)  Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului

 • •  are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate


ART.37. Contabilul - Sef are următoarele atribuții:

 • 1.  conduce si asigura continuitatea activitatii financiar - contabile, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 2.  răspunde direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii financiar - contabile de derularea cu eficienta a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 3.  asigura permanent derularea activitatii Biroului Financiar-Contabilitate in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin indrumare, verificare a tuturor inregistrarilor elaborate in activitatea financiar - contabila;

 • 4.  urmărește execuția anuala a bugetelor, a listelor de investiții, conform finanțărilor aprobate;

 • 5.  organizează contabilitatea in cadrul Biroului financiar-contabilitate, asigurând însușirea si aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare privind contabilitatea operațiunilor patrimoniale;

 • 6. asigura intocmirea si/sau verificarea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei;

 • 7.  asigura verificarea inregistrarii in contabilitate a operațiunilor patrimoniale si controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • 8.  asigura si organizează inventarierea patrimoniului R.A.S.P. Ploiești;

 • 9.  asigura valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

 • 10. organizează, urmărește si răspunde in legătură cu reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a tuturor bunurilor cu potențial economic, a disponibilităților bănești, a titlurilor de valoare, a datoriilor si creanțelor Regiei, precum si mișcările si modificările intervenite in urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obținute prin acestea;

 • 11. asigura asistenta de specialitate la negocierea contractelor;

 • 12. participa la elaborarea documentației de stabilire, modificare/ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 13. informează conducerea Regiei asupra tuturor problemelor de natura economica si/sau financiara ce rezulta din derularea operațiunilor economico-financiare, contractuale, cele privind tarifele, precum si asupra realizărilor economico-financiare ale Regiei, evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de diminuare a acestora;

 • 14. efectuează controlul financiar preventiv care are ca scop sa asigure respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si preîntâmpinarea oricăror forme de risipa;

 • 15. asigura analiza balanțelor de verificare intocmite lunar;

 • 16. participa la auditarea si/sau controlul activitatii financiar-contabile a Regiei;

 • 17. elaborează situațiile finaciare anuale, “Notele explicative” la situațiile financiare anuale, "Raportul de gestiune al administratorilor”, raportări contabile semestriale si le transmite;

 • 18. elaborează si transmite raportarea unor indicatori economico-financiari, conform legislației in vigoare;

 • 19. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului din subordine responsabilitățile si autoritatile;

 • 20. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 21. transmite declarațiile si deține semnătură electronica la ANAF si Ministerul Finatelor;

 • 22. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;


 • 23. răspunde de monitorizarea derulării activitatii biroului privind realizarea indeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii financiar-contabil prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;

 • 24. răspunde de indeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventițe’^Clfepușș/

echipeledecontraisaudeauditori-siverificamodulincareacesteaaufost'^ridoplihfte-de'^// personalul din subordine;                                                      v\;

 • 25. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorulursi- ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare Conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 26. coordonează contabilizarea stocurilor: materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, imprumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 27. verifica evidenta decontărilor cu Bugetul Local a impozitelor si taxelor datorate pentru bunuri mobile si/sau imobile aflate in patrimoniul regiei sau deținute in administrare;

 • 28. monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in lei/valuta, urmărirea garanțiilor bancare;

 • 29. întocmește bugetul de venituri si cheltuieli, rectifica, verifica si răspunde de încadrarea in sumele aprobate pe tipuri de activitati si/sau de costuri;

 • 30. raportează, periodic, Consiliului de Administrație si Directorului, pe baza de analiza, pe activitati si tipuri de costuri, încadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 31. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al încadrării in sursele de finanțare aprobate;

 • 32. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea financiara necesara desfășurării activitatii proprii Regiei si raportează Conducerii rezultatul acestora;

 • 33. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 34. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii, inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile;

 • 35. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii financiar - contabile, gestionarea si managementul riscurilor;

 • 36. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 37. urmărește si evalueaza progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei, raportează anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți;

 • 38. in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei.

R. BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Relatridecolaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul regiei, cu directorul tehnic al Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Contabilului sef si directorului Regiei

ART. 38. Biroul Financiar Contabilitate are următoarele atribuții:

 • 1. asigura derularea activitatii financiar - contabile conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii,; respectiv: -'■*<

registrul-jurnai, registrul-inventar si cartea mare, conform normelor elaboratef de Ministerul / | Economiei si Finanțelor;                                                                     / j

 • 3.  emite facturile de clienti, contabilizează facturile de clienti si de furnizorix-cu urmărirea /> /

"—"incasalildfZplătiKiOeniieri a creantelor/dateriiterȚ^-                             ' % '

 • 4. contabilizează stocurile, materiile prime si materialele, obiectele de inventar, consymjJB combuatibil, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, imprumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 5.  asigura evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si elaborează lunar/trimestrial decontul de taxa pe valoare adaugata respectiv declarația privind obligațiile de plata privind impozitul pe profit, intocmeste declarația 394 privind livrările, prestările si achizițiile pe teritoriul național de persoanele inregistrate in scopuri de TVA ;

 • 6.  asigura evidenta deconturilor privind deplasările si a celor de aprovizionare;

 • 7.  elaborează si răspunde pentru intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, le rectifica, urmărește incadrarea in sumeie aprobate si bugetare pe tipuri de activitati, de costuri;

 • 8.  raportează pe baza de analiza pe activitati si tipuri de costuri privind incadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 9.  monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al incadrarii in sursele de finanțare aprobate si a obiectivelor de investiții cuprinse in listele anuale;

 • 10. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea activitatii financiare necesare desfășurării activitatii proprii Regiei;

 • 11. asigura gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare, a altor titluri de valoare si a altor valori;

 • 12. derulează activitatii de incasari si plăti prin casierie, se deplasează la banei pentru depunerea documentelor de banca si ridicarea extraselor de cont, ridica si depune numerar din banca si in banca, efectuează plăti de avansuri decontare, intocmeste registrul de casa, gestionează BFC-urile, tichetele de masa, legitimațiile de călătorie;

 • 13. derulează activitati privind disponibilitățile bănești si mișcarea acestora: transferuri bancare si rentabilizarea sub forma de depozite bancare, inregistreaza in contabilitate disponibilitățile bănești in lei si in valuta, numerarul din casierie, intocmeste dispozițiile de plata si de incasare in casierie ;

 • 14. elaborează lunar balanța contabila de verificare si o supune spre analiza, verificare si semnare contabilului-sef;

 • 15. participa la intocmirea situațiilor financiare anuale, notelor explicative la situațiile financiare anuale, bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, supus aprobării, verificării si avizării șefului ierarhic si Conducerii;

 • 16. elaborează anual declarația privind impozitul pe profit;

 • 17. participa la auditarea activitatii si a bilanțului;

 • 18. elaborează analize privind evoluția mișcărilor patrimoniale, a costurilor si a veniturilor pe tipuri de activitati si pe perioade;

 • 19. elaborează fundamentări - baza pentru negociere a tarifelor pornind de la costuri inregistrate si influente nefavorabile/favorabile;

 • 20. asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor inregistrate pe tipuri de activitati;

 • 21. elaborează statele de salarii, intocmeste si depune declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, asigura decontarea cu BASFS (Bugetul de asigurări sociale si fonduri speciale) respectiv BS (Bugetul statului) a obligațiilor ce decurg din remunerarea personalului, intocmeste statele de funcții, calculează concediile de odihna-si concediile^medicale~intocmeste documentele’ bancare pentru plata avansurilor de concedii odihna, intocmeste recapitulatia, proiectele de operațiuni drepturi salariale si ajutoare sociale, contabilizează obligațiilor bugetare salariale, salariile si indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, garanțiile, reținerile de personal, contabilizează tichetele de masa, eliberează adeverințe salariati;

 • 22. elaborează si transmite raportări către Institutul National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avizate de șeful ierarhic ;

 • 23. asigura evidenta scriptica pentru inventarierea patrimoniului unitatii;

 • 24. asigura valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • 25. asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz - a informațiilor cu privj^zM^situatia .

patrimoniului si rezultatele financiare obținute de Regie ;

 • 26. furnizează date de specialitate la negocierea contractelor;                    f t

 • 27. urmărește derularea din punct de vedere economic si financiar a contrac^uh^L țu PțțirȚișna,

- -IVtu nîei^iuta;"Rleiestireonf0Fm”elauzel®rF«speerfieef="

 • 28. furnizează informații pentru întocmirea fundamentărilor de tarife si participa la negocierea .IqcjBtK^Z autoritatile de reglementare in domeniu;

 • 29. răspunde de corectitudinea inregistrarilor efectuate in conturile din balanța contabila si corespondenta analiticelor cu contul sintetic ;

 • 30. informează șeful ierarhic asupra tuturor problemelor privind deficiente intampinate in derularea activitatii in vederea analizei si rezolvării lor.

 • 31. asigura intocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei si înregistrarea, in contabilitate, a operațiunilor patrimoniale;

 • 32. participa la elaborarea fundamentărilor pentru stabilirea, modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie.

S. SERVICIUL DISPECERAT SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •   cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei, cu directorul tehnic al Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului regiei

ART.39. Serviciul Dispecerat Sesizări si Relații Publice are următoarele atribuții:

 • 1. asigura 24 de ore din 24 primirea sesizărilor ale cetățenilor prin numerele unice de telefon 0244-984 si 0800800884 - “Alo, domnule primar”;

 • 2. inregistreaza si verifica operativ sesizările din partea cetățenilor, informează directiile/serviciile/agentii economici din subordinea Primăriei Municipiului Ploiești / Consiliului Local Municipal, asupra necesității soluționării operative a problemelor aparute si monitorizează rezolvarea lor, aducand la cunoștința cetățenilor numărul de evidenta al sesizării cit si termenul estimativ de rezolvare ;

 • 3. asigura evidenta sesizărilor, solicitărilor de servicii si/sau intervențiilor telefonice in regim de urgenta primite de la cetateni, date despre autorii apelurilor, descrierea si domeniul problemelor, cauza care a creat problema, operatorul serviciului public răspunzător de rezolvarea acesteia sau spre care s-a redirectionat apelul in vederea rezolvării; răspunsuri care presupun reveniri sau confirmări de rezolvare din partea celui care a emis apelul; evidenta, in format elecronic, se afiseaza permanent prin intermediul rețelelor de intranet a Regiei si a Primăriei municipiului Ploiești;

 • 4. centralizează apelurile telefonice in funcție de tipul sesizării, iar acestea sunt transmise prin raportări zilnice/ saptamanale/ lunare/ anuale directorului, primarului sau persoanelor desemnate de către aceștia ;

 • 5. urmare apelurilor telefonice verifica disfunctionalitatile punctelor termice din municipiul Ploiești si transmite informații despre acestea celor interesați;

 • 6. transmite imediat comunicatul privind by-pass-area apei uzate colectata in statia de epurare (deversare in emisar), cat si cauzele producerii acestuia celor in drept;

 • 7. asigura informarea imediata a reprezentanților primăriei, precum si pe cei ai regiei despre avariile, evenimentele deosebite si/sau siluatiile de urgenta aparute in prestarea 'serviciilor publice, masurile aplicate sau necesitatea adoptării masurilor operative de cei direct răspunzători;

 • 8. colaborează cu organele de politie, pompieri, salvare, politie locala, in situații de urgenta;

 • 9. participa, in colaborare cu compartimentele funcționale ale Regiei, la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza monitorizării informațiilor culese de la cetateni;

 • 10. asigura activitatea de relații publice a instituției;

 • 11. asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiilor privitoare la activitatea si imaginea Regiei;

 • 12. participa la realizarea de acțiuni informativ - educative a cetățenilor din municipiul Ploiești;

; ----------.'•* >■

 • 13. colaborează permanent cu birourile/serviciile/compartimentele pentru ' identificarea Ns,U •

centralizarea sesizărilor primite si rezolvate, pe domenii de activitate;                   - ::

 • 14. verifica, prin sondaj, modul de soluționare a sesizărilor de către factorii implicați, in scopul^!

creșterii satisfacției cetățenilor:                                                                   i-

15 colaborează" cu serviciile și compartimentele de specialitate lă reactualizarea permanentă a y bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • 16. evidențiază și expediază răspunsuri la petițiile sosite on-line pe site-ul instituției, in colaborare cu cu serviciile /birourile/compartimentele de specialitate ;

 • 17. preia și înregistrează solicitările de informații de interes public;

 • 18. oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații, avize, adeverințe) care intră în sfera de competență a R.A.S.P. Ploiești;

 • 19. elaborează si da publicității raportul privind accesul la informațiile de interes public, raportul de activitate al regiei si buletinul informativ cuprinzând informații de interes public privind activitatea instituției;

 • 20. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea bazei de date ce conține gradul de satisfacție al cetățenilor privind activitatea Regiei si a operatorilor monitorizați;

 • 21. verifica in teren sesizările primite de la cetateni;

 • 22. asigura, telefonic, consiliere cetățenilor constând in ghidarea si îndrumarea cetățenilor privind parcursul diverselor etape birocratice in vederea rezolvării problemelor semnalate;

 • 23. informează cetățenii privind masurile luate de municipalitate în domeniul serviciilor publice si/sau activitatile de interes general sau local;

 • 24. rezolva corespondenta aferenta activitatii serviciului in termenul prevăzut de lege;

 • 25. respecta si îndeplinește sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.

T. COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte birouri/servicii/compartimente funcționale din cadrul Regiei, cu directorul tehnic al Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • • se subordonează directorului Regiei

ART. 40. Compartimentul Management Integrat are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura planificarea, menținerea si dezvoltarea sistemului de management integrat (calitate-protectia mediului-sanatate si securitate ocupationala);

 • 2.  raportează managementului la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management integrat si despre orice necesitate de imbunatatire;

 • 3.  monitorizează elaborarea, implementarea si actualizarea documentației sistemului de management integrat;

 • 4.  elaborează planificarea auditurilor interne;

 • 5.  verifica menținerea eficace a sistemului de management integrat prin audituri interne, recomanda acțiunile de corecție si imbunatatire si supravegheeaza aplicarea acțiunilor corective si preventive;

 • 6.  asigura pregătirea organizației pentru recertificarea sistemului de management integrat si interfața cu organismele terte privind auditarea;

 • 7.  asigura unitatea de acțiune prin punerea de acord cu serviciile /birourile/ compartimentele funcționale privind calitatea serviciilor lor, importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor/petenților ca și a standardelor și a reglementărilor aplicabile serviciului oferit si verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale;

 • 8.  asigura evaluarea periodica a realizării planurilor de obiective ale calitatii, mediului, sanatatii si securității ocupationale, a fiselor de neconformitati, rapoartelor de audit, rapoartelor de acțiuni corective, rapoartelor de acțiuni preventive si a altor inregistrari care cuprind informații privind conformitatea cu cerințele si satisfacția clientilor si a altor parii interesate si raportare către compartimentul management integrat;


  • 9.  asigura permanent consultanta privind aplicarea cerințelor legale si de re        ară;:priykid.

  sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate oc       ?lâ in toăie i

  serviciile/birourile/compartimentele organizației;                             \v-'r\Xr         /

  • 10.  menține relația cu-partile externeJnxhestiuni^legate^de^sisțemukde^^nanageh^ițsi&^răi;

  proprii;                                                                                              o

  13.


  14.


  15.


  16.


  17.


  18.


  aplica masuri pentru imbunatatirea performantelor si pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in activitatea proprie;

  propune spre analiza si aprobare Conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

  verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

  răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale; asigura planificarea, menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

  Stabilește, când este cazul, instrucțiuni pentru rezolvarea problemelor referitoare la calitate, protecția mediului, sanatate si securitate ocupationala si sa aplice masuri corective, preventive si de îmbunătățire a sistemului de management integrat in toate compartimentele organizației.


U. COMPARTIMENT INFORMATIZARE :

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei, cu directorul tehnic al Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează directorului Regiei.

ART. 41. Compartimentul Informatizare are următoarele atribuții:

 • 1. instalează, menține și intretine calculatoarele din rețeaua locală administrată, în acord cu contractele de licențiere;

 • 2. creeaza si administrează conturile de utilizatori pe rețeaua locala si pe serverele de comunicații din Regie;

 • 3. asigura securitatea rețelei administrate și previne/rezolva situațiile de virusare a calculatoarelor din rețea, întreține și administrează rețeaua locală de calculatoare și echipamentele de conectare;

 • 4. intervine prompt in localizarea, izolarea, remedierea si restaurarea funcționării rețelei la parametrii maximi optimi;

 • 5. contribuie la extinderea rețelei locale asigurând integrarea noilor echipamentelor de calcul;

 • 6. coordoneaza/realizează activitatile de intretinere a echipamentelor din cadrul rețelei pe care o coordonează;

 • 7. consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet, a diverselor programe deja instalate si funcționale;

 • 8. asigura asistenta software, pentru aplicațiile existente sau nou achiziționate în măsură competentelor sau contactează firmele specializate sau persoanele autorizate care au realizat aplicațiile respective;

 • 9. administrează securitatea domeniului local, prin gestionarea resurselor si a utilizatorilor;

 • 10. concepe si actualizeaza site-ul R.A.S.P ;

 • 11. colaborează cu personalul Compartimentului Informatizare din PMP pentru intreținerea soft-urilor dedicate, asigurând configurările hard și soft necesare instalării și funcționarii acestora;

 • 12. urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte împreună cu furnizorii de echipamente de calcul pe perioada garanției;

 • 13. instalează în rețeaua administrata, în colaborare cu furnizorii de echipamente si dispozitive periferice specifice: scannere, inscriptoare de CD, imprimante etc.;

■» KG

'X       “ 5

pehtru\

/ ■


 • 14. elaborează specificațiile tehnice necesare elaborării documentațiilor dă-.atribuire achizițiile de tehnica de calcul.                                                  j         •

s .....

V; RESPONSABIL SECURITATE SI SANATATEIN MUNCA - SITUATI! DE URGENT7L-Relatii de colaborare si subordonare                                             -t


 • a) Relații de colaborare:

 • • cu celelalte compartimente funcționale, cu directorul tehnic al Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • • se subordonează Directorului

ART. 42. Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca si situații de urgenta are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura respectarea documentațiilor, reglementarilor, normelor si instrucțiunilor specifice la locurile de munca;

 • 2.  asigura cunoașterea si aplicarea politicii, responsabilitățile si atribuțiile privind securitatea si sanatatea in munca, situații de urgenta;

 • 3. asigura conștientizarea aspectelor legate de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca situații de urgenta si face propuneri de imbunatatire;

 • 4.  identifica pericolele și evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de munca, respectiv executant, sarcină de munca, mijloace de munca/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de munca/posturi de lucru;

 • 5. elaborează și actualizeaza planul de prevenire și protecție;

 • 6.  elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sanatate în munca, situații de urgenta, ținând seama de particularitățile activităților și ale Regiei, precum și ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

 • 7.  propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 8. verifica cunoașterea și aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sanatatii in munca, situații de urgenta;

 • 9.  intocmeste necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor în domeniul securității și sanatatii în munca, situații de urgenta;

 • 10. elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigura instruirea personalului și verificarea cunoașterii și aplicării de către acesta a informațiilor primite;

 • 11. elaborează programul de instruire-testare la nivelul organizației;

 • 12. asigura întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și instruirea lucratorilor in vederea aplicării lui;

 • 13. asigura evidenta zonelor cu risc ridicat și specific;

 • 14. stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate și sanatate în munca situații de urgenta, precum si tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;

 • 15. asigura evidenta meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • 16. asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si/sau care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 17. monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

 • 18. verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum și a sistemelor de siguranța;

 • 19. informează directorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca și propune masuri de prevenire și protecție;

 • 20. intocmeste rapoarte și/sau liste prevăzute de cerințele legale si de reglementare; • 24. urmărește întreținerea, manipularea și depozitarea adecvata a echipamentelor^Rdjyidyâfe&cffe protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în alte situații;

 • 25. participa la cercetarea evenimentelor;

 • 26. elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucratorii din organizație;

 • 27. urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 28. colaborează cu lucratorii și/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • 29. colaborează cu lucratorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca;

 • 30. urmărește actualizarea planului de avertizare, planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

 • 31. propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

 • 32. propune clauze privind securitatea și sanatatea în munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor, la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori;

 • 33. efectuează activitati legate de supravegherea stării de sanatate a lucratorilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare;

 • 34. asigura comunicarea șefului locului de munca in cazul neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situații de urgenta, aparare impotriva incendiilor;

 • 35. aduce la cunoștința șefului locului de munca orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;

 • 36. aduce la cunoștința conducătorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajați sau accidentele de mediu;

 • 37. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 38. refuza intemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 39. asigura relații din proprie inițiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul sanatatii si securității ocupationale.

W. Șefii de serviciu/birou/compartiment funcțional au următoarele atribuții:

 • 1.   conduc si asigura continuitatea activitatii curente a serviciului /biroului /compartimentului, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora ;

 • 2.   stabilesc sarcinile de lucru pentru personalul din subordine, care privesc realizarea activitatii proprii, urmăresc permanent realizarea acestora si iau masurile necesare pentru ducerea lor la indeplinire;

 • 3.   răspund direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii serviciului/biroului/ compartimentului, de derularea cu eficientă si eficacitate a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 4.  răspund de derularea in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este răspunzător, raportează lunar Conducerii gradul de conformare si respecta bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorul de servicii publice;

 • 5.   au obligația notificării conducerii Regiei si Primăriei municipiului Ploiești, in timp util, oricăror aspecte importante ce tin de derularea contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este direct răspunzător;

 • 6.   asigura permanent derularea activitatii serviciului/biroului/compartimentului in/conformitate cu , ' ■ cerințele legale si de reglementare, prin indrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor? \ rj elaborate in activitatea proprie;

 • 7.   planifica anual activitatile care conduc la realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la indeplinire a acestora, urmărește-si evalueaza" periodic progresele inregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei; '••••.../ o V

 • 8.  analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite conducerii in vederea avizării;

 • 9.  analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 10. in urma analizei “efort-efect" si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii proprii si a programelor investitionale (de a căror monitorizare este răspunzător) si/sau masuri in vederea concentrării resurselor in zonele de interes pentru atingerea obiectivelor, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei;

 • 11. răspund de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta;

 • 12. asigura culegerea datelor din activitatea proprie si din activitatea operatorului (de a cărui monitorizare este răspunzător), analiza rezultatelor obținute prin monitorizare, masurile corective luate pentru eliminarea neconformitatilor si propuneri de masuri preventive referitoare la posibile disfunctionalitati si/sau diminuare a riscurilor, documentata prin rapoarte de activitate lunare pe care le supune analizei si aprobării Conducerii;

 • 13. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 14. propune spre analiza si aprobare conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 15. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la indeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost indeplinite hotărârile directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 21. răspund, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 22. răspundere privind asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

 • 23. elaborarea de programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite compartimentului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării conducerii;

 • 24. răspunde in ceea ce privește asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul serviciului/biroului/ compartimentului, responsabilitățile si autoritatile;

 • 25. analizeaza si propun spre aprobare conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc,elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire si selectează ofertele împreuna cu compartimentele funcționale de specialitate;

  26.

  • 27.

  • 28.


asigura imbunatatirea comunicării, participării si consultării;                                      \

asigura permanent si monitorizează derularea activitatii de relații cu publicul in .^6puk^>e,st'erlOț satisfacției cetățenilor;                                             fe/ X&gX' X

asigura documentarea derulării activitatii prin raportări :                                          / >

^v- »^ saptamanale^rWnsmise^ tWdbroentWf ^vederea=analizei " si ^aprqțiăjti ,Mitf%^Erere>ă’ jft publicării acestora pe site-ul Regiei si site-ul Municipiului Ploiești,     șc6pyl<0re y

creștere a gradului de informare si implicit de satisfacție a cetățenilor; X 'V i-

 • •  periodice - transmise conducerii in vederea monitorizării si evaluării progreselor inregistrate in scopul imbunatatirii performantelor, realizării politicilor si obiectivelor Regiei si dispunerea de masuri corective de eliminare a deficientelor si/sau masuri de imbunatatire a activitatii si diminuare a apariției riscurilor;

 • •  anuale - transmise spre analiza, verificare, evaluare si aprobare conducerii si ulterior primarului, in scopul prezentării activitatii Regiei, conforme cu prevederile contractuale.

X. Angajații R.A.S.P. Ploiești au următoarele atribuții:

 • 1.  răspund de cunoașterea si aplicarea cerințelor legale si de reglementare specifice domeniului de activitate;

 • 2.  au obligația sa-si desfasoare activitatile cu profesionalism si spirit de răspundere, comportandu-se astfel incat Regia si Primăria municipiului Ploiești sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral;

 • 3. răspund de cunoașterea, respectarea si aplicarea cerințelor sistemelor de management implementate;

 • 4.  răspund de îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 5.  răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților si competentelor incredintate, inclusiv a celor privind calitatea, protecția mediului, sanatatea si securitatea ocupationala si gestionarea riscurilor;

 • 6.  asigura necondiționat si intocmai deciziile scrise sau verbale ale șefilor ierarhici;

 • 7.  asigura cunoașterea si respectarea cadrului normativ specific funcției si atribuțiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;

 • 8. executa lucrări de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea cerințelor legale si de reglementare si la termenele cerute sau, după caz, prevăzute in actele normative incidente in vigoare;

 • 9.  aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 10. comunica șefului ierarhic apariția neconformitatilor si problemelor posibile sau existente referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sau posibile disfunctionalitati ce duc la apariția riscurilor;

 • 11. informează șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;

 • 12. informează șeful ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de munca si/sau accidentele de mediu suferite de propria persoana sau de alti angajați;

 • 13. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 14. refuza întemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 15. utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

 • 16. in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa șefului ierarhic, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați.

EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL

ART.43. R.A.S.P. Ploiești intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor in vigoare.                                    ',      ..         /

; W'' <

ART.44. Bugetui de venituri si cheltuieli se avizează de Consiliului 'de Adminlstrctieișsi se. aprob>^e către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.45. R.A.S.P. Ploiești tine evidenta contabila in lei, prin compartimentele de specialitate.

ART.46. Operațiile de incasari si plăti ale R.A.S.P. Ploiești se efectuează de regula prin conturi deschise la banei care sunt persoane juridice române sau prin banei finanțatoare străine in cazul unor imprumuturi avizate de Consiliul de Administrație si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pentru necesitați curente, R.A.S.P Ploiești poate efectua operațiuni de incasari si plăti in lei prin casieria proprie, in limitele stabilite de Banca Naționala a României.

ART.47. Relațiile comerciale ale R.A.S.P. Ploiești privind aprovizionarea, execuția de prestații si desfacerea serviciilor ce fac obiectul de activiate, se realizează pe baza de contracte guvernate de principiul libertății contractuale si de reglementările cuprinse in legislația româna, in Codul Civil, Codul Comercial Român si celelalte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL VII

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

ART.48. Profitul R.A.S.P. Ploiești se Stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.49. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

ART.50. Consiliul de Administrație propune Consiliului Local al Municipiului Ploiești repartizarea profitului net, cu respectarea legii.

ART.51. In cazul in care se înregistrează pierderi, Consiliul de Administrație va analiza cauzele si va dispune masurile care trebuie luate si perioadele de timp pentru recuperarea pierderilor, anunțând totodată Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre aceasta.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART.52. (1) R.A.S.P. Ploiești isi poate modifica forma juridica si se poate transforma in societate comerciala numai in conformitate cu legea si/ sau aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) Reorganizarea R.A.S.P. Ploiești este de competenta Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART.53. (1) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești poate avea loc in următoarele situații:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

 • b) faliment;

 • c) in alte situații prevăzute de lege.

 • (2) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie inscrisa la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • (3) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

 • (4) Lichidarea R.A.S.P. Ploiești si repartiția patrimoniului se vor face in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.54. Litigiile R.A.S.P. Ploiești cu persoane fizice sau juridice române sau sfraine surii 'oș\ competenta instanțelor judecătorești din România.                                 r               f

Litigiile.născute din raporturi contractuaie comerciale dintre R A S P Ploiești si peroane•■țd^âne sau străine pot fi soluționate atat de instanțele de judecata, cat si prin arbitraj, potrivit legiiT

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.55. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu prevederile actelor normative in vigoare.

ART.56. Regulamentul de Organizare si Funcționare sta la baza întocmirii Regulamentului Intern al R.A.S.P. Ploiești.

Regulamentul de Organizare si Funcționare a fost avizat in ședința Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești din data de 06.07.2018 prin Hotararea nr. 12 si aprobat in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr.........................................