Hotărârea nr. 264/2018

Hotãrârea nr. 264 privind aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTWÎ


HOTĂRÂREA NR. 264


privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 64/10.07.2018 a viceprimarului Cristian-Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 1409/09.07.2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ nr. 225/26.06.2018;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 308/23.07.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Raportul de specialitate nr. 1053/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 33/25.07.2018 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.07.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2018.

A

Art.2. începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 169/30.05.2018 și anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/24.07.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează: SECRIET

Laurentiu


Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești


Anexa nr.l la H.C.L nr^f^^/2018


STAT DE FUNCȚII

NR.

Funcție de

Funcția publica

Gradul

Nivel

Funcția contractuala

Treapta

Nivel studii

CRT.

STRUCTURA

demnitate publica

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

profesional

studii

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

OBS.

1

DIRECTOR

Director

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

S

4

Dirijor

II

S

5

Concert maestru

IA

S

6

Concert maestru

IA

S

7

Concert maestru

IA

S

8

Solist concertist

IA

S

9

Solist concertist

II

S

10

Solist instrumentist

IA

S

11

Solist instrumentist

IA

S

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

IA

s

19

Solist instrumentist

I

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

s

24

Sef partida

IA

s

25

Sef partida

IA

26

Sef partida

IA A

27

Sef partida

___

?■* \ \

28

Sef partida

feri \

29

Sef partida

i 'lc»\

30

I

Sef partida

i \?

——y aNR.

Funcție de

Funcția publica

Gradul

Nivel

Funcția contractuala

Treapta

Nivel studii

CRT.

STRUCTURA

demnitate publica

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

profesional

studii

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

OBS.

31

Secretar (muzical)

I

S

32

Artist instrumentist

IA

S

33

Artist instrumentist

IA

s

34

Artist instrumentist

IA

s

35

Artist instrumentist

IA

s

36

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

IA

s

49

Artist instrumentist

IA

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

I

1 *

62

Artist instrumentist

I //<

t> s

63

Artist instrumentist

I t

J

64

Artist instrumentist

i

65

Artist instrumentist

■ \sg

66

|Artist instrumentist

i

//S

NR.

Funcție de

Funcția publica

Gradul

Nivel

Funcția contractuala

Treapta

Nivel studii

CRT.

STRUCTURA

demnitate publica

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

profesional

studii

de conducere

de execuție

profesionala/ grad

OBS.

67

Artist instrumentist

I

S

68

Artist instrumentist

II

S

69

Artist instrumentist

II

S

70

Artist instrumentist

II

S

71

Artist instrumentist

II

S

72

Artist instrumentist

II

S

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Artist instrumentist

II

s

84

Instrumentist

1

M

ORCHESTRA POPULARA

85

Dirijor

1

s

86

Solist vocal

1

s

87

Solist vocal

1

s

88

Solist vocal

1

s

89

Solist vocal

1

s

90

Solist vocal

III

M

91

Solist vocal

III

M

92

Artist instrumentist

IA

S

93

Artist instrumentist

1

S

94

Artist instrumentist

1

95

Artist instrumentist

H

96

Artist instrumentist

s.

- ;o

97

Instrumentist

i-i <

98

Instrumentist

iK

-

99

Instrumentist

m*'

100

Instrumentist

1rxs

--

/

101

Instrumentist

i

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de

execuție

de conducere

de execuție

102

Instrumentist

I

M

103

Instrumentist

1

M

104

Instrumentist

II

M

105

Instrumentist

II

M

106

Instrumentist

III

M

COMPARTIMENT JAZZ

107

Artist instrumentist

II

S

108

Artist instrumentist

II

S

109

Artist instrumentist

II

S

ORGANIZARE EVENIMENTE

110

Regizor scena

1

S

111

Bibliotecar

IA

S

112

Referent de specialitate

1

S

113

Referent de specialitate

1

S

114

Referent de specialitate

1

S

115

Referent de specialitate

1

s

CONTABIL SEF

116

Contabil sef

S

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

117

Economist

IA

s

118

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDK

119

Consilier juridic

IA

S

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZA

120

sef serviciu

S

121

Referent de specialitate

1

S

122

Referent

IA

M

123

Garderobier

M

124

Garderobier

125

Garderobier

126

Recuziter

1 /S

'x’TS r\

127

Recuziter

l/p/z

pim

ST

128

Recuziter

’n?

129

Recuziter

130

Recuziter

----------. y ’j s

1 \°/NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

131

Muncitor calificat (electroacustician)

I

132

Arhivar

M

133

Paznic

M

134

Paznic

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

135

Referent de specialitate

I

S

Z^','UL'Xi,

nrteescuVira / FILARMONICA ■'i' *    PAUL v,a4 Jp

CONSTANTINESCU \ PLOIEȘTI /


FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCUAnexa 2 la H.C.L.nrJfe^2018REGULAMENT DE ORGANIZARE

SI FUNCȚIONARE

5                          5

Cap. I - Prevederi generale

Art.l Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești este înființată prin Decizia nr.351 din 15 martie 1960, a fostului Sfat Popular Regional Ploiești și are sediul în Municipiul Ploiești, str. Anton Pann nr.5. Filarmonica poartă numele patronului său spiritual, compozitorul Paul Constantinescu, născut la Ploiești în 30 iunie 1909.

Art.2 1.Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești este o instituție cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Consiliului Local Ploiești ca instituție publică de concerte și spectacole. Finanțarea Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești se realizează integral din subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul Filarmonicii.

 • 2. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești își desfășoară activitatea în cadrul a trei secțiuni distincte: Orchestra simfonică, orchestra populară și de jazz, având deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

 • 3. Filarmonica, ca instituție publică de concerte și spectacole, dispune de următoarea infrastructură :

-Sala de concerte Ion Baciu cu 285 de locuri, sala de repetiții a orchestrei populare, holul de acccs/primire a spectatorilor, 7 Săli de studiu pentru membrii personalului artistic, o cabină pentru dirijor, 1 cabină pentru solist, 4 birouri ale personalului administrativ, biblioteca muzicală, magazia de instrumente, arhiva instituției, , magazia de materiale și un studio de înregistrări care funcționează în cadrul instituției atât pentru formațiile muzicale ale Filarmonicii cât și pentru alte formații și orchestre din afara instituției.

-spațiu repartizat în clădirea de birouri OMV din Ploiești, etaj 2

 • 4. în cadrul Filarmonici „Paul Constantinescu” Ploiești în fiecare an fun^l&rie!azaX^> o stagiune anuală ( septembrie - iunie) în care se prezintă un repertoriu femrăț/ăim—?\^ producții artistice diferite, producții noi. conferințe, workshop-urL. masterclas^^ufL-festivaluri, concursuri, și poate funcționa și o stagiune estivală (după fifi^liz&făW concediilor de odihnă).

  V?


 • 5. Filarmonica poate încheia protocoale de colaborare cu parteneri media locali, naționali și internaționali, cu instituții publice, persoane fizice și juridice (societăți,ONG-uri,etc.)

 • 6. Filarmonica dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului din cadrul instituției cât și a colaboratorilor pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal stabilit.

 • 7. Acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, se asigură din următoarele surse de finanțare :

 • a) subvenții acordate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

 • b) veniturile proprii ale instituției sunt reprezentate de:

 • •  vânzarea biletelor de spectacole.

 • •  închirierea spațiilor și a bunurilor mobiliare ale instituției ( sala de concerte, sala de repetiții, holul de primire, foayer și studioul de înregistrare).

 • •  prestațiile artistice efectuate de către orchestra simfonică, jazz și de folclor a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești către diverse persoane fizice și juridice.

 • c) donații și sponsorizări

 • 8. Pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, are Cod fiscal și cont propriu, deschis de Trezoreria Municipiului Ploiești

 • 9. Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești își desfășoară activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobate anual de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

5

/V

lO.In cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli conform legilor de rigoare.

 • 11.Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești este ordonator tertiar de credite.

5                                                              S

 • 12.Activitatea Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești are la baza contractul de management încheiat între Consiliul Local Ploiești și Directorul instituției pejagzț^ normelor legale în vigoare                                            X X"—~

13 .Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploieslr^administrează bunuri lefirrobiMM

imobile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești în pafh HfîtO , ’                                  ’                                             ’ W -ox ' - ’<       /c

contract de administrare

14. Prezentul Regulamentul Intern, reglementare internă.


Regulament de Organizare și Funcționare împreună cti stau la baza întregii activități ale Filarmonicii, ca norme de

15.Filarmonica


”Paul Constantinescu” Ploiești întocmește și predă Direcției Economice a Primăriei Ploiești:

 • •  trimestrial, cumulat de la începutul anului, și anual, contul de execuție cu anexe prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor pentru instituțiile publice finanțate din bugetul local și din venituri extrabugetare; .

 • •  trimestrial, balanța de verificare a conturilor sintetice și bilanțul contabil;

 • •  alte acte solicitate de către Direcția Economică în conformitate cu prevederile legale

 • 16. Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești poate beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații și sponsorizări, respectarea dispozițiilor legale, numai în scopul și destinația pentru care au fost acordate, iar libertățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției.

î

 • 17. Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale Administrației Publice Centrale, precum și autoritățile Administrației Publice Locale, cât și alte personae fizice sau juridice pot susține material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte culturale, inclusiv turnee în țară ori în străinătate ale Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești, indiferent de subordonarea acestora în conformitate cu dispozițiile legii.

Cap. II - Structura organizatorică

Art.3 - Structura organizatorică a Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești este aprobată de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în următoarea componență:

 • •  conducerea: 4 posturi ( director, director adjunct artistic, contabil șef, sef serviciu Resurse Umane Administrativ Arhivă și Pază);

 • •  personal de specialitate artistică : 107 posturi ( orchestra simfonică - 82 posturi și orchestra populara - 22 posturi, compartiment jazz - 3 posturi)

 • •  personal de execuție administrativ: 24 posturi.

Cap. III Conducerea

£ $•/ oî, X? \ ■J C7           ' '          1 t's \

Art. 4

Constântinescu^ Ploiești numește în conformitate cu art. 19, alin. 1, din O.G. ni

3                      j                                                                           5                   5

(actualizată), un Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din


(1) Potrivit reglementărilor legale, directorul Filarmonicii^

ÎP1A.\

mOR $

V- ‘P.X — ,^v 1

U L

 • a) președinte- directorul;

 • b) membri:

 • -  directorii, directorii adjuncți sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;

 • -  consilierul juridic

 • -  delegatul sindicatului “Artis” al Filarmonicii ”Paui Constantinescu” Ploiești;

 • -  reprezentantul autorității Administrației Locale și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.

(2) Prin decizia directorului, se înființează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ format din personalități culturale din instituție și din afara acesteia.

Art.5 Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic se organizează și funcționează în cadrul Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești, în baza propriilor regulamente de organizare și funcționare elaborate și aprobate în conformitate cu dispozițiile art. 4, alin. 2 din O.G.nr. 21, actualizate, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

Art. 6 Consiliul Administrativ este constituit în conformitate cu dispozițiile art. 19, alin.l, lit. a-b, din O.G. nr.21/31.01.2007 (actualizată) - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, având rolul deliberativ cu următoarele atribuții principale :

 • a) analizează și soluționează problemele aduse la cunoștiință de director cu trimitere la structura organismului reportorial și al programului de concerte;

 • b) evaluează activitatea compartimentelor artistice, în ceea ce privește aportul lor la rezolvarea problemelor specifice;

 • c) urmărește folosirea deplină a resurselor materiale și financiare ale Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești prin utilizarea întregului personal artistic și administrativ;

 • d) analizează modul în care se gestionează bunurile din patrimoniul Filarmonicii;

 • e)  analizează respectarea legalității în cadrul instituției, stabilind măsurile administrative legale;

 • f)  analizează îndeplinirea contractului de management asumat de directorul instituției cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • g) analizează periodic activitatea desfășurată de compartimentele Filarmonicii, adoptând măsurile corespunzătoare;

  h)


  i)


  j)


  analizează propunerile venite din partea Consiliului artistic, constituit la nj. Filarmonicii și soluționează problemele ridicate de acest organism; analizează și propune măsurile necesare pentru dimensionarea cheltuielilor, economisirea resurselor și obținerea de noi surse financ activitatea curentă a instituției

  »

  analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea profesională, încapă promovarea salariaților potrivit legilor în vigoare, hotărând organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante cu tematica de concurs necesarăk) supune aprobării Consiliului Local Ploiești, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Organigrama, statul de funcții, bugetul anual de venituri și cheltuieli ale instituției;

J z

 • l)  ședințele se vor desfășura cel puțin o dată pe trimestru. Convocarea acestor ședințe se va face de către director (care are și rolul de președinte al Consiliului Administrativ) anunțând cel puțin cu 3 zile înainte de ziua desfășurării ședințelor, ordinea de zi și ce se va lua în discuție. Cvorumul de ședințe ce trebuie întrunit este de 5 membri;

m) hotărârile Consiliului Administrativ se vor adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

n) Mandateaza managerului/directorului instituției să aprobe și să promoveze acțiuni în justiție împotriva oricăror personae fizice sau juridice și să reprezinte instituția în fața oricăror autorități publice pentru reprezentarea interselor instituției.

Art.7 Consiliul artistic se organizează și funționează în cadrul Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești, pe baza propriului regulament de organizare și funcționare elaborat și aprobat în conformitate cu dispozițiile art.4, alin.2, din O.G., nr.21/31.01.2007 (actualizata) privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

Consiliul artistic este constituit potrivit prevederilor art.19, alin.2 din O.G. nr.21/31.01.2007 (actualizata) - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu rol consultativ si O.U.G. nr.189 din 25.11.2008 (actualizată) art.26, alin.l, lit. b si alin.2 privind managementul instituțiilor publice de cultură, acest consiliu fiind format din 5 membrii cu rol consultativ având următoarele atribuții principale:

 • a) se întrunește o dată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie, întocmind un proces-verbal, semnat de către toți participanții, care vor reflecta problemele discutate și propunerile formulate directorului instituției și consiliului administrativ;

 • b) analizează și face propuneri privind repertoriul Filarmonicii către director și consiliul administrativ;

 • c) face propuneri privind colaborările artistice externe pentru dirijori, colaboratorii invitați ai stagiunii de concerte;


 • d) propune măsuri pentru perfecționarea pregătirii profesionale și măestriei artistice precum și promovarea artiștilor din cadrul o^chesti simfonică,jazz și populară;

  ' <!- 4X.K

  'MP


 • e) analizează din punct de vedere profesional concertele instituției de ur perioada anterioară, sugerând directorului și consiliului administrativ , măsurife’

corespunzătoare;

 • f) analizează problemele și aspectele organizatorice specifice celor 3 formații artistice: orchestra simfonică,compartimentul de jazz și orchestra de folclor, venind cu propuneri și soluții de rezolvare a lor;

 • g) analizează și propune directorului și consiliului administrativ stimularea valorilor, a inovației și a creației artistice;

 • h) analizează și propune, directorului și consiliului administrativ, soluții pentru angajarea și folosirea personalului artistic, inclusiv a colaboratorilor astfel încât să se asigure desfășurarea la un nivel valoric ridicat al programelor artistice ale instituției.

Art.8 Directorul Filarmonicii reprezintă instituția în relațiile cu terții. Din punct de vedere administrativ, directorul este subordonat primarului Municipiului Ploiești având următoarele atribuții:

 • a) conduce direct, nemijlocit și responsabil toată activitatea Filarmonicii;

 • b) în exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul emite decizii, cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;

 • c) îndeplinește toate obligațiile ce îi revin, din contractul de management încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • d) organizează, conduce și gestionează activitățiile instituției conform legilor în vigoare și prezentului regulament;

 • e) angajează instituția în raporturile cu personajele juridice și fizice din țară și străinătate, precum și în fața instanțelor de judecată, conform legislației în vigoare având dreptul să dea imputemicire altor angajați pentru reprezentarea intereselor instituției.

 • f) aprobă planurile curente de concerte și repetiții;

 • g) împreună cu compartimentul financiar- contabil elaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

 • h) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonatori de credite pentru bugetul acesteia;

 • i) selectează, angajează și concediază personalul salariat al instituției în condițiile legilor în vigoare;


 • j) negociază clauzele contractelor de munca, ale contractelor încheiațq^c|jpl' prevederilor codului civil sau după caz conform legilor speciale; /

  A

  r

  legn;                                                              t

  Vi"'-"            -yp ■ •

  1) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției în limitele deAc'pmpetepyț<


 • k) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performantelor salariatildrș

  •O


stabilite prin contractul de management;                                      i? jA

m) incheie contracte individuale de muncă cu acordul ordonatorului principal de credite și contracte încheiate potrivit codului civil, precum și contracte privind drepturile de autor și drepturile conexe;

n) aprobă programul de lucru pentru personalul artistic și administrativ în colaborare cu Sindicatul reprezentativ;

o) întocmește și prezintă Consiliului Local, ori de câte ori este necesar, rapoarte de activitate a Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești;

p) informează și supune analizei membrilor Consiliului Administrativ problemele

urgente;

q) dispune verificarea unor situații financiar-contabile, organizatorice și administrativ informând dacă este cazul Autoritatea Administrativ Locală;

r) controlează modul în care sunt îndeplinite de către salariați sarcinile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și a situațiilor de urgență;

s) asigură inventarierea anuală a patrimoniului Filarmonicii, în conformitate cu prevederile legale;

t) întocmește și prezintă ordonatorului principal de credite, pentru aprobarea de către Consiliul Local, propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice și/sau a numărului de personal angajat permanent al Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești;

u) solicită când este cazul referate scrise și note explicative, de la personalul Filarmonicii, soluționează în limita competenței sesizările angajațiilor instituției cu privire la problemele specifice apărute stimulând dezvoltarea inițiative proprii și a voluntariatului.

Art.9 Directorul adjunct artistic se subordonează directorului instituției, controlează, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor următoarelor compartimente: orchestra simfonică, orchestra populară, jazz, organizarea evenimente.

Directorul adj. artistic are următoarele îndatoriri de serviciu:

 • a) este membru al Consiliului Administrativ și al Consiliului artistic al instituției;

 • b) propune directorului și Consiliului Administrativ, dimensionarea judicioasă a personalului artistic, în limitele bugetului alocat și aprobat de către Consiliul Local Ploiești;

3     7


Municipiului Ploiești;.

 • d) asigură organizarea, desfășurarea, ritmicitatea spectacolelor, precum respepî^fesf

programului reportorial;

 • e) în lipsa directorului instituției răspunde pentru încheierea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat al Filarmonicii;

 • f) asigură promovarea repertoriului muzical menționând o permanentă legătură cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (U.C.M.R.), Ministerul Culturii și alte asemenea organisme din țară și străinătate;

 • g) asigură documentația necesară stabilirii repertoriului;

 • h) împreună cu compartimentul de organizare evenimente contribuie la realizarea evenimentelor;

 • i) întocmește dosarul de arhive al fiecărui concert cu următorul cuprins: textul partiturilor sau scenariul literar muzical (de la premieră), afișe, programe, partiturile muzicale, fotografii, CD-uri, DVD-uri, documente privind istoria Filarmonicii sau a patrimoniului cultural artistic (dosar care rămâne în arhiva instituției);

 • j) contractează cu prilejul concertelor și a manifestărilor instituției invitații din țară și străinătate, întocmind documentele necesare, asigurând transmiterea lor (e-mail, fax);

 • k) întocmește programul de repetiții săptămânale, potrivit solicitării dirijorului, program transmis spre aprobare directorului instituției;

 • l) ține evidența strictă a repetițiilor și spectacolelor realizate urmărește prezenta întregului personal artistic, aduce la cunoștință directorului Filarmonicii situațiile anormale, deficientele în cadrul activității instituției;

 • m) în lipsa directorului instituției, pe baza deciziei în scris a acestuia, coordonează activitatea instituției în limitele și în condițiile stabilite prin respectivul act administrativ;

 • n) concepe în colaborare cu secretarul muzical structura stagiunii, coordonează și aprobă repertoriul general, fiecare program de concerte în parte, selecția și modul de utilizare al colaboratorilor, distribuirea repetițiilor și a concertelor pe stagiunea concertistica a instituției;

 • o) aprobă propunerile șefului de orchestră și ale șefilor de partidă privind distribuțiile săptămânale ale personalului artistic;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

Art.10 Contabilul sef este subordonat directorului instituției

5                                                                                                                                          J

Contabilul șef are următoarele atribuții principale:


 • a) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin din legea contabilității ș alte acte normative;

 • b) contr&lează^.gestiunea financiară și îndrumă activitatea financiar contabil, magazie, casierie și organizare spectacole;

 • c) este membru al Consiliului Administrativ și răspunde alături <

de respectarea legalității măsurilor adoptate și aplicate de acesta;

 • d) urmărește aducerea în îndeplinire a tuturor dispozițiilor legale stabilite prin actele normative care reglementează activitatea, inclusiv cea specifică Filarmonicii;

 • e) elaborează și propune conducerii instituției proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • f) asigură respectarea riguroasă a disciplinei financiare;

 • g) întocmește dările de seamă contabile;

 • h) organizează și controlează activitatea contabilă a Filarmonicii;

 • i) propune comisiile și termenele de efectuare a inventarierii bunurilor, verifică executarea și rezultatele lucrărilor de inventariere și face, unde este cazul, propuneri corespunzătoare conducerii;

 • j) analizează, verifică și semnează contractele cu partenerii interni și externi împreună cu conducerea instituției;

 • k) dispune încasările și plățile în lei și valută de orice natura, efectuate în numerar sau prin bancă cu terțe persoane fizice sau juridice împreuna cu conducerea instituției;

 • l) propune conducerii modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilior bugetare dacă acest lucru se impune;

 • m) dispune virările de credite bugetare în cadrul capitalelor de cheltuieli;

 • n) asigură întocmirea și circulația documentelor primare a celei tehnico-operative și contabile;

 • o) organizează activitatea de control ierarhic operativ curent și pe cel financiar preventive și urmărește realizarea acestora;

 • p) monitorizează lunar cheltuielile de personal, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a investițiilor și a plăților restante;

 • q) verifică și avizează contractele, convențiile și înțelegerile care angajează răspunderea patrimoniala a Filarmonicii și organizează evidența și arhivarea documentelor contabile;

 • r) evaluează activitatea personalului din subordine în corelare cu sarcinile din ROF, RI și atribuțiile din fișa postului.

 • s) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

>

Art.ll Șef Serviciu Resurse Umane Administrativ, Arhivă si Paza este subordonat/.

..                •   •                                       •      • •                                                                  w f

directorului instituției și are următoarele atribuții:

' ,C ='

 • a) elaborează și propune spre aprobafFstaful^Ffuncțîi^instiîuțîei;

 • b) întocmește anexele la proiectele de hotărâri privind aprobarea de către ConăiliuF Local al municipiului Ploiești a numărului de personal, a organigramei și a statelor de funcții;

 • c) în colaborare cu personalul din cadrul compartimentului Financiar-Contabil stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget al instituției;

 • d) întocmește situațiile statistice solicitate de Direcția județeană de Statistică și de Direcția de Finanțe Prahova ;

 • e) verifică întocmirea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale la contractele de muncă;

 • f) verifică aplicația Revisal;

 • g) coordonează procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale;

 • h) coordonează desfășurarea concursurilor de angajare și a examenelor de

promovare;

 • i) întocmește lunar monitorizarea privind numărul de personal al instituției;

 • j) răspunde de întreținerea și conservarea tuturor bunurilor aflate în cadrul instituției;

 • k) răspunde de domeniile privind securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor/situațiilor de urgență;

 • l) asigură și ia măsuri pentru funcționarea în bune condiții a tuturor instalațiilor instituției (încălzire termică, apa canal, electricitate, aer condiționat, instalații de semnalizare și detectare incendii, sisteme de alarme și efracție) având grija planificării reviziilor tehnice și întreținerii acestora;

 • m) controlează și asigură toate măsurile legale pentru paza și securitatea instituției;

 • n) sesizează conducerea Filarmonicii prin referate scrise aprobarea măsurilor ce se impun în vederea bunei funcționari a activității instituției;

 • o) îndeplinește toate celelalte obligații de serviciu stabilite de conducerea Filarmonicii;

 • p) asigură paza instituției răspunzând pentru îndeplinirea permanenta a atribuțiilor de securitate, respectând întocmai sarciniile ce le revin, respectând planul de pază;

 • q) răspunde de activitatea referentului de specialitate referentului, recuziterilor, garderobierilor, electroacusticianului, paznicilor și arhivarului aflati in subordinea

sa;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției,

»

Cap. IV. Direcția artistică

Este formată din membrii orchestrei simfonice, a orchestrei populare, comparti de jazz și a compartimentului orgamzare-evemmeme.

Consiliul Artistic

 • a) înștiințează conducerea instituției despre necesitatea achiziționării de instrumente muzicale și accesorii, pe baza referatului șefilor de partidă;

 • b) la recepția instrumentelor muzicale va participa obligatoriu șeful de partida și instrumentistul în cauză;

 • c) se constituie ca organ consultativ, conform legii, din reprezentanți ai ansamblurilor artistice ;

 • d) din Consiliul artistic mai pot face parte și alte personalități artistice, ca membri de onoare, fără drept de vot, iar la ședințele Consiliului artistic pot fi invitați și persoanele cu atribuții sau responsabilități care au legătură problemele din ordinea de zi, cu drept de opinie dar fără drept de vot (director artistic, director, consultant artistic, consultant artistic, secretar muzical, concert maestru, șefi partidă, alt personal din instituție de specialitatea artistica).

 • e) în situații speciale, Consiliul artistic poate să pună în dezbatere problematica în cadrul lărgit, cu invitarea tuturor șefilor de partidă;

 • f) se convoacă ori de câte ori este nevoie și va fi consultat de directorul instituției în definirea strategiei culturale și în elaborarea programelor și proiectelor artistice ale instituției, stabilirea repertoriului, selectarea dirijorilor și a soliștilor invitați, precum și în selectarea suplimenților (dispunând în acest sens audiții pentru suplimenți);

 • g) va propune condițiile profesionale artistice, precum și strategii de menținere a nivelului artistic-profesional și va analiza împreună cu conducerea instituției schema și componența ansamblurilor artistice ;

 • h) va analiza împreună cu conducerea instituției programele artistice ale stagiunilor, proiectele artistice (turnee, spectacole și concerte din afara stagiunii);

 • i) va evalua periodic, pe parcursul stagiunii, împreună cu conducerea instituției calitatea concertelor și modul de derulare a activității artistice, propunând măsuri în consecință;

 • j) va propune principii și criterii specifice pentru concursurile de angajare în ansamblurile artistice;

  k) va propune componența comisiilor de evaluare profesională sau a comjîM^c^*^

  de concurs în vederea angajării sau promovării personalului artistic; //i xC......

  • l) formulează propuneri de programe si proiecte culturale făcând propuneri -

  Îq®’ /y//*' pentru programul stagiunilor, din punct de vedere artistic;             e


  "1


pentru programul stagiunilor, din punct de vedere artistic;

m) prezintă Consiliului administrativ propuneri pentru îmbunătățirea Wf^itații'3 Filarmonicii și va îndeplini orice alte atribuții cu valoare consultat ivâipOTțni'ț; activitatea Filarmonicii;

n) Consiliul artistic este un organ consultativ și va face propuneri și analizează repertoriul Filarmonicii pe întreaga stagiune, propune măsuri pentru perfecționarea pregătirii profesionale și măiestriei artistice a personalului din fiecare compartiment în parte;

o) va face propuneri pentru organizarea unor concursuri de angajari și va propune, în condițiile legii, promovarea în funcții a celor mai buni artiști instrumentiști;

5     3

p) va dezbate proiectele artistice speciale prezentate de directorul instituției;

 • q) consiliul artistic are obligația de a evalua calitatea spectacolului înainte de premieră și periodic pe parcursul stagiunii;

 • r) în situații speciale, Consiliul artistic poate să pună în dezbatere problematica în cadrul lărgit, cu invitarea tuturor șefilor de partidă;

 • s) propune listele de turneu pentru partida proprie, cu consultarea concert maeștrilor ; sesizează conducerea instituției, redactează rapoarte și propune sancțiuni în legătură cu problemele deosebite în cadrul partidei incusiv a actelor de indisciplină din cadrul partidei, din timpul repetițiilor și al concertelor.

Cvartetul Chronos
 • a) cvartetul de coarde „Chronos” (vioara I, vioara all-a, viola, violoncel) este format de regulă din concert maestru/șef partidă (vioara I), șef partidă/solist instrumentist (vioara all-a), șef partidă/solist instrumentist (viola), șef partidă/solist instrumentist (violoncel)

 • b) toți membrii care formează cvartetul sunt artiști instrumentiști ai Orchestrei Simfonice.

 • c) Cvartetul poate susține recitaluri, concerte atât în cadrul instituției cât și în afara acesteia.

Corul Filarmonicii Paul Constantinescu

- este format de regulă din persoane mixte și se subordonează directorului, directorului adjunct artistic și dirjorului și au următoarele atribuții principale:

 • a) interpretarea corectă a partiturii, respectarea indicațiilor muzicale și a indicațiilor dirijorului;

 • b)  cunoșterea diverselor stiluri și tehnici muzicale ,adaptare și colaborare cu dirijorii;


 • c)  întreținerea formei vocale și fizice, muzicalitate, dicție pe care le cultfw păstrează prin studio individual, repetiții de compartimente, rcpcfil ansamblu, solfegiu, vocalize, inițiere vocala;

•                           • 9 ■« « 4 «                                                    •          «              •                        1

 • d)  cunoșterea întregului repertoriu stabilit de conducerea instituției și aw corale;

 • e)  participarea la toate repetițiile și spectacolele stabilite de condu

instituției atât la sediu cât și în deplasări, turnee precum și la alte manifestări cultural - artistice programate;

 • f)  dezvoltarea capacității de adaptare la activități în condiții special, respectiv turnee în țară și străinătate, festivaluri, înregistrări alte manifestări artistice.

Ansamblu de dansuri populare

- este format de regulă din persoane mixte și se subordonează directorului, directorului adjunct artistic și dirjorului și au următoarele atribuții principale:

 • a)   organizează și desfășoară spectacole și alte activității cultural-artistice pentru promovarea artei populare;

 • b)   realizează culegeri de folclor în vederea îmbogățirii repertoriului;

 • c)   promovează obiceiurile și tradițiile populare autentice, precum și valorile creației populare contemporane;

 • d)   inițiază și desfășoară proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor morale și artistice ale spațiului cultural în care își desfășoară activitatea, precum și ale patrimoniului național și universal;

 • e)   sprijină formațiile artistice de amatori prin organizarea și/sau susținerea concursurilor și festivalurilor folclorice;

 • f)    participă la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale;

 • g)  organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectul de activitate;

 • h)   acționează în numele și pe seama instituției pentru impresarierea propriilor producții și prestații artistice.

Art.12. Personalul de specialitate artistică al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești este format din: dirijori, secretarul muzical, soliști concertisti, soliști vocali, concert-maestri, soliști instrumentiști, șefi de partidă, artiștii instrumentiști, instrumentiștii.

3

Art.13. Dirijorii, soliștii concertisti, soliștii vocali și membrii orchestrelor sunt subordonați directorului și directorului adjunct artistic. Drepturile și obligațiile de muncă ale personalului artistic al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești sunt cuprinse în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă, fișa postului cât și alte acte normative și decizii interne emise de către conducerea instituției cu respectarea legislației în vigoare.

Art.14. Dirijorii, în calitatea lor de conducători artistici ai orchestrelor simfonice^ populară sunt subordonați conducerii instituției având următoarele atribuții:

 • a) decid asupra distribuției aparatului orchestral și fac propund'ri^/pri4tn^

-organizarearepeiițiilor.șiaconcertelor;                                 .

 • b) aprobă distribuția membrilor orchestrei propuși de șefii de partidă, cofâbptâO permanent cu concert-maestrii;

 • c) îndeplinesc orice alte sarcini stabilite de conducerea Filarmonicii;           —

 • d) fac propuneri cu privire la alcătuirea planului reportorial pe stagiunea de concert a instituției;

 • e) sesizează conducerea instituției cu privire la desfășurarea repetițiilor și a concertelor, făcând propuneri referitoare la măsurile ce se impun a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

 • f) exercită controlul activității socio-profesionale a artiștilor și a instrumentiștilor din colectivul pe care îl conduc, răspund de starea disciplinară a fiecărui artist-instrumentist din partidele respective;

 • g) propun directorului distribuția pe concerte a personalului de specialitate artistică;

 • h) răspund de perfecționarea continuă a prestației interpretative a orchestrei atât în plan individual, pe partide, cât și ca ansamblu;

 • i) organizează repetițiile pentru pregătirea unui program conform graficului de repetiții stabilit de instituție;

 • j) colaborează și răspunde de activitatea concert-maestrilor, soliștilor instrumentiști și șefilor de partidă;

 • k) după aprobarea repertoriului, pregătește și realizează concertele planificate, conform graficului stabilit de conducerea instituției, răspunzând în același timp și de nivelul interpretativ al întregului concert;

 • l) participă la efectuarea programelor de repetiții și concerte aprobate de conducerea Filarmonicii;

 • m) manifestă o grijă deosebită, pentru o cât mai elevată ținută profesională și morală, având un comportament civilizat și respectând normele de disciplină a muncii, în felul acesta asigurând un repertoriu de calitate.

DIRIJORUL
 • a) are obligația permanentă de a-și îmbunătăți-nivelul profesional de a-și însuși corect partitura, întreținerea și perfecționarea repertoriului personal prin studiu individual permanent îmbogățirea permanentă a repertoriului propriu prin studiul partiturilor noi;se preocupă de ridicarea nivelului artistic al orchestrei și va face parte din Consiliul artistic;

 • b) pregătirea și dirijarea concertelor simfonice și vocal-simfonice (inclusiv concerte-lecție), în funcție de necesitățile ce decurg din programarea stabilită;

  c)


  d)


  • e)

  • f)


  îmbogățirea permanentă a repertoriului propriu prin studiul aprofundat,^-partiturilor noi;

  întreținerea și perfecționarea stăpânirii repertoriului personal prii» individual permanent;                                                 |<

  promovarea repertoriului autohton;

  adaptarea cu maximă cooperativitate la cerințele activității de ansai instituției; • g) poate participa la comisii profesionale pentru promovare, evaluare profesională, precum și pentru angajarea de noi membri în orchestră;

 • h) poate participa la toate ședințele Consiliului artistic al instituției și va face parte din secțiunea orchestra simfonică, sunt subordonați managerului și va exercita controlul activității socio-profesionale a șefilor de partidă, artiștilor instrumentiști și instrumentiștilor din colectivul pe care îl conduc, răspund de starea disciplinară a fiecărui artist instrumentist/instrumentist din cadrul secțiunii orchestra simfonica;

 • i)  participă la efectuarea programelor de repetiții și concerte aprobate de conducerea Filarmonicii și va manifesta o grijă deosebită pentru o cât mai elevată ținută profesională și morală, având un comportament civilizat și respectând normele de disciplină a muncii, în felul acesta asigurând un repertoriu de calitate;

 • j) va întocmi în condițiile legii, referate de promovare în funcție, grade/trepte profesionale imediat superioare a concert maestrului, în baza unui raport de evaluare;

 • k) va îndeplini în cadrul Filarmonicii, sarcini complexe de creație, în conducerea procesului de pregătire și reprezentare a creațiilor muzicale și va face propuneri de elaborare a fișelor de post pentru personalul din subordine;

 • l)  în calitatea sa de element de baza al conducerii artistice va face propuneri cu privire la alcătuirea repertoriului propriilor concerte;

 • m) va face propuneri cu privire la distibuția orchestrei și decide asupra numărului și calității instrumentiștilor ce vor face parte din colectivul de realizare a repertoriului ales, în cazuri excepționale face propuneri nominale;

 • n) trasează linia concepționala din punct de vedere muzical, pentru concertul ce i-a fost încredințat și comunică această concepție întregului colectiv de artiști distribuiți și va stabili modul de desfășurare ai repetițiilor ;

 • o) în cazuri speciale propune un număr sporit de repetiții ce urmează a fi suspus aprobării conducerii artistice;

 • p) aprobă distribuțiile pe piese propuse de șefii de partidă și colaborează nemijlocit cu concert maestrul, soliștii instrumentiști, șefii de partidă, dirijorul (atunci când este necesar) și sesizează conducerea instituției cu privire la

desfășurarea repetițiilor si a concertelor si face propuneri referitoare la măsufil© M necesare a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate;                               x

 • q) participarea la comisii profesionale pentru promovare, evaluare profesională,' -:/z/ ’f.-.a

precum și pentru angajarea de noi membri în orchestră;                                Ă-.' ’

 • r)  participă la toate ședințele Colegiului artistic al instituției;

 • s)  îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie

de directorul instituției.

Art.15. Secretar muzical. Este subordonat directorului instituției și directorului adjunct artistic. Acesta are următoarele atribuții principale:

 • a. realizează programele de sală ale tuturor concertelor, recitalurilor sau ale producțiilor artistice din cadrul stagiunii de concerte;

 • b. aduce modificări la structură și programul stagiunii de concerte de comun acord cu directorul artistic, dacă acest lucru se impune;

 • c. organizează fondul documentar al instituției (afișe, programe, articole din presă scrisă de pe internet, poze, etc.);

 • d. asigură realizarea unei selecții obiective în vederea achiziționării de instrumente și accesorii muzicale, ținând cont de sugestiile făcute de concert-maestru și ăefii de partidă, prezentându-le conducerii instituției;

 • e. se ocupă de realizarea corespondenței și operațiunilor specifice lucrărilor programate ce se află sub incidența drepturilor de autor;

 • f.  ține legătură cu societățile turistice de profil în vederea cazării dirijorilor, soliștilor pe perioada colaborării acestora cu instituția;

 • g. este prezent la manifestările instituției, conform planificării săptămânale aprobate de directorul acesteia;

 • h. aduce la cunoștința conducerii orice abatere profesională, disciplinară prevăzută în Regulamentul interior;

 • i.  face eventuale propuneri pentru o mai bună desfășurare a activității profesionale în cadrul instituției;

 • j.  în lipsa directorului instituției și a directorului adjunct artistic primește și însoțește în sala de concerte dirijorii, soliștii sau alte persoane oficiale;

 • k. îndeplinește orice alte sarcini stabilite de către conducerea Filarmonicii, conform legislației în vigoare;

 • l. pune la dispoziția bibliotecarului programele de sala și materialele aferente în vederea arhivării acestora; se ocupa de actualizarea site-ului instituției;

 • m. împreună cu directorul artistic se ocupa de organizarea programului artistic al instituției și întocmește planul lunar al activității artistice, care se va aduce la cunoștința orchestrelor prin afișarea la avizier, pentru o perioada minima de 30 de zile;

 • n. împreună cu directorul artistic și regizorul de scenă se va preocupa de găsnya^ unor colaboratori pentru ansamblurile artistice, contactând diversele categys artiști în vederea includerii acestora în concertele organizate de către inst$b(îe

 • o. răspunde de redactarea afișelor pentru toate activitățile : Filarmonicii, paril£ip la organizarea conferințelor de presă ale Filarmonicii;

  p-


stabilește din timp până la organizarea unui eveniment artistic cu pers artistic colaborator sau invitat, toate detaliile legate de participarea acestora™’ pentru repertoriul, programul de repetiții și concerte, cu datele exacte, orele și locul de desfășurare, condițiile de cazare și transport, etc;

q-


este prezent la toate manifestările Filarmonicii, conform planificării săptămânale

aprobate de directorul general și raportează asupra modului în care au decurs acestea în activitățile cu fiecare colaborator, semnând de recepția prestării serviciilor artistice pentru toți colaboratorii artistici;

r. va participa în colaborare cu bibliotecarul cu propuneri de redactarea textelor afișelor, fluturașilor, avancronicilor și programelor de sală pentru manifestările proprii și coordonarea ansamblului de operațiuni necesare tipăririi acestora la timp (finalizare cu minim 2 zile înainte de concert), cu răspundere asupra corectitudinii și actualității datelor conținute, iar textele date publicității cu bun de tipar, vor fi avizate de directorul insituției;

s. va colabora la planificarea de perspectivă prin propuneri repertoriale, de distribuție și la organizarea programului artistic și muzical al instituției;

t. va răspunde de organizarea și prezentarea (realizată personal sau de către invitați) concertelor educative-lecții;

u. contribuie la procesul de studiu și selecție a lucrărilor ce urmează a se propune directorului sau directorului artistic, în vederea alcătuirii programului repertorial, luând în considerație o paletă cât mai completă și mai variată de valori consacrate din literatura muzicală universală, clasică și contemporană, din muzica românească și străină;

 • v. se va îngriji de elaborarea programului săptămânal pentru activitățile artistice (repetiții, concerte, deplasări), pentru care ține o legătură permanentă/zilnică cu

directorului sau directorului artistic, referentul bibliotecar, organizatorul de spectacole/concerte, recuzi terii, electroacusticianul (toate datele vor vi cuprinse în programul lunar de activitate);

w. secretarul muzical va transmite în timp util, către toate compartimentele implicate, toate modificările care apar ulterior transmiterii programării, în vederea reconfigurării și finalizării planului de organizare, cu minim 5 zile calendaristice înainte de aplicarea planurilor de activitate sub forma lor definitivă;

 • x. va comunica tuturor eventualele modificări cu privire la planurile de activitate, dar numai pentru cazurile excepționale, se aduc la cunoștința membrilor

ansamblurilor orchestrelor cu cel puțin 48 de ore înainte sau cu 72 de ore îmtii^tp}

în cazul în care este cuprinsă și o zi liberă, în situațiile neprevăzute, ardt^rfl^..

se pot comunica cu minim 24 ore înainte;                              iț°.5/           ț i

||OC|  .I '

y. va colabora la purtarea—corespondenței cu partenerii de proiecte artistice,/ inclusiv negocierile implicate, realizată cu acordul directorului institu^^pczi-^jty baza sarcinilor repartizate de coordonatorul compartimentului;

z. va urmări în conlucrare cu directorul sau directorul artistic, modul cum se

realizează pregătirile concertelor pe compartimente artistice, făcând propuneri pentru remedierea deficiențelor ivite, în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a activității;

aa. se preocupă de procurarea din timp a materialelor (partituri, știme, etc.) pentru lucrările nou incluse în repertoriu, transându-i sarcini bibliotecarului în acest

sens;

bb.va coopera cu referentul bibliotecar și cu compartimentele de organizare spectacole și compartimentul economic, în vederea actualizării informației și sincronizării activității artistice;

cc. va propune colaborările artistice pentru personanele invitate în concerte, face legăturile cu aceștia, conlucrând în acest domeniu cu toate compartimentele și factorii de decizie;

dd. îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfîce postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

Art. 16 Regizorul de scena este subordonat directorului și directorului adjunct artistic al instituției având următoarele atribuții principale:

 • a) va controla decorul pentru concerte,recitaluri, etc și dacă acesta a fost montat conform schiței;

 • b) controlează dacă dirijorul, soliștii și instrumentiștii primei lucrări sunt prezenți;

 • c) verifică dacă recuzita si instrumentele necesare instrumentiștilor, soliștilor si dirijorului se găsesc la locul fixat și dacă aceștia dispun de spațiul necesar desfășurării activității în cele mai bune condiții;

 • d) verifică dacă recuziterii, electroacusticianul și toți cei de care este nevoie la repetiție sunt prezenți și-dacă și-au îndeplinit sarcinile de serviciu;

 • e) verifică dacă culoarele de trecere în culise sunt degajate;

 • f) prezintă dirijorului și soliștilor programul de repetiție și va anunța începerea acesteia.

 • g) va prezenta orchestrei dirijorul și soliștii invitați;

  h) verifică funcționarea surselor de energie electrică, iluminatul din sală, sce culisele, lumina de serviciu, soneriile, cabina electrică, cabina de so sesizând deficientele în vederea remedierii lor;

  J                                                                             2
ÎX z

j) anunță acordorul ori de câte ori este necesar, stabilind programul qe-ȘiicMîftW l'”’ vederea prezentării în cele mai bune condiții, la repetiții și concerte, de concert;                                                                      1F

j) verifică funcționarea cortinei;

 • k) verifică înaintea fiecărui concert prezența dirijorilor, a soliștilor și a artiștilor instrumentiști din orchestra;

 • l) va da dispoziție referentului organizator de concerte să anunțe începerea

concertului pentru accesul publicului în sală;

 • m)va aduce la cunoștința conducerii, concert-maestrului, referentului organizare concerte, despre absența dirijorului sau a solistului care urmează să intre la prima parte a concertului, rezolvând prin mijlocului cel mai rapid aducerea

acestuia la scenă;

 • n) va suna în foaier, anunțând în acest fel publicul să intre în sală, deoarece urmează să înceapă concertul;

 • o) va chema dirijorul și soliștii în culise înainte de începerea concertului, așteptând ca orchestra să-și facă acordajul, permițându-le apoi intrarea în scenă;

 • p) face cunoscute publicului eventualele modificări în programul artistic al instituției;

 • q) va afișa programul de lucru al orchestrei, cu indicarea tuturor amănuntelor

necesare;

 • r) va întocmi referatul de necesitate pentru colaboratorii suplimenți din distribuția generală pentru concert, ținând cont de recomandările șefilor de partidă, concert-maestrului, secretariatului muzical si direcției;

 • s) va completa zilnic condica de prezență la repetiții și concerte a membrilor orchestrei simfonice;

 • t) participă la activitățile de organizare a turneelor în țară și în străinătate;

 • u) colaborează cu recuziterii, electroacusticianul, personalul artistic la organizarea și desfășurarea concertelor/spectacolelor de muzica simfonica/populara/jazz, pentru buna organizare a oricăror evenimente artistice, conform sarcinilor trasate de către dirijori, directori, compozitori, etc., ocupându-se în special de aspecte tehnice și organizatorice ;

 • v) verifică funcționarea echipamentelor tehnice și ia măsuri de remediere a defecțiunilor potrivit indicațiilor personalului de specialitate artistică (sunet, lumini, așezare decor/recuzita și alte organizări administrative);

 • w) pe timpul repetițiilor coordoneză găsirea și întreținerea elementelor de decor și însușește activitățile de organizare in ceea ce privește sunetul, luminile de scena,

partituri, pupitrele si instrumentele si aparatura necesara de redare, de^ inregistrare audio, video a fiecărui eveniment artistic ;

ă funcțgbiîareâfc.' nrodii^aîbr


 • x) pe timpul derulării concertelor/spectacolelor, supraveghea echipamentelor-tehnice potrivit instrucțiunilor primite de la

s-—- --        --                                                 ți r“A_

oprice alta persoană de specialitate și este responsabil pentru opdj^umfeW necesare asigurării efectelor tehnice cerute ;

 • y) intervine pentru repararea operativă a eventualelor defecțiuni ale echipamentelor-tehnice, apărute pe timpul derulării concertelor/spectacolelor potrivit responsabilităților sale și îndrumă activitățile de coordonare scenă conform celor propuse de către dirijori, solisti, concertmaestri;

 • z) întreprinde demersuri pentru eliminarea necomformităților tehnice, desfășurând activitățile de demontare a producției de pe scenă a fiecărui eveniment artistic organizat de către instituție, atât la sediul unității, cât și în afara acesteia ;

aa)se îngrijește de aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă precum și de aplicarea normelor de protecție a mediului și a situațiilor de urgență;

bb) va urmări ca pe toata perioada pregătirii activității artistice cât și în timpul și după finalizarea oricărui evenument artistic să evalueze riscurile potențiale privind pericolele de incendiu, pericolele de accidente în cazul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de muncă, pericol de cădere de materiale și obiecte de la înălțime, electrocutare, arsuri termice, împiedicare prin lăsarea de cabluri/scule/aparatura/orice bun pe treseul cailor de acces ale personalului artistic și tehnic ;

cc)va urmări ca toate activități tehnice să se realizeze în concordanță cu realizarea unor efecte sonore, luminoase, pirotehnice, deplasarea unor decoruri, lăsarea sau ridicarea cortinei, conform documentelor specifice privind caietul de concerte/spectacol, schițe de amplasament, caietul în care este scris scenariul sau modalitatea de realizare a oricărui concert/spectacol, realizarea unui program pe calculator, daca are și în componența alte activităși pe lângă orchestra (dansatori, animatori, prezentatori, alt personal artistic) ;

dd) va urmări ca în activitățile de realizare artistică să se precizeze locul, momentul, situației etc. în care o persoana intră sau iese din scenă, precizări făcute artiștilor, timpul rămas până la intrarea în scenă, locul pe unde intră în scenă;

ee)va prezenta și urmări ca problemele de natura tehnică care apar precum : iluminare necorespunzătoare, becuri arse, întreruperi ale ilumnării, fluctuații de intensitate a sunetului, echipamente care nu mai funcționează la parametrii normali, cabluri smulse, intervenții specific la legarea firelor, înlocuirea cablurilor, schimbarea becurilor, înlocuirea mufelor, reglarea intensității

sunetului, acestea trebuind să se realizeze la timp pentru a nu perturba activitatea.-evenimentelor artistice sau a se preintampina alte evenimente deosebite ; fi ® J ff) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o deci^^rhisS?> de directorul instituției.

V .

• țp    \ y

Art.17 Concert-maeștrii, soliștii instrumentiști, șefii de partidă sunt subarăp^i^țr^ directorului și directorului adjunct artistic al instituției având următoarele atribuții t principale:

 • a) răspund și organizează pentru activitatea profesionala a artiștilor instrumentiști din colectivul pe care îl conduc;

 • b) propun directorului adjunct artistic planificarea distribuțiilor pe concerte în cadrul stagiunii a personalului de specialitate artistică;

 • c) participă la efectuarea programelor de repetiții și concerte aprobate de conducerea instituției;

 • d) manifestă o ținută profesională și morală elevate având un comportament civilizat, respectând normele de disciplină a muncii și răspunzând în mod direct de calitatea interpretativă a lucrărilor din cadrul stagiunii;

 • e) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

»

Șeful de partida este subordonat concert maestrului, directorului adjunct-artistic și directorului instituției și are următoarele atribuții:

 • a) dovedește calități artistice, profesionale și organizatorice deosebite; are obligația de a-și îmbunătăți permanent nivelul professional;

 • b) în colaborare cu solistul instrumentist distribuie sarcinile în cadrul partidei în funcție de necesitățile proiectelor artistice, de importanța acestora precum și de echitabilitatea personalului artistic disponibil;

 • c) în colaborare cu solistul instrumentist stabilește așezarea la pupitre a propriei partide;

 • d) îndruma și controlează modul de realizare a sarcinilor artistice individuale ale membrilor partidei, precum și a sarcinilor de ansamblu ale acesteia;

 • e) atunci când membrii partidei nu realizează correct interpretarea unei partituri din punct de vedere tehnic sau muzical, șeful de partidă poate efectua repetiții pe partidă;

 • f) se preocupă permanent de creșterea nivelului artistic al partide, iar în situația în care în cadrul unei partide nu există funcția de șef de partidă, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către solistul instrumentist al acelei partide;

 • g) poate face parte din comisiile pentru promovarea / evaluarea membrilor proprieiți ® ..Ta. partide, cât și din comisiile de angajare de noi membri în orchestra simfoi

  ncaAz' z;

  rectorul ■

  (AA


 • h) reprezintă partida în raport cu concert maestrul, dirijorul, solistul și cu di artistic;

 • i) șeful de partidă, are funcția de baza în instituție și va da dovadă de o bună.

cunoaștere a partiturilor;                                                          'W.. ( ■

 • j) va avea un comportament maleabil în relațiile cu dirijorii, soliștii și cu artiștii instrumentiști din partida sa și va dovedi calități artistice și profesionale deosebite pentru îmbunătățirea nivelului profesional prin studiu individual, studiind temeinic pasajele solistice din partitura pregătită pentru fiecare concert în parte;

 • k) asigură permanent acordajul partidei, răspunzând din punct de vedere artistic la solicitările dirijorului, solistului și ale concert maestrului;

 • l) pregătirea și executarea știmelor specifice cu expunere sporită (solo) ;

 • m) distribuția, în colaborare cu solistul instrumentist a membrilor formației în structura cerută de partitură asigurând prezența acestora la repetiții și producții artistice;

 • n) va analiza, aproba și ține evidența, învoirilor colegilor din subordine și analizează în vederea aprobării de către director a solicitărilor de concedii fără salariu, ținând evidența acestora, a absențelor și a concediilor de boală;

 • o) decide împreună cu solistul instrumentist așezarea la pupitre a partidei din care face parte și va îndruma și controla modul de realizare a sarcinilor artistice individuale ale membrilor partidei, precum și a celor de ansamblu ale acesteia;

 • p) asigurarea unității trăsăturilor de arcuș și articulațiilor stabilite de concert-maestru sau dirijor, în cadrul partidei proprii în funcție de criteriile muzicale specifice;

 • q) poate solicita și conduce repetiția pe partidă și va centraliza necesitățile de ordin organizatoric, tehnico-material și de personal ale partidei și redactarea referatelor de necesitate în vederea acoperirii acestora (referatele de necesitate cu numele suplimenților care vor completa partida, în vederea efectuării plății drepturilor acestora, se predă responsabilului cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea începerii repetițiilor);

 • r) va răspunde alături de organizatorul de concerte și responsabilul cu prezența orchestrei de ținerea evidenței înlocuitorilor si suplimenților din partidă (semnătura proprie pe formularul de înlocuire fiind obligatorie, alături de concert-maestru). Aceste înlocuiri pot fi susținute financiar de către instituție doar în cazul concediilor legale (odihnă, boală, fără plată);

 • s) prezența solistului și a șefului de partidă este obligatorie, prin rotație, la toate activitățile orchestrei, iar în cazuri excepționale, bine întemeiate, se va admite înlocuirea acestora cu avizul prealabil al concert-maestrului din concertul

respectiv sau repetițiile separate pe partidă în vederea pregătirii ur


concert;                                                                 x

 • t) în colaborare cu solistul instrumentist va stabili listele de turneu        d^țțdă> \^.\

proprie, (cu consultarea concert maestrului si va fi Durtător de cuvânt/ *i •• - - —----------.

proprii în raport cu concert-maestrul, cu dirijorul și soliștii (putând).^.' cunoscut în ambele direcții, spre partidă și spre dirijor și soliști, indicațiile necesare), precum și cu directorul instituției, în situațiile în care acest lucru este necesar;


 • u) sesizează conducerea instituției, redactează rapoarte și propune sancțiuni către angajații din subordine în legătură cu problemele deosebite în cadrul partidei, inclusiv a actelor de indisciplină din cadrul partidei, din timpul repetițiilor și al concertelor;

 • v) participă la ședințele Consiliului Artistic dacă este numit prin decizie internă de către conducătorul instituției;

 • w) va respecta programele de activitate și va respecta disciplina muncii de ansamblu, a relațiilor ierarhice și a normelor de conduită socială și sarcinile trasate de către dirijor ăi conducerea instituției;

 • x) va participa cu maximă responsabilitate la concerte, aceasta implicând angajamentul profesional-artistic, punctualitatea, ținuta fizică și vestimentară, protocolul de scenă;

 • y) participă la efectuarea programelor de repetiții și concerte aprobate de conducerea Filarmonicii și va îndruma și controla modul de realizare a sarcinilor artistice individuale ale membrilor partidei, precum și a celor de ansamblu a acesteia;

 • z) va analiza detaliile profesionale ale repertoriului abordat (grad de dificultate, text etc.) și accelerarea procesului de asimilare a acestora de către membrii partidei, prin disponibilitatea la consultări individuale sau de grup, inclusiv repetiții pe partide;

aa)îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

Solist instrumentist
 • a) are funcția de bază în instituție și va duce ia îndeplinire sarcinile trasate de către șeful de orchestră, dirijor și conducerea instituției;

 • b) va da dovada de o bună cunoaștere a partiturilor având relații de colaborare cu dirijorii, soliștii și cu artiștii instrumentiști din partida sa;

 • c) va dovedi calități artistice și profesionale deosebite în pregătirea partiturilor pentru fiecare concert în parte sau orice alt proiect artistic în care va fi distribuit;

 • d) va executa pasajele solistice din partitura distribuită, atunci când este programat și va asigura permanent acordajul partidei;

 • e) va răspunde la solicitările dirijorului și ale concert maestrului în buna organizare-a fiecărui concert în parte sau orice alt proiect artistic propus de către conducere

 • f) poate face parte din comisiile pentru promovarea membrilor propriei partide dincare ’

face parte, cât și din comisiile de angajare de salariați în diferite orchestre, din cadrul angajatorului;                                                                  . -                  ,

 • g) va răspunde la solicitările dirijorilor, șefului de orchestră și conduceriî<^ștjfi^^tfiy' realizarea concepției repertoriale promovate pentru orice proiect artistib^^^âil fiecărei stagiuni ;

 • h) să se prezinte cu maximă capacitate la toate concertele și recitalurile/repetițiile programate;

 • i) să-și îmbogățească permanent propriul repertoriu, și să solicite programări pentru a prezenta în fața publicului noile lucrări însușite, îmbunătățindu-și în permanență, nivelul profesional prin studiu individual;

 • j)  să colaboreze cu dirijorul pentru a realiza o concepție artistică unitară a lucrărilor concertante prezentate pentru fiecare proiect artistic în care este distribuit;

 • k) să respecte cu strictete programul de lucru și disciplina repetițiilor și ale concertelor programate și să ducă la îndeplinire orice alte atribuții stabilite de către conducerea instituției care privește activitatea sa artistică în vederea realizării normei de muncă ;

 • l) va participa alături de celalalt colectiv artistic la diferite proiecte artistice propuse de către conducerea instituției, în realizarea normei de muncă, cât și la solicitarea activităților propuse de către ordonatorul principal de credite, cât și la obținerea de venituri proprii instituției;

 • m) va face în permanență propuneri în cadrul consiliului artistic sau conducerii instituției, în ceea ce privește îmbunătățirea repertoriului muzical și diferite proiecte pentru ridicarea imaginii și profesionalismului orchestrei din care face parte, astfel încât, să aibă în permanență o activitatea laborioasa privind implicarea în actul artistic .

 • n) se preocupă permanent de creșterea nivelului artistic al partide, iar în situația în care în cadrul unei partide nu exista funcția de șef de partidă, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către solist instrumentistul acelei partide;

 • o) poate solicita și conduce repetiția pe partidă și va centraliza necesitățile de ordin organizatoric, tehnico-material și de personal ale partidei și redactarea referatelor de necesitate în vederea acoperirii acestora (referatele de necesitate cu numele suplimenților care vor completa partida, în vederea efectuării plății drepturilor acestora, se predă responsabilului cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea începerii repetițiilor);

 • p) prezența solistului și a șefului de partidă este obligatorie, prin rotație, la toate activitățile orchestrei, iar în cazuri excepționale, bine întemeiate, se va admite înlocuirea acestora cu avizul prealabil al concert-maestrului din concertul respectiv sau repetițiile separate pe partidă în vederea pregătirii următorului concert;

 • q) în colaborare cu șeful de partidă va stabili listele de turneu pentru partida proprie, (în cazul corului, cu consultarea concertmaestrului și va fi purtător de cuvânt al partidei proprii în raport cu concert-maestrul, cu dirijorul și soliștii (putând să facă cunoscut în

  ambele direcții, spre partidă și spre dirijor și soliști, opinia sau indicațiile necesare), precum și cu directorul instituției, în situațiile în care acest lucru este n

  r) sesizează conducerea instituției, redactează rapoarte și propune sancți] din subordine îm legătură cu problemele deosebite. în cadrul partidei de indisciplină din cadrul partidei, din timpul repetițiilor și al concert<p^\ufew participă la efectuarea programelor de repetiții și concerte aprobatexd^cQpjdlâV' Filarmonicii și va îndruma și controla modul de realizare a sarciniicmtrtistice individuale ale membrilor partidei, precum și a celor de ansamblu a acesteia;

  în colaborare cu șeful de partidă distribuie sarcinile în cadrul partidei în funcție de necesitățile proiectelor artistice, de importanță acestora precum și de echitabilitatea personalului artistic disponibil;

  în colaborare cu șeful de partidă stabilește așezarea la pupitre a propriei partidei; îndrumă si controlează modul de realizare a sarcinilor artistice individuale ale 5

  membrilor partidei, precum și a sarcinilor de ansamblu ale acesteia;

  w) atunci când membrii partidei nu realizează corect interpretarea unei partituri din punct de vedere tehnic sau muzical, solistul instrumentist poate efectua repetiții pe partidă;

  • x) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.  lol


  s)


  t)


  U)

  • V)


  S''.


Concert maestrul
 • a. pregătește și execută partiturile specifice cu expunerea sporită ale tuturor concertelor;

 • b. supraveghează distribuirea sarcinilor în cadrul partidelor orchestrei în funcție de necesitățile proiectelor artistice concrete, de importanța acestora precum și de fluența și echitabilitatea personalului artistic disponibil;

 • c.  răspunde de realizarea sarcinilor individuale ale șefilor de partidă și ale membrilor orchestrei;

 • d. asigură acordajul orchestrei;

 • e. poate solicita și conduce repetitțî pe partidă sau pe compartimente;

 • f.  este cel care reprezintă orchestra în raport cu dirijorul, cu soliștii sau cu directorul artistic;

 • g. poate face parte din comisiile pentru promovare și din cele pentru angajarea de noi membri în orchestră;

 • h.  poate face parte din Consiliul Artistic;

 • i.  se ocupa de prezența colectivă a orchestrei.

 • j.  exercită controlul activității socio-profesionale a artiștilor instrumentiști și instrumentiștilor din colectivul pe care îl conduc, răspund de starea disciplinară

a fiecărui artist instrumentist/ instrumentist din cadrul secțiunii orchesfi^3 simfonice;                                                                   /A ' ’

Of.'l','

 • k. participă la efectuarea programelor de repetiții și concerte aprobate de< conducerea Filarmonicii;

 • l. manifestă o grija deosebită pentru o cât mai elevată ținută profesională Și3 morală, având un comportament civilizat și respectând normele de disciplină^ muncii, în felul acesta asigurând un repertoriu de calitate;

 • m. întocmesc, în condițiile legii, referate de promovare în funcție, grade/trepte profesionale imediat superioare a artiștilor instrumentiști/instrumentiști, în baza unui raport de evaluare;

 • n. în calitatea sa de prim instrumentist al orchestrei organizează, conduce și controlează munca artistică a orchestrei, constituind în cel mai apropiat colaborator al dirijorului străduindu-se prin întreaga sa capacitate să realizeze concepția artistică a acestuia preluând și transmițând la întreaga orchestră indicațiile primite;

 • o. efectuează și răspunde de acordajul orchestrei atât la repetiții cât și la concerte;

 • p. organizează în faza de proiect întregul material al secției de coarde înaintea primei repetiții de ansamblu și va executa la nivel exemplar partiturile muzicale a partidei de vioara I-a, precum și părțile de vioara solo;

 • q. organizează repetiții de partida și propune soluții tehnice, artistice și stilistice șefilor de partidă în conformitate cu linia trasată de dirijor;

 • r. controlează pregătirea generala a întregii orchestre și organizează la începutul fiecărei stagiuni și ori de câte ori este nevoie, ordinea la pupitru a partidei de vioara I-a, avizează așezarea la pupitru efectuată de ceilalți șefi de partidă;

 • s. evaluează profesional membrii partidei de vioara I-a cât și pe șefii de partidă / solisti instrumentiști;

 • t.  supervizează pontajele orchestrei cu privire la exactitate și regularitate și poate fi membru al comisiilor de angajare, promovare a artiștilor instrumentiști;

 • u. supraveghează distribuirea sarcinilor în cadrul partidelor orchestrei, în funcție de necesitățile proiectelor artistice concrete, de importanța acestora, precum și de fluența și echitabilitatea utilizării personalului artistic disponibil, iar in cazul absenței șefului de partidă coordonează activitatea pârtiei în cauză;

 • v. va îndruma și controla modul de realizare a sarcinilor artistice individuale ale șefilor de partide, ale membrilor orchestrei, precum și a celor de ansamblu ale acesteia;

 • w. va asigura activitatea unității trăsăturilor de arcuș și articulațiilor în cadrul compartimentelor, în funcție de criteriile muzicale specifice și schimbările trăsăturilor de arcuș se vor putea efectua până inclusiv a doua repetiție;

 • x. supraveghează și asigură acordajul orchestrei la repetiții și concerte și poate solicita și conduce repetițiile pe partidă sau pe compartimente;

 • y. coordonează relația ansamblului cu dirijorul sub toate aspectele le


activitatea de pregătire și executare a producțiilor artistice, fiind pu cuvânt al orchestrei în raport cu dirijorul și soliștii, cu repreze compartimente ale instituției sau cu directorul instituției pentr^ llrpbfâțâ^ artistice, în situațiile în care acest lucru este necesar;                             ' '    ....

 • z. sesizează conducerea instituției, redactează rapoarte și propune sai^^usn^V' legătură cu problemele deosebite din cadrul orchestrei;

aa. contrasemnează foaia de prezență colectivă a orchestrei și va putea face parte din Consiliul artistic al instituței.

bb.îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

»

Art.18 Soliștii concertiști și soliștii vocali se subordonează directorului și directorului adjunct artistic având următoarele atribuții principale:

 • a) să susțină numărul de concerte, recitaluri în cadrul normei fixate de către conducere în cadrul stagiunii de concerte;

 • b) să se prezinte la un înalt nivel profesional în toate concertele și recitalurile programate;

 • c) să își îmbogățească permanent propriul repertori și să solicite programări pentru a prezenta în fața publicului lucrările propuse;

 • d) să respecte cu strictețe programul stagiunii de concerte avănd obligația de a anunța în timp util ( minim 30 de zile) conducerea instituției despre orice modificare apăruta astfel încât să nu fie perturbată activitatea acesteia;

 • e) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

»

Art.19 Artiștii instrumentiști și instrumentiștii se subordonează șefului de partidă, concert maeștrilor, dirijorului și conducerii instituției având următoarele atribuții:

 • a) să își însușească repertoriul din cadrul stagiunii de concerte;

 • b) să aibă o conduită profesională ireproșabilă respectând cu strictețe indicațiile dirijorului, concert-maeștrilor și șefului de partidă;

 • c) să respecte formația orchestrală stabilită de dirijor și ținută completă la spectacol (pantofi negri, sosete negre, pantaloni negri, fustă/rochie de culoare închisă, cămașă albă, papion negru/alb, costum/frac) care este obligatorie indiferent de genul producției artistice;

 • d) participă la repetiții, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra respectând programul de lucru conform graficului de activitate al acesteia;

 • e) răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

f) la solicitarea șefului de partidă, a concert-maestrului, sau a dirijorului^. ațL obligația de a participa la repetițiile de partidă sub conducerea acesto]ca:!OTi^ie^^

câte ori se consideră necesar;

. g); au . obligația^ să urmărească = zilnic., graficul _ de - activitate - afișat 1^ âyiziefuhr-'7

instituției;

5        7

h) să respecte distribuția stabilită de șeful ierarhic superior;

' X''   .<} ----qv.,,


 • i) să îndeplinească cu responsabilitate profesională sarcinile ce le revin în cadrul^ formației stabilite prin fișa postului, respectând regulile de disciplină și comportament stabilite în cadrul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, în Regulamentul Intern, cât și orice altă dispoziție dată de către conducerea instituției

 • j) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă

de directorul instituției.

J

Artist instrumentist
 • a) se subordonează șefului de partidă/concert maeștrilor, dirijorului și conducerii instituției și va respecta programul de repetiții al orchestrei, participând la repetițiile suplimentare stabilite de șeful de partidă;

 • b) este obligat să aibă o atitudine civilizată în timpul repetițiilor și a concertelor;

 • c) îți însușește corect partitura înainte de prima repetiție și se încadrează în cerințele artistice ale pârtiei și ale orchestrei;

 • d) răspunde la solicitările șefului de partidă (sau ale solist instrumentistului, după caz), ale concert maestrului și ale dirijorului;

 • e) are obligația permanentă de a-și îmbunătăți nivelul profesional prin studiu individual;

 • f) răspunde individual de participarea sa la producțiile artistice ale orchestrei, la toate solicitările șefului de partidă sau ale concert-maestrului, conform distribuirii sarcinilor de muncă ce decurg din necesitățile artistice - atât activitatea de la sediu cât și cea din turnee ;

 • g) participarea la toate repetițiile legate de realizarea producțiilor artistice în care este implicat și va menține un nivel ridicat al potențialului instrumental personal prin studiu individual și asimilarea materialului curent;

 • h) studiul individual instrumental de întreținere și dezvoltare a tehnicii specifice;

 • i)  studiul aprofundat al știmelor ;

 • j) va adapta cu maximă cooperativitate la cerințele interpretative specifice formulate de dirijor și de șefii ierarhici cu încadrarea în cerințele artistice ale partidei și ale ansamblului;


 • k) va respectar programele de activitate și va respecta disciplina muncjj ansamblu, a relațiilor ierarhice și a normelor de conduită socială și trasate de către dirijor și conducerea instituției;

_.1)._va participa cu _ maximă responsabilitate la concerte, aceasta i angajamentul profesional-artistic, punctualitatea, ținuta fizică și vestiW^qrăj:.’ protocolul de scenă ;                                                   Mit

m) participă la repetiții, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • n) la solicitarea șefului de partidă, a concert maestrului sau a dirijorilor are obligația de a participa la repetiții pe partide sub conducerea acestora ori de câte ori se consideră necesar;

 • o) respectă distribuția stabilită de șeful ierarhic superior și va îndeplini cu responsabilitate profesională sarcinile ce revin în cadrul formației stabilite prin fișa postului;

 • p) va urmări în permanență prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale ;

 • q) răspunde de interpretarea știmelor cu grad ridicat de dificultate și complexitate artistică din cadrul unei lucrări muzicale și participă permanent (cu excepția perioadei concediilor de odihnă), disciplinat ,cu maximă capacitate a valorii lor la repetiții, la concerte și la alte activități organizate de instituție ;

 • r) execută întocmai indicațiile dirijorului, concert maestrului și a șefilor de partidă;

 • s) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

J

Instrumentist
 • a) se subordonează șefului de partidă/concert maeștrilor, dirijorului și conducerii instituției și va respecta programul de repetiții al orchestrei, participând la repetițiile suplimentare stabilite de șeful de partidă;

 • b) își însușește corect partitura înainte de prima repetiție și se încadrează în cerințele artistice ale partidei și ale orchestrei;

 • c)  răspunde la solicitările șefului de partidă (sau ale solist instrumentistului, după caz), ale concert maestrului și ale dirijorului;

 • d) are obligația permanentă de a-și îmbunătăți nivelul profesional prin studiu individual;

 • e) este obligat sa aiba o atitudine civilizata in timpul repetițiilor si a concertelor ;

 • f) răspunde individual de participarea sa la producțiile artistice ale orchestrei, la toate solicitările șefului de partidă sau ale concert-maestrului, conform distribuirii sarcinilor de muncă ce decurg din necesitățile artistice - atât activitatea de la sediu cât și cea din turnee ;


 • g) participarea la toate repetițiile legate de realizarea producțiilor artistice/în, care

este implicat și va menține un nivel ridicat al potențialului instrumcntaljp^rsonal prin studiu individual și asimilarea materialului curent;                      /z <

 • h) studiul individual instrumental de întreținere și dezvoltare a tehnicii specifice;;

 • i) studiul aprofundat al știmelor.

î) va adapta cu maximă cooperativitate la cerințele interpretative specifice formulate-

de dirijor și de șefii ierarhici cu încadrarea în cerințele artistice ale partidei și ale

ansamblului;

 • j) va respecta programele de activitate și va respecta disciplina muncii de ansamblu,

a relațiilor ierarhice și a normelor de conduită socială și sarcinile trasate de către dirijor și conducerea instituției;

 • k) va participa cu maximă responsabilitate la concerte, aceasta implicând angajamentul profesional-artistic, punctualitatea, ținuta fizică și vestimentară, protocolul de scenă;

 • l) participă la repetiții, concerte sau alte activități artistice în care este implicată orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • m) la solicitarea șefului de partidă, a concert maestrului sau a dirijorilor are obligația de a participa la repetiții pe partide sub conducerea acestora ori de câte ori se consideră necesar;

 • n) respectă distribuția stabilită de șeful ierarhic superior și va îndeplini cu responsabilitate profesională sarcinile ce revin în cadrul formației stabilite prin fișa postului;

 • o)  va urmări în permanență prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • p) răspunde de interpretarea știmelor cu grad ridicat de dificultate și complexitate artistică din cadrul unei lucrări muzicale și participă permanent (cu excepția perioadei concediilor de odihnă) , disciplinat ,cu maximă capacitate a valorii lor la repetiții, la concerte și la alte activități organizate de instituție ;

 • r) executa întocmai indicațiile dirijorului, concert maestrului și a șefilor de partidă;

 • s) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

Art.20 Compartimentul de organizare evenimente este format din 4 referenți de specialitate (unul cu atribuții de organizator de spectacole și gestiune vanzare bilete și abonamente, unul cu atribuții de secretariat, 2 cu atribuții de organizator evenimente și PR - gestiune vânzare bilete și abonamente ), un bibliotecar și un regizor scenă. Aceștia sunt subordonați directorului instituției și directorului adjunct artistic, având următoarele atribuții principale:

a) Referent de specialitate (organizator de spectacole)

răspunde de difuzarea abonamentelor, biletelor de spectacole din cadrulj# de concerte;

înregistrează seriile abonamentelor și biletelor la Finanțele publice lojile; tine evidenta intrării si ieșirii biletelor si abonamentelor;

predă încasările obținute către casieria instituției, în termenul legal; face propuneri pentru organizarea concertelor educative;

îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă

de directorul instituției.

5

 • b) Referent de specialitate (secretariat)

- înregistrează, expediază, ține toată evidența corespondenței și a registrului de evidența a acesteia, în care operează toate intrările și ieșirile documentelor;

- ține evidența arhivei, pe linie de secretariat;

 • -  repartizează corespondența și documentele pe compartimente;

 • -  asigură repartizarea informațiilor dinspre management către toate

departamentele instituției, precum și în sens invers;

- asigură transmitera informațiilor primite din afara instituției, precum și a celor către exteriorul acesteia persoanelor cărora li se adresează;

- tehnoredactează diferite materiale;

 • -  asigură expedierea și primirea corespondenței prin orice mijloc de comunicare ,

 • -  preia și direcționează apelurile telefonice;

 • -  asigură protocolul instituției;

 • -  programează interviurile si audiențele.

 • -  îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

 • c) Bibliotecar

 • -  răspunde de întreaga gestiune a bibliotecii muzicale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • -  asigură materialul necesar pentru fiecare concert, recital al orchestrei simfonice și de folclor, dar și a compartimentului de jazz si cor pe baza notei scrise primită de la conducerea Filarmonicii, din biblioteca instituției sau pe baza de împrumut, de la alte filarmonici din țară luând legătură prin telefon, fax, e-mail;

 • -  are în gestiune bunurile materiale compuse din:

mijloacele fixe;

obiecte de inventar în folosință;

obiecte de inventar din magazie;

materiale muzicale (accesorii muzicale, afișe pentru colecție, programe, cărți, partituri);

 • -  eliberează bunurile din gestiunea sa conform dispozițiilor legale;

  răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor de serviciu; transcrie (unde este cazul, în funcție de vizibilitate reduse a partiturilor electronic, prin programe autorizate partiturile;

  realizează și menține o arhivă electronică a partiturilor și tuturor materialelor din


X - C 'informat 5.

/>/ / ■   - "-A

_         • .    »"         * I

biblioteca muzicală;                                                                    ’    3- '■■■'

 • -  răspunde de arhivarea partiturilor muzicale privind activitatea artisticăta zinstituției și arhivarea înregistrărilor audio-video (DVD-uri), gestionând în bune condiții colecțiile și celelalte dotări ale bibliotecii muzicale (instrumente, accesorii muzicale) ;

 • -  înregistrează în gestiunea sa, orice intrare și ieșire de bunuri, conform legii și repartizează la dispoziția conducerii instrumente muzicale către angajați sub forma de document contabil;

 • -  operează la timp în documentele de evidențe a colecțiilor/arhivei muzicale ;

 • -  verifică arhiva muzicală în vederea selectării partiturilor pentru fiecare concert în parte selectând fiecare partitură pentru partidele și soliștii din orchestră ;

 • -  multiplică la xerox fiecare partitură pentru dirijor și fiecare partidă în parte, la fiecare concert/eveniment artistic organizat de instituție atât la sediu cât și în afara acestuia, în vederea asigurării în timp util a partiturilor necesare la evenimentele artistice ;

 • -  recuperează de la recuziteri fiecare partitură care a fost multiplicată pentru concertul ce a fost susținut în săptămâna în care partiturile au fost distribuite și le arhivează în bibliorafturi pe compoziție/autor/compozitor;

 • -  recondiționează cărțile, publicațiile deteriorate și partiturile artistice sub orice modalitate (lipire, legare, multiplicare xerox, etc) ;

 • -  sprijină procesul de instruire, studiu, asigurând accesul liber, deplin și gratuit la toate documentația artistică a salariaților în cadrul bibliotecii muzicale pentru studiu individual al artiștilor;

participă la programe și acțiuni culturale organizate pentru toate categoriile de utilizatori: expoziții, saloane și târguri de carte de specialitate artistică, lansări de carte și alte întâlniri cu oameni de cultura, colaborând cu celelelate instituții de cultură pentru schimbul intercultural de partituri și cărți de specialitate, iar în cazul în care unele documente din arhiva bibliotecii lipsesc, face demersuri pentru procurarea partiturilor muzicale pentru fiecare concert;

 • -  colaborează cu dirijorii, concert-maeștri, șefii de partidă, soliștii vocali, inclusiv personalul tehnic de scena pentru buna desfășurare a activității;

 • -  face propuneri către conducerea instituției pentru îmbogățirea continuă a repertoriului cu noi lucrări muzicale, redactează materiale de specialitate, manuscrisele pentru tipărirea afișelor, panourilor publicitare, pliantelor, programe de sala, a altor tipărituri legate de viața artistică și istoricul Filarmonicii;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfîce postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

 • d) Referent de specialitate cu atribuții de organizator evenimente și PR -gestiune vânzare bilete și abonamente

 • -  este intermediar între instituție pe care o reprezintă și publicul specific angajatorului, fiind responsabil față de aceste părți și distribuind informații care dau posibilitatea publicului instituției să-i înțeleagă politicile ;

 • -  desfășoară activități legate de constatarea și influențarea opiniilor unui grup de persoane, pentru aceasta primește informații de la acestea, informează conducerea în legătură cu atitudinile și reacțiile acestora, participă la implementarea de politici care demonstrează atenția crescută față de public (societatea ci%ilăj și evaluează constant eficiența tuturor programelor de relații publice

 • -  poate implementa programe de acțiune planificate, care să servească atâf^ instituția, cât și interesul public, activitatea bazându-se pe comunicare eficientă și pe realitate, fiind legată de fapte, avînd obligații ca : să cunoască instituția (statut, istorie, imagine, cultură, regulamente, legislație), bunurile și serviciile pe care le desfășoară instituția, publicuri variate, mediul, comunicările anterioare ;

 • -  va încerca să obțină toate datele, să facă sondaje, anchete, analize, pentru a putea aprecia și sfătui instituția, propunând soluții optime pentru imaginea instituției în spațiul public ;

 • -  va fi implementator de strategie (implementând strategii pentru interior sau pentru exterior) în conformitate cu obiectivele vizate, pentru a atrage atenția publicurilor sau a schimba atitudini și comportamente ;

va concepe mesaje, adrese oficiale către instituții, publicații media, televiziuni, asociații/fundații, companii;

va alege forma mesajului, caractere potrivite pentru tipar, fotografii, ilustrații, culori, prezentări grafice;

va avea rol de imaginație și rol de comunicare către terțe persoane fizice și juridice ;

■ va avea rolul de a gestiona anumite nevoi ale instituție (integrarea noilor angajați, organizarea muncii, circulația informațiilor, sentimentul de apartenență, climatul intern), comunicarea externă este asociată manifestărilor publice ale instituției în relația cu : presa, expozițiile, audiovizualul, publicitatea, promovarea, campaniile de opinie, organizare de evenimente (lansări, cocteiluri, inaugurări, festivaluri, lansari de carte,etc.), gestiunea crizelor, campaniile de finanțare, propaganda, afacerile publice, lobby-ul, serviciul de informare și de reclamații, revista presei, feedback-ul;

va realiza săptămânal newsletter-ul intern și crearea electronica și tipărirea machetelor sau layout-urilor pentru pliante, reclame de presa, legițimații, oferind ajutor în activitatea de relații publice și comunicare și organizarea de evenimente artistice ;

va gestiona și realiza procesul de alegere, comandă și distribuție de invitații la concerte cu diverse ocazii și va ține comunicarea cu diverși furnizori de materiale promotionale ;

va informa directorul în legătură cu orice problema care apare, ținându-1 la curent cu activitățile derulate în activitatea sa curentă și va întocmi rapoarte cu privire la

activitatea sa ori de câte ori i se solicita acest lucru, realizând și alte s^CfliDlâ cererea directorului/sefului direct;                                       fi &/'

va cerceta, colecta, prelucra, analiza si sinteza informații, elaborând, .orjȘând sau • • • ~

_ selectând-materialele, scrise, video, foto, audio pentru instituți^^^^^r^V Ctz - q'-va culege orice informații către jurnaliști, sponsori ai instituției, Wsfițuții^ •                       , X.' îi-îy*

guvernamentale și toate categoriile de public ce fac parte din sfera de interes, a instituției și va colabora cu toți colaboratorii fotografi, operatori film, regizori, traducători, artiști sau alte organizații care conlucrează la realizarea evenimentelor artistice după un anumit program și va menține în permanenta relația cu mass-media, precum și cu pregătirea întâlnirilor de lucru ale instituției; va ține legătură cu sindicatul instituției și va comunica orice problemă către conducerea instituției și către celelalte compartimente de specialitate în vederea bunelor relații publice și comunicare ;

va tine legătura cu toate compartimentele din cadrul instituției pe domeniul relațiilor publice și comunicare, daca apar informații, stiri/note informative din cadrul altor instituții care trebuiesc aplicate în cadrul unității va informa deîndată persoanele responsabile ;

va avea atribuția de secretar în diverse comitete si comisii din cadrul instituției

>                                                                                                                                  5                                                                                                      3

(Consiliul administrativ, etc.), asigurând ordinea de zi, întocmind procesle verbale ale ședințelor și va comunica persoanelor interesate toate problemele ce se vor discuta pe ordinea de zi, convocând în scris atât personalul intern cât și terțele persoane care fac parte din aceste consilii/comisii numite prin decizii în cadrul instituției, conform legii;

va sprijini managerul instituției pentru monitorizărea, coordonărea și îndrumarea metodologica a implementării și dezvoltării sistemului de control intern ținând legătură cu comisia de monitorizare care va analiza și aviza procedurile formalizate pe care le transmit spre aprobare conducătorului entității publice, astfel încât, se se asigure că se respecta programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;

îndeplinește toate activitățile legate de rolul de purtător de cuvânt (facilitează relația conducerii cu mass-media, oferă informații acesteia ori de câte ori este nevoie, acordă și retrage acreditările jurnaliștilor);

mediază, împreună cu conducerea instituției eventualele conflicte apărute în interior, consiliind conducerea referitor la aparițiile publice, ori de câte ori este

nevoie;

- se ocupa de promovarea instituției, prin mijloace specific și va elabora la începutul anului Planul anual de relații publice și ori de câte ori este nevoie propune Consiliului administrativ instituției planuri, evenimente, campanii de relații publice;


menține relațiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru spop§ donații în cazul diverselor evenimente;

realizează și actualizează anual, sau ori de câte ori este nevoie, prezentare al instituției șialte documente de prezentare; _ = ^_             4 x _

realizează și actualizează în permanența bazele de date și, cu ajutor^z^^^^X

mașterului, actualizează site-ul instituției cel puțin săptămânal sau ori de câte orî este nevoie;


 • -  realizează, dacă este cazul revista presei și alte materiale informative destinate comunicării interne și externe ale instituției atunci când are aprobarea conducerii instituției;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

Cap. V. - Personalul administrativ

Art. 21 Din personalul administrativ fac parte: compartimentul financiar-contabil, compartimentul juridic, seriviciul resurse-umane ,administrativ,arhivă și pază, compartimentul achiziții publice și contracte.

Art.22 Compartimentul financiar-contabil format din economist și casier este subordonat contabilului șef și directorului instituției, având următoarele atribuții:

Economist
 • a) întocmește declarațiile fiscale la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale la termenele scadente (lunar, anual);

 • b) întocmește statele de plată pentru salariați, colaboratori și pentru contractele civile;

 • c) înregistrează cronologic toate documentele contabile conform documentelor justificate;

 • d) întocmește lunar balanța de verificare a conturilor, analizând soldurile fiecăruia;

 • e) întocmește lunar situațiile solicitate de Primărie;

 • f) întocmește lunar declarații fiscal privind impozitul pe spectacole, taxa pe clădire, taxa pe teren datorate bugetului local și achită aceste impozite la termenul legal;

 • g) Stabilește și achită taxele și drepturile de autor datorate ca urmare a susținerii concertelor (UCMR - ADA, UCIMR, Crucea Roșie);

 • h) întocmește acte contabile ținând evidența creditorilor, debitorilor și furnizorilor;

 • i) ține evidenta contabilă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a altor materiale;

 • j) întocmește acte de bancă (plăți furnizori, ridicări numerar plăți colal


depuneri în numerar sume încasate conform contractelor de închine clădire, taxe teren etc.);                                                        fio

 • k) acordă viza de control preventiv pentru toate actele care se supun_ac.estor^ize

 • l) răspunde de primirea bunurilor, de recepția acestora asigurând depozitar :âvși7v^ redistribuirea lor în bune condiții;

 • m) ține evidența stocurilor pe fișe de magazie, asigurând înregistrarea operativă a intrărilor/iesirilor în cadrul instituției;

 • n) întocmește dări de seama statistice;

 • o) ține evidența scriptică și faptică a biletelor de spectacol existente pe stoc în gestiunea instituției precum și evidența scriptică a biletelor de spectacol care se vând on-line;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

9

Casierul
 • a) răspunde de gestionarea materialelor gospodărești , rechizite de birou, precum și alte bunuri ce privesc activitatea instituției;

 • b) răspunde de primirea bunurilor, de recepția acestora asigurând depozitarea și redistribuirea lor în bune condiții;

 • c) ține evidența stocurilor pe fișe de magazie, asigurând înregistrarea operativă a intrărilor/ieșirilor în cadrul instituției;

 • d) eliberează bunurile din gestiune conform dispozițiilor legale;

 • e) sesizează conducerea instituției despre bunurile care nu mai sunt în termen de valabilitate conform legii;;

 • f) încasează de la organizatorul de spectacole sumele reprezentate din vânzarea biletelor, precum și alte sume contra chitanță, suma depunând-o la Trezorerie în termen legal de la încasare ;

 • g) întocmește zilnic registrul de casă, prezentându-1 cu anexele serviciului contabilitate ;

 • h) depune la Trezorerie actele necesare, în termen legal, ridică extrasele de cont cu anexele și le prezintă la compartimentul Financiar-contabil;

 • i) respectă plafonul de casă, plafonul de plați/zi și încasarea maximă/client/zi, conform legislației în vigoare;

 • j) eliberează , numerar din caserie numai .pe bază.de dispoziție de plată semnată de contabil, contabil șef si director;

 • k) răspunde de depunerea integral a numerarului încasat la Trezorerie în contul instituției;

 • l) asigură eliberarea de la magazie a biletelor de spectacole la solicitarea referentului de specialitate (organizatorului de spectacole);

 • m) ridică pe bază de CEC de la Trezorerie sumele cuvenite colaboratorilor și cheltuielilor materiale ;

 • n) răspunde pentru executarea lucrărilor la termenele fixate de conducerea <

instituției;                                                                       £

 • o) ține evidența scriptică și faptică a biletelor de spectacol existente pe stoc în c^i^țTi

arhivei contabile a instituției;                                            f S!

arhivei contabile a instituției;


p-X îndeplinește -orice alte atribuții^obigații specifice postului printre deVtelp de conducătorul instituției.

Wu l k'

Art. 23 Compartimentul juridic. Format din consilierul juridic, membru al Consiliului Administrativ, este subordonat directorului instituției având următoarele atribuții principale:

 • a) acordă consiliere juridică la solicitarea compartimentelor de specialitate în cadrul instituției pentru elaborarea documentelor interne și adreselor oficiale ce vor fi comunicate terțelor persoane;

 • b) vizează din punct de vedere al legalității deciziile interne elaborate/întocmite de către compartimentul resurse umane, față de hotărârile luate de către conducătorul instituției (de sancționare disciplinară, desfacere a contractelor individuale de muncă, de încadrare/promovare a salariaților, de organizare a concursurilor/examenelor, etc.);

 • c) elaborează și semnează de legalitate toate contractele de orice natură cu persoanele intră în relații contractuale cu instituția;

 • d) acordă consultanță juridică ori de câte ori este solicitat de către conducerea instituției în toate problemele ce țin de organizarea internă a Filarmonicii;

 • e) reprezintă instituția în fața instanței judecătorești în situația unor litigii civile sau de orice natura, în baza împuternicirii date de către conducerea instituției;

 • f) comunică în scris către compartimentele de specialitate actele normative care intra în vigoare sau care se actualizează prin implementarea acestora în cadrul instituției;

 • g) elaborează împreună cu compartimentul resurse umane următoarele documente: Regulamentul Intern; Regulamentul de Organizare si Funcționare; alte norme de reglementare interna în relațiile de muncă cu angajații;

 • h) răspunde la solicitările departamentului financiar-contabil în vederea obținerii unor informații privindu-i pe cei care nu și-au achitat obligațiile contractuale, urmând să întocmească toate actele necesare recuperării creanțelor bugetare;

 • i) răspunde pentru executarea atribuțiilor conform obligațiilor stipulate în fișa postului, la termenele fixate de conducerea instituției;

 • j) execută orice alte sarcini repartizate de conducerea instituției, conform pregătirii postului;

 • k) răspunde de respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul Intern, contractual individual de muncă având obligația să respecte și alte sarcini de serviciu primite din partea conducerii, numai sub rezerva legalității lor;

 • l) sesizează conducerea instituției prin note informative cu privire la aspeetelB

® L~

juridice ce țin de legalitatea acțiunilor în cadrul Filarmonicii;            z* x'C”

 • m) solicită oricărui compartiment să i se pună la dispoziție orice material j^dbatdr

necesar complentării documentației utile în vederea susținerii cauzelor'în fața* instanțelor de judecată;                                                    \

V.Z '•7?,'.----------

 • n) propune conducerii instituției exercitarea căilor ordinare și extraordinare de/.at'ac,' față de hotărârile pronunțate de către instanțele judecătorești;

 • o) analizează toate actele cu caracter juridic la solicitarea conducerii instituției și a celorlalte compartimente de specialitate;

 • p) redactează și semnează actele juridice care se depun la instanțele de judecată de drept comun (acțiuni de chemare în judecată, căi de atac, întâmpinări, note scrise, răspunsuri la expertize, etc.) sau cele care privesc natura penală (plângeri penale, denunțuri, reclamații, sesizări către organele de cercetare penale ale poliției judiciare, organelor de urmărire penală din cadrul parchetelor publice, etc.), cu aprobarea conducerii instituției;

 • q) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

J

Art.24 Serviciul Resurse Umane Administrativ, Arhivă și Pază este format din, 1 referent R.U., 1 referent de specialitate - cu atribuții de administrator 3 garderobieri, 5 recuziteri, 1 electroacustician, 1 arhivar, 2 paznici, subordonați șefului de serviciu și directorului instituției îndeplinește următoarele atribuții principale:

Referent RU
 • a) asigură întocmirea documentelor privind modificarea drepturilor salariale, întocmirea și semnarea foilor colective de prezență (pontaje) lunare ;

 • b) efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din cadrul instituției;

 • c) întocmește deciziile privind încadrarea și promovarea în muncă și verifică îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • d) efectuează documentele privind pensionarea și încetarea contractului de muncă, pentru personalul contractual;

 • e) se ocupă de înregistrarea și păstrarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului contractual;

 • f) ține evidența și modifică sporul de vechime ale saiariaților din cadrul instituției;

 • g) organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale saiariaților și urmărește efectuarea acestora ;

 • h) ține evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediu de studii și a concediului fără plată pentru salariați;

 • i) întocmește note privind concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată și concediu pentru studii și la transmite compartimentului Financiar-Contabil;


 • j) eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul instituției j încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi bancare, giranți, etc/w-

 • k) asigură secretariatul concursurilor de angajare precum și al exan promovare în vederea derulării acestora în condiții de legalitate ;

 • l) întocmește-decumentația necesară aeerdănn concediului pentru îngrijiri până la 2 ani și ține evidența acestora ;

 • m) întocmește contractele individuale de muncă și urmărește respectarea acestoM^Lk

 • n) întocmește , introduce și gestionează programul informatic privind registru de evidență al salariaților (REVISAL) transmițându-le online Inspectoratului Teritorial de Muncă în termenul și în condițiile legii;

 • o) primește și înregistrează declarațiile de avere și de interese ale personalului de conducere din instituție, asigură transmiterea acestora în termenul legal la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor legale și asigură scanarea și transmiterea acestora pe format electronic la Primăria Municipiului Ploiești în vederea încărcării pe site-ul instituției;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții/obigații specifice postului printr-o decizie emisă de conducătorul instituției.

Referent de specialitate - cu atribuții de administrator
 • a) coordonează activitatea personalului admininstrativ (conducător auto, recuziteri, garderobieri, electroacustician si paznici);

 • b) în urma licitației sau a selecției de oferte preia notele justificative sau contractele de la compartimentul Achiziții publice și urmărește derularea contractelor ce au fost încheiate la nivel de instituție pentru activitatea specifică de administrativ și întreținere;

 • c) avizează facturile din punct de vedere al corectitudinii prețului, a cantităților livrate și a respectării termenului de livrare a mărfurilor achiziționate;

 • d) primește, înregistrează, ține evidenta contractelor cu furnizorii de prestări serviciiț aer condiționat, copiatoare, xerox, etc,) și supraveghează derularea acestora;

 • e) asigură colaborarea cu prestatorii de telefonie mobilă și fixă, pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziție de aceștia;

 • f) asigură organizarea activității personalului de întreținere, controlează și asigură curățenia în instituție;

 • g) face propuneri pentru contractarea cu agenții economici a lucrărilor ce depășesc posibilitățile tehnice ale instituției;

 • h) participă la planificarea strategiei și la stabilirea obiectivelor activităților de promovare;

 • i) participă activ la crearea și producerea materialelor promoționale ;

 • j) propune și dezvoltă idei creative pentru campaniile de promovare;

 • k) participă la negocierea și încheierea contractelor (cu furnizorii de design, de producție publicitară, cu organizatorii de evenimente);

 • l) coordonează activități în cadrul evenimentelor;

 • m) menține relațiile cu mediul de afaceri stabilind contracte ' jjcntru •

sponsorizări/barterc/parteneriate                                            ' §'(

 • n) se va ocupa în permanență de buna organizare, funcționare și dotarc/mcrtț£ăanță â . tuturor instalațiilor și echipamentelor tehnice din cadrul imobilului ce ■ăpârțihegg ;•

—angajatorii!ui;                                                                         , f

 • o) se va ocupa în permanență de comportarea în timp a imobilului ce apârtihe^5^ municipiului Ploiești (clădirea Filarmonicii) și va urmării respectarea obligațiilor

din contractul de administrare.

 • p) răspunde de recpectarea planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul instituției;

 • q) răspunde de efectuarea inspecției tehnice a autovehiculelor din instituției la termenele prevăzute de legislația în vigoare și este la curent cu prevederile legislative privind activitatea de transport;

 • r) răspunde de necesarul de piese de schimb si comsumabile auto;

 • s) răspunde de întocmirea zilnică a foilor de parcurs si lunar a F.A.Z.-urilor;

 • t) îndeplinește orice alte atribuții/obligații specifice postului printr-o decizie emisă de conducătorul instituției.

Garderobier
 • a) asigură curățenia întregului sediu al instituției cu respectarea strictă a normelor de igienă și sănătate publică, în celelalte locații în care orchestrele iși susțin concertele, în locurile de cazare ale colaboratorilor din cadrul instituției si la punctul de lucru din piața Eroilor, nr.lA ;

 • b) răspunde de activitatea de plasare a spectatorilor, cât și de primirea obiectelor de îmbrăcăminte la garderobă, precum și de restituirea acestora la terminarea spectacolelor;

 • c) este responsabil cu verificarea abonamentelor/invitațiilor și ruperea biletelor invitaților la intrarea în sala de spectacol, având răspunderea de a nu lăsa intrarea spectatorilor fără bilet/invitație;

 • d) asigură liniștea, ordinea și decența în sala de spectacol, pe timpul desfășurării concertelor;

 • e) în timpul cât și după terminarea concertelor, are obligația de a verifica/constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale, informând conducerea instituției;

 • f) asigură curățenia în ceea ce privește recuzita de spectacole, pupitre, scaune, instrumente;

 • g) respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituției;

 • h) dovedește în permanență o conduită ireproșabilă, profesionalism și conștiinciozitate la locul de muncă ;

 • i) să respecte regulile de acces în instituție și să nu primească persoane străine în incinta acesteia decât cu aprobarea conducerii;

 • j) să folosească aparatura, instalațiile, materiile prime și materiale, mobilierul,etc, încredințate în cele mai bune condiții, evitându-se orice fel de risipă, economisând la maximum conbustibilii, apa și energia electrică ;

 • k) să respecte măsurile de securitate și sănătate în muncă, igiena muncii ( curățenia la locul de muncă), prevenirea și stingerea incendiilor cât și si urgență în cadrul instituției;


 • l) să respecte regulile de disciplină și comportament stabilite pri] Regulamentul Intern al Instituției cat și prin deciziile directorului Filnr

 • m) să însoțească publicul meloman venit în sala de concerte, către locurileWz^țvăie

având o atitudine permanent decentă, respectoasă și politicoasă ;               \

 • n) să înștiințeze conducerea instituției, sau șeful direct făcând propuneri sau luând toate măsurile necesare, după caz și posibilități, de îndată ce au luat la cunoștință, de existența unor nereguli, abateri, greutăți sau lipsuri în întreținerea, aprovizionarea sau utilizarea locului de muncă, pentru prevenirea sau remedierea unor asemenea situații;

 • o) să nu lase fără supraveghere în timpul funcționării aparatura, instalațiile, etc, ale instituției;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții/obligații specifice postului printr-o decizie emisă de conducătorul instituției.

Recuziter
 • a) răspunde de amenajarea scenei, pentru orchestra simfonică , de folclor Jazz si cor, răspunde de întreținerea în bune condiții a acesteia atât la repetiții cât și la spectacole, la sediu cât și în deplasare ;

 • b) asigură transportul instrumentelor în bune condiții, precum și aranjarea scenei pentru repetiții și concerte, fiind ajutat de ceilalți recuziteri și de electroacusticianul instituției;

 • c) în cadrul concertelor/ manifestărilor/ recitalurilor/work-shopurilor, asigură ordinea și liniștea spectatorilor atât în sală, la balcon cât și în celelalte spații ale Filarmonicii;

 • d) participă efectiv la repetiți și concerte asigurând schimbările impuse de acestea ;

 • e) asigură gestiunea recuzitei și a mobilierului scenic și participă la inventarierea anuală;

 • f) asigură afișarea materialelor promoționale (afișe, banere etc.) în locațiile stabilite de conducerea instituției;

 • g) este responsabil cu verificarea abonamentelor/invitațiilor și ruperea biletelor invitațiilor la intrarea în sala de spectacol, având răspunderea de a nu lașa intrarea spectatorilor fără bilet/ invitație;

 • h) cere sprijinul personalului de sala pentru obținerea de recuzită (fundaluri, panouri, efecte de lumina) pentru a face scena cat mai agreabila);

 • i) răspunde de toate problemele ce decurg din evidenta gestionării recuzitei de pe scena (pupitre, scaune etc.);

î) participă la activitatea de curățenie și înfrumusețare a instituției;

 • j)  în caz de avarii produse la instalații, conducte de apa, la rețele electrice sau telefonie și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunostiintă

5          3

celor în drept asemenea evenimente și să i-a măsuri imediat după constatare;

 • k) respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituției;

  c.străine in    s

  materialele , iftppiMerul,')

  ie..orice fel. de> risk^; '   .


 • l) să respecte regulile de acces în instituție și să nu primească persoane incinta acesteia, decât cu aprobarea conducerii;

 • m) să folosească aparatura, instalațiile, materiile prime și

încredințate în cele mai bune condiții, evitându-j________ ______

economisând la maximum combustibilii ,apa și energie electrică;

 • n) să respecte măsurile de securitate și sănătate în muncă igiena muncii (ordihea_și0, curățenia la

5

locul de muncă), prevenirea și stingerea incendiilor cât și situațiile de urgentă în cadrul instituției;

o)


să respecte regulile de disciplină și comportament stabilite prin ROF și Regulementul intern al instituției cât și prin deciziile directorului instituției;

p)


să înștiințează conducerea instituției sau șeful direct făcând propuneri sau luând toate măsurile necesare după caz și posibilități de îndată ce au luat cunoștința de existența unor nereguli, abateri greutăți sau lipsuri în întreținerea, aprovizionarea sau utilizarea locului de muncă pentru prevenirea sau remedierea unor asemenea situații;

să nu lase fără supraveghere în timpul funcționării aparatura, instalațiile etc., ale instituției;

J 7

s) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea prealabilă a șefului ierarhic.

ș) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

Electroacustician
 • a) elaborarea soluțiilor pentru sonorizare;

 • b) sonorizarea încăperilor și a spațiilor deschise;

 • c) asigurarea efectelor sonore în timpul spectacolului;

 • d) procesare sunet;

 • e) gestionarea bunurilor de inventor si a materialelor ;

 • f) participarea la executarea inventarelor anuale de gestiune

 • g) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

5

Arhivar
 • a) va întocmi pe baza propunerilor celorlalte compartimente, nomenclatorul arhivistic al instituției, termenele de păstrare și va urmări aplicarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996- Legea Arhivelor Naționale (actualizată);

 • b) preia periodic de la compartimentele din cadrul instituției, toate documentele ce trebuiesc îndosariate și păstrate în arhivă și va întocmi registrele de evidență curentă (pentru fiecare spațiu de arhivă în parte);

 • c) asigură aranjarea documentelor pe criterii de temporalitate și specificitate în © arhivă asigurând păstrarea documentelor în arhivă în condiții optime pemrii evita degradarea acestora ;

 • d)   ia măsuri cu privire la conservarea, selecționarea arhivei și

materialelor selectate către Arhivele Naționale- sucursala Prahova ;            ''   ’       ■

 • e)  la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției sau a altor solici^nț^^^^v

eliberează copii după actele arhivate cu caracter public ;                            '’

 • f) colaborează cu compartimentul resurse umane și va pune la dispoziția acestuia toate documentele din arhivă pentru a se întocmi adeverințe privind vechimea în muncă a angajaților ale căror evidențe se află spre păstrare în arhiva instituției, precum și pentru foștii salariați ai Filarmonicii;

 • g) asigură aplicarea unitară a legislației în vigoare și urmărește modificările legislative care survin având ca obligație întocmirea nomenclatorului dosarelor în cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu,, Ploiești;

 • h) întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozitul arhivei asigurând secretariatul comisiei de selecționare și convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate ;

 • i) întocmește formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrărilor către Arhivele Nationale-sucursala Prahova;

 • o) inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul instituției, asigură legătura cu Arhivele Naționale, în vederea verificării și confirmării nomenclatorului, urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor și asigură predarea/integrarea arhivei selecționate la unitățile de recuperare ;

 • j) cercetează documentele din depozitul arhivei în vederea eliberării copiilor și a certificatelor solicitate de salariați sau foști angajați pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare ;

 • k) verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite și va întocmi inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozit, asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă și pune la dispoziție, pe bază de semnătură, și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, iar la restituirea acestora, verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire, acestea vor fi reintegrate la fondul de arhiva ;

 • l) pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale-sucursala Prahova, toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creator ;

 • m) pregătește documentele cu valoarea istorică și inventarele acestora, în vederea predării către Arhivele Naționale-Sucursala Prahova, conform prevederilor legii Arhivelor Naționale și pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

 • n) comunică în scris, în termen de 30 zile, Direcției Județene Prahova a Arhivelor Naționale înființarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea instituției cu implicații asupra compartimentului de arhivă;

 • o) răspunde de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea lor^^5^8^^.

condițiile prevederilor Legii Arhivelor Naționale și organizează depozituBdc-- — arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Ai|n\^lbr^>s-X''' Naționale și va menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de                ■

solicitând conducerii instituției dotarea corespunzătoare a depozitului / (mobilier, rafturi, mijloace de apărare împotriva incendiilor, ș.a.).                    ;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie-, f emisă de directorul instituției.

Paznic
 • a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudici unitățiilor păzite;

 • b) să păzească obiectivul ,bunurile și valorile primite în pază și să asigure întreținerea acestora, conform planului de pază și să respecte consemnul postului;

 • c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și dispozițiile interne;

 • d) să efectueze control la intrarea și ieșirea din obiectiv a persoanelor care intră și care iese,în cazul în care descoperă bunuri, documente de serviciu ,etc , care nu se justifică cu acte doveditoare să anunțe șeful ierarhic și Poliția;

 • e) să nu permită intrarea în obiectiv a persoanelor aflate în stare de ebrietate;

în caz de avarii produse la instalațiile ,conducte sau rezervoare de apa ,de combustibil sau de substanțe chimice ,1a rețele electrice sau telefonie si în orice alta împrejurare care sunt de natură să producă pagube ,să aducă de îndată la cunoștința celor în drept asemenea evenimente și să i-a primele măsuri imediat după constatare;

 • f) să păstreze secretul de servicu ,dacă prin natura atribuțiilor are asemenea informații;

 • g) să poarte uniforme cu însemnele distinctive numai în timpul serviciului;

 • h) să nu se prezinte în stare de ebrietate la servicu și nici să consume băuturi alcoolice în timpul lui,să nu absenteze și să nu lipsească fără să anunțe în prealabil conducerea;

 • i) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici și să fie respectuos în relațiile de muncă;

 • j) consemnează în caietul de vizitatori cu nume ,prenume, act de identitate , domicilui data intrării și ieșirii a persoanelor care intra în instituție;

 • k) personalul de pază este obligat să cunoască foarte bine planul de execuare în caz de incendiu pentru evacuarea și îndrumarea echipelor de intervenții;

 • l) să măture dimineața, înainte de predarea serviciului, curtea Filarmonicii, iar pe timp de iarnă să asigure curățarea zăpezii;

 • m) îndeplinește orice alte sarcini administrative, trasate de către șeful direct sau de conducere;

 • n) apară patrimoniul unității prin toate mijloacele legale, contribuind totodată la dezvoltarea printr-o participare activă la o bună și eficientă administrare a

  acesteia, răspunzând în fața conducerii pentru îndeplinirea sarcinilor proprii bunul mers al activității generale în cadrul instituției;

  o) să dovedească în permanență o conduită ireproșabilă, profesiti/a^Sm^și^ conștiinciozitate la locul de muncă ;

  p) să respecte regulile de acces în unitate și să nu primească persoand^rathe/îii’ incinta acesteia, decât cu aprobarea conducerii instituției ;

  q) să folosească aparatura, instalațiile, materiile prime și materialele, mo hi echipamentul individual de protecție, etc. încredințate, în cele mai bune condiții, evitându-se orice fel de risipă, economisind la maximum combustibilii, gazele, apa și energia electrică ;

  să respecte măsurile de securitate și sănătate în muncă, igiena muncii(ordinea și curățenia la locul de muncă), prevenirea și stingerea a incendiilor P.S.I. cât și situațiile de urgență în cadrul unității;

  să înștiințeze conducerea unității, sau șeful direct făcând propuneri sau luând toate măsurile necesare, după caz și posibilități, deîndată ce au luat cunoștință, de existența unor nereguli, bateri, greutăți sau lipsuri în întreținerea, aprovizionarea sau utilizarea locului de muncă, a mașinilor, echipamentului, etc. ori de alta natură, pentru prevenirea sau remedierea unor asemenea situații; să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea prealabilă a șefului ierarhic ;

  u) să nu scoata din incinta unității, prin diferite mijloace, aparatură, documente, și alte bunuri aparținând instituției, fără acte legale de însoțire a acestora, sau fără aprobarea șefului direct sau a conducerii unității;

  • v) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie emisă de directorul instituției.

  J  si

  /


  r)


  s)


  t)


Art.25 Compartimentul achiziții publice si contracte este format din referentul de specialitate care este subordonat directorului instituției având următoarele atribuții:

 • a) elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor, a notelor de fundamentare, a necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente ale instituției;

 • b) coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c) urmărește respectarea plafoanelor de achiziții publice directe pentru fiecare produs în parte;

 • d) exercită atribuții de specialitate cu privire la realizarea achizițiilor publice în system electronic (online) potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • e) consituie, arhivează, și păstrează dosarele achizitților publice;

 • f) realizează și îndeplinește procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune, de servicii și/sau a contractelor de concesiune de lucrări, având obligația de a informa toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

 • g) îndeplinește orice alte atribuții /obligații specfice postului printr-o decizie, emisă de directorul instituției.                                                      0 C


  ... .

  Cap, VI. - Dispozițiifinale                                                  \

  \<^>......

  Art.26 Toți salariații Filarmonicii în raport cu îndeplinirea atribuțiilor de muncă^ș ie^


revin din prezentul regulament, răspund disciplinar, civil, material și penal, după caz, pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu.

Art.27 (1) Atribuțiile și sarcinile de serviciu ale fiecărui salariat, sunt înscrise în Regulamentul Intern și în fișa postului, acestea fiind comunicate angajatului. Sarcinile și atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate în raport cu schimbările ce survin conform legislației în vigoare. Salariații din Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, sunt obligați să cunoască și să respecte întocmai prevederile prezentului regulament cât și orice alte prevederi legale emise de către conducerea instituției.

 • (2) Ori de câte ori regulamentul se refera la instituție se înțelege Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești.

3

 • (3) Completarea și modificarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se face prin dispoziția directorului cu aprobarea Consiliului Administrativ și a reprezentanților salariaților/sindicatului.

 • (4) Șefii de compartimente, reprezentanții salariaților/sindicatul, au dreptul ca anual, să facă propuneri de actualizare a prezentului regulament.

 • (5) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare completează cu celelalte reglementări legale în vigoare.

 • (6)  Prin atribuțiile serviciul resurse umane administrativ arhivă și pază și compartimentul juridic, Regulamentul de Organizare și Funcționare, se va afișa la avizierul instituției, timp de 30 de zile, pentru cunoașterea sa de către toți salariații instituției fiind păstrat în cadrul compartimentelor menționate.

 • (7) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, intră în vigoare la data aprobării în cadrul ședinței de Consililu Local, data la care se anulează cel anterior.

filarmonica

V „Paul ConstanUnescu"

Ploiești            /'


Adresa: Str. Anton Pann, nr. 5 E-mail: office@filannonicaploiesti. eu Tel./ Fax-0244/515.841 www.filarmonicaploiesti .ro2.

 • 3.

 • 4.


Ședința Consiliului administrativ

din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești din data de Jfâ MvJrora

Ordinea de zi:


Tarife de înregistrare - Studio (anexă);

R.O.F.;

Transformare posturi

DiverseLa ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane :seu - director - Președinte;

inJBotez - consilier local - reprezentant al autorității administrației publice locale -

\zdc-'------


dl.

dl. Geottee

membru;

dna. Frîncu

dna. Tvardoc

dl. Sava Marius'Claudiu - consilier juridic - membru;

dna. Balaș Larisa - șef serviciu resurse umane - membru;*

dl. Mihail Vîrgă - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești - membru.                                       _

dna. Ionescu Cristina - secretar muzical - secretar; 6^4^

Consiliul administrativ a discutat ordinea de zi (mai sus menționată), după cum urmează :

Deschiderea de ședință o are domnul director Vlad Mateescu, în calitate de președinte, care aduce în discuție___

fyfhtâu' / »' 4f


r&ma - director adjunct artistic - menjbru riana - contabil șef - membru?^;'£7$                                     &

CeteC&tf' CA< C&tQ’,

j --  '             /     /              7or


/)/•-#         ■cc.^'zea                ,


ÎVĂ


'fyaeM k        — /y

7             K J ~â Ă J          Ă %e

"Z/K


Yr/jr&,cP               ) /T&fa'' *&~£f 'cS'/£îț

wk fePrtM &$ fim &\. ea&?!&'■ ' . .----------.. - —p .;---------

MmOcJhn/rfTtâ e& /rrfcț/ &>

CUccslr^ ftâ'ce&'&o c^(MdtM}

tocte^tâMf/ fa /frqcf                           fa/it&h/fy

^TUlkttl P2£fl>C&idt                            Ou/ q £ne&e9<f‘\ jtf
Prezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administrativ conțineț ) file și a fost încheiat astăzi,Semnăturile membrilor Consiliului administwitiy:

dl. Vlad Mateescu - director - Președinte;

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autorități membru;

dna. Frîncu Georgiana - director adjunct artistic -:

dna. Tvardochlib Adriana - contabil șef-membru^Ț^^A^^^^

dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic - membru;

dna. Balaș Larisa - șef serviciu resurse umane — membru;

dl. Mihail Vîrgă - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești-membru.

dna, Ionescu Cristina - secretar muzical - secretar;


FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DIN DATA DE 22.06.2018 privind promovarea in grade sau trepte profesionale

ORCHESTRA SIMFONICĂ si JAZZ

Numele si prenumele candidatului/grad in care promovează

Punctaj final al concursului

Rezultatul

Dumitrescu Anca

90 puncte

Admis

Caraivan Georgiana

92.66 puncte

Admis

Ștefan Laurentiu

100 puncte

Admis

Zlat Sorin

100 puncte

Admis

Cojanu Razvan

100 puncte

Admis

Secretar: Radu Camelia

V''