Hotărârea nr. 263/2018

Hotãrârea nr. 263 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Â R Â R E A Nr. 263 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 56/09.07.2018 a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de Specialitate nr. 5142/25.06.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 305/23.07.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Raportul de specialitate nr. 1052/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 39/25.07.2018 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.07.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”a” si alin. (3), lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul-art. 45, alin. (1), lit. „a” și alin. (6) coroborate cu art. 115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2018.

/S

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 168/30.05.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚIINr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

“0“

F"

~T~

“3“

5


COMITETUL DIRECTOR


1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

s

1,00


SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE =10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6 Personal medical superior_______

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic specialist

Medicină internă

s

1,00

Persona

mediu sanitar

9

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1,00

10

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

11

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

21

asist.med.

Medicală

PL

1,00

22

asist, med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asist, med.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

M

1,00

27

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

28

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

29

infirmieră

G

1,00

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

35

infirmieră

G

1,00

36

infirmieră

G

1,00

37

infirmieră

G

1,00

38

infirmieră

G

1,00

39

infirmieră

G

1,00 s

40

infirmieră

G

1,00/X:.

41

îngrijitoare

G

1,00 e.

Z-S''V.Ok

42

îngrijitoare

G

i.ojo..

i ->|

43

îngrijitoare

G

1,00 c

44

îngrijitoare

G

1,00?' >4

45

îngrijitoare

G

1,00

<.O—\

46

îngrijitoare

G

1,00

-^1 *.»'

47

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior________________

|    48

medic specialist

Cardiologie

s

1,00

Persona

1 mediu sanitar

49

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

50

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

51

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

52

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

53

infirmieră

G

1,00

54

infirmieră

G

1,00

55

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Persona

1 medical superior

56

medic primar

Hematologie

S

1,00

57

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

58

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

66

infirmieră

G

1,00

67

infirmieră

G

1,00

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

îngrijitoare

G

1,00

71

îngrijitoare

G

1,00

72

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior___________________________________________________________

73

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

74

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

75

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

76

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

77

asist.med.pr. - șefă

Medicală

s

1,00

78

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

79

asist, med. pr.

Medicală

s

1,00

80

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

81

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist, med. pr

Medicală

PL

1,00

86

asist, med

Medicală

PL

1,00

z-\ x" *"              *■

A-,

87

asist, med.

Medicală

PL

1,00

88

asist.med.

Medicală

PL

1,00

89

asist, med.

Medicală

PL

1,00

. - iSfe ■

90

asist.med.

Medicală

PL

1,0091

infirmieră

G

1,00

92

infirmieră

G

1,00

93

infirmieră

G

1,00

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

îngrijitoare

G

1,00

97

îngrijitoare

G

1,00

98

îngrijitoare

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00


SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Personî

il medical superior

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

105

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

106

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Persoria

ii mediu sanitar

107

asist.med.pr.-șefă

Medicală

s

1,00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

109

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

110

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

111

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asist, med.

Medicală

PL

1,00

122

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persdnâ

auxiliar-

123

infirmieră

G

1,00

124

infirmieră

G

1,00

125

infirmieră

G

1,00

126

infirmieră

G

1,00

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00

130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00

132

infirmieră

G

1,00

133

îngrijitoare

G

1,00

134

îngrijitoare

G

1,00

135

îngrijitoare

G

1,00

136

îngrijitoare

G

1,00

137

îngrijitoare

G

1,00SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRA^

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE Zi, Nr. paturi = 8 Personal medical

138

medic primar-șetseGție-

O

ne

139

medic primar

Oncologie

s

1,00

140

medic primar

Oncologie

s

1,00

141

medic primar

Oncologie

s

1,00

Alt personal superior

142

| Psiholog spec.

Psihologie

1,00

I                                                                      I

Personal mediu sanitar

143

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

168

infirmieră

G

1,00

169

infirmieră

G

1,00

170

infirmieră

G

1,00

171

infirmieră

G

1,00

172

infirmieră

G

1,00

173

infirmieră

G

1,00

174

infirmieră

G

1,00

175

îngrijitoare

G

1,00

176

îngrijitoare

G

1,00

177

îngrijitoare

G

1,00

178

îngrijitoare

G

1,00

179

îngrijitoare

G

1,00

180

îngrijitoare

G

1,00

181

îngrijitoare

G

1,00

182

îngrijitoare

G

1,00

183

îngrijitoare

G

1,00

184

îngrijitoare

G

1,00

185

“ngrijitoare

G

1,00


COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior

r 186                    ■


medic rezident


Personal mediu sanitar


| Radioterapie | S |      1,00     |


187

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

188

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

189

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

190

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

191

asist.med.

Medicală

PL

1,00

192

asist,med.

Medicală

PL

1 00

193

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

,6

Persona

auxiliar

194

infirmieră

G

1,00

----’T“’---1--------1-—

195

infirmieră

G

1,00

196

infirmieră

G

1,00

197

îngrijitoare

G

1,00

198

îngrijitoare

G

1,00

199

îngrijitoare

G

1,00  • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

  • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

  • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

200

medic primar

Radioterapie

S

1,00

201

medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alt personal superior

202  | Fizician medical debutant

Medicală

s

1,00

Personal mediu sanitar

203

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

204

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

205

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

206

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

207

asist, med.

Medicală

PL

1,00

208

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

209 îngrijitoare                               |                        | G |     1,00

FARMACIE

Personal medical superior

210

[farmacist sef

Farmacie

S

1,00

211

| farmacist

Farmacie

S

1,00

Personal mediu sanitar

212 [asist, med. pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

213 asistmed.pr.

Farmacie

PL

1,00

214 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

215 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

216 [asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

Personal auxiliar

217 [îngrijitoare

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

218

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

219

medic specialist

Laborator

S

1,00

220

medic specialist

Laborator

s

1,00

221

medic primar

Laborator

s

1,00

Alt personal superior

222

chimist pr.

Laborator

S

1,00

223

biolog spec.

Laborator

S

1,00

224

biolog pr.

Laborator

s

1,00

225

biolog pr.

Laborator

s

1,00

Personal mediu sanitar

226

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

227

asist, med. pr.

Laborator

PL

1,00

* '

228

asist, med.pr.

Laborator

PL

1,00

O

229

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

230

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

|®e  /•,

231

asist.med.

Laborator

PL

1,00

. -. w,

232

asist, med.

Laborator

PL

1,00

Of ..

233

asist.med.

Laborator

PL

1,00

XZ ■ mun

234

asist.med.

Laborator

PL

1,00

235

laborant pr.

Laborator

M

1,00

Persona

auxiliar

236

îngrijitoare

G

1,00

237

îngrijitoare

G

1,00

238

îngrijitoare

G

1,00
LABORATOR RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

239

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

240

medic specialist

Radiologie

S

1,00

241

medic rezident

Radiologie

S

1,00

242

medic primar

Radiologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

243

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

244

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

245

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

246

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

247

asist, med. pr.

Radiologie

PL

1,00

248

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

249

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

250

asist.med.deb.

Radiologie

PL

1,00

Persona

I auxiliar

251

îngrijitoare

G

1,00

252

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior

253

medic primar

Anatomie patologică

s

1,00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alt personal medical superior

254

biolog principal

Laborator

s

1,00

Personal mediu sanitar

255

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

256

asist.med.pr.

Laborator

M

1,00

Personal auxiliar

257

îngrijitoare

G

1,00

1

LABORATOR E)

(PLORĂRI FUNCȚION

ALE

258

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

259

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

260

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

261

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior_______________________________________________________

262

fiziokinetoterapeut

CFM

S

1,00

263

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

264

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

Persona

mediu sanitar

265

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

I

266

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

267

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

268

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

269

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

.< Z'-     .

270

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

•      *9/       .•       ■■

271

asist. med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

-           4 z

272

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

1/1

273

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

■ y

z

274

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

tr*. ■HL'h7. -

275

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

276

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

278

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

279

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

280

asist.med.pr.

Masaj

PL

1,00

281

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

Persona

auxiliar

282

îngrijitoare

G

1,00

283

îngrijitoare

G

1,00

284

îngrijitoare

G

1,00

285

îngrijitoare

G

1,00

286

îngrijitoare

G

1,00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE $1 BOLI METABOLICE

Persona

- ------ - —                          , avvaawața — v a —>    a ■ ■■ ■— a gv a— ■ v-r

1 medical superior

287

medic specialist

Diabet

S

1,00

288

medic primar

Diabet

S

1,00

Personal mediu sanitar

289

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

i

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior

|  296  | medic primar


CABINET MEDICINA MUNCII


Personal mediu sanitar

297 asist.med.pr.


Medicina muncii | S |     1,00     |                 |

| Medicală | PL |      1,00     |                  [


Peraonalmedica^sugerior

290

medic primar

Oncologie

S

1,00

291

medic primar

Oncologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

292

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

293

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

294

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

295

asist.med

Medicală

PL

1,00

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

298

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

299

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Persona

mediu sanitar

300 |asist,med.pr.                            | Igiena | PL |     1,00     |                 |

Personal auxiliar


|  301 |agentDDD                         |                    | G |    1,00

__________________STERILIZARE        _______

|   302 |asist,med.pr                         ~~ I         Igiena        | PL I 1,00     [

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ^

nist - sef serviciu                                      S         1,00 Vb?. v


305

economist - sef serviciu

S

1,00 ț

*

306

asist.med.

Medicală

PL

1,00

307

statistician medical

M

1,00

L- /       o

308

statistician. medical

M

1,00

309

registrator med.pr.

M

1,00

310

registrator med.pr.

M

1,00

311

registrator med.

M

1,00


303

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

304

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

r>:'

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

312

Sef Birou

S

1,00

313

medic spec.

S

1,00

314

economist IA

S

1,00

315

referent de specialitate I

S

1,00

Dietetica

316

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

•- ~ I

Culte

317 | preot definitiv                           |                        | S [     1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

318

[asist.med.pr.

Medicală

PL

TOO

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

319

asist.med.pr.

Medicală

--PL—

—nro—

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

320

medic specialist

O.R.L.

I s

1 W

o

Personal mediu sanitar

321

asist.med.pr.

Medicală

PL

—ruo—

Cabinet Oftalmologie

Personal medical superior

322

medic primar

Oftalmologie

I ș

[     1,00

I

Personal mediu sanitar

323

asist.med.pr.

Medicală

PL-

1,00

Cabinet Chirurgie generală

Personal sanitar superior

324

medic primar

Chirurgie

S

1,00

325

medic primar

Chirurgie

s

1,00

Persona

I mediu sanitar

326

asist.med.pr.

Medicală

PL

TjjO

527

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet

Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

328

asist.med.pr.

Medicală

--PL—

—Foo—

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Persona

medical superior

329

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

330

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1,00

Persona

mediu sanitar

331

asist.med.pr.

Medicală

PL

T7JU----

Cabinet

Hematologie

Personal mediu sanitar

332

asist.med.pr.

Medicală

--FF"

—w—

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

333

medic specialist

Dermatologie

L s

I 1,00

n--

Personal mediu sanitar

334

[asist.med pr.

Medicală

---FT---

—ruu-

r—-

Cabinet Endocrinologie Personal medical superior

335

I medic specialist

Endocrine

S

1,00

336

[medic specialist

Endocrine

S

1,00

Personal mediu sanitar

337

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

338

'asist.med.pr.

Medicală

~PT“

1,00

Cabinet

Psihiatrie

Personal medical superior

339

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

340

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

342

asist.med.

Medicală

PL

'1,00

Cabinet

Neurologie

Personal medical superior

343

medic specialist

Neurologie

S

1,00

344

medic primar

Neurologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

345 [asist.med.pr.

Medicală

F’L

1,00

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior

346

medic specialist

Cardiologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

347

asist, med. pr.

Medicală

PL l

1,00

Cabinet

3ediatrie

Personal medical superior

348

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

349  ]

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

350

asist.med.

Medicală

---ȚUU---

Cabinet

Radioterapie

Personal mediu sanitar

351

asist? med.

Medicală

Pl

1,00

Personal auxiliar

352

îngrijitoare

M

1,00

353

îngrijitoare

M

1,00

354

îngrijitoare

M

1,00

355

îngrijitoare

M

1,00

356

îngrijitoare

G

1,00

357

îngrijitoare

G

1,00

358

îngrijitoare

G

1,00

APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. RUNOS

359

economist IA

S

1,00

360

economist IA

S

1,00

Compari

timentul Financiar -Contabilitate

361

economist IA

S

1,00

362

economist IA

S

1,00

363

economist IA

S

1,00

364

economist IA

S

1,00

365

economist IA

s

1,00

Biroul Aprovizionare , Ad-tiv , Transport

366

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1,00

A1 '>

367

secretar dactilograf I

M

1,00

r*

368

arhivar

M

1,00 /

369

magaziner

M

1,00

jf]

370

magaziner

M

1,00

Ic

st : W

Comp.Achiziții publice, contractare

V

371

subinginer I

SSD

1,00

xs / f r—'—' v \

Compartiment Juridic

372

consilier juridic IA

s

1,00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații

de urgentă

373

referent IA

M

1,00

Compartiment informatică

374

economist I

s

1,00

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină , încălzire , frigorifice

375

, — -   - t..... '  ■

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

376

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

377

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1,00

378

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

379

muncitor IV

Electrician

M

1,00

380

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturifixe=J=cențr;Jermicecu_gână=la:J0=cazane=)=^=3CTsediu=sgița£x3țure=^

381

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

382

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

383

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

384

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

385

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1,00

Centrala telefonică

386

muncitor III

Telefonistă ] M |     1,00

Comgartimențțransgort

387

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

388

muncitor I

cond.auto

M

1,00

389

muncitor I

cond.auto

M

1,00

390

muncitor II

cond.auto

M

1,00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( deservește până la 700 paturi)

391

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1,00

392

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

393

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

394

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

395

muncit, necalificat I - bucătărie

G

1,00

396

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

397

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

398

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

399

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

400

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Comgartimențadjiv^^ază

402

portar

G

1,00

403

portar

G

1,00

404

portar

G

1,00

405

portar

G

1,00

406

portar

G

1,00

407

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

408

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

409

muncitor III

achizitor

M

1,00

410

îngrijit, curățenie

M

1,00

411

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

412

spălătoreasă

G

1,00

5o 2

413

spălătoreasă

G

1,00

414

spălătoreasă

G

1,00   A

£

415

spălătoreasă

G

1,00

-H /Zi.';-

416

spălătoreasă

G

1,00

' r

Medici rezideați

417

medic rezident

s

1,00

418

medic rezident

s

1,00

419

medic rezident

s

1,00

420

medic rezident

-s-

1,00

TOTAL

42b,bo

TOTAL POSTUR! = 420 , din care funcții de conducere = 19