Hotărârea nr. 262/2018

Hotãrârea nr. 262 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


IIO T Ă R Â RE A NR. 262


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 51/04.07.2018 a Viceprimarului municipiului Ploiești, Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate nr. 641/04.07.2018 al Centrului Creșe din Municipiul Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții pentru anul școlar 2018-2019 având la bază situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă, precum și Raportul de Specialitate nr. 304/23.07.2018 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 35/25.07.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1050/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 10.07.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.07.2018;

având în vedere prevederile art.18, alin.l din anexa la H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară prin care se stabilește că: „Structura anului școlar pentru serviciile de educație timpurie nivel antepreșcolar din creșe este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preuniversitar.”

în baza prevederilor art. 12, alin.l din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată, care reglementează: „Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local”;

în temeiul art.36 alin.2, lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Aprobă organigrama, numărul de personal (173 posturi bugetate și 130 posturi nebugetate din care: 65 posturi de educator puericultor și 65 posturi de îngrijitor) și statul de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2018 - 2019 conform anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 252 din 28.07.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Centrul Creșe din Municipiul Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință cetof interesați prevederile prezeiiiei hoiărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 iulie 2018


Contrasemnează:Laurentiu DII


CENTRU CRESA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI CU PERSONALITATE JURIDICA ORGANIGRAMA


CONDUCERE - SEF CENTRU :

Contabil sef

EXECUȚIE - din care:

 • - Contabil :

 • - Inspector de specialitate 1

 • - Muncitor calificat :

 • - Medici :

 • - Asistent medical:

 • - Administrator :

 • - Bucatar :

 • - Ajutor bucatar :

 • - îngrijitor :

DIDACTIC - Educator puericultor:

 • - Educator specializat:


CENTRU CRESE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.L.nr.


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumire funcție

Conducere

11

Personal contractual de conducere

Sef centru (director)

2

Personal contractual de conducere

Contabil sef

Personal comun

3

Personal contractual de execuție

Inspector de specialitate

4

Personal contractual de execuție

Contabil

5

Personal contractual de execuție

Medic

6

Personal contractual de execuție

Medic

7

Personal contractual de execuție

Muncitor calificat

Cresa UPETROM

8

1

Personal contractual de execuție

Administrator

9

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

10

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

11

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

12

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

13

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

14

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

15

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

16

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

17

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

18

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

19

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

20

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

21

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

22

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

23

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

24

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

25

18

Personal contractual de execuție

Educator specializat

26

19

Personal contractual de execuție

Educator specializat

27

20

Personal contractual de execuție

Educator specializat

28

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

29

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

30

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

31

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

32

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

33

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

34

27

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

35

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.23

36

1

Personal contractual de execuție

Administrator

37

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

38

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

39

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

40

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

41

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

42

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

43

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

44

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

45

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

46

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

47

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

48

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

49

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

50

15

Personal contractual de execuție

Educator specializat

51

16

Personal contractual de execuție

Educator specializat

52

17

Personal contractual de execuție

Educator specializat

53

18

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

54

19

Personal contractual de execuție

Educator puericultor
Nr. crt.

Denumire funcție

55

20

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

56

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

57

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

58

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa Nord nr.49

59

J

Personal contractual de execuție

Administrator

60

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

61

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

62

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

63

5

Personal contractual de execuție

Asistent medical

64

6

Personal contractual de execuție

Bucatar

65

7

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

66

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

67

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

68

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

69

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

70

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

71

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

72

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

73

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

74

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

75

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

76

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

77

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

78

20

Personal contractual de execuție

Educator specializat

79

21

Personal contractual de execuție

Educator specializat

80

22

Personal contractual de execuție

Educator specializat

81

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

82

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

83

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

84

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

85

27

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

86

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

87

29

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

88

30

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

89

31

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.10

90

1

Personal contractual de execuție

Administrator

91

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

92

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

93

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

94

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

95

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

96

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

97

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

98

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

99

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

100

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

101

12

Personal contractual de execuție

Educator specializat

102

13

Personal contractual de execuție

Educator specializat

103

14

Personal contractual de execuție

Educator specializat

104

15

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

105

16

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

106

17

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.39

107

1

Personal contractual de execuție

Administrator

108

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

109

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

110

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

111

5

Personal contractual de execuție

Asistent medical

112

6

Personal contractual de execuție

Bucatar

113

7

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

114

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Nr. crt.

Denumire funcție

115

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

116

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

117

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

118

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

119

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

120

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

121

4 K

1 U

Personal contractual de execuție

îngrijitor

122

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

123

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

124

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

125

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

126

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

127

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

128

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

129

23

Personal contractual de execuție

îngrijitor

130

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

131

25

Personal contractual de execuție

Educator specializat

132

26

Personal contractual de execuție

Educator specializat

133

27

Personal contractual de execuție

Educator specializat

134

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

135

29

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

136

30

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

137

31

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

138

32

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

139

33

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

140

34

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

141

35

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

142

36

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

143

37

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

144

38

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

145

39

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

146

40

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

147

41

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.40

148

1

Personal contractual de execuție

Administrator

149

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

150

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

151

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

152

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

153

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

154

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

155

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

156

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

157

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

158

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

159

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

160

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

"Î61

l4

Personal contractual de execuție

îngrijitor

162

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

163

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

164

17

Personal contractual de execuție

Educator specializat

165

18

Personal contractual de execuție

Educator specializat

166

19

Personal contractual de execuție

Educator specializat

167

20

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

168

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

169

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

170

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

171

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

172

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

173

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultorAnexa nr.3 la H.C.L.nr.

Denumire

Normativ

Propus

Cresa UPETROM

Cresa nr.23

Cresa Nord nr.49

Cresa nr.10

Cresa nr.39

C esa nr.40

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copji

propus grupe

Sugari (grupa mica)

7/grupa

1C'-12/grupa

22

2

17

2

32

3

17

1

35

3

23;

2

Copii de 1-2 ani (grupa mijlocie)

9/grupa

10-15/grupa

98

7

55

4

68

5

45

3

115

10

57

4

Copii de 2-3 ani (grupa mare)

9/grupa

1C-15/grupa

30

2

38

3

50

4

28

2

52

4

48:

4

Prezenta copii -medie zilnica

Total copii inscrisi

830

150

11

110

9

150

12

90

6

202

17

128

10

Normare conform art.16 si anexa nr.1a la Metodologie

Educator-puericultor

Grupe

Raport adult/copii pe tura

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

grupa mica

1/4.

22.00

2.75

17.00

2.13

32.00

8.00

17.00

4.25

35.00

8.75

23.00

5.75

grupa mijlocie

1/5.

98.00

19.60

55.00

11.00

68.00

13.60

45.00

9.00

115.00

23.00

57.00

11.40

grupa mare

1/6.

30.00

5.00

38.00

6.33

50.00

8.33

28.00

4.67

52.00

8.67

48.00

8.00

Total

160.23

150.00

27.35

110.00

19.46

150.0

29.93

90.0(

17.92

202.00

40.42

128.00

25.15

Normare conform art.^

7 si anexa nr.1b la Metodologie

Director/ sef centru

1/unitate

1

Contabil sef

1

Contabil

1

Inspector de specialitate

1

Muncitor calificat

1

Administrator

6

1

1

1

1

1

1

Medic*

1/4 unitate

2

Asistent medical

1/tura la nivel de unitate*

18

3

2

4

2

4

3

Bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Ajutor bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Total personal normat/unitate

43

6

5

7

5

7

6

Educator din care:

1/tura la nivel de grupa

130

22

18

24

12

34

20

Educator puericultor

112

19

15

21

9

31

17

Educator specializat

18

3

3

3

3

3

- * x

îngrijitor

130

22

18

24

12

34

- -20. ■

Total personal normat/grupa

260

44

0

36

0

48

0

24

0

68

..•40\

Total normat din care:

303

50

41

55

29

75

■    46 \

Educator-puericultor - posturi nebugetate

65

11

9

12

6

17

•                    ! i

/

10 '

Îngrijitor - posturi nebugetate

65

11

9

12

6

17

C'

Total normate

173

28

23

31

17

41

26

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

jW.             EXPUNERE DE MOTIVE

”    '/04/>K2PS$\Si hotărârea privind aprobarea organigramei,

a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești


Potrivit prevederilor art.l din Legea nr.263/2007, actualizată, creșele se înființează, se organizează și funcționează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat, iar creșele în sistem public se înființează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică, iar potrivit prevederilor art.l2 din aceeași lege structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1252/12.12.2012 s-a aprobat Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară care la art.47 reglementează că numărul de personal și funcțiile pentru creșe se stabilesc conform normativului aprobat conform anexei nr.lb, iar prin prevederile art.l8, alin.l se stabilește că: „Structura anului școlar pentru serviciile de educație timpurie nivel antepreșcolar din creșe este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preuniversitar. ’ ’

în baza comunicării Tabelului transmis de Centrul Creșe din municipiul Ploiești privind situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă se impune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale instituției pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


CENTRUL CREȘE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr.641/04.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești

Centrul Creșe din municipiul Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 163/29.04.2013 și își desfășoară activitatea în sediul central din Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr.ll, cu următoarele sedii secundare :

 • - Creșa nr.10 cu sediul în strada Rariștei nr.62B ,

 • - Creșa nr.23 cu sediul în Aleea Râșnovenilor nr.l 1,

 • - Creșa nr.39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr. 11,

 • - Creșa nr.40 cu sediul în strada Anotimpului nr. 11,

 • - Creșa nr.49 cu sediul în strada Arinului nr.2,

 • - Creșa UPETROM cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr.l.

Conform prevederilor art.15 din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.l252/12.12.2012, în unitățile care oferă servicii de educație timpurie se recomandă următoarea modalitate de organizare:

 • -  grupa mică - copii până la 1 an;

 • -  grupa mijlocie - copii de 1 -2 ani;

 • -  grupa mare - copii de 2 - 3 ani.

Pentru anul școlar 2018 - 2019 Centrul Creșe din Municipiul Ploiești a primit 830 de solicitări pentru înscrierea copiilor preșcolari, față de 708 de solicitări pentru anul școlar 2017-2018.

Astfel potrivit normării propun majorarea numărului de personal de la 155 posturi bugetate și 112 posturi nebugetate din care : 56 posturi de educator puericultor și 56 posturi de îngrijitor pentru anul școlar 2017 - 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.252 din 28.07.2017 la 173 posturi bugetate și 130 posturi nebugetate din care : 65 posturi de educator puericultor și 65 posturi de îngrijitor pentru anul școlar 2018 - 2019 potrivit anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/16.02.2018.

Director

Fodor Angelica