Hotărârea nr. 261/2018

Hotãrârea nr. 261 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionareal Cimitirelor din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 261


privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești

Consiliul Local ai Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 47/27.06.2018 a consilierilor Marilena Stanciu și Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 13965/25.06.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 40/25.07.2018 al Direcției Economice și de raportul de specialitate nr. 1078/30.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și al Comisiei de specialitate nr. 7 - comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 26.07.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare ;

în baza art. 14 alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 1 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice ;

în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) si art. 20 alin. 1, lit. d) si e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza prevederilor art. 1836-1850 din Codul civil;

în baza Codului de procedură civilă;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012, nr. 12/30.01.2013, nr. 311/27.08.2013, nr, 389/28.10.2014, nr. 195/26.06.2017 și nr. 301/30.08.2017.

Art.3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre completează în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/2006.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ,  George-Softin-Fțiculae BOTEZ


ANEXA LA H.C.L. NRJ^Z/


REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR DTN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAP I. DISPOZIȚII GENERALE


Art.l Prezentul Regulament stabilește cadrul legal unitar cu privire la înființarea, organizarea și administrarea cimitirelor de pe raza Municipiului Ploiești ce fac parte din domeniul public în condițiile în care legislația în vigoare nu reglementează modul de organizare și funcționare a acestora.

A

Art.2 înființarea, organizarea și funcționarea cimitirelor ca serviciu în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., se realizează prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică, pe terenuri ce aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale cu destinația de cimitire.

Art.3 Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Art.4 Terenul aferent fiecărui cimitir este sistematizat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în clase, parcele și rânduri, grupe, extensii delimitate prin căi de acces, asigurându-se protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă, precum și a celorlalte monumente funerare, a spațiilor verzi, conform legii.

Art.5 Cimitirele de pe raza Municipiului Ploiești se înființează, organizează și funcționează conform prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și a prezentului Regulament.

Art.6 Dimensiunile locurilor de înhumare existente la data aprobării prezentului regulament, rămân valabile pentru toate cimitirele aflate în administrare.

Art.7 Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va asigura în cadrul fiecărui cimitir evidența locurilor de înhumare concesionate, sau deținute sub orice altă formă juridică, în conformitate cu prevederile legale și a prezentului Regulament.

Art.8 Prețurile practicate pentru serviciile funerare și prestările de servicii specifice se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești .        /*/ t'

Art.9 In condițiile prezentului Regulament următorii termeni vor fi înțeleși astfel:: Aw

'•V                  S*-

\\ •••                            A* **•'• ’’

•Y .                     .                         •• • •

•X-"     ..Y-’x

Mormânt - groapă săpată în pământ pentru înhumarea celor decedați;-loc special amenajat unde este înmormântat cineva.

Loc de înhumare - suprafața de teren ocupată de unul sau mai multe morminte.

Prețul concesiunii - suma de bani plătibilă pentru concesiunea dreptului de folosință a locurilor de înhumare (Anexa 1). Prețul concesiunii este format dintr-un avans ce trebuie plătit integral la momentul concesionării și un rest de plată eșalonat anual (anexă la contract). Prețul concesiunii poate fi achitat și integral la momentul concesionării.

Părăsirea și neîngrijirea locurilor de înhumare - lăsarea în stare de neîngrijire a construcțiilor funerare (constatarea deteriorării de către o comisie stabilită de conducerea unității), împrejmuirilor și mormintelor (creșterea vegetației necontrolat, lipsa formei de mormânt), neamenajarea și lipsa semnelor funerare.

Autorizație de Execuție - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la cererea concesionarului/moștenitorului pentru execuția de lucrări funerare cu: societăți comerciale, asociații familiale, concesionari /moștenitori sau rude ale acestora (în baza actelor doveditoare) care au dreptul de a executa lucrări de construcții în Cimitirele din Municipiul Ploiești, cu plata prețului legal (Anexa nr. 11).

Anexa Autorizație de Execuție - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la cererea concesionarului/moștenitorului pentru execuția de lucrări funerare în regie proprie (Anexa nr. 13).

Proces-verbal de predare amplasament - document eliberat de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă a autorizației de execuție, conținând localizarea în teren și stabilirea vecinilor în prezența reprezentantului admnistratiei cimitirului, constructorului și cesionarului (Anexa nr.12).

Proces-verbal de recepție a lucrării - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă a autorizației de execuție, la predarea lucrărilor și în care se constată încadrarea în termenul de execuție stabilit și calitatea acestora în prezența reprezentantului administrației cimitirului, constructorului și a concesionarului (Anexa nr. 12).

Cerere pentru execuție lucrări funerare - document completat de cetățean (Anexa nr. 14).

Cerere pentru execuție lucrări funerare în regie proprie - document completat de cetățean (Anexa nr.15).

Adeverința pentru uz notarial (succesiune, ieșire din indiyiziune, înstrăinarea lucrărilor funerare, donare drept de folosință) - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor (Anexa nr.18), care cuprinde istoricul locului conform dosarului aflat în arhiva cimitirului, lucrările declarate de solicitant (atunci când nu există acte la dosar) sau constatate pe teren (atunci când solicitantul nu știe nimic despre acestea), valoarea concesiunii actualizată. Valabilitatea documentului este de 30 zile de la data înregistrării (Anexa nr. 16, Anexa nr. 17) și se eliberează cu plata prețului aprobat (Anexa nr. 5).

Adeverința pentru notariat (înstrăinarea lucrărilor funerare) -document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor (anexa 18), cuprinde istoricul locului conform dosarului aflat în arhiva cimitirului, lucrările declarate de solicitant (atunci când nu există acte la dosar) sau constatate pe teren (atunci când solicitantul nu știe nimic despre acestea). Valabilitatea documentului este de 30 zile de la data înregistrării (Anexa nr. 17) și se eliberează cu plata prețului legal (Anexa nr. 5).

Adeverința deshumare - transfer oseminte - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor în cazul deshumării osemintelor și înhumării acestora la un alt cimitir, documentul este întocmit de către administratorul cimitirului și înregistrat în registrul decedaților (Anexa nr. 22).

Cerere pentru luarea în evidența a certificatului de moștenitor -document întocmit de cetățean (Anexa nr. 19).

Declarație - Consimțământ de înhumare - document completat de concesionar/moștenitor în prezența reprezentantului Administrației Cimitirului (Anexa nr. 20).

Declarație - Consimțământ de deshumare - document completat de concesionar/moștenitor în prezența reprezentantului Administrației Cimitirului (Anexam'. 21).

Proces-verbal deshumare - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. (Anexa nr. 23).

Contract de concesiune - document încheiat între părți : S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în calitate de concedent și solicitant, în calitate de concesionar, eliberat in termen de 60 de zile de la data achitării concesiunii. Actul se încheie în baza unei cereri din partea solicitantului, aprobată de conducerea unității și în baza achitării prețului concesiunii (Anexa nr. 6 si Anexa nr. 10).

Act adițional la Contractul de concesiune - document încheiat între părți:

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în calitate de concedent și solicitant, în calitate de concesionar, eliberat in termen de 60 de zile de la achitarea concesiunii. Actul se încheie în baza unei cereri din partea solicitantului, aprobată de conducerea unității (Anexa nr. 7, Anexa nr. 8, Anexa nr. 9, Anexa nr. 24).

CAP.II CONCESIUNEA LOCURILOR DE ÎNHUMARE    " L?' ■ A

ti                        ''B

Art. 10 Locurile de înhumare din cimitire pot fi concesionate priri^contract^ deM~ concesiune.                                                               o<ș V>

La data depunerii cererii, solicitanții vor depune dcclarație-^p^«Spre^fi^'' răspundere în sensul că nu mai dețin alt loc de înhumare în Cimitirele din Municipiul Ploiești, precum și copia actulului de identitate .

Pot beneficia de concesiunea unui loc de înhumare anticipat cetățenii cu probleme de sanatate sau care au varsta de cel puțin 75 de ani si cetățenii care au rude suferinde sau cu varsta de cel puțin 75 de ani. Pentru aceste categorii de persoane, solicitanții vor anexa la cerere acte doveditoare.

Art.ll Contractele de concesiune încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament își păstrează valabilitatea.

Art.12 Locurile de înhumare pot fi concesionate cu achitarea prețului corespunzător (anexa 1):

 • a) pe termen limitat de 7 ani;

 • b) pe termen limitat de 15 ani;

 • c) pe termen limitat de 25 ani;

 • d) pe termen limitat de 49 ani;

Art.13 Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare într-un singur cimitir din Municipiul Ploiești.

Art. 14 Dobândirea construcțiilor funerare prin acte autentice (contract de vânzare -cumpărare sau donare) se face numai în baza unei Adeverințe eliberate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu achitarea prețului legal și implică concesionarea locului de înhumare de către dobânditorul acestora cu achitarea prețului legal.

Dreptul de folosință pentru locurile de înhumare nu poate fi înstrăinat prin acte de vânzare-cumpărare.

A

Art. 15 In situația în care pentru un loc concesionat, în intervalul 1-7 ani de la înhumare apare o nouă cerere de înhumare și nu există posibilitatea înhumării în același loc (groapă simplă), aceasta se soluționează prin repartizarea unui alt loc, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și perceperea prețurilor aferente.

A.

Art.16 In caz de deces a titularului concesiunii, dreptul de folosință asupra locului de înhumare, se transmite potrivit legilor succesorale înscrise în Codul Civil în intervalul duratei concesiunii.

Art.17 Prin acte între vii, dreptul de folosință/concesionare se poate transmite in baza contractului de donație autentificat la notar .

a'1' V< » Art. 18 In cazul în care titularul concesiunii a decedat (act doveditor),^concesiunea fiind în desfășurare, dreptul de folosință poate fi concesionat unui solicitant numai dacă:                                                                           g ,//'

V'p’.           /<

 • 1) are grad de rudenie cu concesionarul/ moștenitorul locului - decedat sau în viață și < dezinteresat dc locul de înhumare (acte doveditoare) - și prețul concesiunii nu a rost achitat 2 ani consecutiv astfel cum este eșalonat anual conform anexei la contractul de concesiune și:

 • • din cercetarea întreprinsă de unitate (notificarea la ultima adresă în eventualitatea unui moștenitor, anunț publicitar în presa națională și locală) rezultă că nu sunt moștenitori sau concesionarul/mostenitorii nu răspund nefiind interesați.

 • • solicitantul prezintă declarație pe propria răspundere autentificată, în sensul că

„ zh cazul apariției concesionarului/ moștenitorilor legali sau testamentari ai locului...... din cimitirul..., voi ceda cota parte ce li se cuvine, fără a implica S. C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. în eventuale litigii

 • 2) are o rudă înhumată/ persoană avută în întreținere în acest loc (acte doveditoare) si prețul concesiunii nu a fost achitat 2 ani consecutiv astfel cum este eșalonat anual conform anexei la contractul de concesiune si:

 • • din cercetarea întreprinsă de unitate (notificarea la ultima adresă în eventualitatea unui moștenitor, anunț publicitar în presa națională și locală...) rezultă că nu sunt moștenitori sau aceștia nu răspund nefiind interesați.

 • • solicitantul prezintă declarație pe propria răspundere autentificată, în sensul că „în cazul apariției moștenitorilor legali sau testamentari ai locului.............. din cimitirul... , voi ceda cota parte ce li se cuvine, fără a implica S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. în eventuale litigii

Art. 19 Concesiunea locurilor de înhumare poate fi prelungita, la cerere, înaintea expirării concesiunii, pentru unul din termenele de la art. 12 pct. c si d; o noua concesiune se face prin renunțarea la vechea concesiune și la prețul aferent și încheierea unei noi concesiuni în condițiile prezentului Regulament.

Art. 20 Orice modificare survenită, la solicitarea concesionarului sau datorată unei situații de fapt, se face prin întocmirea unui Act Adițional.

A

Art. 21 In cazul în care decesul concesionarului se produce când din durata concesiunii au ramas:

 • •  3 ani - 7 ani - la înhumarea concesionarului, moștenitorii acestuia vor da o declarație în fața administrației cimitirului, prin care se angajează ca în termen de 12 luni să clarifice situația juridică a locului;

 • • mai puțin de 3 ani - la înhumarea cesionarului, moștenitorii acestuia vor

da o declarație în fața administrației cimitirului, prin care se angajează ca în termen de 12 luni să clarifice situația juridică a locului;

• prețul concesiunii eșalonat anual restant/ vechea contribuție anuala (datorat pana la momentul intrării in vigoare a prezentului Regulament) se va achita în momentul clarificării situației juridice, dar nu mai târziu de 12 luni de la data angajamentului scris.


Neprezentarea-actelor‘îrr termenul'mar sus"stabilit,"-atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de înhumare putând fi concesionat altui solicitant, ulterioara dobândire facându-se după achitarea prețului legal de concesionare.

Art.22 In cazul decesului concesionarului, succesorii legali sau testamentari sunt obligați să prezinte la administrația cimitirului acte notariale doveditoare (certificat de moștenitor) în termen de 12 luni. Neprezentarea atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de înhumare putând fi concesionat altui solicitant, ulterioara dobândire făcându-se după achitarea prețului legal de concesionare .

Art.23 Cererile pentru locurile de înhumare se soluționează de către conducerea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., la propunerea Coordonatorului Compartimentului Cimitire.

Excepție sunt cazurile în care se solicită concesionarea unui loc în vederea înhumării în Cimitirul Mihai Bravu, cazuri în care se împuternicește administrația cimitirului pentru repartizarea locului și întocmirea contractului de concesiune.

Art.24 Beneficiarilor prevederilor Legii nr. 44/1994, Decretului Lege nr. 118/1990 republicat, Legii nr. 189/2000, Legii nr. 341/2004, li se concesionează în mod gratuit un loc de înhumare, într-un singur cimitir, o singură dată (anexa nr. 10) cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Locurile de înhumare acordate cu titlu gratuit se pot transmite numai urmașilor, pe bază de certificat de moștenitor, in condițiile legii.

Prevederile prezentului articol se aplică și în orice altă situație reglementată de o lege adoptată ulterior.

Suma reprezentând gratuitatile prevăzute la alin. 1 se va factura Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale .

Art.25 Concesionarii/mostenitorii locurilor de inhumare au obligația de a achita prețul eșalonat anual, până la data de 30 decembrie a fiecărui an, conform anexei nr. 1 punctul B) la prezentul regulament.

Neplata prețului eșalonat anual la termenul stabilit atrage după sine majorări de 1,0 % pentru fiecare lună de întârziere până la data efectuării plății.

Se acordă protecție socială pensionarilor cu venituri sub valoarea ce reprezintă plafonul valoric al salariului minim brut garantat în plată pe economie. Plafonul valoric se va modifica ori de câte ori se modifică salariul minim brut garantat în plată pe economie. In situația în care salariul minim brut garantat în plată pe economie se modifică în cursul unui an calendaristic, prevederile aliniatului precedent se vor aplica începând cu 01.01. al anului calendaristic următor, luându-se ultima actualizare valorică la acea dată. Protecția sociala se acorda in baza cuponului de

pensie, din luna in care concesionarul/mostenitorul se prezintă in administrația cimitirului, numai pentru anul in curs. Suma reprezentând protecțițf^ociala acordata pensionarilor se va factura Municipiului Ploiești.         Z ------

Cți

Art.26 Prețul eșalonat anual se achită pentru cotele deținute în nume1(£ropHu dc

-4--, O. .O.         J-fc                -** < 5-t -V* /.t-k r-f-4- -ii.X-i4 a-.-n ^ --- T—.. .--- --              7. = "a T-. s -s            i >3 o-x -«M -i- i 4- X- o-i o-x -X w                                                            X>


,2ej fiecare concesionar /moștenitor, în baza actului de identitate, sau a celpr ^ecpnpșeute de lege.

Art.27 Pentru cotele /locurile de înhumare a căror succesiune nu este făcută nu se încasează prețul eșalonat anual.

Art.28 Sunt scutiți de plata prețului concesiunii unui mormânt concesionat beneficiarii în viața (pe baza actelor doveditoare) :

 • 1. Legii nr. 44/1994 , cu modificările si completările ulterioare;

 • 2. Decretului Lege nr. 118/1990 republicat;

 • 3. Legii nr. 189/2000;

 • 4. Legii nr. 341/2004, sau în orice altă situație reglementată printr-o lege adoptată ulterior intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Art.29 Pentru locurile de înhumare a căror suprafață este mai mare de un mormânt (conform dimensiunilor de clasă), plata contribuției se poate face în tranșe anuale, dar nu mai puțin de suma aferentă unui mormânt.

Art.30 Concesiunea locurilor de înhumare încetează de drept, acesta rămânând la dispoziția S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în următoarele cazuri:

 • a) expirarea termenului contractului de concesiune (actului de concesiune, actului de atribuire în folosință);

 • b) denunțarea unilaterală de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • c) reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune sau actul de atribuire;

 • d) când locul concesionat este lăsat în părăsire și neingrijire, timp de 2 (doi) ani consecutiv . S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.isi rezerva dreptul de a efectua lucrări de întreținere a locului de înhumare contra cost, aplicandu-se preturile practicate de societate ;

 • e) când nu a fost achitat prețul eșalonat anual timp de 2 (doi) ani consecutiv, exceptind situațiile încadrate la art. 21;

 • f) prin renunțare din partea concesionarului în favoarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Ulterioara dobândire a locului concesionat se va face numai după achitarea prețului concesiunii. Locurile aflate in una din situațiile de mai sus pot primi o noua numerotare.

CAP.III ÎNHUMĂRILE ȘI REÎNHUMĂRILE


A                              ,                                                                                                                                                                                                       • ’x                      '    •■/.»* c'-* '

Art.31 înhumările se fac cu plata prețului aferent (Anexa nr. 2) și numai pe baza:

 • 1.   Adeverinței de înhumare in original si xerocopia Certificatului'de deces ' eliberate de către Serviciul Stării Civile ;

 • 2.   Certificatelor de naștere ale copiilor cu mențiunea ’ ’ născut mort ’

 • 3.   In cazul în care se dispun cercetări de către organele îndreptățite cu privire la cauza decesului, înhumarea se face pe baza dispoziției date de acestea;

 • 4.   înhumările decedaților din alte localități se fac numai pe baza autorizațiilor sanitare de transport avizate de organul competent;

 • 5.   înhumările neidentifîcaților/identificatilor - cazuri sociale se asigură de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. - Compartimentul Cimitire în baza documentelor eliberate de organele abilitate (Poliția Municipiului Ploiești, Serviciile de specialitate ale autoritatii administrației publice a Municipiului Ploiești). Costurile aferente înhumării persoanelor care reprezintă cazuri sociale [prețul concesiunii si a serviciilor aferente înhumării (sapat groapa, înhumare decedat), a cheltuielilor de transport, asigurarea serviciului de înhumare (sicriu, cruce, pânză)] vor fi facturate Municipiului Ploiești (in baza fundamentării prevăzute in Anexa nr. 2.1.), costuri ce vor fi corectate anual cu indicele de inflație .

A

Art.32 înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capela cimitirului, cu plata preturilor aprobate :

 • 1.   depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore, pe baza Certificatului medical constatator al decesului, Certificatului de îmbălsămare, a Certificatului de deces si o copie BI/CI a persoanei care se ocupa de înhumarea decedatului;

 • 2.   este interzisă depunerea la capelă a persoanelor care au avut cauza de deces boli contagioase.

A

Art.33 înhumările se pot efectua în gropi simple, duble, gropi zidite sau cavouri:

• într-un mormânt se pot înhuma 1 -3 persoane prin săparea gropii la 2,0 m - 2,5 m și separarea prin izolare (dale beton) ; în cazul în care pe locul concesionat se execută lucrări subterane/ supraterane, numărul înhumărilor va fi in funcție de numărul raclelor/ criptelor existente .

A

Art.34 In locurile concesionate pot fi înhumați:

 • >   concesionarul și rude de până la gradul IV al concesionarului / moștenitorului locului de inhumare, fără a fi necesar consimțământul celorlalți concesionari/moștenitori (acolo unde este cazul) ;

 • >   orice persoana, care nu se incadreaza la punctul 1, dar numai cu

Declarație - Consimțământ de înhumare data de concesionar/moștenitor în fața administrației cimitirului, pe baza actelor doveditoare (act de concesiune/ Certificat de moștenitor și act de identitate - în original).

Art.35 Mormintele pot fi deschise numai în următoarele condiții :

 • • după expirarea termenului de 1 (un) an de la data înhumării, numai cu autorizația emisă de organul sanitar competent, în primele ore ale dimineții, $i numai în perioada 01.11.-31.03 .

 • • după expirarea termenului de 7 ani de la data înhumării.

Deschiderea mormintelor în interesul justiției se poate face indiferent de dâta la care a avut loc înhumarea, în baza autorizației eliberate de parchet sau instanța judecătorească, cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe, în prezența sau cu acordul organelor sanitare.

Art.36 Deschiderea mormintelor și reinhumările se pot face cu respectarea prevederilor art. 35:

 • a)   la cererea familiei decedatului, se vor face, în mod obligatoriu în prezența unui membru al familiei sau cu procură autentică dată de familia decedatului. Se cere declarație - consimțământ din partea concesionarului (dacă este cazul) .

Operațiunea se va face sub supravegherea unui reprezentant al administrației cimitirului, consemnându-se în registrul de înhumări, care se păstrează la administrația cimitirului.

 • b)   la expirarea termenului de concesiune, în condițiile art. 18, în lipsa solicitării de prelungire, osemintele din locul de înhumare redistribuit vor fi puse într-un săculeț de pânză, adus de noul concesionar și depuse :

 • •     la picioarele noului decedat;

 • •    în capelă pentru perioada în care se execută lucrări funerare. Deshumarea va avea loc în prezența unui reprezentant al administrației

cimitirului unde se efectuează deshumarea. Reprezentantul va consemna într-un proces - verbal cele constatate.

Deshumările se vor face cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Art.37 Transferarea osemintelor, după expirarea termenului de 7 ani sau 1 an de la înhumare, se face la cerere, cu consimțământul concesionarului, pe baza adresei de transfer, nominalizată într-un registru special al administrației cimitirului.

CAP.IV EXECUTAREA DE LUCRĂRI

Art.38 Beneficiarii concesiunilor pe termen de 25 ani și 49 ani pot executa, cu aprobarea conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., următoarele lucrări de construcții funerare :

la suprafață :

 • - monumente funerare (beton, beton mozaicat, marmură, granit);

 • - amenajări funerare (borduri, stâlpișori, capac, trotuar, alee);

în subteran :

 • - cavouri betonate;

 • - racle betonate .

Se interzic construcțiile reprezentând cavouri la suprafață sau orice alte construcții, altele decât monumentele funerare sau amenajările funerare.

Art.39 Execuția de lucrări în cimitire se efectuează la cererea concesionarului / moștenitorului (Anexa nr.15), în baza Autorizației de execuție eliberată de Și^’S^r^cii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (conform Anexa nr. 12).                  \ *\

Autorizația se întocmește numai după ce constructorul agreat- :             c

 • •    va achita prețul legal de eliberare (Anexa nr. iîn prezența

solicitantului lucrării și prețul pentru evacuare pamant si/ sau restiirl^^venit^din procesul de execuție al lucrărilor funerare (Anexa nr. 2);                  z l

 • •    va anexa copie după contractul încheiat cu concesionarul/ moștenitorul locului de înhumare din care să rezulte garanția acordată pentru lucrarea pe care urmează să o execute.

 • • va anexa schița lucrării funerare ce urmează a se executa, la scară, semnată și ștampilată;

 • • va anexa xerocopie după B.I./ C.I. al concesionarului/ moștenitorului locului de înhumare, precum si xerocopia Contractului de concesiune sau a Certificatului de moștenitor.

Art.40 Concesionarii locurilor de înhumare care contractează lucrări cu constructori agreați au obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse .

Art.41 In cimitirele care fac obiectul prezentului regulament pot executa lucrări de construcții funerare :

 • a) constructorii agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., in baza contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren din cimitirele Municipiului Ploiești, la propunerea comisiei de agreere:

 • • Dosarul pentru agreere va cuprinde :

 • 1.   actele de funcționare a societății din care să rezulte că are ca obiect de activitate: constucții;

 • 2.    actele doveditoare ale achitării impozitelor, taxelor și contribuții pentru asigurări sociale de stat, la zi;

 • 3.    acte doveditoare că are cel puțin 2 (doi) angajați cu contract de muncă înregistrat - cel puțin unul din angajați trebuie să aibă calificare profesională în domeniul construcțiilor;

 • 4.    dotare tehnică minimă : betonieră, sursă proprie de curent electric (declarație autentică sau acte de proprietate) ;

 • 5.    autorizație de mediu pentru activitatea ce urmează a fi prestata (în baza H.G. nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare și Ordinul nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltare Durabilă).

 • 6.    contract de închiriere (încheiat cu S.C. S.G.U.P. S.R.L.) pentru o suprafața de teren în incinta unui cimitir, destinata acestui scop .

 • • Va fi agreat doar un număr de societăți egal cu numărul locurilor de închiriat în incinta cimitirelor, locuri destinate acestui scop .

 • • Dacă o societate care a obținut agreerea, încalcă prevederile regulamentului de

funcționare al cimitirelor va fi sancționată conform legislației în vigoare          ©trage

agreerea.                                                                       £

 • • Toate condițiile de desfășurare a activității constructorilor care execută lucrări ț în cimitirele concesionate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. vor.fi/ cuprinse în contractele încheiate cu aceștia.

 • • încetarea contractului (de inchirire sau de colaborare) din culpa constructorului duce la pierderea definitivă a dreptului de agreere.

Documentele vor fi repartizate unei comisii numită prin Decizie de conducerea

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.. Comisia va consemna într-un proces-verbal cele constatate, hotărând agreerea/respingerea dosarelor depuse de constructori.

 • b)   persoane fizice care au studii de specialitate sau calificări în construcții (pe baza actelor doveditoare) cu achitarea preturilor corespunzătoare (Anexa nr. 4):

 • • numai pentru locurile ai căror concesionari sunt sau dacă sunt rude de gradul unu cu aceștia, în baza actelor doveditoare;

 • • după întocmirea autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. și semnarea Anexei la autorizație.

 • c)   concesionarii cu forțe proprii sau familiile acestora (care nu au studii de specialitate în construcții) pot executa la cerere, cu păstrarea curățeniei, a dimensiunilor impuse de prezentul regulament și cu achitarea preturilor corespunzătoare (Anexa nr. 25):

 • •       trotuar de acces în jurul mormântului din orice material;

 • •       montarea monumentelor a căror înălțime nu depășește 1,5 m;

 • •        grilaje metalice;

 • •       capace din beton.

Art.42 Pe terenurile concesionate pe 7 ani sau 15 ani nu pot fi executate decât lucrări cu forțe proprii, cu achitarea preturilor corespunzătoare .

Art.43 Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, a dimensiunilor stabilite pentru fiecare tip de lucrare în parte.

în cazul depășirii acestora, lucrările se desființează de către constructor, cu suportarea cheltuielilor, sub supravegherea reprezentantului administrației cimitirului.

Art.44 Pământul rezultat din săpăturile efectuate pentru lucrările funerare va fi depozitat de constructor pe platformele amenajate din incinta cimitirului sau în locurile de depozitare stabilite împreună cu administrația cimitirului.

Art.45 Constructorul este obligat sa respecte prevederile Anexei nr. 26 la prezenta hotarare.

Art.46 Intervențiile asupra monumentelor istorice (astfel cum prevede Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificata prin Legea nr. 259/2006) se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Cultura și’Cultelor.                                                                                       '

Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile necesare se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, cat și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art.47 Executarea și repararea lucrărilor funerare in cadrul cimitirelor poate fi asigurată si de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (Anexa nr. 3). în acest scop se va organiza o formație de lucru specializată și depozite pentru materialele de construcții necesare. In cazul execuției de lucrări funerare cu S.C. S.G.U.P. S.R.L. nu se achita preturile pentru eliberarea Autorizației de execuție lucrări prevăzute in Anexa nr. 4.

Art.48 Orice lucrare executată în alte condiții decât cele stabilite prin prezentul Regulament este ilegală și poate fi desființată de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., executantul fiind obligat să răspundă pentru prejudiciul cauzat.

A.

Art.49 In cazul executării de construcții, racle sau cavouri unde există oseminte, acestea vor fi deshumate și colectate într-un sac de pânză, de către personalul angajat din cimitir și păstrate până la reinhumare (finalizarea lucrării) în capela cimitirului cu achitarea prețului corespunzător.

CAP. V. OBLIGAȚIILE COMPARTIMENTULUI CIMITIRE

Art.50 Serviciul Administrare Cimitire are următoarele atribuții:

încheie contracte de concesiune a dreptului de folosința, urmare a cererilor aprobate de conducerea unității;

prestează activități specifice pentru înhumarea decedaților pe baza solicitărilor, cu plata preturilor stabilite conform legislației în vigoare - asigurând calitatea prestațiilor necesare;

asigură respectarea prevederilor legale referitoare la protecția mediului pentru domeniul său de activitate;

asigură întreținerea și curățenia aleilor de circulație, a clădirilor, împrejmuirilor, integritatea instalațiilor edilitare (apa, canal, gaze, instalații electrice);

urmărește respectarea prevederilor prezentului Regulament de către salariații din subordine, de către persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cimitire;

urmărește modul în care se respectă întreținerea locurilor de înhumare concesionate, precum si a locurilor de înhumare date in atribuire pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament;

asigură paza, integritatea, protecția lucrări Ior de artă si a incintelor, în liinița posibilităților existente la fiecare cimitir ;                               ș/

controlează igiena și salubritatea platformelor de deșeuriM^pri^e^ll'jȘpei^al amenajate, asigurând efectuarea evacuării deșeurilor conform prevederilor..pye^eniȘ^ii Regulament;

răspunde de gestionarea tuturor bunurilor date în folosință, administrare sau concesionare;

cercetează sesizările și reclamațiile cetățenilor privind activitatea cimitirului;

controlează modul în care sunt respectate obligațiile contractuale de către persoanele care au încheiat contracte de colaborare, închiriere și prestări servicii, activități de construcție în cimitire ;

asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru domeniul său de activitate.

CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.51 Constituie contravenție următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă după cum urmează:

- Executarea de lucrări funerare care au ca efect afectarea locurilor învecinate sau a căilor de acces se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei și demolarea lucrărilor funerare abuziv executate.

-Sustragerea de obiecte si/ sau flori de la ceremoniile funerare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

-Distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau a altor dotări se sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei și obligarea suportării pagubelor.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către împuterniciții Primarului Municipiului Ploiești din cadrul Poliției Locale Ploiești. In termen de 48 de ore contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.

Art.52 Accesul persoanelor în incinta cimitirului este permisă numai în costumație decentă.

Circulația se face numai pe căile de acces, fiind interzisă călcarea pe morminte sau pe monumente .

Art. 53 Programul de acces in cimitire este :

în perioada 01.10 - 31.03 între orele 8.00 - 17.30 în perioada 01.04 - 30.09 între orele 7.00 - 21.00

-accesul în capelă este permis intre 8.00 - 16.00 ; la solicitarea familiei decedatului se permite prelungirea duratei pana la ora 21.00 numai în prezenta personalului angajat (îngrijitor, gropar, paznic) cu respectarea strictă a normelor de protecție împotriva incendiilor.

P IA /Î

Art.54 In cimitire se interzice :                                  i; v>''

comercializarea florilor si a obiectelor de cult de către alte societăți în afară celor care au contracte de inchiriere incheiate cu S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;                                                                    ?*' \; ■

desființarea ăleiloFdFcirculățiFîn scopul creării de noi ioctnideîniiumăre; tăierea arborilor, arbuștilor, distrugerea vegetației fără avizele nccesare eliberate conform legii;

plantarea de pomi, de orice fel, de către concesionari; aplicarea de afișe sau anunțuri publicitare de orice fel.

Art.55 Programul de acces auto in Cimitirul Bolovani, Cimitirul Viisoara si

Cimitirul Eternitatea este :

 • •         Luni - Vineri = 08.00 - 16.00

 • •        Sambata = 08.00 -12.00.

Programul acces auto in Cimitirul Mihai Bravu este :

 • •         In perioada 01.10-31.03 : luni - sambata = 8.00 - 17.00

 • •         In perioada 01.04 - 30.09 : luni - sambata = 8.00 - 21.00 .

Este interzis accesul auto in incinta cimitirelor duminica si de sărbătorile legale.

Fac EXCEPȚIE de la aliniatul precedent, respectiv beneficiază de acces auto gratuit in Cimitirul Mihai Bravu, inclusiv duminica si de sărbătorile legale :

 • 1.   Persoanele care prezintă Certificat de handicap si/sau prezintă vizibil un handicap locomotor;

 • 2.   Cortegiile funerare;

 • 3.   Angajatii care isi desfasoara activitatea in cadrul bisericii din incinta Cimitirului Mihai Bravu au acces auto gratuit, pe baza de legitimație ;

 • 4.   Persoanele care tranzitează Cimitirul Mihai Bravu pentru a ajunge la Pepiniera Est (dovada pe care o fac la ieșire cu bonul fiscal sau cu bon dat de Șeful de Formație prin care confirma vizitarea pepinierei).

Art. 56 Monumentele persoanelor marcante (locuri de înhumare și construcții funerare) care nu au moștenitori, vor fi evidențiate separat și întreținute de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în funcție de posibilitățile financiare.

Refacerea monumentelor și construcțiilor funerare deteriorate din diverse motive (fenomene meteorologice, caz fortuit), altele decât cele datorate viciilor de construcție (imputabile constructorului în condițiile Autorizației de Execuție), nu intră in obligația S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. în situația în care monumentele funerare sunt deteriorate de către persoane fizice, proprietarii acestora se vor adresa prin acțiune in regres împotriva făptuitorilor identificați de organele de cercetare abilitate, sesizate din inițiativa S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. sau a proprietarului monumentului funerar vandalizat.

Art. 57 Administrațiile cimitirelor vor asigura, în limita posibilităților, întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc, cu operativitate și în condiții corespunzătoare .

In acest sens va înființa atât echipă de construcții funerare, cât și magazin pentru comercializare sicrie si obiecte necesare înhumării.

Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesați, cu plata preturilor stabilite si aprobate de Consiliul Local.

Art.58 Prezentul Regulament, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., poate fi modificat și completat ori de câte ori necesitățile organizatorice și legale o impun.

Art.59 Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința cetățenilor, Camerei Notarilor Publici și celorlalte instituții interesate prin grija reprezentanților legali ai Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Art.60 Prezentul Regulament se completează cu celelalte prevederi legale.


•il


Servicii de Qpspodarire Urbana Ploieștii .1.

J29/121:2/01,10,2010   RO27449967


t

asrw wmS®®3MK ,1   £}l Il> C13'*137 rVfiii

............._. . ..............._..............._..............    ............. pA               ții

pfotesH. str.vateni ™- ». tei-oa«iia.s«at2, sasasa- fmnaau-s^oasiWii no»tar *oâo-><> Ao <\

Anexa

PRETURI DE CONCESIONARE LOC DE ÎNHUMARE

 • A. AVANS obligatoriu de plătit integral

- lei -

CLASA

Clasa I

Clasa II

Clasa

III

1

2

3

4

5

1

1

Dimensiuni

ANI

3x3

3x1,5

3x1,3

2,5x1,2

2,4x1,2

-

-

-

7 ani

67

34

28

25

23

19

14

-

15 ani

134

67

56

46

44

44

34

-

25 ani

933

466

373

299

279

261

187

-

49 ani

1866

933

746

598

560

560

373

 • B.REST DE PLATA ce poate fi plătit eșalonat anual pe durata concesiunii

Lei /Mormânt

Nr.crt.

Denumire

Primul mormânt

concesionat

Al II - lea mormânt concesionat

De la al III -lea mormânt concesionat

1.

Cimitir Mihai Brava

si

Cimitir Eternitatea

37

46

56

2.

Cimitir Bolovani

37

56

56

3.

Cimitir Viisoara

56

65

74

NOTA:

• Pentru un loc de clasa I cu o suprafața de 9 (noua) m.p; sau mai mare, numărul de morminte rezulta împărțind 'Suprafața concesionata la 4,5 m.p. (suprafața unui mormânt);             ’

♦ Prețul pentru al II - lea mormânt concesionat / moștenit, al III -lea mormânt concesionat /moștenit, este valabil numai in cadrul aceluiași cimitir

Protecție socială

ei / Mormânt

Nr.crt.

Denumire

Primul mormânt concesionat

AI II - lea mormânt concesionat

De la al III -lea mormânt concesionat

1.

Protecție sociala acordata pentru pensionari cu venituri sub valoarea ce reprezintă plafonul valoric al salariului minim brut garantat in plata pe economie

-

16

56

NOTA:

 • -  Pentru un loc de clasa I cu o suprafața de 9 (noua ) m.p. sau mai mare, numărul de morminte rezulta împărțind suprafața concesionata la 4,5 m.p. (suprafața unui mormânt).

 • -  Tariful pentru al II - lea mormânt si al III -lea mormânt concesionat /moștenit este valabil numai in cadrul aceluiași cimitirAnexa 2

PRETURI PENTRU SERVICII FUNERARE SI PRESTĂRI DE SERVICII IN CIMITIRE

Nr.crt.

Denumirea prestării sau a serviciului

Preturi (fara

T.V.A.)- lei-

1.

Sapat groapa adancimea 2m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 25%) - groapa simpla

205.25

2.

Sapat groapa la adancimea de 2,5m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 30% ) - groapa dubla

307.98

3.

înhumare decedat (in cazul inhumarii la pamant)

93.63

4.

înhumare in cripta (inclusiv reacoperit cu dale-fara materiale de construcții)

 • -  Nivel 1

 • -  Nivel 2

 • -  Nivel 3

93.63

135.36

184.90

5.

înhumare cavou (fara materiale de construcții) înhumare cavou (cu materiale de construcții)

163.52

257.75

6.

Deshumare cadavru din pamant

117.55

7.

Deshumare cadavru din cripta

 • -  Nivel 1

 • -  Nivel 2

 • -  Nivel 3

87.69

97.00

109.29

8.

Deshumare cadavru din cavou

117.55

9.

înhumare oseminte in pamant

117.55

10.

Introdus oseminte in cripta

 • -  Nivel 1

 • -  Nivel 2

 • -  Nivel 3

48.28

63.54

74.34

11.

Introdus oseminte in cavouri cu sertar zidit

109.29

12.

Introdus oseminte in cavouri fara zidărie

22.66

13.

Montat poduri in gropi duble (2,5m) (cu material CONCESIONAR)

109.29

14.

Folosirea capelei (depunere decedat) pentru 24 ore

44.92

15.

Folosirea capelei (depunere oseminte) pentru 24 ore

6.40

16.

Transport pamant rezultat din lucrările de construcții

 • -  Racla 1 nivel

 • -  Racla 2 nivele

 • -  Racla 3 nivele

476.65

795.27

1089.08

u sa v\

17

Transport deșeuri rezultate din lucrări de desființare construcții^!

- racla. 1 nivel                                                    rx;. jE

racla 2 nivele                                    V ES'A

racla 3 nivel                                          U

bordura/loc

trotuar/loc

ES®

. *'^'258.,44 =^H>2.26

17.35

18

Preț acces auto in incinta cimitirului

6.40

19

Tamaiat ( fara materiale ) 40 zile

86.43

20

Carat apa ( fara materiale ) 40 zile

86.43

Anexa 2.1

PRETURI PENTRU ÎNHUMARE DECEDAT! SI CONFECȚIONAT SICRIU SI CRUCE

CAZURI SOCIALE

Nr.crt.

Denumirea prestării sau a serviciului

Preturi (fara

T.V.A.) - lei -

1.

Sapat groapa adancimea 2m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 25% ) - groapa simpla

205.25

2.

Sapat groapa la adancimea de 2,5m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 30% ) - groapa dubla

307.98

3.

înhumare decedat (in cazul inhumarii la pamant)

93.63

4.

Confecționat sicriu mic dm PAL 0.9 x 0.32 sus, 0.27 jos, h=0.32 si o

cruce

134.17

5.

Confecționat sicriu mare din PAL 1.95 x 0.7 sus, 0.30 jos, h=0.50 si o

cruce

245.74

6.

Confecționat sicriu mic din lemn 0.9 x 0.32 sus, 0.27 jos, h=0.32 si o

cruce

227.17

7.

Confecționat sicriu mare din lemn 1.95 x 0.7 sus, 0.30 jos, h=0.50 si o

cruce

364.85

NOTA:Transportul decedatilor se va asigura de către un prestator de servicii funerar autorizat, urmând ca decontarea sa fie suportata de Municipiul Ploiești


Urbana Ploiești,a


CertRom ;V


țf


asmut iwusueht cturmwT :' IBC13413Π      !’

ISOa>«

S2S2.Ș2, tox:»244iS1OȘS3 aait swstțrt. jMJ4>Șf*S

Anexa 3

PRETURI PENTRU EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI DE

CONSTRUCȚII FUNERARE DE CĂTRE S.C. DE GOSPODĂRIRE

URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Nr. crt.

Denumire lucrare de construcții funerare

Preț ( fara T.V.A.)

- lei -

1.

Bordura simpla (tencuita sau mozaicata)

Bordura mozaicata

537.33

1006.55

2.

Racla 1 nivel

Racla 2 niveluri

Racla 3 niveluri

1859.37

2901.16

4035.52

3.

Capac funerar

625.43

4.

Stalpisori mozaicati ( 1 buc )

40.02

5.

Grilaj metalic

438.59

6.

Trotuar

212.35

7

Placa separare niveluri(0.37x0.92)-1 buc

Placa separare niveluri(6 buc/nivel)

21.35

128.10

8.

Manopera pentru montaj marmura/mp

153.30

9

Plinta de marmura/ml

56.83

î:î( -v.

România^.Servicii de Qospodarire CertRom

Urbana Ploiești S.i.L 9snHr⻫WTeraflMT

■   . I0C134137

C.U.I. 27449967  J29/1212/O1.10.2010  RO27449967        ISOM

«tjrVjaiosTii nr 32, ț®!:Q24^544212. S3ES2S2.                   'o®«i        lOGQAS

Anexa 4

PRETURI PENTRU ELIBERARE „AUTORIZAȚIE EXECUȚIE” LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII FUNERARE

 • -  Constructori agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

 • - Persoane fizice (care au studii de specialitate - pe baza actelor doveditoare)

  Nr.

  cri

  Denumire lucrare de construcții funerare

  Preț (T.V.A. inclus) - lei -

  1.

  Bordura simpla (tencuita sau mozaicata)

  Bordura dubla (tencuita sau mozaicata)

  53

  84

  2.

  Racla 1 nivel

  Racla 2 niveluri

  Racla 3 niveluri

  103

  156

  207

  3.

  Cavou subteran

  312

  4.

  Montat monument funerar (mozaic)

  53

  5.

  Montare capac (beton sau mozaic)

  10

  6.

  Montat monument funerar (metal)

  10

  7

  Montat stalpisori

  10

  8.

  Montat grilaj metalic

  21

  9

  Trotuar

  10

NOTA:

• Pentru executare lucrări in regim de urgenta se va aplica un coeficient de 15 %

 • •  Pentru executare lucrări funerare care au finisaje speciale (marmura, granit, etc.) se va aplica un coeficient de 25 %

 • •  Dimensiuni lucrări funerare:

 • a) -Bordura:

inaltime = 0.25 m (de la sol) lățime = 0.20 m - 0.24 m lățime la interior = 0.85 m

 • b) racla cu 1 nivel:

lățime sus = 0.85m

lățime jos =0.95m

 • -  grosime pereți = 0. Im

 • -  armare cu plasa de sarma (4mm)

 • -  adâncime min.= 1.00m (0.75m criptă; 0,25m sanitara)


 • c) racla cu 2 niveluri - dimensiuni similare racla cu un nivel

- adâncime min. = 1.75m(0.75m criptă x2; 0,25 garda protecție sanitara)

 • d) racla cu 3 niveluri - dimensiuni similare racla cu un nivel

-adâncime min. = 2,50 (0.75m racla x3 ; 0,25 garda protecție sanitara)

 • e)  trotuar:

 • -   lățime in jurul lucrării = 0,12m - 0,15m

grosime deasupra solului = 0.03m - 0.04m

• Plăcile care separa nivelurile intre ele sau de garda protecție sanitara, in cazul inhumarii, vor fi atent chituite .

• Garda protecție sanitara se realizează obligatoriu din pamant.


_ROMANIA_i. X)

20is . '■/ii' a a ■; ,<:. împ» c. na


s.e.Servicii de Qospodarire CertRom Urbana Ploiești s.i.l. sisîM0Ewu«Gaimrc«riHc*Ti. >;

I0C134133         ,

»'*' C.U I. 27449967 J29/121 2/01.10 2010 «027449967          ISO SOOI <' : / s

Ploiesn SlrV.sirni nr .12 inLU/44-.M«212 S25252 «ax:O2«A-»103S3 cod postai 1OOO4U >■ . .

Anexa 5 , \

PRETURI ELIBERARE ADEVERINȚE PENTRU NOTARIAT

Nr. crt.

Denumire document eliberat

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Adeverințe notariat (succesiune, ieșire din indiviziune, partaj voluntar), in regim normal (maxim 10 zile lucratoare)

10

2.

Adeverințe notariat (succesiune, ieșire din indiviziune, partaj voluntar), in regim de urgenta (maxim 3 zile lucratoare)

21

3.

Adeverințe notariat (pentru instrainare construcții funerare), in regim normal (maxim 10 zile lucratoare)

103

4.

Adeverințe notariat (pentru instrainare construcții funerare), in regim de urgenta (maxim 3 zile lucratoare)

207

NOTA:Adeverinta este valabila 30 de zile de la data înregistrării


?                          r;

® ■

CertRom f


z^fe\s.<,Servicii de (qpspodarire

FO         Urbană Ploiești <ri

sîsnotif i<m«Rr cumsear/ ' toaswi'^w C.U.I. 274499B7  J29/1212ZO1.10,2010 RO27449967         ISO S3G1

f*K*teștiU           ur. 3». t»hO3L44-S442.-I2. S2S2S2t, «pț}g$|44H9W 6C<I’?W^*’


Anexa 6

CONTRACT DE CONCESIUNE nr...../..................

Cap.I Părțile contractante

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr.RO79BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin______________ - Director General si

_____________ - Director Economic, în calitate de CONCEDENT si

D-nul/D-na................................................................cu

domiciliul...............................................................................posesor al

 • C.I/B.I.seria.........nr.......................C.N.P.....................................in

calitate de CONCESIONAR

Am încheiat prezentul contract de concesiune in următoarele condiții stabilite de comun acord :

Cap.II Obiectul contractului si prețul concesiunii

• Obiectul contractului este concesionarea locului de înhumare

nr........................in suprafața de.............

• Prețul concesiunii este de_______lei si s-a incasat cu chitanța fiscala

nr._______/__, in baza cererii nr.__I_____________inregistrata la

S.C.

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

 • •  Prețul concesiunii se achita: [ ] integral cu chitanța fiscala nr.______/___________

[ ] eșalonat, astfel: - avans cu chitanța nr.______/______

-rest de plata eșalonat anual conform anexei la prezentul. Restul de plata va fi corectat anual cu indicele de inflație .

Cap.III Drepturile si obligațiile pârtilor

 • A. CONCEDENTUL prin reprezentanții sai se obliga sa respecte întocmai Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor

 • B. CONCESIONARUL se obliga sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor .

 • • Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare se poate transmite prin moștenire legala sau testamentara.

Cap.IV Durata contractului                                 X ți A )v X

Durata prezentului contract este de.......... cu posibilitatea prelungirii     Act,.XX

Adițional.                                                                                    \v

Cap. V încetarea contractului                                    ’S        T !*■

 • a) expirarea termenului contractului de concesiune ;

 • b) denuntarea unilaterala de către S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA-/’'^ PLOIEȘTI S.R.L., in cazul in care interesul național sau local o impune ;

 • c) reziliere pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune;

 • d) când locul de inhumare concesionat este lasat in părăsire si neingrijire, cu cercetare prealabila. S.C. S.G.U.P. S.R.L. isi rezerva dreptul de a efectua lucrări de intretinere a locului de inhumare contra cost, aplicandu-se preturile din Anexa nr. 3 la Regulament;

 • e) când nu a fost achitat prețul eșalonat anual timp de 2 ani consecutiv cu cercetare prealabila, exceptind situațiile incadrate la art. 21 din Regulament;

 • f) prin renunțare din partea concesionarului in favoarea S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L..

Cap.VI Modificarea contractului

Modificarea oricărei clauze a prezentului contract, se poate face numai prin intelegerea dintre parti, convenita in scris, prin Act adițional.

Prezentul contract s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de cate concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT

DIRECTOR GENERAL ,

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir


CONCESIONAR,

(nume , prenume , semnătură) C.N.P.
Urbană PlOÎeSti 5.1 J. SÎS«HOEUÂSA^«MTaRT»KÂT ’                       ia ci34W'?.

C.U.I. 274499S7 J29/1212/O1,10,2010   RO2744SSK37 . O ^ ' . JSIJȘOOttf,-./ /'

^r.Afi»i<arțî w. 3SL f«lîO3e.«^u»»-fas #2$B2S tax:i>^<d^&i^3S3'-cic>o'i3rc!flfeiai?--i’.OQO<i«ii-f'     Cvk ^'\>.-.

Anexa 7^^^’"

Legii 303/2007 actualizata;

Decretului Lege 118/1990 republicat;

■ Legii 189/2000;

" Legii nr.341/2004, sau in orice alta situație reglementata printr-o lege adoptata ulterior intrării in vigoare a prezentului Regulament.

ACT ADIȚIONAL NR...../................

La Actul / Contractul de Conesiune nr......./............

1S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin____________ - Director General si

______________ - Director Economic, în calitate de CONCEDENT si

 • 2.D-nul/D-na...................................................

domiciliat.......................................................... posesor

 • C.I/B.I.seria..........nr.......................

C.N.P......................................... in calitate de CONCESIONAR al

locului nr........................................... avand suprafața de.............,

au incheiat prezentul Act Adițional care modifica Actul de Concesiune nr........./.............., după cum urmeaza:

Concesiunea se face pe timp de _______ conform Legii ............,

termenul decurgând de la data intocmirii prezentului act adițional, urmare a cererii nr. ............/...........

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de cate concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT

DIRECTOR GENERAL ,

DIRECTOR GENERAL ADJ.


CONCESIONAR,

(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.


DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir


de Qospodarirp;^rtBom Urbana Ploieștfel - amar

C.U.L 27449967  J29/1212/01.10.2010 RO23W499ST        WSlȘfr ;

PMairtl .«Wr V,atom n» ti                  l»a»fiSa. fnx!MS»4M»S«1B« UuuU£»4fci4«.

Anexa 8 - modificare nr. CONCESIONARI

ACT ADIȚIONAL NR......../....

La Actul/Contractul de concesiune nr.

/.


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, Înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000, deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin___________ - Director

General si_____________ - Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na.....................................,cu

domiciliul.................................................................. posesor  al

C.I/B.I. seria ..., nr............., C.N.P........................, in calitate de


CONCESIONAR al locului nr..............................., avand suprafața

de..................

au incheiat prezentul Act Adițional care modifica Actul de concesiune nr........./..............după cum urmeaza :

Art. 1. « Cap. I Părțile contractante » se modifica astfel:

 • 1. S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, jud. Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, cod fiscal nr. RO27449967, cont cu cod IBAN nr.

__, deschis la ____________________, reprezentată prin ______________- Director General si__- Director Economic, în calitate de CONCEDENT,

 • 2.D-nul        .............................................,cu        domiciliul

............................................., legitimat cu B.I./ C.I. seria ... nr.

....... C.N.P. ................................

si

 • 3.D-na .......................................................,   cu domiciliul

.........................................................legitimata cu B.I./ C.I. seria ... nr....., C.N.P...........................,in calitate de CONCESIONARI

urmare a cererii nr.........../...........înregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire

Urbana Ploiești S.R.L.


Art. 2. începând cu data intocmirii prezentului act adițional cei doi CONCESIONARI au aceleași drepturi si obligații născute din Contractul de ’ concesiune nr............./......... ///         M

Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune raman nemodificate . Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicatei.de cate;/ concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJ.


CONCESIONAR,


(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.


(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație CimitirACT ADIȚIONAL NR....../

La Actul / Contractul de concesiune nr................/

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/0I.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin ______________ - Director General si

____________- Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na........................................

domiciliul..................................................................posesor al

C.I/B.I.seria......nr..........C.N.P.................................in calitate de

CONCESIONAR al locului nr.....................avand suprafața de............, au

incheiat prezentul Act Adițional care modifica Contractul de concesiune nr........./..............după cum urmeaza :

Art.l. Obiect al contractului de concesiune va fi începând cu data de ....................., locul..............................., in suprafața de.............

Art.2. începând cu aceeași data, CONCESIONARUL.........................

pierde dreptul de concesiune asupra locului nr............, rând.........., parcela

...........in suprafața de...................., urmare a cererii nr......../........inregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune raman nemodificate .


/.          Z                     li \         r

contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de cate co'hcdăîqnair- | in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii. ______ r_ ' Șî i.A-,

CONCEDENT

CONCESIONAR.


DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR GENERAL ADJ.


(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.


DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir

> '' '®

CertRom

OTWCiiuiuiwSrCWTlHUT

10 CT341»

A ISO 9001Urbana Ploiești s.r.i.

CUI 27449967  J29/1212/01 10 2010  RO27449967

Ploiești. Str.V4>t<»nl «r. 32. tel:O244-S44212. S2S2S2. fex:O244-S103S3 cod poM.il 10004(5

Anexa 10

o.


Legii 303/2007 actualizata;

 • ■  Decretului Lege 118/1990 republicat;

 • ■  Legii 189/2000;

 • ■   Legii nr.341/2004, sau in orice alta situație reglementata printr-o lege adoptata ulterior intrării in vigoare a prezentului Regulament.

CONTRACT DE CONCESIUNE

NR............/..................

Cap.I Părțile contractante

 • 1. S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu

sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000, deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin ____________ - Director General si

____________- Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si,

 • 2. D-nul/D-na.......................................................cu

domiciliul..........................................................................................

........posesor al C.I/ B.I.         seria ......... nr....................... C.N.P..................................... in calitate de CONCESIONAR

Am incheiat prezentul contract de concesiune in următoarele condiții stabilite de comun acord:

Cap.II Obiectul contractului si valoarea contractului

• Obiectul        contractului        este        concesionarea        locului

in suprafața de.....................

• Prețul concesiunii este gratuit, conform Legii............../........., avand in vedere cererea

nr. ______/_______înregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Cap.III Drepturile si obligațiile pârtilor

 • A. CONCEDENTUL prin reprezentanții sai se obliga sa respecte întocmai Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor .

 • B. CONCESIONARUL se obliga sa cunoască si sa respecte Regulamentul de

Dreptul de concesiune asupra locului de înhumare concesionat se poate transmite

prin moștenire legala sau testamentara .


Cap.IV Durata contractului

Durata prezentului contract este de_______.

Cap.V încetarea contractului

 • a) expirarea termenului contractului de concesiune ;

 • b) denuntarea unilaterala a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., in cazul in care interesul național sau local o impune ;

 • c) reziliere pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune ;

 • d) când locul de înhumare concesionat este lasat in părăsire si neingrijire, cu cercetare prealabila. S.C. S.G.U.P. S.R.L. isi rezerva dreptul de a efectua lucrări de intretinere a locului de înhumare contra cost, aplicandu-se preturile din Anexa nr. 3 la Regulament;

 • e) prin renunțare din partea CONCESIONARULUI in favoarea S.C. S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L.

Cap.VI Modificarea contractului

Modificarea oricărei clauze a prezentului contract se poate face numai prin intelegerea dintre parti,convenita in scris, prin Act adițional.

Prezentul contract s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de cate concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT

CONCESIONAR,

(nume , prenume , semnătură) C.N.P.


DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC,

SET SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir


Urbana Ploiești

„■« l \ #=>..■<!■"«țWB4’ț3a

C.U.I. 274499S7  J29Z1212ZO1.10.2010  RO2X449967 V $g®8)

eh^.m Btr-Vatani nn 32                                             r»to<t4»ț 1000^1

Wcxa11 V

% A ț^AH O'-l (, JX

AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE M Lk^x

 • 1.      Date identificare constructor :

-Denumire firma / Contract Colab:____________/_____

 • 2.     Date identificare CONCESIONAR :

-Nume/prenume...................................................................................

Adresa.......................................................................................................

CNP............................................Poziție loc..............................................

 • 3.      Lucrarea consta din :

a)                                           b) - se aplica coeficient de

25% pentru finisaje speciale

Bordura simpla (tencuita sau mozaicata)

Bordura dubla (tencuita sau mozaicata)

Racla 1 nivel

Racla 2 niveluri

Racla 3 niveluri

Cavou subteran

Montat monument funerar (mozaic)

Montare capac (beton sau mozaic)

Montat stalpisori

Montat grilaj metalic

o

Trotuar

 • 4.       Prețul eliberării autorizației de execuție este de__________lei, incasat cu chitanța

fiscala nr.___________/________________

 • 5.      Termenul de execuție :

□ in regim de urgenta________ore       □ in regim normal: 60 zile

 • 6. Constructorul răspunde fata de CONCESIONAR :

 • • de calitatea lucrărilor si a materialelor utilizate ;.

 • • garanteaza lucrările timp de un an de la data semnării Procesului Verbal de recepție a lucrării, in sensul remedierii deteriorărilor produse din vina acestuia (desprinderea finisajelor, surpare perete)

T.Constructorul are obligativitatea:

-de a prezenta schița lucrării pe care o executa si sa presteze activitatea ce face obiectul autorizației numai si in condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări - din Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor, pe care are obligația de a le cunoaște si respecta;

-de a respecta dimensiunile de clasa existente conform R.O.F. cimitire si actului de concesiune, depășirea acestora atrage după sine desființarea lucrării si refacerea.

-desființarea lucrării si refacerea cad in sarcina constructorului

-sa achite 10% din valoarea autorizației pentru evacuare resturi provenite din procesul de execuție al lucrărilor funerare.

-alte obligații conf. ANEXA 1 (persoane fizice cu studii de specialitate)

Prezenta autorizație s-a intocmit in trei exemplare, repartizate la administrația cimitirului, CONCESIONAR si constructor.

// Z"

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERV ADM CIMITIRE,

'4 c:.‘ <

Anexa 12

PROCES - VERBAL DEPREDARE AMPLASAMENT încheiat astazi..............................

S-a procedat la predarea - preluarea amplasamentului locului de inhumare...........................................................pe care urmeaza sa se

execute următoarele lucrări............................. cu  „ Autorizația de

execuție” nr............/...............

 • 1.       CONCESIONAR loc................................conf. act nr........./ ....

 • 2.       Constructorul......................................contract nr...................

 • 3.       Reprezentant cimitir.....................................................

Au constatat:

 • •           stanga........................................................................

 • •           dreapta........................................................................

Constructorul se angajeaza sa păstreze integritatea acestor amenajari. Eventualele stricăciuni care se constata la terminarea lucrării, vor fi evaluate de reprezentantul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si suportate de constructor.

Prezentul s-a incheiat in 3 (trei) exemplare si se va elibera insotit de Procesul Verbal de recepție a lucrării.

L____________________2.____________________________Ț

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRII încheiat astazi................

Subsemnatii:

 • 1.               .................................beneficiar al lucrării

 • 2.              ..............................constructor agreat de S.C. S.G.U.P. S.R.L.

 • 3.                ................. .reprezentant administrație cimitir

Am procedat la receptionarea lucrării conform „Proces-verbal de predare amplasament” si am constatat următoarele (termenul a fost sau nu respectat; lucrările sunt cele menționate in autorizație, eventuale deficiente si termen de remediere):

Acest Proces-verbal este anexa la „Autorizația de Execuție”.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal in 3 (trei) exemplare

 • - 1 ex. la dosarul locului

 • - 1 ex. la constructor

 • - 1 ex. beneficiarul lucrării


  1.


  2.
s.e Servicii de (qpspodarire Urbana Ploîești .1.

* CU.I.2744O967  J2SJ/1212/01.10.2010  RO27449967

CertRom

SBttHtt HmGHW CfRTtFICAT ■::;ioct34i32. • 1S09GGÎ


RtotcmtL Str.Văleni nr. 32. tcr1:0244*544212. 525252. fflx:0244-510353 cod poete 1100046

Anexa 13

ANEXAI

AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE...............................

CONSTRUCTORUL se obliga:

 • •       Sa prezinte acte doveditoare din care sa rezulte ca are studii de specialitate in construcții;

 • •        Sa presteze activitatea ce face obiectul autorizației numai si in condițiile prevăzute

la Capitolul IV - Execuție de lucrări - din Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor si in Autorizația de Execuție, pe care are obligația de a le cunoaște si respecta ;

 • •       Lucrările de construcții incepute trebuie finalizate in maxim 2 (doua) luni de la data eliberării autorizației de execuție ;

 • •        Sa asigure transportul zilnic al pământului rezultat din săpături la platformele din incinta cimitirului sau in locuri de depozitare stabilite cu administrația cimitirului;

 • •        Sa asigure desființarea si/sau refacerea lucrărilor in cazul nerespectarii dimensiunilor locului concesionat, cu suportarea costurilor;

 • •       Sa execute si sa suporte cheltuielile materiale cauzate de nerespectarea calitatii lucrărilor executate ;

 • •        Sa asigure curățenia in locul de execuție a lucrărilor si sa nu distrugă mormintele

din jur;

 • •       Sa execute lucrări in timpul programului stabilit de S.C. S.G.U.PLOIESTI S.R.L.;

 • •       Sa nu depoziteze materialele si uneltele in cavouri sau pe pisaniile mormintelor;

 • •       Sa nu prepare si sa nu depoziteze materialele pentru lucrările de betoane si mortare pe alei, decât in ziua execuției si numai in habe (tăvi) care sa nu ingreuneze circulația;

 • •       Sa nu intre in incinta cimitirului cu mașini a căror tonaj depasesc 3 tone ;

 • •       Predarea lucrărilor către CONCESIONARI se va face in prezenta reprezentantului adminstratiei cimitirului pentru a se constata respectarea obligațiilor privind amplasamentul,

evacuarea pământului, incadrarea in dimensiunile de clasa si a termenului de execuție;

 • •       Sa ia toate masurile impuse de legislația in vigoare cu privire la

protecția muncii, paza contra incendiilor, protecția mediului, paza siordinea publica;                                                           f

 • •       Sa achite 10 lei /autorizație pentru consumul de apa.

  CONSTRUCTOR,


DIRECTOR GENERAL,

COORD.COMP. CIMITIRE

COORD.ECHIPA


Urbana Ploiești w±


Ftotottt*» Str.Văleni r»r. 32, to 1:0244-344212» S2S2S2. faxsO244-S'lO^S^(șo0l

Anexa 14


DOMNULE DIRECTOR,


■: Ț;

Cierfttom.

ss^sfBâărâiwiSiTidr. A

'i&SML-ftffi ’iP

100046 /S’* ..V/   ‘    's> •,-

•..           j % ,., ,■ •■

ASubsemnatul(a)..................................................................................................

domiciliat(a) in ...........................................................................................,

posesor al B.I./C.I. seria .......,    nr...................., C.N.P.

....................................... in calitate de concesionar / moștenitor al locului ................................................... din Cimitirul ................., va rog sa-mi aprobați construirea cu firma / regie proprie....................................................

Lucrarea consta din:


a)                           b) - se aplica coeficient de

5% pentru finisaje speciale

Bordura simpla (tencuita sau mozaicata)

Bordura dubla (tencuita sau mozaicata)

Racla 1 nivel

Racla 2 niveluri

Racla 3 niveluri

Cavou subteran

Montat monument funerar (mozaic)

Montare capac (beton sau mozaic)

Montat stalpisori

Montat grilaj metalic

Trotuar


Termenul de execuție :

□ in regim de urgenta________ore □ in regim normal: 60 zile

Prețul eliberării autorizației de execuție este de____________lei + 10% (evacuare

resturi)_____________________________________________A^finisaje-speciale/urgenta,^^^.................lei,

achitat cu..............................................

Prețul pentru evacuare pamant este de____________lei, achitat cu..............................


Data                                          Semnătură

Domnului Director al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

CertRom


C.U.I. 27449967  J2W1212/01.10,2010  RO27449967

PIoî«»i»ti. S»r,Văleni nr. 32. te1:0244-844212. 828252. fax: 02444510353 feoț^posța'l-1<3OO48


Anexa15

CIMITIR...........................................


DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul/a....................................................................................................

domiciliat(a) in......................................................................................... posesor

al B.I./C.I. seria......., nr....................C.N.P................................................,in

calitate de concesionar/mostenitor al locului...................................................

din Cimitirul................., va rog sa-mi aprobați avizarea executării in regie

proprie........................................../

Firma.........................


 • □ Montat monument funerar (mozaic)

 • □ Montare capac (beton sau mozaic)

 • □ Montat monument funerar metalic

 • □ Montat grilaj metalic

 • □ Trotuar

 • □ Montat stalpisori


 • □ Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale


Termenul de execuție :


□ in regim normal -  60 zile


□ in regim de urgenta - cu coeficient de 15 %


ore


Prețul este de_____________________lei achitat cu..........................


Data


Semnătură
Servicii de Qpspodarire


/CertRom

SSÎIHoflUltMjMWTCBÎTta' locuwiî ISO 3001


Urbana Ploiești >.» jfr

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

W.WIeni r*r. 32.               2.. S2S2S2. fe:x:O2««S1fiț3S3 C(M« postat 1000-46


Anexa 16


ADEVERINȚA

La cererea d-nului (d-nei)....................................................

domiciliat (a) in .......................................................................

posesor C.I./ B.I. seria ....... nr..........., CNP............................

adeverim ca locul de inhumare/dreptul de folosința asupra locului de înhumare.................................din Cimitirul.................., a fost

concesionat de ...................................... cu chitanța nr............... /

............... si cu actul de concesiune/contractul de concesiune nr.

............/........... eliberat de ........................................ pe timp de ............... ani.

Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel:

Pe acest loc se afla următoarele construcții funerare :

Locul menționat are suprafața de________m.p.

Prețul actualizat al concesiunii este de.......................................lei

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta            □ in regim normal

S-a intocmit in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului), spre a fi folosita la notar pentru

PREZENTA NU SERVEȘTE PENTRU VANZARE- CUMPĂRARE SAU DONARE LUCRĂRI FUNERARE.

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERV. ADM. CIMITIRE,


ROMANIA


Servicii de (qpspodarire CertRom âO         Urbana Ploieștii.l sriSw

4^   »■                                               ^B«3«37. /

'* C.U.I. 27448067  J29/1212ZO1.10.2010  RO27«9067   V-/" ÎSOSMH_'

Ploiești, StnVolerti rar. 32* tel:O2*»-4-e><4.2^ 2, &2S2&2. rax:O2A4-Sldr3ifi3 4ofTK>£»ța*..1 OOCMe

i.' <’        '                       • >

L'®i M

ADEVERINȚA


V z'z-: ? .......

X \ J u v •>

La cererea d-nului (d-nei)

domiciliat (a) in

posesor C.I. / B.I. seria.......nr..............,CNP..............................,

adeverim ca locul de inhumare/dreptul de folosința asupra locului de înhumare.............................................din Cimitirul..................

a fost concesionat de................................. cu chitanța nr............ /

............ si cu actul de concesiune/contractul de concesiune nr.

............/...........eliberat de.................. pe timp de............... ani.

Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel:

Pe acest loc se afla următoarele construcții funerare :

Locul menționat are suprafața de____________m.p.

Prețul actualizat al concesiunii este de.......................................lei

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

in regim de urgenta □

in regim normal □

Vânzătorul (donatorul) va renunța la concesiunea locului de înhumare aferenta lucrărilor înstrăinate in favoarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., de care aceasta urmeaza a dispune.

S-a eliberat in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului ), spre a fi folosita la notar pentru contract de vanzare - cumpărare sau donare.

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERV. ADM.CIMITIRE,CerțRom ’S ._yy.

.jt'.y SEHH W măiSf aRTSiUT ff ffltt34«î ,// ,‘ISOSOOI


>.<.Servicii de Qpspodârire

Urbana Ploiești $.» 1


r*'

C.U.I. 274499S7 J29/1212/01.10.2010  RO274^9967


Plotesti. Srtr.Vâleni nar. 32. ttR*:O2<4-5«242. &2SStS2. fax:O244-510353 eocl rjostsai l.QOO^DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________________

domiciliat in_____________________,posesor B.L/C.I. seria___,

nr.________________, C.N.P.______________________________, va rog sa binevoiți a-mi

aproba eliberarea unei adeverințe privind locul de înhumare din cimitirul

________________, fiindu-mi necesara la Notariat pentru

Menționez ca, pe acest loc sunt următoarele construcții funerare :

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta


□ in regim normal


Chitanța.........................

Data


Semnătură

Domnului Director al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Urbana Ploiești .S.r.l. .SSTOIOEHAHtHMtHTHRTIIIMT

' J       10 CtM>»

isasooi ______


J 29/1212/01.1 0.201 D   ^O27-449967_


27440967 — -r-.-- —      ____

Anexa 19

Cimitirul......


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul domiciliat(a)

(a)

in

posesor B.I./ C.I. , seria _________ , nr.__, C.N.P.

_______________________, va rog sa-mi aprobați luarea in evidenta a Certificatului de Moștenitor nr._______/ privind locul de înhumare

din Cimitirul__________________________

Data


Semnătură

Domnului Director al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

ROMÂNIA


Cimitirul


■ - • Ih ®

CertRom

Urbana Ploiești s.l .1. SfiWffi HUMOHRlf tStriRCff

-                                                                               /Ă’ / l,1C,:î4îî''

3S~U             C.U.I. 27449967  J29/I212/01.10.2010   «027449987:;** / I        I \

FMoieîW. Str.Văleni nr. 32. tel;O2A^-îi<442i2. S2S252. faxiO24<t-SH<


I*JiSfoș’ coci post«<              (|

Anex^hO!W;' US    'DECLARAȚIE - CONSIMTAMANT

Subsemnatul(a)..........................................................................

domiciliat(a) in................................................................. posesor BI/CII

seria..........nr................., C.N.P...................................... concesionar/mostenitor

al locului de inhumare din cimitirul........................prin prezenta declar ca sunt de

acord cu inhumarea defunctului.........................................................si

nu voi solicita deshumarea timp de 7 (șapte) ani.

Am dat prezenta declarație astazi......... declarație pe

care o semnez si o susțin .

Semnătură

Prezenta declaratie-consimtamant s-a dat astazi.........................in fata

mea, sef formație Cimitir....................................

Sef Formație Cimitir:

(Semnătură si stampila cimitir)


ROMANIA K W

»îS.<-20:« ■ SA?>-î-'.'j£*:M ;! -<i-a.:*!,-.           ‘                       ,,rrt


s.<.Servicii de Qpspodarire Urbana Ploiești s>.l

U *' C U L 27449967  J29/1212/01.10.201 O RO27449967

Str.VimFnt r.i. 32. tel:O244-544212, &Z&23.2. fax;8244-5W333     MO*tfrt -ÎO&G«C

asioiotwSwHiărciRTitKJir ; ■■țrC.!t#csta»

IS0 9001


Anexa 21

Cimitirul


DECLARAȚIE - CONSIMTAMANT

Subsemnatul (a)........................................................................

domiciliat (a) in.......................................................................posesor

B.I./C.I. seria          ........ nr...........................,            C.N.P.

.....................................,  CESIONAR / moștenitor al locului de inhumare.....................................................................din cimitirul

....................................., prin prezenta declar ca sunt de acord cu

deshumarea defunctului.........................................................inhumat

la data de.................................si transferarea osemintelor in vederea

reinhumarii in...................................................

Am dat prezenta declarație astazi...................................., declarație pe

care o semnez si o susțin .

Semnătură

Prezenta declaratie-consimtamant s-a dat astazi.........................in fata

mea, sef formație Cimitir....................................

Sef Formație Cimitir: (Semnătură si stampila cimitir)

•*


/


ROMÂNIA K


■« **** ‘


Urbana Ploiești .1.

C,U J. 27449067  J29/1212/01.1O.2010   RO27449067


9SHH SfMAIttGEMffiT CfRTffFCJtT IO C134132 isaaooi

Anexa 22


Cimitirul................................

ADEVERINȚA DESHUMARE - TRANSFER OSEMINTE

La cererea d-lui (d-nei).........................................................................se

adeverește deshumarea osemintelor defunctului...................................................inhumat

in cimitirul...................................loc............................................la data

de................................si    transferarea osemintelor pentru reinhumare in

cimitirul.............................................loc.................

Sef Formație Cimitir:

(Semnătură si stampila cimitir)


PROCES-VERB AL

încheiat astazi............

In prezenta comisiei numita prin Decizia nr, din:

./


formata


1.

2.

 • 3.

 • 4.


Președinte

Membru

Membru

Secretar.

S-a procedat la deshumarea osemintelor aflate in locul de înhumare ..................................................................din Cimitirul

Locul a fost concesionat/ moștenit de...............................................

pentru


am .


Situația actuala a locului este :..................................................

S-au constatat următoarele :..........................................................

Deshumarea a fost executata de groparul........................................

care a adunat osemintele (eventuale bijuterii) intr-un sac de panza adus de noul concesionar (nume, prenume, adresa, date identitate)

Sacul cu oseminte se depune in aceeași groapa (la picioarele decedatului) .

Prezentul proces-verbal s-a Încheiat intr-un exemplar care se pastreaza la dosarul locului si se aduce la cunoștința concesionarului.

COMISIA:


CONCESIONAR:


&

- -a® CertRom


Ser vicii de Qpspodarire./ sr-.îi-'y'i/                 Idrbcinâ Ploiești s.Ul.

' .' •         nco«m '

C.U.t. 274498S7  J29/1212/O1.1O.2O1O — RO27449967iL—^:-Z.^JSa390l -4^-i

maȘsșM,LStr;VM»!4vOTr-.32

Anexa 24-;,U4/

ACT ADIȚIONAL NR._____/__________

La Contractul de concesiune nr.______/ _____

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin______________- Director General si ________________-

Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/Dna.__,domiciliat/a

_____posesor al C.I / B.I.seria _______ nr. _______, avand C.N.P._________________in calitate de CONCESIONAR al locului___________________avand suprafața de____________m.p., au incheiat

prezentul Act Adițional care modifica Contractul de concesiune nr.________/_________după cum urmeaza:

Art.l.Obiect al contractului de concesiune ramane locul de înhumare nr.

Suprafața locului concesionat va fi__începând cu data de

______ț__________, schimbarea suprafeței locului concesionat implica plata diferenței de preț, conform B.F. nr.__/_______in suma

de_____________lei, urmare a cererii nr................./...........inregistrata la

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Prezentul Act Adițional intra in vigoare la data semnării de ambele parti.

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de cate concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT                      CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL ,              (nume , prenume, semnătură)

 • C.N.P.

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir


s.< .Servicii de Qpspodârire Urbana Ploiești s.r.i.


ster® ^Hnefiiw i^hO

W .................

XCp ISlâMI---------------


■•x* '

Rloîfâst». Str. Valoni nn 32, te 1:0244-544212. 525252. fax:0244-510353           M


C.U.I 27449967 J29/1212/01,10.2010  RO27449967


Anexă^^


PRETURI PENTRU AVIZARE LUCRĂRI FUNERARE EXECUTATE

DE CONCESIONARI CU FORTE PROPRII

Nr. Crt.

Denumire lucrare funerara

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Montat monument funerar (mozaic) a cărui inaltime nu depășește 1,5 m

52

2.

Montare capac (beton sau mozaic)

10

3.

Montat monument funerar (metal)

10

4.

Montat grilaj metalic

21

5.

Montat stalpisori

10

6.

Trotuar

10

NOTA:

Cu pastrarea curățeniei si a dimensiunilor impuse de Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor in vigoare .joctarue

Ploiești 5.1.1


CertRomSSHH Df WÂWtHWT ORTIFICAT 10 034132-.

SD300I


C.U.L 27449967  J29/1212/01.10 2010  RO27449967

FMoiws.fi. Str.Văleni nr. 32. teL0244-544212. 52Ș2S2» fax:0244-510353 cod postai 100046


Anexa 26

OBLIGAȚIILE CONSTRUCTORILOR AGREAȚI

DE CĂTRE S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Constructorii agreați de către S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L. au următoarele obligații:

 • 1.          Sa transmită S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L. preturile practicate pentru toate lucrările executate si sa le afișeze, in loc vizibil, in spațiul închiriat. Orice modificare intervenita la preturile practicate va fi anunțata in maxim trei zile S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L..

 • 2.           Sa presteze activitatea ce face obiectul contractului numai in condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări si Anexele 4, 11 si 12 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor pe care are obligația de a le cunoaște si respecta.

3.Să asigure curățenia în locul de execuție a lucrărilor, iar prin activitatea depusa să nu afecteze /distrugă mormintele din jur, sa nu depoziteze materialele si uneltele in cavouri sau pe capacele mormintelor, constructorii fiind direct răspunzători de eventualele pagube pricinuite.

 • 4.         In fiecare zi pana la ora 10.00 trebuie sa precizeze in registrul special (care

se gaseste la paznicul de serviciu), lista lucrărilor si locația in care se desfasoara activitatea pe parcursul zilei.

5.Sa asigure transportul zilnic al pământului rezultat din săpături la platformele din incinta cimitirului sau in locuri de depozitare stabilite cu administrația cimitirului.

6.Sa nu execute lucrări funerare care implica sapare, depozitare si transport pamant in zilele de sambata, duminica si sărbătorile legale.

Excepție fac lucrările in regim de urgenta pentru înhumare. —

 • 7. Sa asigure in maxim 3 (trei) zile desființarea si/sau refacerea lucrărilor in cazul nerespectarii dimensiunilor locului concesionat, cu suportarea costurilor.

8.0peratiunile de șlefuire a prefabricatelor se vor face numai in interiorul suprafeței inchiriate. In teren lucrările care necesita șlefuire se vor executa cu atentie sa nu afecteze mormintele din jur si cu protejarea vegetației existente, prin folosirea unei prelate sau folii cu o inaltime de minim 2 metri.

 • 9. Sa nu prepare si sa nu depoziteze materialele pentru lucrările de betoane/ mortare injocuri care împiedica buna circulație, aceste.operatiuni fiind executate obligatoriu in habe

 • 10. Sa execute capacul prefabricat din beton simplu sau mozaicat obligatoriu din minim doua bucăți ce vor fi prevăzute cu inele de prindere .

 • 11.Predarea amplasamentului către constructor si a lucrărilor către concesionari se va face in prezenta reprezentantului adminstratiei cimitirului pentru a se constata respectarea obligațiilor contractuale privind amplasamentul, evacuarea pământului, încadrarea in dimensiunile de clasa si a termenului de execuție.

12.Sa prezinte nominal lista angajatilor firmei pana pe data de 5 a fiecărei luni (cu dovada înregistrării contractelor individuale de munca la I.T.M.) in vederea eliberării ecusoanelor.

13.Sa ia toate masurile impuse de legislația in vigoare cu privire la protecția muncii, paza contra incendiilor, protecția mediului, paza si ordinea publica.

14.Sa achite lunar un procent de 10 % din valoarea facturii emisa de APA NOVA pentru consumul de apa din cimitire . Facturarea se va face pe data de 15 a fiecărei luni, iar plata se va efectua pana pe data de 30 ale lunii. Suma facturata reprezintă consumul de apa din luna precedenta. Plata se va efectua in numerar la casieria S.C.S.G.U.Ploiesti S.R.L. sau prin Ordin de Plata . Neplata la termen a utilitatii atrage o majorare de intarziere de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere, calculata pana la data plătii.

15.Sa execute lucrări numai in timpul programului:

în perioada 01.10 - 31.03 între orele 8.00-17.30

în perioada 01.04 - 30.09 între orele 7.00-21.00.

 • 16.         Sa intretina /curețe pompele de apa care ii sunt atribuite pe baza de proces-verbal de predare-primire din incinta cimitirului. Sa nu spele uneltele, roabele, habele la pompele din incinta cimitirului.

 • 17.         Montarea de țevi din metal, de vaze, ghivece, îngerași si alte obiecte funerare din materiale scumpe (alabastru, granit, inox etc.) se montează /executa numai pe propria răspundere a constructorilor, exonerând S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L. de răspundere in cazul distrugerii sau furtului acestora .

NOTA:

Incalcarea vreuneia dintre obligațiile fie mai sus va avea ca efect rezilierea contractului de colaborare. încetarea contractului din culpa constructorului duce la pierderea definitiva a dreptului de agreere .

anexam^ \*\

..........i 11

LUCRĂRI DE AMENAJARE MORMINTE


-AA'V

'A,      \’A

Nr.

Crt.

Lucrări de amenajare morminte- plantare vegetație

U.M.

Material

Manopera

Utilaj

PREȚ'

TOTAL fara

T.V.A.

1

Plantat flori anuale cu toate operațiile necesare

buc

0.06

0.63

0.01

0.70

2

Semanat ierburi perene

mp

0.18

7.01

0.54

7.73

3

Pamant vegetal

mc

77.28

12.9

19.82

110.62

4

Udat vegetație

mp

0.04

0.87

0.32

1.23

5

încărcat transportat gunoi

kg

0

0.06

0

0.06

6

Ierbicidare buruieni-manual (inclusiv substanța)

mp

0.04

0.72

0.02

0.78

7

Ierbicidare buruieni-mecanic (inclusiv substanța)

mp

0.03

0.61

0.12

0.76

8

Tuns mecanic gazon cu evacuare de resturi

înp

0

0.57

0.07

0.64

9

Tuns garduri vii, borduri, chenare, mozaicuri, evacuare resturi

mp

0

0.65

0.19

0.84

10

Lucrări de întreținere spatii verzi: tuns gazon, plivit, sapalugit, defrișat, etc

mp

0

3.16

0.24

3.40

11

Tamaiat (fara materiale)

40 de zile

0

86.43

0

86.43

12

Carat apa (fara materiale)

40 de zile

0

86.43

0

86.43

Tarifele cuprind toate costurile legate de pregătirea terenului si plantare. Tajj u cuprind costul materialului dendrofloricol SOC/£x


p DIRgp^S

CRI


ONOMIC, flTCESCU


uf

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,

CONSTA


SERV

FLORIN


UI/ FINANCIAR CONTABILITATE, FANESCU


■' 'J :      ’             ’ ’’

ANEXA 28

NR.

Crt

RĂSADURI SI PLANTE

PREȚ/---

BUC

1

RĂSADURI ANUALE LIVRATE DE LA LADITA Cineraria maritima si alte răsaduri anuale si perene

1.26

2

RĂSADURI ANUALE LIVRATE LA GHIVECI Antirihnium, Calistephus, Dalhia, etc

232

“3

RĂSADURI ANUALE LIVRATE LA GHIVECI Begonia

2.55

4

RĂSADURI BIENALE LIVRATE LA GHIVECI Bellis, Miosotis, Viola, etc

1.97

5

PLANTE ÎNMULȚITE PRIN RIZOMI LIVRATE LA GHIVECI canna diferite specii cu rizomi

5.29

6

PLANTE PERENE LA GHIVECI - TUFANICA Alte plante perene din butași la ghiveci

832

Nota:

La aceste preturi se adauga cotele de indirecte 29,17 %, profit 5% si TVA


p DIRECJpg&E

cristIKe


DIRECT       OMIC,

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE, CONSTAN


SERVICIU


INANCIAR CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU

Formular F3 |

OBIECTIV: @1-TARIFE LUCRĂRI 2018


LiSTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CAI.CLI.ATU CIMITIRE j

Categoria de lucrări: BORBOl-BORDURA SIMPLA


Kn Capitolul de lucrări crt. Simbol

Denumire resursa 8»"

;       LȘ


li. M. Cantitatea

r


Crețul unitar a’_____________

b manopera c utilaj d transport Total (a+b+c+d)


materiale


________[ron]

Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CA01A1

S2 M CUB

0,35000

0,25

0,09

Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

49,54

17,34

TURNARE

BETON SIMPLU

IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

0,00

0,00

SI

SOCLURI CU VOLUM

«3MC

0,00

0,00

rJ.; •• LV

49,79

17,43

2

CZ0106B1

82 M CUB i

0,35000

199,64

69,87

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,61

6,16

PREPARARE BETON B200

AGREG.GRELE SORT.GRANUL.

<16MM

0,00

0,00

CTM

.M30

EIiEM.SECT.RED.PIL. FRANKI INST.NECENTR

$

0,00

0,00

217,24

76,03

3

CB01A1

82 MP

3,10000

5,76

17,86

"" ; , Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

10,44

32,36

COFRAJB IN •CUZI-NF.TI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PA N REF, DIN 'SCINCURI''.RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

50,22


0,00

0,00 .

16,20.

4      CZ0302XIl[ll. 09 KG

21,37000

2,93

62,72

.. . Sp.mat'. .0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,50

10,65

PLASA 2X23X1700 .

0,00

0,00

0,00

0,00

3,43

73,37

5      AUT1144       09 ORE

1,00000

................0,00......'.......

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

■0,00

Sp.uti 0,00

o,oo-

0,00

AUTOUTILITARA(DACIA 1307 1.6 L

1

33,83

33,83

0,00

0,00

33,83

33,83

6      TRI1AA01C1   09 TONE

0,95500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

'0,00

Sp.uti    0,00

5,45

5,21

INCARCAREĂ’MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNGĂREPRXmPA SAU TEREN-AUTO CAT.EG.l

0,00

0,00

7

5,45

5,21

7      TRB01C13     82 TONE

0,95500

0,00

0,00

■    Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

................10,53

-.....10,06

TRANSPORT.U.LL.MATERIA.LELCR-CU. ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC'-R,ASTORNARE?‘.GPUP1-3 DISTANTA 30M

$

0,00

0,00

'i'7 ■■

10,53

10,06

8      RPCJ68F1[2]   09 MP

3,10000

10,76

33,37

Sp.mat 0,00 Sp man

0,00

Sp.uti 0,00

.......................29,91  ........-

92,73

ȘLEFUIRE BORDURA.

0,00

0,00

0,00

0,00

40,68

126,10

Sistem informatic proiectat de       Plus srl. Tel:323.78.37

Data listării 28.07.2018

Pag. 1


TOTAL A:
Executant LUCR

OMectiv 01

LUCRĂRI 2018

TARTFE LUCRĂRI 2018

Obiect 01

Categorie 30RB 01

CALCULATII CIMITIRE

BORDURA SIMPLA

Recapitulatie

I ron]

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

183.91

174.51

33.83

0.00

392.25

din care utilaje:

-Viiti termice

33.83

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

3.93

3.93

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

183.91

178.44

33.83

0.00

396.17

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

115.56

Profit

=

5.000%

x (To+Io)

25.59

Valoare

V =

To+Io+Po

537.33

Organizare de șantier

os -

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

537.33

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

102.09

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                639.42
p. Dirpc

CRIST’Nlj^ ’SCHlOPtf

SERVIC"^E


Director Economic


GOSPODĂRIRE


URBANA PLOIEȘTIServ Adm

CORNELIÂ CONSTANDA


nistrare Cimitire


Serv Financiar Contabilitate
Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATI1 CIMITIRE

Categoria de lucrări: BORBU-BORDURI CU MOZAIC

Rr-

Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

-

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNIC A

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CA01A1        82 M CUB

0,35000

0,25

0,09

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

49,54

17,34

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

0,00

0,00

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

'': '   ;   ,   | j.' / /

49,79

17,43

2

CZ0106B1      82 M CUB

0,35000

199,64

69,87

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,61

6,16

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM(M30‘ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $

0,00

0,00

217,24

76,03

3

^RPCXpOlA/^r? 09 MP

3,10000

8,72

27,02

” ’ Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

. .      59,67

184,98

CONFECTTO'hKT''ST 'MONTAT COFRA.JE OBIȘNUITE DIN CHERE

0,27

0,83

STEA ■RASI?N0A§e‘:.;''SÂ;’

0,00

0,00

68,66

212,83

4

CZ03.02XIl[l]  09 XG

21,37000

2,93

62,72

. ...Sp,mat   0,00 Sp.man.

.0,00

Sp.uti 0,00

0,50

10,65

PLASA

2X2„5X'i<700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,43

73,37

5.....

AUT1144       09 ORE

1,00000

0,00

(1,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

O,du

....................... 0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

33,83

33,83

0,00

0,00

33,83

33,83

6

TRI1AA01C1   09 TONE

0,95500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

5,45

5,21

INCARCAREĂ MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE '(RAMPA SAU TEREN-AUTO

CATEG.1

0,00

0,00

"•          ’’ V.:

5,45

5,21

7

TRB01C13      82 TONE

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

0,95500

Sp.uti 0,00

0,00

10,53

■ ■ 0,00

10,06

TRANSPORTUL. MATERIALELOR CU ROAbl

PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE

DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DTS

TANTA 3OM

$

0,00

0,00

10,53

10,06

8

CG06E1        82 MP

3,35000

18,66

.............. 62,51

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

34,28

114,82

PARDOSELI. DE MOZAIC TURNATE. PE LOC

DE 1,5CM

GROS.S

0,00

0,00

IMPLU

CU BORDURI PE SUPRAF.<5MP CU

MOZAIC CALCAR

0,00

0,00

52,94

177,34

Sistem informatic oroiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listării 28 07

2018    Pag. 1

ObiOl      Ca/e BORB11

2          3


Sp.mat 0,00 Spanati 0,00


3,10000

Sp.uti 0,00


ȘLEFUIRE BORDURA


TOTAL A:92,73
Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01


LUCRĂRI 2018

LUCRĂRI 2-13

CALCULAT!I CIMITIRE

Categorie borbii


BORDURI CU MOZAIC


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

255.57

441.96

34.66

0.00

732.19

din care utilaje:

-Vut:termice

33.83

-Vut electrice

0.83

-Vut,alteia

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

9.94

9.94

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

255.57

451.90

34.66

0.00

. 742.14

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

216.48

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

47.93

Valoare          r

V = To+Io+Po

1006.55

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA ■

1006.55

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

191.24

TOTAL GENERAL pe categorie                                                           1197.80Director EconomicServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIVT01-TARIFEAUG5MPI2018-


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări Obiectul: 01-CALCULAȚI! CIMITIRE Categoria_de lucrări: BORB12-TROTUAR/1 BUC RACLA

Capitolul de lucrârT U. M. Cantitatea

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții


NrT crt.


Prețul unitar ., materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+p+c+d)


a.


Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 2

3

4

5

1      RPCXA01       09 M CUB

0,08400

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti

0,00

97,53

8,19

SĂPĂTURĂ MANUALA' PAMANT SPATII LIMITATE <1 M.

SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE- FTC.

0,00

0,00

97,53

8,19

2      ȚRI1AA01C.1    09 TONE

0,15200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp-man   0,00

Sp.uti

0,00

5,45

0,83

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE" RAMPA SAU TEREN-AUTO CĂ’TEG.l

0,00

0,00

....

5,45

0,83

3      TRB01C19      82 TONE

0,15200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti

0,00

19,69

2,99

TRANSPORTULtMĂȚERIALELOR . CU. ROABA PE PNEURI INC AR

• 0,00

0,00

UNCARE DES& .RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 9OM

$

0,00

0,00

u                                                              : ...... : ■                                   ■

19,69 ......

2,99

4     .AUT1144.      09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat1. -,6,'00 Sp.man 0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA'1307 1.6 L

33,83

33,83

a.".‘ ’       :..

0,00

0,00

...........:

33,83

33,83

5      DA06A2        8? M CUB

0,02400

60,89

1,46

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti

0,00

17,98

0,43

STRAT AGREG: NAT-fNISI?) CILINDP CU FUNCT REZIST

FIL-

4,87

0,12

TRANT IZOL AERISIRE ANTIC?? Cu ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

83,73

2,01

6

82 M C’JB                0,06000

0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)


CAO1A1

Sp.mat

TURNARE.BETON SIMPLU


SI SOCLURI'W VOLUM <3MC


CZ0106B1      82 M CUB              0,06000

. Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PREPARARE.RETON B2.00, AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

CIM.M30 ELEMISECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $


82 MP


8      CB01A1

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti

COFRAJE-IN CUZINEȚI ..FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI


0,50000

0,00


~ 0,02

2,97

0,08

0,00

3.07

11,98

1,06

0,00

0,00

13,03

2,88

5,22

0,00

0,00

8,10Ofo'Ol

CateBORB12

ExecutantîjijCR Obiectivul

0

1

2

3

4ȘT iB

9

DI08A1        82 M

8,50009

B.38   :

*71’1,70

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

‘    ' T 14,91

INTRET

ROST SI COLMAT CRĂPĂT LA ÎMBRAC CU LIANȚI

°«00

HIDRAULICI'FOLOSIND MAST1C BITUMINOS

o.oo-'B

0,00

3,13

26,61

10

TRI1AA01C1   82 TONE

3,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

5,45

16,47

INCARCAREA MATERIALELOR, GRU’’A A-GRELE

; SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

.. . ...

5,45

16,47

11

TRB01C13      82 TONE

3,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

10,53

31,81

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE

DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M

$

0,00

0,00

10,53

31,81


TOTAL A


28,03

84,88


34,03

0,00

146,94Executant LUCR

LUCRĂRI 2018


CALCULATII CIMITIRE

TROTUAR/1 BUC RACLA


./                         f's ’ț

Obiect 01 Categorie BORB12

Recapitulatie

Material M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

u

t

Cheltuieli directe

28.03

84.88

34.03

0.00

146.94

din care utilaje:

- Viit termice > u ;

33.95

-Vut electrice

0.08

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.91

1.91

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

28.03

86.79

34.03

0.00

148.85

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

43.42

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

9.61

Valoare

V =

To+Io+Po

212.35

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

212.35

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

40.34

TOTAL GENERAL pe categorie

252.69Serv/ Financiar Contabilitate
Forvnular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantâtatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: BORB13-GRILAJ METALIC

NrT-------------------------------------------------------------

crt.


Capitolul de lucrări

STrrfi5cT'

Denumire resursa Observații

Corecții


Lt. M. Cantitatea


Prețul unitar ‘ materiale b manopera c utilaj d) transport


____________[ron]

Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      RPCO54A1[1]   09 K

7,80000

0,45

3,55

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,74

122,74

MANA CURENTA -:MONTAJ

0,00

0,00

0,00

0,00

, ■

16,19

126,29

2      CL21A1[1]     09 KG

26,20000

4,50

117,90

' * ** ‘ Sp.mat 0,00 Sp.man

■ 0,00

Sp.uti 0,00

2,03

53,07

mana, curenta' PROCURARE' ' ■

0,00

0,00

-■..... . -■ - ■'

0,00

0,00

6,53

170,97

3      jCNllAl        82 MP

1,25000

0,07

0,09

C a’Spmîat ISOjOO Sp.man

|0,00

Sp.uti 0,00

14,02

17,53

VOPSITORHSiLĂ"''BALUȘTRAp‘I, GRILE, PARAPETE METALICE C

0,00

0,00

U VOPSELE';PE<.:îjtUi>K;

0,00

0,00

C X'rlXt'       . .       '          .

14,09

17,61

4       AUT1144.  ..    09 ORE

0,10000

0,00

0,00

-.—.Sp.mat”'.0,00... Sp.rcan

.0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA'-.D^CIA 1307 !. 6 L

33,83

3,38

*/' ' ;

0,00

0,00

33,83

3,38

5      TRI1AA01C1   09 TGNE

0,04000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

5,45

0,22

INCARCAREOA.MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE-'RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

5,45

0,22

6      TRB01C15      82 TONE

0,04000

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

...................13,59

--------------------0,54

TRANSPORTUL.. MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M

$

0,00

0,00

13,59

0,54

TOTAL A:

......................._..........

~—121,53

194,09

3,38

0,00 319,01


Executant LUCR

Obiectiv C i

Obiect 01

Categorie BOPB13

LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE

GRILAJ METALICRecapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

121.53

194.09

3.38

0.00

319.01

din care utilaje:

-Vut termice

3.33

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

4.37

4.37

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

121.53

198.46

3.38

0.00

323.38

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

94.33

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

20.89

Valoare

V = To+Io+Po

438.59

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

438.59

T.V.A.

fVA= 19.000% x (V+OS)

83.33

TOTAL GENERAL pe categorie

521.93Serv Administrare Cimitire


Serv Financiar Contabilitate

CORNELIA) CONSTANDA


FLORIN STEFANESCU


z>z‘" /f'h         -••■'-i Ar Xx

Formular F3

7

1.

1 ; 1 / fel

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018  .

a r«TA

- 'Â

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CAF001-CAPAC FUNERAR 2,4X1 PISANIE

[ron

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol    “

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

ir;-'                              1 ■'

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0               1                 2           3

4

5

1      CA01A1        82 M CUB              0,16800

0,25

0,04

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti 0,00

49,54

8,32

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,34

0,22

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

” .;    : • î

51,13

8,59

2      CZ0106B1      82 M CUB              0,16800

199,64

33,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

17,61

2,96

PREPARARE ȘETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM:M30 ;ELEM. SEC'T . RED. PIL . FRANKI INST.NECENTR.    $

0,00

0,00

' ■•■■■ ■ ■ ■:>, ... - -

217,24

36,50

3      RPCXC01A      09 MP                  0,47600

8,59

4,09

T Sp.mat , c.0,00 Sp.man .0,00     Sp.uti    0,00

59,67

28,40

CONFECȚIONAM’'MONTAT■COFRAJE OBIȘNUITE DIN CHERE

0,00

0,00

stea râsinoașe^’/-. îo .’"

0,00

0,00

68,26

32,49

4     -CZ0302XIl[l] ’CS r.G                  4,75200

2,93

13,95

SpjnatX. 0,00 Sp.man 0,00     Sp.uti 0,00

0,50

2,37

PLASA 2X2 5X17 00, ? ,,

0,00

0,00

■ C’TÎ'KT •                L ■    '

0,00

0,00

*                  -    ■-p-:.   ; ■

3,43

16,32

5      CG06E1         8.2 MP                   3,85000

18,66

71,84

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

34,28

131,96

PARDOSELI. DE..MOZATC TURNATE PE LOC DE 1,5.CM GROS . S

0,00

0,00

IMPLU CU BORDURI PE SUPRAF.<5MP CU MOZAIC CALCAR

O.O0

0,00

52,34

203,81

6      AUT1144       09 ORE                 0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00     Sp.uti 0,00

■ -

------- 0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACI-A .1.3’07 1.6 L

33,83

16,92

0,00

0,00

■                         ii

33,83

16,92

7      TRB05A11      09 TONE               0,86500

0,00

' 0,00

. Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

15,58

- 43,48

TRANSPORTUL,MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI

0,00

0,00

ALE COMODE'-SUB '2& 'XG DISTANT* ‘10M

0,00

0,00

; <

15,58

13,48

8      RPCJ68FH1] 09 ME                 2,40000

10,76

......25,83

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00     Sp.uti 0,00

■ -

33,81

81,14

ȘLEFUIRE.. CAPAC.’ 2^’,

0,00

0,00

0,00

0,00

44,57

106,97

Sistem Informatic nraiectatde SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listării 28. P-7.

2018   Pag. i

Formular F3

ExecutantLUCR ,Obiectiv® 1       Obi®\       Ca/eCAPOOl                                                                          [ ron J

0                1   '    2 3 4 5

TOTAL Ai


143.25

268,63 17,14

0,00 435,06
Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01

Categorie CAPO01


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRA:

CALCULAȚII CIMITIRE

CAPAC FUNERAR 2,4X1 PISANIE

Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

u

t

Cheltuieli directe

149.29

268.63

17.14

0.00

435.06

din care utilaje.:

-VUt terniice":

16.92

-Vut electrice

0.22

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

6.04

6.04

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

149.29

274.68

17.14

0.00

441.11

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

128.67

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

28.49

Valoare

V = To+Io+Po

625.43

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

625.43

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

118.83

TOTAL GENERAL pe categorie                                                             744.26


p. Director

CRiSTINET^FlQP^

serV'SÎr«e gospodar^


Serv Administrare Cimitire ? CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUForinulaf F3OBIECTIV: 01-TARIEE LUCRĂRI 2018

LISTA

.'•CV-â

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CAP221-FLACA SEPARAȚIE 0.37X0.92-1 BU

[ron]

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar       Valoare

crt.    Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total (a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4                5

1      CA01A1        82 M CUB

0,02000

0,25

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

49,54

0,99

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,34

0,03

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

-i W .» V. r .7 v

51,13

1,02

2      CZ0106B1 ...... 82 M CUB

0,02000

199,64

3,99

1    Sp.mat 7 0,0C Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,61

0,35

PREPARARE-BETON' B200;ÂGREG.GRELE SORT . GRANUL . C16MM

0,00

0,00

CIM .'M30' ELEM'ISECT'. RED. PIL . FRANKI INST.NECENTR.    $

0,00

0,00

217,24

4,34

3         CB04A1 s _ {      82 -Ml?- '

0,18100

4,69

0,85

7 , ;Sp;măt ' , 0,00 . Sp.man

'0,00

Sp.uti    0,00

12,78

2,31

COFRAJE DIN PANOU?: REFOLOS7..31LE DIN

SCINDURI LA C

0,00

0,00

ONSTRUCTM<'CU.‘Hk20M' LÂ "PLACI SI GRINZI

0,00

0,00

■ • — . ■■ ■ - .....

17,47..... ............

.3,16

4\'    J7Z0302XI1 [ 1]  09 KG

0,67400

2,93

1,98

... . .Sp.mat . 0,00 . Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,50

0,34

PLASA 2^2 5X1.7 0Q

0,00

0,00

CaZ...? ''

0.00

0,00

.......-

3,43

2,31

5      AUT1144       09 ORE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0 00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

.....0,00 ...........

0,00

AUTOUTILITARA -DACIA 1307 1.6 L

33,83

3,38

0,00

0,00

33,83

3,38

6      TRB05A11      82 TONE

0,05300

................... 0,00 ~ '.....~ '

0,00

■Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

....... -• --

-..............15,58.....- ------------------------

-0,83

TRANSPORTUL.MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT

MATERI

' 0,00

0,00

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA ’10M

$

0,00

0,00

’' 7 :. zz ■

15,58

0,83

7      TRB01A12      82 TONE

0,05300

0,00 -......................

0,00

■ Sp.mat 0,00 Sp.mat:

0,00

Sp.uti 0,00

10,75

0,57

TRANSPORTUL.MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AS

0,00

0,00

EZARE DESG-'As'eZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

$

0,00

0,00

10,75

0,57ExecutantWCR, Obiectiv®}         Obi^}       CafeC AP221

O                  1                    ■ 2             3

TOTAL A;


Formular F3

[ronl


6j83

5,39

3,41

0,00

15,62


LUCRĂRI 2018

TARIFE IUCR? I 2018

CALCULATII CIMITIRE

PLACA SEPARAȚIE 0.37X0.92-1 BU


Recapitulatie

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

6.83

5.39

3.41

0.00

15.62

din care utilaje:

-Vut termice

3.38

-Vut electrice

0.03

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.12

0.12

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

6.83

5.51

3.41

0.00

15.74

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

X

To

4.59

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

1.02

Valoare

V = To+Io+Po

21.35

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

21.35

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

4.06

TOTAL GENERAL pe categorie                                                              25.41
Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


OBIECTIV: OI-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATU CIMITIRE


Categoria de lucrări: CIM001-SAPAT GROAPA 2 M-GROAPA SIMPLA               _________ ______[ron]

NT"

Capitolul de lucrări

tot

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total (a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

3,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

46,74

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

46,74

2

NMB099900    09 ORE

3,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

46,74

MUNCITOR. DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

r<; i.

15,58

46,74

3

:Y.C01.v           82 LEI

ț

55,75000

1,00

55,75

^â:Sp7mat 0,00 Sp.man

/0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DI FERENTAR PRET'-MATERT AL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE ‘

INFLAȚIE-DE- ’3.i$ (CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

■C Gr J

1,00.......

............55,75

D...-......

TOTAL A:

55,75

-          .            . -                      j.

'■

93,48

.........,    ..-t                        «

0,00

0,00

149,23

LUCRĂRI 2018


TARIFE LUCRĂRI 2018


CALCULATII CIMITIRE


SAPAT GROAPA 2 M-GROAPA SIMPLA


Recapitulatie


ron ]

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

■■ .. • ■ ■ ■

Cheltuieli directe

55.75

93.48

0.00

0.00

149.23

din care-utilaje:

-Vut'termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

2.10

2.10

' *******/•

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

55.75

95.58

0.00

0.00

151.33

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

x To

44.14

Profit           T ■   .

Po =   5.000%

x (To+Io)

9.77

Valoare

V = To+Io+Po

205.25

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

205.25

T.V.A. <

TVA= 19.000%

x (V+OS)

39.00

TOTAL GENERAL pe categorie

244.25Director

MIHAELA........./.....1


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUOBIECTIV7: 01 TARIFE LUCPARI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE


Categoria de lut rari: CIM002-SAPAT GROAPA 2.5M-GROAPA DUBLA              _________ ______jronj

NrT" crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

----F

c d

T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

.. 1 <

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

5,00000

0,00

0,00

Sp.mat O.CS Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

77,90

MUNCITOR DESERVIRE•GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

77,90

2

NMB09990G    09 OFE

5,00000

0,00

0,00

Sp.mat' 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

77,90

MUNCITOR,DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

*    i l.-.          -         -                                    f

0,00

0,00

15,58

77,90

3

YC01          82 LEI

67,77000

1,00

67,77

’ i'ÂÎSp/mat 0,00 Sp.man

•0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA. PREȚMATERIAL -RQN-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,v’J

0,00

0,00

0,00

E DE

INFLAT'IE.-DE 3  % (CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

• ■/’*. - v"; < ,    •

.1,00........

67,77

TOTALA:                                      67,77

155,80

0,00

0,00

223,57LUCRĂRI 2018


CALCULATII CIMITIRE


SAPAT GROAPA 2.5M-GROAPA DUBLA


Recapitulatie
ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport.

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directa

67.77

155.80

0.00

0.00

223.57

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

3.51

3.51

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

67.77

159.31

0.Q0

0.00

227.08

Cheltuieli indirecte

Io = ’ 29.170% x To

66.24

Profit; :■ ■■■•■

Po =   5.000% x (To+Io)

14.67

Valoare

V = To+Io+Po

307.98

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

307.98

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

58.52

TOTAL GENERAL pe categorie                                                             366.50p. Director (

CRISTINEL fCHKWțȘbii DE

t


Director Economic


GOSPODĂRIRE


MIHAELA DUfoțITRBSCU

(kM.......


■ 1-

Serv Adminstrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


CMOBIECTIV: 01-TAJRlFE LUCRAT! 2018


LISTA


cu carrtitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM003-INHUMARE DECEDAT(LA PAMANT)                                    [ ron ]

NrT"

Capitolul de lucrări

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

........ .

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

15,58

2

NMB099900    09 OPE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat' 0,00 Sp.man

■0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCI

TOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

V-

0,00

0,00

15,58

15,58

3

. YC.01            82 LEI

37,17000

1,00

37,17

î Sp.mat 0,00 Sp.man

10,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA?PREȚ'MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

TNFLAT.IE DE.3.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

........37,17

TOTAL A:

37,17

_ .......... 'V;. ;..A

31,16

0,00

0,00

68,33


Executant LUCR

n-i

v vx

Obiect 01 Categorie CIM003


LUCRĂRI 2018

x rvxx. 1.1- jl j_j y v       x Z- V X O

CALCULAȚII CIMITIRE

ÎNHUMARE DECEDAT(LA PAMANT)


Recapitulatie

Material M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directa

37.17

31.16

0.00

0.00

68.33

din care utilaje: -Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.70

0.70

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

37.17

31.86

o.co

0.00

69.03

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

20.14

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

4.46

Valoare

V =

To+Io+Po

93.63

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA ,

93.63

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

17.79

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            111.41
Serv Administrare Cimitire

CORNElV EONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 01-TÂRIFE LUCRĂRI 2818

LISTA

cu c^ntitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCUI.ATII CIMITIRE


Categoria de lucrări: CIM004-INH CRIPTA(ACOP DALE)-NIVEL 1

Nr-crt.

Capitolul de lucrări SimboT

Denumire resursa Observații

Corecții

TOT.

Cantitatea

F a b c ?!

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECTIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

— 1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

15,58

2

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat ' 0,00

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCITOR DESERVIRE. GOSPODĂRIE COMO

MALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

15,58

3

YC01          82 LEI

37,17000

1,00

37,17

V; Sp.mat 0,00 Sp.man

10,00

Sp.uti 0,00 .

0,00

0,00

DIFERENȚA;pWt ■'MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE'

INFLAȚIE DE .? . I % (CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

37,17

TOTALA:                                      37,17

31,16

0,00

0,00

68,33
LUCRĂRI-2018


x l xxx_l.j_.i_j jj v viVijAx O x.

CALCULATII CIMITIRE

INH CRIPTA(ACOP DALE)-NIVEL 1

Recapitulatieron ]

Material M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe.

37.17

31.16

0.00

0.00

68.33

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.70

0.70

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

37.17

31.86

0.00

0.00

69.03

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

20.14

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

4.46

Valoare

V =

To+Io+Po

93.63

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

93.63

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

17.79

TOTAL GENERAL pe categorie

111.41p. Director Geraj^*^ CR1STINEL


Director EconomicServ Adrrijnistrare Cimitire

7


Serv Financiar Contabilitate’

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: Ol-TARÎFE LIVRĂRI 201S

t J“i

cu cantstatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CĂLCULATII CIMITIRE


Categoria de lucrări: CIM005-INH CRIPTAțACOP DALE)-NIVEL 2                                       [ron]

NT" crt.

Capitolul de lucrări SîmKoî

Denumire resursa Observații

Corecții

TCVT

Cantitatea

----F

a b c d

Ti

retul unitar materiale manopera utilaj transport □tal(a+b+c+dj

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

• 1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Șp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

19,48

MUNCITOR.DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

.. •

15,58

19,48

2

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mât 0,00  3 o.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

19,48

MUNCITOR. DESERVIRE,GOSPODAR IE COMUNALA

0,00

0,00

i

0,00

0,00

15,58

19,48

3

YC01          82 LEI

60,12000

1,00

60,12

fSpjnat 0,00 Sp.rrian

|0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERF,NTA';'PRET materia?, -ron-actualizat cu

INDICEL

0,00

0,00

E DE

TNFUATIEUF. 3.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

.....

60,12

TOTALA:                "           r             60,12

38,95

0,00

0,00

99,07

LUCRĂRI 2018

■TARIFE LUCRĂRI 2013

CALCULATII CIMITIRE

Categorie cimoO5 inh cripta (acop dale)-nivel 2

Recapitulatie,.p. Director ( CRISTINEL I
Serv Administrare Cimitire CORNELIA CONSTAt)AServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUMaterial

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

60.12

38.95

0.00

0.00

99.07

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.88

0.88

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

60.12

39.83

0.00

0.00

99.95

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

29.15

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

6.46

Valoare

V =

To+Io+Po

135.56

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

135.56

T.V.A. '  '

TVA=

19.000%

x (V+OS)

25.76

TOTAL GENERAL pe categorie

161.31

Formular F3

OBIECTIV: Ol-TARJFE LCCRARI 2018.—

“       -               LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM006-INH CRIPTA(ACOP DALE) NIVEL 3_________ __________ ______[ron]

NF~ crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

"(nor

Cantitatea

----F

a b c d

T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

: 1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.maț 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

23,37

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

23,37

2

NMBQ99900;    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.măt ‘ 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

23,37

.MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

23,37

3

;,YC01;.          82 LEI

88,54000

1,00

88,54

TBISpimat 0,00 Sp.man.

0,00

Sp.uti .0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA^PRET MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAt3eÎDE 3.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

'          -?r:      ........... -

1,00.

..... ... ..

.88,54

TOTALA:

88,54

46,74

0,00

0,00

135,28


LUCRĂRI 2018


TARIFE LUCRĂRI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE

INH CRIPTA(ACOP DALE) NIVEL 3

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

88.54

46.74

0.00

0.00

135.28

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2 250%

1.05

1.05

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

88.54

47.79

0.00

0.00

136.33

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

39.77

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

8.80

Valoare

V =

To+Io+Po

184.90

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

184.90

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

35.13

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            220.04

p. D i rect o//Ger^gra I


Director 'EconomicServ Administrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA \L

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


Formular F3

OBIECTIV: OI-TARIFE LUCRĂRI 2018


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM007-INEUM CAVOU(FARA MAT CONSTR)______________

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

TOT

Cantitatea

----F

a b

d

Tj

retul unitar materiale manopera utilaj transport atal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

■2

3

4

5

1

NMB099S00    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE (3OSPODARIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

A’

15,58

31,16

2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mât’6,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

31,16

MțiNCI.TsQR,. DESERVIRE . GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

1 .

15,58

31,16

3

i-YCOl ;            IEI

56,84000

1,00

56,84

'"i.Sp.mat 0,00 Sp.man

.0,00

Sp.uti .0,00

0,00

0,00

DIFERENT^'PR*ET:;;’feTERIAL -RON-ACTUAI

.IZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLÂtÎE,.țDE 3.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

56,84

TOTAL A:

56,84

x ...»....

62,32

0,00

..Y.-* ’• - -

0,00

* *■

“   “119,16

Executant LUCR

LUCRĂRI 2018

Obiectiv 01

TARIFE LUCRĂRI 2018

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE


Categorie CIM007


INHUM CAVOU(FARA MAT CONSTR)

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

56.84

62.32

0.00

0.00

119.16

din care utilaje:

-Vut termice,  ,

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.40

1.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

56.84

63.72

0.00

0.00

120.56

Cheltuieli indirecte

io =

29.170%

x To

35.17

Profit

Po =

5.1 0%

x (To+Io)

7.79

Valoare

V =

To+Io+Po

163.52

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fâra TVA

163.52

T.V.A. ,

TVA=

19.000%

x (V+OS)

31.07

TOTAL GENERAL pa categorie

194.58Serv Financiar Contabilitate

FLORIN ȘTEFANESCU


Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: 01-CALCULATII C/bHTIRE

Categoria de lucrări: CIM00F-DSSHUMARE CADAVRU DIN PAMANT                                  r ron 1

TI"'                     I____-ț---- ri| ..                                     m i—i                  u i

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

mr

Cantitatea

----F

a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport Dtal(a+b+c+d)

Vai oare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

31,16

2      NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat ’ ’0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

1

0,00

0,00

• ■ , . . ' \ ■

15,58

31,16

3        YC01 :     ;      32  <,21

22,95000

1,00

22,95

Sp.mat ' 0,00 '.Sp.nan

10,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA'PREȚ MATERIAL -RON ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE TNFLXTIE'. DF. * 3.11: (CONF COMISI.a

NĂT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

22,95

TOTALA:

22,95

62,32

0,00

0,00

85,27

Executant LUCR        LUCRĂRI 2 018

Obiect            CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIMO08 1    DESHUMARE CADAVRU DIN PAMANT


Recapitulatie


Material M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe?' ;

22.95

62.32

0.00

0.00

85.27

din care utilaje:

-Vut termice— ~ • —

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii. -

2.250%

1.40

1.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

22.95

63.72

0.00

0.00

86.67

Cheltuieli indirecte

29.170%

x To

25.28

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

5.60

Valoare

v =

To+Io+Po

117.55

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

117.55

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

22.33

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            139.89
Ser? Administrare Cimitire  CORNELIA CONSTANDAServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU- *» {

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM009-DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 1_________________________________[ron]

nucii.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

"0T

Cantitatea

----F

a b c

$

retul unitar materiale manopera utilaj transport □tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

1

s >. J1                •

15,58

15,58

2

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

‘ Sp.mat 0,C0 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

15,58

MUNCITOR .DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0.00

0,00

Lsi'LLA.L.t             ■'. ../ ■

15,58

15,58

3

YC01.  . .      82 LEI

32,79000

1,00

32,79

" ‘.>Sp,mat , 0,00 Sp.rran

>0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DTFERENTÂ^'¥rET“MATERIAL -RON-ACTCALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE. DE 3.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

■ • . ..

1,00 . ..

32,79

TOTAL A:                                        32,79

31,16

0,00

0,00

63,95

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01

Categorie CIMO 0 9


LUCRĂRI 2018


CALCULAȚII CIMITIRE


DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 1


RecapitulatieMaterial

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

u

t

Cheltuieli directe

32.79

31.16

0.00

0.00

63.95

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.70

0.70

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

32.79

31.86

0.00

0.00

64.65

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

18.86

Profit

Fo =

5.000%

x (To+Io)

4.18

Valoare

V

To+Io+Po

87.69

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

87.69

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

16.66

TOTAL GENERAL pe categorie

104.35

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCLT
FormularF3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări; CIM010 DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 2_________________________________(ron|

Nn cri.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

----F

a b c d

T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport □tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

19,48

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,90

0,00

0.00

0,00

15.58

19,48

2

NMB099900  .  09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat ‘ 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

19,48

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

19,48

3

YC.01   ;     L 82. LEI

31,69000

1,00

31,69

? ;i.Sp?mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA-iPRET'tiATEPIAT. -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 3'.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

31,69

TOTALA:                                      31,69

38,95

0,00

0,00

70,64


Executant I.UCR ,

LUCRĂRI 2018

Obiectiv 01

Obiect 01

TARIFE LUCRĂRI 2CI8

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM010


DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 2

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

31.69

38.95

0.00

0.00

70.64

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.88

0.88

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

31.69

39.83

0.00

0.00

71.52

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

20.86

Profit

P-- =

5.000%

x (To+Io)

4.62

Valoare

V ®

To+Io+Po

97.00

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

97.00

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

18.43

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            115.43
Serv Financiar Contabilitate

FLORINFormular F3

OBIECTIV: Ol-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATH CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIMO11-DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 3 NE Capitolul de lucrări U. M. Cantitatea crt. Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)________tron]

Valoare


SECTIUNETEHNÎCĂ

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

23,37

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

23,37

2      NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

23,37

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

- - ‘ ' .....'

0,00

0,00

15,58

23,37

3        .YCOl    . :      ' 82 LEI

32,79000

1,00

32,79

C' î & ÎSp.'mât- 0,00 Sp.man

}0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENTA'ț’REÎ’'MATERIAL -ROD ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E' DE INFLAȚIE3.1 %(CONT COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

.....

1,00 ...

..............32,79

TOTALA:

32,79

46,74

0,00

0,00

79,53


Executant- LUCR

LUCRĂRI 2018

Obiectiv 0.1

Obiect 01 Categorie CIM011

TARIFE LUCRĂRI 2016

CALCULAȚII CIMITIRE

DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 3

Recapitulatie

122.nl

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

32.79

46.74

0.00

0.00

79.53

din care utilaje:

-Vut termice '

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.05

1.05

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

32.79

47.79

0.00

0.00

80.58

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

23.51

Profit ■ '

Po =

5.000%

x (To+Io)

5.2C

Valoare

V =

To+Io+Po

109.29

Organizare de șantier

es =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

109.29

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

20.77

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                130.06


p. Directiv Gengn

CRISTJMELServ Administrare Cimitire CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


Formular F3

OBIECTIV: 01 -TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantîtatile de lucrări pe categorii de lucrări

V'Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM012-DESHUMARE CADAVRU DIN CAVOU

NrT" crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

----F

a b

c ?!

re tul unitar materiale manopera utilaj transport Dtal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

31,16

2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

' “ Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

i

0,00

0,00

15,58

31,16

3

■ YC01        . ; 82 LEI

22,95000

1,00

22,95

’.'Sp.mat ,NO,C 0 Sp.man

10,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA"PREȚ■MATERIAI -F.ON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E‘ DE ■

INFLAȚIE- DE N. 1%'(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

■     -W-

1,00.....

^...     ..-u ............

22,95

22,95

62,32

0,00

0,00

85,27

TOTAL A:Executant LUCR

Obiectiv c 1

Obiec t 01


LUCRĂRI 2018CALCULAȚII CIMITIRE


Categorie GIMO12


DESHUMARE CADAVRU DIN CAVOURecapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

22.95

62.32

0.00

0.00

85.27

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.40

1.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHEU. DIRECTE

22.95

63.72

0.00

).

86.67

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

25.28

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

5.60

Valoare

V =

To+Io+Po

117.55

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

117.55

T.V.A.

tva=

19.000%

x (V+OS)

22.33

TOTAL GENERAL pe categoriei                                                                139.89P-.

CraSTWEL


'V yf y ■Director Economic

MIHAELA pi      "


UMITRESCUServ Administrare Cimitire CORNELIA CONSTANDAServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul 11-CALCULAT1I CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM013-INHUMARE OSEMINTE IN PAMANT________ __________ ______[ron]

Nr.

Capitolul de lucrări

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total (a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

7 "7-7/" 1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

j

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

31,16

.-2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

- v Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

31,16

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

i

0,00

0,00

15,58

31,16

3

YC01 ;        82 LEI

22,95000

1,00

22,95

'"7:’,"?Sp.mât 770,C0 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA. PRET'-MATERIAL -?.ON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

e' DE

INFL’ATIE'.‘'DE 3.1%(CGM COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,0.0 .

.............22,95

„ .... .■■ ■.. r, " . .

TOTAL A:

22,95

62,32

0,00

0,00

85,27

Executant WCR       LUCRĂRI 2018

C’T               TJVErZ-EE--- EU-GRAR-Z- ■zO'JrS'

Obiect 01          CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIl'013      ÎNHUMARE OSEMINTE IN PAMANT

Recapitulatie
-; “ pr D'rtCtc

' CR'.ȘUNEL»
Director Economi^

MIHAELA DUMITREȘ

,/ w


Serv Administrare Cimitire  CORNELIA CONSTANDAServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCLT

Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

u

t

Cheltuieli directe

22.95

62.32

0.00

0.00

85.27

din care utilaje:

-Vut.. termice

0.00

-Vut electrici?

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.40

1.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

22.95

63.72

0.00

0.00

86.67

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

25.28

Profit           • • -

Po =

5.000%

x (To+Io)

5.60

Valoare

V =

To+Io+Po

117.55

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

117.55

T.V.A.

'17A=

19.000%

x (V+OS)

22.33

TOTAL GENERAL pe categorie                                                             139.89

Formular F3


OBIECTOî 01-T4RIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATU CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM014-INTROPUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 1_____________________________________[ron|

NFT crt.

Capitolul de lucrări Simbol   T-;

Denumire resursa Observații Corecții

“UTMT

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

■ 0,00

Sp.uti    0,00

15,58

7,79

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

ti ■

15,58

7,79

2

NMB099900    09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

7,79

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

■ r'-L’      ‘             'i..                   ’’«• •     • •

15,58

7,79

3

■Y£0Vn.-       32 LEI

19,67000

1,00

19,67

■ POjQO Sp.man.

10,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA;PÂET-MATERIA.L -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

■ ............ 0,00

0,00

E' DE

INFisÂTȚ^'‘t>E’^f%'(CONF' COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

19,67

h.                           .......

TOTAL A:

19,67

15,58

0,00

0,00

35,25

Executant LUCR

Obiectiv 01


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

Obiect Q1          calculatii cimitire

Categorie CIMO14     INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 1

RecapitulatieServ Administrare Cimitire CORNELIA CONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUMaterial

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

u

t

T

Cheltuieli directe

19.67

15.58

0.00

0.00

35.25

din cate utilaje:

-Vut:. termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.35

0.35

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

19.67

15.93

0.00

0.00

35.60

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

10.38

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

2.30

Valoare

V =

To+Io+Po

48.28

Organizare de șantier

os =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

48.28

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

9.17

TOTAL GENERAL pe categorie

57.46

Formular F3

OBIECTIV: 01 TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM015-INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 2

NrT-----------------

crt.


Capitolul de I.icrari Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții


D. M. Cantitatea


PFetul unitar ' materiale b) manopera c utilaj d transport


________[r«n]

Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

1       NMB099900     04 Ok'.E

0,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

15,58

11,69

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE CCMUNALA

0,00

0,00

0.00

0,00

!=■

15,58

11,69

2      NMB099900    09 ORE

0,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

15,58

11,69

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

11,69

3      YC01          82 LEI

22,95000

1,00

22,95

" Sp.mat . C,00 Sp.man ;0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

di ferentă’pr^t ■■'Material -ron-actualizat cu

INDICEL

0,00

0,00

E DE INFLAȚIE DE 3:1 %'(C<)KF COMISIA NAT PROGNOZA)

0.00

0,00

1,00

22,95

TOTAL A:

22,95

23,37

0,00

0,00

46,32
<■


Executant LUCR

Obiectiv 0-1

Obiect 01

Categorie C Ii4015


LUCRĂRI 2018

TARIFE-LUCRĂRI 2^ IR

CALCULAȚII CIMITIRE

INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 2

RecapitulativMaterial

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

u

t

Cheltuieli directe

22.95

23.37

0.00

0.00

46.32

din. care ..utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

o.iiu

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.53

0.53

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

22.95

23.90

0.00

0.00

46.85

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

13.66

Profit.

Po =

5.000%

x (To+Io)

3.03

Valoare           ' Ă

V =

To+Io+Po

63.54

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

63.54

T.V.A. • . ., 1

TVA=

19.000%

x (V+OS)

12.07

TOTAL GENERAL pe categorie

75.61Director Ecdnorr

MIHAELA:scu


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU
Formular F3

OBIECTIV: «« TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria_de lucrări: CIM016-INTRQDUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 3_______ [ron]

Nr.

Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Vafoare

crt.

Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

t ■    ......

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

NMB099900    Oi ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.mcn 0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

OO-.-- '

15,58

15,58

2

NMB039900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

, ... .

15,58

15,58

3

:YC01. ;    ,   82 LEI

22,95000

1,00

22,95

'“T^JîSpa&ârSWlOO Sp.man . .*0,00

. Sp.uti 0,00

0,00

0,00

diferența'-. preț 'material -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

-

0,00

0,00

fe DE

INFLAȚIE .DE -3:1 % (COUF COMISIA NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

... ; .. .'. .

... . „

.....1,00.

.22,95

TOTALA:

.. ... _

22,95

31,16

0,00

0,00

54,11

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01 Categorie CXMO16


LUCRĂRI 2018

TAR-I-FE ■ LUCRĂRI- 2-0-18-

CALCULATII CIMITIRE

INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 3

ecapitulatie


Director Economic

MIHAELAServ Financiar Contabilitate


FLORIN STEFANESCUMaterial

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli, directe

22.95

31.16

0.00

0.00

54.11

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.70

0.70

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

22.95

31.86

0.00

0.00

54.81

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

x To

15.99

Profit '

Po =   5.000%

x (To+Io)

3.54

Valoare         .  ' ■ i

V = To+Io+Po

74.34

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X V

0.00

Total fara TVA

74.34

T.V.A.

TVA— 19.000%

X (V+OS)

14.12

TOTAL GENERAL pe categorie

88.46

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM017-INTR OSEMINTE CAVOU SERTAR ZID

Nn crt

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

----P

a b c ?!

ret ui unitar materiale manopera utilaj transport Dtal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

;r..r....... i ■;

■2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

23,37

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

?'.£■ * • ,s-

15,58

23,37

2

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

‘ 0,00

Sp.uti 0,00

15,58

23,37

MUNCITOR .-DESERVIRE . GOS'P'O.bARIE COMUNALA

0,00

0,00

' uo . .... .

0,00

0,00

>■ .

■-.iau-cv -.     ' ... .'      ■

15,58

23,37

3

.YC01           82 LEI

32,79000

1,00

32,79

^'J’Sp.mat 0,00 Sp.man

io,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENTA?țREȚ';MATERȚAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE '

ÎNF'fATJfLpE'.'S-îi%"(CONF COMISIĂ

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

32,79

TOTALA:                                       32,79


46,74

0,00

0,00 ....     7953
Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01


Categorie CIM017


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE

INTR OSEMINTE CAVOU SERTAR ZID

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

32.79

46.74

0.00

0.00

79.53

din care utilaje:

-Vut. termice

0.00

~Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.05

1.05

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

32.79

47.79

0.00

0.00

80.58

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

x To

23.51

■ Profit           L'Vi

Po =

5.000%

x (To+Io)

5.20

Valoare

V =

To+Io+Po

109.29

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA    ,

109.29

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

20.77

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                130.06L...

CONSTANDA


Serv Admips ;rare Cimitire

CORNELI,Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFAFormular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2G1S

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Caiegoria dc lucrări: CIM018-INT OSEMINTE CAVOU FARA ZIDARI___________________________________[ron]

NrT-crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport

Dtal(a+b+c+d)

Valoare

. SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

■ . 1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

3,90

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIT COMUNALA

0,00

0,00

0.00

0,00

15,58

3,90

2

NMB099900    09 C3E

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

3,90

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

1

0,00

0,00

15,58

3,90

3,

YCOl          82 LEI

8,74000

1,00

8,74

' 7. r'fSp'.‘mat 0,00 Sp.man

£0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DI FERENTAR :PRET' MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLMIE' bE     (CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0.00

0,00

1,00

8,74

TOTALA:                                      8,74

7,79

0,00

0,00

16,53


Data listării 28.07.2018


Pag. i


Executant LUCR

Obiectiv Ol

" . Obiect 01

. Categorie CIM018

LUCRĂRI 2018

TARIFE-LUCRĂRI-2018---------

CALCULAȚII CIMITIRE

INT OSEMINTE CAVOU FARA ZIDARIRecapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

8.74

7.79

0.00

0.00

16.53

din care utilaje:

f

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.18

0.18

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

8.74

7.97

0.00

0.00

16.71

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

4.87

Profit                   ''■■■

Po =   5.000% x (To+Io)

1.08

Valoare            A',»;/.,

V = To+Io+Po

22.66

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA z i.

22.66

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

4.30

TOTAL GENERAL pe categc.fi»                                                                 26.96Director Economic ’

MIHAELA dumitrescu

......../wv*

.............bczz


Serv Admir Iscrare Cimitire CORNELIA jCCNSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018__

- “-------- ------------.....--------«STA

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE


Categoria de lucrări: CIM019-MQNTAT PODURI GROPI ADANC 2.5M_________________________________[ron|

Nr\ crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

"07RT

Cantitatea

----F

a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport

Dtal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

23,37

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

23,37

2

. NMB099900     09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.trăit

0,00

Sp.uti 0,00

15,58

23,37

MUNCITOR.DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

23,37

3

: YC01           82 LEI

32,79000

1 nn

32,79

f ?. Sp.mat 0,00 Sp.man

î0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA'' PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLÂT^E 'bF. ..3.1^ (C.ONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

32,79

TOTAL A:

... :

32,79

.....•

46,74

0,00

V, WW

0,00 79,53

Obiectiv Ol

Obiect 01 Categorie CIM019


lAirrrZj ijUenAxti zur o

CALCULAT!I CIMITIRE

MONTAT PODURI GROPI ADANC 2.5M

Recapitulatie


Director EconomicServ Admi îistrare Cimitire

CORNEL I^^JSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU
Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

32.79

46.74

0.00

0.00

79.53

din care utilaje: -Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.05

1.05

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

32.79

47.79

0.00

0.00

80.58

Cheltuieli.indirecte

Io =  29.170%

x To

23.51

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

5.20

Valoare

V = To+Io+Po

109.29

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

109.29

T.V.A.              " 1 r;

TVA= 19.000%

x (V+OS)

20.77

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                130.06

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRA RI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM023-TAMAIAȚ PENTRU 40 ZILE______________________________________________[ron]

NFT” crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

----F

a b

d

Ti

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    ?9 ORE

4,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0.00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

62,32

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

7.- <         '

15,58

62,32

TOTAL A:                                       0,00

 • 62,32

0,00

0,00

 • 62,32

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.40

1.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

63.72

0.00

0.00

63.72

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

X

To

18.59

Profit.

Po =   5.000%

X

(To+Io)

4.12

Valoare

V = To+Io+Po

86.43

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

86.43

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

16.42

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                102.85

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

lista

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria_de lucrări: CIM024-CARAT APA PENTRU 40 ZILE______________ __________ ______[ron]

NrT"

Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

4,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

15,58

62,32

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

62,32

TOTAL A:                                         0,00

 • 62,32

0,00

0,00

 • 62,32

•                •''UX ■

S                     '''

Executant LUCR

LUCRĂRI 2018

Obiectiv 01

TA.X1FE LfUUKAKX Z U x b

v ■   -W

z     ■        - C V'

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM023

TAMAIAT PENTRU 40 ZILE

Recapitulatie

1 ton]


Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

0.00

62.32

0.00

0.00

62.32

din.:care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

1

Serv Adnvuhstrare Cimitire

CORNE! SAlCONSTANDA C^7Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUExecutant LUCR

Obiectiv C1

Obiect 01

Categorie CIM024


LUCRĂRI 2018


CALCULAȚII CIMITIRE


CARAT APA PENTRU 40 ZILE

Recapitulatie


ron ]

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

0.00

62.32

0.00

0.00

62.32

din care utilaje:

-Vut.termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.40

1.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

63.72

0.00

0.00

63.72

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

X

To

18.59

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

4.12

Valoare '

V = To+Io+Po

86.43

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA .

86.43

T.V.A.

TVA— 19.000%

X

(V+OS)

16.42

TOTAL GENERAL pe categorie

102.85p. Director-CRISTI

■ Cv
Serv Administrare Cimitire

CORNELIACONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE ' LUCRAM 2018_______________

LISTA-----------------------------

cm cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII Cl.'KTiPECategoria de lucrări: CIM025-TaXâ CIMITIR

NE    Capitolul de lucrări   ""”13. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

SECȚIUNE TEHNICA

0               1________________2___________3_________

1      YC01          82 LEI                 4,72000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU INDICEL

E DE INFLAȚIE DE 3.1%(CONT COMISIA NAT PROGNOZA)

'    ' s -v , ,                     " TOTAL A:


Prețul unitar _ materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE FINANCIARA

4                5


1,00

4,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00                4,72


4,72

0,000,00

0,00

4,72


Executant WCR       LUCRĂRI 2 018

Obiectivul- — HZnȚARIFEZLUCRARIȚ2018^

■ Obiectai         CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM025     TAXA CIMITIR

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

4.72

0.00

0.00

0.00

4.72

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

4.72

0.00

0.00

0.00

4.72

Cheltuieli’ indirecte

Io =  29.170% x To

1.38

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

0.30

Valoare

V = To+Io+Po

6.40

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

6.40

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

1.22

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                  7.62berv Administrare Cimitire CORNE .IA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate 'Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATU CIMITIRE

■ •                                                                                                                                                                                                                            •' . i ■

Categoria de lucrări: CIM026-SIC MARE 1.95X0.7S,0.3J,0.5H+

[ ron ]

Nr?

Capitolul de lucrări

unor

Cantitatea

Prețui unitar

Valoare

crt.

Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900

09 ORE

4,50000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

70,11

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

1-.

15,58

70,11

2

2900001

M CUB

0,05000

820,00

41,00

Sp.mat

0,00 ' Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CHERESTEA RAS1NOASE

0,00

0,00

J

0,00

0,00

820,00

41,00

3

2900002

KG

0,25000

5,00

1,25

;. ''' Sp.mat

0,00 Sp.man

*0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CUIE

3X63      ■

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1,25

4 ::

.2900003

KG

0,25000

5,QQ

1,25

......,;Sp.mat

0,00 Sp.man

?0,00

Sp.uti 0,00

........0,00

0,00

CUIE

3X30.  .

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1,25

5";

2900004

MP

5,50000

12,00

66,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

PFL

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

66,00

TOTAL A:

109,50

70,11

0,00

0,00

179,61

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect Ol

Categorie CIM02 6


LUCRĂRI 2018

i-iUCRARj. 2 018

CALCULAȚII CIMITIRE

SIC MARE 1.95X0.7S,O.3J,O.5H+


Recapitulatiep. lOirector G^Jc^ CRISTINELServ Administrare Cimitire CORNELIANSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUMaterial

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

109.50

70.11

0.00

0.00

179.61

din care utilaje:

-Vuttermice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.58

1.58

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

109.50

71.69

0.00

0.00

181.19

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

52.85

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

11.70

Valoare

V = To+Io+Po

245.74

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

245.74

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

46.69

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            292.43

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

[ron]

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM027-SIC MIC 0.9X0.32S 0.27JH=0.32

Nn crt.

Capitolul de lucrări Simbol-Denumire resursa Observații Corecții

TTM7

Cantitatea

----F

a b c d

T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport 3tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

. 1

2

3

4

5

1

NMB099900

09 ORE

2,50000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

38,95

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

SICRIU MBC -:o'CRUtE

■ :

1F-Ș.

15,58

38,95

2

2900001 .

M CUB

0,03000

820,00

24,60

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CHERESTEA RASINOASE

0,00

0,00

0,00

0,00

820,00

24,60

3

2900002

KG

0,15000

5,00

0,75

• ., Sp.rhat

0,00

Sp.man

•0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CUIE

3X60. ;

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00 ■

......

0,75

4

2900003

KG

0,15000

5,00

0,75

.. .. Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

o,do

0,00

CUIE

3X3.0. _____________ ....

0,00

0,00

N..•c\f

0,00

0,00

' ' •

5,00

0,75

5'''

2900004

MP

2,75000

12,00

.............. "

33,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

PFL

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

33,00

TOTAL A:

59,10

38,95

0,00

0,00

98,05


Executant LUCR       LUCRĂRI 2 018

ObiectivJjl______““TARIFE=LUCRARIȚ2.Q181U1I1Z1TCZZZ:Z

Obiect 01         CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM027

SIC MIC 0.9X0.32S 0.27J H=0.32

Recapitulatie

[ ron

Material

Manopera

Utilaj Transport

TOTAL

M

m

u          t

T

Cheltuieli; directe

59.10

38.95

0.00 0.00

98.05

din care utilaj e:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.88

0.88

-

Mo

mo

Uo        to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

59.10

39.83

0.00 0.00

98.93

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170% x To

28.86

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

6.39

Valoare

V =

To+Io+Po

134.17

Organizare de șantier

os =

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

134.17

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

25.49

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            159.67

Serv Financiar Contabilitate.

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018_____

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM028CAIELA 24 ORE(DEPUNERE DECEDAT                                 r ron 1

ri’j” 11 —sa._w.J- i_______sr—’ n—n                                               . i u              ■ > i---------------

NrT" crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

----F

a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

YC01          82 LEI

33,12000

1,00

33,12

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA’ PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 3.,1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

33,12

TOTAL A:                                        33,12

0,00

0,00 0,00 33,12

Executant LUCR


LUCRĂRI 2018


Obiectivai

Obiect 01

TARIFE' LUCRARȚ=2018

CALCULATII CIMITIRE


Categorie CIM028


CAPELA 24 ORE(DEPUNERE DECEDAT


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

33.12

0.00

0.00

0.00

33.12

din., care utilaje: ,

-Vut termice""

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

33.12

0.00

0.00

0.00

33.12

Cheltuieli indirecte

In =

29.170%

x To

9.66

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

2.14

Valoare

V =

To+Io+Po

44.92

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

44.92

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

8.53

TOTAL GENERAL pe categorie                                                             53.45Director Economic
Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

FormularF3

-OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018- -

LISTAcu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMi flRE

Categoria <ie lucrare CIM029 CAFELA 24 ORE(DEPUNERE OSEMINT               _________ ______[ron]

NT crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

“OT-RT

Cantitatea

p a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

YC01          82 LEI

4,72000

1,00

4,72

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 3.1%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

-9 ' ?

1,00

4,72

TOTAL A:

4,72

i         \                  ; 1

0,00

VjWV

0,00

0,00

4,72


Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01

Categorie CIMO 2 9


LUCRĂRI 2018

TARIFE“LUCRARI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE

CAPELA 24 ORE(DEPUNERE OSEMINT

Recapitulativ


Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

4.72

0.00

0.00

0.00

4.72

din care utilaje:

-Vut termice.

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

4.72

0.00

0.00

0.00

4.72

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

1.38

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

0.30

Valoare

V = To+Io+Po

6.40

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

6.40

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

1.22

TOTAL GENERAL pe' categorie                                                                  7.62


Director EconomicServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

\ "L V

x.v. A

i ■


OBIECTIV: 01 -TARIFE,1UCR ARI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULAT J CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM030-CQNF SICRIU MARE SI CRUCE LEMN______ _________ ______[ron]

NE— crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

L7MT

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

RPCH27A1[1]   09 M CUB

0,20000

911,00

182,20

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

406,64

81,33

SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM DIN

DE RASINOASE

0,00

0,00

ECARISAT -CONFECȚIONAT SICRIU LEMN

0,00

0,00

1317,64

263,53

2

TRB05C11      82 TONE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0X0 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

12,31

3,08

TRASROSTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT

PRIN RO

0,00

0,00

STOfedClRE ‘DISTANTĂ 10M

$

0,00

0,00

a . r - . . : A

12,31

3,08

3

CI      KWH

1,00000

0,50

0,50

“'Cî7^B?mâS”t&0,00 , Sp.man

.0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

ENERGIE

ELeSfRIGA .

' ■■

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

'                       .A.

TOTAL A:

182,70

.. .

84,40

0,00

0,00

267,10


,c. <■ -.....z\

,Z ;

: ...               l        1

Executării LUCR

LUCRĂRI 2018

? o...;                      ■ . ■

• .. "

Obiectiv 01

TĂRTFF LUCRĂRI 2018

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

* •!>, ■        . ■"                        t

Categorie CIM030

CONF SICRIU MARE SI CRUCE LEMN

Recapitulatie

tron]


Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

182.70

84.40

0.00

0.00

267.10

din care utilaje:

-Vut. termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli direw

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.90

1.90

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

182.70

86.30

0.00

0.00

269.00

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

78.47

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

17.37

Valoare

V - To+Io+Po

364.85

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

364.85

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

69.32

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                434.17
Serv Admi


4 Iministr;


istrare Cimitire


CORNELIA CONSTANDAServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018


LISTA

cu cantîtatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: 01-CALCULATL’ CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM031-CONF SICRIU MIC SI CRUCE LEMN

[ron]

NE

Capitolul de lucrări

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

RPCH27A1[1]  09 M CUB

0,12500

911,00

113,88

Spumat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

406,64

50,83

SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM DIN

DE RASINOASE

0,03

0,00

ECARISAT -CONFECȚIONAT SICRIU LEMN

0,00

0,00

1317,64

164,70

2

TRBOlCll      82 TONE

0,15000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

7,48

1,12

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

U’NCARE

DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M

$

0,00

0,00

7,48

1,12

3

;2900005         KWH

1.00000

0,50

0,50

, .7 Sp.măt ‘ ’OjOO Sn.man

f0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

ENERGIE

ELECTRICA

f ■

0,00

0,00

■ <; .......' ■ ■. ■ '

0,00

0,00

i

0,50. .

0,50

TOTALA:

114,38

51,95

0,00

0,00

166,33


Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01


Categorie CIM031


LUCRĂRI 2018

TARI Fii IjUCRARx Zul-b

CALCULAȚII CIMITIRE

CONF SICRIU MIC SI CRUCE LEMN

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

114.38

51.95

0.00

0.00

166.33

din care utilaje:

-Vut termice '•’A

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli dire.c.. a

Contribuții asigurător

ii   2.250%

1.17

1.17

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

114.38

53.12

0.00

0.00

167.50

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

x To

48.86

Profit

2o =   5.000%

x (To+Io)

10.82

Valoare

V = To+Io+PO

227.17

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

227.17

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

43.16

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            270.33Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


FormularF3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018______

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 01 -CALCULAȚI! CIMITIRE

Categoria de lucrări: MOZAOl-MANOP PT MONTAJ MARMURA/MP______ _________ ______[ron]

w.

Capitolul de lucrări

uivr

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

SîmLcî----

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observați;

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

' SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CHO3A1[1]     09 MP

1,00000

4,45

4,45

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

66,53

66,53

PLACARE

CU MARMURA - DOAR MANOPERA

DE placare si m

0,00

0,00

ATERIAL

PLACARE, SARA MARMURA

0,00

0,00

70,97

70,97

2

CG26A1        82 MP

1,00000

0,05

0,05

Sp.mat ‘ 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

24,30

24,30

LUSTRUIREA,INCLUSIV CERU1REA pardoselilor

DIN MARM

0,00

0,00

URA'SAU

Piatra -de mozaic:' de marmura

1

0,00

0,00

24,35

24,35

3

ȚRI1AA01C1, .82 TONE

0,01100

0,00

0,00

/'Sp.mat 0,00 Sp.man

j0,00

Sp.uti    0,00

5,45

0,06

INCARCARȘA^âkTE^IALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P

’ 0,00

0,00

RIN' ARUNCARE'‘RAMPA’ SAU TEFlN-AU ?O CATEG.l

$

0,00

0,00

5,45

0,06

4

TRBQ1C15     Ș2

.. ; '

0,01100

0,00

0,00

.    Sp.mat. 0,00 Sp.man

„0,00

Sp.uti    0,00

13,59

0,15

TRANSPORTUL ,MATERIALELOR CU, ROABA PE PNEURI INC AR

0,00

0,00

UNCARE DE'sCORASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M      $

0,00

0,00

13,59

0,15

5............

AUT1144       09" ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTI7. ITARA■DACIA 1307 1.6 L

33,83

16,92

0,00

0,00

33,83

16,92

TOTAL A:

4,50 91,04

16,92

0,00

112,45


Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01    '

Categorie MOZAOÎ


LUCRĂRI 2018

TARLBE LUCRĂRI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE

MANOP PT MONTAJ MARMURA/MP

Recapitulatie

Material

Manopera

Utilaj

Transport

, TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

4.50

91.04

16.92

0.00

112.45

din care utilaje;

-Vut termice

16.92

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

2.05

2.05

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

4.50

93.09

16.92

0.00

114.50

Cheltuieli indirecte

Io = 29.170%

X

To

33.40

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

7.40

Valoare

V = To+Io+Po

155.30

Organizare de șantier

OS .=   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

155.30

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

29.51

1C1KL GENERAL pe categorie                                                            184.80Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

23,74

16,92

0,00

41,37


Categoria de lucrări: MOZAQ2 PLINTA DE MARMURA/ML_____________ ______[ron|

Nr.    Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      CH09A1        82 M

1,00000

0,03

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

16,51

16,51

LUSTRUIREA TREPTELOR SI CONTRATREPTELOR MOZAICATE

0,00

0,00

SAU PLACATE CU PLACI DIN MARMURA

SAU MOZAIC

0,00

0,00

■ • " - '■ ■!. ■ '----

16,54

16,54

2      CG16A1        82 M

1,00000

0,69

0,69

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

7,01

7,01

PLINTE DIN. PLACI DE MARMURA ORIZONTALE LA PEREȚI

0,00

0,00

ȘLEFUITE7 SI LUSTRUITE PF. 0 FATA SI

O MUCHIE

0,00

0,00

7,70

7,70

3                          ■ .,82 TONE

0,01100

0,00

0,00

Sp. meu';-0, 0d Sp. man

;o,oo

Sp.uti    0,00

5,45

0,06

INCARCARE^MASERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ' ARUNCARĂ- ftKMPA-, SĂU TEREN-AUtO CA^EG. 1

$

0,00

0,00

5,45

0,06

A      TRB01C15...... 82 .

■j.'l

0,01100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

. 0,00

Sp.uti 0,00

1.3,59

0,15

TRANSPORT..MATERIALELOR CU ROABA

PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESG'-'RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M

$

0,00

0,00

.......■x .                L,*      ' '

13,59

0,15

5      AUT1144       09 ORE

0,50000

0,00

0,00

1 • ' Sp.mat 0;00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

..... 0,00

AUTOUTILITARA. DACIA 1307 1.6 L

33,83

16,92

0,00

0,00

'

33,83

16,92

TOTALA:                                      0,72

Executant LUtR

Obiectiv 01

Obiect 01

Categorie MOZA02


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE


PLINTA DE MARMURA/ML


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.72

23.74

16.92

0.00

41.37

din care utilaje: -Vut termice

16.92

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe


Contribuții asiguj.ci

nrii   2.250%

0.53

0.53

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.72

24.27

16.92

0.00

41.90

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

12.22

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

2.71

Valoare

V = Țo+Io+Po

56.83

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

56.83

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

10.80

TOTAL GENERAL pe categorie                                                              67.63
Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018 -


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: 01-CALCLLATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: RACUJl-RACLA 1 NIVEL__________________

Nr.     Capitolul de lucrări

TETOT-

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Sîmbc 1

a materiale

Denumire resursa

i

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

1

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      RPCXA01       09 M CUB

3,09900

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

97,53

302,25

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1

M.SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

.’O’ $■             • 5" •

97,53

302,25

2      TRI1AA01C1   09 TONE

5,57800

0,00

0,00

Sp.mat 19,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

5,45

30,42

ÎNCĂRCAREA. MATERIALELOR,CRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

5,45

30,42

3      TRB01C19 .«tv -82 TONE

5,57800

0,00

0,00

~T’ > Sp.rhăt • -0,00 Sp.man

10,00

Sp.uti 0,00

19,69

109,85

TRANS PORTUL'.MÂȚERIALELOR CU ROABA PE PNEURI

INC AR'

0,00

0,00

UNCARE ’DE;SC,':P^S,-TUPNAAE GRUPT--3* DISTANTA 90M

$

0,00

0,00

. -.......

■J ■.

19,69 .....

.... ..........109,85

4      CA01A1 ........ 32 M CUB.

V

1,20800

0,25

0,30

—^..ISpjnat   0,00 Sp.man ;

0,00

Sp.uti    0,00

49,54

59,85

TURNARE '^ETpN SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,34

1,62

SI SOCLURS'W-VOLUM <3MC

0.00

0,00

51,13

-61,77

5      CZ0106B1      82 M CUB

1,20800

201,86

243,84

” - Sp.mat 61,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,61..........

21,27

PREPARARE- £E.T.ON,-,B2U..O, AGREG. GRELE SORT . GRANUL. <16MM

0,00

0,00

CIM.M30 .ȘBAliSECtf-RBD.PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $

0,00

0,00

: ■ ■ '‘-o;-

219,46

265,11

6      CB01A1        82 MP

6,40000

................. 5,76 ......-

--------36,88

; Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

....................-......10,44-------------

---------66;81

COFRAJE..JN „CUZINEȚI . FUND PAHAR, FUND

UTILAJE,

DIN PA.

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0.00

0,00

16,20

103,69

7      CZ0302XIl[l] 09 K7-

28,05000

. ..........................2,93 ------

82,32

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00 ’

.........................-.......0,50............

---------------4398

PLASA 2X25X1.700 ' ' .

0,00

0,00

0,00

0,00

3,43

96,30

8      AUT1144       09 ORE

1,00000

....................0,00 .........

------------0j00

■. < Sp.mat 0,00 Sp.man ~

0,00

Sp.uti 0,00

0,00....... -■

0,00

AUTOUTILITARA' DACIA 1307 1.6 L

33,83

33,83

0,00

0,00

33,83

33,83

Sistem informatic o-oiectatde SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listării 28.07.2018

Pag; I -


Executant LLJC R • ' Obiectiv 01           Obi 01

CateRACOOl

V? %

0 1

2

3

4

■ 5 ..

9      TRI1AA01C1   09 TO^E

3,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

5,45

16,47

INCARCAREA 'MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE .RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

5,45

16,47

10     TRB01C13      82 TONE

3,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

10,53

31,81

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M

$

0.00

0,00

10,53

31,81

TOTAL A:

363,34


652,70

35,45 0,00 1.051,49


Obiectiv 01 ;------TARi r,UCRARj =2018

Obiect 01

Categorie RAC 001


CALCULAȚII CIMITIRE

RACLA 1 NIVEL

Recapitulatie

1

Material

M

Manopera

m

Utilaj Transport

TOTAL

T

U

t

Cheltuieli directe

363.34

652.70

35.45

0.00

1051.49

din care utilaje:

-Vut termice

33.83

-Vut electrice.

1.62

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

14.69

14.69

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

363.34

667.38

35.45

0.00

1066.17

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

X

To

311.00

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

68.86

Valoare

V = To+Io+Po

1446.03

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total .fara TVA                                                                           1446.03

TAXA RAMPA(Cf Ane/a 4 Ordin 756/2014 si HCL-178/2017)

1.5 MCX1.4 T/MCX196.31  - - ■ - -

413.34

1859.37

353.28

2212.65


TOTAL CU TAXA. RAM F A

TVA -19% ’

TOTAL CU TVAServ Administrare Cimitire

CORNELIA CbNSTA'IDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CÂLCULATII CIMITIRE


Categoria de lucrări: RAC002-RACLA 2 NIVELE                                                         l ron)

Nr.     Capitolul de Tucrari

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      RPCXA01       09 M CUB

5,21200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

97,53

508,33

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1 M.SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

F; - / Y              -

97,53

508,33

2      TRI1AA01C1   09 TONE

9,38200

0,00

0,00

Spălat'. 19,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

5,45

51,16

incarcarea Materialelor,grupa a-grele si mărunte,p

0,00

0,00

rin'Aruncare-rampa sau teren-auto.categ.i

0,00

0,00

■     ■ &M7 ;■>     ■

5,45

51,16

3      TRB01C19      82 TONE

9,38200

0,00

0,00

”?';'i'j"Ș'p.mat   0,00 Sp.man

jO.OO

Sp.uti 0,00

19,69

184,76

transportub‘materialelor cu roaba pe pneuri

INC AR

0,00

0,00

UNCÂRE D~.sc;‘‘.RĂSTURNARE GRUPl-3 DI'STANTA 90M

$

0,00

0,00

-

19,69

184,76

4      . CA01A1...       82 M CUB

1,64100

0,25

0,41

Sp.mat . 0,00 Sp.man

;O,oo

Sp.uti 0,00

49,54

81,30

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,34

2,20

si socluri-'‘c'U-‘Volum <3mc

0,00

0,00

..........         F"

51,13

83,91

5....... CZ0106B1   U 82" M CUB

1,64100

201,86

331,25

•   " ■ Sp.mat 61,00 Sp.man

0,00'

Sp.uti 0,00

17,61

28,89

PREPARARE BETQN ,3200„A.GREG. GRELE SORT.GRANUL

.C16MM

0,00

0,00

CIM.M30 .ELEM.'-SECT.RED. PIL. FF-.i-.NKI INST . NECENTR.    $

0.00

0,00

' ■:           ‘ V. •/                   .

219,46

360,14

6      CB01A1        82 M2

11,20000

5,76

64,54

Sp.mal 0,00 Sp.ir.ân

.0,00

Sp.uti 0,00

10,44

416,91

COFRAJE IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND

UTILAJE,DIN PA

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

16,20

181,45

7     : CZ03C2XI1[1]  09 KG

34,54700

2,93

--------- "191,39

. Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00   '

------- --------6,50

--------------17,22

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,43

118,61

8      AUT1144 F .   09 ORE

1,50000

0,00

0,00

.........   :     Sp.mal 0,60 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA'DACIA 130' 1.6 L

33,83

50,75

1 C-.. 7 / • • f           î'              ” -•

0,00

0,00

33,83

50,75

......7;'.                                                                                                                     ■......

^9 Sistem informatic oroiectat OtSofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listării- 28.07.

2018    Pag. i

. -x?

Formular F3

Cto/01

CoteRAC002

[ronj

Executant LUCR    Obiecti vO 1

0 1 2

3

4

5

9      ȚRI1AA01C1   09 TONE

4,30000

0,00;:

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti 0,00

5,45

23,45

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

5,45

23,45

10     TRB01C13     82 TONE

4,30000

0,00

0,00

. Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

10,53

45,29

TRANSPORTUL 'MATERIALELOR'CU ROABA PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC; RĂSTURNARE GRUPL--3 DISTANTA 30M

$

0,00

0,00

10,53

45,29

TOTAL A:

497,58

1.057,31

52,94

0,00

1.607,84

Executat, t I.UCR

Obiectiv 01

Obiect 01

Categorie RAC 002


LUCRĂRI 2018


CALCULAȚII CIMITIRE


RACLA 2 NIVELE


Recapitulatie


ron ]


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

497.58

1057.31

52.94

0.00

1607.84

din care utilaje:

-Vut termice ■"

1

50 75

-Vut electrice

2.20

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.:

250%

23.79

23.79

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

497.58

1081.10

52.94

0.00

1631.63

Cheltuieli indirecte

Io

=  29.170%

x To

475.95

Profit

Po

=   5.000%

x (To+Io)

105.38

Valoare

V

= To+Io+Po

2212.95

Organizare de șantier

os

= 0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

2212.95


TAXA RAM PA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

2.5 MCX1.4 T/MCX196.83

TOTAL CU TAXA RAMPA

TVA -19% .

TOTAL CUTVA


688.91

2.901.16 ..

551.22

3452.38..........
: Serv AdminiStr; CORNELIA COI


Itrare Cimitire

•NSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


(WCFormular F3

OBIECTIV: 01-TARIPE LUCRĂRI 2018

.....                  LISTA

Șlă       cu cantitatile de lucrări pe categorii de

Obiectul: 01 -CALCULAT! I CIMITIRE

Categoria de lucrări: RAC093-RACLA 3 NIVELE

ii §i

-nS

t

lucrări

' K.'l M

'"/A    Ă-i/.

[ ron

Nr.    Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

■ SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 .2

3

4

5

1      RPCXA01       09 M CUB

7,32600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

97,53

714,51

SĂPĂTURĂ. MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1 M

. SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

97,53

714,51

2     . ȚRI1AA01C1    09 TONE

13,18600

0,00

0,00

Sp.mat 19,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

5,45

71,90

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RTN ARUNCARE" RAMPĂ !SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

5,45

71,90

3     ,ȚRB01C19>    82 TONE

13,18600

0,00

0,00

.','Sp.njât Vj'i’O’OO Sp.man i0,00

Sp.uti    0,00

19,69

259,67

TRANSPORTj&L’MAt'ERIALELOR CU ROABA' PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC:i'1RASTtlR&Af<i"''Gr.UPl-3 DISTANTA 90M

$

0,00

0,00

’o'G'B SC- .-

19,69

259,67

4 ■    ^CAPIAI . .. .     82 M. CUB

2,26300

0,25

0,57

... .. .Sp.mat'. 0,00 Sp.n. in     0,00

Sp.uti    0,00

49,54

112,12

TURNARE..gETQN SIMPLU IN FUNDAT!1JCONȚINUE,IZOLATE)

1,34

3,03

SI SOCLURI^ CU" VOLUM <jMC

0,00

0,00

51,13

115,71

5CZ0106B1      82 M CUB

2,26300

201,86

456,81

■■’.'t:'- ’ Sp mat 61,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,61

39,84

PREPARARE!BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL

<16MM

.0,00

0,00

cim.m30 .el'eA.sect.red. PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $

0,00

0,00

219,46

496,64

6      CB01A1        82 MP

16,00000

5,76 -

92,20

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

-10,44

--------167,02

COFRAJE \lN;...<dUZl'Nî;TI.i..rHND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PA

0,00

0,00

N REF,DIN 3CLNDURI RÂS‘SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0.00

0,00

16,20

259,21

7      CZO3Q2XI1[1) .0.9 KG

48,68000

2,93

----------142,86

Sp.mat. 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

............0,50  -

24,27

PLASA 2X25X17’00 : ...

0,00

0,00

0,00

0,00

'          , Â..- -. ,                                                      ‘ :

3,43

167,13

8      AUT1144       09 UȚ&

2,00000

.............. 0,00 ~

0,00

': / '^^t   0,00 Sp.inaii 0,00

Sp.uti 0,00

0,00......

0,00

AUTOUTILITARA.'...'DACIA 13 07 1.6 I-

33,83

67,66

0,00

0,00

33,83

67,66

■’ât

32ZZ2Z

Sistem informatic nroiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listării 28. 07.2018 Pag. i


A/ '

Formular F3 \


Executantă UCR    Obiectiv 01

I ron ]

ObiOl      Cate RAC003

0 1 2

3

4

' ' 5

9      ȚRiîĂĂOiCl09 TONE

6,05000

0.00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti

0,00

5,45

32,99

INCARCAREĂ-.MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE'RAMPA .SAU TERT,N-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

... ,

5,45

32,99

10     TRB01C13     82 TONE

6,05000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti

0,00

10,53

63,72

TRANSPORTUL-MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

uncare desc Răsturnare grupi-3 distanta 30m

$

0,00

0,00

10,53

63,72


TOTAL A


692,43


1.486,04

70,69

0,00

2.249,16Obiectiv 01

Obiect 01


TARIFE LUCRĂRI 2018

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie RAC 003

RACLA 3 NIVELE

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

692.43

1486.04

70.69

0.00

2249.16

din care utilaje:

-Vut termice .

67.66

-Vut electrice

3.03

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurători

,i '    2,

250%

33.44

33.44

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT.- DIRECTE

692.43

1519.48

70.69

0.00

2282.59

Cheltuieli indirecta

io

=

29.170%

x To

665.83

Profit

Po

=

5.000%

x (To+Io)

147.42

Valoare

V

=

To+Io+Po

3095.85

Organizare de șantier

os

=

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA                                                                           3095.85

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HOL 178/2017)

3.41 MCX1.4 T/MCX196.83

939.67 -...

4035.52

-766.75—-

4802.27


TOTAL CU TAXA RAMPA

TVA -19%

TOTAL CU TVAServ Administrare Cimitire CORNF! ;A CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: STOOl-STAL^ISORl MOZAICATI/1 BUC_____________________

Nr.     Capitolul de lucrări

unvr"

Cantitatea               P

retul unitar        Valoare

crt.    Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total (a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4                5

1      CA01A1        82 M CUB

0,00300

0,25

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

49,54

0,15

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,34

0,00

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

, ■ ■ ... ••?.<

51,13

0,15

2      CZ0106B1      82 M CUB

0,00300

199,64

0,60

Sp.mât 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,61

0,05

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30. EEEM, SECT.RED. PIL. FRAIJKI INST.NECENTR.   Ș

0,00

0,00

• ■■■■. j,                                   ,       -Ț ■ ..

217,24

0,65

3       RP.CXC01A      09. Mi?

0,13000

8,59

1,12

"•Șp.nuV-' 0,00 Spjuan

10,00

Sp.uti    0,00

59,67

7,76

CONFECTTQțJAT<‘âîfMONTAT COFRAJE CBtSNUTtE DIN CHERE

0,00

0,00

STEA RASI^SasE’”

0,00

0,00

.... .

68,26 .....

8,87

4.     .CG06E1         82 MP

0,13000

22,04

2,87

......Sp.mat   0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00                 ,0

34,28

4,46

PARDOSELI. DE. MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,5CM

GROS.S

0,00

0,00

implu cu Borduri pe supraf.<5mp cu mozaic calcar

0.00

0,00

56,32

7,32

5      RPCD09A1      82 KG

0,94200

3,06

2,89

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

5,45

5,14

CONFECȚIONAT SI .MONTAT. /• RMATURA LA ELEMENTE

DE BET

0,00

0,00

ON ARMAT'CE' SE CONSOLIDEAZĂ

0,00

0,00

8,52

8,02

6      AUT1144       09 ORE

0,10000

0,00...........................

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00.....................

0,00

AUTOUTILITARA DACIA ' 1301 fi .

33,83

3,38

0,00

0,00

33,83

3,38

7      TRB05A11      09 TONE

0,03000

0,00 ............................

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,58 .............-.............

0,47

TRANSPORTUL'IMATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.

MATERI

0,00

0,00

ALE COm66&;'S0B: 25 KG DISTANTA 10M

0.00

0,00

15,58

0,47

8      TRB01C11      82 TONE

0,03000

0,00.......... .................

0,00

^'Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

7,48.......................

0,22

TRANSPORTUL.. MATERIALELOR- CU. ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE: GRUP1-3 DISTANTA 10M

$

o;oo

0,00

7,48

0,22


Executant\MC^; ,:Obiectiv® 1          Obi') 1        CateSTQQ 1

O            1 ~           2         3

TOTAL A:


Formular F3

jF.        _>     [ ron ]

4                  ~

~'?z._        7j47

18,24

3;39

0,00

29,10

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01 Categorie ST001


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

CALCULATII CIMITIRE

STALPISORI MOZAICATI/1 BUC___  _            I I____

Serv Adminttișre Cimitire CORNELIA CONSTANDAServ Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCURecapitulatie

| ron

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

u

t

T

Cheltuieli directe

7.47

18.24

3.39

0.00

29.10

din care utilaje:

-Vut termice

3.38

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.41

0.41

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

7.47

18.65

3.39

0.00

29.51

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

X

To

8.61

Profit            ■     ■

Po =

5.000%

X

(To+Io)

1.91

Valoare .        . b

V =

To+Io+Po

40.02

Organizare de șantier

os =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA .

40.02

T.V.A.

TVA=

19.000%

X

(V+OS)

7.60

TOTAL GENERAL pe categorie

47.63


Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

~ LiSTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE


.' l V; U’.s -

0,00

46,68

0,00 46,68 ta de iUC                           >

. ..D&AUrr.iEcp; ...

■ QbrszvsK'

Cfcî’ecW            . .     .


Categoria de lucrări: TRA001-TR P AMANT REZULT RACLA 1 NIVEL__________________ [ ron ]

Hr. ~ crt.

Capitolul de lucrări Simbol" ------

Denumire resursa Observații Corecții

U. M.

Cantitatea

a b c d

T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport atal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196 V :09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PL 09 XFL

SI PH

13 LVU

46,68

46,68

0,00

0,00

46,68

46,68

TOTAL A:                                         0,00Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 01


Categorie TRAO 01


LUCRĂRI 2018

■TARIFE LUCRĂRI 20.18

CALCULATII CIMITIRE

TR PAMANT REZULT RACLA 1 NIVEL

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

u

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

46.68

0.00

46.68

din care utilaje:

-Vut. termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

46.68

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

46.68

0.00

46.68

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

13.62

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

3.01

Valoare

V = To+Io+Po

63.31

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA                                                                         63.31

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/201Ț)

1.5 MCX1.4 WCX96.83

TOTAL CU TAXA TAMPA

. TVA -19%

-TOTAL CU TVA


413.34

476.65

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU
Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI2018


LISTAcu cantătatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA002-TR PAMANT REZULT RACLA 2 NIVEL________________ ______[ron]

NrT-crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

07

Cantitatea

----F

a b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

3 SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

' 1 '■ <77

2

3

4

5

1

AUT1196       09 ORE

1,68000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO. DAILY FII 09 XFL

SI PH

13 LVU

46,68

78,42

0,00

0,00

•     4. .•     -     . ..    <' *

46,68

78,42

!

TOTAL A:

0,00

0,00 78,42

0,00

78,42

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect Ol

Categorie TRA002


Cheltuieli directe din care utilaje: -Vut termice


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2Q.18

CALCULAȚII CIMITIRE

TR PAMANT REZULT RACLA 2 NIVEL

Recapitulatie______

Material Manopera    Utilaj Transport

_______M_________m__________U__________t

0.00       0.00      78.42       0.00

0.00|r<>" I

TOTAL

T

78.42


-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheltuieli directe


0.00

78.42


Mo


mo


Uo


to


TOTAL CHELT. DIRECTE Cheltuieli indirecte Profit Valoare


0.00

Io =  29.170% x To


Po =   5.000% x (To+Io)

V = To+Io+Po


0.00        78.42


0.00


Organizare de șantier

Total fara TVA


OS =   0.000% x V


To

78.42

22.88

5.06

106.36

0.00

106.36


TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

2.5 MCX11.4 T/MCX1G6.83

TOTAL-CU TAXA RAM?'/.

■TVA -19%

TOTAL CU TVA


688.91

795.27

151.10

9463.37
Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: OI-TARIFE LUCRA ti 3018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA003-TR PAMANT REZULT RACLA 3 NIVEL                                  [ron]

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

unor

Cantitatea

a b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196       09 ORE

2,36000

0,00

0,00

Sp.mât 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PI* 09 XFL

SI PH

13 LVU

46,68

110,16

.. 7.ș <, "..‘7

0,00

0,00

46,68

110,16


TOTALA:

0,00 110,16 0,00 ii ’                                                                                                                   110,16

ÎS 'iii.

' ■' • ........

■......................-

"C..?

.......... ■ 1 ■ - '• .

Executant LUCR

•; Obiectiv 01 Obiect 01


LUCRĂRI 2018

Tarife lucrări 2oi8

CALCULATII CIMITIRE

Categorie TRAO O3     TR PAMANT REZULT RACLA 3 NIVEL

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli.directe

0.00

0.00

110.16

0.00

110.16

din care utilaje:

’>■

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

110.16

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

110.16

0.00

110.16

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

32.14

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

7.11

Valoare

V = To+Io+Po

149.41

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA     .' j,

149.41

TAXA RAM PA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

3.41 MCX1.4 T/MCX196.83

-TOTAL CU TAXA RAMPA

TVA -19%

..- TOTAL CU TVA

? fa’ ■-.«

; V v

939.67

1089.08

206.93

1296.01
Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


FormularF3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: Ol-CALCULAIII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA004-TR DEȘEURI DESF RACLA 1 NIVEL

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

----F

•g â

Ti

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2