Hotărârea nr. 260/2018

Hotãrârea nr. 260 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Centrului Creșă din Municipiul Ploiești conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 260


Centrului Creșă din Municipiul Ploiești conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 85/10.07.2018 a Viceprimarului Municipiului Ploiești Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate nr. 677/10.07.2018 al Centrului Creșă din Municipiul Ploiești prin care se propune stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Centrului Creșă din Municipiul Ploiești, prin încadrarea personalului salariat potrivit nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 34/25.07.2018 al Direcției Economice, raportul de specialitate nr. 1051/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 306/23.07.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și al Comisiei de specilitate nr. 6 - Comisia de învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, din data de 10.07.2018;

având la bază prevederile art. II, pct.l din Legea nr. 80/28.03.2018 prin care se modifică/completează prevederile art. 11, alin. 2 din Legea nr. 153/2017- Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

ținând cont de adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale Nr. 41043/RG/2646/DPS/17.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit “a” și alin. (3) lit.“b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Creșă din Municipiul Ploiești, respectiv directorul și contabilul șef, începând cu data de 1 august 2018, conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul administrației publice locale Ploiești, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 514/2017.

Art. 2 Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești și Centrul Creșă din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDIN TEDE ȘEDINȚĂ, > " George-Sorțn-Ni^ulae BOTEZf |

«•

Contrasemnează: SECRETAR, Laurcnțiu D’