Hotărârea nr. 26/2018

Hotãrârea nr. 26 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploieşti pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 26

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 612/12.02.2018 al Teatrului «Toma Caragiu» Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 27/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista dotărilor independente pe anul 2018 conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2018 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Programul de activitate al Teatrului ”Toma Caragiu” pe anul 2018 conform Anexei nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art 6 în anul 2018 nu se vor acorda vouchere de vacanță salariaților Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

Art. 7 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


George-Sorin-Niculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR, ; Laurentiu DLTL


JUDEȚUL: PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU


ANEXA 1


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

9.464,00

13.965,00

11.630,00

11.630,00

11.630,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

9.098,00

13.239,00

11.630,00

11.630,00

11.630,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

589,00

650,00

650,00

650,00

650,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

17,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

8.492,00

12.585,00

10.976,00

10.976,00

10.976,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

366,00

726,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

366,00

726,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.464,00

13.965,00

11.630,00

11.630,00

11.630,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9.098,00

13.239,00

11.630,00

11.630,00

11.630,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+B5SF+57+59)

01

9.098,00

13.239,00

11.630,00

11.630,00

11.630,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.360,00

8.450,00

8.450,00

8.450,00

8.450,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.168,00

7.870,00

8.111,00

8.111,00

8.111,00

Salarii de baza

10.01.01

4.863,00

7.329,00

7.570,00

7.570,00

7.570,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

268,00

411,00

411,00

411,00

411,00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

29,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

9,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

241,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

241,00

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.192,00

339,00

339,00

339,00

339,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

843,00

132,00

132,00

132,00

132,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

25,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

267,00

27,00

27,00

27,00

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

13,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

44,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

170,00

170,00

170,00

170,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.738,00

4.639,00

3.030,00

3.030,00

3.030,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.154,00

3.733,00

2.329,00

2.329,00

2.329,00

Furnituri de birou

20.01.01

2500

20,00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

45,00

40,00

40,00

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

222,00

400,00

350,00

350,00

350,00

Apa canal si salubritate

20.01.04

14,00

25,00

20,00

20,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

35,00

45,00

40,00

40,00

40,00

Piese de schimb

20.01.06

1,00

10,00

Transport

20.01.07

41,00

80,00

60,00

60,00

60,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01 08

35,00

45,00'

40,00

40,00

40,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.344,00

2.308,00

1.109,00

1.109,00

1.109,00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

20.01.30

442,00

750,00

650,00

650,00

650,00

Reparații curente

20.02

9,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

235,00

440,00

300,00

300,00

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

235,00

450,00

300,00

300,00

300,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10,00

45,00

25,00

25,00

25,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

6,00

35,00

15,00

15,00

15,00

Materiale de laborator

20.09DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Protecția muncii

20.14

17,00

25.00

20.00

20,00

20,00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

305,00

314,00

274,00

274,00

274,00

Reclama si publicitate

20.30.01

22,00

85.00

40.00

40,00

40.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

17,00

400

4 00

4 00

400

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

35,00

30,00

30,00

30.00

Chirii

20.30.04

174,00

180 00

200 00

200,00

200 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondut conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

72,00

10.00

0 00

0,00

000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap nehicadrate

59.40

150,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

366,00

726,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

366,00

726,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

366,00

726,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

366,00

726,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

179,00

662,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale

71.01.03

185,00

59,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

2,00

5,00

0,00

0,00

,00

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


ANEXA NR.2 k* l/ct flf.


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018

INFORMAȚII FINANCIARE


Nr. crt.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

Sursa de finanțare a fi aplicata

1

CONSOLA LUMINI

1

43

43

Buget local

2

SPOT URMĂRIRE

1

7.5

7.5

Buget local

3

PROIECTORfCU ACCESORII)

4

4.7

18.8

Buget local

4

MICROFOANE PROFESIONALE

DE FOND

1

4.5

4.5

Buget local

5

PLAYER PROFESIONAL

1

13.5

13.5

Buget local

6

DISPOZITIV CONTROL INTENSITATE PROIECTOARE

9

10

90

Buget local

7

PROIECTOR ANGULAR

10

5

50

Buget local

8

SCHELA LUMINI

1

5

5

Buget local

9

STATIV CU CREMALIERA

2

5

10

Buget local

10

LAPTOP

1

4.6

4.6

Buget local

11

STÂNGI ELECTRICE

4

44

176

Buget local

12

PUPITRU COMANDA STÂNGI

1

72

72

Buget local

13

MAȘINA DE FUM

1

4.1

4.1

Buget local

14

CAMERA VIDEO

1

3.5

3.5

Buget local

15

APARAT SUDURA MIG-MAG ARGON

1

3.9

3.9

Buget local

16

CIRCULAR (Fresel)cu mașina de găurit

1

5

5

Buget local

17

MAȘINA DE SURFILAT TRIPLOC

2

4

8

Buget local

18

MAȘINA LIPITTERMOCOLANT

1

15

15

Buget local19

GENERATOR CURENT 6kw+KIT

TRANSPORT

1

8

8

Buget local

20

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO+

SISTEM ANTIEFRACTIE

1

50

50

Buget local

21

CALCULATOR DESKTOP STUDIO

1

9

9

Buget local

22

MONITOR CALCULATOR

1

4.5

4.5

Buget local

23

BOXA LINEARRAY

2

17

34

Buget local

24

SISTEM SUSȚINERE BOXE

2

2.5

5

Buget local

25

MICROFON VOCE PROFESIONAL

1

3

3

Buget local

26

MONITOARE SCENA (BOXE)

2

3.5

7

Buget local

27

SUBWOOFER (BOXE)

1

3.5

3.5

Buget local

28

CLAVIATURA

1

15

15

Buget local

29

MICROFOANE STUDIO

2

5

10

Buget local

30

MICROFOANE HEAD SET

6

4.8

28.8

Buget local

31

MULTIFUNCȚIONAL LASER

COLOR A3

1

8.4

8.4

Buget local

32

Licența calculator

4

1.3

5.2

Buget local

TOTAL

725.8

DIRECTOR GENERAL, Mihaela Rus /^CĂL^
teatrul 9 ojOMA CARAGIU £

•fEȘT'-CONTABIL SEF, Gabriela Alexe
TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018'NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza in anul 2018, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de 725.8 mii lei.

Pentru Serviciul Administrativ:

 • 1. Generator curent

  8 mii lei


Achiziția unui generator de curent este impusa de necesitatea existentei unei surse stabile pentru spectacolele desfășurate in aer liber.

 • 2. Sistem supraveghere video+sistem antiefractie                           50 mii lei

Montarea unui sistem de supraveghere video si a unui sistem antiefractie, cerute prin analiza de risc efectuata de Syteval SRL, depusa pe 7 septembrie 2017, in vederea finalizării planului de paza.

Pentru secția PĂPUȘI:

3. Consola de lumini+ chase si monitoare

43 mii lei

4. Spot de urmărire

7,5 mii lei

5. Proiector (cu accesorii) -4buc

18,8 mii lei

6. Microfoane profesionale de fond

4,5 mii lei

7. Player profesional

13,5 mii lei

Aceste echipamente sunt necesare pentru creșterea gradului de performanta a activitatii de reprezentație artistica, inlocuind echipamentul folosit in prezent care este uzat si depășit tehnic, nemaifiind compatibil cu noile cerințe tehnice.

Pentru SECȚIA REVISTA - SUNET

 • 8. Calculator dcsktop

  9 mii lei

  4,5 mii lei


 • 9. Monitor calculator

Sunt necesare pentru înlocuirea celor existente depășite tehnic, asigurând astfel o calitate superioara imprimărilor audio, in conformitate cu standardele cerute de artiști. . —....

\ A

34 finitei 74 k i

astM<Ia?,rs?,?tsa3iali,atii


 • 10. Boxa line Array- 2 buc.

ll.Sistem susținere boxe-2 buc.

Sunt necesare pentru completarea sistemului existent, contribuind sunetului.

 • 12. Microfoane voce profesionale (studio)-3 buc.                            13 mii lei

Sunt necesare pentru creșterea calitatii imprimării vocilor artiștilor, in dotarea studioului neexistand astfel de microfoane.

 • 13. Subwoofer studio

  3,5 mii lei


Sunt necesare pentru a suplini dotarea existenta in studio, in vederea imbunatatirii audiției in cabina de mixaj.

 • 14. Monitoare scena -2 buc.                                                7 mii lei

Sunt necesare pentru inlocuirea celor existente, depășite tehnic, asigurând astfel o imbunatatire a calitatii audiției artiștilor pe scena

 • 15. Claviatura -1 buc.                                                        15 mii lei

Sunt necesare pentru a suplinirea dotărilor existente, depășite tehnic, in vederea asigurării unei calitati ridicate a sunetului din spectacolele live

 • 16. Microfoane head-set - 6 buc.                                           28,8 mii lei

Sunt necesare pentru suplinirea dotărilor existente, depășite tehnic, in vederea asigurării unei calitati ridicate a sunetului din spectacolele muzicale.

Pentru SECȚIA REVISTA - LUMINI

 • 17. Dispozitiv de control intensitate proiectoare-9 buc.

  90 mii lei


Sunt necesare intrucat dotările existente, depășite fizic si moral (fiind tehnologia anilor 80, in teatru au fost montati in 1997), nu mai corespund din punct de vedere al parametriilor tehnici, electrici cat si a securității in munca.

 • 18. Proiector angular - lObuc.                                             50 mii lei

Sunt necesare intrucat proiectoarele actuale sunt fabricate in anii 1970 tehnologie depășită si nu asigura intensitatea luminoasa spectacolelor.

 • 19. Schela lumini

  5 mii lei


  10 mii lei


2O.Stativ cu cremaliera- 2 buc

Schela de lumini este necesara intrucat in dotarea actuala nu exista o astfel de schela,accasțafiind necesara adaptorii luminilor specacolelor in deplasare.                         z            /A


Stativele cu cremaliera sunt necesare pentru ridicare schelei de lumini, ce


Pentru SECȚIA DRAMA - LUMINI■j


21.Mașina de fum


4,1 mii lei


Este necesara intrucat cele 2 existente in dotarea instituției, nu oferă debitul necesar creării efectelor propuse, prezentând deficiente in ceea ce privește timpul maxim de uz continuu si al discomfortului creat de zgomotul pe care il produc in timpul funcționarii.

SECȚIA DRAMA - SUNET


22. Laptop si


4,6 mii lei


aplicație softwear cu licența


2,1 mii lei


Este necesar pentru realizarea sonorizării din timpul spectacolelor


SECȚIA DRAMA - TEHNIC


23. Stângi electrice -4 buc.

si

pupitru comanda-1 buc


176 mii lei


72 mii lei


Sunt necesare pentru modernizarea instalațiilor de ridicat prin achiziția a unui număr minim de 4 stângi electrice si a pupitrului de comanda.


24.Camera video


3,5 mii lei


Este necesara in vederea realizării filmărilor interne a spectacolelor si a repetițiilor acestora. Necesitatea achiziționării camerei video este justificata atat pentru crearea unei arhive proprii cat si pentru prezentarea spectacolelor la diferite festivaluri de teatru.


Pentru SECȚIA PRODUCȚIE


25.Aparat de sudura mig-mag argon


3,9 mii lei


Este necesar pentru realizarea unor imbinari de materiale ușoare si rezistente, folosite la confecționarea si manipularea optima a elementelor de decor.


26.Circular (fresel) cu mașina de găurit


5 mii lei


Este necesar pentru înlocuirea celei existenta, care prezintă un grad ridicat                   si

dificultate in exploatare, fiind utilizata in realizarea unor operațiuni de ga^re /Și :frezare a elementelor/pieselor din lemn.                                             ’c^             z

V ? 8 inii lei

ridicat de-uzura tenmca.


 • 27. Mașini de surfîlat Triploc-2 buc.

Sunt necesare pentru înlocuirea celor existente, care prezintă un grad generând costuri ridicate de mentenanta , uneori fiind inoperabile din cauza procurării cu greutate a pieselor de schim necesare.

 • 28. Mașina de lipit termocolant

  15 mii lei


Este necesara pentru realizarea operațiunilor mai rapide in confecționarea costumelor pentru toate secțiile (păpuși, drama, revista)

Pentru SECERTARIATUL LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI PR

 • 29. Multifuncțional Laser color A3                                         8,4 mii lei

Este necesar pentru imprimarea si copierea materialelor folosite in scop publicitar, precum si a documentelor specifice activitatii proprii.

Alte investiții

 • 30. Licențe

  3.1 mii lei


Licențele sunt necesare pentru echipamentele existente.

JUDEȚUL: PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIUFUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2018

Număr maxim de posturi în anul 2018

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2017

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

I

TOTAL SALARII

166;

3791

7

173

655843

7870116

7870

din care:

II

Funcții publice

Inalti funcționari publici

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

Clasa I - studii superioare-

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

Funcții publice specifice

166

3791

7

173

655843

7870116

7870

III

Personal cu contract de muncă

f s"1Tl

Personal de specialitate

127

3746

5

132

494471

5933652

..^933

-țî»/ /(

Personal care ocupă funcții comune

25

3644

2

27

98400

1180800

CS 1181

ACTA

Personal contractual de conducere

14

4498

0

14

62972

755664

1 ’>> 756Fond salarii brute

7870

creșteri salariale

0

Viramente (22,5%)

339

Concedii medicale FNUASS

0

Tichete de vacanta (vouchere)

241

Total general

8450

Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 - 31.12.2018

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL-2018

Nr. ort

Progra mul

Tipul proiectul ui

Denumire proiect

Posibili parteneri

Perioada

Deviz estimat

Mii lei

2018

Colaboratori, prestări servicii artistice

Producție spectacole (decor, costume, recuzita, tipărituri

Publicitate

1

mediu

Manifestări dedicate Zilei Culturii Naționale

Susținerea cu titlu gratuit pentru spectatorii ploiesteni a spectacolului

TEATRUL:

Componenta a culturii,

invitați speciali Florin

Calinescu si Constantin Codrescu

Primăria Municipiului

Ploiești

Fundația Geo

Barton

15 ianuarie

0

0

0

2

Revista

mare

Premiera oficiala a spectacolului si lansare de carte Razvan Mazilu. De la dans la

Sala teatrului

2,3COMPARTIMENT FINANCIAR -- CONTABILITATE ALEXE GABRIELA

TEATRUL

TOMAJI

imisicul

februarie

ZARAZA regia Razvan Mazilu

3

mic

Spectacolul

BROADWAY ROCKS, regia Kyle Davies

Teatrul George Ciprian Buzău

Departamentul de Arte performative si musical de la Universitaea CENTRE WESTON UK

23, 24 februarie

600 lire

0

0

4

Păpuși

mic

De ce iubim...

Spectacol dedicat zilei de Dragobete

Filarmonica

Paul

Constantinescu

Ploiești

24 februarie

1

5

Drama

mediu

Spectacol lectura pe baza unei piese romanești premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate trimestriala

UNITER

Muzeul de Istorie

0

0

0

6

Revista/

Păpuși

mediu

Teatrul deschis -spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor

Direcția

Generala de

Asistenta sociala

Sala

Teatrului

0

0

0

din familii defavorizate

Caracter periodic

si Protecție a copilului

sau alte locații

7

Revista,

Drama

mediu

Spectacol dedicat femeilor din viata noastra Ce vor fetele ? si expoziție de bijuterii florale, expoziție de fotografie

Sala teatrului

1-8 martie

2

0

1

8

Drama

Revista

Păpuși

mic

Toma Caragiu -Patron și inspirator.

Evocare prilejuită de comemorarea a 40 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu,expoziție de costume apartinand Doinei Levintza, proiecții video cu marele artist, invitați oameni de cultura

Fundația Geo

Barton

Foyerul principal și sala teatrului

4 martie

5

0

0

9

Drama

mediu

Avanpremiera spectacolului Apus de soare, după Barbu Ștefan eseu Delavrancea regia

UNATC

10 martie

20

2

h

A ■

Paul Chiributa, Spectacol dedicat

Centenarului Marii Uniri

10

Drama

mediu

27 Martie - Ziua Internațională a Teatrului

Un spectacol din repertoriu, dedicat ajutorării artiștilor pensionari

UNITER

Sala teatrului

27 martie

0

0

0

11

Păpuși

mare

Avanpremiera spectacolului pentru copii, Tohu-Bohu, regia Radu Dinulescu

15 martie

40

20

2

12

Revista

mediu

Festivalul Internațional de poezie “Nichita Stănescu”

Gala de premiere

Casa      de

Cultura I.L.CaragialePr imaria Ploiești

foyerul / Sala teatrului

31 martie

0

0

0

13

Drama

mare

Avanpremiera spectacolului Ținutul din miezul verii, de Tracy Letts, regia Alexander Ivanovsky

Sala teatrului

1 aprilie

70

50

2

14

Drama, Revista, Păpuși

mediu

Saptamana altfel

- spectacole pentru copii si ateliere de creație

-vizite in spatiile teatrului -Fabrica de

Direcția Generala de Asistenta sociala       si

Protecție    a

copilului

Foyer, Sala teatrului, strada Toma Caragiu

0

0

0

TEATRUL

TOMAj


spectacole- (scena, culise, cabine, magazii de costume, ateliere de producție)

Aprilie

-----

15

Drama

mic

Spectacol lectura Scrisori de pe front si pagini din jurnalul reginei Maria, in lectura istoricului Adrian Cioroianu Spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri

Fundația Geo Barton Primăria Ploiești

mai

5

0

0,5

16

Drama

mare

Avanpremiera spectacolului Piatra din casa,regia Alexandru Dabija

20 mai

80

80

2

17

Păpuși

mare

Festivalul de Teatru pentru Copii, ediția 1

Primăria Ploiești Asociația Viitor Art

Sala Teatrului pentru copii

23- 27 mai

150

0

5

18

Revista /Păpuși

mic

Teatrul deschis -spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din familii defavorizate Caracter periodic

Direcția Generala   de

Asistenta sociala       si

Protecție     a

copilului

Sala Teatrului

0

0

S'

V- * >

19

Revista

mare

Avanpremiera spectacolului Bani

| Sala

50

40

2TEATRUL^

TOM A j

20

Păpuși

mare

Avanpremiera unui spectacol pentru copii Prostia omeneasca, regia Sabina Arsene

UNATC

Sala teatrului pentru copii

10 iunie

20

20

2

21

Păpuși,

Revista

Păpuși

mediu mare

ZILELE TEATRULUI PENTRU COPII -Spectacole interactive făcute de copii cu ajutorul actorilor teatrului, concurs de desene, picturi, dans Festivalul de arta stradala pentru copii si tineret- Magie, feerie si povesti

Primăria

Ploiești

Sala teatrului, Strada Toma Caragiu

1-3 Iunie

0

0

0

22

Drama,

Revista,

Păpuși

Deschiderea stagiunii 2018/2019

Foyer si sala teatrului

1 15 septembrie

0

0

0

23

Drama

mare

Avanpremiera spectacolului Cuscrii

Uniunea Elena

Sala

40

30

2

TEATRUL

TOMAj CARAGIU


extraordinar

teatrului

24 noiembrie

—----

29

Drama, Revista, Păpuși

mare

Spectacole proprii și colaborări la sediu și în diferite alte amplasamente din Ploiești cu ocazia FESTIVALUL DE TEATRU TOMA CARAGIU ed a VII-a

Sala teatrului

Municipiul Ploiești

noiembrie

0

0

0

30

Drama

mediu

Cei doi tineri din

Verona, după

William Shakespeare, regia Vlad Trifas

Sala

Teatrului

35

35

2

RevLta

Concert de colinde

0

0

1

32

Păpuși

mediu

Spectacol (le

Crăciun dedicat copiilor

Sala Teatrului pentru copii

1-22 decembrie

0

20

1

-ACT1VITATI ORGANIZATE IN AFARA PROGRAMULUI MINIMAL

N

r.

Depar t.

coord onato r

Titlul, profilul și caracterul manifestării

Parteneri

Locul si data desfășurării

Deviz estimat Mii lei- organizare si susținere Festival

TOTAL

Mii lei

Drepturi de reprezenta re, onorarii participan ti (200109)

Transport decor si participan ti festival (200107)

Cazare

Particip anti (200130)

Chirii spatii pentru desfasurarea evenimentelor (203004)

Publicitate

(203001)

1

TTC

Dram a

Revist a

Păpuși

FESTIVALUL DE TEATRU TOMA CARAGIU, ediția a VUI-a

Parteneri media

Sala

Teatrului

Alte spatii culturale

370

60

40

10

20

500

Î2

Păpuși

1

FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU COPII, EDIȚIA 1

Parteneri

media

Sala

Teatrului pentru copii

100

20

25

0

5

150

Directoi general,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2018

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 2/2018 și Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare , s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2018.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 s-a avut în vedere programul de activitate minimal propus pentru anul 2018 și activitățile suplimentare programului de activitate, în vederea implicării mai ample a instituției în viața comunității ploieștene și a altor comunități.

Prin bugetul de venituri și cheltuieli propus aprobării, Teatrul Toma Caragiu va realiza 10 spectacole premieră mari și medii pentru secțiile Dramă, Revistă și Păpuși, ceea ce va aduce titluri noi de spectacole pe afișul stagiunii în curs. De asemenea, în programul de activitate pentru anul 2018 sunt cuprinse și alte acțiuni de tipul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale prin susținerea unor spectacole, participarea la Ziua Internațională a Teatrului prin prezentarea unui spectacol dedicat ajutorării artiștilor pensionari, participarea la Festivalul Internațional Nichita Stănescu, Zilele Caragiale, Zilele Teatrului pentru copii.

Suntem prezenți și anul acesta la comemorarea a 40 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu prin organizarea de expoziții foto-documentare, proiecții video cu marele artist.

în ceea ce privește activitățile suplimentare programului minimal, vom organiza Festivalul de Teatru „Toma Caragiu” ediția a VUI-a și Festivalul de Teatru pentru copii - ediția I, reprezentânid oportunități ale teatrului nostru de a contribui, in modul său specific, la ridicarea nivelului de educație culturală a membrilor comunității.

Pentru anul 2018, veniturile totale necesare desfășurării optime a activităților culturale propuse sunt estimate la suma de 12.052,00 mii lei astfel: la venituri proprii s-a previzionat suma de 650,00 mii lei ce se va realiza din susținerea activităților artistice și închirierea sălilor de spectacol, la venituri din donații și sponsorizări s-a prevăzut suma de 4,00 mii lei conform contractelor încheiate.

Venituri din subvenții de la bugetul local sunt prevăzute în completarea veniturilor proprii și reprezintă suma de 10.976,00 mii lei.                              &

Venituri din subvenții de la bugetul local sunt prevăzute in completarea veniturilor proprii si reprezintă suma de 11157,00 mii lei.                        /cV"'

Cheltuielile totale la nivelul anului 2018 sunt fundamentate la nivelul- sumei de t 11811,00 mii lei defalcate astfel: la cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de *9^ 8209,00 mii lei calculata in baza prevederilor legislației in vigoare necesarul pe intregul an financiar. La acest titlu nu sunt prevăzute și ti^Kefefe^de^' vacanta (vouchere).                                                '*=41=^

La bunuri si servicii s-a prevăzut suma de 3030,00 mii lei in vederea acoperirii integrale a consumurilor de utilitati, chiriilor, materialelor de întreținere și funcționare . Suma prevăzută nu acopera cheltuielile cu organizarea și susținerea Festivalului de teatru ediția a VIII - a din luna noiembrie, precum si alte cheltuieli specifice acestui articol bugetar, in suma de 1.000 mii lei.

La cheltuieli de capital, dotări independente s-a prevăzut suma de 422,00 mii lei in vederea achiziționării unor echipamente de sunet și lumini performante ce vor contribui la sporirea calitatii spectacolelor din repertoriul instituției. Suma prevăzută nu acopera necesarul de investiții al instituției pe anul 2018 cu 350 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având in vedere Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Mihai Cristian Ganea


CONSILIERI,


Claudia-Oana Salceanu Andrei Gheorghe Paul Alexandru Palas Gheorghe Simio Zoia Staicu

QJ

OJO ro

CL

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019- 2021

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 și prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 s-a avut în vedere programul de activitate minimal pentru anul 2018, activitățile suplimentare precum și organizarea și participarea la diferite activități culturale

Pentru anul 2018 veniturile totale necesare desfășurării optime a activităților culturale propuse, sunt in suma de 12.052,00 mii Iei, defalcate astfel:

venituri proprii în sumă de 650,00 mii lei se vor realiza din susținerea activităților artistice de către cele trei secții, atat la sediu cât și in deplasări, precum și din închirierea sălilor de spectacole pentru diferite activități;

 • -  venituri din donații și sponsorizări în sumă de 4,00 mii lei conform contractului încheiat, în vederea susținerii activităților artistice din instituție;

 • - subvenții de la bugetul local de 10.976,00 mii lei, sumă necesară pentru completarea veniturilor proprii în vederea acoperirii cheltuielilor necesare desfășurării în condiții optime a activității instituției,.

Cheltuielile totale la nivelul anului 2018 sunt fundamentate la suma de 12.052,00 mii lei și cuprind următoarele cheltuieli:

I. Cheltuieli de personal în suma de

8.450,00 mii lei


Suma cheltuielilor de personal este stabilită conform Legii 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, modificata și actualizată, precum și a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Sporurile pentru condiții de munca ( 5-15%) pentru personalul artistic și tehnic sunt calculate în baza HG 281/1993 și a Ordinelor lq Ministerului Culturii. Indemnizațiile de delegare reprezintă diurne pentru deplasarea |


20.01.01 Furnituri de birou

20,00 mii lei


La acest articol sunt prevăzute pentru anul 2018, în vederea acoperirii necesarului de: dosare, mape, pixuri, bibliorafturi, folii , hârtie xerox pentru desfasurarea activității economice, administrative, de impresariere artistică și a celorlalte compartimente din instituție.

20.01.02 Materiale pentru curățenie

40,00 mii lei


La acest articol sunt estimate costuri aferente procurarării materialelor pentru asigurarea curățeniei în toate locațiile instituției, inclusiv in spatiile destinate publicului. Sunt necesare materiale de curățenie precum: soluții pentru întreținerea pardoselilor, detergenți pentru spălarea costumelor din spectacole, detergenți pentru curățarea mochetelor, scaunelor, covoarelor etc.

:■        d'. : - bv'ir: ’r.           w:-: oi

20. 01.03 încălzit si iluminat

350,00 mii lei


Această sumă este necesară pentru încălzirea și iluminarea spațiilor ocupate de instituție, și a fost calculată prin raportarea la consumurile din anul 2017 pe fiecare categorie de energie, conform contractelor încheiate cu furnizorii de gaze, energie electrică, energie termică pentru:

 • -  Teatrul din strada Toma Caragiu hr. 13;

 • -  Teatrul de Păpuși din strada Independenței nr. 14;

 • -  Atelierele de producție situate în spațiul Liceului Spiru Haret Ploiești;

 • -  Birourile TESA din clădirea Petrom Ploiești.

20.01.04 Apă, canal, salubritate                            20,00 mii lei

în cadrul acestei sume sunt cuprinse plățile pentru consumul de apă, canalizare precum și consumul de apă pentru întreținerea hidrantului de incendii, conform contractelor încheiate de instituție. La stabilirea sumei s-a avut în vedere media lunara a acestor cheltuieli din anul 2018.

20.01.05 Carburanți și lubrifîanți

40,00 mii lei


LD

<D


ta *'* ■“       j-v-.

Din acest articol se achiziționează benzina, motorina, uleiuri^i alți lubrifi^ți necesari pentru funcționarea parcului auto format dintr- un autoturism, unmicrobu^ un autocar și un microbuz cu remorca.                         \

20.01.07 Transport                                        60,00 mii Iei

Cheltuielile de la acest articol se referă la serviciile de transport bunuri, respectiv închirierea mijloacelor de transport necesare pentru transportul decorurilor de la sediul teatrului la sediile spațiilor de depozitare si a transportului teatrelor invitate în cadrul festivalurilor (decor si persoane).

20.01.08 Poștă, telefon, radio, televizor, fax, internet 40,00 mii Iei

In cadrul acestui articol sunt cuprinse cheltuielile ocazionate de serviciile poștale curente, de plata celor 5 abonamente de internet și a abonamentelor pentru telefonia fixă și mobilă din cadrul instituției.

20.01.09 Materiale și sevicii cu caracter funcțional       1.109,00 mii lei

In cadrul acestui articol au fost calculate și fundamentate toate cheltuielile legate de realizarea spectacolelor premieră ce constau în: prestări servicii artistice in baza Legii nr.8/1996 a drepturilor de autor și a drepturilor conexe (regizori, scenografi, coregrafi, balerini, actori, artiști interpreți, muzicieni), producția proprie de decoruri, costume, păpuși, marionete, recuzită, precum și plata drepturilor de autor către organisme de gestiune colective, traduceri de texte, tipărituri, impozit spectacole etc.

Precizăm faptul că previziunile pentru cheltuielile de spectacol premieră, respectiv cheltuielile cu colaboratorii și cu producția efectivă a spectacolului, se realizează în baza unor devize aferente fiecărui spectacol propus a se realiza și sunt cuprinse în programul minimal de activitate. în anul 2018 se vor realiza 10 spectacole premieră mari și medii, ale celor trei secții Dramă, Revistă și Păpuși, precum și întreținerea, completarea sau uneori modificarea parțială a spectacolelor aflate în repertoriu.

Tot în anul 2018 se va organiza în premieră Festivalul de teatru pentru copii.

De asemenea, la acest articol sunt prevăzute și plata colaboratorilor de prestări servicii artistice, angajați în producțiile reluate din anii anteriori, precum și prestările de servicii ocazionale ce au legătură cu actul artistic (personal tehnic), precum și plata drepturilor de autor către societăți de colectare a drepturilor de autor și compozitor.

în luna noiembrie 2018 se va organizarea și susține a VUI-a ediție a Festivalului de Teatru Toma Caragiu, constând în : plata drepturilor de reprezentare

00 cu CL

1A

_______

a spectacolelor, plata actorilor și tehnicienilor participanți, plata tipăpti^to, a recuzitei de spectacol.                                                        5

La acest articol nu sunt acoperite cheltuielile cu organizareâ^și susținerea Festivalului de teatru ediția a VIII - a din luna noiembrie, precum^F alte cheltuieli specifice acestui articol bugetar, în sumă de 1.000 mii lei.

20.01.30 Alte materiale și prestări . sevicii pentru intretinere si funcționare                                                     650,00 mii lei

Cuprinde necesarul cheltuielilor cu:

 • •  serviciile de asigurare a pazei și securității instituției pentru cele doua sedii;

 • •  serviciile și materiale pentru întreținere a utilajelor din atelierele de producție și din parcul auto (acumulatori, adaptori, becuri, tuburi neon, cabluri, conectori, tablou electric, comier, tablă, ciment, țeavă, autofiletante, șuruburi, balamale, stingătoare pentru parcul auto, kit auto, antigel etc.)

 • •  materiale sanitare (armături, robineți, țeavă, racorduri, coturi, fitinguri etc.)

 • •  cheltuieli cu cazarea invitaților în cadrul festivalului de teatru, prestări servicii întreținere, deratizare, dezinsecție, dezinfecție;

 • •  prestări servicii IT - asistență tehnică;

 • •  prestări servicii tahograf, reclasifîcare autocar și clasificare microbuz, inspecții tehnice periodice;

 • •  anunțuri în presă pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante;

 • •  servicii de intervenții sistem de telefonie și sistem rețea incendiu;

 • •  servicii de găzduire web și email;

 • •  servicii de reparații aparatura audio-video;

 • •  servicii de revizii periodice ale mijloacelor de transport.

20.02 Reparații curente                                  70,00 mii lei

Suma prevăzută la acest articol se referă la realizarea unor lucrări de reparații la rețeaua electrică din incinta instituției și modificări la studioul de înregistrări și sala de balet.

20.05.30 Alte obiecte de inventar                        300,00 mii lei

La acest articol sunt cuprinse obiectele de inventar necesare în spectacolele produse în această stagiune. întrucât lista necesarului acestor obiecte de inventar se întocmește de scenograful fiecărui spectacol, în conformitate cu concepția scenică a spectacolului, nu se poate face decât o anticipare valorică în care să se încadreze <u ra

CL

fiecare scenograf in parte (costume spectacol, decor spectacole, covoare de scena, mașini de fum, proiectoare, mobilier divers, încălțăminte).          ? 1/ ! '        ,2’ j

Totodată, va fi nevoie de achiziții de obiecte de inventar pentru întreținerea../ cabinelor actorilor, a atelierelor de producție, a cabinelor de sunet și; lumini : cu .,T~r-'      ' O,:’’

apartaură de sunet-lumini (becuri, proiectoare, stative, microfoane, difiizoarejLp^e).

La acest articol intră și obiectele de inventar solicitate în atelierele de producție (mașini de cusut, mașini de călcat, mese de călcat, mașini de spălat, aparate de sudură, menghine, polizoare, pendulare, fierăstraie, șurubelnițe, capsatoare, mașini de găurit, suflante etc.).

De asemenea, se au în vedere și obiectele de inventar cu caracter funcțional și de uz administrativ-gospodăresc, în limita valorică individuală stabilită de lege.

20.06.01 Deplasări interne                         10,00 mii lei

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor în afara localității și a abonamentelor lunare ale impresarilor de spectacole.

20.06.02 Deplasări in străinătate

15,00 mii Iei


Sunt avute în vedere cheltuielile ocazionate de participarea teatrului în diverse festivaluri internaționale sau în alte acțiuni culturale din străinătate.

20.11 Cărți și publicații

2,00 mii lei


Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicații de specialitate cultural artistică, cărți de specialitate economică sau publicații cu caracter legislativ.

20.13 Pregătire profesionala

10,00 mii lei


Pregătirea profesională reprezintă un obiectiv obligatoriu pentru instituția noastră din perspectiva menținerii unui nivel ridicat al pregătirii individuale atât pentru personalul artistic, dar și pentru personalul administrativ. De asemenea, pregătirea profesională reprezintă un obiectiv al Managementului Controlului Intern ce este avut în vedere an de an.

CT) (D 0J3 nj Q_


20.14 Protecția muncii


X©®r/<-/20,00 mii lei

i;,w > jg î

Din cadrul acestui articol bugetar sunt suportate costuril^lunâre pentru, consilierea și reprezentarea pe linie de protecția muncii și securitate îm^j^că^^^' conform prevederilor legale.

20.30.01 Reclamă și publicitate                             40,00 mii lei

Pentru popularizarea în rândul spectatorilor a spectacolelor stagiunii și a celorlalte activități cuprinse în programul minimal, este nevoie de o susținere mediatică, prin bannere și mash-uri stradale, spoturi publicitare, filmări ale fiecărui spectacol premieră. Sunt prevăzute cheltuieli și pentru promovarea celor două festivaluri de teatru organizate in acest an.

20.30.02 Protocol si reprezentare

4,00 mii lei


Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol ocazionate de susținerea spectacolelor - premieră și a spectacolelor aniversare, existând un contract încheiat pentu perioada ianuarie*-martie 2018.

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

30,00 mii lei


Asigurările obligatorii RCA și CASCO pentru cele patru mijloace de transport (autocar, minibuz, autoutilitară, autoturism ), asigurări de bunuri și persoane.

20.30.04 Chirii

200,00 mii lei


Instituția noastră, în ultimii patru ani, urmare a retrocedării de spații, se confruntă cu o acută lipsă de spații, fapt pentru care am fost nevoiți să încheiem contracte de închiriere pentru spații în care să-și desfășoare activitatea atelierele de producție decor și costume, precum și spații pentru depozitarea decorului celor trei secții. Suma este calculată conform contractelor încheiate pentru anul 2018, astfel:

 • -  chirie spații ateliere producție și decor: 10.500 lei x 121uni = 126.000

 • -  chirie depozitare gradene:, 1400 lei x 121uni = 16.800

 • -  chirie spațiu Agenția de bilete: 310 lei x 121uni = 3.720

 • -  chirie sală pentru deplasări, Festival = 25.000

 • -  chirie instrumente =4000

  PagelO


59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 150,00 mii lei


Din acest articol bugetar se plătesc contribuțiile prevăzute cu privire la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu h

71.01 Active fixe                                      422,0dmii lei

Echipamente și alte active corporale, constând în dotări independente de echipamente sunet și lumini mai performante pentru înlocuirea celor existente. Aceste echipamente vor contribui la creșterea performanței sunetului și efectelor de lumini în sala de spectacole, fundamentarea acestora fiind prezentată separat ( anexa nr.2).

Menționăm că suma prevăzută nu acoperă necesarul de investiții al instituției pe anul 2018 cu 350 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.Page


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

2 RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si'd^pltujgk > al Teatrului “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local astfel:

Venituri:   - venituri proprii                                          650,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                                     4,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local(functionare) 10.976,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local(dezvoltare) 422.00 mii lei

TOTAL                 12.052,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 12.052,00 mii lei

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate ’ ’.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

X .......

f«5/ tâiAtA 1

V ri Mțf i W Z'*7 ■)>

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROfjNOZ^y

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Tonta Caragiu” Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021SECRETAR, Gheortâhe Andrei