Hotărârea nr. 259/2018

Hotãrârea nr. 259 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 259 pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 46/27.06.2018 a consilierilor Marilena STANCIU si Sorin VĂDUVA și Raportul de Specialitate al Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 13964/25.06.2018, prin care se propune aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu influența manoperei orare/unitare;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 16/16.07.2018 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1076/30.07.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

In temeiul art.l al Hotărârii de Guvern nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.01.2018;

în temeiul art.2, alin (2), art.l37, alin (1), art.138, art.220Al, lit.a), art.220A2, alin (1) și (2) și art.220A3 din Ordonanța de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu data de intrare în vigoare 01.01.2018;

z\

In temeiul art.II al Ordonanței de Urgență nr. 82/2017, privind modificarea și completarea unor acte normative;

/X

In temeiul art.38, alin (3), lit.a) al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede majorarea drepturilor salariale începând cu data de 01.01.2018;

Având în vedere prevederile “Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești” nr. 14782/25.08.2010;

In temeiul art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în baza art. 36 alin. (2), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aprobă tarifele și prețurile pentru anul 2018 practicate de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă ca lucrările ce exced operațiile din anexe, să fie decontate de către beneficiar în baza devizelor de lucrări care vor cuprinde încadrări în normele de deviz din indicatoarele existente. Cantitățile estimative de lucrări se vor stabili o dată cu emiterea comenzii de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, iar cantitățile de lucrări ce urmează a fi decontate de către beneficiar vor fi cele recepționate de reprezentantul acestuia (Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești), conform devizului final întocmit de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Această procedură de lucru se aplică pentru Serviciul Spații Verzi, iar pentru Serviciul Tehnico-Administrativ procedura de lucru se va stabili împreună cu beneficiarul lucrării.

Urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr. 846/2017, Ordonanței de Urgență nr. 79/2017, Ordonanței de Urgență nr. 82/2017 și Legii nr. 153/2017, ora de manoperă directă unitară pe societate ajunge la 15,58 lei/oră.

Valoarea manoperei folosite este de 15,58 lei/oră - manoperă directă unitară, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă.

Art. 3 - Aprobă ca manopera directă unitară să se modifice funcție de modificarea elementelor care au stat la baza fundamentării acesteia și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

'V

Art. 4 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.ANEXAA


Z\


kx

FUNDAMENTARE TARIF ORAR SI CHELTUIELI INDIRECTE . Q / < ■. X

X.

 • 1. CONSIDERAȚII GENERALE:

Factorii care influențează creșterea tarifului orar si a cheltuielilor indirecte ( in comparație cu tarifele aprobate prin HCL nr 104/2017) sunt următorii:

Creșterea salariului minim brut conform HG 846/2017;

Trecerea contribuțiilor pentru munca de la angajator la angajat, conform OUG 79/2017; departajarea salariala intre muncitorii necalificati in număr de 291 ( incadrati cu salariul minim brut pe economie) si muncitorii calificați (182 persoane);

sporul de vechime corespunzător CCM nr.26209/19.12.2017.

 • 2. CALCUL TARIF ORAR

T=1228678/473xl66.66=15.58 lei/ora,

unde:

 • - T= tariful orar propus,

 • -  12286678 lei - total cheltuieli directe cu personalul direct productive,

 • - 473= numărul de muncitori (personal direct productiv ),

 • -  166.66= numărul mediu de ore lucratoare /luna ( conform HG 846/2017).

Deci,tariful orar propus este : T=15.58 lei/ora

 • 3. CHELTUIELI INDIRECTE

1=31207019.33/9103883.96=29.17%,

unde:

 • -  31207019.33 lei este totalul cheltuielilor conform Bilanț pentru anul 2017,

 • -  9103883.96 lei reprezintă totalul cheltuielilor indirecte conform Bilanț pe 2017.

Deci,procentul de cheltuieli indirecte propus este: 1=29.17%

C-A

□ \

_____CĂ ••

SPATII VERZI

ANEXA 1

Pag.1-35

IA- Tarife zone verzi.........................................................pag. 1-13

1B- Tarife conform indicator TS...........................................pag. 14-30

IC- Tarif constatare...........................................................pag.31

1D- Doborâri si tăieri de corecție..........................................pag.32-35

Formularul ‘ F3


.1 Obiectivul: Obiectul:


0401

0001


45000000

45000000


TARIFE SGU 2018

SERVICIUL SPATII VERZI


Lista cu

Deviz oferta 388202 TARIFE ZONE VERZI


cantitatile


de lucrări


Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de luci    UM    CANTITATEA

PU

MATrlIs

crt.         sau .

a)Material -

(col

Sul -capitel (norma comasata)

b) Manopere

; col.

Derstanire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( ■ RON "/UM)

- ■"'t ■ RC

Secțiunea tehnica

0            1                 2              3

4

5


001 TRB04B1         TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE


0.00

5.45

0.00

0.00


002  TRB05A11:        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M


0.00

15.58

0.00

0.00


003 TRB05A12        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 2OM


0.00

22.28

0.00

0.00


004 TRB05A13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 3OM


0.00

28.98

0.00

0.00


005  TRB0.5A14         TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 4OM


0.00

35.68

0.00

0.00


006 TRB05A15        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 5OM


0.00

42.38

0.00

0.00


Anexa IA

.IA1. -

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x '

(col.5 +

4a)

col.4b)

col.4c)

c -1.4d)'

6+7+8)

>N' ' ).....

( RON )

( RON - )

" ( ron—T"

’ ’T RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

0.00

5.45

0.00

0.00

5.45

0.00

15.58

0.00

0.00

15.58

0.00

22.28

0.00

0.00

22.28

0.00

28.98

0.00

0.00

28.98

0.00

35.68

s * O ’Nk,

o.oo ;

:/<j   '■

■C- \A

0.00

3 5..68,..

.■

; !        ■' ’ l

i                              ■ • >', j, ;            y

0.00

;          ț >S

42.38

V ■ '■

*

0.00

0.00

¥ •

42.38

,              ..                        , •        r ■

.■ •

007 TRB05A16        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN'PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 60M

008 TRB05A17        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 7CM

009  TRB0.5A18         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PPIK PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB "5 KG DISTANTA 8OM

010 TRB05A19        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M

011 TRB04A1         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LCJPATARE

012 TRI1AC02F1       TONA

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, PRIN AȘEZARE DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO

013 TRB01E11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 10M

014 TRB01E12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 20M

015  TRB0.1E13         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 3OM

016 TRB01E14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 40M

0.00

49.08

0.00

0.00

0.00 .

55.78

0.00

0.00.

0.00

62.48

0.00

0.00

0.00

69.18

0.00

0.00

0.00

8.10

0.00

0.00

0.00

7.79

0.00

0.00

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

4.95

0.00

0.00

0.00

6.48

0.00

0.00

0.00

8.01

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


49.08


55.78


62.48


69.18


8.10


7.79


3.43


4.95


6.48


8.01


0.00

0.00


0.00

■0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


49.08


55.78


62.48


69.18


8.10


7.79


3.43


017 TRB01E15        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU .ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1.

-3 DISTANTA 50M

018  TRB01E16’       TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

-3 DISTANTA 6 OM            '    -

019 TRB01E17 ..      TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

-3 DISTANTA 70M

020 TRB01E18      - TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

-3 DISTANTA 8OM

021 TRB01E19        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

-3 DISTANTA 90M

022 TSH29B1 [ 3] MP.

O O O O O O O O O C\1 o o


TAIERE DE REGENERARE GARD VIU, MANUAL, EXECUTAT IN PERIOADA DE REPAUS VEGETATIV

023 TSH29B1 MP. 1.000 TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,20 M.

024 TSH29C1 [ 1] MP.

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS-MECANIC

025 TSH29C1 [ 2] MP.            1.000

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS- MANUAL

0.

0.

026 TSG03A1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.

DEPOZIT.MAT., FARA SCOAT.RADAC

30          0.00

53                      9.53

30

30

0.00

0.00

9.53

30

0.00

36

11.06

30

0.00

30

0.00

11.06

30

0 . OU

*, 0

12.59

30

0.00

3 j

0.0 j

12.59

30

0.00

12

14.12

30

0.00

30

0.00

14.12

00

0.00

64

15.64

00

0.00

00

0.00

15.64

00

0.00

75

0.75

00

0.00

00

0.00

0.75

00

0.00

75

0.75

00

0.00

00

0.00

0.75

00

0.00

23

2.23

86

0.86

00

0.00

3.09

00

0.00

23

2.23

00

0.00

00

0.00

2.23

00

0.00

85

159.85

00

0.00

00

0.00

159.85

027 TSG03B1          100 MP..       1.000

DEFRIȘAREA MAN. A SUPRAF.IMPAD.CU

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.C10CM. DEPOZIT!MATER;,CU SCOAT.RADAC

r

028 . TSG03C1          100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM . <10CM, DEPOZ . MAT.FARA SCOAT. RAD

025 TSG03D1|         100 MP.        1-000'

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<1)CM.DEpOZ.

MAT . , CU SCOAT . RADA

030 TSG14A1|    [ 1] 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.MECANIC CU TRACTOR

031 TSH14A1         100 MP.       1.000

COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

032 DH17A1 [ 1] MP.

1.000


VĂRUIT ARBORI- MANUAL

033 TSG01A1 [ 21 MATURAT MANUAL ALEI, ardere


100 MP.        1.000

cu strângere si


034 TSG0A112 [ 1] 100 MP.        1.000

MATURAT MECANIC CU MASIAN DE MATURAT

ALEI

035 TSG1A11          100 MP.       1.000

STRÂNS MANUAL GUNOI

036 TRI1AA11E3 [ 3] TONA

1.000


GOLIT COȘURI DE GUNOI

0.00


198.56


0.00


0.00


0.09


237.60


0.00


.0.00


237.69


0.00

296 02

0.00

0.00

296.02

0.00

9.66

8.97

0.00

18.63

0.00

12.67

0.00

0.00

12.67

0.52

0.00

2.37

25.24

0.00

0.00

2.89

0.00

0.00

25.24

0.00

0.47

0.45

0.00

0 •92

0.00

25.24

0.00

0.00

*

0.00

11.69

0.00

0.00

ZA/

ll.foS,x' '•>JEȘTi     Z

.037 TSH32C1 (■ 2],MP.

AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT'.COPII CU PIATRA CALCAR SAU PIETRIȘ DE 10CM GROS IME-FARA MATERIAL

038 TSHLOAI [.1] MP.

AMENAJAREA TERENULUI CU RULOURI DE GAZON -FARA RULOU EE GAZON

039 TSH09A1 f 5J 100 MP.

SEMĂNA XA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE

ORILCNTALE SAU IN PANTA SUB 30% .*

040 TSH04B1 [1] BUC.

MUSUROIT TRANDAFIRI PE TIMP DE IARNA-ADANCIMEA DE 20 CM

041 TSH04B1 [ 2] BUC.

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

042 TSH29D1         MP.

TUNDERE IN FORME A ESENȚELOR CU FRUNZE PERSIST.

043 TSH2C11      [ 1] M

1.000


1.000


UDAT JARDINIERE

044 TSH4C11      [ 1] BUC.

PLIVIT GHIVECI PE STÂLP

045 TSH5C11          M


1.000


PLIVIT JARDINIERE

046 TSH15A1 [ 2] MP.

1.000


CIUPIT PLANTE ANUALE SI PERENE

0.00

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.77

0.00

0.00

65.3 4

53.34

73.1.0

0.00

G. v 0

0.00

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.39

0.00

0.00


0.00


0.00


9.77

0.00


75.10

0.00


2.10

0.00


2.10

0.00


0.89

0.00


0.62

0.00


0.47

0.00


1.87

0.00


0.39

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


5.05    ... '.■‘Șl'-'..

9.77

140.44

2.10

2.10

0.89

0.62

0.47

35

1.87

0.39047 DI17A1          100 MP.

CURAT.MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT

.LUCRA MECINCL.INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 15 CM

048 DI17E1         100 MP.

CURAT,MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA.MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB.APA GROS 15 CM

049 DI17I1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE W POT

LUCRA MEC INCL INC VEH SAP OEP Z2»”ADA ÎNGHEȚATA GROS 15

050 DI17B1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 16 LA

051 DI17F1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 16 LA

052 DI17J1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 16 LA

053 DI17C1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VAHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 26 LA

054 DI17K1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 26 LA

055 DI17G1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 26 LA

056 DI17D1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCI. INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 36 LA

0.00

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

52.35

0.00

0.00

0.00

0.00

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

42.63

0.00

0.00

0.00

0.00

63.32

0.00

0.00

0.00

0.00

37.44

0.00

0.00

0.00

0.00

70.54

0.00

0.00

0.00

0.00

55.71

0.00

0.00

0.00

0.00

46.49

0.00

0.00

0.00


0.00


27.55

0.00


5> - 35

0.00


24.40

0.00


42.63

0.00


63.32

0.00


37.44

0.00


70.54

0.00


55.71

0.00


46.49

0.00


0.00;


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


15.70


27.55


52.35


24.40


42.63


63.32


37.44


70.54057 . D(11,7HI         ? 100 MP.

CURAT. MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA.MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB. APA GROS 36 LA

058   D117L1.          100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU. DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 36 LA - :

059 DI17A1         100 MP.

CURAT MÂNU A.ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA. MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIE GROS 15 CM

060 DI13C1 [ 1] TONA

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT PE ALEI -FARA MTERIAL ANTIDERAPANT

061 DI14C1 [ 1] TONA

IMPRASTIERE SARE CU RĂSPÂNDIRE MANUALA-FARA SARE

062 TRB04A1 [ 1] TONA

1.000


1.000


INCARCAT MANUAL ZAPADA SI GHEATA

063 TSH28C1         BUC.

TĂIERI DE CORECȚIE TRANDAFIRI

064 TSG01A111


100 MP.


1.000


DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRĂMEZI

065 TSG01A112        100 MP.       1.000

MATURAT MANUAL ALEI SI STRÂNGEREA IN GRAMAEZI, FARA ARDERE

066 TSH18A1 [ 1] 100 M.         1.000

CONFECȚIONAT GHIRLANDE DIN CETINA DE BRAD

0

5

0

0,

0.00

68.05

0.00

0.00

68.05

0

0.00

1

.  73.91

’   ’ - A

0

0.00

0

0.00

73.91

0

0.00

Q

15.70

r. V

0.00

0

0.00

15.70

0

0.00

9

49.89

0

0.00

0

0.00

49.89

0

0.00

3

41.53

0

0.00

0

0.00

41.53

0

0.00

0

8.10

0

0.00

0

0.00

8.10

0

0.00

4

1.04

0

0.00

0

0.00

1.04

i0

0.00

.8

15.58

iO

0.00

iO

0.00

15.58

iO

0.00

>8

15.58

10

C.00

10

0.00

15.58

11

455.01

14

124.64

10

0.00

10

0.00

579.65

067 ■ -TSH25A1          BUC.

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME

.** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

068 DI17A1 [ 1] 100 MP.

SCUTURAT MANUAL VEGETAȚIA DE ZAPADA

069 TSH2.9A1 [ 2] MP.

TUNS GARD VIU CU MOTOFOS IjECA HS80, PANA LA l,20M

699 TSH29B1 [ 5] MP.

TUNS GARD VIU CU MECANIC, PESTE 1.20M ÎNĂLȚIME

070 TSH29B1 [ 4] MP.

TAIERE DE REGENERARE LA GARDURI VI

MECANIC

071 TSH14A1 [ 3] 100 MP.

COSIT CU MOTOCOSITOAREA

072 TSH14A1 [ 4] 100 MP.

1.000


COSIT MECANIC CU MOTOCOSITOAREA BERTOLINI

075 TSG03A1 [ 2] 100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MECANICA CU TRIMERUL CU CUTITE

076 TSG14A1 [ 2] 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.-MECANIC CU UTILAJ VIKING

0.00

0.00

23.06

: 2.3.06

0.00

0.00

0.00 '

0.0%

0.00

0.00

15.70

15.70

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12 ■-

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

5.56

5.56

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

12.46

12.46

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

5.29

5.29

2.61

2.61

0.00

0.00

23.06

0.00

15.70

0.00

0.17

0.00

0.22

0.00

0.22

0.00

8.02

0.00

11.02

0.00

18.54

0.00

7.90

o a'-K

: K X a

il 2'..

Si

■ Wx \*i ' ol

S"/

077 TSH1A11      [ 1] 100 MP.

PREGĂTIREA MECANICA TEREN CU MOTOCULTOR

1.00O


078 TSG0A113 [1]-100 MP. ASPIRARE FRUNZE CU SUFLANTA

079 TSD1B13      [ li 100 MP.

STROPIT CU ATO^IZORUL

080 TSH12B1 [ 2] 100 MP.

UDAREA'SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

081 TSH12A1 [ 2] 100 MP.

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA

HIDRANTI

082 TSH12B1 [ 1] 100 MP.

SPALAT MANUAL CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

083 TSH12A1 [ 1] 100 MP.

SPALAT MANUAL CU FURTUNUL DE LA HIDRANT

084 TSH3C11      [ 1] BUC.

1.00C


UDAT GHIVECI PE STÂLP

085 TSH1A11      [ 2] 100 MP.

CURATAT ZAPADA CU MOTOFREZA DE ZAPADA

086 SPVB17A          BUC.

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA

PLANTARII...IN ALINIAMENTE PENTRU 100

PUNCTE- NORMA.' ESTE PE OPERAȚIE

0.00 0.00

22.79                   22.79

11.51

0.00

11.51

0.00

34 .30 .

0.00

0.00

1.11

1.11

0.48

0.48

0.00

0.00

1.59 -

0.00

0. G0

3.58

3.58

1.82

1.82

0

<J 0

5.40

0.00

0.00

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

0.00

0.00

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

0.00

0.00

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

0.00

0.00

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

0.00

0.00

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

0.00

0.00

22.75

22.75

10.53

10.53

0.00

0.00

33.28

0.00

0.00

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

23.37

087 SPVB17B BUC. 1.000 0.00 PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA 28.98 PLANTARII...PENTRU ARBORI SI ARBUȘTI 0.00 IZOLAȚI- PENTRU 100 PUNCTE- NORMA ESTE PE 0.00. OPERAȚIE


0.00

28.98


0.00

0.00


28.98


088 SPVB17C          BUC.

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII...PENTRU GRUPURI DE ARBORI, ARBUST! SI TPANDAFIRI PENTRU 100 PUNCTE-NORMA ESTE PE OPERAȚIE


1.000


0.00

40.51

0.00

0.00


0.00

40.51


0.00

0.00


40.51


089 SPVB.4.1A             BUC              1. ■’-OO

SCOSUL MATERIALULUI DENpROLOGJV DE 3-6 ANI BALOT IN iVEDEREA REPLANTARIX. . . . ARBORI


0.00

16.51

0.00

0.00


0.00

16,51


0.00

0.00


16.51


090 SPVB41B          BUC.           1.000

SCOSUL MATERIALULUI DENDROLOGIC DE 3-6

ANI BALOT IN VEDEREA REPLANTARII_____

ARBUȘTI


0.00

7.79

0.00

0.00


0.00

7.79


0.00

0.00


7.79


091 SPVB42A          BUC.

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII...PUIETI TALIE 1-2 ANI PENTRU 100 BUC


1.000


0.00

62.94

0.00

0.00


0.00

62.94


0.00

0.00


62.94


092 SPVB42B BUC. 1.000 0.00 PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI 138.35 DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA 0.00 PLANTARII...PUIETI TALIE PESTE 2 ANI 0.00 PENTRU 100 BUC

093 SPVB42C BUC. 1.000 0.00 PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI 97.84 DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA 0.00 PLANTARII...ARBUȘTI PENTRU 100 BUC 0.00


0.00

138.35


0.00

97.84


0.00

0.00


138.35


0.00

0.00


97.84


094 SPVB43A          BUC.           1.000

AMBALAREA PUIETILOR DE ARBORI IN

BALOTURI 25 BUC IN VEDEREA TRANSPORTULUI


0.00

143.65

0.00

0.00


0.00

143.65


0.00

0.00


095 SPVB63A


BUC.


1.000


0.00


PICHETAREA RASATELOR DE FLORI CU DESEN           11.53

UȘOR. .PANA LA 10 CM DISTANTA                       0.00

0.00


0.00

11.53


0.00

0.00096 SPVB63B ..BUC. 1.000 PICHETAREA RftBATELOR DE FLORI CU DESEN . UȘOR. .10-20 CM DISTANTA -

097 SPVB63C        . .'BUC.

PICHETAREA RASATELOR DE FLORI CU DESEN

UȘOR.....PESTE 20 CM DISTANTA

098 SPVB64A          BUC.

PICHETAREA RASATELOR DE FLORI CU DESEN

GREU.....PANĂ LA 10 CM DISTANTA

099 SPVB64B          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN

GREU..... 10-20 CM DISTANTA

 • 100 SPVB64C          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU DESEN

GREU..... PESTE 20 CM DISTANTA

 • 101 SPVB65A [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN LADITE LA LOCUL PLANTARII..PANA LA 10 CM DISTANTA

 • 102 SPVB65B ;    [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN LADITE LA LOCUL PLANTARII....10-20 CM DISTANTA

 • 103 SPVB65C      [ 1) 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN LADITE LA LOCUL PLANTARII....PESTE 20 CM DISTANTA

 • 104 SPVB66A     [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... PANA LA 10 CM DISTANTA

 • 105 SPVB66B      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... 10-20 CM DISTANTA

0.00 0.00

13.09                     13.09 '

0.00

0.00.

0.00

■ . -,0.00

13.09

0.00

0.00

18.07

-18.07:

G.00

0.00

0.00

0.00

18.07

0.00

0.00

91.61

91.61

0.00

0.00

0. i?1'1

o 00

91.61

0.00

0.00

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

92.23

0.00

0.00

92.55

92.55

0.00

0.00

0.00

0.00

92.55

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

31.16

0.00

0.00

21.81

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21.81

0.00

0.00

14.96

14.96

0.00

0.00

0.00

0.00

14.96

0.00

0.00

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

33.03

0.00

0.00

24.93

24.93

0.00

0.00

0.00

0.00

24.93

 • 106 SPVB66C      [ 1] 100 BUC.

  1.000


PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... PESTE 20 CM DISTANTA

 • 107 SPVB67A      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN SERA FARA GHIVECE... PANA LA 10 CM DISTANTA

103 SPVB.67B      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSF l.'IN SERA FARA GHIVECE...10-20 CM DIsTAN'. -

109 SPVB.67C      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE .ADUSE DIN SERA FARA GHIVECE... PESTE 20 CM DISTANTA

110 SPVB70A

1.000


SEMANAREA IERBURILOR PERENE..PE

SUPRAFEȚE ORIZONTALE

111 SPVB71A

MP.

1.000

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU O

SPECIE.

..PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE

112 SPVB71B

MP.

1.000

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU O

SPECIE.

..PE TALUZE

113 SPVB71C

MP.

1.000

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE

CU O SPECIE.

..PE SUPRAFEȚE LIMITATE

114 SPVB7.2A

MP.

1.000

EXTRAGEREA BRAZDELOR

MANUAL.

. . . DE 5 CM

GROSIME

115 SPVB.7.2B           MP.

EXTRAGEREA BRAZDELOR MANUAL...DE 10 CM GROSIME

o.oo

7.76

0.00

0.00

n .00

17.76

0.00

,5.44

0.00

0.00

0.00

65.44

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00

32.72

0.00

9.63

0.00

0.00

0.00

19.63

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00

4.05

0.00


0.00

0.00

17 .76

0.00

0.00

65.44

0.00

0.00

32.7'2

o.oo

0.00

19.63

0.00

o.oo

4.05

0.00

0.00

4.05

0.00

0.00

4.05


0.00

5.61

0.00

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00


5.61


0.00


0.00


0.00


0.00


3.12


0.00


0.00


5.45


0.00


0.00116 SPVB74A          MP.

BRAZDUIREA TERENULUI PE TEREN; OR .. .GROSIMEA BRAZDEI 5 CM

1.000

IZONTAL.

0.00

17.14

0.00

0.00

0.00

17.14

0.00

0.00

17.14

117 SPVB74B          MP.

. 1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI PE TEREN; ORIZONTAL.

24.30

24.30

..GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

24.30

118 SPVB7.5A           MP

1.000

0.00

0.

BRAZDUIREA 7’JrtȚ.NUL'UI PE TALUZE. .

28.67

28.67

GROSIMEA BRAZDEI 5 CM

O.-JO

0.00

C.nU

0.00

28.67

119 SPVB75B          MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI PE TALUZE..

33.3 4

33.34

GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

33.34

120 SPVB76A          MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI IN BORDURI

SAU

16.51

16.51

CHENARE..... GROSIMEA BRAZDEI

5 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

16.51

121 SPVB76B          MP.

1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI IN BORDURI

SAU

19.32

19.32

CHENARE..... GROSIMEA BRAZDEI

10 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

19.32

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE:, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE . IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFEREKT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE; ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA- ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA.

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.

^ERc^^ctor GENERAL

f. sc&fcnu CRISTINEI.

II                                   II
Formularul :.F3 f ..

Anexa 1B


Obiectivul:' 0401 45000000 ; TARIFE SGU 2018

Obiectul:    0001 45000000 SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 388203 TARIFE CONFORM TS

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU.             MATERIAL

crt.        sau                         '       a)Material       (col.3x

Subcapitol(norma cpnasata)              bJManopera       col.4a)

Denumire                              c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)      ( RON ')

MANOPERA

col 4b)

•( RON' )

'UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+3)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea fi

nanciara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001 TSG01A1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI

CRENGI,

25.24

25.24

STRINGEREA IN GRĂMEZI SI ARDEREA

LOR

0.00

0.00

SUPRAVEGHEATA.

0.00

0.00

25.24

002 TSG02A1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURATAREA TERENULUI. DE IARBA SI :

BURUIENI

102.52

102.52

0.00

0.00

0.00

0.00

102.52

003 TSG03A1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

159.85

159.85

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10C:

M.

0.00

0.00

DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC

0.00

0.00

159.85

004 TSG03B1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

198.96

198.96

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10C

M.

0.00

0.00

DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

0.00

0.00

198.96

005 TSG0.3C1          100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,

IMPAD.CU

237.60

237.60

TUFIȘ. SI ARBUSTT, CU DIAM.<10CM, D

EPOZ.

0.00

0.00

MAT.FARA SCOAT.RAD

0.00

0.00

237.60

006 TSG03D1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,

IMPAD.CU

296.02

296.02

TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.D

EPOZ.

0.00

0.00

MAT., CU SCOAT ..RADA

0.00

0.00

296.02

009 TSG05A1 BUC. 1.000 DOBORIT MAN.ARB.RASINOAȘE, SI. TRANSP.MAN . IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

010 TSG05B1 BUC. 1.000 DOBORIT MAN.ARB.RASINOAȘE,SI TRANSP.MAN. IN DEPOZIT.DxAM.ARBORILOR 31-50 .CM.

011 TSG05C1 BUC. 1.000 DOBORIT MAN.ARB.RASINOAȘE,SI TRANSP.MAN. IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR > 50 CM

012 TSG05D1         BUC.

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

013 TSG05E1         BUC.

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.

014 TSG05F1         BUC.

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM.

015 TSG05G1         BUC.

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.

016 TSG05H1         BUC.

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP. MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM

017 TSG05I1         BUC.

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM

018 TSG0.6A1          BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.10-30CM

0.00

29.29

0.00

0.00

29.29

0.00

76.34

0.00

0.00

76.34

0.00

166.24

O.Ot

0.00

166.24

0.00

21.97

0.00

0.00

21.97

0.00

69.18

0.00

0.00

69.18

0.00

147.39

0.00

0.00

147.39

0.00

17.92

0.00

0.00

17.92

0.00

58.27

0.00

0.00

58.27

0.00

93.17

0.00

0.00

93.17

0.00

i Se? $ a

17.45

0.00

0.00

.■ / bJ

...<A

; 9Șj'î       /


019 TSG0.6B1          BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN..SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.31-50CM.


0.0( 57.1!

0.0(

0.0(


020 -TSG06C1          BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TPAS P.MAN.DIAM.51-7 0CM


0.0( 108.5!

0; 01

0.01


021 TSG06D1         BUC.

SCOATEREA MAN. CIOATE OF KASÎN;. SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA 7OR PRIN TRASP . MAN . DIAM. >7 0CM


000


0.01

180.5’

0.0<

0.01


022 TSGQ6E1 [1] BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRACTARE, DIAM.10-30CM- utilajul se trece la sfaritul devizului


0.01

10.i:

0.01

0.01


023 TSG06F1 !    [ 1] BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.31-50CM-utilajul se la sfârșitul idevizului

i


1.000


trece


024 TSG06G1 |    [ 1] BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.51-70CM-utilajul se la sfârșitul '


1.000


trece


devizului


[ 1] BUC.


025 TSG06H1

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.>70CM- utilajul se trece la Sfârșitul devizului


1.000


0.0

83.5

0.0

0.0


026 TSG07A1         BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:10-30

027 TSG07B1 1        BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:31-50

0.0

90.0

0.0

0.0


3

0.00

3

57.18

3

0.00

3 ■

3

0.00

3

108.59 '

3

0.00

3

3

0.00

7

J = J.- ?

3

0.00

3

3

0.00

3

10.13

3

0.00

3


0.00


0.00


0.00


0.00


57.18


108.59


ISO.57


10.13


0

0.00

3

27.73

0

0.00

0


0.00


27.73


0

0.00

5

55.15

0

0.00

0


0.00


55.15


0

0.00

1

83.51

0

0.00

0


0.00


83.51


0

0.00

0

44.40

0

0.00

0

0

0.00

5

90.05

0

0.00

0


0.00


0.00028 TSG07C1         BUC.

SCOATEREA MAU.A CIOATELOR1 DE.FOIOASE TARII'S-Ii. DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP .MANUAL DIAM;CIOATELOR: 51-70

029 TSG07D1     "...OBUC.

SCOATEREA MA1J.A CIOATELOR DE/ FOIOASE

TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP. MANUAL DIAM.CIOATELOR:> 70

030 TSGQ7F1 [ 1] BUC.

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI

DEPOZ ..LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:31-50-utilajul se trece

■ie; starsitul devizului

031 : TSG07H1 [ 1] BUC.            1.000

SCOS MAN.CIOATE DE .FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:> 70- utilajul se trece la sfârșitul devizului

032 TSG08A1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.20-30

033 TSG08B1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.31-50

034 TSG08C1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.> 50C

035 TSG08D1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.

FOIOASE TARI,DN.20-30

036 TSG08E1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU .FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL1 IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.31-50

0.00

.182.75

0.00

. 0.00

182.75

0.00

267.66

0.00

0.00

267.66

0.00

54.69

O.OC

. 0.00

54.69

0.00

137.88

0.00

0.00

137.88

0.00

25.43

0.70

0.00

26.13

0.00

63.94

1.33

0.00

65.27

0.00

140.63

2.72

0.00

143.35

0.00

17.42

0.87

0.00

18.29

0.00

53.56

2.10

0.00

55.66

037 TSG08F1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU’ MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE' TARI, DN. > 50C?

038 TSG08G,.          BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBOR! ESENȚA FOIOASE MOI, DN.2.0-30

039 TSG08H1         BUC.           l.jon

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU ML'.AN. SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORr E'-HNTA FOIOASE MOI, DN.31-30

040 TSG08I1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU .FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.> 50C

049 TSG11A1 [ 1] HA

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.SUB 100 RADAC/-FARA UTILAJ

050 TSG11B1 [ 2] HA

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.PES.100 RADAC/-FARA UTILAJ

051 TSG12A1 [ 1] BUC.

DESRAD.CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI),PRIN EXPLODARE DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE

PINA LA 40 CM-FARA UTILAJ

056

TSG14A1

100 MP.

1.000

COSIREA

VEGETAȚIEI

IERBOASE.

057 TSG14B1         100 MP.

COSIREA VEGETAȚIEI ACVATICE (PAPURA, STUF,ETC.) IN TERENURI FARA APA.

058 TSG14C1         100 MP.

COSIREA VEGETAȚIEI ACVATICE (PAPURA, STUF,ETC.) IN TERENURI CU APA.

0

9

1

0.

0.00

118.69  '

4.11

0.00

122.80

0

0.00

8

14.08

2

0.82

0

0.00

14.90

0

0.00

1

44.71

8

1.78

'0

0.00

4 6.49

'0

0.00

'8

72; 98

>5

2.35

'0

0.00

75.33

i0

0.00

4

207.84

10

0.00

10

0.00

207.84

10

0.00

3

223.73

10

0.00

10

0.00

223.73

10

0.00

10

16.30

10

0.00

10

0.00

16.30

>0

0.00

i6

9.66

10

0.00

10

0.00

9.66

>0

0.00

'8

12.78

10

0.00

)0

0.00

12.78

>0

0.00

'8

31.78

>0

0.00

10

0.00

31.78

059 TSG15A1 [..1] BUC.           1.000

0.00

8.85

0.00

0.00


DEPOZITAREA.PINA LA D=150M CU SUFA (TROLIU) PE TRACTOR S-1500A ARBOR. (CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT-utilajul se trece la Sfârșitul devizului

060 - TSG15B1 [: 11 BUC. '         1.000

0.00

10.03

0.00

0.00


DEPOZITAREA PINA LA D=150M?CU SUFA (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR. (CIOAT) IN TEREN ACCIDFNTAT-utilajul se trece la sfârâitul devizului

07 7- TsHâiAl).        100 MP.

O.uO.

110.15

0.00

0.00

0.00

7.17

0.00

0.00


DFGA.TAREA TERENULUI DE CORPURI STRĂINE

078a TSH02A1         BUC.

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PINA LA 10 C

078b TSH02A1 (1)       BUC.

0.00

5.95

0.00

0.00


TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PINA LA 10 C

079a TSH02BP        BUC.

0.00

190.70

0.00

0.00


TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 11- 30 C

079b TSH02B1 (1)          BUC.

0.00

165.91

0.00

0.00

0.00

180.58

0.00

0.00

0.00

155.78

0.00

0.00


TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.11-30 iCM

I

079c TSH02B1 (2)          BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN

SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.11-30 CM (fara scoatere citite)

079d TSH02B1 (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.11-30 CM (fara scoatere cioate)

0.00

8.85

0.00

0.00

0.00

c

10.03

0.00

0.00

0.00

110.15

0.00

0.00

0.00

7.17

0.00

0.00

0.00

5.95

0.00

0.00

0.00

190.70

0.00

0.00

0.00

165.91

0.00

0.00

0.00

180.58

0.00

0.00

0.00

155.78

0.00

0.00


10.03


080a . TSH0.2C1     .1     BUC..            1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN?SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU: DIAM..31- 60 C

0.00

310.35

0.00

0.00

080b TSHG2C1 (1)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANICi ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.31-60

0.00

260.69

0.00

0.00

080c TSH02.C1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM. 31- 60 CM ;fara scoatere cioate)

0.00

282.62

0.00

0.00

080d TSH02C1 (3):          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.31-60 CM (fara scoatere cioate)

0.00

232.97

0.00

0.00

081a TSH02D1         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 61-100 CM

0.00

473.94

0.00

0.00

081b TSH02D1 (1)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.61-100 CM

0.00

402.85

0.00

0.00

081c TSH02D1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM. 61-100 CM (fara scoatere cioate)

0.00

418.80

0.00

0.00

081d TSH02D1 (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.61-100 CM (fara scoatere cioate)

0.00

347.70

0.00

0.00

082a TSH02E1 BUC. 1.000 0.00 TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA 682.87 SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU 0.00

DIAM.PESTE 100 C 0.00

o.oo

260.69

0.00

0.00

260.69

0.00

8?.t2  •

0.00

0.00

282.62

0.00

232.97

0.00

o.oo

232.97

o.oo

473.94

0.00

0.00

473.94

0.00

402.85

0.00

0.00

402 .85

o.oo

418.80

0.00

0.00

418.80

0.00

347.70

0.00

0.00

347.70

0.00

682.87

0.00

0.00

682.87

082b TSH02E1 (1)          BUC.

TAIEREA.CU FIERĂSTRĂUL MECANIC.ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR. TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 CM .

082c TSH02E1 (2)-   ■ BUC.

TAIEREA MANUALA ARBORI'PRIN SECȚIONAREA

SUCCESIVA A . CRĂCILOR, RAMUR.TULPINEI CU

DIAM. PESTE 100 CM " (fără. scoatere cioate)

082d TSH02E1 (3)          BUC.

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN ,ȘECTXG;<AREA SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUC. TUI,PINI I

CU DIAM.PESTE 100 CM (fara scoatere cioate)

083 TSH03A1         M.C.

EXTRAGEREA PAM.NECESAR «MENAJĂRII

SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII

T.MIJLOCIU

084 TSH03B1         M.C.

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE

085 TSH04A1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C

086 TSH04B1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

087 TSH04C1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30C

088 TSH04D1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.TARE ADINC.10C

089 TSH04E1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.TARE ADINC.20C

0.00

580.44

0.00

0.00

0.00

599.35

0.00

0.00

0.00

496 Or

U.00

0.00

15.27

0.00

0.00

0.00

27.58

0.00

0.00

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

4.21

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00

6.39

0.00

0.00


580.44

0.00

0.00-

580; 4<!

o.oo

599.35

0.00

0.00 •

599.35

0.00


310.35


0.00


0.00


310.35


u.00


496.93


0.00


0.00


496.9'-


0.00

15.27

0.00

0.00

15.27

0.00

27.58

0.00

0.00

27.58

0.00

2.96

0.00

0.00

2.96

0.00

4.21

0.00

0.00

4.21

0.00

5.45

0.00

0.00

5.45

0.00

4.36

0.00

o.oo

4.36

0.00


6.39


0.00


0.00


6.39


090 TSH04F1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T..TARE ADINC.30C

091 TSH05A1         MP.

ASTERNEREA FAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM

092 TSH05B1         MP.

ASTERNEREA FAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNTFORME CU'GROSIMEA DE 15CM

093 TSH05C1         MP.

ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM

094 TSH05D1         MP.

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM

095 TSH0.6A1          MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM. VEGET . EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M, GROS . STRAT . PAM.VEGET.DE 10CM

096 TSH06B1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA

PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 15CM

097 TSH06C1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 20CM

098 TSH07A1         MP.

IMBRACAREA TALUZ . CU PAM. VEGET . INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 10CM

099 TSH07B1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 15CM

0.00

8.57

0.00

0.00.

0.00

8.57

0.00

0.00

0.00

1    7 1

.1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.03

- ’ f. 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00

0.0 i

0.00

0.00

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00


0.00

8.57

0.00

1.71

0.00

2.03

0.00

2.18

0.00

2.80

0.00

4.67

0.00

5.45

0.00

6.23

0,00

' A" ■ J ; 2?.:

0.00

W..83,'

‘..............


100 TSH07C.1          MP.

IMBRACAREA TALUZ. CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ.CU GROS-STRAT„DIN PAM. VEGET.DE 20CM           .

101. TSH0.8A1          MP.

SPOR-LA‘MANOPERA ART.TSH7PT.FIECARE 4M PESTE 8M ÎNALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 10

 • 102  TSHC3B1         MP.

S.POR LA MANOPERA ART.TSH7 PT. FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 15

 • 103  TSH08C1          MP.            1.000.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 20

 • 104  TSHO9A1         100 MP.       1.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

105 TSH09B1

100 MP.

1.000

SEMANAREA GAZONULUI

PE SUPRAFEȚE

IN

PANTA PESTE 30%

106 TSH09C1

100 MP.

1.000

SEMANAREA GAZONULUI

PE SUPRAFEȚE

TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 10.0 MP

 • 107 TSH1.0A1 MP. 1.000 BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA < = 30 %

 • 108  TSH.10B1          MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA > 30 % SI ÎNĂLȚIME TALUZ PINA LAi 4 M

 • 109  TSH10C1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU

STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA <= 3.0 %

0.00 0.00

7.09                   7.09

0.00

0.00

.0.00

0.00

7.09

0.00

0.00

- 2.49

■'2.49

0.00

0.00

0.00 ’ '

0.00

2.49

0.00

0.00

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3.74

0.00

0.00

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

4.99

65.34

65.34

75.10

75.10

0.00

0.00

0.00

0.00

140.44

65.34

65.34

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

146.36

16.50

16.50

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

97.52

0.00

0.00

9.77

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

9.77

13.26

13.26

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

27.27

0.00

0.00

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

11.06 • 110  TSH10D1

  1.000


BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE.SAU STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA >30% SI ÎNALT.TALUZ PINA LA 4 M-

 • 111  TSH12A1        J100 MP.

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANT!

 • 113 TSH13A1 [ 3] TONA

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ■ ORGANICE, DIN MRANITA- farf ingrasami;. ce

 • 114 TSH13B1 L 2] TONA

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU

CONCENTRAȚIE 33% AZOT *-fara material

 • 115  TSH13B2 [ 2] TONA

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, DIN SUPERFOSF.AT GRANULAT CU CONCENTRAȚIE 45% P2O5 *- tara material

 • 116  TSH14A1         100 MP.

COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

 • 117 TSH14B1 100 MP. 1.000 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PESTE 30%

 • 118 TSH15A1         100 MP.

PLIVIREA BURUIENILOR IN PELUZE

 • 119 TSH16A1         100 M.

RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABATE •

 • 120 TSH17A1         M.C.

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR

6

9

0

0

J

2

0

0

0

6

0

0

0

6

0

0


13.26

16.20. .

0.00

0.00

10.22

0.00

0.00

66. i!6

0.00

0.00

1252.16

0.00


0.00           29.461


0.00 10.22


0.00 66.06


0.00        1252.16


0

6

0

0

0

7

0

0

o

4

0

0

0


0.00

1252.16

0.00

0.00

12.67

0.00

0.00

14.04

0.00

0.00

39.42

0.00


0.00        1252.16


0.00           12.67


0.00           14.04


0.00           39.42


0

4

0

G

0

1

0

0


0.00

40.04

0.00

0.00

17.61

0.00


0.00


0.00 • 121  TSH17B1         M.C.

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1',5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN. T-MIJL.

 • 122 .TSH17C1         M.C.

SAPARE’MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M' CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.TARE

 • 123  TSH17D1         M.C.

SAPARE.. MAN. GROPI POLIGON.CU LARG.<2M 3' Ți<l,5M CU PASTRAREA STRUCT . SOL . PT . PIANT . IZOL.IN T.F.TARE

 • 124  TSH18A1         BUC.

EXTRAGEREA MANUALA A ARBUȘTILOR,FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ

 • 125 TSH18B1         BUC.

EXTRAGEREA MANUALA A ARBUȘTILOR CU GHIMPI SI TRANDAFIRI,FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ

 • 126 TSH18C1         BUC.

EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI, FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ

 • 127  TSH19A1         BUC.

EXTRAGEREA MAN.A TUFE.DE ARBUȘTI SI RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RADAC.D=0, 6M.H=0,4M.AMB.PL.SIR

 • 128  TSH19B1         BUC.

EXTRAG.MAN.A TUFELOR DE ARBUȘTI SI A RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RAD.D=0, 6M,H=0,4M,AMB.PINZA S

 • 129  TSH20A1         BUC.

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA

ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND

DIAM.TULPINEI 10-15CM

0.00

28.04

0.00

0.0 0.

0.00

28.04

0.00

42.90

0.00

0.00

0.00

42.90

0.00

67.32

0.00

0.00

0.00

62.32

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

6.08

0.00

0.00

0.00

6.08

0.00

6.39

0.00

0.00

0.00

6.39

6.86

40.04

0.00

0.00

6.86

40.04

19.81

39.76

0.00

0.00

19.81

39.76

0.00

34.74

0.00

0.00

0.00

34.7'1

0.00

0.00

28.04

0.00

0.00

42.90

0.00

0.00

62.32

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

6.08

0.00

0.00

6.39

0.00

0.00

46.90

0.00

0.00

59.57

0.00

0.00           34.74

 • 130  TSH20B1         BUC.

  1.000


.                PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA

: r          arbori in vederea transpl.arborii avind

DIAM.TULPINEI 16-20CM

 • 131  TSH20CΠ       , BUC.

... .'                       PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA

ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM

 • 132  TS.H21A1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC. A ARBOR. CU DIAÎ'«'1..UCM, CU BALOT DE PAM.FARA INVFL . COROAN :UU 'AMBAL. BALOT . CU PLASA SIRMA- FARA UTILAJ

 • 133  TSH21B1 [1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU CIAMC10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ

 • 134  TSH21C1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PIN.SAC+PL.S-FARA UTILAJ

 • 135  TSH21D1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAMC10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL. COROAN.CU AMBAL ..BALOT .CU PLASA DE SIRMA- FARA UTILAJ

 • 136  TSH21E1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ

 • 137  TSH21F1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZ.SAC+PL.SI- FARA UTILAJ

 • 138  TSH22A1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.11-15- FARA UTILAJ

 • 139  TSH22B1 [ 11 BUC.

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.16-20-FARA UTILAJ

0.00 0.00

56.85                   -56.85

0.00

0.00

0.00

0.00 ■

56.85.

0.00

0.00

95.94

96.94

0.00

0.00

0.00

0.00

96.94

10.76

10.76

89.51

83.51.

0.00

0.00

0.00

0.00

100.27

30.82

30.82

89.51

89.51

0.00

0.00

0.00

0.00

120.33

35.40

35.40

95.55

95.55

0.00

0.00

0.00

0.00

130.95

10.76

10.76

99.62

99.62

0.00

0.00

0.00

0.00

110.38

36.86

36.86

99.62

99.62

0.00

0.00

0.00

0.00

136.48

41.44

105.04

0.00

0.00

41.44

105.04

0.00

0.00

146.48

84.05

84.05

133.10

133.10

O.Ou

0.00

0.00

0.00

217.15

114.34

114.34

165.19

165.19

0.00

0.00

0.00

0.00

279.53

140 TSH22C1

EXTRAG'.MEC.A ARB.CU DIAM. >10CM, CU BALOT

PAM.AMBAL.IN

DIAM.TULP.21-25 -FARA UTILAJ


■[ 1] BUC


1.000


PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR.


142

213

0

0


141 . TSH2.2D1 EXTRAG.MEC.A

PAM.AMBAL.IN


[ 1] BUC.            1.000

ARB. CU DIAM..' 10CM, CU BALOT PL.S.SI DOAGE CU INV.COR.,


DIAM.TULP. 11-15C- FARA UTILAJ


91. 154.

0.

0.


142  1SH22E1         BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM. >10CM, CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.CCF.,, DIAM.TULP.16-20C


123.0

• 150.1

0.0

0.0


143 TSH2.2F1 [ 1] BUC.            1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM, CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR., DIAM. TULP . 21 --25C-FARA UTILAJ


151.

228.

0.

0.


144 TSH23A1         BUC.           1.000

EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE PINA LA 50CM


2.

10.

0.

0.


145 TSH2.3B1


BUC.


1.000EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DEPAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE PESTE 50CM
146 TSH24A1         BUC.


1.000PLANTARI ARBUȘTI FARA BALOT
147 TSH2.4B1          BUC.           1.000

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUȘTI CU

GHIMPI,FARA 3AL0T148 TSH24C1


BUC.


1.000PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARABALOT


149 TSH25A1


BUC.


1.000TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATEMAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUSFORME *142.93

. 213.34

0.00

0.00

91.29

154.24

0.00

0.00

123.03

180.17

0.00

0.00

151.59

228.31

0.00

0.00

2.28

10.13

0.00

0.00

4.57

28.03

0.00

0.00

0.17

5.61

0.00

0.00

0.17

8.10

0.00

0.00

0.67

12.31

0.00

0.00

0.00

23.06

0.00

0.00


356.27


245.53


303.20


379.90


12.41


32.60


5.78150 ■TSH25B1

BUC.

1.000

61.0

TRANSPLANTAȘI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

107.0

MAN.LA’ARBORI FOIOSI

SI RASINOSI

CU

0.0

DIAM.<10CM

o.c

151' TSH25C1

[ l’F

BUC .

. 1.000

73.2

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

117.3

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DI AM. DE

o.c

11-15CM-FARA

’.WlLAJ

O.C

152 TSH25D1

[ 1]

BUC.

1.000

73.2

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE-1VAM.EXECUTATE

141.3

MEC.LA ARBOR

I.FOIOST

SI RASIN.CU

DIAM.DE

O.C

16-20CM- FABA UTILAJ

O.C

153 TSH25E1

[11-

BUC.

1.000

73.2

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

171.5

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DI AM. DE

O.C

21-25CM-FARA

1 UTILAJ

O.C

154 TSH26A1

M

1.000

O.C

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

FOIOSI,

8.E

PE UN RIND

!

O.C

o.c

155 TSH26B1

M

1.000

o.c

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

FOIOSI.

14.<

PE DOUA RINDURI

O.C

o.c

156 TSH26C11

M

1.000

o.c

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

6.C

CONIFERI,PE

UN RIND

O.C

O.C

157 TSH26D1

i

M

1.000

o.c

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

10.f

CONIFERI,PE

DOUA RINDURI i

o.c

o.c

158 TSH26E1

M

1.000

o.c

PLANTARI PENTRU GARD

VIU BUXUS PE UN

4.'

RIND

O.c

O.c

159 TSH26F1

M

1.000

o.c

PLANTARI PENTRU GARD

VIU BUXUS PE UNDOUA

8.'

RINDURI

o.c

o.c

lO

13 '

IO

(O

61.00

107.03

0.00

0.00

168.03

4

73.24

12

117.32

IO

0.00

IO

0.00

190.56

14

73.24

11

141.31

IO

0.00

IO

0.00

214.55

!4

73.24

>4

171.54

IO

0.00

IO

0.00

244.78

IO

0.00

>8

8.88

IO

0.00

)O

0.00

8.88

)O

0.00

)6

14.96

)O

0.00

30

0.00

14.96

30

0.00

57

6.67

30

0.00

30

0.00

6.67

30

0.00

56

10.66

30

0.00

30

0.00

10.66

30

0.00

14

4.44

>0

0.00

30

b.oo

4.44

)0

0.00

79

8.79

30

0.00

30

0.00

8.79

160 3TSH27A1 [ 1] M.C.           1.000           0.00          0.00

UDATUL.PLANTAȚIILOR CU FURTUNUL

13.32

0.00

0.00.

13'. 32

0.00

0.00

13.32 .

161 TSH27B1    [ 3] M.C.

1.000

0.00

0.00

UDATUL:PLANTAȚIILOR

CU GALEATA

66.60

66.60

0.00

0.00

0.00

0.00

66.60

162 TSI128A1

BUC.

l.OOC

0.60

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE

PUIETI DE ARBORI,P^NA

8.74

8.74

LA 7M ÎNĂLȚIME

0.00

o. no

0.00

0.00

8.74

163 TSH28B1

BUC.

1.000

0.00

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE

PUIETI DE ARBORI,

12.14

12.14

PESTE 7M ÎNĂLȚIME

0.00

0.00

0.00

0.00

12.14

164 TSH28C1

BUC.

1.000

0.00

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE

TRANDAFIRI

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04

165 TSH29A1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE GARD VIU CU

INALTIMEA

PINA LA 1,

0.45

0.45

20 M.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

166 TSH29B1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE GARD VIU CU

INALTIMEA

PESTE 1,20

0.75

0.75

M.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

167 TSH29C1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

168 TSH29D1

MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE IN FORME A

ESENȚELOR CU FRUNZE

0.89

0.89

PERSIST.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.89

169 TSH30A1

100 BUC.

1.000

2.04

2.04

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE CU

ÎNĂLȚIME

39.40

39.40

PINA LA 15 CM.IN TEREN

0.00

0.00

0.00

0.00

41.44

 • 170  TSH30B1         100 BUC.      1.000

PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU ÎNĂLȚIME

PESTE.15 CM.IN TEREN

0.00

 • 171  TSH30C1      .,100 BUC.      1.000

PLANTARI DE PLANTE FLORALE IN JARDINIERE

SI VASE DECORATIVE

0.00

“ SPORURI +* MAT.: -100.0% MaîJ . :    0.0% UTI. :    0.0%

2.04

61.90

0.00

0.00

0.00

59.95

0.00

0.00


63.94


59.95


172 TS.H30D1

mo suc.-     î.ooo

139.85

139.85

PLANTARI DE ?.r ANTF

; FLORALE PERENE CU

612.78

£12.78

BALOT, IN TEREN

0.00

0.00

0.00


NOTA: LA ACESTE

INDIRECTE, COTA DE PROFIT

< IERBICIDELE, INGRASAMINTELE,


TARIFE SE ADAUGA COTA DE

SI COTA DE T.V.A; IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 INSECTICIDELE,. APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE),

IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC CONFORM FACTURA ROSAL.!| CONFORM IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA INI FUNCȚIE BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU


CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE


PENTRU MUNCA (APLICATA


DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA,

AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G..U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI : ■ DECIZIEI DE

CONCESIUNEA

DE ALOCAȚIA

MODIFICA.


LA MANOPERA) ,

LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE


COTA DE


SE MAI


TRANSPORTUL


MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA0.00

752.63

173 TSH31A1

' 100 BUC.       1.000

0.00

0.00

COMBATEREA BOLILOR

SI DĂUNĂTORILOR IN

263.77

263.77

PLANTAȚII,EXECUTATA

MANUAL PRIN STROPIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

263.77

174 TSH31B1

100 BUC.       1.000

0.00

0.00

COMBATEREA BOLILOR

SI DĂUNĂTORILOR IN

281.06

281.06

PLANTAȚII, EXECUTATA

MANUAL PRIN PRAFUIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

281.06

DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.

I                                        Formularul F3

’AtMWta. 1<’;                                          Anexa IC

..Obiectivul:  0401  45000000 TARIFE SGU 2018                         '■  '

:Obiectul:

0001  45000000

SERVICIUL SPATII VERZI

1

Lista cu cantitatile

de lucrări

Deviz oferta 388205 TARIF CONSTATARE

Categoria de

lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr: Capitol <

ie lucr.   UM    CANTITA.TEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt...-        sau

a)erial

(col.3x

(col.Sx

(col .3:-:

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

”01.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( ' RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

001 NMB019911        ORA

1.000

0.00

0.00

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ

CAT. 1

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

15.58

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA) , RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA. MATERIALUL DEND «LOGIC, . IERBICIDELE,. INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE .. DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENII”, PUBLIC AFLAT. IN ■ CONCESIUNEA S .C . S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE . LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AfcATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA./ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA ■ SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NT. SE MAI MODIFICA.

TRANSPORTUL: MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL ■DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.

^’*KfilOpff%^SlNEL

liSEF SERVICIU SPATII VERZI

Formularul F3

fObiectivul:  0401.i45000000 TARIFE SGU 2018             .        1                                          Anexa 1D

Obiectul:    0001  45000000 SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

1 Devit Oferte 388204 TARIFE PENTRU DOBORÂRI SI TĂIERI DE CORECȚIE

Categoria de lucrări: 0008

Preturi:® unt exprimate in RON

H»’ Capitol!de lucr.   UM    CANTITATEA

crt.        sau

Eu

a■Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col 3x f01.4c)

( RON )

TRANSPORT

(col.3x col. 4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Subcapitc Denumii

(norma comasata) se

i

i 1

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

001 TSG08AÎ1          BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

25.43

25.43

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

0.70

0.70

RASINOASE DIAM.20-30

0.00

0.00

26.13

002 TSG08D

|             BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

17.42

17.42

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENT.

0.87

0.87

FOIOASE TAR

[!, DN. 20-30

11

0.00

0.00

18.29

1

003 TSG08G1! |         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBjDRI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

14.08

14.08

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

0.82

0.82

FOIOASE MOI

DN.20-30

11

0.00

0.00

14.90

004 TSG08B

L            BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

63.94

63.94

TRANSP. MÂNU;

AL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

1.33

1.33

RASINOASE DIAM.31-50

0.00

0.00

65.27

005 TSG08E1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

53.56

53 56

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENT.

2.10

2.10

FOIOASE TARI,DN.31-50

0.00

0.00

55.66

006 TSG08H1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANS PI MANUAL, IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE:. MOI, DN. 31-50

007 TSG08C1     ■...BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI .

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ,ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.> 50C

008 TSG08F1          BUC.      .

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI

TRANSP. MANUAL IN DEPOZ. ARBORI ESENT. FOIOASE TAFI.DN.> SOC

009 TSG08I1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.> 50C

010 TSH1A123|j         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL < 3lOCM, COTA DE TAIERE <3M, <5 CRENGI

011 TSHIAI24I'        BUC.

TAIERE DE CORECȚIE .LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE <3M, 6-10 CRENGI

012 TSH1A125||        BUC.

TAIERE DE CORECȚIE .LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE <3M, 11 -20 CRENGI li

013 TSH1A126         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 5 CRENGI

014 TSH1A127         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 6 -10 CRENGI

015 TSH1A128         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M, < 11-20 CRENGI

30 îl

78

30


0.00


44.71


1.78


0.00


46.49. i.' •


30

53

12

30

30

59

LI

30

30

38

35

30

30

17

58

30

30

37

25

30

30

25

57

30


0.00


0.00


0.00


0.00


140.63


72.98


11.37


0.00


20.25


2.72


0.00


143.35


4.11


0.00


122.80


2.35


0.00


75.33


2.68


0.00


9.85


4.25


7.57


0.00


0.00


15.62


27.82


30

34

38

00

00

65

48

00

00

29

95

00


0.00


0.00


0.00


9.04


3.38


0.00


12.42


14.65


29.29


5.48


0.00


10.95


0.00016 TSH1A12&        ..BUC.

1.000


TAIERE-DE CORECȚIE .LA ARBORI . CU

DIAMETRUL 3C-60 CM, COTA DE TAIERE - <3M, <;. 5 CRENGI '.

017 TSH1A130 -    . . .BUC.'

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE <3M, < 6-10 CRENGI

018 TSH1A131 [ 1] BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE <3M, 11-20.CRENGI

019 TSH1A132         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE .LA ARBORI CU DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE >3M,< 5 CRENGI

020 TSH1A133         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE >3M,6 -10 CRENGI

021 TSH1A134         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE >3M, 11-20 CRENGI

022 TSH1A135         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,<5 CRENGI

023 TSH1A136         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 6 -10 CRENGI

024 TSH1A137         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 11-20 CRENGI

025 TSH1A138         M.C.

ADUNAT MANUAL CRENGI TAIATE

0.00

9.66

3.61

o.co

0.00

9.66

3.61

0.00

0.00

0.00

15.89

15.89

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

32.25

32.25

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

15.89

15.89

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

23.68

23.68

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

44.40

44.40

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

18.38

18.38

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

28.98

28.98

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

56.24

56.24

21.03

21.03

0.00

0.00

0.00

0.00

27.58

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00


13.27


21.83


44.31


21.83


32.54


61.01


25.26


39.82
026 TSH1A139         M.C.

INCARCAT MANUAL CRENGI IN AUTO .

1.000

0.00

11.69

0.00

0.00

0.00

11.69

0.00

0.00

4

11.69

02 7 TSH1AT4.0        . BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI: CU

21.19

21.19

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE

>3M,mai

7.93

7.93

puțin de 5 crengi

0.00

0,00

29.12

028 TSH1AI.41          EL'C.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORLCTjE LA ARBORI CU

32.72

32.72

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE

>3M,

12.24

12.24

INTRE 6-10 CRENGI

0.00

O.lk»

44.96

029 TSH1A141     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

65.75

65.75

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE

>3M,

24.62

24.62

INTRE 11-20 CRENGI

0.00

0.00

90.37

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE; PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE», EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA.

iTRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE STEFANESCU FLORIN


Formularul F3

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 3962.01LUCARI DE SĂPĂTURĂ, SPRIJINIRI, UMPLUTURA S-I MANIPULĂRI

Categoria de lucrări: OOGu Preturile sunt exprimate ;n RON

Nr. Capitol de lucr,.- J’l    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL'

crt.        sau

a)Material

(C'jl . uX

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol

(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

d)Tran

sport ■■

.... - ......

( RON

/UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

001 RCSA01A#

M.C.

1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

94.88

94.88

SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME LA

0.00

0.00

ȘANȚURI, CANALE, FUNDAȚII GARDURI,

O.CO

0.00

94.88

FUNDAȚII BANC:

I, ETC

003 RPCA07A1

M.C.

1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII

121.68

121.68

GRELE (TONELE'

) IN PORTI.LIMIT.CU SPRIJ.,

0.00

0.00

SUB IM LAT.AD

.0-1

0.00

0.00

121.68

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0

% UTI.:

0.0%

004 RPCA07B1

M.C.

1.000

0.00

0.00

SAPAT.IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII

160.79

160.79

GRELE (TUNELE

) IN PORȚIUNI LIMIT.CU

0.00

0.00

SPRIJ.PESTE IM.LAT.AD.1,5

0.00

0.00

160.79

*■* SPORURI *

* MAT.: -100.0% MAN.:

0.0

% UTI.:

0.0%

005 RPCA02A1 1

M.C.

1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI

133.99

133.99

EXECUTATE IN

COND.SI POZIȚII GRELE

*•

0.00

0.00

0.00

0.00

133.9'9

006 RPCA02B1

M.C.

1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI

110.62

110.62

EXECUTATE IN

CONDIȚII SI POZIȚII UȘOARE

0.00

0.00

0.00

0.00

iy.o'. 62

** SPORURI *

* MAT.: -100.0% MAN.:

0.0

% UTI.:

0.0%

007 RPCA04A1         MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII:SUB 1,00 M LĂȚIME UȘOARE CU INTERSPATII >20 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100 0% MAN.:    0.0% UTI.:

008. RPCA04B1          MP.            1.000

SPRIJINIRI CiRIL.ALE MAL.SAP.IN SPATII < 1,0'0 LAT. GRE.LE CU INTERSPATIILE INTRE

DULAPI 5-20CM *

•»* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN..    0.0% UTI.-

009 RPCA05A1         MP.

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME UȘOARE *

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

010 RPCA05B1         MP.

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

011 RPCA06A1         M.C.

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI

ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI

BĂTUTĂ CU MAIUL DE MINA *

** SPORURI “ MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

012 TRB01A11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 10M

013 TRB01A12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 2CIM

014  TRB0.1A13        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 30M

015 TRB01A14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 4OM

0.00 0.00

3.74                      3.7 4

0.00

■ 0.00

0.0.0

0.00

3.74

0.0%

0.00 ■

0.00

9.19

9.19

0.00

0.00

o.oo

o.oc

9.19

0.0%

0.00

0.00

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

-

0.00

6.39

0.0%

0.00

0.00

3.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

13.40

0.0%

0.00

0.00

2.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

12.46

0.0%

0.00

0.00

,0.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

10.75

0.00

0.00

2.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

12.28

0.00

0.00

.3.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

13.80

0.00

0.00

.5.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

15.33

016  TRB01A15.        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU: ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE'DESC AȘEZARE GRUPA 1-, 3 DISTANTA 50M

0.00

16.8.6

0.00

O.CO

0.00

16.86

0.00

0.00

16.86.

017 TRB01A16        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

18.38

18.38

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA ,i-

0.00

0.00

3 DISTANTA 60M

0.00

0.00

18.38

018 TRB01A17         TCN.A           1.000

0.00

o.oo

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

19.91

19.91

PNEURI INC AȘEZARE DLSC AȘEZARE GRUPA 1-

0.00

0.00

3 DISTANTA 7OM

0.00

0.00

19.91

019 TRB01A18        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 8OM

0.00

21.44

0.00

0.00

0.00

21.44

0.00

0.00

21.44

020 TRB01A19        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

22.96

22.96

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

0.00

0.00

3 DISTANTA 9C'M

0.00

0.00

22.96

021 TRB04A1         TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

8.10

8.10

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

0.00

0.00

ADERENTA 1 LOPATARE

0.00

0.00

8.10

022 TRB04B1         TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

5.45

5.45

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA

0.00

0.00

ADERENTA 1 LOPATARE

0.00

0.00

5.45

023 TRB04A2         TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

16.20

16.20

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

0.00

0.00

ADERENTA 2 LOPATARE

0.00

0.00

16.20

024 TRB04A3         TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

24.30

24.30

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

0.00

0.00

ADERENTA 3 LOPATARE

0.00

0.00

24.30

025 TRB04A4         TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

32.41

32.41

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

0.00

0.00

ADERENTA 4 LOPATARE

026 TRB04B2 ‘‘.ATONA'          1,000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU. LOPATA (MAX.

3M ORI 2. SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 2 LOPATARE

027 TRB04B3 .      TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX 3M ORI2 SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 3 LOPATARE

028 TRB05A11         TONA           .1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

029 TRB05A12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 2OM

030 TRB05A13        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 30M

031 TRB05A14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 4OM

032 TRB05A15        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 5OM

033 TRB05A16        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DI RECT. MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 60M

034 TRB05A17        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 70M

0.00

0.00

32.41

.0.00

0.00

10.91

.10.91

0.00

0.00

0.00. ..V

0.00

10.91

0.00 .

0.00

16.30

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

16.36

0.00

0.00

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

15.58

0.00

0.00

22.28

22.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22.28

396201 pag

4

0.00

28.98

0.00

0.00

0.00

28.98

0.00

0.00

0.00

35.68

35.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.38

42.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.08

49.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.78

55.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


28.98


35.68


0.00           42.38


0.00


0.00TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN .PURTAT

DIRECT .-MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 8OM

03G TRB05A19      Ș TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR . PRIN- /PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M

037  TRB.05A21         TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

038 TRB05A22


TONA


1.000


TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 2OM |

039  TRB.05A23         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 30M j

040 TRI1AA01C1      TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE, PRIN

AUTO CATEG.l


ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

041 TRI.1AC13E1      TONA

DESCĂRCARE MftT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

042 TRI1AC12D2      TONA

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

043 TRI1AA01F1      TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN[TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

044 TRB05B11I        TONA

TRANSPORTUL liiATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 10M

62.48

0.00

0.00.

62.48

0.00

0.00

62.48

0.00

0.00

69.18

69.18

0.00

o.co

0.00

0.00

69.18

0.00

0.00

20.25

20 25

0.00

0.00

0.00

O.OG

20.25

0.00

0.00

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

29.13

0.00

0.00

38.02

38.02

0.00

0.00

0.00

0.00

38.02

0.00

0.00

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

5.45

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

4.67

0.00

0.00

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

7.01

0.00

0.00

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

11.06

045  TRB0.5B12         TONA

TRANSPORTUL .MATERIALELOR PRIN PURTA?

DIRECT;MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 2OM

046 TRB05B13      .'. TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M

047 TRB05B14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 i’.C DISTANTA 4OM

048 TRB05B21        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M

049 TRB05B22        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 2OM

050 TRB05B23        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M


0.00

15.58

0.00

0.00.


0.00

20.10


0.00


0 30


24.62


0.00


0.00


0.00


13.70


0.00


0.00


0.00


25.55


0.00


0.00


0.00


32.41


0.00

0.00


0.00

. 15/58


0.00

20.10


0.00

24.62


0.00

18.70


0.00

25.55


0.00

32.41


0.00


0.00


O.'ÎO


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20.10


24.62


18.70


25.55 I

t

(


32.41


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI | UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
SEF SERVICIU /tEHNICO-ADFIINISTRATIV ’ANAINȚț MARIUS |
£-4 /-/.or-/-/£■ Lrj'/zo/T-

SERVICIUL TEHNICOsO,. ADMINISTRATIV î

’• ■.,-,■■• ...

V/;2>'

ANEXA 2

Pag. 1-70

Anexa 2A - Lucrări de săpătură, sprijiniri, umpluturi, manipulări..............pag. 1-6

Anexa 2B - Lucrări de betonare, armatura, izolații...............................pag. 7-13

Anexa 2C - Cofraje, zidarii, pardoseli interioare si exterioare.......................pag. 14-17

Anexa 2D - Lucrări de dulgherie si invelitori.......................................pag. 18-21

Anexa 2E - Lucrări executate in atelier.............................................pag.22-38

Anexa 2F - Lucrări de vopsitorie....................................................pag.39-40

Anexa 2G - Calculul pentru aplicarea normelor de munca din atelier pe

teren......................................................................................pag. 41-42

Anexa 2H - Lucrări executate pe teren..............................................pag.43-57

Anexa 21 - Asistenta tehnica scena mare si scena mica/ora.....................pag. 5 8

Anexa 2J - Asistenta tehnica sunet si lumini/ora..................................pag.59

Anexa 2K - Transport personal asistenta tehnica scena...........................pag.60

Anexa 2L - Transport personal asistenta tehnica-serviciul tehnic...............pag.61

Anexa 2M - Montat si demontat element sunet/eveniment.......................pag.62

Anexa 2N - Montat si demontat element lumini/eveniment......................pag.63

Anexa 20 -Scena mare- montat si demontat/eveniment..........................pag. 64

Anexa 2P - Scena mica-montat si demontat/eveniment...........................pag.65

Anexa 2Q - Lucrări necuprinse in HCL 104/24,04.2017..................................pag.66-75

Formularul F3


Obiectivul: 0401  45000000 TARIFE SGU 2018

Obiectul: I. .-'0002  45000000 SERVICIUL TEHNICO-.ADMINISTRATIV

Lista cu cantitatile: de lucrări

Deviz ofertă 396202 LUCRĂRI DE BETONARE.. ARMATURI SI IZOLAȚII

Categoria de lucrări;.0008 Preturile sunt exprimate i ■ . RON

Nr. Capitol de llcr. UM CANTITATEA crt.        uau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire


PU

MATE7OAL

MANOPERA

a)Material

i'.:ol. 3x ■

(col.3x

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )


UTILAJ

(col.3x

col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (CO1.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )


Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001 RPCB06A1         M.C.           1.000

0.00

0.00

BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN

98.93

98.93

FUNDAȚII CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD.

0.00

0.00

SLAB SOLICIT.LA CLĂDIRI

0.00

0.00

98.93

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI.

: 0.0%

002 RPCB06B1         M.C.           1.000

0.00

0.00

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN BUIANDRUGI

164.28

164.28

CENTURI CORNIȘE IZOLATE *

0.00

0.00

0.00

0.00

164.28

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI.

: 0.0%

003 RPCB06C1         M.C.           1.000

0.00

0.00

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN PEREȚI

177.80

177.80

DESPĂRȚITORI PARAPETE PE SCĂRI BALCOANE

0.00

0.00

*

0.00

0.00

177.80

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI.

: 0.0%

004 RPCB19A1         M.C.           1.000

0.00

0.00

BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR

173.12

173.12

POSTAMENTE FUNDAȚII CONTINUI SAU IZOLATE

0.00

0.00

0.00

0.00

173.12

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI.

: 0.0%

005 RPCB23A1         MP.            1.000

0.00

0.00

SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON IN

24.93

24.93

VEDEREA ADERĂRII UNUI BETON NOU

0.00

0.00

0.00

0.00

i 24.93

.** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN

0.0% UTI


006 RCSD01D# KG 1.000 MONTARE. ARMATURI DIN OB 37 CONFECȚIONATE IN ATELIER

007 RPCD0.2A1          KG             1.000

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

DE BET . ARM. PL. STILP . GRIN. OB 38 CU DIST.

DIN'MORTAR CIMENT

** SPORURI ** MAT.: -100.0% HAN.:    0 (’% UTI.

008 RPCD02A3         KG            1.000

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

DE BET.ARM.FL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.

DIN MORTAR CIMENT *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

009 RPCD05A1         KG            1.000

ÎNDREPTAREA LA BANC A OTELULUI BETON

RECUPERAT DIN DESF.PINA LA D=8 MM

INCLUSIV *

010 RPCD06A1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 PINA LA D=20MM

INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

011 RPCD06B1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 DE LA D=22 LA D=

30MM INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

012 RPCD06C1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 PESTE D=30MM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

013 RPCD07A1         BUC.           1.000

INNADIREA PRIN SUPFaPUNERE CU SUD.

ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PINA LA D=14 MM INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

014 RPCD07B1         BUC.           1.000

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.

0.0%

0.00 0.00

1.25                     1.25

0.00

0.00.

0.00

0.00

1.25

0.00

0.00

1.51

1.51

0.00

O.OC

0.00

0.00

1.51

0.0%

0.00

0.00

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.0%

0.00

0.00

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.00

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

4.52

0.0%

0.00

0.00

8.41

8.41

0.00

0.00

0.00

0.00

8.41

0.0%

0.00

0.00

2.46

12.4 6

0.00

0.00

0.00

0.00

12.46

0.0%

0.00

0.00

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

3.43

0.0%

0.00 0.00

3.90                   3.90

ELECTR. A. ARM. DIN OT . BET . DE LA ,D=.16 MM LA

D—25 MM INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

015 RPCD07C1         BUC.           1.000

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE 'CU-.'SUD.

ELECTR.A ARM. DIN OT.BET.PESTE D=25 MM *

** SPORURI ** MAT.: 100.0% MAN.. 0.0% UTI.

016 RFCD09A1         KG            1.000

CONFECȚIONAU SI MONTAT ARMATURA LA

ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE

CONSOLIDEAZĂ

** SPORURI MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

017 RPCE13A1         MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE

SAU BALC.CU M.CIM.GR.1, 5-2CM APLIC.PE

SUP.DE BET.SAU ZI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

018 RPCE13B1.          MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE

SAU BALC.CU M.CIM.GR.3,5-4CM.ARM.CU

SIRMA APLIC.LA SCAF

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

019 RPCE13C1         MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE

SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.

ARM.DE OTEL D=6M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

020 RPCE14A1         MP.            1.000

STRAT DE PRCT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC

CU MORTAR DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA

REP TERASE,BALCO

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

021 RPCE3.0A1          MP.            1.000

PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE

TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

022 RPCE31A1 [1] MP.            1.000

UMPLEREA FANATNILOR CU APA, 0,1 MC APA/

MP

0.00

0.00

0%

0.00

7.32

0.00

0.00

0%

0.00

5.45

0.00

0.G0

0%

0.00

9.05

0.00

0.00

0%

0.00

21.19

0.00

0.00

0%

0.00

13.87

0.00

0.00

0%

0.00

8.41

0.00

0.00

0%

0.00

1.56

0.00

0.00

0%

0.00

0.40

3.90


7.32.


5.45


9.05


21.19


13.870.00


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI


023 RPCE32A1 [. 1] M

CURATAREA CHITULUI SAU MATERIALULI DE

ADOS LA-DIVERSE LUCRĂRI

.. :** SPORURI MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

024 RPCE3.3A1 [ 1] M

REFACEREA ROSTURILOR CU CHIT■SAU ALTE

MATERIALE DE ADAOS

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

025 RCSB28F%%        M.C.

DEMOLARE BETOANE VECHI, MIJLOACE

MECANICE, BETON SIMPLU- UTILAJ 0,29 ORE

026 RCSB18A#         M.C.

DEMOLAT BET.VECHI-CIOPLIRE/SPITUIE BET. PE ADANC.MAX 5CM, PT.NIVELARE INCLUSIV CURATAT- MANUAL

027 RCSB18C#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, CU MIJL MEC-UTILAJUL 0,4 ORE/MC

028 RCSB18B#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI

SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, MANUAL

029 RCSD04C%         KG

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURI OB-37 , FASONATE PE ȘANTIER

030 RCSD05A#         KG

RAMFORSARE ARMATURI DUPĂ SPARGEREI SI DEMOLĂRI EXECUTATE, IN ȘANTIER SAU LA FATA LOCULUI

031 CA01A01          M.C.

PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN OPERA-PREPARARE MANUALA

o

0%

0.00

3.53

0.00

0.00

3.58

0.00

10.13

0 00

0.00

10.13

0%

0.00

58.58

0.00

0.00

58.58

0.00

79.15

0.00

0.00

79.15

0.00

275.77

0.00

0.00

275.77

0.00

551.53

0.00

0.00

551.53

0.00

7.01

0.00

0.00

7.01

0.00

7.01

0.00

0.00

7 . 01'

fi; ■ .'

1

0.00

93.49

/% -yz

0.00

0.00           93.49.

V

032 CA01B05 j         M.C.           1.000

PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN OPERA; PREPARAREA BETONULUI CU BETONIERA CU CĂDERE LIBERA, INCARCAREA AGREGATELOR SE FACE CU MIJLOACE MANUALE,: CAPACITATEA BETONIEREI 300-3501,

033 CB23A ||          M .

PROTEJAREA BETONULUI TURNAT- TREPTE- CU SCÂNDURA

034 CB26A           M.C.

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR

REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI

STIVUIREA-ACESTORA- SCÂNDURA

035 CB26B            M.C.

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR

REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI STIVUIREA ACESTORA- PANOURI

036 CB27A            100 M.

SORTAREA SI STIVUIREA ELEMENTELOR DE

SUSȚINERE DIN BILE, MANELE, RIGLE, POPI, SPRAITURI

037 RPCS04A1         BUC.

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE BITUM 50X50X8

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

038 RPCS04B1j         BUC.           1.000

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE BITUM 100X100X10

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

039 RPCS11AI1        M             1.000

REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE ALEI CU DESFACEREA FUNDAȚIEI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

040 RPCSllBlIj        M              1.000

REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE,ALEI

FARA DESFACEREA FUNDAȚIEI

0.00

0.00

17.14

17.14

0.00

0.00


0.00


0.00


17.14     -   ■


0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

-0.00

5.92

0.00

0.00

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

4.99

0.00

0.00

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

6.23

0.00

0.00

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

0.0%

0.00

0.00

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

33.50

0.0%

0.00

0.00

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

9.97

0.0%

0.00

0.00

8.10

8.10

0.00

0.00

i

0.00

0.00

8.10


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI. :


041 RPCT.09A1 .        M.C.            1.000

DEMOLAREA ELEMENTELOR DF. BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC

042 RPGE15F1 [ 1] MP.            1.000

ASTERNERE NISIP IN STRAT DE 3CM, PENTRU

LUCRĂRI DE PAVAJE

0 .

** SPORURI ** MAT.: -100.G% MAN.:     <'■ - 3% UTI.:

043 CA01A1 ( 9] M.C.           1.300

ASTERNERE BALAST STABILIZAT

0.

u .

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.: 044 DA06B1 M.C. 1.000 0. STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC 5. REZIST FILTFANTIZOLAT AERISIRE SI 2. ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

045 DA06A1 M.C. 1.000 0. STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT 17. REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 2. ASTERNERE MANUAL 0.

** SPORURI “ MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.: 046 DA06A2 M.C. 1.000 0. STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT 17. REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP 2.

CU ASTERNERE MANUA                                 0.

** SPORURI ** MAT

'. : -100.0% MAN. :

0.0%

UTI. :

047   DA11A1

M.C.

1.

000

0

STRAT FUND,REPROF

P SPARTA PT DRUM

CU

27

ASTERNERE MANUALA

EXEC CU IMPANARE

SI

3

INNOROIRE

0

** SPORURI ** MAT

'. : -100.0% MAN. :

0.0%

UTI. :

048   DE0.9A1

M

1.

000

0

BORDURI DE PIATRA

PT TROTUARE AVIND

12

DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚIE              0.

BETON 35 X 15 CM                                      0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

049 DE09C11.000


0.


0.0%

00

0.00

96

137.96

00

0.00

00'

■ 0.00

00

0.00

51

8.51

00

0.00

00

0.00

0.0%

00

0.00

54

49.54

00

0.00

00

0.00

0.0%

00

0.00

74

5.74

91

2.91

00

0.00

0.0%

00

0.00

98

17.98

91

2.91

00

0.00

0.0%

00

0.00

98

17.98

91

2.91

00

0.00

0.0%

00

0.00

99

27.99

72

3.72

00

0.00

0.0%

00

0.00

30

12.30

00

0.00

00

0.00

0.0%

00

0.00


137.96


8.51


49.54


8.65


20.89


20.89BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND

DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDAȚIE BETON 30 X 15 CM

9.35

0.00

0.00

0.0%

9.35

0.00

0.00

9.35

*- SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

050   DE0.9B1          M

1.000

0.00

0.00

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND

10.17

10.17

DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚI

E DE

0.00

0.00

NISIP 35 X20 CM

0.00

0.00

10.17

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

0.0%

051   DE10A1         H

1.000

0.00

z' r.n ■J    V

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

9.2.0

9.20

TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDAȚIE DIN

BETON

0.00

0.00

30 X 15 CM

0.00

0.00

9.20

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

0.0%

052   DE10B1         M

1.000

0.00

0.00

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

8.48

8.48

TROTUARE 20 X 25CM PE FUNDAȚIE DIN

NISIP

0.00

0.00

30 X 20 CM

0.00

0.00

8.48

** SPORURI “ MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

053   DE11A1         M

1.000

0.00

0.00

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

4.73

4.73

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

0.00

FUND BETON 10 X 20 C

0.00

0.00

4.73

** SPORURI '** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

054   DE11B1         M

1.000

0.00

0.00

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

4.06

4.06

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

0.00

FUND NISIP 10 X 20 C

0.00

0.00

4.06

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU


MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI IN DEVIZE SEPARATE. SEPARAT LA SFÂRȘITUL

DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE:PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
SEF SERVICIU I

PANAINT1 rINICO- MIlilSTRATIV MARTUSSERVICIUFormularul F3

Obiectivul:  0401  45000000

Obiectul: .  0002  45000000


TARIFE SGU 2018

SERVICIUL TEHNTCO-ADMINISTRATIV


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396203 COFRAJE , ZIDARII, PARDOSELI INT SI EXTERIOARE

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RGK

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau   ‘

â ) Mât

erial

(col.3x

(CO1.3X

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col ,4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001 RPCC01A1         MP.

1.000

0.00

0.00

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN

PLACAJ

20.88

20.88

DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

0.00

0.00

0.00

0.00

20.88

** SPORURIi** MAT.: -100.0% MAN.:

i

0.

0% UTI.

: 0.0%

002 RPCC02A1         MP.

1.000

0.00

0.00

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE

DIN

18.38

18.38

PLACAJ DE 8 MM LA BET. IN ELEV.INCL

0.00

0.00

SPRIJ.IN ZID DREPTE <

0.00

0.00

18.38

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.

0% UTI.

: 0.0%

003 RPCC02B1         MP.

1.000

0.00

0.00

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN

2 6.02

26.02

PLACAJ DE 8MM LA BET.IN ELEV.IN ZIDURI

0.00

0.00

CURBE < 3M ÎNĂLȚIME *

0.00

0.00

26.02

** SPORURI ,** MAT.: -100.0% MAN.:

0.

0% UTI.

: 0.0%

004 RPCC03A1         MP.

1.000

0.00

0.00

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN

10.13

10.13

PLACAJ DE 8 MMPT.BET.ARM.IN PLACI

0.00

0.00

0.00

0.00

10.13

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.

0% UTI.

: 0.0%

005 RPCC03B1         MP.

1.000

0.00

0.00

COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT IN GRINZI1*. ■

*♦ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.


19.16

0.00

0.00

0.


006 RPCC03C1          MP. ■ ■        1.000

COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT. IV STILPI *

** SPORURI ** MAI.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI


0.00

20.72

0.00

0.00

0.


007 RPCC06A1         MP.            1.000

COFRAJE DIN SC1ND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI.


008 RPCF05A1 [ 1] M.C.

PRELUCRAREA PAVELELOR ABNORME


1.000


“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI


0.00

19.32

0.00

0.00

0.


009 RPCF07A1 [ 1] M

REPARAREA CFAPATURILOR DIN PIATRA-

ABNORM


1.000

PAVAJ


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI


0.00

33.03

0.0C

0.00

0.


010 RPCG02A1         MP.

ZID.DE CARAM.AȘEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI DE GOLURI DN CARAM.PLINA PREȘ.DE 240X115X63 MM CU M50

** SPORURI ’* MAT.: -100.0% MAN.:


1.000


0.0%


UTI


0.0C

18.68

0.0C

0.0C

0.


011 RPCG02B1         M.C.           1.000

ZID.DE CARAM.PLINA PT.UMPLERI DE GOLURI DIN


CĂRĂMIDĂ VECHE 280X140X70 CU M50


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI


O.OC

18.68

O.OC

O.OC

0.


012

ZID

GROS =SAU>DE12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU

M 10Z

*


RPCG03A1         M.C.           1.000

DE CARAM PT UMPLERI DE GOLURI CU


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN


0.0%


UTI


O.OC

143.34

O.OC

O.OC

0.


013

ZID


RPCG04A1         M.C.           1.000

DE CARAM LA UMPLERI DE GOLURI CU


O.OC

141.78

O.OC


19.16


0.00

0.00

0.00

20.72

0.00

0.00

0.00

32.25

0.00

0.00

0.00

19.32

0.00

0.00

0.00

33.03

0.00

0.00

0.00

18.68

0.00

0.00 18.68

0.00

18.68

0.00

0.00

0.00

143.34

0.00

0.00

0.00

141.78

0.00


18.68CU M. 10Z

.** SPORURI ** MAT..: -100.0% MAN.:     0.0%' UTI. :

014 RPCG23A1 . . ...BUC.            1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR. DE 7..-14CM

.** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

015 RPCG23B1         BUC.           1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX. 28X14 CM IN VED. MONT . TIP .MET . IN

IN GR.DE 14-28CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% IIAN. :    0.0% UTI.:

016 RPCG23C1         BUC.

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR.DE PESTE 28CM

*

SPORURI **

MAT. :

-100.0%

MAN.:    0.0%

UTI

017

RPCG25A1

M.C.

1.000

ZID

DIN BLOCURI

: mici

DE BETON CELULAR

AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z

*

SPORURI **

MAT. :

-100.0%

MAN.:    0.0%

UTI

018

PRG04A

[ 1]

MP.

1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA LOR 2 -4 CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

019 PRG04B           MP.

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR 4 -6 CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

020 PRG04C           MP.

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR

PESTE 6 CM-15CM

*■* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

0.00


141. H


0.00

- 0.0%


0.00

5.87

0.00

0.00

0.0%


0.00


0.00


0.00


5.87


0.00

1.22

0.00

0.00

0.0%


o.oo3.00


0.00


11.22


0.00

7.01

0.00

0.00

0.0%

0.00

6.92

0.00

0.00

0.0%

0.00

8.82

0.00

0.00

0.0%


0.00


0.00


0.0096.92


28.82


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


17.01


96.92


28.82


0.00

5.83

0.00

0.00

0.0%

0.00

0.64

0.00

0.00

0.0%


0.00


35.83


50.64


0.00


0.00


35.83


0.00


0.00


50.64


021 PRSS03A

MP.            1.000

0.00

EXECUTAREA STRATULUI

SUPORT -DIN CIMENT .

9.35

DE 2CM GROSIME

0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.:

-100.0%. MAN. :     0.0% UTI. :

0.0%


0-00


0.00NOTA: LA ACESTE.TARIFE SE ADAUGA COTA DECONTRIBUȚIE ASIGURĂTORII PENTRU.MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. Irî CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA EST- Dc 15,53 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM Sxj[| UTILAJELE FOLOSITE SS VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOII C DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STAȚIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM.-FOILOR DE'PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSi:,- IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR F'. VCCONiATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE. 5.SARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESiE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA W- PRETIJ;<IIC ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
SEF SERVICIU I PANAI

/


IINISTRATIV
Formularul F3


Obiectivul:  0401  45000000

..-Obiectul:. -.'0002  45000000


TARIFE SGU 2018

SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396204 LUCRĂRI DE- DULGHERIE' SI INVELITORI


Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0

1                   2                3

4

5

0.00


001 RPCH01A1         MP.            1.000

SARP.DIN LEMN RASI.PE ZID.PT.INV.CART. SAU


TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT *


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


0.00

6.36

0.00

0.00

0.0%


002

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE 24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR. OBIȘNUITE *

** SPORURI


RPCH10A1


MP


1.000


0.00


** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI


003 RPCH11A1         MP.            1.000

REP.LA AST.INV.DTN SCIND.DE RASIN.DE 24 MM PRIN INLOC.AST.CU


SCIND.BRUTE LA


CTII.OBIȘNUITE

** SPORURI **


MAT. :


-100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


0.00

5.98

0.00

0.00

0.0%


0.00


004 RPCH11D1

REPARAȚII ASTEREALA LA DIVERSE OBIECTE DIN


[ 1]


MP


1.000


■* *


LOCURILE DE JOACA


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.00

8.51

0.00

0.00

0.0%


0.00


005

REPARAȚII LA ELEMENTE DE ȘARPANTA DETERIORATE LA DIVERSE OBIECTE DIN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA


RPCH08B1


[ 1] MP


0.0%

UTI

1.000

0.00

7.29

0

LEMN

0.00

0.00

00


MANOPERA

(col . 3:1 col.4b)

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON

Secțiunea financiara

6

7

8

9

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 006 RPCH07A1 ; 4] BUC. 1.000 0. CONFECȚIONAI RIGLE DE LEMN. SI DIVERSE 14. OBIECTE DE LEMN AFERENTE LOCURILOR DE 0. JOACA, PARCURILOR ETC DIMENSIUNI 2X0,07 0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI.:


00" RPCH09P.1 [ 1] BUC.            1.000

MONTAT RIGLE ST DIVERSE CONFECȚII DIN

TȘL LOCURILOR DE JOACA SI

I DIMENSIUNI -2X0,07- MP

! '** MAT. : -100.0% MAN. :


LEMN AFEREN'j

PARCURILOR, I

“ SPORURI


0.

7.

Os

0.


0.0%


6.36

0.00

0.00

3.58

0.00

0.00

5.98

0.00

0.00

8.51

0.00

0.00

7.29

0.00

0.00


6.36


3.58


5.98008 RPCII27A1 M.C. 1.000 SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN EXECUT.DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *

I

0.0%


UTI


** SPORURI!** MAT.: -100.0% MAN.:

009 RPCH38A1         MP.            1.000

SUSȚINERI DE ELEM.DE CONSTR.ORIZ.UȘOARE PT.ELEM.DE ÂCOP.CONST.DIN MANELE SCIND. RIGLE SI CUIE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.

7 .

0.

0.


0.0%


UTI. :


010 RPCH38B1         MP.            1.000

SUSȚINERI (SPRAITURI) DE ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE ORIZONTALE


0.

12.

0.

0.


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


011 RPCH45A1         M

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI


0.

35.

0.

0.


** SPORURI ** MAT.:


-100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


012 RPCH46A1

REVIZUIREA ASTERELEI CUIELOR


MP.

PRIN REFIXAREA


1.000


0.

2.

0.

0.


** SPORURI ** MAT.:


100.0% MAN.:


0.0%


UTI


013 RPCI02A1

REPARAȚII INVEL.EXIS.PRIN APLIC.1 STR. NOU CARTON E.T.CA 300 BĂTUT CUIE PE AST. SUPRAP.LIPITE CU B


MP.


1.000


0.

6.

0.

0.


0.0%

00

96

00

00

0.00

.  14.96

0.00

0.00

0.0%


14; 96


00

67

oo

0.0%

00

64

0.00

0.00

7.67

0.00

406.64

0.00

00

00

0.0%

0.00

7.63


0.00


0.00


7.67


406.64


00

63

00

00

0.0%

00

15

00

00

0.0%

00

04

00

00

0.0%


0.00


0.00


7.63


0.00


0.00


12.15


35.04


0.00


0.00


0.00


0.00


00

49

00

00

0.0%


0.00


2.49


0.00


0.00


00

73

00

00


0.00


0.00


0.00** SPORURI 1 MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI


014 RPCI06C2     , MP.            1.000

REPARAȚII INVEL.ȚIGLE PROF. 390X220MM, 405X230MM,COAME 3B0X350MM LA ACOP.CU ASTER.CARTON BIT.CA 40

** SPORURI -'•* MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

015 RPCJO9B1         M             1.000

REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN ȚIGLE

SOLZI DIN ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT ■

** SPORURI 1 MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

016 RPCI11C2         MP.            1.000

REPARAȚII INVEL.PLACI PLANE MICI DE AZBOC.ETERNIT LA ACOP.ASTER.PLACI AȘEZ. 1STRAT CARTON BIT.CA4

** SPORURI 1 MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

017 RPCI13B2         MP.            1.000

REPARAȚII PĂZII PT.ÎNVELIT.CU ȚIGLE

SOLZI *

** SPORURI 1 MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

018 RPCI14A1         MP.            1.000

INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.

DUBLE CU FOI DE 0,4 GROS.FIXATA PE AST.

CU CITE DOUA COPCI *

** SPORURI 1 MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

019 RPCI18A1         MP.            1.000

REVIZIA INVELITORII DIN TABLA NEAGRA SAU ZINCATA PLANA LA CLĂDIRILE EXISTENTE *

** SPORURI ♦* MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

020 RPCI19A1         MP.            1.000

REPARAȚIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA

DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI ÎNCHEIETURI DUBLE *

** SPORURI 1 MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

021 RPCI21A1         M             1.000

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *

0.0% UTI.


0.0%

3.00

3.96

3.00

3.00.

0.0%

0.00

28.96

0.00

0.00

28.96

j . iA'

0.00

■>.68

6.68

3.00

0.00

3.00

0.00

6.68

0.0%

3.00

0.00

3.68

18.68

3.00

0.00

3.00

0.00

18.68

0.0%

3.00

0.00

7.79

7.79

3.00

0.00

3.00

0.00

7.79

0.0%

3.00

0.00

3.46

13.46

3.00

0.00

3.00

0.00

13.46

0.0%

3.00

0.00

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

5.45

0.0%

0.00

0.00

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

0.0%

0.00

0.00

0.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

10.75

0.0%

022 RPCI23A1         M

REP.LA.JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM

GROS3 M. SEMI ROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM

15 CM SI 18 CM. *

** SPORURI.** MAT.: -100.0% MAN. :.    0.0% UTI.

023 RPCI24A1         M             1.000

REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA

DE 0,5MM GROSIME,EXEC.DE PE AUTOTURN

TELESCOPIC

** SPORURI ** MAT.; -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

024 RPCI25A1


1.000


BURLANE DIN|TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

GROSIM.ROTONDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

025 RPCI27A1)         M             1.000

REP.LA BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM GROS. ROTUNDE CU DIAMETR.DE 10,2CM 12,3CM SI 15,4 CM * I


UTI.


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

UTI.


026 RPCI35A1         M             1.000

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-

0,5MM GROS MONT.PE ZID.DE CARAM.CU LAT.

PINA LA 100 CM.*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

027 RPCI35B1         M             1.000

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-

0,5MM GROS MONT.PE ELEM.DE BET. CU LAT.

PINA LA 100 CM.*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

028 RCSL22A%         M             1.000

DESFACERE SCĂRI DIN LEMN DE RASINOASE-TREAPTA SI CONTATREAPTA SAU CONFECȚII DIN LEMN EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC 1X0,5=0,5 MP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

.00

.66

.00

.00

0.0%


0.00


0.00


0.00


9.66


.00

.59

.00

.00

0.0%

.00

.00

.00

0.0%

.00

.18

>.00

.00 0.0%

1.00 ..58

i.OO

1.00

0.0%

i.OO

'..46

1.00

1.00

0.0%

>.00

>.88

1.00

>.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.0%


10.59


13.16


8.18


15.58


12.46


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


20.88


0.00


0.00


10.59


13.16


8.18


15.58


12.46
Formularul. F3

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396205 LUCRĂRI EXECUTATE IN ATELIER

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

L» i'XLAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(cc.l. 3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata'

b)Manopera

col.4a)

col.4b i

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0             1                   2                3

4

5

6

1

8

9

001 CMTA01A1         10 M.          1.000

0.00

0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL

2.49

2.49

TRASĂRII- PIESE SIMPLE, TRASARI NORMALE

0.00

0.00

LINII DE CONTUR DEPTE- TRASARE MANUALA

0.00

0.00

2.49

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

002 CMTA01C1          10 M.          1.000

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu precizie linii de contur- TRASARE MANUALA

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

3.43

0.00

0.00

3.43

003 CMTA01D1         10 M.          1.000

0.00

0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL

4.05

4.05

TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu

0.00

0.00

precizie linii de contur curbe- TRASARE

0.00

0.00

4.05

MANUALA

004 CMTA03A1         BUC.           1.000

0.00

0.00

insemnarea si trasarea profilelor pentru

4.36

4.36

taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC),

0.00

0.00

LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DUPĂ TAIERE

0.00

0.00

4.36

PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE NORMALA

005 CMTA03A2         BUC.           1.000

0.00

0.00

insemnarea si trasarea profilelor pentru

4.36

4.36

■7

taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC),

0.00

0.00

LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DUPĂ TAIERE

0.00

0.00

4!.36

PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE LA 90 GRD

006 CMTA05A          BUC.           1.000

TRASAREA GĂURILOR DUPĂ ȘABLOANE GATA CONFECȚIONATE SAU DUPĂ O ALTA PIESA.., NUMĂRUL DE GĂURI PANA LA 10 GĂURI

007 CMTA0.7B           FUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR .I.C.J.T.L. fier r.itund, patrat. atc cu flacara oxiacetilenica. . suprafața secțiunii profilelor 3,1 - 5 cm

008 CMTAU.7C           BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 3,1-10 cm

009 CMTA07D          BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 10,1-15 cm

010 CMXI14B          BUC.

scrierea literelor sau cifrelor ...cu șablon, manv.al cu pensula

011 CMXI14A          BUC.

scrierea literelor sau cifrelor ... manual cu pensula

012 CMTA08A1         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

013 CMTAQ8A2         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI T.AIAT LINIE CURBA

014 CMTA0.8B1          M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

0.00

0.09

0.00

0.00

0.09

0.00

0.36

0.00

0.00

0.36

0.00

0.47

0.00

0.00

0.47

0.00

0.59

0.00

0.00

0.59

0.00

0.16

0.00

0.00

0.16

0.00

0.31

0.00

0.00

0.31

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.40

0.00

0.00

1,-4 Oi

0.00

1.56

O ;.

0.00

r --Moț

0.00

V'‘M516

f ’

■x va,

015 CMTA08B2         M             1.000

TAIEREA TABLELOR CU. FLACARA. OXIACETILENI

CA. ... GROSIMEA TABLEI-MM-; 5,01-10-. FORMA CONTURULUI TATAT LINTE CURBA '■

11

016 CMTAL0A1] [1] BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- a materialelor -felul

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL LAT SI OTEL ROTUND SAU FATRAT PANA LA 2

017 CMTA10B11 [ 1] BUC.

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT2,l-5 018 CMTAlOClj [ 1] BUC.

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL

LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PESTE 5 019 CMTA10G1)         BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA

MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL LAMINATELOR |și SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL CORNIER, PANA LA 40X40X5 MM


020 CMTA10H li         BUC.

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL LAMINATELOR jsi SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL CORNIER, PESTE 40X40X5 MM

I

021 CMTA12A1         M             1.000

TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN

LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3-TAIERE DREAPTA

022 CMTA12A2 |         M              1.000

TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN

LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA

TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3-T AI ERE CURBA1 j

023 CMTA13H I         BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

0.31

0.00

0.00

0.39

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

1.87

0100

0.00

0.00


1.87 ■


o.oo

0.00

1.87

0.00

0.00

0.31

0.00

0.00

0.39

0.00

0.00

0.47

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

0.31

0.00

0.00

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

10.91

0.00

0.00

0.00

10.91

0.00

0.00

0.14

0.14

0.00

0.00

0.31

0.00

0.00

0.47

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

10.91

CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE

INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR

OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL.PANA 08

024 CMTA13I         i BUC.           1.000

0.

0.

0.

0.


TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL ,. FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12

025 CMTAL3J.         BUC.           1.000

0.

0.

0.

n


TAIEREA I,A RECE IN SECȚIUNE, CU DALTA SI CIOCANUI A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEI ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 13-16

026 CMTA16A1 -TAIEREA TABLELOR SUPRAFAȚA TABLEI TABLEI -MM- PANA


027 CMTA16B1

TAIEREA TABLELOR SUPRAFAȚA TABLEI TABLEI -MM- PANA


BUC. 1.000 LA FOARFECĂ GHILOTINA. . PANA LA 1 MP, GROSIMEA LA 3

0.

0.

0.

0.


BUC.           1.000

0.

0.

0.

0.


LA FOARFECĂ GHILOTINA.. 1,0-2 MP, GROSIMEA LA 3

028 CMTA20A1

1.000

TABLELOR

DREAPTA


0.

1.

0.

0.


1.000 TABLELOR CURBA


0.

1.

0.

0.


TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A

DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE

029 CMTA20A2         M

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A

DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE

030 CMTA27A          BUC

1.000


0.

o,

0.

0.


TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2

031 CMTA27B          BUC.           1.000

o o o

0.


TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2 1/2 - 4

032 CMTA27C1         BUC.           1.000

o o o o


TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 6

0.00


00

00.


0.00


0.00

00

0.20

20

00

00


0.00


0.00


00

31

0.00

0.31

0.00

00

00


o.oo0.31


00

0.00

36

00

00

00

0.00

42

00

00

00

0.00

40

00

.00

.00

0.00

.87

.00

.00

.00

0.00

.47

.00

.00

.00

0.00

.62

.00

.00

.00

0.00

.78

.00

.00

0.36

0.00

0.42

0.00

1.40

0.00

1.87

0.00

0.47

0.00

0.62

0.00

0.78

0.00

0.00

0.36

0.00

0.42

0.00

1.40

0.00

1.87

0.00

0.47

o.oo

0.62

0.00

0.38


033. CMTA27D           BUC.           1.000

TAIEREA:CU DISC DE OTEL A■ȚEVILOR SI ' PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE

PANA LAD10MM

034 CMTA27E           BUC.         . 1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm

035 CMTA27F          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVII "~I PROFILELOR METALICE...fiei lat de pana la 50x6 mm

036 CHTA27G          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 25x25x4 mm

037 CMTA27H          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 30x30x4 -45x45x5

038 CMTA27I          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 50x50x3-60x50x6

039 CMTB04A2         10 M.

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea suaterialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

040 CMTB04A1         10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1

041 CMTB04B1         10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat,

0.00

0.31

0.00

... 0.00

0.31

0.00

0.47

0.00

0.00

0.47

0.00

0.31

0.00

0.00

0.31

0.00

0.62

0.00

0.00

0.62

0.00

0.78

0.00

0.00

0.78

0.00

0.93

0.00

0.00

0.93

0.00

5.30

0.00

0.00

5.30

0.00

3.43

0.00

0.00

/Ac-; - /'■?-. :■

0.00

5.92

0.00

0.00

w M - a

5” 92-; .7                        /

peste la 40x10 lungimea profilelor

metalice -m- pana la 1

042 CMTBG4B2         10 M.        .1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lac, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

,0.00

8.72,

0.00

0.00

0.00

8.72

0.00

0.00

8.72-

043 CMTB04C1         10 M.         1.000

0.00

0.00

indrepatarea manuala a materialelor

4.05

4.05

profilate G’i otel, cupru sau aluminiu-

0.00

0.00

dimensiunea materialelor-mm-fier

0.00

0 co

4.05

cornier, pana la 40x40x6 lungimea

profilelor metalice -m- pana la 1

044 CMTB04C2         10 M.          1.000

0.00

0.00

indrepatarea manuala a materialelor

5.92

5.92

profilate din otel, cupru sau aluminiu-

0.00

0.00

dimensiunea materialelor-mm-fier

0.00

0.00

5.92

cornier, pana la 40x40x6 lungimea

profilelor metalice -m- peste 1

045 CMTC01A1B   [2] BOC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

1.09

1.09

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/

0.00

0.00

1.09

10 buc

046 CMTC01A1B   [ 3] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

0.48

0.48

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/

0.00

0.00

0.48

3 buc

047 CMTC01A1B   [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

1.25

1.25

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-

0.00

0.00

1.25

6/ 10 buc

048 CMTC01A1B   [ 4] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

0.53

0.53

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-

0.00

0.00

0.53

6/ 3 buc

049 CMTC01A1C        BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

1.40

1.40

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc-':diam găurii 6, 1 -8 / 10 buc

050 CMTC01A1C [ 1] BUC..           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1

8 i 3 buc

051 cmtco.ia:.d         buc.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gai’.rii 8,1 -12 / 10 buc1

052 CMTG01A1D [' 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / 3 buc

053 CMTC01A2A        BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / 10 buc

054 CMTC01A2A [ 1] BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3/3 buc

055 CMTC01A2B        BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,1-6 / 10 buc

056 CMTC0.1A2B [ 1] BUC.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,1-6 / 3 buc

0.00

0.00

0.00 0.

..

0.00

1.40:

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.00

0.00

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

0.00

0.00

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.00

0.00

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

3.43

0.00

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

1.18

0.00

0.00

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05

0.00

0.00

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

1.37

057 CMTC01A2C        BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3, piese mari -paeste :3kg/buc- diam găurii 6,1-8 / 10 buc

058 CMTC01A2C [ii BUC.           1.000

gaurirea pieilor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/i>'.’.c- diam găurii 6,1-8 / 3 buc

059 CMTC09A1         100 BUC.      1.000

ALE ZAREA MANUALA A GĂURILOR. .ADANCIMEA GAURIT-MN- FANA LA 10 DIM GAURII-MM-PANA LA 10

060 CMTC12A1         M             1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU

PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6

061 CMTC12B          M             1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU

PNEUMATIC...GROS TABLEI-MM-6-7

062 CMTC13A          BUC.           1.000

POLIZAREA CAPETELOR PP.OF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ 10BUC

063 CMTC13B          BUC.           1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3,1-5/ 10BUC

064 CMTC14A          M             1.000

POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI-CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE... POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA

065 CMTC15A          M             1.000

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

0.00


4.99


0.00


0.00            4.99


0.00

1.65

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

0.47

0.00

0.00

0.78

0.00

0.00

0.47

0.00

0.00

0.62

0.00

0.00

0.16

0.00

0.00

4.21


0.C0            1.65


0.00            3.12


0.00            0.47


0.00


0.78


0.00


0.47


0.00


0.62


0.00CANTIT.de SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-

0.00

PANALA 1

0.00

066 CMTC15B          M             1.000

0.00

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

3.58

CANT1T.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-'

0.00

1,1-3  .

0.00

067 CMT19B           M             1.000

0.00

PITIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA

3.90

SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP

0.00

LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- LA.NA LA

0.00

2

068 CMTC19C

M             1.000

0.00

0.00

PITIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA

4.67

SUPRAFEȚE NETEDE

SAU ROTUNDE -SUDURI CAP

0.00

LA CAP- GROSIMEA

MATERIALULI-MM- 3, 1-4

0.00

069 CMTC19D ;

M             1.000

0.00

0.00

PITIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA

4.99

SUPRAFEȚE NETEDE

SAU ROTUNDE -SUDURI CAP

0.00

LA CAP- GROSIMEA

MATERIALULI-MM- 4,1-6

0.00

0.00


070 CMTD18D1         BUC.           1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180 GRD


0.00

0.62

0.00

0.00


071 CMTD18D2         BUC.           1.000

0.00

0.93

0.00

0.00


0.00


ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD

072 CMTD18E1

BUC.           1.000

0.00

0.00

ÎNDOIREA MAN

A LAMIN, LA RECE SAU CALD,

0.93

INTRE 90N SI

180N, FELUL SI MARIMEA

0.00

LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2,

0.00

1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI

180

073 CMTD20A

BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA M?

.N A FILETELOR EXTERIOARE,

4.21

METRICE SAU C

JAZ, CU FILIERA. .LUNG

0.00

FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM. FILETULUI

0.00

METRIC<8/10 BUC

0

3.58

0.00

0

3.90

0.00

0

4.67

0.00

0

4.99

0.00

0

0.62

0.00

0

0.93

0.00

0

0.93

0.00

0

4.21

0.00

0


4.21


3.58


3.90


4.67


4.99


0.62


0.93


4.21


074 CMTD20B1          BUC .   ...       1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE.’• SAU'<3AZ, CU FILIERA. .LUNG

FILETULUI--MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC<8/10iBUC

075 CMTD20B2         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU 'GAZ,; CU FILIERA. . LUNG

FILETULUI -MM-16-25 DIAM,FILETULUI

METRIC 5-16/iO BUC


0.00

6.23

0.00

0.00


0.00

7.79

0.00

0.00


0.00


076 CMTD21A1 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAUiGAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC<8/10 BUC

077 CMTD21A1 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU !GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA IA 5 DIAM.FILETULUI METRIC<8/3 buc

078 CMTD21A2 i         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC9-16/1U BUC

079 CMTD21A2, :   [ 2] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC9-16/3 buc

080 CMTD21B1         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM76-IO DIAM.FILETULUI METRIC

< 8/10 BUC '

081 CMTD21B2         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/10 BUC

082 CMTD21B3         BUC.           1.0004.21

0.00

0.00


0.00

1.42

0.00

0.00


0.00

4.67

0.00

0.00


0.00

1.56

0.00

0.00


0.00

4.67

0.00

0.00


0.00

5.14

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


6.23

0.00

6.23

7.75

0.00

0.00

7.79

4.21

0.00

0.00

4.21

1.42

0.00

0.00

1.42

4.67

0.00

0.00

4.67

1.56

0.00

0.00

1.56

4.67

0.00

0.00

4.67

5.14

0.00

0.00

XI /w

fl ‘"\Xv fewAA

'■■i i

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE'SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FIRETULUI I-MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC >16/10 BUC- j

I

083 CMTD26A j          BUC.           1.000

RECONDITDONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE 31 REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10

j

084 CMTD26B ,'j          BUC.            3.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25

. -I

085 CMTE08A '         BUC.           1.000

EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON -BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT.;EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON

086 CMTF.09A1          BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI de 2CM- la Confecțiile metalice din TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 1-3/10 BUC

087 CMTE09A1 i [ 2] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 1-3/3 buc

|

088 CMTE09A2 1         BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/10 BUC

089 CMTE0.9A2 [ 2] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

76

10

30

5.76

0.00

.0.00

5.76.

30

0.00

17

0.47

0.00

30

0.00

0.47

30

0.00

52

0.62

30

0.00

30

0.00

0.62

30

0.00

57

8.57

30

0.00

30

0.00

8.57

30

0.00

74

3.74

00

0.00

00

0.00

3.74

00

0.00

28

1.28

00

0.00

00

0.00

1.28

00

0.00

67

4.67

00

0.00

00

0.00

4.67

00

0.00

56

1.56

00

0.00

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC. PIESA' PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 3,1-6/3 buc

090 CMTE09A31        BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA: - RAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE . . NUMĂRUL DE RAFTURI PE BUC.piesa! PANA LA 23, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/1C BUC

■i!

091 CMTE09A-.il [ 2] BUC.            1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA,PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/3 buc

092 ABF01B j         TONA

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI

BETON NEFASONAT DIN SAU IN MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL

093 ABF02B ''         TONA

DESCĂRCAREA OTELULUI BETON FASONAT IN MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL

094 ABF03A ț        TONA

TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA DE 10M

■i

095 ABF04A           TONA

DEPOZITAREA MANUALA A OTELULI BETON... NEFASONAT

096 ABF05A1 !         TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL

097 ABF05.B1           TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL

0.00            1.56.


0.00

5.45

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00

5.45

0.00

1.79

0.00

6.00

0.00

1.79

0.00

u.00

1.79

0.00

20.25

0.00

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20.25

0.00

19.01

0.00

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

19.01

0.00

20.25

0.00

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20.25

0.00

23.37

0.00

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

23.37

0.00

0.00

163.59

163.59

0.00

0.00

0.00

0.00

163.59-:-

3#->a^Sx

0.00

0.00

140.22

140.22

0.00

0.00

0.00

0.00

•*/        / - r-j’J

i? 140.2'2

-in

îî-**’ C

-       ! """F

0.00

0.00

\ ’ r

• j f     ' V

v‘‘ / i ■'ÎNDREPTAREA; OTELULI

COLACI. . . DIAM. 10-12

099 ABF06B

îndreptarea, oteluli

COLACI ..DIAM.14-16

BETON LIVRAT ..IN MM MANUAL . ..

TONA          1.000

BETON LIVRAT IN

MM MANUAL

 • 100 ABF06C           TONA

INDREPTAREaI OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI .. DlĂM. 18 MM MANUAL

i

 • 101 ABF07B I        TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM

1

 • 102 ABF07.C jj         TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 14-16 MM

 • 103 ABF07D j ,         TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU MIJLOACE MECANICE...DIAM 18-20 MM

 • 104 ABF0&A i|        TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MANUALE...DIAM 6-8 MM

 • 105 ABF08B ' !         TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU MIJLOACE MANTALE ...DIAM 10-12MM

 • 106 ABF10A i|        TONA

ÎNDOIREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MANUALE FARA CIOCURI LA CAPETE.

..DIAM.6-8MMB

 • 107 ABF10B ț          TONA

ÎNDOIREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MANUALE FARA CIOCURI LA CAPETE. ..DIAM.10-12MM

io5.ii

0.00

0.00

105

.17

0.00

0.00

105.17

0.00

105’. 17

0.00

0.00

0.00

105.17

0.00

j.0.00

105.17

0.00

74.78

0.00

0.00

0.00

74.78

0.00

0.00

i

74.78

0.00

31.94

0.00

0.00

0.00

31.94

0.00

0.00

31.94

0.00

31.94

0.00

0.00

0.00

31.94

c.oo

0.00

31.94

0.00

15.58

0.00

0.00

0.00

15.58

0.00

0.00

15.58

0.00

78.68

0.00

0.00

0.00

78.68

0.00

0.00

78.68

0.00

66.22

0.00

0.00

0.00

66.22

0.00

0.00

66.22

0.00

262.52

0.00

0.00

0.00

262.52

0.00

0.00

262.52

0.00

222.79

0.00

0.00

0.00

222.79

0.00

0.00

222.79-‘

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A BARELOR'FASONATE

 • 109 ABF12A1      i 1] TONA .       1.000

SPOR .LA- TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BAREI.. DIAM . 6-8MM-. PENTRU EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BARELOR

 • 110 ABF12BJ           TONA          1.000

SPOR LA TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BAREI..DIAM 10-12MM- PENTRU EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BARELOR

 • 111 ABM05A           TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. •DIAMETRUL 6-7 MM

 • 112 ABM05B           TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 8 MM

 • 113 ABM05C           TONA

MONTAREA BARELOR DI.N OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. •DIAMETRUL 10 MM

 • 114 ABM05D           TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. •DIAMETRUL 12 MM

 • 115 ABM05E           TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 14 MM

 • 116 ABM06A           TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 6-7 MM

 • 117 ABM06B           TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI

24.15

0.00

i.'

0.00

24.15

0.00

15.74

0.00

0.00

15.74

0.00

9.66

0.00

0.00

9.66


0.00

514.14

0.00

0.00

0.00

467.40

0.00

0.00

0.00

373.92

0.00

0.00

0.00

342.76

0.00

0.00

0.00

311.60

0.00

0.00

0.00

475.19

0.00

0.00


514.14


467.40


373.92


342.76


311.60


475.19


397.29

DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL-8 MM

 • 118 ABM06C 1     ... TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL- BETON IN PLACI

DE FUNDAȚIE ȘI RADIERE. . .DIAMETRUL.10-14 MM

115 A3M08A1A!         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA, BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 6 MM

 • 120 ABM08A1B         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA' BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 7-8 MM

 • 121 ABM08A1C          BUC. ■

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA!BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 10-12 MM

 • 122 ABM08A1D         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 14-16 MM

 • 123 ABM08A1E         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA I BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 18.t20 MM

 • 124 ABM08A1F         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA 'BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 22 MM

 • 125 ABM08A1G         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 25 MM

 • 126 ABM08Alh         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM

0.00

o. o:o                                  ■; ~

0.00

0.00

0.00

288.23

288.23

0.00

0.00

0.00.

0.00

0.00

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


397.2Î-


0,;00          288.23


0.00             1.56:


- 0.00

1.71

0.00

1.71

0.00

2.03

0.00

2.34


0.00            2.49INNADIREA BARELOR PRIN-SUDURA... PRIN SUPRAPUNEREA barelor pe orizontala... DIAMETRUL 32 MM

128.'ABM08A1K       . . BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 3'S’ MM- 40 MM :

 • 129 ABM08A2A         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA! BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRU! A MM

 • 130 ABM08A2E!         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA. . .

DIAMETRUL 7-20 MM

 • 131 ABM08A2F!         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA! BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 22-25 MM

 • 132 ABM08A2H         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA!BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 28!MM

 • 133 ABM08A21         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 32 MM

 • 134 ABM08A2J         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 36 MM

 • 135 ABM08A2K         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 40 MM

 • 136 APF02B           TONA

descărcarea sau incarcarea plaselor din mijlocul de transport

3.12

0.00

0.00.

3.12

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

0.00

0.00

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00 :

C. 00

2.65;

o.co

0.00

2.65

2.65

0.00

0.00

■-

0.00

0.00

2.65

0.00

0.00

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2.96

0.00

0.00

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

0.00

0.00

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

3.58

0.00

0.00

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3.90

0.00

0.00

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

4.67

0.00

0.00

31.16

31.16

// •

0.00

0.00

11. ‘ C

0.00

0.00

31'. 16

 • 137 APF03A1 TONA 1.000 0.00 transportul manual a plaselor.'-sudate pe 76.34 lOm-greutate plasa-3kg/mp 0.00

• 0.00.

138 APF03B1

TON?.

1.000

0.00

transportul

manual a plaselor’

sudate pe

50.64

lOm-greutate

; plasa-3-6kg/mp

0.00

0.00

139 APF04A

TONA

■I.OOO

0.00

depozitarea

manuala a plaselor

sudate..

59.20

in depozit

0.00

0.00

 • 140 APM01A [ 1] TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate "in’ elemente de 553.09 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea plasei pana la 2kg/mp 0.00

 • 141 APM01B 1 TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate in elemente de 373.92 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea plasei intre 2-3 kg/mp 0.00

  142 APM01C

  TONA

  1.000

  0.00

  montarea plaselor

  sudate in elemente de

  288.23

  construcție plane

  si orizontale,

  0.00

  greutatea plasei

  intre 3-4 kg/mp

  0.00

  143 APM01D

  TONA

  1.000

  0.00

  montarea plaselor

  sudate in elemente de

  233.70

  construcție plane

  si orizontale,

  0.00

  greutatea plasei

  intre 4-6 kg/mp

  0.00

  0.00

  76.34

  0.00

  0.00

  76.34

  0.00

  50.64

  0.00

  0.00

  50.64

  0.00

  59.23

  0.00

  0.00

  59.20

  0.00

  553.09

  0.00

  0.00

  553.09

  0.00

  373.92

  0.00

  0.00

  373.92

  0.00

  288.23

  0.00

  0.00

  288.23

  0.00

  233.70

  0.00

  0.00

  233.70

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT ȘI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE. SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE.DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEV1ZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


*^'sCHrOPU-<RI^țlNEL ,

gospodărire

i .R0A14A PLOIEST1

Formularul F3

Lista cu cantitative de lucrări

Deviz oferta .39.6206 LUCRĂRI DS VOPSITORIE

Categoria cie lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

"tt.        sau

a) Material.

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON

Secțiunea tehnica

0             1                   2                3               4                 5

001 CMXI8A

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA VOPSELELOR EMAUR

1.56

0.00

0.00

002 CMXI8B

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA VOPSELELOR ..ULEI

1.25

0.00

0.00

003 CMXI8C

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA VOPSELELOR..DUCO

0.93

0.00

0.00

004 RPCR31B1

[ 1] MP.

1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PI

3 LEMN LA INTERIOR

SI

EXT. CU

17.76

DOUA stratur:

[ *

0.00

0.00

005 RPCR31A1

( 4] MP.

1.000

0.00

o.oc

VOPSITORIE Fi

3 LEMN LA INTERIOR

Si

EXT. CU

11.53

UN STRAT *

0.00

0.00

006 RPCR44B1

[ 2] MP.

1.000

0.00

o.oc

VOPSITUL EXECUTATA PE METAL IN

2STRAT*

29.76

0.00

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

(col.3x

(col.3x

. (col.3x

(col.5+

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )


Secțiunea financiara

6               7                8                 9


1.56

0.00


0.00


1.56


1.25

0.00


0.00


1.25


0.93

0.00


0.00


0.93


17.76

0.00


11.53

0.00


29.76


0.00


0.00

0.00

29.76

007 RPCR44A1

[ 1]

MP.

1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PE

METAL

EXECUTATA 1

STRAT*

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

-.0 00

22.90

C.'-d RPCR55A1          MP.             1.000

0.00

0.00

CURĂȚIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

3.51

3.51

DECAPANT D002-12

0.00

0.00

0.00

0.00

3.51

** SPORURI ** MAT.: -100.0% KW..    0.0% UTI. :

: 0.0%

009 RPCXR09B     [ 1] MP.             1.000

0.00

0.00

CURATARE FANTANA ,LUCIUL APEI DE GUNOAIE

10.55

10.55

, BOLOVANI, MIZERII, INCLUSIV

0.00

0.0G

DEPOZITAREA GUNOIULUI SI ÎNCĂRCARE IN

0.00

0.00

10.55

AUTO

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
FINANCIAR-CONTABILITATE

IZr""™ 7LORIN


SERVICIU I

STEFANESCU FU


Formularul F3

Obiectivul: 0401  45000000

Obiectul:   .0002  45000000


TARIFE SGU 2018

SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV


Lista cu cantitatile de lucrări

Devizoferta>396207 CALCUL PENTRU APLICAREA NORMELOR DE MUNCA IN TEREN

Categoria, de lucrări: 0008 Preturile șunt exprimate in RON

Nr. Cr-pîtol1

de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a) Material'

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

11

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON

)       ( RON )

li.

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0

2                3

4

5

6

7

8

9

001 TRB05B22        TONA          0.100

0.00

0.00

TRANSPORTUL t

MATERIALELOR PRIN PURTAT

25.55

2.56

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 2 OM

0.00

0.00

2.56

002 TRI1AA01C1      TONA          0.100

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

5.45

0.55

MĂRUNTE,PRIN: ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

0.55

003 NMB019911        ORA           0.800

0.00

0.00

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1

15.58

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

12.46

004 TRI1AC14E3      TONA          0.100

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG

5.45

0.55

DEPLAS.PRIN

PURTARE PINA LA 10M AȘEZ.

0.00

0.00

AUTO-RAMPA,TEREN CTG.

0.00

0.00

0.55

005 TRB05B22

TONA

0.100

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR

PRIN PURTAT

25.55

2.56

DIRECT,MATERIALE

INCOMODE

PESTE.25 KG

0.00

DISTANTA 2OM .

0.00


0.00


0.00            2.56


LA'-ACESTE TARIFE'SE ADAUGA COTA DB CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE: PERTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. INCADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE :DE; ORELE-CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI '  ; ' BECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTlLITAflLE FotOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE.

MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


CHIOPUCț»


MO
SERVICIU STEFANESCU
Formularul F3Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2018

Obiectul: .. 0002 45000000    SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV

Lista cu .cantitacila de lucrări

-'Deviz Oferta.396209 LUCRĂRI EXECUTATE PE TEREN

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

prj

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

ort.        sau

a)Materiai

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col. 4c.'

col.4d)

6+7+8)

Denumi re

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0             1                  2                3

4

5

6

7

8

9

001   CB47A1     [ 5] ORA            1.000

0.00

0.00

TARIF CONSTATARE

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

15.58

006 CMTA05A     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

TRASAREA GĂURILOR DUPĂ ȘABLOANE GATA

4.77

4.77

CONFECȚIONATE SAU DUPĂ O ALTA PIESA...

0.00

0.00

NUMĂRUL DE GĂURI PANA LA 10 GĂURI-EXECUTATE PE TEREN

0.00

0.00

4.77

007 CMTA07B     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier

5.03

5.03

rotund, patrat, etc cu flacara

0.00

0.00

oxiacetilenica...suprafața secțiunii

0.00

0.00

5.03

profilelor 3,1- 5 cm- NORME EXECUTATE PE

TEREN

008 CMTA07C      [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier

5.14

5.14

rotund, patrat, etc cu flacara

0.00

0.00

oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 5,1-10 cm, OPERAȚII EXECUTATE

0.00

0.00

5.14

PE TEREN

009 CMTA07D     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier

5.27

5.27

rotund, patrat, etc cu flacara

0.00

0.00

oxiacet.ilenica.. .suprafața secțiunii profilelor 10,1-15 cm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

012 CMTA08A1 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACĂRA OXIACETILENI

CA. . .GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

013 CMTA08A2 J 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA, OXIACETILENI

CA. . .GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE. CURBA- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

014 CMTA08B1 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

015 CMTA08B2 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

023 CMTA13H [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

024 CMTA13I      [ 1] BUC..            1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

030 CMTA27A [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

031 CMTA27B [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

0 - 00

b. < 6

0.00

0.00

0.00

5.76

0.00

0.00

5.76

0.00

0.00

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

6.08

0.00

0.00

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

6.23

0.00

0.00

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

4.99

0.00

0.00

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

4.81

0.00

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4.88

0. Gi

0.00

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

5.14

0.00

0.00

5.30

5.30

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2 1/2 - 4-OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

032 CMTA27.C1 [. 1] BUC.            1.000

TAIEREA-CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR 31 PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

033 CMTA27E     [1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA L'.’D 10MM- OPERAȚII EXECUTATE PE TEF.EN

034 CMTA27E      [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

035 CMTA27F     [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier lat de pana la 50x6 mm-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

036 CMTA27G     [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 25x25x4 mm-OPERATII EXECUTATE PE TERN

037 CMTA27H      [ 1] BUC..

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 30x30x4 -45x45x5-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

038 CMTA27I      [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 50x50x3-60x50x6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

039 CMTB04A2 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE

0.00

0.00

0.00

0.00

5.30 :

0.00

0.00

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00. :

0.00

5.45 .

0.00

A A A V . W

4.99

4.99

0.00

0.00

o.eo

3.00

4.99

PE TEREN

040 CMTB04A1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau- aluminiu- ; dimensiunea materialelot-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

041 CMTB04B1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a inataria.l elor profilate din otel, cupru sar aluminiu-dimensiuneaI materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea, profilelor metalice -my' pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

I

042 CMTB04B2! [ 1] 10 M.           1.000

indrepatareaj manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiuneamaterialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m-H peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

043 CMTB04C1J [ 1] 10 M.          1.000

indrepataredImanuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimens lunea .materialelor-mm-fier cornier, paria la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

i    [ 1]  10 M.            1.000

manuala a materialelor

n otel, cupru sau aluminiu-


044 CMTB04C2 indrepatarea profilate di dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pan profilelor m

a la 40x40x6 lungimea etalice -m- peste 1-OPERATII


EXECUTATE PE -TEREN

053 CMTC12A1II ( 1] M              1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA

CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU

PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6-OPERATII

EXECUTATE PE TEREN

00

0.00

10

8.10:.

00

0.0,0

00

0.00

8.10

00

0.00

59

.■■.53

00

0.00

00

0.00

10.59

00

0.00

40

13.40

00

0.00

00

0.00

13.40

.00

0.00

72

8.72

.00

0.00

.00

0.00

8.72

.09

0.00

.59

10.59

.00

0.00

.00

0.00

10.59

.00

0.00

.14

5.14

.00

0.00

./'■< ' p

.00

0.00

5?1'4'

h'::

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA.CARE A FOST?TAIATa! |CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR IpORTATIV ELECTRIC. SAU PNEUMATIC. .|.|gROS TABLEI-MM-6-7tOPERATII EXECUTATE PE TEREN

I.l. ...       .                   -

[.1] BUC.            1.000

PROF CARE AU FOST


055 CMTC1.3A,, .

POLIZAREA CAPETELOR

TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL

SAU PNEUl'l. .SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ lOBUC-SPERfttlt EXECUTATE PE TEREN

I

056 CMTC13B      [ 1] BUC.           1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST

TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL

SAU PNEUM. .! 10BUC-OPERA'


SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3, 1-5/

'II EXECUTATE PE TEREN

057 CMTC14A

[ 11 M


1.000


POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI-CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE.. POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

058 CMTC15A

POLIZAREA SADURILOR CU POLIZORUL... CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-

PANA LA 1-ORERATII EXECUTATE PE TEREN II

059 CMTC15B .:    [1] M              1.000

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-

1,1-3-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

I

i [ 1] BUC.             1.000

|a LAMIN, LA RECE SAU CALD, I180N, FELUL SI MARIMEA


[ 1] M


1.000


063 CMTD18D1

ÎNDOIREA MAN

INTRE 90N SI

LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECTIUNlp INDOITURA 90 GRD SI

GRD-OPERATII


064 CMTD18D2

ÎNDOIREA MAN

INTRE 90N SI


■EXECUTATE [PE TEREN

I

|     [ 11 BUC.

A LAMIN, LA RECE■SAU


180


1.000

CALD,


180N, FELUL SI MARIMEA


LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD-OPERATII EXECUTATE PE


TEREN


065 CMTD18E1


[ 1] BUC


1.000


0.00

5.45

0.00

0.00.

0.00

5.45

0.00

0.00

5 -. 45:

0.00

0.00

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

o.uo

5.14

0.00

0.00

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

0.16

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.00

0.00

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

0.00

0.00

8.26

8.26

0.00

0.00

0.00

0.00

8.26

0.00

0.00

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

5.61

0.00

0.00


0.00

0.00

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00


0.00


0.47


0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


4.99


5.30


5.45


0.00

0.00

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00


0.00îndoirea man a lamin, la rece sau cald, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN. PLATElANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2,

1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA.LA 90 SI 180-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

066 CMTD20A [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

067 CMTD20B1 [ I] BUC.


1.000


EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG

FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI


METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN        î

I

068 CMTD20B2 [ 1) BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAu!GAZ, CU FILIERA..LUNG

FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE

TEREN

069 CMTD21A:


[ 2) BUC.


1.000


EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG


FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE


TEREN

070 CMTD21A2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU |GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI

METRIC9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE

TEREN

071 CMTD21B1


[ 1] BUC.


1.000


EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG


FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC < 8/5 BUC-OP|ERATII EXECUTATE PE TEREN

||

072 CMTD21B2|| [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE,

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG


0.00 .

0.00


0.00

.0.00


5.61


O . 00

8.88

0.00

0.00


0.00

8.80

A r> A


0.00


8.88


0.00

10.91

0.00

0.00

0.00

10.91

0.00

0.00

0.00

12.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.35

9.35

0. >3

0.00

0.00

0.00

0.00

5.14

5.14

0.00

0.00


O.’OO              1.0.91 - •-


0.00           12.46


0.00 8.88


0.00            9.35FILETULUI -MM-6-10 DIAM-FILETULUI.METRIC

9-16/5- BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

073 CMTD21B3 [ 1JBUC.           1,000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR .INTERIOARE, METRICE' SAU' GAZ, CU TARODUL. . LUNG

FILETULUI:-MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC >16/5 BUC-operatie executata pe teren

074 CMTD26A ,     [ Ij BUC.            1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA silTULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10-OPERATIE EXECUTATA PE TEREN

075 CMTD26B

[ 1] BUC.


1.000


RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SIlITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA. . DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25-OPERATIE EXECUTATA PE i TEREN

076 CMTE08A

EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU FORMARE DE C, BETON ARMAT.

SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON-TEREN


[ 1] BUC.


1.000


ARCASE NECES ELEMENTELOR DIN !EXECUTAREA HAFTURILOR DE


1

077 CMTE09A1IÎ [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA PiUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA !PROFILE.. NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC. PIESA! j PANA LA 25, GROSIMEA MAT .-MM- 1-3/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN         !

[ 1] BUC


078 CMTE09A2

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE

PE BUC.PIESA


1.000

RAFTURI


NUMĂRUL 1E HAFTURI

PANA LA 25, GROSIMEA MAT . -


MM- 3,1-6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

079 CMTE09A31; [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

0.00

0.00

10.44

10.44

0.00

0.00

O.GO

0.00

5.14

5.14

0.00

0:.00

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

10.44:

0.00

0.00

5.14

0.00

0.00

5.30

0.00

0.00

13.24

0.00

0.00

8.41

8.41

0.00

0.00

0.00

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

0.13

10.13

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT . -MM- PESTE 6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

080 AfiFOlB        [ 1] TONA. .'          1.000

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI BETON NEFASONAT DIN SAU IN MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL-operatie executata in teren

081 ABF02B       [ 11 TONA           1.000

DESCĂRCAREA OTELULUI BETON FASONAT IN

MIJLOCUL DE TRANSPORT..-MANUAL-OPERATIE

EXECUTATA IN TEREN

I

082 ABF03A

TRANSPORTUL


[ 1] TONA           1.000

MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA

A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA

DE 10M- OPERAȚIE EXECUTATA IN

TEREN


1.000

BETON...


083 ABF04A

DEPOZITAREA


{ 1] TONA

MANUALA A OTELULI

NEFASONAT-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

I

1

084 ABF05A1 i [1] TONA          1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

i i

085 ABF05B1 i [ 1] TONA           1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI . .DIAM.10 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN!TEREN

086 ABF06A |l [1] TONA          1.000

ÎNDREPTAREA ^OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.10-12 MM MANUAL- OPERAȚIE EXECUTATA IN jTEREN

1

087 ABF06B i [ 1] TONA           1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI' ..DIAM.14-16 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

0.00


0.00


10.13


) î

)

)


0.00

66.39


0.00


66.99


) ) )

3

3

>

)

)

3

3

3

3

5

3

3

3 L

3

3

3

3

3

3

3


0.00

56.40

0.00

0.00

62.32

0.00

0.00

60.76

0.00

0.00

205.66

0.00

0.00

177.61

0.00

0.00

147.23

0.00

0.00

0.00


142.56


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


56.40


62.32


60.76


205.66


177.61


147.23


142.56


088 ABF06C       [ 1] TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DJAM. 18 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

089 ABF07B      [10 TONA

TA.IEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM-OPERATIE EXECUTAT?. IN TEREN

030 AEFC7C      fi] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 14-16 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

091 ABF07.D       [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

092 ABF08A       [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU MIJLOACE MANUALE ...DIAM 6-8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

093 ABF08B       [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MANUALE...DIAM 10-12MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

096 ABF11A       [ 1] TONA

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A

BARELOR FASONATE-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

099 ABM05A       [ 1] TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 100 ABM05B       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DI.- FUNDAȚIE. . •DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 101 ABM05.C       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE..

0.00


121.52


0.00


0.00


121.52


0.00


70.68


0.00


0.00


78.68'


0.00


78.68


000


0.00


78.68


0.00


62.32


0.00


0.00


62.32


0.00


125.42


0.00


0.00


125.42


0.00


112.96


0.00


0.00


112.96


0.00


70.89


0.00


0.00


70.89


0.00


560.88


0.00


0.00


560.88


0.00


514.14


0.00


0.00


0.00


420.66


0.00


s ■'v .........o*

© ! ' «5

■•S ' /

X*’/

— aA ,


\Ț/


.DIAMETRUL 10 MM-OPERATIE EXECUTATA IN

TEREN

 • 102 ABM05D       [ 1] TONA-          1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL: BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE. .DIAMETRUL 12 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 103 ABM05E       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 14 MM-OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN

 • 104 ABM06A       [ li TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 105 ABM06B       [ 1] TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 106 ABM06C       [ 1] TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 10-14 MM-OPERATIE EXCUTATA IN TEREN

 • 107 ABM08A1A [1] BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 6 MM- OPERAȚII EXECUTATE IN TEREN

 • 108 ABM08A1E [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA.. PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 7-8 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 109 ABM08A1C [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 10-12 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 110 ABM08A1D [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

0.00


0.00         420.66


0.00

389.50

0.00

0.00

0.00

389.50

.0.00

0.00

0.00

0.00

358.34

358.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

521.93

521.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

444.03

444.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

334.97

334.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.14

5.14


389.50


358.34


521.93


444.03


334.97


6.23


6.39


6.39


SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 14-16 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 111 ABM08A1E [ 1] BUC. ...         1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 112 ABM08A1E' [ 1] BUC.            1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 2.2 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 113 ABM08A1G [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 25 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 114 ABM08A1H [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 115 ABM08A1I [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 116 ABM08A1K [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 36 MM- 40 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 117 ABM08A2A [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 6 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 118 ABM08A2E [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 7-20 MM-OPERATII EXECUTATE IN

0.00

0.00

0.00.

0.00

5.14

0.00

0.00

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

7.01

0.00

0.00

7. 17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00

7.17

0.00

0.00

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

7.48

0.00

0.00

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

7.63

0.00

0.00

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

7.79

0.00

0.00

7.95

7.95

0.00

0.00

0.00

0.00

7.95

0.00

0.00

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

0.00

0.00

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

TEREN

 • 119 ABM08A2F [ '.j BUC.            1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN . SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... .

DIAMETRUL 22-25 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 120 ABM08A2H [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA___

DIAMETRUL 28 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 121 ABM08.A21     [ 1] BUC. .          1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 122 ABM08A2J [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 36 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 123 ABM08A2K [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 40 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 124 APF02B       [ 1] TONA

descărcarea sau incarcarea plaselor din mijlocul de transport-OPERTAIE EXECUTATE IN TEREN

 • 125 APF03A1      [ 1] TONA

transportul manual a plaselor sudate pe lOm-greutate plasa-3kg/mp-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 126 APF03.B1      [ 1] TONA

transportul manual a plaselor sudate pe lOm-greutate plasa-3-6kg/mp-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 127 APF04A       [ 1] TONA

depozitarea manuala a plaselor sudate..

0.00


7.63

0.00

0.00

7.63’

0.00

s Q5

0.00

0.00

7.S.5

0.08

8.26

0.00

0.00

8.26

0.00

8.57

0.00

0.00

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

77.90

0.00

0.00

0.00

123.08

0.00

0.00

0.00

97.38

0.00

0.00

0.00

105.94


8.57


9.35


77.90


123.08in depozit-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 128 APM01A      [.2] /TONA          1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție piane si orizontale, greutatea plasei pana la 2kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 129 APf-îOlB       [ 1] TONA           1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 2-3 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 130 APM01C       [ 1] TONA           1.000

montarea plaselor sudate in- elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 3-4 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 131 APM01D       [ 1] TONA           1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 4-6 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 132 APF03A123 BUC. 1.000 TRANSPORT MANUAL PE 10M-PANA LA AUTO- SI INCARCAREA 1N AUTO(PRECUM SI DESCĂRCAREA SI TRANSPORTUL MANUAL PANA LA ATELIER) A OBIECTELOR DE JOACA DEZAFECTATE IN TEREN 50KG/BUC I;

  133 RPSF16A1 CURATAT DUZE

  [13]

  BUC.

  1.000

  134  W3E01A1

  [ 2]

  BUC.

  1.000

  REGLARE DUZE FÂNTÂNI

 • 135 CMTC01A1B [ 5] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/ 1 buc executata in teren

3

3

0.00

3

0.00

3

.599.83

0

0.00

3 :


0.00


5991S3'


0

o.oo

6

420.66

0

0.00

0


0.00


420.66


0

0.00

7

334.97

0

0.00

0


0.00


334.97


0

0.00

4

280.44

0

0.00

0


0.00


280.44


0.00

30.69

0 0.00

0


o cn


0.00


30.69


0

0.00

6

4.36

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

6.40

0

0.00

0

0.00

0

0.00

8

4.78

0

0.00

0

0.00


4.36


6.40


4.78


 • 136 CMTC01A1.B [ 6J BUC.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-6/ buc executata in teren

 • 137 CMTC0.1A1C [ 21'BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila . adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6, 1 -8 / buc executata'pe teren

 • 138 CMTC01.A1D r 2] BUC.            1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / buc executata in teren

 • 139 CMTC01A2A [ 2] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / buc executata pe'teren

 • 140 CMTE09A1B [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC . PIESA | PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -

MM- 1-3/1 buc- executata pe teren

 • 141 CMTE09A2

  1.000


  EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

  DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN


TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/ buc, executata in teren

 • 142 CMTE09A31 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA1PANA LA 25, GROSIMEA MAT . -MM- PESTE 6/buc, lucrare executata in teren

0.00

4.80

0.00

0.00

..    4.80 •

0.00

4 Ol

.•

*1.^4.

0.00

0.00

4.81

0.00

4.77

0.00

0.00

4.77

0.00

5.02

0.00

0.00

5.02

0.00

5.05

0.00

0.00

5.05

0.00

5.14

0.00

0.00

5.14

0.00

5.22

O.CO

0.00

5.22

J.          NOTA:. LA ACESTE TARIFE SE, ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU^MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE,

;               ^-AX^ si-<COT«;DE PROFIT <SIiC0TA';DE-FF.V,®.SIN; CADRUL iACESTORi .TARIFE MANOPERA DIRECTACESTELDE ISj'SSlLEI/ORA,TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE1' - 'S1

''FOLOSITE SE VOR DECOMA IN. FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ ■SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM i'-?s > ’ L       FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE-VCK DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN

• .t . LUCRARILE EXECUTATE Ț-E DOMENIUL PUBLIC VOR FICDECONTATE IN FUNCTIE DE FACTURItE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI (DACA ACESTE'MATERIALE'*' . :                        AU PRETURI?DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
SERVICIU FINANCIAR-CONfABILITATE STEFANESCU FLORINOs--

/)«)

- .... i / <

< J ■■

y?'z VZ

formularul F.3

Obiectivul:  0401. 15000000 TARIFE SGU 2018                                               -;

Ob.ectul: •   0002  45000000 : /SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV       ■ 11.< i II fc-

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz Oferta 3.9G21T ASISTENTA TEHNICA SCENA MARE SI SCENA MICA/ORA


Nr. Capito1 de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumi xe

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001   EH03A1     [ 1] ORA            1.000

0.00

0.00

ASISTENTA TEHNICA SCENA

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

31.16


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

^©JBWfcTOR GENERAL i

’~^fa*“^.ăjISTINEL

i I

Lista cu cantitatile de lucrări

Pe’, iz oferta 396212 ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI/ORA

001 EH03A1I [ 2] ORA             1.000

ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI

0.00 ;


0.00

46.74


0.00


0.00           46.74


Categoria dej lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol

de lucr

UM    CANTITATEA-

T\TT «. u

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt. ■ .:          s

âU

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumi r

e

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON

Sec

tiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

1

2               3

4

5

6

7

8

9

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI(DACA ACESTE IMATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


URBANA PLOIEȘTI
SERVICIU FINANCIAR-CONTAHILITATELista cu cantitatilc dc lucrări

Deviz oferta 396213 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHN

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capital de lucr crt.        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM    CANTITATEA

comasata)

PU

a(Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x ;    col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

( RON )

TRANSPORT-(col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea ‘

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2               3

4

5

6

7

8

9

001 AUT1153

ORA           1.000

0.00

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

0.00

40.19

40.19

0.00

0.00

40.19

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDCRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOF FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEFiflftTE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFAR15ITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).GOSPODAP'^Iti ftrx

ADMINISTRATIV

PANAINiE MARIUsV


SEF SERVICIU


EHNICO-J MARIUS'Obiectivul:  0401  45000000

Obiectul:țI-.. 000?  45000000


TARIFE SGO 2018

SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396214 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHN

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate iu RON

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA'

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col. 3r.

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON

)       ( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea

financiara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001 AUT1154          ORA

1.000

0.00

0.00

AUTOFURGON IVECO DAILY

0.00

0.00

44.36

44.36

0.00

0.00

44.36

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI i UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VCffi FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
serviciu financiar-contabilitate’......

STEFwlESCU FLORjN ■ - ;il

/Obiectivul:

Obiectul: ■

!i

Formularul F3

0401  45000000

,,-0002  45000000

TARIFE SGU 2018

SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV

</

ii

Lista cu cantitatile

de lucrări

eviz. ofertă 396215 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT

SUNET/EVENIMENT

Categoria de

lucrări: 0015

Preturile su

'jj

iit exprimate in RON

Nr. Capitol

de lucr.    UM     < '

- j           /

MATERIAL

MA. >F

. UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.    .     șiau

a)Material

(col.3x

(COI . X

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b.) Manopera

col.4a)

cOj. . 4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumirle

c)Utilaj

d)Transport

1

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

sec

tiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

001   EI12A1

[ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET, TRIF

82.57

82.57

CF.HCL5 3 8 /2Q15/EVENIMENT

0.00

0.00

0.00

0.00

82.57

002 AUT1154

|           ORA

2.000

0.00

0.00

AUTOFURGON UVECO DAILY

0.00

0.00

44.36                                88.72

0.00                                                 0.00           88.72

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INC-RECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSItE SE VOR DECONTAIN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCUFS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VCR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPA'IATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE;PE/DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFASITUL DEVIZULUI( 'DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Obiectivul: 0401  45000000

Obiectul; -0002  45000000


TARIFE SGU 2018

SERVICIUL TEHNICO-ADMTNISTRATIV


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396216 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT LUMINI/EVENIMENT

Categoria de ’ucrari- 0015

Preturiie ''■'.ic-exprimate _rrr 5.ON

Nr. C- . ito.'     lucr

crt.    .     sau

Subcapitol(norma Denumire

. . . UM    CANTITATEA

comasata)

PU .

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

—TERIAL

(col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRA . «OjU (col.3x

col.4d)

( RON )

TOTAL

(col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2                3

4

5

6

7

8

9

001   EI13A1    [ 1

] BUC.            1.000

0.00

0.00

INSTALARE LUMINI SCENA SI DEMONTARE

34.59

34.59

LUMINI SCENA

0.00

0.00

0.00

0.00

34.59

002 AUT1153

ORA           2.000

0.00

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

0.00

40.19

80.38

0.00

0.00

80.38

NOTA:>LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIEIASIGURATORIE PENTRU MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE' | COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE li : ; SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE<CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS; UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE i:     EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE (AU

iii! PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2018

Obiectul: ... 0002 45000000    SERVICIUL TEHNTCO-ADMINISTRATIV

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396217 SCENA MARE MONTAT SI DEMONTAT/EVE

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de J.ucr.   UM    CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport -( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col 3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                 2               3

4

5

6

7

8

9

001 RPCXH01A    ( 1] MP.           80.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT SCENA

25.96

2076.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2076.80

005  W2E07A2     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

62.32

006  W2E07A2     [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

62.32

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU


MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV

COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE DEVIZULUI( A ACESTE MATERIALE AU PRETURI


COTA DE INDIRECTE,DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN


FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, ACESTE TARIFE).


IN DEVIZE SEPARATE. SEPARAT LA SFÂRȘITULECONOMIC

IHAELA


SEF SERVICIU PANAI


TEHNICO-ADMINISTRATIV E MAR
SERVICIUObiectivul:  0401  45000000 .TARIFE SGU 2018


Obiectul:/'-A0002  45000000 SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV.


Lista cu cantitatile de lucrări

■ur+iiT Deviz oferta 396218 SCENA MICA MONTAT SI DEMONTAT/EVENIMENl


Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATE’'

crt.       sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                 2               3

4

5

6

7

8

9

001 RPCXH01A    [ 1] MP.           40.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT SCENA

25.96

1038.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1038.40

005  W2E07A2     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

62.32

006  W2E07A2     [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

62.32

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU


MUNCA (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE, COTA DE PROFIT SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 15,58 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI.__

DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI


PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN


FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, ACESTE TARIFE).


IN DEVIZE SEPARAajEoX'^ SEPARAT LÂ^SFARSlJWfU

......

i /îl

ir,: ,                             ' | C

FINANCIAR-CONTABILITATE / ________....... , .       / .Ti'STEFANESCU<Fl IN x /


Formular F3

OBIECTIV: 91 TARIFE LUCRĂRI 2018

' I' iti?                                     jț. '■ ' '


LISTA

. cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 03-SUPLIMENTARE TEHNIC

Categoria de lucrări: 01-SUPLiMENTAEE TEHNIC


Capitalii! de lucrări

—tnr

Cantitatea

Prețul «șț’iar

Materiale    Manopera

Utilaj

Transport

---rOTĂT

crt.

airriDO, Denumire ros Observații Corecții

1 . ■

1

a b c

T

msteria’e maribperc utilaj transport .

Dtal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5 = 3 X 4a    6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X'4d

9 = 3X4

1

DG01Bl[l] 09 MP                  1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,000,00

8,10

0,00

DESFACERE PAVAJ

0,00

î-2.U

8,10

8,10

2

RPSA17B1[2]   0 9 M

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

14,54

14,54

MONTAT

ȚEAVA PE DN 32X2

0,00

0,00

0,00

«

14,54

14,54

3

W1S07B2      09 M

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

2,69

2,69

CABLU TIP . . . ,'6KV, TRIF 70MMP,INTRODUS

PRIN

ȚEVI DE

0,00

0,00

PROTECȚIE LA TRECEREA PRIN PEREȚI

0,00

0 00

2,69

2,69

4

RPEG18A1[2]  09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

31,11

31,11

REFĂCUT IEGATURI1 ELECTRICE IN CORPUL

DE ILUMINAT

0,00

0,00

O A ■ ■-

0,00

0,0©

31,11

31,11

5

ED11B1[1]    09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

8,10

8,10

MONTAT

BECURI

0,00

0,00j

0

1

1

/-■£«■ x

O 5 *.«v

IC34D1[17]  .

/..P9-BUC&TA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,001 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,001

4,21

MONTAT

DOP DE OTEL IN â

16ui DUZEI, 2

TOLI

0,00

0,00

4,21

7     . * -•

• SA40F1

09 BUCATA

i.-jooeo

0,00

Sp.mât-100,00 Sp.man

0,00

. Spini    0,00

19,16

FLANSA

oarba «blana, din fonta, pt . conducte- . df.

PkESIU

0,00

NE,MONTATA PE ZIDURI,AVIND D=150 MM

0.00

' '

19,16

8

M1B12A1[7]

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

81,79

DEMONTAT DISTRIBUITOARE

0,00

0,00

81,79

9

ATE09G[5]

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,0

0 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

5,30

DEMONTAT ROBINET!

{

0,00

0,00

5,30

10

RPSB15F1

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

40,66

INLOC.

TUB D=20.0Mft CU GURA CURĂȚIRE DE

: FONTA

ETANȘA              ' '

0,00

T CU

FRING.ALBA1SI CIMEÎNT

0,00

40,66

11

ACE07C1

09 SUTE M

1,00000

0,00

Sp.mât-100,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

31,16

SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR

0,00

E CU APA AVIND DN 100

0,00 ■

31,16

■12

RPCO59A1

09 BUCATA

1,00000

0,00

i

Sp.taât 0,00 Sp.man

0,00

i Sp.uti 0,00

11,53

MONTAJ

COȘURI DE’GUNOI

0,00

0,00 •

l >

11,53

i-.' ■?

c; :

[ ron |

:: 5 = 3 X 4a ‘ ;

6 = 3X4b

7 = 3 X 4c .

8 = 3X4d

9 = 3X4

0,00

4,21

0,00

0,00

4.21

Q/ÎJțî

19,16

0,00

0,00

I ’

_

19,16

0,00

81,79

0,00

I ,00

I

81,79

0,00

5,30

0,00

0

,00

5,30

0,00

40,66

0,00

(

,00

40,66

0,00

31,16

0,00

0

>00

31,16

0,00

11,53

0,00

c

■ 00

11,53

<ț ș


; 0

;  4 \ ^,,5.;;.

13“ .

CMTH07D

1L0J BUCATA

'15 1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Spiuti 0,00'

4,99

ÎNLOCUIRE B0tt:D^12

MM'CU L=120 MM

0,00

0,00

4,99

14

RPDEllA

09 BUCATA

U.svvOO

0,00

Sp.niat

0,00 Sp.man

0,00

■ Sș uti    0,00

22,75

PLANTAREA STÂLPILOR

DIN METAL CONFECT

ION A**

a 1NDUST

0,00

RAL

0,00

22,75

15

RPCS08A1

09 MP

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,86

UMPLEREA ROSTURILOR

LA PAVAJ CU NISIP

0,00

0,00

6,86

16

DE 11 Al

09 M

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

4,73

BORD MICI PREFBETON 10 X 15 CM PT INCADR

TROTUARE

0,00

SPATII

VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON

10 X

20 CM

0,00

4,73

17

EI16B

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

-Sp.uti 0,00

22,59

MONTAT

GHIRLANDE CU

STEGULETE L= 22 M

0,00

0,00

22,59

18

RPAF08A1

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

45,59

DEMONTAREA ELECTROPOMPEI DE PE SASIU

0,00

0,00

45,59

19

RPAC30A1

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

9,96

DEMONTARE FI.OtOR LA

FANTANA

0,00

(’. i1j

0,00

' •. ■

• • C ■ :

9,96


1 ron ]

5 = 3 X4a

î 6 = 3 X 4b

7 = 3 X4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

0,00

4,99

0,00

0,00

4,99

0.00

22,75

0,00

0,00

22,75

0,00

6,86

0,00

0,00

6,86

0,00

4,73

0,00

0,00

4,73

0,00

22,59

0,00

0,00

22,59

0,00

45,59

0,00

0,00

A 45,59

0,00

.•/(X C'v j.

9,96

a' -. .<! 1$

0,00

A?-L, J ir seS-* -

Sc?’ ■- 0,00   .

7 oi

9,96

V    ........-

A

X -v V V

- -Î O                        1 - .         -'■>                        3--~4:-■’

1 /   . 20 ^.RpADllBl 0,019 BUCATA              1,00000

;     V:4“ Sp,mat OșOO)3 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00'"

MONTARE FLOTOR ' FANTANA V "

0,00 13,09

0,00

1,67

0,00

0,00

1,67


2-1     IZA04A1       09 MP                   1.00000

Sp.mat 0,00 Sp.man    6,00     Sp.uti

CURATARE CU PERIA DE SARMA CONDUCTE, ARMATURI SI S

UPORTI METALICI'■■

22     M1B14A1       09 BUCATA             1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00           101,27

DEMONTAT ELECTROPOMA IN SUBANSAMBLE,CURATAT,GRESAT

, REMONTAT. ■'                                                  _____

101,27

23

DECAPARE

M1J25A1

Sp.mat

SI SPALARE

09 M'

0,00

3 M/BUC

Sp.uti

1,00000

0,00

0,00

5,61

0,00

0,00

0,00

ȚEVI

Sp.man

IROMATE L=l.

5,61

24

ACE07C1

09 SUTE M

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

31,16

SPALAREA

SI DESINFECTAREA

CONDUCTELOR

DE ALIMENTAR

0,00

E CU APA

AVIND DN 100

0,00

31,16

25

ATE28A01

09 BUCATA

1,00000

0,00

.: Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

218,12

REVIZIE

INSTĂLATÎE

ELECTRICA FÂNTÂNI

0,00

0,00

> i               •

218,12

26

ATE07C

09 BUCATA

1,00000

0,00

■1 .Sp.mat

o.oq

Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

437,80

REVIZIE

SI REGLAJE

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

( «■.

0,00

j.v}

0,00 ■

43 / .6 j

437,80


_____________________________________________________________________________________________________________________I__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


p.

7 = 3 X 4c > 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

■‘-5='3X'4a     6 = 3.X 4b

0,00

13,09

0,00

0

00

13,09

O.0C

1,67

0,00

,00

1,67

0,00

101,27

0,00

(!)

,00

101,27

0,00

5,61

0,00

(

,00

5,61

0,00

31,16

0,00

0,00

31,16

0,00

218,12

0,00

0,00

218,12

0,00

437,80

0,00

0

ijfflO

- J. *■ ' /      ■ *

437,80

\i:.î•'J


U

t .! j-

0

1- t--: .         -îi' - 2.r*

V.-*       .' 3’                      •

27 .EH10XB'

■EL'aa BUCATA

1,00000

0,00 .

:      ..’/j"- Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Spiuti 0,00fe

7,79

VERIFICAT SI REPÂRAT

INSTALAȚII ELECTRICE

- ORNAME

0,00

NTE SĂRBĂTORI   ■’

0.00 R

7,79

28.'-   L2E41B1

09 BUCATA

1,50000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

11,22

prindere figUr1: Ornamentale in cârlige si

ANCORARE

0,00

A LOR - ORNAMENTE SĂRBĂTORI

0.00

11,22

29    RPEJ02D

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

4,99

MONTAREA DIBLURlLOR

AUTOFORANTE IN ZIDĂRIE

DE CARA

0,00

MIDA SAU BETON

0,00

4,99

30    EE10XA

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

18,70

REFLECTOR,PROIECTOR,

FAR,MONTAT PE SUPORT EXISTENT

0,00

cu poziție fixa-'■■

0,00

; '(ț

18,70

31     IZA10A1

09 MP

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

10,28

CURĂȚIREA suprafața

MOCHETA PRIN PERIERE

0,00

0,00

10,28

32    EE10XB

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

31,16

REFLECTOR,PROIECTOR,

FAR,MONTAT PE SUPORT EXISTENT

0,00

INCLUSIV LEGATURI ELECTRICE

0,00

31,16

33     EE09XCT

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.nti 0,00

31,16

DEMONTAT SI MOlrtÂT SPOT PAVAJ, INCLUSIV LEGATURILE

0,00

ELECTRICE

0,00

VJ i , •

31,16


f'J1'

■ ■ i-

(ron |

,* 5.=3X4a •/

6=.3X4b

7 = 3 X 4c '

8 = 3 X4d   1

9 = 3X4

0,00

7,79

0,00

-■

(i,00

7,79

î»,00

11,22

0,00

9,00

11,22

0,00

4,99

0,00

0,00

4,99

0,00

18,70

0,00

0,00

18,70

0,00

10,28

0,00

0,00

10,28

0,00

31,16

0,00

0,00

31,16

0,00

31,16

\ s V

0,00

1 - îl

Jj'cste/ /

'?S \\ «

x\

1 J1.16

w'&X

X /   <’

■’«         XXFormular F3

Kreci/tohîLUCR Obiectivul        • (9hz03

CateOl

|ron|

. 0 ■< •, : ;

1 . : 2>--

3

•    4<'>->            -5 = 3

X4a X =

6 = 3 X 4b

7 = 3X4c ?

8 = 3X4(1

i9=3X4

•34 W RPEE15A1

0.-09 BUCATA ' W.

■X       1,00000

0,00

0,00

p  '* • •

; •...              Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00--

6,2.3

6,23

ÎNLOCUIT . BECURI LA

STÂLPI FOTOVOLTAICI, PE

SCARA ’

. j       0.00

0,00

0,00

0,00

6,23

6,23

•35 , • RPEF21C

09 BUCATA

1.C0C-00

0,00

ii,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

5,76

5,76

ÎNLOCUIRE DULIE LA

STÂLPI FOTOVOLTAICI, INCLUSIV L

0,00

0,00

EGATURILE

0,00

0,00

5,76

5,76

36    RPEF22A

09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

1,09

1,09

0,00

ÎNLOCUIT globuri pe

STÂLPI FOTOVOLTAICI, PE SCARA

0,00

0,00

0,00

1,09

1,09

• 37     RPEF21B

09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

4,83

4,83

MONTARE SUPORȚI GLOBURI, PE SCARA, CU PRINDERE IN

0,00

0,00

AUTOFORANTE   ■

0,00

©,00

4,83

4,83

38    RCSE18B

.09 M

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

6,86

6,86

ETANSARE PROIECTOARE SI GLOBURI CU SILICON

0,00

0,00

0,00

0,00

6,86

6,86

39    EF06B1

09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

, ?              Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

10,91

10,91

MONTAT SIGURANȚE IC

A, PROTECȚIE CIRCUITE

SPOTURI

0,00

0,00

ȘI. PROTECTOARE,

0,00 '

00

10,91

10,91

; 40     ED06A '

09 iâUCATA

1,00000

0,00

0,00

!              Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

12,00

12,00

DEMONTAT SI MONTAT

ACUMULATORI LA STÂLPI FOTOVOLTA

s ■      0,00

0,00

ICI ( ÎNLOCUIRE i

0,00

Ii.uo

12,00

» ./

12,00

0.-     "S 1               ‘WsSW -4 -t     5 5-3X4a T 6 = 3X4b 7 = 3X4c 8 = 3X4d 9 = 3X4  ..

41: : , RCSS16A     ■-JS MP :

’•    ’^5'’ Sp.mat 0,00’ Sp.man 0,00

REPARAREA .IMPREJMUIRIldA DIN PANOURI DE GARD LAȘA DE SARMA .J '

1,00000

Sp.uti    0,00

DIN ?•

. 0,00

7,79

0,00

0 00

0,00

7,79

0,00

0,00

7,79

7,79

42 , ’    1ZA10B1         09 MP '         •  ■,

1.Q0000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

10,75

10,75

CURĂȚIREA SUPR TABLEI NEGRE LISE CC PERIE SIRMA SI

0,00

0,00

SMIRGHEL DEGRES WHITE SPIRIT PTR APLIC ’PROT ANTC

0,00

0,00

10,75

10,75

43     W2E09A02      09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

9,82

9,82

DEMONTAT JARDINIERE

0,00

0,00

0,00

00

9,82

9,82

44     CMTC14A[2]    09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

0,62

0,62

POLIZ PUNCT DE SUDURA-HAFTURI- CU POLIZOR PORTATIV

0,00

0,00

LA CONF. METAL POLIZARE PCT SUDURA-PE TEREN

0,00

0,00

0,62

0,62

45     IZA02XA[l]    09 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

1,71

1,71

CURATAREA PRIN METODE MANUALE A SUPRAF.DE BETON SI

0,00

0,00

METAL PRIN FRECARE CU PERIA DE SIRMA

0,00 .

O.oo

1,71

1,71

46     EIOlAlfl]     09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

2,34

2,34

MONTAT ȘURUBURI CU PIULIȚA

0,00

0,00

0,00

0,00

2,34

2,34

47    ATD41XC      09 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

>             Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

15,58

15,58

GAURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA CU DIAMETRUL

SUB                   :

0,00

0,00

12 MM

0,00 c

0,00

15,58

■■ ‘. r.

15,58

l

t 0

?•“ S 1 -. /

2.

3               ■

’ 4 >.

48

EIOlBlfl]   ";d

09 BUCATA

1,00000

0,00

‘3 Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00-

3,12

MONTAT CONEXPANDURI   ■’

0,00

0,00 ‘

3,12

* o -± _/

IZA10A3[2]

09 MP

,0&00U

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

10,28

DEGRESARE MANUALA

0,00

0,00

10,28

50

RPCP07XA[l]

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

11,37

ÎNDREPTARE PLASE GARD 500X2500 MM

0,00

0,00

11,37

51

RPIC76A1[2]

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

2,34

DESURUBARE ȘURUBURI SI PIULIȚE

0,00

0,00

2,34

52

RCSB15A[1]

0 9 MP

1,00000

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

34,90

SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE

BETON SAU METALICE,

CURA

0,00

TARE SI

SPĂLARE' CU JET DE

APA

0.00

34,90

53

RPAC22A1

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

28,87

DEMONTARE SI ‘REMONTARE MOTOR ELECTRIC

! PE SASIU ( R               :

0,00

EVIZIE :

i

0.00 !

28,87

54

RPSF03A[l]

09 1! CUB

1,00000

0,00

i

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

1,25

DIVERSE

EVACUAREA APEI DIN VASUL TAMPON CU ELECTRO            ’

0,00

POMPA

0,00 f

< •;

1,25

'                                      [ron]

. 5 - 3 X 4a

6 = 3X4b

7 = 3X4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

0,00

3,12

0,00

0,00

3,12

0,00

10,28

0,00

»J,00

10,28

0,00

11,37

0,00

0,00

11,37

0,00

2,34

0,00

)00

2,34

0,00

34,90

0,00

0,00

34,90

0,00

28,87

0,00

.0,00^

■../ VKrf

z»     •        •   .....

t     28,87

0,00

1,25

0,00

O;-*

C?C •

XZ <

' Z°/1.25

—:—1 .-------

c’ V-..      |V ■'

5

-2'K-t

.vi.      • 55- , •

RPIC76A1[1] .vi

0.9 BUCATA

1,00000

0,00

•ț i«‘: Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0j00’

0,31

DESURUBARE ȘURUBURI AUTOFILETANTE

0,00

0 00

0,31

■ 56

TRI1AA08C1

09 TONE*

1,00000

0,00

r.      j

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

3,90

DESCĂRCARE DIN AUTO CU LOPATA PIETRIȘ

, 'vlSTi* f

MOLO

0,00

z

;■ i

0.00

3,90

57

TSDOICI

09 M CUB

1,00000

0,00

C

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,75

IMPRASTIEREA CU " LOPATA A

PAMINT.AFINAT,STRAT

UNIFO

0,00

RM 10-

30CM.GROS CU SFARIM

.BULG.TEREN

TARE

0,00

6,75

58

DE10A[l]

09 BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

14,33

PLANTAREA STÂLPILOR DIN METAL CONFECȚIONAȚI INDUST

0,00

RAL

0,00

14,33

59

PJ04XA[l]

09 MP

1,00000

0,00

UT

(1.' 1

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

9,35

CURATARE PEREȚI DE VOPSEA

CU ȘPACLU

SI PERIA

DE S

0,00

ARMA

0,00

9,35

60

SD17XA[1]

09 BUCATA

1,00000

0,00

j..'

...1 ?.t;

!J/_- J

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

3,12

DEMONTARE DU2iE!si NIPLE 1

•t

0,00

■> *. •

0.00

3,12

62

RPAC22C1[1]

09 BUCATA

1,00000

0,00

\J Ai. 1

P;i

C’.O i

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

16,48

DEMONTAREA Mcftok) POMPA CU

CIOCAN SI LEVIER

'■ ■ 0,00

v..j

0.00

1 f-A

16,48

|ronj : Z 5 = 3 X 4a •:    6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c ■»  8 = 3 X 4d -9 = 3X4   \

0,00 . ■                                                -# j y.- .--

0,31

0,00

o, oo

0,31

0,00

3,90

0,00

siM

3,90

0,00

6,75

0,00

<4,00

6,75

0,00

14,33

0,00

0,00

L!             14,33

0,00

9,35

0,00

0,00

î |               9,35

0,00

3,12

0,00

0,00

:                                                                   3,12

o,oo                               ÎLr?~^S-L^

16,48

0,00

0,00

16,48

1___________' V -2;v--k-     ;3.

W TOTAL A:

' J                                                                                                                        | i(in| ’ :

. a 5=;3X4a >  6 = 3X4b 7 = 3X4c.  ■>  8 = 3X4d 1 9 = 3X4 4~

0,00

1.542,45

0,00

C C                                                             0,00

1.542,45

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

TRANSPORT MATERIAL

LEMNOS LA RAMPA

pag.1-2


CALCUL TARIF TRANSPORT -MATERIAL LEMNOS LA RAMPA

aj Rovigneța - 5.41 tei/zi

b) RCA -50.S2W3.

■v

Tota! pct 1'66.23 fei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se decontează in pro&ortte de 50% pentru o curși ; estul JecofjtatMiu-s pe site lucrări ( transporte; i

Rezulta o cheltuiala tataia pt, pct 1 de 66.23/2=33.10 lei/cursa                                 i |

2. MANOPERA                                                                   !

‘ s

ș) Șofer - 128.84 lei/zi ( medie salariu șoferi)

Contribuții? 2,25%|-2.9O lei

Total pct 2-132.74 lei/zr

Se considera ca aceste cheKuten se decontează in proporție, de 50% pentru c cursa, restul deschtaricfo-s pe alte lucrări (transpcarte)

Rezulta o chsltuiaia totala pt pct 2 de 131.74/2=65.87 leî/cursa

3. COMBUSTIBIL -31.60 «ei/cu-sa [ 5.5 î/hx5.75 tel/1)

i

>■ t ș-t


Rezulta;

TE-33 20+65.87*31.60=130.57 ies

indirecte ( actuai-23 35%) = 30.49 lei

Tt?M-3C.57+*0.49=161.06 tei

profiți TOșx5M=8.05 te:

Rezulta un total general ai cfțelwielfor (pe cursa )■

T3i6-1..06+8.05:=X§9,13, 'el/cursa,

adica:Țs3«7S lei/tox km

nota

1 “ Cateuiu! s-s efectul pentru un transport pe zi cu tractorul ordoua remorc: pc- di stanca cfe uprp* 15 km (pe un sens);

2-Un transport cuprinde aproximativ 10 mc material iemn®s.S-a aoroximat greutatea de 300 kgZmțcfe crengi (ded sprox 3 tone ia un transport i;

 • 3 - lanțul cupr.nde -.neluieii legate de irtcarcaraa-de: :a- :ama mate?.

 • 4 - Tariful nu conține chertuieli legate de staționare;

 • 5 -Tanfu- o-.- rm-t'nr TVA

întocmit.

ing, Florin Stefenescu

LS ^oT- MP.

PROIECTARE

ANEXA 3

Calculul tarifelor pentru proiectare

Ora de manopera

Tarif constatare proiectare


...................-

StSîfH OjimHHEST MKIC1T

IO C134132


ANEXA 3

COMPARTIMENT PROIECTARE

Calculul valorilor aferente documentațiilor de proiectare se stabilește pe baza prevederilor Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 privind “Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investițiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajani teritoriului”. Tariful orar To este stabilit astfel incat sa asigure acoperirea costurilor totale de producție pentru proiectare (To : 21,61 lei/ora fara T.V.A. conform anexa 4.1.)

In baza acestui To se calculează tarifarea pentru următoarele documentații:

a) Studii de urbanism ( studii de amplasament, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice zonale )

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.3.C si 7.3.D si a tabelelor anexa 7.3.C si 7.3.D -baza tarifara pentru studii si alte lucrări de proiectare preliminare proiectării de investiții

b) Studii de circulație urbana

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.5.A si 7.5.B si a tabelelor anexa 7.5.A si 7.5.B -baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație pentru artere si străzi si baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație privind detaliile de intersecții

ciStudii de compoziție arhitectural peisagistica

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctul 7.6.A, 7.6.B, 7.6.C si a tabelelor anexa 7.6.A - baza tarifara pentru elaborarea studiilor de modelare si soluții de compoziție arhitectural peisagistica

 • 7.6. B - baza tarifara pentru intocmire de relevee pentru plantații

 • 7.6. C - baza tarifara pentru intocmirea releveelor pentru defrișat, plantat si transplantat arbori si arbuști.

dl Relevee construcții

Se vor intocmi in baza capitolului 7 pct. 7.9.A si a tabelului anexa 7.9. A.- baza tarifara pentru intocmire de relevee

elDocumentatii anexe la cererile de avize

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.30 si a tabelului anexa 8.30 - baza tarifara pentru elaborări de documentarii anexe la cererile de avize, acorduri, teme la subproiectanti de specialitate sau intocmire de dosare tehnice.

flDocumentatii pe specialități pentru Autorizație de Construire, pentru execuție si alte lucrări

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.4. si a tabelului anexa 8.3.4. - baza pentru tarifarea proiectelor de construcții pe specialități sau/si anumite specifice ponderale in ansamblul unei clădiri sau a capitolului 6 pct. 6.14. A - baza tarifara pentru proictarea clădirilor si a altor lucrari(constructii, instalații, montaj, etc) pe transe din valoarea de investiție.

ciDocumentatii pe specialități pentu lucrări inginerești si tehnico - edilitare ;

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.5. si a tabelului anexa 8.3.5. - baza pentru tarifarea proiectelor de lucrari.-ingineresli si tehnico edilitare.

h)Documentații pe specialități pentu lucrări inginerești, speciale sau exterioare '“..-r -Se vor intocmi in baza capitolului 6 pct. 6.16.A. si a tabelului anexa 6.16.A. — baza tarifara pentru proiectarea lucrărilor inginerești, speciale sau exterioare

iiDocumentatii pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica la clădiri civile

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.11 si a tabelulului anexa 8.11- baza tarifara pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica la clădirile civile.

ilLucrari pentru dotări publice si de parcuri - unicate

Se vor intocmi conform, capitolului 6.15D si a‘tabelului anexa 6.15D - baza tarifara pentru dotări publice si de parc

k) Documentații economice

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.4.4. si a tabelului anexa 8.4.4. - baza tarifara pentru intocmirea documentațiilor economice - analiza si extragerea datelor necesare elaborării documentațiilor economice din studiile si proiectele vizate.

La tarifele calculate conform Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 se adauga TVA.

Se introduce tariful de constatare anexa 4.3.


GENERAL, STINEL


DIRECTOR Ef

DUMITRE.'sCL

SERVICIU PROIECTARE IORDACHE CRINA

Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 04-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: 01-QRA MANOPERA PROIECTARE

NE--

crt

Capitolul de lucrări SîmEol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

dl transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB100511    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

PERSONAL

. DEPARTAMENT PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

15,58

TOTAL A:

0,00

15,58

0,00

0,00

15,58

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 0 4


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

TARIFE PROIECTARECategorie 01


ORA MANOPERA PROIECTARE


Recapitulatie

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

0.00

15.58

0.00

0.00

15.58

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.35

0.35

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

15.93

0.00

0.00

15.93

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170%

X

To

4.65

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

1.03

Valoare

V = To+Io+Po

21.61

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

21.61

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

4.11

TOTAL GENERAL pe categorie

25.71Serv Proiectare


Serv Financiar Contabilitate

CRINA IORDACHE


FLORINFormular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 04-TARIFE PROIECTARE

Categoriadelucrari: 02-TARIF CONSTATARE PROIECTARE

NE---

Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

a b c £

materiale manopera utilaj transport □tal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB100511    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0.00

Sp.uti    0,00

15,58

15,58

PERSONAI

DEPARTAMENT PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

15,58

2

AUT1153      09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AUTUTILITARA DACIA

33,83

33,83

0,00

0,00

33,83

33,83

TOTAL A:                                         0,00

15,58

33,83

0,00

49,41

Executant LUCR

LUCRĂRI 2018

Obiectiv 01

Obiect 04


Categorie 02


TARIFE LUCRĂRI 2018

TARIFE PROIECTARE

TARIF CONSTATARE PROIECTARE

Recapitulatie

Material

M

Manopera

la

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

15.58

33.83

0.00

49.41

din care utilaje:

-Vut termice

33.83

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.35

0.35

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

15.93

33.83

0.00

49.76

Cheltuieli indirecte

Io =

29.170%

X

To

14.52

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

3.21

Valoare

V =

To+Io+Po

67.49

Organizare de șantier

OS =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

67.49

T.V.A.

TVA=

19.000%

X

(V+OS)

12.82

TOTAL GENERAL pe categorie

80.31Serv Proiectare CRINA IORDACHE


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN
Formular F3

OBIECTIV: 01-TARIFE LUCRĂRI 2018

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 04-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: 03-TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZA

NE crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

~F

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB100511    09 ORE

2,60000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,58

40,51

PERSONAI

DEPARTAMENT PROIECTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

15,58

40,51

2

AUT1153       09 ORE

1,88000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AUTUTILITARA DACIA

33,83

63,60

0,00

0,00

33,83

63,60

TOTAL A:                                         0,00

40,51

63,60

0,00

104,11

Executant LUCR

Obiectiv 01

Obiect 04


Categorie 03


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2018

TARIFE PROIECTARE

TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZA

RecapitulatieMaterial

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

40.51

63.60

0.00

104.11

din care utilaje:

-Vut termice

63.60

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.91

0.91

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

41.42

63.60

0.00

105.02

Cheltuieli indirecte

Io =  29.170% x To

30.63

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

6.78

Valoare

V - To+Io+Po

142.44

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

142.44

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

27.06

TOTAL GENERAL pe categorie

169.50

Serv Proiectare

CRINA IORDACHE

Serv Financiar ContabilitateTARIFE AUTOVEHICULE

ANEXA 4

Pag.1-7

Anexa 4.1.- Tarife pentru autovehicule si utilaje........................pag.1-2;

Anexa 4.2.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pentru modul de calcul.... pag.3-5;

Anexa 4.3.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pe consum..pag.6-7;


.7

ROMĂNIA^<       ,


-^S^V.C.Ser vicii de Qpspodarire CfeitRomr Urbana Ploiești «i

«MttttatvfiML £»«rvV«rt«wt* r»r, ^..                    SL                                                  <$&&&»'

!i_rj Z$^: A .•


■ •                                        o

ANEXA 4.1                                                  Tj^V

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJ Eî

..’,> i<

#■' ■'

L- 7^''^/

i'e ("-Denumire

Valoare

fara indirecte, profit si TVA

Valoare cu indirecte, si profit

Autocamion Iveco Trakker -PH 09 XFJ

112,82

153,02

Autocamion DAF- PH 11 EHP

100,68

136,55

Autocamion Roman 30 ADP

57,33

77,76

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, 11VJZ)

50,21

68,10

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

48,73

66,09

Autoutilitară Iveco rjailyPH09XFG

49,56

67,21

Autoutilitară Iveco Daiiy (PH09XFL, PH13LVU)

48,08

65,21

Autofurgon Iveco Daily }‘H 7) RVE

44,36

60,16

Autoutilitară Mercedes Sprint PH10GZT

44,67

60.59

Tractor U 533 L -PH46ADF

40,58

55.04

Tractor U 650 (PH06DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

44,79

60,75

Tractor l 445 (PH06DJX, 06DJY)

40,03

54,29

Tractoare Belarus (PH12LNP, 12LNS)

45,44

61,63

Minitractor Goldoni (PH102)

35,08

47,58

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

40,37

54,75

Autout. Daci a Log an (PH 12ADP. 3 5PMP)

31,60

42,86

Autoutilitare Dacia 1307 l,6i (PH07GPY, 98ADP,'99ADP, 25PMP)

40,19

54.51

Autoutilitare Dacia 1307 1,9D (PH11PDA, 12FDA, 14PDA. 15PDA)

35,23

47,78

Autoutilitară Dacia 1305 (PK07CPZ)

38,07

51.63

Autovidanja PH01 MAI

65,73

89,15

Pompa autovidanja PH 01 MAI.

21,61

29,31

Autocisterna Tril 1 ADP

58,14

78.85

Autocisterna PH09XFF

67,80

91.96

Autocisterna PH43PMP

53,95

-73,17

Autocisterna PH44PMP

53,95

73,17

Auțpplatformă ridicări IVECO-PH35ADP

48.85

66.25

Autoplatfermă ridicări MAN-PH09TLZ

62,57

84,86

Autovehicul special Ford Ccnnect (PH09RDA, 09SPS, 09SPT)

36,85

49,98

Buldoexcavator MST-01 PH 205

72,82

98,76'4

Mini încărcător LC CUST

57,72

78,28

Miniincarcator N69

69,13

93,96

Miniincarcator Muîti One

32,93

44,66

Miniincarcator JCB

47,42

64,32

Dacia Logan Diesel PH13TXA

38,87

52,72

Nacela PH14SGU, PH15SGU IN SARCINA

58,03

78.71

Năcela PH 14SGU, PH 15SGU

67,78

91,93

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM

3,74

5,07

TARIF ORAR STAȚIONARE PENTRU TOATE AUTOVEHICULELE

15,93

21,61

Tocător crengi Jcnsen

70,83

96,07


SERV.F1NANC1AR-CONTABILITATE

FLORIN STFFANESCU


ANEXA 4.2

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE Și UTILAJE

Denumire

Cheltuieli salariale/oră

Cheltuieli materiale/oră

TOTAL

Salarii

Contribu(ii

Total

Amortizare

Carburant

Consumabile

Echipament

Reparații

Total

/oi“ă

Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ

15,58

0,35

15,93

0,00

76,59

9,35

0,08

10,87

96,89

112,82

Autocamion DAF- PH11EHP

15,58

0,35

15,93

0,00

62,33

10,90

0,08

11,44

84,75

100,68

Autocamion Roman PH30ADP

15,58

0,35

15,93

0,00

34,78

1,69

0,08

4,85

41,40

57,33

Autoutilitare Renault Masco! PH11VJY, PHUVJZ

15,58

0,35

15,93

0,00

24,66

1,81

0,08

7,73

34,28

50,21

Autoutilitare Renault Masco! PH10ZDR

15,58

0,35

15,93

0,00

23,18

1,81

0,08

7,73

32,80

48,73

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

15,58

0,35

15,93

0,00

24,66

1,87

0,08

7,02

33,63

1

49,56

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFL, PH13LVU

15,58

0,35

15,93

0,00

23,18

1,87

0,08

7,02

32,15

48,08

Autofurgon Iveco Daily-PHIORVE

15,58

0,35

15,93

0,00

19,46

1,87

0,08

7,02

28,43

44,36

Autoutilitară Mercedes Sprint- PH10GZT

15,58

0,35

15,93

0,00

21,76

1,96

0,08

4,94

28,74

44,67

Tractor U445-PH46ADP

15,58

0,35

15,93

0,00

19,32

1,22

0,08

4,03

24,65

«0,58

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV. 12DNW)

15,58

0,35

15,93

0,00

24,15

1,22

0,08

3,41

28,86

44,79

Tractor U 445 (PH06DJX, PH06DJY)

15,58

0,35

15,93

0,00

19,32

1,22

0,08

3,48

24,10

<0„93

Tractoare BelaruS (PH12LNP, PH12LNS)

15,58

0,35

15,93

0,00

24,05

0,12

0,08

5,26

29,51

< 544

Minitractor Goldbni (PH 102)

15,58

0,35

15,93

0,00

14,49

0,04

0,08

4,54

19,15

1

35,08

Autoturism Dacia 1-310 Break-PH07PMP .    ; <

15,58

0,35

15,93

.0,00

>20,29

0,77

0,08

3,30

24,44

40,37

Autout. Dacia Logan(PH12ADP, PH35PMP)

15,58

0,35

15,93

0,00

10,49

0,77

0,08

4,33

15,67

31,60

Autoutilitare Dacia 1307 l,,6i.

(F1I07CPY, FH98ADP, PH99ÂDP, PH25PMP)

15,58

0,35

15,93

?,00

19,96

0,77

0,08

3,45

24.26

40,19

Autoutilitare Dacia 1307 1,9D                 ,

(PH11PDA, PH12PDA, PH14FD.4. PH1SPDA)

15,58

0,35

15,93

0,00

’4,72

0,77

0,08

3,73

19,30

35.23

Autoutilitară Dacia 1305 (Pflv/C'I'Z)

15,58

0.35

15,93;      0,00

17,94

0,77

0,08

3,33

22,14

38,07

Autovidanja PH01MAI

15,58

0,35

17,93

0,00

30,45

10,90

0,01?

8,37

49,80

65,73

Pom pa autovidan ja PHO1 MA I

15,58

0,35

15,93

0,00

4,83

0,77

0,08

0,00

5,68

21.61

Autocisterna PH11ADP

15,58

0,35

15,93

0,00

28,98

6,45

0,08

6,70

42,21

58,14

Autocisterna PH09XFF

15,58

0,35

15,93

0,00

38,64

6,45

0,08

6,70

51,87

67,80

Autocisterna PH43PMP

15,58

035

15,93

0,00

24,79

6,45

0,08

6,70

38,02

53'95

Autocisterna PH44PMP

15,58

0,35

15,93

0,00

24,79

6,45

0,08

6,70

38,02

53,95

Autoplatformă ridicări IVECO-PH35ADP

15,58

0,35

15,93

0,00

25,35

0,95

0,08

6,54

32,92

48,85

Autoplatformă ridicări MAN-PH09TLZ

15,58

0,35

15,93

0,00

36,38

0,95

0,08

9,23

46,64

62,57

Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, PH09SPS, PH09SPT)

15,58

0,35

15,93

0,00

14,86

1,65

0,08

4,33

20,92

36,85

Buldoexcâvator MST-01PH205

15,58

0,35

15,93

0,00

48,30

0,32

0,08

8,19

56,89

72,82

Miniincarcator LOCUST

15,58

0,35

15,93

0,00

34,45

0,07

0,08

7,19

41,79

57,72

Miniincarcator N60

15,58

0,35

15,93

7,22

38,64

0,07

0,08

7,19

53,20

69,13

Miniincarcator Multi One

15,58

0,35

15,93

0,00

9,66

0,07

0,08

7,19

17,00

32.93

Mir î'ncarcator JCB

15,58

0,35

15,93

0,00

24,15

0,07

0,08

7,19

31,49

47,4^

Dacia Logăn Diesel PH13TXA

15,58

0,35

15,93

0,00

17,76

0,77

0,08

4,33

22,94

'/■. 38.87.

Nacela PH14SGU, PH15SGU IN SARCINA

15,58

0,35

15,93

25,11

4,83

0,10

0,08

11,98

42,10

.".58,03

Nacela PH14SGU, PH15SGU          «     4.'

15,58

0,35

15,93

25,11

1438

0,10

0,08

11,98

51,85

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM

1,86

0,04

1,90

0,84

0,49

0,03

0,08

0,40

1,84

3,74

TARIF ORAR STAȚIONARE pentru orice autovehicul

15,58

0,35

15.93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,93

Tocătof eresgi Jensen

ii,58

0,35

15,93

0,00

48,30

1,00

0,08

6,52

54,90

70,83

La.', -sie tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 29,17 °z, profit 5% si TVA


CertRom

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT IO C134132

ISO 9001

ANEXA 4.3

Denumire

Consum

I /100 km

Viteza corn.

km/h

Consum ora /cantitate

Consum ora/cantitate cu indice de corecție 1,05

Preț / 1

Consum/oră

valoare

Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ

52,870

30,00

15,86

16,65

4,60

76,59

Autocamion DAF- PH11EHP

43,00

30,00

12,900

13,550

4,60

62,33

Autocamion Roman -PH30ADP

24,00

30,00

7,200

7,56

4,60

34,78

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, PH11VJZ)

17,00

30,00

5,100

5,36

4,60

24,66

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

16,00

30,00

4,800

5,04

4,60

23,18

Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFG)

17,00

30,00

5,100

5,36

4,60

24,66

Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFL, 13LVU)

16,00

30,00

4,800

5,04

4,60

23,18

Autofurgon Iveco Daily-PH 10 RVE

11,50

35,00

4,025

4,230

4,60

19,46

A itilitară Mercedes Sprint-PH 10 GZT

15,00

30,00

4,500

4,73

4,60

21,76

Tractor U 445L -PH 46 ADP

4,000

4,20

4,60

19,32

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

5,000

5,25

4,60

24,15

Tractor U 445 (PH 06 DJX, 06DJY)

4,000

4,20

4,60

19,32

Tractoare Belarus (PH 12 LNP, 12LNS)

5,000

5,25

4,60

24,15

Minitractor Goldoni (PH 102)

3,000

3,15

4,60

14,49

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

12,00

35,00

4,200

4,41

4,60

20,29

Autout. Dacia Logan (PH 12 ADP, 35PMP)

6,20

35,00

2,170

2,28

4,60

10,49

Autoutilitare Dacia 1307i 1,6 I (PH 07 CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)

11,81

35,00

4,134

4,34

4,60

19,96

Autoutilitare Dacia 1307 1,9 D (PH 11 PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)

8,71

35,00

3,049

3,20

4,60

14,72

Autoutilitară Dacia 1305 (PH 07 CPZ)

10,61

35,00

3,714

3,90

4,60

17,94

Autovidanja PH 01 MAI

18,00

35,00

6,300

6,62

4,60

30,45

Pompa autovidanja PH 01 MAI

1,000

1,05

4,60

4,83

cisterna PH 11 ADP

24,00

25,00

6,000

6,30

4,60

28,98

Autocisterna PH 09 XFF

32,00

25,00

8,000

8,40

4,60

38,64

Autocisterna PH 43 PMP

20,50

25,00

5,125

5,39

4,60

24,79

Autocisterna PH 44 PMP

20,50

25,00

5,125

5,39

4,60

24,79

Autoplatformă ridicări IVECO-PH 35 ADP

15,00

35,00

5,250

5,51

4,60

25,35

Autoplatfbrmă ridicări MAN-PH 09 TLZ

-----21,50

35,00

7,525 -

7,91

4,60

36,38

Autovehicul special Ford Connect (PH 09 RDA, 09SPS, 09SPT)

8,80

35,00

3,080

3,23

4,60

14,86

Buldoexcavator MST-01 PH 205

10,000

10,50

4,60

48,30

Miniincarcator LOCUST

7,133

7,49

4,60

34,45

Miniincarcator N60

8,000

8,40

4,60

38,64

Miniincarcator Multi One

2,000

2,10

4,60

9,66

Miniincarcator JCB

5,000

5,25

4,60

24,15

Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU in sarcina

-

-

1,000

1,05

4,60

4,83

Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU

10,05

30,00

3,015

3,17

4,60

14,58

Tarif deplasare nacela (sofer+electrician)/km

10,05

30,00

3,015

3,17

4,60

0,49

Tarif orar staționare pentru orice autovehicul

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dacia Logan Diesel PH13TXA

10,50

35,00

3,675

3,86

4,60

17,76

Tocător crengi Jensen

10,000

10,50

se adauga cota de cheltuieli indirecte, profit si TVA
DIREC

MIHAELA DUMITRESCU


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE FLORIN STEFANESCU

ANEXA 5

TARIFE SCULE SI UTILAJE

COMPARTIMENT SPATII VERZI SI TEHNIC

Pag.1-21

Anexa 5.1.- Tarife pentru scule-compartimentul spatii verzi............pag.1-14;

Anexa 5.2.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic..............................pag.15-16;

Anexa 5.2.1.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic detaliate pe consum....pag.17-21;CALCuI.AȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1.

pentru tuns gard viu

MOTOl OAh’EECA. SECATOARE HITACHI CH 78 E, STIHL, HS, FIS 80, HT, HUSQVARNA 109

 • - benzină (0.55 1/ora X 4,60 lei/1)

 • - ulei amestec (0,0168 1/ora x 25,781ei/l)

 • - ulei T 90 (0,141 1/ora x 10,31 lei/1)

TOTALI

PIESE SCHIMB

 • - bujie ( 28.87 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - semering ( 37,22 lei/buc. x 2 oue. : 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - rulmenți t 47,14 lei/buc. x 2 buc. ; 24 luni : 166,66 h/lună )

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 166,66h/lună )

-modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. x 1 buc.: 24 luni : 166.66h/lună )

 • - arc ambre’aj ( 7,49 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - disc taiere (•';. 19 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - sorb ( 17,60 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 166.66 h/lună )

 • - lanîă( 318,27 ici/buc x lbuc/an : 12 luni : 166,66 h/lună )

-vaselină ( 0,0061 kg x 22,99 kg)

TOTAL2

 • - Reparații Curente

 • - Amortizare

TOTAL 3

TOTALGENERAL

La acest tarif se adaugă cola de c heltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU


I VERZI,

UNSERV. FINANCLAR-CONTABILITATE

p-

C


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

pentru cosit iarba (gazon)


DIRECT

MIHAEL


“* —----

R ECERAI.;

OM IC sCuMOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVA


IA 345 R; DOLMAR


 • - benzină (0,55 I/ora x 4,60 lei /l)

 • - ulei ( 0,0168 l/ora x 25,78 lei/1)

TOTAL 1    ~

PIESE SCHIMB

 • - bujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - semering ( 37,23 lei,'"buc. x 2 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)

 • - rulmenți ( 47,14 lei/bcc. x 2 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

-piulița (1,01 lei/buc. x 2 buc. 12 luni: 166,66h/lună )                               ■

 • - demaror (220,63 lei/buc. x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc. xl buc.: 24 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere (294,37 lei/buc. x 1 buc.: 24 luni: 166,66h/lună )

 • - arbore cotit ( 462,35 lei/buc, x 1 buc.: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - reductor (483,64 lei/buc. x 1 □r<c..: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - carter motor (19,0,03 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - autocat ( 89,58 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - disc taiere (6.19 lei/buc. x 2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - arc am.breiaj ( 7,49 lei/buc. X 2 buc : 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - fir nayIon ( 150,39 lei/buc. x2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

-vaselină (0,0056kgx22,99kg)

TOTAL2       "

 • - Reparații curente            ................ .....-

 • - Amortizare

TOTAL 3         "

TOTAL GENERAL '

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIU SPATII VERZI,


SERV. FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU

p.DIRE CRISTI

CALCULATIE DE PREȚ -ANEXA 5-5. E

' ■ ■:                                                                                                                                    9

defrișat vegetație cu TRIMER


DIRECTO
MIHAEL/TD

MOTOCOASA FS 120,130,200,300.310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVA

DOLMAR • - benzină ( 0,99 1/ora. x 4,60 lei/1)

 • - ulei ( 0,0189 lo/ora x 25,78 lei /l)


TOTALI


4.554

0.487

5.041


PIESE SCHIMB

•r bujie ( 28,87 lei/buc.x .l rac : 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - semering (37,23 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni: 166,66h/lună)

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc x 2 buc. : 24 luni : 166,66 h/lună )

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x 11 uc : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc x 1 buc. : 24 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 166,660h/lună )

 • - arc ămbreiaj ( 7,49 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - carter motor ( 189,94 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni: 166,66h/lună )

 • - reductor ( 483,64 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 166,66h/lună )

 • - arbore cotit ( 462,35 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 166,66h/lună )

 • - disc tăiere (6,19 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - vaselină ( 0,0097 kg x 22,99 kg )

TOTAL 2


0.014

0.037

0.024

0.110

0.071

0.074

0.007

0.047

0.242

0.231

0.006

0.223

1.087


 • - Reparații curente

 • - Amortizare


2.085

0.468


TOTAL 3


2.553


TOTĂLGENERAL


7.594
La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCL

CALCULAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1.

pentru tăieri arbori la înălțime


DIRECTO
MIHAELA

MOTO5IERASTRAU , DRUJBA STIHL, RURIS, HUSQVARN


 • - benzină ( 0,55 1/ora x 4,60 lei.Tj -ulei ( 0,014 1/ora x 25,78 lei/1)

 • - ulei ungere (0,275 1/ora x 10,31 lei/1)

TOTăH

2.530

0.361

2.835

5/726


I’IESE SCIMB

 • - bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - semering ( 37,23 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 166,66 h/lună)

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 166,66 h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni: 166,66h/lună )

 • - arc ariibreiaj ( 7.49 lei/buc. X 2 buc : 12 luni : 166,66 h/lună )

-lanț ( 72,05 lei/buc x 2 buc.: 12 luni : 166,66 h/lună )

0.014

0.037

0.024

0.110

0.071

0.074

0.007

0.072


 • - pila pt ascutit lanț (18,04 Ni/buc. x 2buc. : 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - lamă ( 318,27 lei/buc x 2 b van : 12 luni: 166,66h/lună )

 • - arbore cotit ( 462,35 lei/buc. x I buc. : 36 luni : 166,66h/lună )

 • - roata lanț ( 74,041ei/buc x 2 b jian : 12 luni: 166,66 h/lună )                                              0.074

  TOTAL 2

  0.738

  - Reparații curente

  0.417

  - Amoitizare

  0.402

  TOTAL? .

  0.819

  TOTALGENERAL

  7.283


La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIUSPATII VERZI,
CRISTIAN MIHAIL FAUN

SERV. fWaTjciar-contabiljtate,

FLORIN STEFANESCU

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

pentru MOTOCULTOR

 • - benzină (0,7691/ora x 4,6Dlei/1)

 • - ulei amestec ( 0,02 1/ora x 25,78 Iei/1)

 • - ulei T- 90 (0,141 1/ora x .10,31 lei /l)

TOTALI ’

PIESE SCIMB

 • - bujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - semering (37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - reducțor. ( 483s64 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - cablu accelerație (78,84 lei/buc.x lbuc : 24 luni: 166,66h/lună)

 • - demaror (220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 166,66h/lună )

TOTAL 2

 • - Reparații curente

-Amortizare

IOT AL 3    .

TOTAL GENERAL

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17%, cota de profit 5% și TVA.

■ I j '■


SEF SERVICILLSEAIII VERZI, CR     MIHAILPAUN

7

SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCUCALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5 .-5.1.

pentru stropit cu atomizorul {tratamente si erbicidat)
ATOMIZOR

 • - benzină (0,75 l/ora x 4,60k:/»)

 • - ulei amestec (0,03 1/ora x 25,78 lei/1)

 • - ulei T 90 (0,141 1/ora x 10,31 lei/l)

TOTALI

PIESE SCIMB

 • - bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - semering (37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)

 • - rulmenți (47,14.lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - sorb ( 17,60 lei/buc. x 2buc. : 12 luni: 166,66h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc. X i buc.: 24 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere (294,37 ,'U'buc. x 1 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - demaror (220,63 lei/buc.x ILn?.; 12 luni: 166,66h/lună )

 • - set pompa presiune (597,98 lei/buc x 1 buc/an : 12 luni: 166,66 h/lună )

TOTAL 2      '

Reparații

; x ,<

TOTAL GENERA; .

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE

FLORIN STEFANESCU

CALCULATIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

9

pentru suflat frunze

SUFLANTA


MIC,

ESCU


 • - benzină (0,577 1/ora x 4,60 lei/1)

 • - ulei amestec (0,0102 i/ora x 25,78 lei/1)

-ulei T 90 (0,141 1/ora x 10,31 lei/1)

TOTAL I ■'         '

PIESE SCIMB

 • - bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - semering (37,23 lei/buc. x buc.: 1.2 luni: 166,66 h/lună)

 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 12buc. . 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - sorb (17,60 lei/buc. x 2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc. X 1 buc.: 24 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66 h/lună )

 • - demaror (220,63,00.lei/buc. x Ibuc.: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - arbore cotit ( 462,35 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

-turbinapresiune (463,951ei/bucx 1 buc/an : 12 luni: 166,66 h/lună )

TOTAL ~       '

Reparați i curente

Amortizare' "

TOTAL 3

TOTAL GENERAL

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIU SPATII VERZI, CRIST IHAI AUN


SERV. FNANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCUp.DIRE) CRțST /VA


1 ^P^DARIRE URBANA PLOIEȘTI i

DIRECTO^fe

MIHAELA DU


rz..


C ALCULATIE DE PRET-ANEXA5-5.1.

9                                     9

pentru tuns iarba

MAȘINA WIKING • - benzină (0,55 1/ora x 4,60 lei/î)

-ulei amestec (0,0138 1/ora x 25,78 lei/I)

 • - ulei T90 (0,1411/ora x 10,31 lei/1)

TOTALI

PIESE SCIMB

 • - bujie ( 28^87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - semering (37,23 iei/buc. x 2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - sorb Q 17,60 lei/buc. x 2buc. : 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc. X 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere (294,37 lei/buc. X 1 buc.: 24 luni: 166,66h/lună )

 • - cablu comanda (31,83 -lei/buc. X 1 buc.: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - demaror (220,63 lei/buc. x 2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - disc taiere (6,19 lei/buc. x 2euc. : 12 luni: 166,66 h/lună )

TOTAL 2

Reparații curente

TOTAL 3 r ■              ~     ’

TOT ALGENERAL

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE

FLORIN STEFANESCU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Str. Văleni nr.32

CALCULAȚIE DE PREȚ ANEXA 5-5.1. pentru tuns iarba

Tractoras

soc/^>DIRECTOR

MIHAELADU


 • - benzină (1,75 l/ora x 4,60 lei/1)

 • - ulei amestec (0,04 l/ora x 25,78 lei/1)

-ulei T90 (0,141 l/ora x 10,31 lei/1)

TO I AL1'      : ' .                                                                                            10.535

PIESE SC1MB

 • - bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

semering (37,23 lei/buc. X2 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)                                   .

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc,: 24 luni: 16,66 h/lună )

 • - sorb (17,60 lei/buc. x 2buc. . 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator/283,23 lei/buc. X 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere (294,37 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66 h/lună )

 • - cablu accelerație (78,84 lei/buc.x 1 buc : 12 luni: 166,66h/lună)

 • - demaror (220,63 lei/buc. x 1 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - disc taiere (6,19 lei/buc. x 2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

TOTAL 2  ,;

Reparații curente,

TOTAL 3        ......’

TOTAL GENERAL                                                            14.465

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCU
CALCULAȚ’E DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru ROXORMIHAE


R GENERAL, FEL SCHÎOPU


OMIC,

TRESCU


 • - benzină (0,769 1/ora x 4,601ei/l)

 • - ulei amestec ( 0,02 1/ora x 25,78 lei/1)

-ulei T 90 (0,1411/ora x 10,31 lei/l)

TOTALI

La acest tarif se adauga ccL. decheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% si TVASERV.FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCUCALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5.-5.1.

pentru M OTO POM PA

-motorina (2.00 l/ora x 4,60 ici'!)

- ulei amestec (0,05 l/ora x 25,78 leii)

-ulei T90(0,141 1/orax 10,31 lei/1)

TOTAL 1


11.899


La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI, CRISTIAN-MTFTATL PĂUN Uv SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU


CALCULATIE DE PRET-ANEXA 5-5.1.

9                                 5

>

MAȘINA DE MATURAT ALEI

- benzină (2,2471/ora x 4,601ei/l) - ulei amestec ( 0,06 1/ora x 25,78 lei/1)

TOTAL 1


11.883


PIESE SCIMB

 • - bujie ( 28,871ei/buc.x'.'i buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - semering ( 37,23 lei/buc. X 2 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)

 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 2buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - sorb ( 17,60 lei/buc. x 2buu: 12 luni: 166,66 h/lună )                                            .

 • - carburator (283,23 lei/buc. X 1 Luc.: 24 luni: 166,66h/lună )

 • - modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66 h/lună )

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - reductor (483,64 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - cablu accelerație (78,84 lei/buc.x lbuc : 24 luni: 166,66h/lună)

 • - arbore cotit (462,35 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - turbina presiune (463,951ei/buc x 1 buc/an : 12 luni: 166,66 h/lună )

0.014

0.037

0.024

0.018

0.071

0.049

0.110

. 0.081

0.020

0.077

0.232

TOTAL 2

0.732

Reparații curente

Amortizare.,

1.679

0.710

TOTAL 3"

-2.389

TOTAL GENERAL

15.004

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,

ANMIHAIkPAUN


SERV.FINANC -CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU

 • - benzină (2,247 1/ora x 4,60 lei/1)                                                                             10.336

 • - ulei amestec (0,06 1/ora x 25,78 lei/1)

 • - ulei T90 (0,141 1/ora x 10,3 i lei/1)

TOTALI                                                                          13.337

PIESE SCIMB

 • - bujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 'uni: 166,66 h/lună )

 • - semering (37.23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)

-rulmenți (47,14 lei/buc. x2buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - sorb ( 17,601ei/buc. x 2buc.: 12 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc. X 1 buc.: 24 luni: 16,66h/lună )

 • - modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. x Lbuc.: 36 luni: 166,66 h/lună )

 • - demaror ( 2220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 166,66h/lună )

 • - arbore cotit (462,35 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - turbina presiune (463,951ei/buc x 1 buc/an : 12 luni: 166,66h/lună )

I OTAL 2      .                                                                               0.6320

Reparații curente

Amortizare

TOTAL 3               ~

TOTALGENERAL.............                                    18.766

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 29.17 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIU SPATII VERZI, CRISTIANMIHAIL PĂUN

SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCU

CALCULAȚIE DE PREȚ -anexa 5-5.1.

pentru curatat zăpada

MOTOFREZADIRECTOR ECO

MIHAELaJdUMH►MIC

,scu


 • - benzină (0,769 1/ora x 4,60 lei/1)

  3.537

  0.516

  1.454

  5.507


 • - ulei amestec (0,02 1/ora x 25,78 lei/1)

-ulei T90(0,141 1/orax 10,31 lei/1)

TOTAL 1

PIESE SCIMB

 • - bujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună ) -semering (37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 166,66 h/lună)

  0.014

  0.037

  0.024

  0.047

  0.081

  0.020

  0.110

  0.333


 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 166,66 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - reductor (483,64 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 166,66h/lună )

 • - cablu accelerație (78,84 le./buc.x lbuc : 24 luni: 166,66h/lună)

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 166,66 h