Hotărârea nr. 258/2018

Hotãrârea nr. 258 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităţilorla transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

HOTĂRÂREA Nr. 258


Consiliul Local ai Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 37/22.06.2018 a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. BTV 11449/18.06.2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea modificării și completării Cap. III și Cap. IV din Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015 cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere raportul de specialitate nr. 15/16.07.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1047/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.07.2018;

în conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) - (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de punctul de vedere emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități cu nr.2685/2018 ;

conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art.43, alin.l și 2;

în baza art.18, lit.b, art.42 și art.43, lit. a) și b) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

conform prevederilor art.l 7 alin. 2 din Normele-cadru nr. 272/2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) pct.27, art.5 alin.(3), art.16 alin.(l) și art.20 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, 2 lit. a) și d), alin. 6 lit. a), pct. 2 și 14, alin. 9, art. 45 alin. 1 și art. 115 alin.l lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • (1) La Cap. III. art. 9, alin.(2) va avea următorul cuprins:

AS SC Ploiești va efectua plata facturilor fiscale către TCE SA Ploiești conform prevederilor Convenției nr. 3151/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv plata contravalorii legitimațiilor de călătorie pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, conform situației lunare transmise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.”

 • (2) Cap.IV. se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

-alin. (1) se va întocmi decont justificativ însoțit de factură fiscală, care va cuprinde numărul de bucăți de titluri de călătorie x valoarea titlului de călătorie, inclusiv TVA.

- alin. (2) pentru ASSC Ploiești se va întocmi decont justificativ însoțit de factură fiscală, care va cuprinde:

numărul de bucăți de legitimații de călătorie aferente perioadei de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap x (valoarea legitimației de călătorie, inclusiv TVA /numărul de zile din lună) x numărul de zile de valabilitate.

Restul prevederilor de la Cap. IV rămân în vigoare.

Art. 2 Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015 actualizată, modificat și completat corespunzător cu prevederile art.l se constituie anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se modifică prevederile art. 18 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești nr. 18579/21644/04.11.2013.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 iulie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sorin Niculae BOTEZ

SECR1

Laurenț


TAR,

DIȚU


Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 258/2018, care modifică și completează HCL n^5b3/2015;’ actualizată


REGULAMENT

de acordare a facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești

Cap. I. Dispoziții generale

Art.l. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților, subvenții directe la transportul public de călători de care beneficiază elevii și studenții care studiază în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, precum și alte categorii de persoane.

Art.2. Regulamentul are la bază prevederile următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 1/2011 educației naționale, actualizată;

 • - Ordinul nr. 4055 / 1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun;

-Legea nr. 92 / 2007 serviciilor de transport public local, actualizată;

 • - Legea nr. 292 / 2011 asistentei sociale;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

-Legea nr. 44 / 1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, actualizată și republicată;

-Legea nr. 341 / 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 modificată și actualizată;

-Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata;

-Ordinul nr.62/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimațiile pentru transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și model;

Conform Studiului de Trafic privind Subvenționarea Serviciului Transport Călători Express Ploiești aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.201/2017, pentru calculul prețului corespunzător fiecărui titlu de călătorie utilizat de către beneficiarii de facilități a fost stabilit numărul de călătorii pe fiecare tip de titlu de călătorie după cum urmează:

1 autorizație pensionari                              = 93 călătorii;

1 abonament subvenționat 50% ( elevi și studenți) = 120 călătorii;

1 legitimație persoane cu dizabilități                 = 82 călătorii;

Veteranii, revoluționarii și beneficiarii Decretului-Lege nr.l 18/1990, actualizat, cetățenii de onoare, fiind un segment relativ mic sunt asimilați numărului de călătorii aferent categoriei de pensionari ( 93 de călătorii).

Cap. II. Tipuri de facilități la transportul public local de călători §i categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești                                                                                          s'i >

’                                                                                                                             V ; Q

Art.3^£l) “100% gratuitate la transportul public local de _călători,pentnj. elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat curs de zi, cu domiciliul sau reședința în municipiul Ploiești care studiază pe raza municipiului ploiești și care provin din familii ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc suma de 2.364 lei net pe lună. Pentru categoriile de mai sus, Primăria Municipiului Ploiești va deconta lunar, valoarea integrală a unui abonament nominal lunar valabil pe toate liniile, respectiv 110 lei inclusiv TVA

(2) 50% reducere la tariful de bază la transportul public local de călători, pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat, care domiciliază în alte localități și studiază pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului calendaristic conform prevederilor HG nr.309/1996 pentru: abonament nominal lunar valabil pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA; abonament nominal fracționat pentru 7 zile valabil pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA; abonament nominal fracționat pentru 15 zile valabil pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA;

 • (3) 100% gratuitate la transportul public local de călători, subvenție direcționată către elevii orfani din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat care studiază pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului calendaristic - abonament nominal lunar valabil pe toate liniile, inclusiv TVA, stabilit pentru 120 de călătorii;

Art. 4. (1) 50% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție direcționată către studenții din învățământul superior acreditat / autorizat de pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului universitar conform prevederilor HG nr.309/1996 pentru: abonament nominal lunar valabil pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA, stabilit pentru 93/120 de călătorii; abonament nominal fracționat pentru 7 zile valabil pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA; abonament nominal fracționat pentru 15 zile valabil pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA;

(2) 100% gratuitate la transportul public local de calatori, subvenție direcționată către studenții orfani din învățământul superior acreditat / autorizat de pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului universitar - abonament nominal lunar valabil pe toate liniile, inclusiv TVA, stabilit pentru 120 de călătorii;

Art.5. 100% gratuitate la transportul public local de călători pentru alte categorii beneficiare conform legii, după cum urmează:

 • - veteranii și văduvele de război (IOVR) - abonament nominal lunar valabil pe toate liniile, inclusiv TVA, stabilit pentru 93 de călătorii;

 • - eroii-martiri, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri - legitimație de revoluționar care se decontează la valoarea autorizației de călătorie gratuită stabilită pentru 93 de călătorii, valabila pe toate liniile, inclusiv TVA;

-persoanele cu dizabilitati - legitimații de transport valabile pe toate mijloacele de transport în comun care se decontează la valoarea unui abonament nominal lunar valabil pe toate liniile, inclusiv TVA, stabilit pentru 82 de călătorii;

-pensionari cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu pensie până la 2100 lei, inclusiv - autorizație de călătorie gratuită care se decontează la valoarea stabilita pentru 93 de călătorii, valabila pe toate liniile, inclusiv TVA;

-persoane cu domiciliul în municipiul Ploiești cu vârste de'peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri sau venituri din alte surse, altele decât pâșsii ( din chirii, din dividende, asociații de proprietari, etc), care i-Sa nu depășească 2100 lei/lună^ inclusiv- autorizație de călătorie gratuită care serdeMBte^ă l^fco^^. stabilita pentru 93 de călătorii, valabila pe toate liniile, inclusiv         7#

-autorizațiile de călătorie gratuită se preschimbă anual;

-cetățenii de onoare ai Municipiului Ploiești - legitimația de Cetățean de Onoare care se decontează la valoarea autorizației de călătorie gratuită pentru 93 de călătorii, valabila pe toate liniile, inclusiv TVA;

Cap.III. Modalitatea de acordare a facilităților la transportul public local de călători și documentația necesara pentru eliberarea titluriior de călătorie (abonamentelor / autorizațiilor de călătorie gratuite/ legitimațiilor)

Art.6. alin. (1) - Pentru elevii curs de zi cu domiciliul sau reședința în municipiul Ploiești, beneficiari de abonament nominal lunar gratuit 100% valabil pe toate liniile, unitățile de învățământ obligatoriu și liceal acreditat / autorizat, de pe raza municipiului Ploiești, vor transmite operatorului de transport local SC Transport Calatori Express SA Ploiești:

1.(1) în intervalul: 01 - 15 septembrie al fiecărui an, tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an școlar și care îndeplinesc condițiile stabilite prin hotărâre de consiliu. După primirea tabelelor în intervalul mai sus precizat la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88, se înregistrează în baza de date elevii noi cuprinși sau transferați de la alte școli.

 • 1. (2) Pentru anul școlar 2017-2018 tabelele menționate la alin. 1 se vor comunica operatorului de transport până la data de 1 noiembrie 2017.

 • 2. Lunar unitățile școlare au obligația de a transmite la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88 situația modificărilor intervenite în structura școlară pe clase (transferuri la alte școli din oraș/ în afara orașului, renunțări de a frecventa școala, etc), precum și situația elevilor care au frecventat mai puțin de 80% din cursurile aferente lunii anterioare.

 • 3. Eliberarea abonamentelor de călătorie gratuite 100% elevilor beneficiari se va face numai la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88.

 • 4. Elevii care nu au frecventat cel puțin 80% din cursurile lunii anterioare, precum și cei mutați, transferați, etc. în afara municipiului Ploiești pierd dreptul de a Ii se elibera abonament gratuit.

 • 5. Documentele necesare eliberării unui abonament de călătorie gratuită care atestă dreptul de beneficiar de gratuitate de 100% conform prevederilor de la art. 1 (1) sunt:

 • - legitimația de călătorie pentru abonament;

 • - BI/CI elev beneficiar cu vârsta peste 14 ani;

-certificat de naștere - original și copie pentru elevii sub 14 ani; -BI/CI al unuia dintre părinți original și copie ;

-declarație privind acordul prelucrării datelor personale;

-adeverințe care să ateste că la nivelul familiei venitul mediu net înregistrat se situează sub valoarea de 2.364 lei nctZdună pe membru de familie, inclusiv.                                   t                &

declarație pe proprie răspundere sub

momentul în care veniturile pe familie vor depăși valoarea de''^64 lei net/ lună pe membru de familie, unul dintre părinți/ ttrtpri/Sp- jva f^ezenta la sediul SC TCE SA Ploiești si va comunica acest luctuîn vederea 9         5

anulării dreptului de eliberare a abonamentului de călătorie gratuit.

 • 6. Pentru elevii curs de zi cu domiciliul în alte localități, beneficiari de 50% tarif redus la transportul public local de călători, unitățile de învățământ obligatoriu și liceal acreditat / autorizat, de pe raza municipiului Ploiești conform prevederilor HG nr.309/1996, vor transmite operatorului de transport local SC Transport Calatori Express SA Ploiești:

 • 7. în intervalul: 01 - 15 septembrie al fiecărui an, tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an școlar. După primirea tabelelor conform intervalului mai sus precizat la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88, se înregistrează în baza de date elevii noi cuprinși sau transferați de la alte școli.

8.Eliberarea abonamentelor nominale pe tipuri elevilor beneficiari de 50% tarif redus, se va face din următoarele puncte de distribuire:

- Tonetele societății;

-Sediul Casieriei Colectoare.

9.Abonamentele nominale pe tipuri se eliberează către elevii beneficiari de 50% tarif redus în baza următoarelor documente justificative care atestă calitatea de elev :

 • - legitimația de călătorie pentru abonament;

 • - tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an școlar care se primesc în intervalul: 01 - 15 septembrie.

Elevii care achiziționează abonamente cu tarif redus de 50 % de la tonetele societății, vor prezenta o copie după carnetul de elev vizat la zi sau adeverință de elev.

 • 10.Documentele necesare eliberării legitimației de călătorie pentru abonament:

 • a), pentru elevii până la 14 ani, inclusiv orfani;

-1 fotografie format mic ;

-certificâTde naștere - original și copie;

-BI/CI al unuia dintre părinți - original și copie;

-declarație privind acordul prelucrării datelor personale.

 • b). pentru elevii peste 14 ani, inclusiv orfani:

-1 fotografie tip buletin ;

-BI/CI - original și copie;

-declarație privind acordul prelucrării datelor personale

 • 11.Elevii orfani și cei proveniți din casele de copii beneficiază de abonamente nominale lunare valabile pe toate liniile, inclusiv TVA gratuite 100%, stabilit pentru 120 de călătorii, eliberate la i sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, în| baza tabelelor "cu specificația “ELEVI OREANELLînr-veder-ea^înregistrării^acestora, întocmite de către instituțiile unde învață. Tabelul va fi însoțit de copiile certificatelor de deces ale părinților și decizia de pensie de-... urmaș. Ulterior înregistrării tabelului, lunar elevilor orfani li se eliberează abonamentul gratuit în baza legitimației de călătorie pentru abonament și a cuponului de pensie de urmaș.

alin. (2) - Unitățile de învățământ superior din municipiul Ploiești, autorizate sau acreditate, vor aduce la sediul operaiorului de transport local - SC Transport Calatori Express SA Ploiești la începutul anului universitar tabelele întocmite de secretariatul universităților și aprobate de către decanul acestora.

Lunar:

 • • studenții beneficiază de abonamente nominale lunare valabile pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA stabilit pentru 93/120 de călătorii, abonamente nominale fracționate pentru 7 zile valabile pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA, abonamente nominale fracționate pentru 15 zile valabile pe 1 și toate liniile, inclusiv TVA subvenționate 50%, în baza tabelelor de la universitate, care sunt eliberate pe baza legitimației de călătorie pentru abonament, la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88.

Documente necesare eliberării legitimației de călătorie pentru abonament, studenți si studenti orfani:

5                         5

-1 fotografie tip buletin ;

-BI/CI

A

In lipsa tabelelor de la universitate, studenții pot ridica abonamentul lunar în baza următoarelor documente justificative:

-buletin /carte de identitate și carnetul de student vizat, având precizat “învățământ curs de zi” ;

-legitimația de călătorie pentru abonament;

 • • Studenții orfani beneficiază de abonamente nominale lunare valabile pe toate liniile, inclusiv TVA gratuite 100% stabilit pentru 120 de călătorii, eliberate la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, în baza tabelelor cu specificația “STUDENȚI ORFANI”, în vederea înregistrării acestora, întocmite de către universitățile unde învață. Tabelul va fi însoțit de copiile certificatelor de deces ale părinților și decizia de pensie de urmaș. Ulterior înregistrării tabelului, lunar studenților orfani ii se eliberează abonamentul gratuit în baza următoarelor documente justificative:

-buletin /carte de identitate;

-legitimația de călătorie pentru abonament; -cupon de pensie de urmaș.

Art.7. alin. (1) Documentele justificative care stau la baza eliberării titlurilor de călătorie (abonamentelor/autorizațiilor de călătorie gratuite/legitimatii ) pentru toate categoriile de beneficiari, se verifică, iar copiile acestora se păstrează după caz, de către operatorul de transport local - SC Transport Calatori Express SA Ploiești.


Responsabilitatea eliberării titlurilor de călătorie (abonamentelor/' <               e

călătorie gratuite/ legitimații ) conform prevederilor legale în vigoare, îi revihe în


totalitate operatorului de transport local - SC Transport Calatori Express . SA Ploiești. alin.(2) Documentele justificative, care stau la baza eliberării titlurilorfcle călătorie (abonamentelor/ autori zaț i i I orudexalătorie^ratuiteZ -kgitimâtil<Tpentft^Ite categorii de beneficiari sunt următoarele:

a). Pentru categoria - veteranii și văduvele de război (IOVR) beneficiari de abonamente nominale lunare valabile pe toate liniile, inclusiv TVA gratuitei00%, sunt necesare următoarele documente justificative:

 • - buletin / carte de identitate ;

 • - carnet de membru al Asociației Veteranilor de Război.


Abonamenetele sunt eliberate la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, în baza legitimației de abonament.

Documente necesare eliberării legitimației de călătorie pentru abonament: -1 fotografie tip buletin ;

-BI/CI

b). Pentru categoria - eroii-martiri, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri beneficiari conform legii, de călătorii gratuite nelimitat cu mijloacele de transport în comun, se decontează lunar la valoarea unei autorizații nominale de transport gratuită stabilită pentru 93 de călătorii, valabilă pe toate liniile, inclusiv TVA.

Se vor prezenta la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, cu următoarele documente justificative:

 • - buletin / carte de identitate ;

 • - certificat de revoluționar original și copie; -legitimație de revoluționar original și copie ;

-documentele doveditoare pentru urmașii eroilor martiri original și copie.


Legitimația de beneficiar al Legii nr. 341/2004 actualizată, copie xerox se vizează anual, în cazul în care nu are viza anuală, aceasta își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;

 • c) . Pentru categoria - persoanele cu dizabilitati beneficiare de legitimații de transport gratuite 100%, valabile pe toate mijloacele de transport în comun, la valoarea unui abonament nominal lunar valabil pe toate liniile inclusiv TVA, stabilit pentru 82 de călătorii, eliberarea se efectuează în baza Convenției nr. 3151/2008 încheiate între operatorul de transport SC Transport Calatori Express SA Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • d) . Pentru categoria - pensionari cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu pensie până la 21 OO de lei inclusiv. beneficiari de autorizație de călătorie gratuită 100%, care se decontează lunar la valoarea unei autorizații nominale de transport gratuită stabilită pentru 93 de călătorii, valabilă pe toate liniile, inclusiv TVA, sunt necesare următoarele documente justificative:

- declarație pe proprie răspundere că nu dețin și alte venituri care să depășească limita de acordare a gratuității;

- decizie de pensionare/ cupon pensie din luna anterioară solicitării autorizației de călătorie gratuită;

- buletin / carte de identitate ;

Autorizațiile de călătorie gratuite se vizează anual, cele care nu se preschimbă la termen își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;

 • e) . Pentru categoria - persoane cu domiciliul în municipiul Ploiești cu vârste de pește 65 ani femei / 70 de ani bărbați, fără venituri sau venituri , din alte surse-altele decât pensii ( din chirii, din dividende, asociații de proprietari,ele), care sa nudepășească 2100 lei/lună, beneficiare de autorizație de călătorie gratuită 100%? care se decontează lunar la valoarea unei autorizații nominale de transport gratuită stabilită pentru 93 de călătorii, valabilă pe toate liniile inclusiv TVA, sunt necesare următoarele documente justificative:

 • - declarația pe proprie răspundere că nu dețin venituri din surse proprii, nu desfășoară activități remunerate de stat sau agenți economici/ alte drepturi bănești mai mari de 2100 lei/ lună;

 • - buletin / carte de identitate ;

Autorizațiile de călătorie gratuite se vizează anual, cele care nu se preschimbă la termen își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;

 • f) . Pentru categoria - cetățeni de onoare beneficiari de transport gratuit pe toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul Municipiului, se decontează lunar la valoarea unei autorizații nominale de transport gratuită stabilită pentru 93 de călătorii, valabilă pe toate liniile, inclusiv TVA, în baza situației transmise lunar de către Direcția Comunicare Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

alin. (3) Operatorul de transport local SC Transport Calatori Express SA Ploiești poate solicita orice alte documente justificative care atesta calitatea de beneficiar pentru toate categoriile de beneficiari cuprinse în prezentul Regulament.

Art.8. Lunar, SC Transport Calatori Express SA Ploiești în baza evidenței contabile și a registrului electronic de date, va întocmi deconturi pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea prestațiilor efectuate către categoriile beneficiare din prezentul regulament, pe tipuri de facilități și titluri de călătorie (abonament/autorizație de călătorie gratuită/ legitimație ).

Pentru categoria - pensionari cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu pensie până la 2100 de lei inclusiv, beneficiari de autorizație de călătorie gratuită 100% și persoane cu domiciliul în municipiul Ploiești cu vârste de peste 65 ani femei / 70 de ani bărbați, fără venituri sau venituri din alte surse, altele decât pensii ( din chirii, din dividende, asociații de proprietari,etc), care să nu depășească 2100 lei/lună, beneficiare de autorizație de călătorie gratuită 100%, în situația în care autorizațiile expiră în cursul lunii, acestea vor rămâne valabile pentru decont până la sfârșitul lunii.

A

Itrbaza deconturilor societatea va emite facturile fiscale și le va înainta pentru decontare astfel:

-la Primăria Municipiului Ploiești operatorul incaseaza contravaloarea serviciului prestat pentru categoriile defavorizate de calatori care beneficiază de reducere sau gratuitate, in baza facturilor emise către Municipiul Ploiești.Facturile, insotite de deconturi justificative sunt transmise de către Operator- Municipiului, de doua ori pe luna. Facturile conțin TVA si vor fi emise astfel:

-Prima factura va fi emisa pentru serviciiile prestate in perioada 01-15 a lunii curente in data de 16 a lunii curente, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare;

- A doua factura pentru perioada 16 - 30(31) si de regularizare a lunii curente,va fi emisa pana in data de 15 a lunii următoare.           V • "  * /x

Facturile vor fi achitate după inregistrarea la sediul Municipiului Ploiești si avizarea de către Serviciul de specialitate din cadrul Regia^Autonoma de Servicii Publjee^PloiestiT Municipiul: arc; obfigatia: sa^efec^ze^sfataăfeturi lor Ji sca^emise de către Operator in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturilor fiscale la sediul Municipiului, cu respectarea prevederile»’^>319 din Legea nr. 227/2015 cu modificările si completările ulterioare, Codul Fiscal.

- la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești Ploiești până cel târziu a 7-a zi calendaristică a lunii curente pentru luna anterioară;

Modalitatea de calcul a deconturilor se efectuează cu respectarea normelor și procedurilor din domeniul financiar contabil conform standardelor de control intem/managerial.

Pentru diferențe constatate, SC Transport Calatori Express SA Ploiești va emite factura de regularizare.

Art.9. alin.(l) Primăria Municipiului Ploiești va efectua plata facturilor fiscale către SC Transport Calatori Express SA Ploiești conform clauzei din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public. Plata se va efectua în baza facturii, însoțită de deconturi întocmite pe tipuri de facilități și tipuri de titluri de călătorie (abonament/autorizație de călătorie gratuită/ legitimație );

alin.(2) ASSC Ploiești va efectua plata facturilor fiscale către TCE SA Ploiești conform prevederilor Convenției nr.3151/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv plata contravalorii legitimațiilor de călătorie pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, conform situației lunare transmise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Cap.IV. Modalitate de calcul:

-alin.(l) se va întocmi decont justificativ însoțit de factură fiscală, care va cuprinde numărul de bucăți de titluri de călătorie x valoarea titlului de călătorie, inclusiv TVA.

- alin.(2) pentru ASSC Ploiești se va întocmi decont justificativ însoțit de factură fiscală, care va cuprinde:

numărul de bucăți de legitimații de călătorie aferente perioadei de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap x (valoarea legitimației de călătorie, inclusiv TVA / numărul de zile din lună) x numărul de zile de valabilitate.

SC Transport Calatori Express SA Ploiești va depune lunar, la Primăria Municipiului Ploiești și la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Prahova, deconturile cu număr de înregistrare pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea prestațiilor efectuate către aceste categorii de călători.

Cap. V. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități Ia transportul public local de călători

Art.10. alin.(l) Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități la transportul public local de călători cu excepția persoanelor cu dizabilități, se va face prin subvenții aferente transportului public, din bugetul local al municipiului Ploiești.

z.'

alin.(2) Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilităț^^/transpprtul\

v v;>' <1


r,5._..___________, ___________

public local de călători persoanelor cu dizabilități, se va face prin subvenții";/din bugetul ASSC Ploiești.                                                           ,

U I,

Cap.VI. Dispoziții finale


Art. 11. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării în ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești și modifică și completează Anexa nr.l la HCL nr. 503/2015, actualizată.