Hotărârea nr. 257/2018

Hotãrârea nr. 257 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 257


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 66/10.07.2018 a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest nr. 814 B/12.06.2018, al Direcției Economice nr. 18/16.07.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 937/16.07.2018 prin care se propune modificarea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce se vor percepe în desfășurarea activității Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, începând cu data de 01.08.2018;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

văzând prevederile art. 454 din Legea nr. 227/2015, titlul IX - Impozite și taxe locale;

în baza prevederilor art. 5, lit. a, alin. 1, art. 9, art. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

văzând prevederile art. 6, capitolul III, din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea poziției nr. 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2016, respectiv tarifele pentru închiriere terenuri sport, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2018.

Art.2 Veniturile realizate din aplicarea tarifelor aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă venituri proprii ale bugetului local al Municipiului Ploiești.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2016 rămân neschimbate.

Art.4 Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția. Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEblNÎ I DE ȘEDINȚĂ, George-Sprin\Niculae BOTEZ


Nr. Crt.

Denumire tarif

Tarif de zi

(lei/h)

Tarif nocturnă

(lei/h)

1

A

închiriere teren fotbal

45 lei

70 lei

2

A

închiriere teren tenis de câmp

10 lei

20 lei

3

A

închiriere teren baschet

18 lei

30 lei

4

A

închiriere teren handbal

18 Iei

30 lei

5

A

închiriere teren tenis cu piciorul

20 lei

30 lei

6

Abonament teren fotbal trimestru-semestru

35 lei

55 lei

7

Abonament teren fotbal anual

30 lei

50 Ieire Parc Municipal Ploiești Vest ld Nicolăe Constantin