Hotărârea nr. 255/2018

Hotãrârea nr. 255 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 39/25.06.2018 a domnilor consilieri locali Palaș-Alexandru Paul și Dănescu Ștefan, precum și Raportul de specialitate nr. 10597/14.06.2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42/25.07.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1049/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

Având în vedere prevederile art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr.2, Anexei nr.3, Anexei nr.4 si Anexei nr.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 31 iulie 2018


PREȘEDțNTȚ DE ȘEDINȚĂ,  George Sc^țin î^iculae BOTEZ


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2018 Revizia I

INDICATORI

Nr. rd

Arobat cf. HCL.111 / 20.04.2018

Propuneri an curent Rev I (2018)

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12168.00

12140.00

99.77

12140.00

12140.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12166.00

12135.00

99.75

12135.00

12135.00

100.00

100.00

ajsubvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2.00

5.00

250.00

5.00

5.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12078.00

12010.00

99.44

12010.00

12010.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12018.00

11938.00

99.33

11938.00

11938.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3834.00

4040.00

105.37

4040.00

4040.00

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

685.00

695.00

101.46

695.00

695.00

100.00

100.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6740.00

6412.00

95.13

6412.00

6412.00

100.00

100.00

co

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

6279.00

5930.00

94.44

5930.00

5930.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5860.00

5460.00

93.17

5460.00

5460.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

419.00

470.00

112.17

470.00

470.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere șl control, comisii și comitete

17

311.00

341.00

109.65

341.00

341.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

150.00

141.00

94.00

141.00

141.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

759.00

791.00

104.22

791.00

791.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

60.00

72.00

120.00

72.00

72.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

90.00

130.00

144.44

130.00

130.00

100.00

100.00

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

48.00

52.00

108.33

52.00

52.00

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

42.00

78.00

78.00

78.00

100.00

100.00

1

Rezerve legale

25

2.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

36.00

71.00

71.00

71.004

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

,;'e

||C

v

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X. ' .

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

26, 27, 28, 29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 ■ rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

Vili

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

43

18635.00

18635.00

100.00

18635.00

18635.00

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetara aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

18635.00

18635.00

100.00

18635.00

18635.00

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

198.00

198.00

100.00

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

198.00

178.00

89.90

178.00

178.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilorde natură salarială *)

50

2642.68

2776.22

105.05

2776.22

2776.22

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

2466.33

2556.18

103.64

2556.18

2556.18

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd, 2/rd. 49)

52

61.44

68.17

110.95

68.17

68.17

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal nediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

55

992.60

989.29

99.67

989.29

989.29

100.00

100.00

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

745.00

745.00

100.00

745.00

745.00

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL,
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic.SC HALE SI PIEȚE SA

Sediui/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PROPUNERI REVIZIA I 2018


Anexa 2

MII LEI


INDICATORI

Nr. rd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Aprobat

Realizat

30.06.2017

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat estimat 30.06.2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REVI

din care:

Conform

HCL

437/28.11.20

17

Conform HCL 111/ 20.04.2018

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10a

10b

10c

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 +rd. 22 +

1

12620.00

5672.59

12170.06

12168.00

6050.00

12140.00

3039.50

6050.00

9468.00

12140.00

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +rd. 12 + rd. 13 +- rd 14), din care:

2

12615.00

5671.55

12167.62

12166.00

6047.00

12135.00

3039.00

6047.00

9464.00

12135.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

9374.00

4100.38

8593.71

8732.00

4439.00

8716.00

2260.00

4439.00

7185.00

8716.00

a1)

din vânzarea produselorct.703

4

35.00

3.71

8.95

9.00

4.00

9.00

2.00

4.00

6.00

9.00

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9-r- ct.708.7

6

9235.00

4053.22

8356.62

8716.00

4433.00

8700.00

2240.00

4433.00

7174.00

8700.00

a4)

alte

venituri:ct.706.9+ct.758.8+ct.75

8.14+ct. 758.3+ct.758.4

7

\        î '

104.00

43.45

228.14

7.00

2.00

7.00

18.00

2.00

5.00

/ "ț:oo v .

b)

din vânzarea mărfurilor

8

.zJ

c)

din subvenții și transferuri de

a

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. preveder.lor legale în vigoare

11

.d)

din producția de imobilizări ct.722

12

0.00

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 +rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

3241.00

1571.17

3573.91

H)

din amenzi și penalitățict.758.1

15

168.00

74.40

137.74

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

t5)

alte venituri ct.704+ct 708-

ct.708.7-rct.711+758.2

21

3073.00

1496.77

3436.17

Venituri financiare (rd. 23 + rd 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

5.00

1.04

2.44

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

5.00

1.04

2.44

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30

+ rd. 136 + rd. 144)

29

12514.00

5953.83

12023.19

III

Cheltuieli de exploatare (rd.

31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

12449.00

5925.51

11963.75

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.

46), din care:

31

3873.00

1655.39

3668.69

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd 33 + rd.

32

2189.00

907.86

2072.63

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

68.00

68.00

0.00

68.00

68.00

68.00

7

3434.00

1540.00

3351.00

779.00

1540.00

2211.00

3351.00

138.00

52.00

100.00

54.00

52.00

81.00

100.00

3296.00

1480.00

3251.00

725.00

1480.00

2130.00

3251.00

2.00

3.00

5.00

0.50

3.00

4.00

5.00

2.00

3.00

5.00

0.50

3.00

4.00

5.00

12078.00

5850.00

12010.0

3406.00

5850.00

9220.00

12010.00

12018.00

5814.00

11938.00

3370.00

5814.00

9160.00

11^0-

3834.00

2050.00

4040.00

1259.00

2050.00

3150.00

Ol ^640,00

1955.00

1117.00

2021.00

777.00

1117.00

1621.00

[77

I *b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

311.00 ’

146.53

300.14

292.00

202.00*

312.00

121.00

202.00

235.00

312.00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

17.00

5.88

16.79

17.00

,12.00

17.00

8.00

12.00

16.00

17.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

25.00

10.65

19.72

25.00

14.00

26.00

7.00

14.00

21.00

26.00

o)

cheltuieli privind materialele de natura

37

20.00

6.04

17.28

28.00

16.00

35.00

16.00

16.00

30.00

35.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1858.00

755.29

1755.21

1635.00

899.00

1674.00

640.00

899.00

1356.00

1674.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din wm>'

40

113.00

45.81

105.21

115.50

78.00

158.00

34.00

78.00

138.00

158.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

35.00

15.24

34.43

55.50

42.00

75.00

12.00

42.00

70.00

75.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

33.00

6.51

28.56

15.00

10.00

31.00

7.00

10.00

28.00

31.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

18.00

0.00

17.93

8.00

6.50

25.50

5.00

6.50

20.00

25.50

b2)

- către operatori cu capital privat

44

15.00

6.51

10.58

7.00

3.50

7.50

2.00

3.50

5.50

7.50

c)

prime de asigurare

45

45.00

24.06

42.22

45.00

26.00

52.00

15.00

26.00

40.00

52.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1571.00

701.72

1490.85

1763.50

855.00

1861.00

448.00

855.00

1391.00

1861.00'

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

30.00

0.00

1.24

20.00

10.00

20.00

10.00

10.00

10.00

20.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

30.00

0.00

29.66

20.00

10.00

40.00

10.00

10.00

20.00

40.00

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și

50

33.00

13.11

28.08

30.50

14.00

36.00

9.00

14.00

26.00

36.00

■? 0

hlaa/y

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4.00

0.71

1.68

4.00

3.00

5.00

2.00

3.00

4.00

5.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

.•-J R;

;w; / ■

c2)

cheltuieli de reclamă ș publicitate, din care:

53

29.00

12.40

26.4

26.50

11.00

31.00

7.00

11.00

22.00

•7 /

31.0F-

,_______- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4.00

1.66

3.49

5.00

3.00

7.00

2.00

3.00

5.00

7.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

6.00

3.65

4.06

10.00

7.00

10.00

5.00

7.00

8.00

10.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66),

64

2.00

0.62

0.67

8.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

-interna

65

2.00

0.62

0.67

2.00

4.00

4.00

1.00

4.00

4.00

4.00

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de

67

68.00

37.82

62.92

60.00

33.00

55.00

23.00

33.00

50.00

55.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

68

16.00

7.37

15.03

16.00

8.00

16.00

4.00

8.00

12.00

16.00^

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1344.00

638.11

1333.74

1539.61

750.00

1634.00

370.00

750.00

1120.00

1634$^

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

737.00

293.03

663.63

984.00

550.00

1054.00

275.00

550.00

835 00

o UI

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8.00

2.08

5.26

8.00

6.00

8.00

3.00

6.00

7.00

8.00

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3.00

2.1

2.9

28.20

14.00

28.20

10.00

14.00

24.00

28.20

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

9.00

0.00

0.00

8.50

8.50

28.00

8.50

8.50

8.50

28.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

7.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3.00

1.00

2.33

2.50

4.00

8.0C

1.00

4.00

6.00

8.00

j)

alte cheltuieli

78

70.00

0.00

42.29

82.40

30.00

83.00

25.00

30.00

60.00

83.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe

79

536.00

255.06

529.11

685.00

364.00

695.00

189.00

364.00

550.00

695.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea

81

60.50

29.91

60.04

63.00

33.00

63.00

18.00

33.00

49.00

63.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.50

0.03

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd, handicapați

85

475.00

225.12

469.04

621.00

330.00

631.00

170.00

330.00

500.00

631.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd.

87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

7084.00

3619.45

6995.79

6740.00

3040.00

6412.00

1740.00

3040.00

4926.00

6412.00

CO

Cheltuieli de natură salarială |rd. 88 +

87

5341.00

2779.61

5283.45

6279.00

2812.00

5930.00

1623.00

2812.00

4564.00

5930.001

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4863.00

2542.96

4819.59

5860.00

2630.00

5460.00

1550.00

2630.00

4242.00

546(k0(î

a) salarii de bază

89

4287.00

2242.02

4254.73

5320.00

2410.00

5000.00

1316.00

2410.00

3974.00

5000.00

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

260.00

131.67

255.19

235.00

66.00

160.00

85.00

66.00

110.00

i60.de>7,

-A*

1 / / A-


c) alte bonificații (conform CCM)

91

316.00

169.27

309.67

305.00

154.00

300.00

149.00

154.00

158.00

300.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd.

98 + rd. 99), din care:

92

478.00

236.65

463.86

419.00

182.00

470.00

73.00

182 00

322.00

470.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și corrpietățile ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr.

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

465.00

231.20

452.26

396.00

170.00

446.00

67.00

170.00

304.00

446.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13.00

5.45

11.60

23.00

12.00

24.00

6.00

12.00

18.00

24.00

03

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +rd. 103), din care:

100

279.00

105.37

277.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

201.00

28

200.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

78.00

77.37

77.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salarială

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 +rd. 111 +rd. 112), din care:

104

225.00

105.53

220.55

311.00

163.00

341.00

82.00

163.00

252.00

341.00

a) pentru directori/directorat

105

98.00

41.52

97.02

144.00

72.00

144.00

37.00

72.00

108.00

144.00

-componenta fixă

106

98.00

41.52

97.02

144.00

72.00

144.00

37.00

72.00

108.00

144.00

-componenta variabilă

107

b) pen

admin

suorar

tru consiliul de strație/consiliul de [Radere din care

108

86.00

43.96

85.08

132.00

70.00

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00;

9     '■ ț ’              '

-componenta fixă

109

86.00

43.96

85.08

132.00

70.00

154.00

34.00

70.00

112.00

154.Q0

-componenta variabilă

110

43

c) pentru cenzori

111

26.00

12.74

25.49

31.00

16.00 »

31.00

9.00

16.00

24.00

31.00"

d) pentru alte comisii și comitete

112

15.00

7.31

12.96

4.00

5.00

12.00

2.00

5.00

8.00

12.00°’


C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1239.00

628.94

1214.09

150.00

65.00

141.00

35.00

65.00

110.00

141.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd

118+re.119+rd.120+rd.121+rd.12

2), din care:

114

956.00

395.61

770.16

759.00

360.00

791.00

182.00

360.00

534.00

791.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

116 +rd.117), din care:

115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

119

d)

alte cheltuieli

120

116.00

10.66

29.58

46.00

36.00

46.00

15.00

36.00

40.00

46.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

790.00

386.92

747.17

650.00

330.00

650.00

i 70.00

330.00

500.00

650.00

f)

ajustăr valoar

și deprecieri pentru pierdere de

3 și provizioane (rd. 123-rd.

122

50.00

-1.97

-6.59

63.00

-6.00

95.00

-3.00

-6.00

-6.00

95.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

80.00

0.00

0.00

93.00

0.00

112.00

0.00

0 00

0.00

112.00

0 laazj/- ♦

■'J JO

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

30.00

1.97

6.69

30.00

6.00

17.00

3.00

6.00

6.00

17.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 +rd. 129+ rd. 130), din

care:

127

30.00

1.97

6.59

30.00

6.00

17.00

3.00

6.00

6.00

17.00

- din participarea salariaților la profit

128

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

- venituri din alte provizioane

130

4 00

1.97

. ?  •A*\     !

V', ■■ i------                  -<


Cheltuieli financiare (rd. 132 +rd. 135 + rd. 138), din care:

131

65.00

28.32

59.44

60.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar,

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

65.00

28.32

59.44

60.00

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

106.00

-281.24

146.87

90.00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

530.00

268.89

433.12

385.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

102.00

14.52

91.60

48.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87) din care:

147

5341.00

2779.61

5283.45

6279.00

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4863.00

2542.96

4819.59

5860.00

4

Nr. de personal prognozat la finele

152

196

191

198

198.00

36.00

72.00

36.00

36.00

60.00

72.00

36.00

72,00

15.00

36.00

54.00

72.00

200.00

130.00

-366.50

200.00

248.00

130.00

250.00

385.00

100.00

250.00

272.00

385.00

45.00

52.00

0.00

45.00

52.00

52.00

2812.00

5930.00

1623.00

2812.00

4564.00

5930.00

/ s //^ .

o/1

2630.00

5460.00

1550.00

2630.00

4242.00

5460,00

198

198

198

198

198

iWoȘv
5

Nr. mediu de salariați

153

196

199

187

198.00

6

aJCastigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)712*1000

154

1938.78

2129.79

2147.77

2466.33

b (.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.

150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/' 2*1000

155

2119.05

2327.99

2354.48

2642.68

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

61.91

57.00

65.07

61.44

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal meciu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cant tate produse finite/persoana )w=GPF/Rd.

158

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd 2

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

1092.00

868.45

745.00

745.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

1092.00

868.45

745.00

745.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității

171


Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit

4.00

-295.76

55.27

42.00

155.00

78.00

-366.50

155.00

196.00

78.00

DIRECTOR GENERAL

ING.PEPELEA MARIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

ANEXA 3 A.       Rev I


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

PROPUNERI AN 2018 REV I                                      - mii lei-

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (2017)

% 7 = 6/5

Aprobat an curent 2018

Propuneri revizia I 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 rd. 3) *), din care:

12661.00

11345.68

89.61

12620.00

12170.06

96.43

12168 00

12140.00

1

Venituri din exploatare *)

12649.00

11340.96

89.66

12615.00

12167.62

96.45

12166 00

12135.00

2

Venituri financiare

12.00

4.72

39.33

5.00

2.44

48.80

2 00

5.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTL Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finanțare


(XAN 2018 REVIZIA I

INDICATORI

AN PRECEDENT 2017

AN CURENT

Data finalizării investiției

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Aprobat An 2018 CONF.

HCL

111/20.04.2018

Influente

(+,-)

PROPUNERE AN 2018 REV I

0

1

2

3

4

5

6

7

«

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

457.00

161.50

18,635.00

-

18,635.00

1

Surse proprii, din care:

457.00

161.50

635.00

-

635.00

a) - amortizare

457.00

161.50

635.00

-

635.00

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

-

-

18,000.00

-

18,000.00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localul Mun .Ploiești

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

457.00

161.50

18,635.00

-

18,635.00

1

Investiții în curs, din care:

-

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administra tiv-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

î

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității ad m inistrativ-teritoria le:

d) pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

457.00

161.50

18,635.00

18,635.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

rb) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unității administra tiv-teritorialc:

343.00

48.31

18,635.00

18,635.00

b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea Ia sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu                              ( proiectare si execuție)

-

1.00

0.00

b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Vaieni nr.44 - execuție

-

32.00

0.00

b.3 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

-

47.00

0.00

b.4 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara -execuție

-

208.00

0.00

b.5 Lucrări de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( execuție)

19.12.2017

24.00

23.31

b.6 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25.10.2017

25.00

25.00

b.7 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

-

3.00

0.00

b.8 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala

-

3.00

0.00

Dotariț alte achiziții de imobilizări corporale)

114.00

113.19

-

4.1 Achiziționare autoturisme

 • 21.11.2017 si

 • 27.12.2017

110.00

109.44

4.2 Achiziționare remorca

07.12.2017

4.00

3.75

Total an 2017

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20.00

20.00

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

68.00

68.00

b.3 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

208.00

208.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Vaieni nr.44 - execuție

32.00

32.00

b.5 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3.00

3.00

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala Ploiești

10.00

10.00

b.7 Lucrări de modernizare -sistem parcare automat Halele Centrale

14.00

14.00

b.8 Lucrări de constructi - Înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

80.00

80.00

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești

18,200.00

18,200.00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

0.00

0.00

4

Rambursări dc rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

aLin terne

-

b)-extcrne

L

L - . -

izii cvivi venerai, Ing.Pepelea Mariana

--- PLOIEȘTI


□□DnhDDQ


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 ^0

Nr.Reg.Com.: J29/496^9^zp-;r.._.2_

RO57RNCBO2O5O448>^O0^iU©/ \ 4

Fax: 0372/056 961        ..fcâîf /

'■•r-A A" V


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2018-REV I

S.C.HALE SI PIETE-SA propune planul de investiții pentru anul 2018. Necesitatea intocmirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor priorități de acțiune si reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Valoarea estimata        = 18.635,00 mii Iei din care :

635,00 mii Iei- surse proprii;

18.000,00 mii lei-majorare capital social din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • 1. Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( execuție )

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Mihai Bravu , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune înlocuirea invelitorii din policarbonat, cu invelitoare tot din policarbonat, astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.ll nu necesita autorizație de construire. In anul 2017 au fost achiziționate materialele necesare si in anul 2018, conform Deciziei nr. 1287/06.09.2017, a Consiliului de Administrație sa execute in regie proprie de către Serviciul Tehnic din cadrul S.C.Hale si Piețe S.A.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.2

Valoarea estimata este de 68,00 mii lei fara TVA.

SJ

A—i    PLOI

M Jir

S Io AjXftzil

□□cn

T-LIU

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1 R057RNCB020504487 Fax: 0372/ 056 961


2. Amplasare corturi pe structura matalica -


construcții cu caracter


p rovixQriiT pe durata


executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara

Surse de finanțare : Surse proprii

S.C.Hale si Piețe - S.A dorește amplasarea unor corturi pe structura matalica, construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara. Propunerea de amplasare a corturilor pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara” a fost supusa spre aprobare in Consiliuil de Administrație si a fost emisa Decizia nr.1254/17.02.2017.

Corturile sunt construcții inchise cu prelate, sunt ignifuge, rezistente la UV, sunt ușor de montat si demontat. Având in vedere profilul nostru de activitate, după finalizarea Pieței Centrale, modulele (cortprile ) se pot monta in orice locație se dorește la târgurile de toamna/iarna pe platforme betonate plane cu ancore conexpand, la rândul lor demontabile.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.3 Valoarea estimata este de 208,00 mii lei fara TVA.

 • 3.Lucrari de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 - execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, se impune executarea lucrărilor pentru obținerea autorizației de securitate de securitate la incendiu de la ISU Prahova pentru imobilul situat in str.Valeni nr.44. Pentru anul 2017 se propune execuția lucrărilor conform cu proiectul tehnic si caietul de sarcini intocmit de către un proiectant autorizat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.4

Valoarea estimata este de 32,00 mii lei fara TVA

 • 4. Desființare inchiderii cu usi automate imobil Halele Centrale

Surse de finanțare: - surse proprii

Prin referatele si informările serviciul tehnic ne aduce la cunoștința de numeroasele defecțiuni aparate la ușile automate (glisante) de la intrările in imobilul Halelor Centrale .

Funcționarea defectuasa la ușile de accces se datoreaza faptului ca aprovizionarea societăților comerciale din Halele Centrale se face prin utilizarea acestor usi, ușile nu mai funcționează la parametrii si exista riscul ca ieșirile de evacuare sa ramana blocate. Costurile de reparații si intretinere sunt foarte mari si înlocuirea acestora este costisitoare. In urma masurilor impuse de către ISU Prahova, in urma controlului, se solicita Autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul


S.A.

r™,    ploi

nHJLi

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/19, R057RNCB020504487696Ș001 Fax: 0372/ 056 961

Halele Centrale, masuri ca urmare a montării pe ieșirilor de evacuare a ușilor aiit^jn^tș/’'^syturile mari privind întocmirea documentației in vederea obținerii autorizației de securitate laTncendiu, cu repararea si întreținerea, s-a propus desființarea lor si aducerea intrărilor la stadiul inițial. Lucrarea de desființarea a ușilor automate de va realiza după obținerea Autorizației de desființare.

Fata de cele prezentate se propune desființarea ușilor automate de la intrările in imobilul Halele Centrale.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.5 Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA.

 • 5. Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala

Surse de finanțare: - surse proprii

Prin Expertiza tehnica pentru cerința Bl, privind siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala , elaborata in anul 2016 de către S.C.Consproiect S.A, se menționează ca pentru eliminarea problemelor semnalate se impune si “Desființarea copertinelor cu H < 2,10 .

Pentru evitarea problemelor si siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala se impune desființarea structurii metalice si a invelitorii din policarbonat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.6 Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

1. Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu (execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

In urma lucrărilor de reconstrucție a Pieței Malu Roșu si a masurilor impuse in urma controlului de către ISU Prahova, se impune conform Legii 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, obținerea Autorizației de securitate la incendiu.

Lucrările se vor executa după intocmirea documentati^teh^^               autorizației de

construire.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.l Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA.

. ȘI

'            SC HALE Si PIEȚE SA

a

UUUn

-14JLJ


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/199 R057RNCB0205044876 Fax: 0372/ 056 961Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;

 • 2. Lucrări de modernizare - Sistem de parcare automat Halele Centrale Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere ca sistemul automat de acces in parcarea cu plata a Halelor Centrale care a fost preluat de la SGU Ploiești in iunie 2013 (acesta fiind pus in folosința de către SGU in 2010) are din ce in ce mai des intreruperi de comunicare a echipamentelor, ținând cont si de vechimea acestuia dar mai ales de utilizarea acestuia 24/24 h 7 zile din 7 in condiții de trafic de aproximativ 900/1000 de autovehicule in medie pe zi (Însemnând tot atatea acționari mecanice a barierelor), de o perioada de timp destul de mare (aprox. 8 ani) intretinerea/reparatia echipamentelor si subansamblelor electronice si mecanice a crescut foarte mult, fiind necesara o intervenție majora asupra acestuia pentru remedierea prin inlocuire a aproximativ 75/80% din acestea. Acest lucru ar presupune, fata de inlocuirea totala a actualului sistem cu unul nou, un cost la același procentaj ca si inlocuirea adica 75/80% din valoarea unuia nou.

... Deasemenea ieșirea din parcare spre linia de tramvai din str. G.Cosbuc, este pe exploatare manuala, echipamentul (placa de baza) fiind nefunctional de aproape 1 an de zile.

Au fost efectuate diverse intervenții in timp asupra componentelor sistemului, intervenții datorate uzurii accentuate ( folosire 24/24 h) a sistemului. Accesoriile mecanice si electronice nu se mai găsesc in stocurile furnizorilor, acestea nu se mai produc de cca 3 ani.

Pentru funcționarea in parametri a sitemului automat pentru parcare se impune modernizarea de urgenta a sistemului cu echipamente si componente noi.

Poziția in programul de investirii - Anexa 2 - poziția b.7 Valoarea estimata este de 14,00 mii lei fara TVA.

 • 3. Lucrări de constructi - înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

Surse de finanțare: - surse proprii

Jgheaburile de scurgere a apelor pluviale sunt intr-un stadiu avansat de degradare , fapt ce a produs infiltrații care au dus la deteriorarea tencuielilor exterioare de la nivelul cupolei.

Pentru stoparea infiltrațiilor, propunem inlocuirea jgheaburilor deteriorate si repararea tencuielilor exterioare la nivelul cupolei.

Poziția in programul de investirii - Anexa 2 - poziția b.8

Valoarea estimata este de 80,00 mii lei fara T.V.A

ȘI

SM      s.A.

--- PLOIEȘTI --=SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

'x \ X. \ V f/K

■;<pV


Nr.Reg.Com.: J29/496/19$

R057RNCB020504487695

Fax: 0372/ 056 961


/<

..-,001

AZS-.

si construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești


Sursa de finanțare :

Surse proprii: 200 ,00 mii iei;

- Majorare capital social din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 18.000,00 mii lei.

Actuala piața agroalimentara nu corespunde din punct de vedere al satisfacerii necesităților de aprovizionare ale populației cu fructe si legume proaspete, precum si a altor produse alimentare in condițiile de respectare a criteriilor de igiena , sanitare si de comerț civilizat si nici din punct de vedere arhitectural si al siguranței de exploatare.

Aceste argumente au stat la baza demersurilor pentru desființarea actualei piețe care nu corespunde normelor de siguranța in exploatare si se propune construirea pe amplasament a unei noi piețe agroalimentare.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.9 Valoarea estimata este de 18.200,00 mii lei fara TVA.

Director General,

Ing.Pepelea Mariana


Contabil Sef,


^Ec. Angelescu Cornelia


Sef serviciu investiții,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economiciSC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/AdresaiPloiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

A|MEXA5

A/ZZ -2


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

An 2018 REVIZIA I

- mii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2017)

An curent (2018)

An 2019

An 2020

Preiiminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezumat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

146.87

0

130

0

203

0

203

0

1

Măsura 1.

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

130

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

146.87

130

0

203

0

203

0


DIRECTOR GENERAL,


ING.PEPELEA MARIANA

rCONTABIL SEF,

EC, ANGELESCU CORNELIAHALE Si PIEȚE SA

MV

Ol Cod fiscal: RO 1356295; =L Banca: BCR Ploiești UjTel.: 0372 / 056 960;

JO


□□□nt-TOD | office@halesipietetiloiesti.


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2018 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a I-a 2018 s-au avut in vedere:

- respectarea prevederilor Legii nr.2/2018-Legea bugetului de stat 2018, ale legii nr. 3/2018-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018 si ale art.28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor OMFP nr.3145/2017 ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara ;

 • - prevederile Legii 273/29.06.2006 art.19 si art. 49, privind finanțele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare ;

 • - prevederile Legii 215/2001 privind adminstratia publica locala ,republicata si actualizata.

Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2018 este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2018.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila , care sa asigure necesarul de cheltuieli de bunuri si servicii, fondul de cheltuieli de personal , precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la sfârșitul anuluL2018.

De asemenea se are in vedere modificarea planului de investiții pentru anul 2018 in funcție prioritățile de acțiuni, precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA

In structura, rectificările bugetare constau in :

^'P^.',Z^>SCHaiESIPIETESn


Ploiești, Str. Gri viței Nr.15nm

Ol Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

O Tel.: 0372 / 056 960;

I l| |p~ officeShalesinieteploiesti.ro

INDICATORI

Aprob. BVC 2018 cf. H.C.L.

111/20.04.2018

Prop. Rectif. Rev.a-l-a 20118

(Mii lei) Influente (+,-)

1.VENITURI TOTALE

12.168.00

12.140,00

-28,00

1. Venituri din exploatare

12.166,00

12.135,00

-31,00

2. Venituri financiare

2,00

5,00

3,00

II. CHELTUIELI T0TALE(l+2)

12.078,00

12.010,00

-68,00

l.Chelt. ptr. exploatare total din care:

12.018,00

11.938,00

- 80,00

a) Chelt. cu bunuri si servicii

3.834,00

4.072,00

238,00

b) Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte asim.

685,00

695,00

10,00

c) Chelt. cu personalul din care:

6.740,00

6.412,00

-328,00

CO) chelt. de natura salariala

6.279,00

5.930,00

-349,00

CI) chelt. cu salariile

5.860,00

5.460,00

-400,00

C2) bonusuri

419,00

470,00

51,00

C3) alte ch. Cu pers.-plăti hota rari jud.

0,00

0,00

0,00

C4) chelt. aferente contr. de mandat

311,00

341,00

30,00

C5) chelt. cu asig si prot. Soc., fonduri spec.

150,00

141,00

-9,00

d) Alte chelt. de exploatare

759,00

759,00

0,00 1

2.Cheltuieli financiare

60,00

72,00

12,00

3.Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00 |

III. REZULTAT BRUT

90,00

130,00

40,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

48,00

52,00

4,00

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN CARE:

18.635,00

18.635,00

0,00

l.Surse proprii

635,00

635,00

0,00

2.aloc. de la buget

0,00

0,00

0,0

3.credite bancare

0,00

0,00

0,00

4.alte surse (majorări capital social din fonduri alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

18.000,00

18.000,00

0,00

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

18.635,00

18.635,00

0,00 1

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli - REVIZIA a I-a 2018 consta in :

 • 1. Veniturile totale - au fost influențate prin propunerea de reducere cu suma de 28 mii lei. In cadrul capitolelor s-au propus modificări de diminuare in funcție de realizările estimate a se înregistra pana la sfârșitul anului 2018 astfel:

 • - diminuarea veniturilor din redevente si chirii pentru spatii si terenuri cu suma estimata de 16 mii lei ca urmare a corelării acestora in funcție de gradul estimat de ocupare pentru spatii si terenuri;

 • - creșterea veniturilor privind producția de imobilizări cu suma de 68 mii lei rezultata din activitatea de lucrări de investiții in regie proprie , conform Anexei 4 la propunerea de rectificare a bugetului dePloiești, Str. Griviței Nr.15 venituri si cheltuieli an 2018 - poziția b2 ”Lucrari de construcții- înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție” ;

 • - diminuarea veniturilor din penalitati cu suma estimata de 38 mii lei ca urmare a scăderii valorii majorărilor calculate pentru neplata in termen de scadenta a facturilor clientilor ;

 • - diminuarea altor venituri cu suma de 45 mii lei ca urmare a scăderii veniturilor din activitati forfetare si activitati diverse (caiete de sarcini, ecusoane ,etc);

 • - creșterea veniturilor financiare cu suma estimata de 3 mii lei ca urmare a majorării veniturilor din dobânzi la disponibilitățile din conturile bancare .

Prezentarea detaliata a structurii veniturilor in vederea justificării modificărilor solicitate se regăsește in Anexa A.

2. Cheltuielile totale - se propune modificarea valorica prin diminuarea pe total cu suma de 68 mii lei după cum urmeaza :

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun diminuări de 80 mii lei, datorate următoarelor modificări:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o creștere cu 206 mii lei din care : Al) Cheltuieli privind stocurile - se propune o creștere cu 66 mii lei datorata :
 • - creșterii cu suma de 20 mii lei a cheltulielilor cu materiale consumabile ca urmare a asigurării necesarului de materiale consumabile pana la sfârșitul anului inclusiv a materialelor estimate a se utiliza pentru organizarea de târguri si evenimente;

 • - o creștere cu suma de 7 mii lei a materialelor de natura obiectelor de inventar necesara pentru achiziționarea caselor de marcat fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Agenția Nationala de Administrare Fiseala;

 • - o creștere cu suma de 39 mii lei a cheltuielilor privind energia si apa necesara pentru acoperirea cheltuielilor in funcție de consumurile estimate pana la sfârșitul anului;

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 42,50 mii lei rezultata din :
 • a) creșterea cheltuielilor cu întreținerea si reparațiile cu suma de 19,50 mii lei pentru asigurarea serviciilor de intervenții neprevăzute asupra bunurilor administrate respectiv :

 • - intervenții de urgenta la cupola Halelor Centrale ;


i^E. JLP'^SC HALE Si PlETtSfl

OpCod fiscal: RO ‘1356295; Banca: BCR Ploiești

CJTel.: 0372/056 960;

□□anima office@halesioietenloiesti.ro


- intervenții asupra tabloului electric din depozitul de frig al subsolului Halelor Centrale

 • — intervenții pentru reparații ale ceasului din turnul Halelor Centrale ;

 • — intervenții si reparații ale autovehiculelor din parcul auto ;

b) creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare cu 7 mii Iei rezultata din creșterea valoni bunurilor asigurate pana la 31.12.2018;

c) creșterea cheltuielilor privind chiriile cu 16 inii lei ca urmare a serviciilor de inchiriere spatii si utilaje necesare organizării de Târguri si evenimente din cursul anului 2018.

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - se propune o creștere cu 97,50 mii lei din care :

a) + 20 mii lei „cheltuieli privind cosultanta juridica ”

b ) + 5,50 mii lei „cheltuieli de protocol,reclama si publicitate ” reprezentând suplimentate cheltuieli de protocol :1 mii lei si cheltuieli cu servicii de reclama pentru afisaj informații despre societate , utile pentru clienti : 4,50 mii lei;

 • c)  +2 mii lei ‘'cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane ”

 • d)  - 5 mii lei ‘’cheltuieli poștale si taxe telecomunicații”

 • e) + 94,40 mii lei ‘’cheltuieli cu serviciile executate de terti” din care :

+ 70 mii lei ” cheltuieli cu serviciile de asigurare si paza

+ 19,50 mii lei ” cheltuieli cu serviciile de reevaluare a imobilizărilor corporale si necorporale” in vederea inregistrarii in contabilitate a activelor la valoarea justa la data de 31.12.2018 ;

+ 5,50 mii lei : servicii privind anunțurile pentru licitații si alte anunțuri ;

 • f) + 0,60 mii lei ” alte cheltuieli cu serviciile executate de terti pentru suplimentare cheltuieli asistenta program informatic la situații contabilitate ;

 • B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o creștere de 10 mii lei ca urmare a creșterii valorii contribuției pentru fondul de handicapați conform prevederilor legale in vigoare .

C) Cheltuielile de personal necesita o diminuare de - 328 mii lei ca urmare a :

- negocierii drepturilor salariale stabilite conform actului adițional nr.577/15.12.2017 art. 3 la CCM al cărui termen a fost decalat din motive obiective, respectiv amanarea negocierii CCM si implicit a contractelor individuale de munca pe total;


□EFrrim


O Cod fiscal: RO 1356295, =l|Banca: BCR Ploiești UjTel.: 0372/056 960;

office@halesinieteploiesti.ro


Ploiești, Str. Gri viței Nr._15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro•‘Oc • i


-reducerii numărului de personal prin incetarea unor contracte de munca respectiv ,pensionari,la cererea salariatilor,suspendări ,etc.

Diminuarea cheltuielilor de personal consta in :

CO) Diminuarea “ Chelt. de natura salariala 349 mii lei din care:

CI) Diminuarea “Cheltuielilor cu salariile” - 400 mii lei;

C2) Creșterea “ Cheltuielilor cu bonusurile ”+51 mii lei din care : +50 mii lei ‘’tichete de masa “ ;

+ 1 mii lei ”alte cheltuieli conform CCM” ;

C4) Creșterea “Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete “ + 30 mii lei din care : +22 mii lei pentru membrii consiliului de administrație - componenta fixa ;

+ 8 mii lei pentru alte comisii si comitete (secretar AGA si secretar CA );

C5) Diminuarea “Chelt. cu asigurările si protecția sociala” - 9 mii lei .

Fundamentarea propunerii necesarului cheltuielilor de personal pana la sfârșitul anului 2018 este prezentata in situația Anexa B la rectificarea bugetara.

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere cu suma de 32 mii lei din care :

+ 19 mii lei “cheltuieli privind ajustările si provizioanele

-13 mii lei “venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare”

 • 2.  Cheltuieli financiare - necesita o creștere de +12 mii lei ca urmare a majorării numărului de clienti care achita in termen chiriile la mese si care beneficiază de discount;

 • 3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de creștere in valoare de 40 mii lei ca urmare a faptului ca pe total veniturile au fost influențate cu propunerile de diminuare cu suma de 28 mii lei iar cheltuielile au fost influențate cu propunerile de diminuare cu suma de 68 mii lei.

Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări. Componenta acestora se prezintă astfel :

se HALE Sl PIEȚE SA

nO^jn          office@halesi[>ieteploiesti.


'O


PLOIEȘTI


O) Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești fi, Tel.: 0372/056 960;


12
SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si

VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

Nr.

crt

Specificație

Cont

Valoare- mii lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

3

2

Ch. cu materiale le rezultate din casare nedeductibil

602.1.1

0

2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF- reparații auto

611.1

4

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF -asigurări

613.1

2

4

Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus

623.1

4

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

1

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)

628.1

1

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded,ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investiții,chirii,etc

635.1

1

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Jude, ramase definitive

641

0

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

642

0

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

645

0

11

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

654

8


X ' " '/ SC HALE Sî PIEȚE SA


om


iqj


Ol Cod fiscal: RO 1356295; =tBanca: BCR Ploiești mTel.: 0372 / 056 960;

office@halesipieteploiesti.ro
Ploiești, Str. Gri viței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

5

13

Chelt. Donații (sponsorizare

658.2

0

14

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

14

15

Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.

658.8

5

16

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

6814

65

I

TOTAL CH. NEDEDUCTIBILE

113

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR (surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. clădiri cf reevaluare

1175.4

272

TOTAL

385


E. IMPOZIT PE PROFIT : necesita o creștere estimativa de 12 MTI LEI

4. La capitolul investiții - rectificarea planului de investiții pentru anul 2018 revizia a I-a nu este necesara

 • b)~suma alocata 1 ucrariior de invdStitif la SC Hale si Piete SA Ploiesti pe anul 2018 in valoare

de 18.635 mii lei, a fost aprobata prin HCL nr.l 11/20.04.2018.

INDICATORI

VALOARE-MII LEI

Aprobat an curent 2018

Influente

Propunere

2018

0

1

2

3

4.00

5.00


□□qLL-C ('"■ PiîiFÎirtSn)

.ro

Ploiești, Str. Privitei Nr.

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

0| Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești 0= Tel.: 0372/056 960; qzm office@halesipieteploiesti.

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

18.635,00

0,00

18.635 ,00

1

Surse proprii, din care:

635,00

0,00

635,00

a) - amortizare

635,00

0,00

635,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

18.000,00

0,00

18.000,00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

18.000,00

0,00

18.000,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

18.635,00

0,00

18.635,00

1

Investiții în curs, din care:

2

Investiții noi, din care:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

18.635,00

0,00

18.635,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității ad min istrativ-terito riale:

18.635,00

0,00

18.635,00

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autirizatiei de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20,00

0,00

20,00

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire

68,00

0,00

68,00

învehtoare Piața Minai Bravu ( execuție)

b3. Amplasare corturi pe structura metalica - costructii cu caracter provizoriu , pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara (execuție)

208,00

0,00

208,00

b.4 Lucrării de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Vălenii nr. 44( execuție)

32,00

0,00

32,00

b.5 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

0,00 1

3,00
SC HALE Si PIEȚE SA

Ol Cod fiscal: RO 1356295, Banca: BCR Ploiești

OjTel.: 0372/056 960; officea) haleswictenloiesti.roPloiești. Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro


b.6Desfiintare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala Ploiești

10,00

0,00

10,00

b.7 Lucrări de modernizare sistem parcare automat Halele Centrale

14,00

0,00

14,00

b.8 Lucrări de constructi - inlocuirea jgheaburilorde scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halele Centrale (proiectare si execuție)

80,00

0,00

80,00

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești

18.200,00

0,00

18.200,00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

0,00

4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externe


Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -I-a 2018 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, in vederea asigurării necesarului de cheltuieli de funcționare a activitatii SC Hale si Piețe SA.
SC HALE si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960; offi ceă).hal es i p i e teploiesti.ro

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro


ISO 9001/2015

LL-C (Certification)


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2018 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a l-a 2018 s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor Legii nr.2/2018-Legea bugetului de stat 2018, ale Legii nr. 3/2018-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor OMFP nr.3145/2017 ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

 • - prevederile Legii 273/29.06.2006 art.19 si art. 49, privind finanțele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare ;

 • - prevederile Legii 215/2001 privind adminstratia publica locala ,republicata si actualizata.

Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a l-a 2018 este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2018.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, care sa asigure necesarul de cheltuieli de bunuri si servicii, fondul de cheltuieli de personal , precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2018.

De asemenea se are in vedere modificarea planului de investiții pentru anul 2018 in funcție prioritățile de acțiuni, precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA

In structura, rectificările bugetare constau in :


SC HALE Si PIEȚE SACod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;

office@halesipieteploiesti.ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.roINDICATORI

Aprob. BVC 2018 cf. H.C.L.

111/20.04.2018

Prop. Rectif.

Rev.a-l-a 20118

(Mii lei) Influente (+,-)

I.VENITURI TOTALE

12.168.00

12.140,00

-28,00

1. Venituri din exploatare

12.166,00

12.135,00

-31,00

2. Venituri financiare

2,00

5,00

3,00

11. CHELTUIELI TOTALE(l+2)

12.078,00

12.010,00

-68,00

l.Chelt. ptr. exploatare total din care:

12.018,00

11.938,00

- 80,00

a) Chelt. cu bunuri si servicii

3.834,00

4.072,00

238,00

b) Chelt cu impozite, taxe si varsaminte asim.

685,00

695,00

10,00

c) Chelt. cu personalul din care:

6.740,00

6.412,00

-328,00

CO) chelt. de natura salariata

6.279,00

5.930,00

-349,00

CI) chelt. cu salariile

. 5.860,00

5.460,00

-400,00

C2) bonusuri

419,00

470,00

51,00

C3) alte ch. Cu pers.-plati hotarari jud.

0,00

0,00

0,00

C4) chelt. aferente contr. de mandat

311,00

341,00

30,00

C5) chelt. cu asig si prot. Soc., fonduri spec.

150,00

141,00

-9,00

d) Alte chelt. de exploatare

759,00

759,00

0,00

2.Cheltuieli financiare

60,00

72,00

12,00

: 3.Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

III. REZULTAT BRUT

90,00

130,00

40,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

48,00

52,00

4,00

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN CARE:

18.635,00

18.635,00

0,00

l.Surse proprii

635,00

635,00

0,00

2.aloc, de la buget

0,00

0,00

0,0

3.credite bancare

0,00

0,00

0,00

4.alte surse (majorări capitai social din fonduri alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

18.000,00

18.000,00

0,00

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

18.635,00

18.635,00

0,00


SI

FI

Sj

PLOI

w

□□An

nuuu

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

oflîce@halesipieleploiesti.ro

Ploiești, Str. Griviței Nr.15


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961 www.halesipieteploiesti.ro
Justificarea Influentelor


Bugetului de Venituri si Cheltuieli - REVIZIA a I-a 2018 consta in :
 • 1. Veniturile totale - au fost influențate prin propunerea de reducere cu suma de 28 mii lei. In cadrul capitolelor s-au propus modificări de diminuare in funcție de realizările estimate a se inregistra pana la sfârșitul anului 2018 astfel:

 • - diminuarea veniturilor din redevente si chirii pentru spatii si terenuri cu suma estimata de 16 mii lei ca urmare a corelării acestora in funcție de gradul estimat de ocupare pentru spatii si terenuri;

 • - creșterea veniturilor privind producția de imobilizări cu suma de 68 mii lei rezultata din activitatea de lucrări de investiții in regie proprie , conform Anexei 4 la propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli an 2018 -poziția b2 ”Lucrari de construcții- inlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție” ;

 • - diminuarea veniturilor din penalitati cu suma estimata de 38 mii lei ca urmare a scăderii valorii majorărilor calculate pentru neplata in termen de scadenta a facturilor clientilor ;

 • - diminuarea altor venituri cu suma de 45 mii lei ca urmare a scăderii veniturilor din activitati forfetare si activitati diverse (caiete de sarcini, ecusoane ,etc);

 • - creșterea veniturilor financiare cu suma estimata de 3 mii lei ca urmare a majorării veniturilor din dobânzi la disponibilitățile din conturile bancare .

Prezentarea detaliata a structurii veniturilor in vederea justificării modificărilor solicitate se regăsește in Anexa A

2. Cheltuielile totale - se propune modificarea valorica prin diminuarea pe total cu suma de 68 mii lei după cum urmeaza:

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun diminuări de 80 mii lei, datorate următoarelor modificări:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o creștere cu 206 mii lei din care :


SC HALE Si PIEȚE SACod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;

office@halesipieteploiesti.ro


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

Al) Cheltuieli privind stocurile - se propune o creștere cu 66 mii lei datorata :
 • - creșterii cu suma de 20 mii lei a cheltulielilor cu materiale consumabile ca urmare a asigurării necesarului de materiale consumabile pana la sfârșitul anului inclusiv a materialelor estimate a se utiliza pentru organizarea de târguri si evenimente;

 • - o creștere cu suma de 7 mii lei a materialelor de natura obiectelor de inventar necesara pentru achiziționarea caselor de marcat fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Agenția Naționala de Administrare Fiscala ;

 • - o creștere cu suma de 39 mii lei a cheltuielilor privind energia si apa necesara pentru acoperirea cheltuielilor in funcție de consumurile estimate pana la sfârșitul anului;

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 42,50 mii lei rezultata din :
 • a) creșterea cheltuielilor cu intretinerea si reparațiile cu suma de 19,50 mii lei pentru asigurarea serviciilor de intervenții neprevăzute asupra bunurilor administrate respectiv :

 • — intervenții de urgenta la cupola Halelor Centrale ;

 • — intervenții asupra tabloului electric din depozitul de frig al subsolului Halelor Centrale

 • — intervenții pentru reparații ale ceasului din tumul Halelor Centrale ;

 • — intervenții si reparații ale autovehiculelor din parcul auto ;

 • b) creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare cu 7 mii lei rezultata din creșterea valorii bunurilor asigurate pana 1 a 31.12.2018;

 • c) creșterea cheltuielilor privind chiriile cu 16 mii lei ca urmare a serviciilor de închiriere spatii si utilaje necesare organizării de Târguri si evenimente din cursul anului 2018.

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - se propune o creștere cu 97,50 mii lei din care :

a) +20 mii lei „cheltuieli privind cosultanta juridica ”


SC HALE Si PIEȚE SA


Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372 / 056 960;

office@halesipieteploiesti.ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

 • b) + 5,50 mii lei „cheltuieli de protocol,reclama si publicitate " reprezentând suplimentate cheltuieli de protocol : 1 mii lei si cheltuieli cu servicii de reclama pentru afisaj informații despre societate , utile pentru clienti: 4,50 mii lei;

 • c)  +2 mii lei ‘ 'cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane ‘ ’

 • d)  - 5 mii lei "cheltuieli poștale si taxe telecomunicații”

 • e) + 94,40 mii lei "cheltuieli cu serviciile executate de terti” din care :

+ 70 mii lei ” cheltuieli cu serviciile de asigurare si paza

+ 19,50 mii lei " cheltuieli cu serviciile de reevaluare a imobilizărilor corporale si necorporale” in vederea inregistrarii in contabilitate a activelor la valoarea justa la data de 31.12.2018 ;

+ 5,50 mii lei: servicii privind anunțurile pentru licitații si alte anunțuri;

 • f) + 0,60 mii lei " alte cheltuieli cu serviciile executate de terti pentru suplimentare cheltuieli asistenta program informatic la situații contabilitate ;

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o creștere de 10 mii lei ca urmare a creșterii valorii contribuției pentru fondul de handicapați conform prevederilor legale in vigoare .

C) Cheltuielile de personal necesita o diminuare de - 328 mii lei ca urmare a :

- negocierii drepturilor salariale stabilite conform actului adițional nr.577/15.12.2017 art. 3 la CCM al carui termen a fost decalat din mot’ve obiective, respectiv amanareajiegocierii CCM si implicit a contractelor individuale de munca pe total;

-reducerii numărului de personal prin incetarea unor contracte de munca respectiv ,pensionari,la cererea salariatilor,suspendări ,etc.

Diminuarea cheltuielilor de personal consta in :

C0) Diminuarea ” Chelt. de natura salariala 349 mii lei din care:

CI) Diminuarea "Cheltuielilor cu salariile” - 400 mii lei;

C2) Creșterea " Cheltuielilor cubonusurile "T 51 mii lei din care :


SC HALE Si PIEȚE SACod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372 / 056 960; office@halesiDieteploiesti.ro


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

+50 mii lei ‘’tichete de masa “ ;

+1 mii lei ‘’alte cheltuieli conform CCM” ;

C4) Creșterea ‘’Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete “ + 30 mii lei din care :

+22 mii lei pentru membrii consiliului de administrație - componenta fixa ;

+ 8 mii lei pentru alte comisii si comitete (secretar AGA si secretar CA);

C5) Diminuarea ‘’Chelt. cu asigurările si protecția sociala” - 9 mii lei.

Fundamentarea propunerii necesarului cheltuielilor de personal pana la sfârșitul anului 2018 este prezentata in situația Anexa B la rectificarea bugetara.

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere cu suma de 32 mii lei din care :

+ 19 mii lei ‘'cheltuieli privind ajustările si provizioanele

-13 mii lei “venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare”

 • 2. Cheltuieli financiare - necesita o creștere de +12 mii lei ca urmare a majorării numărului de clienti care achita in termen chiriile la mese si care beneficiază de discount;

3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de creștere in valoare de 40 mii lei ca urmare a faptului ca pe total veniturile au fost influențate cu propunerile de diminuare cu suma de 28 mii lei iar cheltuielile au fost influențate cu propunerile de diminuare cu suma de 68 mii lei.

Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări. Componenta acestora se prezintă astfel:


SC HALE Si PIEȚE SACod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372 / 056 960; office@halesipieteploiesti.ro


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si

VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

Nr.

crt

Specificație

Cont

Valoare- mii lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

3

2

Ch. cu materiale le rezultate din casare nedeductibil

602.1.1

0

2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF- reparații auto

611.1

4

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF -asigurări

613.1

2

4

Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus

623.1

4

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

1

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)

628.1

1

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded.ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investiți i,chirii,etc

635.1

1

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Jude, ramase definitive

641

0

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

642

0

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

645

0

PLOIEȘTI

SC HALE Si PIEȚE SA


Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;

office@halesipieteploiesti.ro

Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro

11

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

654

8

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

5

13

Chelt. Donații (sponsorizare

658.2

0

14

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

14

15

Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.

658.8

5

16

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

6814

65

I

TOTAL CH. NEDEDUCTIBILE

113

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

(surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. clădiri cf reevaluare

1175.4

272

TOTAL

385

E. IMPOZIT PE PROFIT : necesita o creștere estimativa de 12 MII LEI

4. La capitolul investiții - rectificarea planului de investiții pentru anul 2018 revizia a I-a nu este necesara

b) suma alocata lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2018 in valoare

de 18.635 mii lei, a fost aprobata prin HCL nr.l 11/20.04.2018.

-^-TcT

□□nn

1UUU


SC HALE Si PIEȚE SA
Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.roINDICATORI

VALOARE-MII

LEI

Aprobat an curent 2018

Influente

Propunere

2018

0

1

2

3

4.00

5.00

I

SURSE DE FINANȚAREA

INVESTIȚIILOR, din care:

18.635,00

0,00

18.635 ,00

1

Surse proprii, din care:

635,00

0,00

635,00

a) - amortizare

635,00

0,00

635,00

b) - profit

2

Alocații de la bu»et

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

18.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

18.000,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

18.635,00

0,00

18.635,00

1

Investiții în curs, din care:

2

Investiții noi, din care:

3

Investiții efectuate la imobilizările

9

corporale existente (modernizări), din

care:

18.635,00

0,00

i

18.635,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-terito riale:

18.635,00

0,00

18.635,00

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autirizatiei de securitate Ia incendiu Piața Malu Roșu

20,00

0,00

20,00


[ol SE lol

SC HALE Si PIEȚE SA


Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

Qffice@hale^ipi^eplol^t.i.ro


Ploiești, Str. Griviței Nr.15


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro


r n 1/ f 1

\ A \ r"n "1

nLCU

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( execuție)

68,00

0,00

68,00

b3. Amplasare corturi pe structura metalica - costructii cu caracter provizoriu , pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara (execuție)

208,00

0,00

208,00

b.4 Lucrării de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Vălenii nr. 44( execuție)

32,00

0,00

32,00

b.5 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3,00

0,00

3,00

b.6Desfiintare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala Ploiești

10,00

0,00

10,00

b.7 Lucrări de modernizare sistem parcare automat Halele Centrale

14,00

0,00

14,00

b.8 Lucrări de constructi - înlocuirea jgheaburilorde scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halele Centrale (proiectare si execuție)

80,00

0,00

80,00

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara Ploiești

18.200,00

0,00

18.200,00

4

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

0,00

4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externe

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -I-a 2018 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

office@halesipieteploiesti.ro

Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372 / 056 961 www.halesipieteploiesti.ro
Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, in vederea asigurării necesarului de cheltuieli de funcționare a activitatii SC Hale si Piețe SA.

Director General

Ing. Pepelea Mariana


Contabil Sef,

Ec. /\lngelescu Cornelia


SC HALE SI PIEȚE SA

STR. GRIVITEI NR.15 PLOIEȘTI


SITUAȚIA PROPUNERILOR ESTIMATIVE A VENITURILOR AN 2018-REVIZIA I

Anexa A


LEIDenumire cont

703- venituri din vanzarea produselor reziduale

704.l-venituri utilitati si chelt. comune piețe*


704.10-venituri din utilitatii refacturare piețe (apa+ energie electrica)*


Venituri


30.06.20173713.44

331922.69


251963.51


Venituri


31.12.20178952.94

707410.89


488706.53704.14-venituri servicii prestate clliperton

704.2-venituri utilitatii si chelt. comune halele centrale


3143.93


3143.93


159601.8


470363.3halele centrale(apa+energie electrica si salubritate)


421857.68


839990.12


704-venituri din servicii


1168489.61


2509614.77


706.l-venituri chirii producători halele centrale_____________________________

706.13-venituri din parcare


19593.29

4512.62


67574.50

4747.96


Venituri aprobate 31.12.20189000.00

710000


490000


Venituri estimate realizate la 30.06.2018


Influente (+;-)


Venituri


propuse

31.12.2018


4000.00

330000


285000470000


840000


2510000


74000

0


112000


530000


1257000


63000

00.00


0.00


710000


490000
706.14-venituri din chirii clipperton

132804.34

132941.44

0

0

0.00

0

706.15-venituri din chirii vălenii nr.44

443473

893031.34

894000

460000

26000.00

920000

706.2-venituri din chirii producători piete(mese)

1288060.51

2815008.94

2820000

1304000

26000.00

2846000

706.3-venituri din chirii spațiu piețe

251025.43

509224.33

523000

250000

0.00

523000

706.4-venituri din chirii spațiu halele centrale

1198332.2

2435613.74

2594000

1400000

0.00

2594000

706.5-venituri chirii teren piețe

712479.3

1493015.19

1738000

834000

0.00

1738000

706.6-venituri din publicitate piețe

2940

5460.00

5000

3000

0.00

5000

3

706-venituri chirii

4053220.69

8356617.44

8648000.00

4314000.00

52000.00

8700000.00

708.l-venituri din activitati diverse -caiet de sarcini piețe

4909.88

9530.92

10000

4000

0.00

10000

708.14-venituri din refact.energie obor

289.09

289.09

0.00

0.00

0.00

0.00

708.2-venituri activitati diverse -taxa wc

4331.24

8739.49

8000

4000

0.00

8000

708.3-venituri activitati diverse-forfetare

182191.73

393230.37

393000

188000

0.00

393000

708.4-venituri activitati diverse-inchiriere cantare

6808.01

18993.96

19000

3000

0.00

19000

708.5-venituri din activitati diverse caiet de sarcini + ecusoane halele centrale

3835.68

4635.56

5000

1000

0.00

5000

708.6-venituri din activitati diverse forfetar parcare

125431.16

350029.96

350000

150000

-52000.00

308000

4

708-venituri diverse

327796.79

785449.35

785000

350000

-52000.00

743000

5

711-variatia stocurilor

483.46

483.46

1000.00

0.00

0.00

1000.00

722.l-venituri din producția de imobilizări corporale

0.00

0.00

68000.00

68000.00

0.00

68000.00

722.14-venituri din prod. Imobilizări corporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

722-venituri din prod. Imobilizări corporale

0.00

0.00

68000.00

68000.00

0.00

--------------------7TO"=

68000.00
758.l-venituri din desp: penalitati

agubiri amenzi si

74400.32

758.14-alte venituri din clipperton

exploatare

41015.83

758.2-venituri din incasari creanțe

120.00

758.8-alte venituri din exploatare

2316.99

758.3-venituri din vanzare si cedare

0

7

758-alte venituri din exploatare

117853.14

766.l-venituri din dobânzi conturi curente

9.42

766.2-venituri din doba bancare

nzi-depozite

1029.34

8

766-venituri din dobânzi

1038.76

9

768-alte venituri financiare

0.00

781.4-venituri din ajustări pt. deprecierea activelor

1973.69

10

781-venituri din ajustări pt. deprecierea activelor

1973.69

Total

5672595.89

CONTABIL SEF ’F

/

137740.99

138000

52000

-38000.00

100000

207752.08

0.00

0.00

0.00

140620.83

0.00

0.00

0.00

20385.2

7000

2000

7000

0.00

506499.1

145000

54000

-38000.C

107000

25.21

0

50

0.00

0

2415.42

2000

2950

0.00

2000

2440.63

2000

3000

0.00

2000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6594.58

7000

7000

0.00

7000

6594.58

7000

7000

0.00

7000

12170057.69

12168000.00

6050000.00

-38000.00

12140000.00

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

C CHELTUIELI CU PERSONALUL________________________________________________________

C 0 CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA____

număr salariati aprobat conform organigramei

număr salariati existenti in plata la 31.12.2018

 • a) salarii de baza conform act ad nr.572/15.12.2017 la CCM ; OUG 79/2017; Hotărârii de guvern nr. 846/2017,

TOTAL SALARII DE BAZA___________________________________________________________

 • b) sporuri, prime si alte bonificații

TOTAL SPORURI,PRIME SI ALTE BONIFICAȚII______________________________________________

 • c) alte bonificații conform CCM (prime, pensionare) aprobate conform HCL 323/11.09.2017

TOTAL SPORURI .PRIME SI ALE BONIFICAȚII AFERENTE SALARIILOR DE BAZA

CI TOTAL CH. CU SALARILE

C2.

tichete de masa

alte cheltuieli comform CCM(ajutoare sociale)

TOTAL BONUSURI

C3. ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

ch .cu plățile compensatorii aferenta disponibilizărilor 0

diminuare cheltuieli cu plățile compensatorii

drepturi salariate, despăgubiri din hotarari judecătorești

TOTAL ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL__

C4 CHELTUIELI MANDAT

an 2018 rev i mii lei

6412

5930

198

178

5000

5000

160

160

300

300

5460

446

24

470


0

0

o

o

341

341

141Nota:

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere următoarele:

 • a) salarii de baza conform act ad nr.572/15.12.2017 la CCM ; OUG 79/2017; Hotărârii de guvern nr. 846/2017,

 • b) valoarea estimativa a cheltuielilor de personal realizate la data de 30.06.2018

 • c) pe baza datelor valorice salariale medii realizate în anul de bază și a numărului de salariați estimat pentru anul de plan

Asfel.. pentru anul 2018 operatorii economici care aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect}o participatie majoritara cu completările si modificările ulterioare , pot prevedea , in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura șalariala fata de nivelul prevăzut in ultimul buget de venituri cheltuieli aprobat conform prevederilor legale daca îndeplinesc cumulativ următoarele condiția) nu au înregistrat in ultimii doi ani consecutivi pierderi brute;b) s-au încadrat in nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018; c) nu planifica pentru anul 2018 pierderi brute si plăti restante; SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI îndeplinește cumulativ aceste condiții pentru anulContabil Sef


Angelescu Cornelia