Hotărârea nr. 254/2018

Hotãrârea nr. 254 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 254


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 65/10.07.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești nr. 5765/10.07.2018 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12/13.07.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 1043/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 1 din Legea nr. 3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și ale art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit (a) și art. 45 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2 (sursa venituri proprii), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

PREȘEDIN l\f DE ȘEDINȚĂ, George Sprin Niculae BOTEZ


Contrasemnează:


SECRi Lauren!


ETAR, iuDȚTU


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI J PROPRII PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Buget semestrul i     2018

Execuție semestrul 1 2018

ț

Influenta

+/-

■A

z-

■ 'T jpugef,________

(ectiffdâf.-. iufid

TOTAL VENITURI - din care:

61996,0C

46876,0C

30201,0C

4000,0(

65996,00

vtr

fota

MllUKILt SECȚIUNII Ut FUNC IlUNAHt -

- din care:

60081,0C

44961.0C

30185,0C

4000,0(

64081,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20,00

12,00

10,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0.00

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930,00

520,00

417,00

0,00

930,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

42264,00

32949,00

22246,00

4000,00

46264,00

'venituri din contracte încheiate cu direcții e de sanatate oubiica din sume alocate de la

33.10.30

809,00

450,00

275,00

0,00

809,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

36,00

30,00

1,00

0,00

36,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1166,00

1000,00

656,00

0.00

1166,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

14856,00

10000,00

6580,00

0,00

14856,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1915,00

1915,00

16,00

0,00

1915,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

Subvenții din Lugeteie locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul statalii „,

43.10.14

1915,00

1915,00

16,00

0,00

1915,00

• ubveriTîi din bugetu1 ce s:aî carre cugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale «;• ArninamAntAlnr ha .-nmuniralil in «sanafatp

43.10.16.0

1

0,00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.0

2

0,00

0,00

jume urn vtrmnnrrtrpruprn art» rmnnutf turui— Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în

43.10.17.01

0,00

0,00

IUI AL uHeLiUIcLi (ocU IIUNcA Uc

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

69614,00

54494,00

29766,00

4000,00

73614,00

i>tCJtlUNEĂUE FUNCfldNARE |cod

01+80+81+84)___

63772,00

48652,00

29716,00

4000,00

67772,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50-

01

63772,00

48652,00,

29716,00

4000,00

67772,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1C

10

35265,00

21001,00

13108,00

0,00

35265,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

33621,00

19357,00

12068,00

0,00

33621,00

Salarii de baza

10.01.01

20773,00

11000,00

8636,00

-5,00

20768,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4426,00

2500,00

1429,00

0,00

4426,00

Alte sporuri

10.01.06

952,00

900,00

269,00

0,00

952,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

-ond de premii

10.01.08

1039,00

600,00

0,00

0,00

1039,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4478,00

3000,00

1068,00

0,00

4478,00

ndemmzatii plătite unor persoane din afara l

10.01.12

3,00

3,00

2,00

5,00

8,00

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

0.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

0.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

0.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

0.01.17

1596,00

1000,00

495,00

1596,00

Alte drepturi salariale in bani

0.01.30

354,00

354,00

169,00

0,00

354,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02,01 la 1

0.02

609,00

609,03

496,00 [

0,00

609,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

I aprobat 2018

Buget semestrul I 2018

Execuție semestrul 2018

Influenta^ +/.

A

'reqtillca^ird

^.-2015.^

Tichete de masa • ț

10.02.01

0,00

., O.OC

fe.. 3,00

Norme de hrana

10.02.02

, tn “

’ -       C00

Uniforme si echipa-nenl-obligatoriu

etQsQ2-.03-

, . , ,;o.oc

Locuința de serviciu folosita de salariat si far

10.02.04

.• 0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

.          o.oc

Tichete de vacanta

10.02.06

609,00

609,00

496,00

0.0ÎJ

609,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1035,00

1035,00

544,00

0,00

1035,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282,00

282,00

233,00

0.00

282,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

7,00

6,00

0,00

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

68,00

68,00

67.00

0,00

68,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

Prime de asigurare ie viața plătite de anaaiator pentru angajat!

10.03.05

'Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

4,00

3,00

0,00

4,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670,00

670,00

231,00

670,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

28258,00

27522,00

16526,00

4000,00

32258,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

1984,00

1830,00

992,00

35,00

2019,00

Furnituri de birou

20.01.01

70,00

65,00

29,00

0,00

70 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

110,00

110,00

69,00

0,00

110,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

700,00

700,00

435,00

0,00

700,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

135,00

110,00

55,00

0,00

135,00

Carburanți si iubrifianti

20.01.05

19,00

19,00

11,00

10,00

29,00

Piese de schimb

20.01.06

110,00

110,00

1,00

-30,00

80,00

Transport

20.01.07

22,00

22,00

13,00

5,00

27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

54,00

44,00

28,00

0,00

54,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

482.00

400,00

213,00

20,00

502.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funi

20.01 30

282,00

250,00

138,00

30,00

312,00

Reparații curente

20.02

300,00

300,00

76,00

-35,00

265,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

632,00

400,00

322,00

0,00

632,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

632.00

400,00

322,00

0,00

632,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04,(

20.04

24157,00

23944,00

14674,00

4000,00

28157,00

Medicamente

20.04.01

22444,00

22444,00

13803,00

4000,00

26444 00

Materiale sanitare

20.04.02

553,00

500,00

260,00

0,00

553,00

Reactivi

20.04.03

1100.00

950,00

599,00

0,00

1100,00

Dezinfectanti

20.04.04

60,00

50,00

12,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod '

20.05

460,00

398,00

149,00

0,00

460,00

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

20,00

0,00

20,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

40,00

0,00

40,00

Alte obiecte de inventar

20,05.30

400,00

338,00

149,00

0,00

400,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+1

20.06

55,00

55,00

34,00

0,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

55,00

34,00

0,00

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

20,00

20,00

11,00

0,00

20,00

Cercetare-dezvoltare

20.10.

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

5,00

1,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

50,00

19,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

100,00

100,60

42,00

0.00

100 00

Muniție, furnituri si armament de natura activei

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

uontrlDdțH âlOdWnisiratiei publice ItiffW rary realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghel

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuti

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imorumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imorumu

20.24,02

Ctiel

Stabilirea riscului de tara

20,24.03

din a Ș Litiu

uieTi judiciare si extrajudiciare derivate ctiunl In reprezentarea intereselor Iul, potrivit tHapoiitlilor leoale

20.25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Buget semestrul I 2018

Execuție semestrul 1 2018

Influenta^

+/.y

' Buget '..;u ■rectificat - iulie 2018,^

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30

20.30

495,00

420.0C

206,00

0 00

495.00

-Reclania-sLpuWicitaie

■24X3CLQ-1-

Protocol si reprezentare

20.30.02

■■ .........-

Prime de asigurare non-viata

2C.30.03

20,00

20,00

13,00

.• '/■, ..29.CC

Chirii

20.30.04

; ■ 1 «

Prestări servicii pentru transmiterea dreoturil

20.30.06

■■ ■'*"—"

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

120.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

475,00

400,00

193,00

475,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE tcod 51.01/

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

111LUL X AL 11 UtltzL 1UIELI (Cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+

59

249,00

129,00

82,00

0,00

249,00

BURSE

59.01

11,00

11,00

10,00

0,00

11.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratt

59.40

238,00

118,00

72,00

0,00

238 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

RITUL XVII PLAII EFECTUA IE IN ANIT PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(COd

51<-5.5.*.5§*7Q*Ș4)

5842,00

5842,00

50,00

0,00

5842,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul vin Proiecte cu finanțare 'din Fonauri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

$<>.07+56.08+56.J5+56,;6+56..!7+56,

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5842,00

5842,00

50,00

0,00

5842,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5842 00

5842,00

50,00

0.00

5842,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30J

71.01

5842,00

5842,00

50,00

0 00

584200

Construcții

71.01,01

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3717,00

3717,00

34,00

0,00

3717,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2125,00

2125,00

16,00

0,00

2125,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANO PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

-J.Pentru buget 2C"8: Excedentul din anii precedenti de 7618 mii lei va fi directionat astfel:3927 mii iei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții , iar diferența de 3691 mii lei, pentru acoperirea ternporara a golurilor de casa. Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei                               \ U L Za

/J? SPITALUL

(P- MUNICIPAL I

U PLOIEȘTI


DIRECTOR FINANCIAR CONTA3IL

EC. MUSCA MAKILENA
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTILISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) Anul 2018


[Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ART1

(COL 71.01.1

)2 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

l.Aparat radiologie

1

1500

0

0

1

1500

Acest aparat este necesar dotării Laboratorului de radiologie al spitalului, cel vechi fiind uzat fizic si moral.

2. Aparat radioterapie TUR 300

1

1800

0

0

1

1800

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat in vederea tratării pacientilor cu afecțiuni oncologice.

3.Șcaun chimioterapie

4

12

-4

-12

0

0

Aceste scaune erau necesare Secției Oncologie in vederea utilizării lor pentru pacientii care necesitau chimioterapie.

4. Aparat cu banda pentru electrocardiograma

2

40

-1

-20

1

20

Acest aparat este necesar Secției Interne.

5.Electrocardiograf

12 canale

1

25

1

25

2

50

Sunt necesare pentru dotarea Secției Oncologie si Compartimentului Hematologie.
6.Termostat încălzit w _. A

2

50

0

0

2

50

Se impune folosirea acestor termostate in Secția Oncologie, pentru incalzirea serurilor perfuzabile.

^.Centrifuga

Șțapoțatpr

1

15

0

7

1

22

Centrifuga va fi folosita de Compartimentul de Transfuzii al spitalului.

v®Hoîter EKG jjX

1

20

0

0

1

20

Aparatul este necesar Secției Interne.

9,Aparat efectrostimulare fara soft

5

25

0

0

5

25

Aceste aparate sunt necesare Laboratorului de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie.

10. Aparat el^ctrostimulare cu soft

1

10

0

0

1

10

Este necesar Laboratorului de

Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie.1'‘ Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

60

0

0

60

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

12. Amenaja re încăpere amplasare aparat radioterapie TUR 300

250

120

370

In vederea utilizării aparatului de radioterapie TUR 300 este necesara amenajarea incaperii unde va funcționa aparatul, conform normelor CNCAN.

13jLucrari de transformare a copertinei din zona de acces a capelei spitalului intr-un spațiu închis

120

-120

0

Lucrările constau in inchiderea copertinei din zona de acces a capelei spitalului, in izolarea acoperișului, a podelei si a termopanelor din incinta acesteia.

TOTAL

3927

0

3927


flA^AGER

IofMianescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musfa MarilenaSEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Mateescu Veronica Angi