Hotărârea nr. 251/2018

Hotãrârea nr. 251 privindacordarea pentru anul şcolar 2018 – 2019 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 251


privind acordarea pentru anul școlar 2018 - 2019 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 58/09.07.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Comunicare, Relații Publice nr. 1566/05.07.2018, Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1041/25.07.2018 și Direcției Economice nr. 43/25.07.2018 prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, elevilor înscriși în clasa I, anul școlar 2018-2019, în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 10.07.2018 și de raportul Comisiei de Specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2018;

Având în vedere prevederile art. 3A2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28, alin. (1), (2) și (3), art. 40, alin. (1) și (2), art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

A

In conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, actualizată;

A

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2018-2019, la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești.

Art. 2. Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare “Primul Ghiozdan” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 160.000 lei.

Art. 4. Pachetele cu rechizite școlare rămase nedistribuite copiilor înscriși în cla.sa-I--în-anulșco!ar-201872019-se~vor~redistribui-fărniliilor cu copii șicaresunt beneficiare de servicii/prestații sociale aflate în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 5. Direcția Comunicare - Relații Publice, prin Compartimentul Organizare Evenimente, precum și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2018

CONȚINUTUL PACHETULUI CU RECHIZITE ȘCOLARE „PRIMUL GHIOZDAN”

NR. CRT.

PACHET RECHIZITE

CANT (BUC/SET)

1

Ghiozdan

1

2

Creion

1

3

Stilou

1

4

Caiet

2

5

Caiet tip 1-24 file

2

6

Caiet tip II - 24 file

2

7

Caiet dictando - 48 file

1

8

Caiet matematica - 48 file

1

9

Caiet foaie velina - 48 file

1

10

Acuarele

1

11

Coperta A5

4

12

Creioane color

1

13

Penar neechipat

1

14

Rigla

1