Hotărârea nr. 25/2018

Hotãrârea nr. 25 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 25


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia precum și Raportul de Specialitate nr. 939/09.02.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul Legii nr. 377/2013 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

în temeiul art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) și art. 45 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa excedent anii precedenți), anexei nr. 2B (sursa buget local) și anexei nr. 2C (sursa sponsorizări), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data de 1 martie 2018 nu se vor mai acorda medicilor stimulente salariale în baza Legii nr. 95/2006. începând cu data de 1 februarie 2018 se acordă suplimente salariale personalului de specialitate, în cuantumul necesar acoperirii diferenței dintre salariul net în plată la 31 decembrie 2017 și cel în plată la 31 ianuarie 2018, dar nu mai mult decât două salarii minime.

Art. 4 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pe anul 2018, conform anexelor nr. 3A, 3B și 3C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017, în sumă de 9574 mii lei, astfel:

 • a) 6976 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) 2598 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018
Contrasdmnează/ ;tar, Laurențiu’DIȚL
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Pioiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: I 11/06 I


Om hq i tfe Hec Un 25/?0lg


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2019- 2021


- mll lei -

CB - CREDIT BUGETAR CA- CREDIT DE ANGAJAMENT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

31.12.2017

Buget

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

27749

35214

35214

30431

30431

31463

31463

32499

32499

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

25

25

25

30

30

31

31

32

32

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

25

25

25

30

30

31

31

32

32

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

25

25

25

30

30

31

31

32

32

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

25

25

25

30

30

31

31

32

32

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

19756

21469

21469

21865

21865

22870

22870

23875

23875

Venituri din prestări de servicii si alte activitatl (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

19756

20000

20000

21865

21865

22870

22870

23875

23875

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice sl sportive

33.10.19

Venituri din contractele inchelate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

18101

17790

17790

20160

20160

21160

21160

22160

22160

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1451

2000

2000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatil

33.10.31

27

30

30

15

15

15

15

15

Alte venituri din prestări de servicii sl alte activitati

33.10.50

177

180

180

190

190

195

195

20»

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

0

0

0

.' 1)

o

[Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

1469

1469

0

0

0

0

‘ts..

(■' 0 -l TX

Donații șl sponsorizări")

37.10.01

0

1469

1469

0

0

0

0

W

-0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-8445

-8445

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

8445

8445

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

7968

13720

13720

8536

8536

8562

8562

8592

■“'8592
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

31.12.2017

Buget

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

7968

13720

13720

8536

8536

8562

8562

8592

8592

Subvenții pentru Instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

660

470

470

500

500

500

500

500

500

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

91

250

250

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

7217

13000

13000

8036

8036

8062

8062

8092

8092

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

26251

44788

44788

30431

30431

31463

31463

32499

32499

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

24676

36S93

36093

30431

30431

31463

31463

32499

32499

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

24676

36093

36093

30431

30431

31463

31463

32499

32499

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18189

26494

26494

26135

26135

27412

27412

28889

28889

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14115

25292

25292

25049

25049

26275

26275

27697

27697

Salarii de baza

10.01.01

8826

18197

18197

18281

18281

19407

19407

20729

20729

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1963

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Alte sporuri

10.01.06

1578

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700|

1700

Ore suplimentare

10.01 07

Fond de premii

10.01.08

468

468

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1346

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10.01.17

0

1159

1159

1200

1200

1300

1300

1400

1400

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

400

265

265

365

365

365

365

365

365

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

880

443

443

550

550

575

575

600

600

Tichete de masa*)

10.02.01

880

0

0

0

0

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

5

. t                       "

Vouchere de vacanță

10.02.06

0

443

443

550

550

575

575

6.00

600

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

A-

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3194

759

759

536

536

562

562

"592

7 592

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2230

201

201

0

0

0

0

£ 'r'-o

■ 0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

70

7

7

0

0

0

0

'• *“'o

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

734

65

65

0

0

0

0

V' 0

.0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

40

4

4

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

.'r' -   ++-X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

120

13

13

0

0

0

0

0

.' 0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

31.12.2017

Buget

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

|Fond de solidaritate

10.03.07

0

469

469

536

536

562

562

592

592

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

6424

9389

9389

4136

4136

3891

3891

3450

3450

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2571

2914

2914

1856

1856

1576

1576

1414

1414

Furnituri de birou

20.01.01

46

60

60

26

26

25

25

22

22

Materiale pentru curățenie

20.01 02

156

200

200

120

120

114

114

104

104

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

357

450

450

270

270

258

258

234

234

Apa, canal si salubritate

20.01.04

106

130

130

83

83

82

82

74

74

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

12

14

14

10

10

10

10

9

9

Piese de schimb

20.01.06

56

100

100

2

2

2

2

2

2

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50

60

60

38

38

36

36

33

33

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1215

1300

1300

879

879

640

640

564

564

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

573

600

600

428

428

409

409

372

372

Reparații curente

20.02

212

250

250

55

55

53

53

48

48

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

239

400

400

174

174

166

166

151

151

Hrana pentru oameni

20.03.01

239

400

400

174

174

166

166

151

151

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

26431

4357

4357

1581

1581

1646

1646

1429

1429

Medicamente

20.04.01

1584

2357

2357

827

827

925

925

773

773

Materiale sanitare

20.04.02

408

800

800

285

285

273

273

248

248

Reactivi

20.04.03

523

1000

1000

380

380

363

363

330

330

Dezinfectând

20.04.04

128

200

200

89

89

85

85

78

78

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

498

1130

1130

271

271

260

260

236

236

Uniforme si echipament

20.05.01

73

80

80

54

54

52

52

4'7

47

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10

50

50

1

1

1

1

I

1

Alte obiecte de inventar

20,05.30

415

1000

1000

216

216

207

207

188

188

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

91

100

100

83

83

79

79

72

72

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

91

100

100

83

83

79

79

72

72

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerce tare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

10

10

3

3

3

3

2

2

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

42

50

50

32

32

31

31

28

28

Protecția muncii

20.14

19

30

30

15

15

14

14

13

13

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local. în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

o

Z Ar

| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

31.12.2017

Buget

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

104

148

148

66

66

63

63

57

57

Reclama si publicitate

20.30.01

6

8

8

6

6

5

5

5

5

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

48

70

70

34

34

33

33

30

30

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50

70

70

26

26

25

25

22

22

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

63

210

210

160

160

160

160

160

160

Burse

59.01

63

70

70

0

0

0

0

0

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații sl fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0

140

140

160

160

160

160

160

160

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru institutil sl servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81 02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

X

X

X

X

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Realizări

31.12.2017

Buget

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CA

CB

CA

CB

CA

CB

CA

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

| Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

(Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1575

8695

8695

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1575

8695

8695

0

0

0

0]

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1575

8695

8695

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1575

8695

8695

0

0

0

0

o1

0

Construcții

71.01.01

429

250

250

0

0

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1046

6251

6251

0

0

0

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

425

425

0

0

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

100

1769

1769

0

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

^Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu Finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTOEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate intearal din venituri proprii


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005


Ordonator teșjaf^ffeț®»^

Dr. Visefcfcatalif^r- 2 -----•—

V—    —-X—

//


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII - 2018


Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 6976 mii lei

-mii lei'

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare

I.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

6251

1.

Achiziție aparatura medicala Laborator Balneofizioterapie

 • a) Aparat electroterapie 4 poli-1 buc

 • b) Aparat de fizioterapie cu șocuri ESWT-1 buc

40

56

2.

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

 • a) Aparat pentru stimularea nervilor periferici în anestezia plexala cu dispozitiv pt. cartografierea percutana a nervilor-1 buc

 • b) Aparat pentru managementul căilor aeriene (aparat pentru stimularea tușei)-1 buc

 • c) Lampă pentru fototerapie-1 buc

 • d) Aparat pentru monitorizarea blocului neuromuscular-1 buc

10

40

20

25

3.

Achiziție aparatura medicala ORL

a) Sistem chirurgical de coblație -1 buc

60

4.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Laparoscop -1 buc

 • b) Lampă scialitică sala de operații -lbuc

 • c) Bisturiu cu radiofrecventa-lbuc

 • d) Lupă chirurgicală cu sursa lumină led-2buc

 • e) Ghilotină pentru ortopedie-lbuc

 • f) Masă de chirurgie-lbuc

 • g) Stație de sterilizare-lbuc

 • h) Cistoscop-1 buc

450

60

45

30

50

70

550

60

5.

Achiziție aparatură medicală~Oftalmologie

 • a) Ecograf oculat Tip A si Tip B -1 buc

 • b) Trusă de schiascopie-1 buc

 • c) Autorefractometru pediatric-1 buc

 • d) Stereotest FLY si LANG-1 buc

60

6

30

4

6.

Achiziție aparatură medicală ~Dermatologie

 • a) Dermatoscop -1 buc

 • b) Masă de operație -1 buc

30

45

7.

Achiziție aparatură medicală -Chirurgie ambulator a) Lampă scialitică cu picior -1 buc

10

8.

Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică/ medicală

a) Computer tomograf -1 buc                                 fi

II.

t

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

i W

1.

Achiziție paturi spital copii cu pat insoțitor- 30 buc

2.

Achiziție paturi spital- 70 buc

*^Lfe-300

3.

Achiziție scaun recoltare analize laborator-1 buc

10

4.

Achiziție masa inox pentru recepția probelor in laboratorul de analize medicale -1 buc

5

5.

Achiziție masă inox pentru blocul alimentar-2 buc

10

III.

71.01.30- Alte active fixe

300

1.

Extindere sistem detecție si semnalizare incendiu

150

2.

Extindere laborator radiologie și imagistică medicală și bloc operator

150

Total investiții sursa de finanțare -excedent

6976


Director Financiar Contabil

Ec. Petre Victoria


SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI


Adresa: StrMihai Eminescu nr.4-6

Tel: 02441592805, Fax :0244/ 518415

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2018

Sursa de finanțare: SPONSORIZĂRI

mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare

71.01.30 - Alte active fixe

1469

1.

Extindere laborator radiologie și imagistică medicală și bloc operator

1469

Manager,

Dr.Cătălin VișeanDirector financiar-contabil Ec. Victoria Petre

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Codfiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII - 2018


Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătați~Bugetul Local al Municipiului Ploiești în sumă de 250 mii leimii lei

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare

71.01.01 -Construcții

250

1.

Unitate locativă-1 buc

250

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI Str. M. Eminescu


Cod fiscal: 15513888


F (

NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2018^

Sursă de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar alunilorprecedenți pentru secțiunea dezvoltare ~ valoare 6976 mii lei

Obiectiv de investiții:

 • 1. Achiziție aparatură medicală Laborator Balneofizioterapie:

 • a) Aparat electroterapie 4 poli-1 buc                          40.000 lei

 • b) Aparat de fizioterapie cu șocuri ESWT-1 buc             56.000 lei

Total: 96.000 lei Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de balneofizioterapie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente: -necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 2. Achiziție aparatură medicală Compartiment ATI:

 • a) Aparat pentru stimularea nervilor periferici în anestezia plexală cu dispozitiv pt. cartografierea

percutană a nervilor-1 buc                                   10.000 lei

 • b) Aparat pentru managementul căilor aeriene -1 buc          40.000 lei

 • c) Lampă pentru fototerapie-1 buc                           20.000 lei

 • d) Aparat pentru monitorizarea blocului neuromuscular-1 buc 25.000 lei

Total: 95.000 lei Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului AȚI din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 3. Achiziție aparatură medicală ORL:

  60.000 lei


 • a) Sistem chirurgical de coblație -1 buc.

Total: 60.000 lei Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului ORL din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în cabinetul ORL -necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

4. Achiziție aparatură medicală - secția Chirurgie-Bloc Operator:


 • a) Laparoscop -1 buc                                     450.000 lei

 • b) Lampă scialitică sala de operații -lbuc                    60.000 lei

 • c) Bisturiu cu radiofrecvență-lbuc                           45.000 lei

 • d) Lupă chirurgicală cu sursă lumină led-2buc               30.000 lei

 • e) Ghilotină pentru ortopedie-lbuc                         50.000 lei

 • f) Masă de chirurgie-lbuc                                   70.000 lei

  • g) Stație de steril izare-1 buc

  • h) Cistoscop-1 buc


550.000 lei

60.000 lei                > l

TOTAL: T.315.000 lâH Necesitate și oportunitate:                                                                  x

Se impune dotarea secției Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului de Pediăt^>Pi6i8șt£ prin3 achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:            ■? f         Zf

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în bloc operator, -necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 1. Achiziție aparatură medicală - cabinet Oftalmologie:

  60.000 lei

  6.000 lei

  30.000 lei

  4.000 lei

  TOTAL: 100.000 lei


 • a) Ecograf oculat Tip A și Tip B -1 buc

 • b) Trusă de schiascopie-1 buc

 • c) Autorefractometru pediatric-1 buc

 • d) Stereotest FLY și LANG-1 buc

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de Oftalmologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelori mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în laboratorul de analize medicale;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale;

 • 2. Achiziție aparatură medicală - Dermatologie

  30.000 lei

  45.000 lei


 • a) Dermatoscop -1 buc

 • b) Masă de operație - 1 buc

TOTAL: 75.000 Iei Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de dermatogie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în cabinetul de dermatologie;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 3. Achiziție aparatură medicală -Chirurgie ambulator:

a) Lampă scialitică cu picior-1 buc.                           10.000 lei

Total: 10.000 lei Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului Chirurgie Ambulator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul Chirurgie ambulator

-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 4. Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală:

a) Computer tomograf -1 buc.                           4.500.000 lei

Total: 4.500.000 lei Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatului mai sus menționat datorită următoarelor considerente:

-necesar pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în c radiologie și imagistică medicală.


-necesar pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 5. Achiziție mobilier medical -Laborator de analize medicale:

 • a) Scaun recoltare analize de laborator - 1 buc.

 • b) Masă inox pentru recepția probelor de laborator-1 buc.

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția obiectelor de mobilier mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru dotarea laboratorului de analize medicale și pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

-necesare pentru îmbunătățirea calității actului medical.

 • 6. Achiziție mobilier - Bloc alimentar:

a) Masă inox - 2 buc.                                             10.000 lei

Total: 10.000 lei


Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Blocului alimentar cu mobilier inox, prin achiziția obiectelor de mobilier mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-obiectele nu sunt existente;

-necesare pentru dotarea blocului alimentar pentru a asigura prepararea hranei în condiții de igienă, pentru pacienții internați în Spitalul de Pediatrie Ploiești.

 • 7. ACHIZIȚIE PATURI DE SPITAL

  100.000 lei

  300.000 lei


 • a) Pat spital copii cu pat însoțitor - 30 buc.

 • b) Pat spital - 70 buc.

Total: 400.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea saloanelor din spital, prin achiziția unor paturi performante datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și nemedicale (hoteliere) oferite pacienților internați, în scopul creșterii gradului de satisfacție a acestora;

-paturile existente în spital, sunt vechi și uzate.

 • 8. Extindere sistem detecție și semnalizare incendiu - 1 buc.

Total: 150.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune extinderea sistemului inițial din spital, pentru detecția și semnalizarea unui incendiu, menit să protejeze, atât pacienții, cât și personalul medical care deservește actul medical din Spitalul de Pediatrie Ploiești.

 • 9. Extindere laborator radiologie și imagistică medicală și bloc operator - 1 buc.

Total: 150.000 lei


Pentru scăderea costurilor de transport a pacienților către alte unități sanitare care" deservesc acest serviciu medical, având în vedere că unii dintre pacienți pot fi imobilizați și necesită un transport special cu autoturism tip Ambulanță pe care unitatea noastră nu îl are în dotare;

Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastră le decontează altor unități medicale care deservesc aceste servicii.

Manager,                                               Director financiar contabil,

Dr. Vișean Cătălin                                           Ec. Petre Victoria
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888

Anexa 3B L&. HCc H i?


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Investiții:

SPONSORIZĂRI - în sumă de 1469 mii lei.

71.01.30 - Alte active fixe

Obiectiv de investiții:

1. Extindere radiologie

Valoare: 1.469.000 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune extinderea laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Spitalul de Pediatrie Ploiești intenționează să extindă laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală în vederea achiziționării unui Computer Tomograf (CT). Acest lucru este necesar pentru extinderea ariei de investigații și diagnosticarea cât mai corectă a pacienților care necesită această procedură medicală (CT); Pentru scăderea costurilor de transport a pacienților către alte unități sanitare care deservesc acest serviciu medical, având în vedere că unii dintre pacienți pot fi imobilizați și necesită un transport special cu autoturism tip Ambulanță pe care unitatea noastră nu îl are în dotare;

Pentru diminuarea cheltuielilor cu aceste proceduri medicale, pe care unitatea noastră le decontează altor unități medicale care deservesc aceste servicii.

Director financiar contabil,SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888

NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Investiții:

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății -Bugetul Local al Municipiului Ploiești în sumă de 250 mii lei.

71.01.01 - Construcții

Obiectiv de investiții:

1. Achiziționare 1 unitate locativa

Valoare: 250.000 lei.

Necesitate și oportunitate:

Misiunea Spitalului de Pediatrie Ploiești este aceea de a îmbunătăți sănătatea comunității din arealul pe care îl deservește și de a excela în a oferi servicii medicale de calitate. în acest sens, resursa umană constituie o resursă extrem de importantă.

Se impune achiziționarea unei unită{i locative, cu destinația de locuința de serviciu, care urmează a fi închiriata prin contract de închiriere, anexa la contractul de muncă.

Director financiar contabil, Ec. Petre Victoria


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Spitalul de Pediatrie Ploiești înființat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 243/2003 își desfășoară activitatea în baza O.M.S. nr.754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului și funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, în baza HG nr. 999/2014.

Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut în conformitate cu:

o prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

o prevederile Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

o prevederile Legii art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală - republicată și actualizată;

o prevederile Legii nr. 377/2013 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

o prevederile art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni;

Având în vedere execuția bugetară pe anul 2017 și estimarea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova și cu Direcția de Sănătate Publică Prahova, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 va avea următoarea structură:

Veniturile totale: prevederea este de 35784 mii lei și este structurată pe surse, astfel:

 • •  Venituri din concesiuni și inchirieri-25 mii lei

 • •  Venituri din contracte încheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sanatate-17790 mii lei

 • •  Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat-2000 mii lei

 • •  Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale MS-30 mii lei

 • •  Venituri din donații și sponsorizări -1469 mii lei                  >

 • •  Alte venituri din prestări servicii și alte activit.ati-180 miîljei

 • •  Subvenții din bugetul fondului național unic de asigur^ de^aaatatesfS 000

mii lei                                                                    • • •                'auij

 • •  Subvenții de la bugetele locale pentru spitale-1000 mii lei ( destinați pentru plata utilităților precum si acordarea de stimulente pențfii-^medici si membrii comitetului director din cadrul Spitalului de PediaMe Ploiești)

 • •  Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sanatatii - 290 mii lei

Cheltuieli totale: 45358 mii lei

Excedentul din anii precedenți: 9574 mii lei

Prevederea bugetară a cheltuielilor este structurată la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” -prevederea este de 27024 mii lei

Titlul II „Bunuri și servicii” - prevederea este de 9529 mii lei

Titlul X „Alte cheltuieli” (burse medici rezidenți) - prevederea este de 70 mii lei

Titlul XII „ Active nefinanciare” - prevederea este de 8945 mii lei

Precizam ca detalierea cheltuielilor totale se regăsește in Raportul de specialitate al proiectului de hotarare.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

CONSILIERI

DobreSPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Nr. ^49/og.0=2. 2ai/

RAPORT DE SPECIALITATE      o. «

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de veniturixȘÎ^helWel^al QPTT AT TTT ITT HIT PT ITÎ ATDIF PT niFCTT ««

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 201M.?7 și estimări pentru anii 2019-2021


Spitalul de Pediatrie Ploiești înființat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 243/2003 își desfășoară activitatea în baza O.M.S. nr. 754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului și funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, în baza HG nr.999/2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 a fost elaborat luând în considerare conjunctura macroeconomică, prevederile legislative cu implicații asupra activității spitalului, precum și principalele obiective ale activității în domeniul sanitar, toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico-financiari bugetari și preliminați a se realiza în cursul anului 2018.

In conformitate cu:

o prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

o prevederile Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

o prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

o prevederile Legii art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală - republicată și actualizată;

o prevederile Legii nr. 377/2013 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010;

o prevederile art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale prin care bugetele trebuie structurate și aprobate pe secțiuni;

s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Principalii indicatori programați pentru anul 2018 sunt:

> Venituri totale- prevederea este de 35784 mii lei și este structurată pe surse, astfel:

 • •  Venituri din concesiuni și inchirieri-25 mii lei

 • •  Venituri din contracte încheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sanatate-17790 mii lei

 • • Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat-2000 mii lei

 • •  Venituri din contracte încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale MS-30 mii lei

 • •  Venituri din donații și sponsorizări -1469 mii lei

 • •  Alte venituri din prestări servicii și alte activitati-180 mii lei

 • •  Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări de sanatate-13 000 mii lei

 • •  Subvenții de la bugetele locale pentru spitale-1000 mii lei ( destinați pentru plata utilităților precum si acordarea de stimulente pentru medici si membrii comitetului director din cadrul Spitalului de P^d|WieOb^ști)

 • •  Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea chdfojjelilpțj^e capital în

domeniul sanatatii - 290 mii lei                                 \

h           /*$

> Cheltuieli totale -prevederea este de 45358 mii ^ț^i/Zare’fla^îivelul titlurilor următoarea structură:

Titlul I „Cheltuieli de personal” -prevederea este de 27024 mii lei și este structurată la nivelul titlurilor astfel:

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Sumă (Iei)

Titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27.024.000

Cheltuieli salariale în bani

10.01

24.651.000

Salarii de baza

10.01.01

18.197.000

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

2.000.000

Alte sporuri

10.01.06

1.700.000

Fond de premii

10.01.08

468.000

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

1.500.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

3.000

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.159.000

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

783.000

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.602.000

Tichete de vacanță

10.02.06

443.000

Contribuții

10.03

771.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

201.000

Contribuții de asigurări sociale de șomaj

10.03.02

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

65.000

Contribuții de asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

13.000

Fond de solidaritate

10.03.07

481.000

• Precizam ca la indicatorul 10.01.30 este inclusa si contravaloarea stimulentelor

pentru medici si membrii comitetului director din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești

Creșterea cheltuielilor de personal este influențată de următoarele:

 • • Aplicarea Legii 198/03.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

 • •  în lunile noiembrie si decembrie 2017s-au făcut angajări după cum urmează: 4 medici, 1 kinetoterapeut;

 • •  începând cu data de 01.01.2018 a intrat în vigoare Legea Cadru 153 /2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publicCl^bdificată și completată, ceea ce a determinat majorarea semnificativă a^ăWjâi|^£\^^

 • •  Se vor face noi angajări în primele luni ale anului 2018 d^niedici'așis^^i șefi,

economist și casier.                                       U ' ?l '-> U

 • •  Sunt treceri permanente de la o gradație la alta;

 • • Urmează examene de promovare pentru 6 asistenți medicali debutanți.. •

TITLUL II-BUNURI ȘI SERVICII -prevederea este de 9529 mii Iei

Prevederea bugetară a titlului II- Bunuri și servicii, este structurată la nivelul articolelor bugetare după cum urmează :

20.01 ~Bunuri și servicii ~ 2914 mii lei

20.01.01~Furnituri de birou ~ 60 mii lei

Rechizite de birou (hârtie de scris, dosare, bibliorafturi, plicuri, pixuri, creioane, etc), materiale consumabile pentru copiatoare, materiale consumabile pentru calculatoare, fișe și alte imprimate tipizate utilizate în activitatea fînanciar-contabila și administrativă.

20.01.02~Materiale de curățenie ~ 200 mii lei

Materiale pentru curățenie specifice sectorului sanitar (spălat pardoseli, pereți placați sau în ulei, mobilier, utilaje, instrumentar, veselă, sticlărie laborator, grupuri sanitare, băi, uși, ferestre; materiale pentru spălatul lenjeriei și echipamentului sanitar, igiena bolnavilor; materiale igienico-sanitare pentru personal).

20.01.03~încălzit și iluminat ~ 450 mii lei

Costul curentului electric, energia termică, consumul de gaze pentru prepararea hranei, costul becurilor electrice, al tuburilor fluorescente și al starterelor, etc.

20.01.04~Apă, canal, salubritate ~ 130 lei - Contravaloarea consumului de apă, a taxelor pentru canal, plata serviciilor de salubritate.

20.01.05~Carburanți și lubrifîanți ~ 14 mii lei

Contravaloarea combustibilului, a uleiului și a altor lubrifîanți necesari pentru funcționarea autoturismelor pe care spitalul le are în dotare.

20.01.06~Piese de schimb ~ 100 mii Iei

20.01.08~ Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet ~ 60 mii lei

Plata serviciilor de poștă, abonamentelor la telefon, radio, televizor, cheltuieli pentru convorbiri telefonice, telex, telefax, etc.

20.01.09~ Materiale și servicii cu caracter funcțional ~ 1300 mii lei

Colectare deșeuri medicale, servicii medicale, imprimate medicale, service aparatură medicală, servicii spălătorie auto, mentenanță IT, serviciile și materialele pentru întreținerea și repararea mijloacelor de transport, cheltuieli cu analizele și investigațiile medicale realizate în alte unități sanitare, ascuțit bisturie, foarfeci medicale.

20.01.30~Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare ~ 600 mii lei - Alte bunuri și servicii cum ar fi: materiale pentru prevenirea incendiilor^pătui-seiyrciilor de deratizare, deparazitare și dezinsecție, efectuate de unitățile spe^l^t^^v^^auto, serviciile de asigurare a pazei și securității instituției, servicii de găzduire. WEBjfervicii de întreținere a aparatelor de aer condiționat și a instalațiilor de climatizare, șepcii de revizii periodice, servicii de verificare stingătoare și hidranți,^e&cm:i--cartușe, verificare aparatură, expertize tehnice efectuate în vederea executării de reparații, consolidări,etc.

20.02~Reparații curente~250 mii lei

Costul materialelor pentru lucrări de întreținere și reparații curente executate în regie proprie la clădiri, precum și la instalații, utilaje și mobilier.

20.03~Hrană~400 mii lei

20.03.01~Hrană pentru oameni~400 mii lei

Costul alimentelor în limita alocațiilor zilnice de hrană.

20.04~Medicamente și materiale sanitare~4497 mii lei 20.04.01~Medicamente~2497 mii lei

Costul medicamentelor acordate gratuit în tratamentul bolnavilor spitalizați și în ambulatoriu, cheltuielile pentru procurarea serurilor și vaccinurilor, preparatele dietetice utilizate în alimentația artificială a copilului sugar, soluții perfuzabile, sânge și alte preparate medicamentoase utilizate în tratamentul unor afecțiuni, inclusiv costul ambalajelor.

20.04.02~Materiale sanitare~800 mii lei

Materiale sanitare, produse tehnico-medicale consumabile, truse sanitare și materiale de pansare, inclusiv costul ambalajelor, filme radiologice, vată, tifon, alcool, seringi de unică folosință, ace pentru seringi, leucoplast, pansamente sterile, ațele, gips, materiale stomatologice, oxigen medicinal, bioxid de carbon utilizat pentru zăpadă carbonică, perfuzoare, hârtie ECK și electrozi.

20.04.03~Reactivi ~1000 mii lei

Costul reactivilor utilizați de laborator și cabinetul de alergologie.

20.04.04~Dezinfectanți ~200 mii lei

20.05~Bunuri de natura obiectelor de inventar~1130 mii Iei

20.05.01~Uniforme și echipament~80 mii lei

Echipamente și uniforme acordate persoanelor din afara unității (pijamale și halate pentru bolnavii din spital, halate pentru vizitatorii din spital).

20.05.03~Lenjerie și accesorii de pat~50 mii lei

Procurarea și confecționarea de lenjerii și accesorii de pat (pături, saltele, cearceafuri, fețe de pernă, etc).

20.05.30~Alte obiecte de inventar~ 1000 mii lei

Obiecte de inventar cu caracter funcțional și de uz administrativ-go|po<|areșc, în limita valorică individuata stabilită de lege (instrumentar medical, cuți^ih^n heatar, scule, periferice IT, xerox, aparate telefonice, mobilier, etc).          /©/ 20.06~Deplasări, detașări, transferări~ 100 mii lei

20.06.01 ~ Deplasări interne, detașări, transferări ~100 mii lei % ^^  - .yv ,.

Cheltuieli cu deplasările în țara în interes de serviciu a angajațilorproprii ftransport, cazare).

20.11~Cărți, publicații și materiale documentare ~10 mii lei

20.13~Pregătire profesională~50 mii lei

Costul cursurilor de pregătire profesională efectuate periodic conform codului muncii.

20.14~Protecția muncii~30 mii lei

Echipamente de protecția muncii, medicina muncii, apa distribuită angajaților pe timp de caniculă.

20.30~Alte cheltuieli~148 mii lei

20.30.01~Reclamă și publicitate~8 mii lei

20.30.04~ Chirii~70 mii lei

20.30.30~Alte cheltuieli cu bunuri și servicii~70 mii lei

Cheltuieli cu taxe și impozite datorate bugetului, imprimarea voucerelor de vacanță, asigurări.

Titlul X „Alte cheltuieli” ( burse medici) - prevederea este de 70 mii lei

Titlul XII „ Active nefinanciare” - prevederea este de 8735 mii lei și este structurată la nivelul articolelor astfel:

 • •  71.01.01- Construcții

 • •  71.01.02- Mașini, echip.și mijloace de transport

 • •  71.01.03- Mobilier, ap. birotică și alte active corporale

 • •  71.03- Reparații capitale aferente activelor fixe

  290 mii lei

  6251 mii lei

  425 mii lei

  1769 mii lei


Excedentul secțiunii de funcționare din anii precedenți, conform extrasului de trezorerie este de 9574 mii lei și va fi direcționat conform art.58 din legea 273/2006 astfel:

 • c) 6976 mii lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • d) 2598 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Față de cele prezentate mai sus, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021.

MANAGER, X.oCaT^-.-,.

Dr.Vișean Cătă^n


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Petre VictoriaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA f4r.

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Spitalul de Pediatrie Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, si conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, astfel:

Venituri:      -venituri proprii                            34.494,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 1.290,00 mii lei TOTAL 35.784,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 45.358,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate”.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, /

DIRECTOR EXECUTIV, Mariana .ileana G^vrila


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

/?---■—-x / c z>.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

și a emis:
Data:__%