Hotărârea nr. 247/2018

Hotãrârea nr. 247 privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu – reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești

ROMÂNIA

VlZATfllJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 247

privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 59/09.07.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 82/09.07.2018 al Compartimentului de Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 954/18.07.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contecios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești;

Ținând cont de încetarea la data de 10 iulie 2018, a mandatului acordat domnului Ene Roland Dorian funcționar public, administrator provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare, în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești;

Luând act de prevederile art.3, pct.2. alin.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere prevederile art. 64A1 alin. (3) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată de Legea nr. 171 din 14 mai 2004;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), art. 37, art. 45 pct.(l), art. 61 pct.(2), art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Ia act de încetarea la data de 10 iulie 2018, a mandatului acordat domnului Ene Roland Dorian, funcționar public, administrator provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.2 Propune în numele autorității publice tutelare locale, pe doamna Serbinov Ioana Geanina funcționar public, pentru funcția de administrator provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii.

Art.3. Mandatul administratorului provizoriu propus în numele unității administrativ - teritoriale locale, la art. 2 este încredințat până la numirea noului administrator în urma finalizării procedurii de selecție, pentru o perioadă de 4 luni de la desemnarea acestuia ca administrator provizoriu, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Art.4. Orice altă dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Adunarea Generală Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.