Hotărârea nr. 246/2018

Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea solicitării efectuării de către Ministerul Transporturilor și C.N.C.F. ,,CFR’’ S.A. a demersurilor necesare în vederea preluării de către Municipiul Ploiești în subconcesiune a mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255’’ și a terenului aferent pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul Înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului – limită oraș, inclusiv terminal intermodal’’

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 246       -   .

privind aprobarea solicitării efectuării de către Ministerul Transporturilor și C.N.C.F. „CFR” S.A. a demersurilor necesare în vederea preluării de către Municipiul Ploiești în subconcesiune a mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 89/18.07.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 963/18.07.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 236/17.07.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 21/18.07.2018 la Direcția Economică si sub nr. 7610/18.07.2018 la Direcția Tehnic Investiții, privind aprobarea solicitării efectuării de către Ministerul Transporturilor și C.N.C.F. „CFR” S.A. a demersurilor necesare în vederea preluării de către Municipiul Ploiești în subconcesiune a mijlocului fix „Pod km 2+ 090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal ’

Având în vedere adresele Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. nr.Th.4/3 07/08.05.2017, nr.R.2/12/414/30.08.2017 și nr.6/5/754/20.06.2018;

în conformitate cu art.3 alin (4) al Hotărârii Guvernului României nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor alin. (5) art. 59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.3 6, alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă solicitarea efectuării de către Ministerul Transporturilor și C.N.C.F. „CFR” S.A. a demersurilor necesare în vederea preluării de către Municipiul Ploiești în subconcesiune a mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” - pasaj inferior la km 2+090 pe linia 304N între stațiile Ploiești Vest și Ploiești Crâng, linie neinteroperabilă, ce aparține domeniului public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, în concesiunea CNCF „CFR” S.A., cu număr de identificare MFP 147769 și a terenului aferent ce face parte integrantă din imobilul „teren aferent Regionala CFR București, secții neinteroperabile^ca-nr-dtiâerAiY\cex&MiFP 147779, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului — limită oraș, inclusiv terminal intermodal ”.

Art.2. îndeplinirea tuturor formalităților cadastrale și de publicitate imobiliară pentru imobilul menționat la art.l vor fi realizate de Municipiul Ploiești.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să întreprindă toate demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și să semneze orice documente în acest sens.

Art.4. - Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 iulie 2018

Contrasemnează:


SECRETAR,

Laurențin DIȚ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ