Hotărârea nr. 245/2018

Hotãrârea nr. 245 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 245 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 49/28.06.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Claudia, Staicu Zoia și a domnilor Viceprimari Ganea Cristian Mihai, Pană George și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 112/28.06.2018, al Direcției Economice nr. 177/28.06.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 198/28.06.2018, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018;

Având în vedere Procesul Verbal din data de 28.06.2018 încheiat la ședința

5              5

Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

A.

In temeiul art. 36, alin. (1), art. 45 și art. 54, alin. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea perioadei de funcționare a Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 358/31.10.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018 cu o durata de-l-(un) an.

Art. 2 Prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018, se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2018

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ, George-Sprin-Nii^ulae BOTEZ