Hotărârea nr. 244/2018

Hotãrârea nr. 244 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2018 la 01 iulie 2019 a Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 244

privind modificarea termenului de intrare în vigoare

de la 01 iulie 2018 la 01 iulie 2019 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 48/28.06.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Claudia, Staicu Zoia și a domnilor Viceprimari Ganea Cristian Mihai, Pană George și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 111/28.06.2018, al Direcției Economice nr. 176/28.06.2018, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr, 197/28.06.2018 și Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 304976/28.06.2018, prin care se propune modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2018 la 01 iulie 2019, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 210/26.06.2017;

Având în vedere Procesul Verbal din data de 28.06.2018 încheiat la ședința Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

A

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. h) și art. 11, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea termenului de intrare în vigoare, de la 01 iulie 2018 la 01 iulie 2019, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârilor Consiliului Local val municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, nr. 446/25.12.2016 și nr_2^10/26f06.2Q17/rămân neschimbate.                                              %        H

' • • • - ‘£1 • \ ■*

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de^Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Public Finanțe Locale și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-^orirtrNiculae BOTEZ